Procedură : 2013/0027(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0211/2016

Texte depuse :

A8-0211/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0303

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 499kWORD 83k
17.6.2016
PE 584.110v03-00 A8-0211/2016

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Andreas Schwab

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0048),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0211/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 271, 19.9.2013, p. 133.

(2)

Texte adoptate la 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune

Referințe

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Data primei lecturi a PE

13.3.2014 T7-0244/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

9.6.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Examinare în comisie

13.6.2016

 

 

 

Data adoptării

14.6.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniela Aiuto

Data depunerii

17.6.2016

Notă juridică