Procedūra : 2015/0149(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0213/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0213/2016

Debates :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1277kWORD 854k
21.6.2016
PE 575.138v02-00 A8-0213/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Dario Tamburrano

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0341),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0189/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 20. janvāra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0213/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Eiropas Savienība ar apņēmusies veidot Enerģētikas savienību ar tālredzīgu klimata politiku. Energoefektivitāte ir būtiski svarīgs elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam, un nepieciešams nosacījums, lai izdotos iegrožot pieprasījumu pēc enerģijas.

(1)  Eiropas Savienība ir apņēmusies veidot Enerģētikas savienību ar tālredzīgu enerģētikas un klimata politiku. Energoefektivitāte ir būtiski svarīgs elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un nepieciešams nosacījums, lai izdotos iegrožot pieprasījumu pēc enerģijas un ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Energoefektivitātes marķējums dod patērētājiem iespēju izdarīt informētu izvēli, ņemot vērā ražojumu energopatēriņu, un tādējādi veicina inovāciju.

(2)  Energoefektivitātes marķējums dod patērētājiem iespēju izdarīt informētu izvēli attiecībā uz efektīviem un ilgtspējīgiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem un tādējādi būtiski veicina enerģijas ietaupījumus un enerģijas rēķinu samazināšanu, vienlaikus veicinot inovāciju un investīcijas energoefektīvāku ražojumu izgatavošanā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ir lietderīgi Direktīvu 2010/30/ES aizstāt ar regulu, kuras darbības joma ir tāda pati, bet ar kuru tiek mainīti un pilnveidoti daži noteikumi nolūkā precizēt un atjaunināt to saturu. Regula ir piemērots juridiskais instruments, jo ar to nosaka skaidrus un detalizētus noteikumus, kas nepieļauj atšķirīgu transponēšanu dalībvalstīs un līdz ar to nodrošina lielāku saskaņotību Savienībā. Saskaņots tiesiskais regulējums Savienības, nevis dalībvalstu līmenī samazina izmaksas ražotājiem un nodrošina vienlīdzīgus apstākļus. Saskaņošana Savienības līmenī nodrošina preču brīvu apriti vienotajā tirgū.

(4)  Ir lietderīgi Direktīvu 2010/30/ES aizstāt ar regulu, kuras darbības joma ir tāda pati, bet ar kuru tiek mainīti un pilnveidoti daži noteikumi nolūkā precizēt un atjaunināt to saturu, ņemot vērā straujo tehnoloģisko progresu, kas pēdējos gados sasniegts ražojumu energoefektivitātes jomā. Regula ir piemērots juridiskais instruments, jo ar to nosaka skaidrus un detalizētus noteikumus, kas nepieļauj atšķirīgu transponēšanu dalībvalstīs un līdz ar to nodrošina lielāku saskaņotību Savienībā. Saskaņots tiesiskais regulējums Savienības, nevis dalībvalstu līmenī samazina izmaksas ražotājiem visā vērtību ķēdē un nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Saskaņošana Savienības līmenī nodrošina preču brīvu apriti vienotajā tirgū.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Ir lietderīgi atbrīvot no šīs regulas noteikumu piemērošanas lietotus ražojumus, kas ietver visus tos ražojumus, kas bijuši nodoti ekspluatācijā, pirms tikuši darīti pieejami tirgū otro reizi vai vēl kādu citu reizi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b)  Tā kā cilvēku vai preču pārvadāšanai izmantoto transportlīdzekļu energopatēriņu tieši vai netieši reglamentē ar citiem Savienības tiesību aktiem un politikas nostādnēm, tie arī turpmāk būtu jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas jomas. Minētā izslēgšana attiecas uz transportlīdzekļiem, kuru motors darbības laikā nemaina atrašanās vietu, piemēram, uz liftiem, eskalatoriem un lentes transportieriem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Energopatēriņu ietekmējošu ražojumu efektivitātes uzlabošana, pateicoties patērētāju informētai izvēlei, nāk par labu Savienības ekonomikai kopumā, veicina inovāciju un sekmēs Savienības 2020. un 2030. gadam nosprausto energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. Tas arī ļaus patērētājiem ietaupīt līdzekļus.

(7)  Energopatēriņu ietekmējošu ražojumu efektivitātes uzlabošana, pateicoties patērētāju informētai izvēlei un uzlabotai sabiedrības informētībai, nāk par labu Savienības ekonomikai kopumā, mazina pieprasījumu pēc enerģijas un ļauj ietaupīt enerģijas rēķiniem izlietoto naudu. Tā arī veicina enerģētisko drošību, sniedz stimulu pētniecībai, inovācijai un investīcijām energoefektivitātē un ļauj uzņēmumiem, kas attīsta un izgatavo visenergoefektīvākos ražojumus, iegūt priekšrocības konkurētspējas jomā. Tā arī sekmēs Savienības 2020. un 2030. gadam nosprausto energoefektivitātes mērķu, kā arī vides un klimata jomas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Eiropadomes 2014. gada 23. un 24. oktobra secinājumos noteikts indikatīvs mērķrādītājs – līdz 2030. gadam panākt energoefektivitātes uzlabojumu par vismaz 27 %, salīdzinot ar aplēsēm par energopatēriņu nākotnē. Šo mērķrādītāju pārskatīs līdz 2020. gadam ar domu panākt 30 % uzlabojumu Savienības līmenī. Secinājumos arī nosprausts saistošs ES mērķrādītājs līdz 2030. gadam iekšēji samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, tostarp panākt 30 % emisiju samazinājumu ETS neaptvertajās nozarēs.

svītrots

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Precīzas, būtiskas un salīdzināmas informācijas pieejamība par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu specifisko energopatēriņu palīdz klientam izdarīt izvēli par labu tādiem ražojumiem, kas lietošanas laikā patērē mazāk enerģijas un citu svarīgu resursu. Standartizēts, obligāts marķējums ir iedarbīgs paņēmiens, kā potenciālajiem klientiem sniegt salīdzināmu informāciju par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energopatēriņu. Marķējums būtu jāpapildina ar ražojuma informācijas lapu. Marķējumam vajadzētu būt viegli atpazīstamam, vienkāršam un kodolīgam. Tāpēc pašreizējā marķējuma krāsu skala (no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai) būtu jāsaglabā kā pamats klientu informēšanai par ražojumu energoefektivitāti. Pierādījies, ka klasifikācija, izmantojot burtus no A līdz G, klientiem ir pati noderīgākā. Situācijās, kad saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK pieņemto ekodizaina pasākumu dēļ uz ražojumiem vairs nevar attiecināt "F" vai "G" klasi, šīs klases nevajadzētu atveidot uz marķējuma. Izņēmuma gadījumos šo nosacījumu vajadzētu attiecināt arī uz "D" un "E" klasi, lai gan maz ticams, ka šādi gadījumi iestāsies, jo iecerēts marķējuma skalu atjaunināt, tiklīdz vairums ražojuma modeļu pieder pie divām augstākajām klasēm.

