Postopek : 2013/0027(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0211/2016

Predložena besedila :

A8-0211/2016

Razprave :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0303

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 565kWORD 82k
17.6.2016
PE 584.110v03-00 A8-0211/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Andreas Schwab

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

(05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 2013(1),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0048) (2),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0211/2016),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj podpiše akt s predsednikom Sveta v skladu s členom 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 271, 19.9.2013, str. 133.

(2)

Sprejeta besedila z dne 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij v Uniji

Referenčni dokumenti

05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

13.3.2014                     T7-0244/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0048 - C7-0035/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

9.6.2016

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

9.6.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Andreas Schwab

20.3.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

13.6.2016

 

 

 

Datum sprejetja

14.6.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Biljana Borzan, Jussi Halla-aho, Morten Løkkegaard, Roberta Metsola, Dariusz Rosati, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto

Datum predložitve

17.6.2016

Pravno obvestilo