(9)  Precīzas, būtiskas, pārbaudāmas un salīdzināmas informācijas pieejamība par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu specifisko energopatēriņu palīdz klientam izdarīt izvēli par labu tādiem ražojumiem, kas lietošanas laikā patērē mazāk enerģijas un citu svarīgu resursu, lai sasniegtu zināmus darbības rādītājus un tādējādi samazinātu dzīves cikla izmaksas. Standartizēts, obligāts marķējums ir iedarbīgs paņēmiens, kā potenciālajiem klientiem sniegt salīdzināmu informāciju par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energoefektivitāti un absolūto energopatēriņu. Marķējums būtu jāpapildina ar ražojuma informācijas lapu, kas saskaņā ar Direktīvu 2010/30/ES pieņemtajos deleģētajos aktos būtu minēta kā ražojuma datu lapa, kuru var darīt pieejamu elektroniski. Marķējumam vajadzētu būt koncentrētam, balstītam uz pienācīgu mērījumu un aprēķinu izdarīšanas metodiku, viegli atpazīstamam un saprotamam. Tāpēc noteiktais marķējuma krāsu kopums (no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai) būtu jāsaglabā kā pamats klientu informēšanai par ražojumu energoefektivitāti. Pierādījies, ka pazīstamā klasifikācija, izmantojot burtus no A līdz G, klientiem ir pati noderīgākā. Tās vienotai piemērošanai visām ražojumu grupām būtu jāuzlabo pārredzamība un izpratne klientu vidū. Situācijās, kad Direktīvā 2009/125/EK1a paredzēto ekodizaina pasākumu dēļ ražojumus vairs nevar iekļaut F vai G klasē, šīs klases tomēr būtu jānorāda uz marķējuma tumši pelēkā krāsā, lai visām ražojumu grupām saglabātu vienotu skalu no A līdz G. Šajā sakarā marķējuma skala no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai būtu jāsaglabā piemērošanai atlikušajām augstākajām klasēm, un tā būtu jāpiemēro tikai jaunajām tirgū laistajām ražojuma vienībām.

 

_______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Digitālās tehnoloģijas sasniegumi paver alternatīvas iespējas marķējuma elektroniskai piegādāšanai un izstādīšanai, piemēram, internetā vai elektroniskos displejos veikalos. Lai izmantotu šo sasniegumu sniegtās priekšrocības, šajā regulā būtu jāparedz, ka elektronisko marķējumu drīkst izmantot fiziska energomarķējuma vietā vai papildus tam. Gadījumos, kad nav iespējams izstādīt energomarķējumu, piemēram, dažu veidu tālpārdošanā vai sludinājumos un tehniskajos reklāmizdevumos, potenciālais klients būtu jāinformē vismaz par ražojuma energoklasi.

(10)  Digitālās tehnoloģijas sasniegumi paver alternatīvas iespējas marķējuma elektroniskai piegādāšanai un izstādīšanai, piemēram, internetā vai elektroniskos displejos veikalos. Lai izmantotu šo sasniegumu sniegtās priekšrocības, šajā regulā būtu jāparedz, ka elektronisko marķējumu drīkst izmantot papildus iespiestajam energomarķējumam. Tas neskar piegādātāja pienākumu katrai ražojuma vienībai pievienot tirgotājam paredzētu iespiestu marķējumu. Gadījumos, kad nav iespējams izvietot energomarķējumu, potenciālie klienti būtu jāinformē vismaz par ražojuma modeļa energoklasi. Deleģētajos aktos, kas attiecas uz konkrētām ražojumu grupām, varētu arī paredzēt alternatīvus noteikumus par maza izmēra ražojumu marķējuma izvietošanu un gadījumiem, kad identiski ražojumi tiek izstādi kopā lielā skaitā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ražotāju reakcija uz energomarķējumu ir radīt aizvien efektīvākus ražojumus. Pateicoties šiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, vairums ražojumu pieder pie energomarķējuma augstākajām klasēm. Lai klienti varētu ražojumus pienācīgi salīdzināt, var būt nepieciešama ražojumu sīkāka diferencēšana un līdz ar to marķējuma skalas atjaunināšana. Būtu lietderīgi marķējuma skalu atjaunināt aptuveni ik pēc 10 gadiem, ņemot vērā to, ka nevajadzētu pārmēru apgrūtināt ražotājus. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka sīki izstrādāta marķējuma skalas atjaunināšanas kārtība, lai piegādātājiem un tirgotājiem sniegtu pēc iespējas lielāku tiesisko noteiktību. Marķējumā ar atjauninātu skalu augstākās klases vajadzētu atstāt tukšas, lai veicinātu tehnoloģiju attīstību un pavērtu iespējas vēl efektīvāku ražojumu izstrādāšanai un atzīšanai. Kad marķējuma skalu atjaunina, tad visu energomarķējumu vajadzētu nomainīt īsā laikā, lai nemulsinātu klientus.

(11)  Ražotāju reakcija uz energomarķējumu ir izstrādāt un laist tirgū aizvien efektīvākus ražojumus. Paralēli tie pārtrauc mazāk efektīvu ražojumu izgatavošanu, kam par stimulu kalpo Savienības tiesību akti ekodizaina jomā. Pateicoties šiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, vairums ražojumu modeļu pieder pie energomarķējuma augstākajām klasēm. Lai klienti varētu ražojumus pienācīgi salīdzināt, var būt nepieciešama ražojumu sīkāka diferencēšana un līdz ar to marķējuma skalas atjaunināšana. Būtu vēlams marķējuma skalu atjaunināt aptuveni ik pēc 10 gadiem, ņemot vērā to, ka nevajadzētu pārmēru apgrūtināt ražotājus un tirgotājus, īpašu uzmanību veltot mazajiem uzņēmumiem. Šādas pieejas izmantošanai būtu jāpalīdz novērst nevajadzīgu vai neefektīvu skalas atjaunināšanu, kas kaitētu gan ražotājiem, gan patērētājiem. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka sīki izstrādāta marķējuma skalas atjaunināšanas kārtība, lai piegādātājiem un tirgotājiem sniegtu pēc iespējas lielāku tiesisko noteiktību. Pirms marķējuma skalas atjaunināšanas Komisijai būtu jāveic pamatīga priekšizpēte. Atkarībā no ražojumu grupas un pamatojoties uz rūpīgu tās potenciāla izvērtējumu, marķējumā ar atjauninātu skalu vieta skalas augšgalā būtu jāatstāj tukša, lai veicinātu tehnoloģiju attīstību un pavērtu iespējas vēl efektīvāku ražojumu modeļu izstrādāšanai un atzīšanai. Kad marķējuma skala ir atjaunināta, visu energomarķējumu vajadzētu nomainīt īsā, bet pietiekamā laikā, lai nemulsinātu klientus, un marķējuma ar atjaunināto skalu vizuālajam noformējumam vajadzētu būt atšķirīgam no vecā marķējuma, kā arī vienlaikus būtu jārīko atbilstošas informatīvās kampaņas, kurās tiktu skaidri norādīts, ka jaunā versija ir ieviesta, lai uzlabotu ierīču klasifikāciju.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Marķējuma, kas noteikts ar deleģētiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar Direktīvu 2010/30/ES, pašreizējā attīstība rada nepieciešamību pēc pastāvošo marķējumu skalas sākotnējas atjaunināšanas, lai nodrošinātu viendabīgu skalu no A līdz G, pielāgojot tos šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Lai nezustu klientu uzticēšanās energomarķējumam, būtu jāaizliedz uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem izmantot citu marķējumu, kas atdarina energomarķējumu. Tāpat vajadzētu aizliegt izmantot papildu marķējumu, zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas klientus varētu maldināt vai mulsināt par ražojuma energopatēriņu.

(14)  Lai nezustu klientu uzticēšanās energomarķējumam, būtu jāaizliedz uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem izmantot citu marķējumu, kas atdarina energomarķējumu. Tāpat vajadzētu aizliegt izmantot papildu marķējumu, zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas nav skaidri nošķirti no energoefektivitātes marķējuma un varētu maldināt vai mulsināt klientus par ražojuma energopatēriņu, kā arī jebkādas citas raksturīgas iezīmes, kuras paredz attiecīgais deleģētais akts.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, skaidri jānorāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/200821 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem. Paturot prātā preču brīvas aprites principu, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes savā starpā efektīvi sadarbotos. Šāda sadarbība energomarķējuma jomā būtu jāpastiprina ar Komisijas atbalstu.

(15)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, skaidri jānorāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/200821 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem. Paturot prātā preču brīvas aprites principu, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes savā starpā efektīvi sadarbotos, izmantojot pastāvīgu informācijas apmaiņu, jo īpaši par ražojumu atbilstības izvērtēšanas rezultātiem un to sekām. Turklāt dalībvalstu muitas iestādēm vajadzētu būt iesaistītām apmaiņā ar informāciju par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kas Savienībā ievesti no trešām valstīm. Komisijai būtu jāstiprina un jāpopularizē administratīvās sadarbības darba grupas (ADCO) abi forumi, proti, darba grupa ekodizaina jautājumos un darba grupa energomarķējuma jautājumos, kā satvars tirgus uzraudzības iestāžu sadarbībai.

__________________

__________________

21 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

21 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Lai nodrošinātu efektīvāku uzraudzību un godīgu konkurenci Savienības tirgū un pēc iespējas efektīvāk izmantotu ierobežotos resursus, valstu tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāveic atbilstības uzraudzība, arī izmantojot ražojumu fizisku testēšanu un Tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS), lai apmainītos ar informāciju par plānoto un pabeigto ražojumu testēšanu, darītu pieejamus testēšanas protokolus un dalītos ar testēšanas rezultātiem, tādējādi novēršot dubultu testēšanu un atvieglojot fizisku testēšanu reģionālajiem izcilības centriem. Ar rezultātiem būtu jādalās arī tad, ja testēšanas rezultāti neliecina par pārkāpumu.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai atvieglotu atbilstības uzraudzību un nodrošinātu jaunākos tirgus datus, kas vajadzīgi konkrētu ražojumu marķējuma un informācijas lapu pārskatīšanas regulatīvajā procesā, piegādātājiem vajadzētu informāciju par ražojumu atbilstību elektroniski sniegt Komisijas izveidotā datubāzē. Šai informācijai vajadzētu būt publiski pieejamai, lai ar to varētu iepazīties klienti un lai pavērtu alternatīvas iespējas, kā tirgotājiem saņemt marķējumu. Datubāzē iekļautajai informācijai vajadzētu būt pieejamai tirgus uzraudzības iestādēm.

(16)  Neskarot dalībvalstu tirgus uzraudzības pienākumus un lai izveidotu patērētājiem noderīgu instrumentu, atvieglotu atbilstības uzraudzību un nodrošinātu jaunākos tirgus datus, kas vajadzīgi konkrētu ražojumu marķējuma un informācijas lapu pārskatīšanas regulatīvajā procesā, piegādātājiem prasītā informācija par ražojumu atbilstību būtu jāsniedz elektroniski Komisijas izveidotā un uzturētā datubāzē. Patērētājiem paredzētā informācijas daļa būtu jādara publiski pieejama ražojumu datubāzes publiskajā saskarnē. Šī informācija būtu jādara pieejama kā atklāti dati, lai to varētu izmantot lietotņu izstrādātāji un citi salīdzināšanas instrumenti. Būtu jāatvieglo tieša piekļuve ražojumu datubāzes publiskajai saskarnei, izmantojot dinamisku ātrās reaģēšanas kodu (QR) vai citus uz lietotāju orientētus instrumentus, kas iekļauti iespiestajā marķējumā. Piegādātājiem gan tirgus uzraudzības iestādēm, gan Komisijai būtu jādara pieejama papildu informācija par ražojumu datubāzes atbilstības saskarni. Šai datubāzei būtu jāpiemēro stingri datu aizsardzības noteikumi. Ja tehniskā informācija ir sensitīva, tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāpatur pilnvaras piekļūt attiecīgajai informācijai gadījumos, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar piegādātāju pienākumu sadarboties.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  Komisijai būtu jāizveido un jāuztur arī tiešsaistes portāls, kas tirgus uzraudzības iestādēm piegādātāju serveros nodrošina piekļuvi detalizētai informācijai par ražojumu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Energopatēriņš un cita informācija par ražojumiem, kurus aptver saskaņā ar šo regulu konkrētiem ražojumiem noteiktas prasības, būtu jāmēra, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ievērotas vērā mūsdienīgas un vispāratzītas mērījumu un aprēķinu metodes. Iekšējā tirgus darbības interesēs ir noteikt standartus, kas ir saskaņoti Savienības līmenī. Ja konkrētiem ražojumiem noteikto prasību piemērošanas brīdī nav publicētu standartu, Komisijai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vajadzētu publicēt mērījumu un aprēķinu pagaidu metodes, kas attiecas uz šīm konkrētam ražojumam noteiktajām prasībām. Kad atsauce uz šādu standartu ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vajadzētu uzskatīt, ka atbilstība šim standartam nozīmē arī atbilstību mērījumu metodēm, kas attiecas uz ražojumam specifiskajām prasībām, kuras noteiktas, pamatojoties uz šo regulu.

(19)  Absolūtais energopatēriņš un cita ar vidi un darbības rādītājiem saistīta informācija par ražojumiem, uz kuriem attiecas saskaņā ar šo regulu konkrētiem ražojumiem noteiktās prasības, būtu jāmēra atbilstoši saskaņotiem standartiem un metodikai un izmantojot ticamas, precīzas un atkārtoti izmantojamas metodes, kurās ievērotas vērā mūsdienīgas un vispāratzītas mērījumu un aprēķinu metodes. Minētajām metodēm un testēšanas videi — gan attiecībā uz piegādātājiem, gan attiecībā uz tirgus uzraudzības iestādēm — vajadzētu būt pēc iespējas tuvākām tam, kā vidējais patērētājs konkrēto ražojumu lieto reālajā dzīvē, kā arī drošām, lai atturētu no tīšas un netīšas apiešanas. Energoefektivitātes klasei nevajadzētu balstīties tikai uz visenergoefektīvāko uzstādījumu jeb ekoloģisko režīmu, ja tas, visticamāk, neatspoguļo vidusmēra patērētāja uzvedību. Pielaides vērtības un izvēles testēšanas parametri būtu jānosaka tādā veidā, lai tie neradītu būtiskas efektivitātes pieauguma variācijas, jo tas varētu mainīt ražojuma energoefektivitātes klasi. Pieļaujamās novirzes starp testētajiem un paziņotajiem rezultātiem būtu jāierobežo līdz mērījumu statistiskajai kļūdai. Ja konkrētiem ražojumiem noteikto prasību piemērošanas brīdī nav publicētu standartu, Komisijai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vajadzētu publicēt mērījumu un aprēķinu pagaidu metodes, kas attiecas uz šīm konkrētam ražojumam noteiktajām prasībām. Kad atsauce uz šādu standartu ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vajadzētu uzskatīt, ka atbilstība šim standartam nozīmē arī atbilstību mērījumu metodēm, kas attiecas uz ražojumam specifiskajām prasībām, kuras noteiktas, pamatojoties uz šo regulu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Komisijai vajadzētu sagatavot darba plānu par konkrētu ražojumu marķējuma pārskatīšanu, tostarp provizorisku sarakstu ar vēl citiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kam varētu izveidot energomarķējumu. Realizējot šo darba plānu, būtu jāsāk ar analīzi par attiecīgo ražojumu grupu tehnisko, vidisko un ekonomisko ietekmi. Analīzē jāaplūko arī papildu informācija, tostarp tas, kādas ir iespējas un izmaksas, lai patērētājiem sniegtu informāciju par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma parametriem, piemēram, absolūto energopatēriņu, ilgizturību vai ekoloģiskajiem raksturlielumiem, atbilstīgi mērķim veicināt aprites ekonomiku. Šāda papildu informācija uzlabotu marķējuma saprotamību un iedarbīgumu patērētāju acīs, un tai nebūtu nekādas negatīvas ietekmes uz patērētājiem.

(20)  Pamatojoties uz šīs regulas piemērošanas jomu, Komisijai vajadzētu sagatavot ilgtermiņa darba plānu par konkrētu ražojumu marķējuma pārskatīšanu, tostarp provizorisku sarakstu ar vēl citiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kam varētu izveidot energomarķējumu, un šo darba plānu vajadzētu periodiski atjaunināt. Komisijai katru gadu būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par darba plāna īstenošanā sasniegto progresu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Minētais darba plāns būtu jāīsteno, sākot ar attiecīgo ražojumu grupu tehnisko, ar vidi saistīto un ekonomisko analīzi. Šajā analīzē atbilstoši mērķim veicināt aprites ekonomiku būtu jāaplūko arī papildu informācija, tostarp iespējas patērētājiem sniegt precīzu informāciju par energopatēriņu ietekmējoša ražojuma modeļa darbības rādītājiem, piemēram, dzīves cikla izmaksām, labošanas iespējām, savienojamību, pārstrādāto materiālu saturu, kalpošanas ilgumu un ekoloģiskajiem rādītājiem vai kombinēto energoefektivitātes indeksu, un informācija par šādas informācijas sniegšanas izmaksām. Šādai papildu informācijai būtu jāuzlabo marķējuma saprotamība un lietderīgums patērētāju skatījumā, un tai nevajadzētu atstāt nekādu negatīvu ietekmi uz patērētājiem.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šajā regulā ir noteikts satvars par marķējumu un standartizētu ražojuma informāciju, ar ko norāda energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energopatēriņu un citu resursu patēriņu lietošanas laikā, un par papildu informāciju par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, lai klienti varētu izvēlēties efektīvākus ražojumus.

1.  Šajā regulā ir noteikts satvars, ko piemēro energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem un kas tiem nodrošina marķējumu attiecībā uz energoefektivitāti, absolūto energopatēriņu un citiem ekoloģiskajiem un darbības rādītājiem. Tas ļauj patērētājiem izvēlēties energoefektīvākus ražojumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

2.  Šo regulu nepiemēro:

2.  Šo regulu nepiemēro:

(a)  lietotiem ražojumiem;

(a)  lietotiem ražojumiem;

(b)  pasažieru vai preču transportlīdzekļiem, izņemot tos, ko darbina ar stacionāru motoru.

(b)  pasažieru vai preču transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  "ražotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo kādu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu vai ir pasūtījusi šāda ražojuma konstruēšanu vai ražošanu, un šo energopatēriņu ietekmējošo ražojumu ar savu nosaukumu, vārdu vai preču zīmi laiž tirgū;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  “tirgotājs” ir mazumtirgotājs vai cita persona, kas pārdod, iznomā, piedāvā pirkšanai uz nomaksu vai izstāda ražojumus klientiem;

(9)  „tirgotājs” ir mazumtirgotājs vai cita fiziska vai juridiska persona, kas pārdod, iznomā, piedāvā pirkšanai uz nomaksu vai izstāda ražojumus klientiem;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 10.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  „energoefektivitāte” ir attiecība starp iegūtajiem tiešajiem rezultātiem darbības rādītāju, pakalpojumu, preču vai enerģijas veidā un ieguldīto enerģiju;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 11. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  "energopatēriņu ietekmējošs ražojums" ir jebkura prece vai sistēma, vai pakalpojums, kas lietošanas laikā ietekmē energopatēriņu un kas tiek laists tirgū un nodots ekspluatācijā Savienībā, tostarp detaļas, kuras integrējamas energopatēriņu ietekmējošos ražojumos, kas tiek laisti tirgū un nodoti ekspluatācijā;

(11)  ”energopatēriņu ietekmējošs ražojums” (turpmāk — ražojums) ir jebkura prece vai sistēma, kas lietošanas laikā ietekmē energopatēriņu un kas tiek laista tirgū un nodota ekspluatācijā Savienībā, tostarp detaļas, kuras paredzēts integrēt energopatēriņu ietekmējošos ražojumos, kuri tiek laistas tirgū un nodoti ekspluatācijā kā atsevišķas patērētājiem domātas detaļas un kuru energoefektivitāti un ekoloģiskos rādītājus ir iespējams novērtēt neatkarīgā veidā;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 13. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  "marķējums" ir grafiska diagramma, ar ko parāda energopatēriņu, izmantojot klasifikāciju ar burtiem no A līdz G septiņās dažādās krāsās no tumši zaļas līdz sarkanai;

(13)  „marķējums” ir grafiska diagramma iespiestā vai elektroniskā veidā, kas ietver slēgtu skalu, kurā izmantoti tikai burti no A līdz G un katra klase atbilst būtiskiem enerģijas ietaupījumiem, septiņās dažādās krāsās no tumši zaļas līdz sarkanai, lai patērētājus informētu par ražojuma energoefektivitāti un energopatēriņu;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 13.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a)  „ražojumu grupa” ir grupa, kurā ietilpst energopatēriņu ietekmējoši ražojumi ar vienādu galveno funkcionalitāti;

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 17. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  "ražojuma informācijas lapa" ir standarta informācijas tabula par ražojumu;

(17)  „ražojuma informācijas lapa” ir standarta informācijas tabula par ražojumu iespiestā vai elektroniskā veidā;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 18. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  "skalas atjaunināšana" ir periodisks pasākums, kura mērķis ir padarīt stingrākas prasības, kas jāizpilda, lai konkrētam ražojumam varētu marķējumā norādīt attiecīgu energoklasi, un attiecībā uz esošu marķējumu tas nozīmē, ka kādas energoklases var tikt dzēstas;

(18)  „skalas atjaunināšana” ir pasākums, kura mērķis ir padarīt stingrākas prasības, kas jāizpilda, lai konkrētai ražojumu grupai varētu marķējumā norādīt attiecīgo energoklasi;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 19. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  "marķējums ar atjauninātu skalu" ir konkrēta ražojuma marķējums, kura skala ir atjaunināta;

(19)  „marķējums ar atjauninātu skalu” ir konkrētas ražojumu grupas marķējums, kura skala ir atjaunināta un kuru var skaidri atšķirt no marķējumiem, ko piemēroja pirms skalas atjaunināšanas;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 20. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  "papildu informācija" ir informācija par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma funkcionālajiem un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, piemēram, par absolūto energopatēriņu vai ilgizturību, kuras pamatā ir dati, ko tirgus uzraudzības iestādes var izmērīt, kura ir viennozīmīga un kurai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz marķējuma kā tāda skaidru saprotamību un iedarbīgumu klientu vidū.

(20)  „papildu informācija” ir jebkāda attiecīgajā deleģētajā aktā precizēta informācija par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma funkcionālajiem, ekoloģiskajiem un resursu izmantošanas efektivitātes rādītājiem, kuras pamatā ir dati, ko tirgus uzraudzības iestādes var izmērīt un pārbaudīt, kura ir viegli saprotama un kurai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz marķējuma kā tāda skaidru saprotamību un iedarbīgumu klientu vidū;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 20.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  „ražojumu datubāze” ir datu kopums, kas attiecas uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kuri ietilpst šīs regulas un saskaņā ar to pieņemto deleģēto aktu piemērošanas jomā, un kas ir sistemātiski sakārtots un ietver publisku saskarni, kura ir organizēta kā uz patērētājiem orientēta tīmekļa vietne, kurā informācija ir elektroniski pieejama individuālā kārtā, un atbilstības saskarni, kas ir strukturēta kā elektroniska platforma, kura atbalsta valstu tirgus uzraudzības iestāžu darbības, ar skaidri definētām pieejamības un drošības prasībām.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Piegādātāji:

1.  Piegādātāji:

(a)  nodrošina, ka tirgū laistiem ražojumiem bez maksas tiek nodrošināts precīzs marķējums un ražojuma informācijas lapas saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem;

(a)  nodrošina, ka tirgū laistiem ražojumiem bez maksas tiek nodrošināts precīzs iespiests marķējums un ražojuma informācijas lapa par katru atsevišķo vienību;

(b)  pēc tirgotāja pieprasījuma ātri un bez maksas piegādā marķējumu;

(b)  pēc tirgotāja pieprasījuma piecu darba dienu laikā bez maksas piegādā marķējumu un ražojuma informācijas lapas;

 

(ba)  tirgotājiem nodrošina gan pašreizējo marķējumu, gan marķējumu ar atjauninātu skalu un ražojuma informācijas lapas par laikposmu trīs mēnešus pirms attiecīgajā deleģētajā aktā norādītās dienas;

(c)  nodrošina piegādātā marķējuma un ražojuma informācijas lapu precizitāti un sagatavo pietiekamu tehnisko dokumentāciju, lai šo precizitāti būtu iespējams novērtēt;

(c)  nodrošina piegādātā marķējuma un ražojuma informācijas lapu precizitāti un sagatavo pietiekamu tehnisko dokumentāciju, lai šo precizitāti būtu iespējams novērtēt;

(d)  pirms ražojuma modeļa laišanas tirgū ražojumu datubāzē, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, ievada I pielikumā norādīto informāciju.

(d)  I pielikumā izklāstīto informāciju ievada saskaņā ar 8. pantu izveidotajā ražojumu datubāzes publiskajā saskarnē un atbilstības saskarnē:

 

(i)   attiecībā uz visiem jaunajiem modeļiem pirms modeļa vienības laišanas tirgū,

 

(ii)   attiecībā uz visiem pēc 2014. gada 1. janvāra tirgū laistajiem modeļiem, kas joprojām tiek piegādāti, — ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc tam, kad datubāze ir pilnībā gatava izmantošanai, saskaņā ar 16. pantu;

 

(da)  saskaņā ar 8. pantu datubāzē glabā ražojuma informācijas lapas un tehnisko dokumentāciju vismaz 10 gadus pēc pēdējās ražojuma vienības laišanas tirgū;

 

(db)  nodrošina marķējumu ražojumu grupām gadījumos, kad ražojums sastāv no vairākām mezglu montāžām vai sastāvdaļām, kuru energoefektivitāte ir atkarīga no šo sastāvdaļu konkrētās kombinācijas;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Piegādāji neveic šādas darbības:

 

(a)  nelaiž tirgū ražojumus, kas konstruēti tā, ka to darbības rādītāji testēšanas apstākļos automātiski tiek mainīti, izmantojot ražojumā iemontēto aparatūru vai programmatūru, lai sasniegtu labvēlīgāku līmeni;

 

(b)   pēc ražojuma laišanas ekspluatācijā ar programmatūras atjaunināšanas palīdzību neievieš tādas izmaiņas, kas kaitētu attiecīgajā deleģētajā aktā noteiktajiem sākotnējā energoefektivitātes marķējuma parametriem.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tirgotāji:

2.  Tirgotāji:

(a)  redzami izvieto marķējumu, ko deleģētā akta aptvertajam ražojumam nodrošinājis piegādātājs vai kas citādi darīts pieejams;

(a)  ja ražojums paredzēts pārdošanai, tostarp tiešsaistē, — redzamā un labi saskatāmā veidā izvieto marķējumu, kā precizēts attiecīgajā deleģētajā aktā;

 

(aa)  trīs nedēļu laikā pēc dienas, kas norādīta attiecīgajā deleģētajā aktā, gan veikalos, gan tiešsaistē esošo marķējumu aizstāj ar marķējumu, kuram atjaunināta skala;

(b)  ja to rīcībā nav marķējuma vai marķējuma ar atjauninātu skalu, tie:

(b)  ja to rīcībā nav marķējuma vai marķējuma ar atjauninātu skalu, pieprasa to piegādātājam;

(i)  pieprasa marķējumu vai marķējumu ar atjauninātu skalu no piegādātāja,

 

(ii)  izdrukā marķējumu no ražojumu datubāzes, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, ja šī funkcija konkrētajam ražojumam ir pieejama, vai or

 

(iii)  izdrukā marķējumu vai marķējumu ar atjauninātu skalu no piegādātāja tīmekļa vietnes, ja šī funkcija konkrētajam ražojumam ir pieejama;

 

(c)  dara pieejamu klientiem ražojuma informācijas lapu.

(c)  pēc pieprasījuma patērētājiem dara pieejamu ražojuma informācijas lapu, tostarp iespiestā veidā.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Piegādātāji un tirgotāji:

3.  Piegādātāji un tirgotāji:

(a)  ražojuma konkrēta modeļa visos reklāmas materiālos vai tehniskajos reklāmizdevumos norāda ražojuma energoefektivitātes klasi saskaņā ar attiecīgo deleģēto aktu;

(a)  konkrētā ražojuma modeļa visos vizuālajos reklāmas materiālos vai tehniskajos reklāmizdevumos norāda ražojuma energoefektivitātes klasi saskaņā ar attiecīgo deleģēto aktu;

(b)  sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm un nekavējoties rīkojas, lai novērstu jebkādu neatbilstību šajā regulā un tās deleģētajos aktos noteiktajām prasībām, par ko tie ir atbildīgi, vai nu pēc savas ierosmes, vai pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma;

(b)  sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm un nekavējoties rīkojas, lai novērstu jebkādu neatbilstību saskaņā ar 5. pantu;

(c)  šīs regulas aptvertajiem ražojumiem nenodrošina un neizvieto citu marķējumu, zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas neatbilst šīs regulas prasībām un atbilstīgiem deleģētajiem aktiem, ja tas var maldināt vai mulsināt klientus par enerģijas vai attiecīgā gadījumā citu resursu patēriņu lietošanas laikā;

(c)  attiecībā uz šīs regulas aptvertajiem ražojumiem atturas sniegt vai izvietot jebkādu maldinošu, mulsinošu vai atdarinošu marķējumu, zīmes, simbolus vai uzrakstus, kas attiecas uz enerģijas vai citu resursu patēriņu lietošanas laikā;

(d)  šīs regulas neaptvertiem ražojumiem nepiegādā un neizvieto marķējumu, kas atdarina šajā regulā definēto marķējumu.

(d)  attiecībā uz šīs regulas neaptvertiem ražojumiem nepiegādā un neizvieto marķējumu, kas atdarina šajā regulā definēto marķējumu.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Visus 1. līdz 3. punktā izklāstītos vispārējos pienākumus attiecībā uz marķējumu vienādi piemēro pastāvošajam marķējumam, jaunajam marķējumam un marķējumam ar atjauninātu skalu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo un neaizkavē tādu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā to teritorijā, kas atbilst šai regulai un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem.

1.  Dalībvalstis neaizkavē tādu ražojumu laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā to teritorijā, kuri atbilst šai regulai.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis veic visus pienācīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piegādātāji un tirgotāji pilda šajā regulā un attiecīgajos deleģētajos aktos noteiktos pienākumus un prasības.

2.  Dalībvalstis veic visus pienācīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piegādātāji un tirgotāji pilda šajā regulā noteiktos pienākumus un prasības.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja dalībvalstis attiecībā uz kādu šīs regulas aptvertu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu, kas norādīts deleģētajā aktā, ir paredzējušas jebkādus stimulējošus pasākumus, tad tie ir vērsti uz ražojumiem ar visaugstāko energoefektivitātes klasi, kura noteikta piemērojamā deleģētajā aktā.

3.  Ja dalībvalstis attiecībā uz kādu šīs regulas aptvertu ražojumu, kas norādīts deleģētajā aktā, ir paredzējušas jebkādus stimulējošus pasākumus, šie stimulējošie pasākumi ir vērsti uz divām visaugstākajām energoefektivitātes klasēm, kuras noteiktas piemērojamā deleģētajā aktā.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka marķējumu, tostarp marķējumu ar atjauninātu skalu, un ražojuma informācijas lapas ievieš līdztekus ar izglītojošām un popularizējošām informācijas kampaņām, kuru mērķis ir veicināt energoefektivitāti un enerģijas atbildīgāku izmantošanu klientu vidū, vajadzības gadījumā — sadarbībā ar tirgotājiem.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka līdztekus marķējuma ieviešanai un tā skalas atjaunināšanai notiek izglītojošas un popularizējošas informācijas kampaņas par energomarķējumu.

 

Komisija koordinē šīs kampaņas, atbalstot ciešu sadarbību ar piegādātājiem un tirgotājiem un paraugprakses apmaiņu.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem un izpildes mehānismiem, ko piemēro par šīs regulas un tās deleģēto aktu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz šīs regulas piemērošanas dienai un nekavējoties paziņo par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

5.  Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem un izpildes mehānismiem, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši, kā arī proporcionāli neatbilstības rezultātā gūtajam ekonomiskajam labumam. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz šīs regulas piemērošanas dienai un nekavējoties paziņo par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija atbalsta sadarbību un apmaiņu ar informāciju par ražojumu energomarķējuma tirgus uzraudzību starp dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par tirgus uzraudzību vai kontroli uz ārējām robežām, vai starp šādām iestādēm un Komisiju.

2.  Komisija veicina un koordinē sadarbību un apmaiņu ar informāciju par energomarķējumu attiecībā uz šīs regulas piemērošanas jomā ietilpstošo ražojumu tirgus uzraudzību starp dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par tirgus uzraudzību vai Savienības tirgū ienākošo ražojumu kontroli, un starp šīm iestādēm un Komisiju, stiprinot administratīvās sadarbības darba grupas (ADCO) abus forumus, proti, darba grupu ekodizaina jautājumos un darba grupu energomarķējuma jautājumos.

 

Šādu informācijas apmaiņu veic arī tad, ja testēšanas rezultāti liecina, ka ražotājs ievēro attiecīgos tiesību aktus.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Līdz 2018. gada 1. janvārim dalībvalstis izstrādā un īsteno tirgus uzraudzības plānu attiecībā uz šīs regulas prasību īstenošanas nodrošināšanas uzraudzību. Dalībvalstis savus tirgus uzraudzības plānus pārskata vismaz reizi trijos gados.

 

Līdz 2020. gada 1. janvārim un pēc tam reizi gadā dalībvalstis sagatavo ziņojumu par tirgus uzraudzību, izvērtējot šīs regulas un Direktīvas 2009/125/EK noteikumu ievērošanas tendences.

 

Dalībvalstis nosaka, ka Tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmas (ICSMS) izmantošana ir obligāta visām valsts tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Valstu tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstoši šai regulai, veic ražojumu fizisku testēšanu, kura aptver vismaz vienu ražojumu grupu gadā.

 

Tirgus uzraudzības iestādes, izmantojot saskaņā ar 8. pantu izveidotās ražojumu datubāzes atbilstības saskarni, informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par plānotajām un pabeigtajām fiziskajām testēšanām.

 

Tās saskaņā ar 9. pantu izmanto uzticamas, precīzas un atkārtojamas mērījumu procedūras, kuru mērķis ir modelēt reālus lietošanas apstākļus un ar kurām nepieļauj tīšu vai netīšu manipulāciju ar testēšanas rezultātiem vai to pārveidošanu.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c  Šīs regulas noteikumu neievērošanas gadījumā tirgus uzraudzības iestādes ir tiesīgas no piegādātājiem atgūt izdevumus par ražojuma fizisko testēšanu.

 

Komisija tieši vai, izmantojot trešo personu, var veikt neatkarīgu atbilstības pārbaudi.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka energopatēriņu ietekmējošs ražojums, ko aptver saskaņā ar šo regulu pieņemts deleģētais akts, rada apdraudējumu šīs regulas aptvertiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, tās veic novērtējumu saistībā ar attiecīgo energopatēriņu ietekmējošo ražojumu, aptverot visas šajā regulā un tās deleģētajos aktos noteiktās prasības. Šajā nolūkā piegādātājs pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

1.  Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ražojums, ko aptver saskaņā ar šo regulu pieņemts deleģētais akts, rada apdraudējumu šīs regulas aptvertiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, tās nekavējoties informē Komisiju un veic novērtējumu saistībā ar attiecīgā ražojuma modeli, aptverot visas šajā regulā un deleģētajos aktos noteiktās prasības, kā arī izvērtējot, vai ir ieteicams novērtējumu attiecināt arī uz citiem ražojuma modeļiem. Piegādātājs pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka energopatēriņu ietekmējošais ražojums neatbilst šajā regulā un tās attiecīgajos deleģētajos aktos noteiktajām prasībām, tās nekavējoties pieprasa, lai attiecīgais piegādātājs proporcionāli apdraudējumam un pienācīgā termiņā, kā noteikušas iestādes, veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai panāktu energopatēriņu ietekmējošā ražojuma atbilstību šīm prasībām, to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Uz šajā punktā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.  Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes atklāj, ka ražojuma modelis neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tās pieprasa, lai piegādātājs nekavējoties veic visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus ražojuma modeļa atbilstības nodrošināšanai, un tās var likt izņemt ražojuma modeli no tirgus vai atsaukt jau ekspluatācijā esošās vienības pienācīgā termiņā un proporcionāli apdraudējumam, attiecinot šādus pasākumus uz ekvivalentiem modeļiem, kas pieejami tirgū. Uz šajā punktā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās prasījušas veikt piegādātājam.

3.  Tirgus uzraudzības iestādes ar ICSMS starpniecību informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās saskaņā ar 2. punktu prasījušas veikt piegādātājam.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Piegādātājs nodrošina, ka tiek veikti visi pienācīgie koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus Savienības tirgū.

4.  Piegādātājs nodrošina, ka tiek veikti visi saskaņā ar 2. punktu noteiktie ierobežojošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem ražojuma modeļiem, kurus tas darījis pieejamus Savienības tirgū.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja piegādātājs 2. punktā noteiktajā termiņā neveic piemērotus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus pienācīgos provizoriskos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka šis energopatēriņu ietekmējošais ražojums tiek darīts pieejams valsts tirgū, lai to izņemtu no tirgus vai lai to atsauktu. Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.  Ja piegādātājs 2. punktā noteiktajā termiņā neīsteno koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus pienācīgos provizoriskos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka ražojuma modelis tiek darīts pieejams valsts tirgū, vai lai ražojuma modeli izņemtu vai atsauktu no tirgus. Tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par šiem pasākumiem un informāciju augšuplādē ražojumu datubāzes atbilstības saskarnē, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Šā panta 5. punktā minētā informācija ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus, kas nepieciešami neatbilstīgā energopatēriņu ietekmējošā ražojuma identificēšanai, datus par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma izcelsmi, par iespējamās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, par veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā piegādātāja paustajiem argumentiem. Konkrētāk, tirgus uzraudzības iestādes norāda, vai neatbilstības iemesls ir energopatēriņu ietekmējošā ražojuma nesaderība ar šajā regulā izklāstītajām prasībām, kas saistītas ar sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, vai trūkumi 9. pantā minētajos saskaņotajos standartos, par kuriem pieņem, ka to ievērošana nodrošina atbilstību.

6.  Šā panta 5. punktā minētais paziņojums ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus, kas nepieciešami neatbilstīgā ražojuma identificēšanai, datus par ražojuma izcelsmi, par iespējamās neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, par veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā piegādātāja paustajiem argumentiem. Konkrētāk, tirgus uzraudzības iestādes norāda, vai neatbilstības iemesls ir ražojuma modeļa nesaderība ar šajā regulā izklāstītajām prasībām, kas saistītas ar sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, vai trūkumi 9. pantā minētajos saskaņotajos standartos, par kuriem pieņem, ka to ievērošana nodrošina atbilstību. Šajā gadījumā Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura procedūru uzsākusi, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un to rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgā energopatēriņu ietekmējošā ražojuma neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt paziņotajiem valsts pasākumiem, informē par saviem iebildumiem.

7.  Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura procedūru uzsākusi, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un to rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgā ražojuma modeļa neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt paziņotajiem valsts pasākumiem, informē par saviem iebildumiem.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja 60 dienu laikā pēc 5. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu provizorisko pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.  Ja četru nedēļu laikā pēc 5. punktā minētā paziņojuma saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktu provizorisko pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo energopatēriņu ietekmējošo ražojumu nekavējoties tiktu veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi, piemēram, energopatēriņu ietekmējošais ražojums tiktu nekavējoties izņemts no tirgus.

9.  Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo ražojumu modeli samērīgi konkrētās valsts situācijai nekavējoties tiktu veikti paralēli ierobežojoši pasākumi, un attiecīgi informē Komisiju.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Ja, pabeidzot 4. un 5. punktā noteikto procedūru, tiek celti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka kāds valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo piegādātāju un veic valsts pasākuma novērtējumu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots.

10.  Ja, pabeidzot 4. un 5. punktā noteikto procedūru, tiek celti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka šāds valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo piegādātāju un veic valsts pasākuma novērtējumu; pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots un var ierosināt piemērotu alternatīvu pasākumu.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

6. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11.  Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un par to nekavējoties paziņo dalībvalstīm un piegādātājam.

11.  Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un par to nekavējoties paziņo dalībvalstīm un attiecīgajam piegādātājam.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

6. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.  Ja valsts pasākums tiek atzīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā energopatēriņu ietekmējošā ražojuma izņemšanu no sava tirgus, un par to informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts atsauc šo pasākumu.

12.  Ja valsts pasākums tiek atzīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā ražojuma modeļa izņemšanu no savas valsts tirgus, un par to informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts atsauc šo pasākumu.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

6. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.  Ja valsts pasākumu atzīst par pamatotu un energopatēriņu ietekmējošā ražojuma neatbilstība ir saistīta uz 6. punktā minētajiem trūkumiem saskaņotajos standartos, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

13.  Ja valsts pasākumu atzīst par pamatotu un ražojuma modeļa neatbilstība ir saistīta uz 6. punktā minētajiem trūkumiem saskaņotajos standartos, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

7. pants – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Marķējums un skalas atjaunināšana

Marķējuma ieviešanas un skalas atjaunināšanas procedūra

1.  Komisija ar deleģētiem tiesību aktiem, ko pieņem saskaņā ar 12. un 13. pantu, var ieviest marķējumu vai atjaunināt esošā marķējuma skalu.

1.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu šo regulu, ieviešot marķējumu vai atjauninot skalas.

 

Marķējumu, kas ieviests ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 10. pantu pirms 2017. gada 1. janvāra uzskata par marķējumu šīs regulas nozīmē.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja konkrētajā ražojumu grupā vairs nav neviena D, E, F vai G energoklases modeļa, ko atļauts laist tirgū, un tam par iemeslu ir īstenošanas pasākums, kurš pieņemts saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, attiecīgo klasi vai klases marķējumā vairs neiekļauj.

2.  Lai nodrošinātu vienotu A līdz G skalu, Komisija ievieš atjauninātu marķējuma skalu esošām ražojumu grupām, kā minēts 1. punktā, 5 gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ievērojot 4. punktā minētās prasības.

 

Ražojumu grupas, uz kurām attiecas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/20131a un 812/20131b, pārskata 6 gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā nolūkā atjaunināt skalu.

 

Attiecībā uz ražojumu grupām, uz kurām attiecas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f un 874/20121g, ja priekšizpēte ir pabeigta, Komisija ne vēlāk kā 21 mēnesi pēc šīs regulas stāšanās spēkā ievieš marķējumu ar atjauninātu skalu.

 

__________________

 

1a Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 811/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 1. lpp.).

 

1b Komisijas 2013. gada 18. februāra Deleģētā regula (ES) Nr. 812/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 83. lpp.).

 

1c Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1059/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 1. lpp.).

 

1d Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1060/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 17. lpp.).

 

1e Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1061/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 47. lpp.).

 

1f Komisijas 2010. gada 28. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu (OV L 314, 30.11.2010., 64. lpp.).

 

1g Komisijas 2012. gada 12. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu (OV L 258, 26.9.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija nodrošina, ka tad, kad marķējums tiek ieviests vai tā skala tiek atjaunināta, tiek noteiktas tādas prasības, lai neviens ražojums marķējuma ieviešanas brīdī neatbilstu A vai B klasei un lai paredzamais laiks, kad vairums modeļu tiktu klasificēti šajās klasēs, būtu vismaz 10 gadus vēlāk.

3.  Komisija nodrošina, ka turpmākas skalas atjaunināšanas jaunam marķējumam vai 2. punktā minētās marķējuma skalas atjaunināšana tiek uzsākta, tiklīdz ir izpildīti šādi nosacījumi, kas norāda uz atbilstošu tehnoloģisko progresu attiecīgajā ražojumu grupā:

 

(a)   25 % no Savienības tirgū pārdotajiem ražojumiem atbilst augstākajai A energoefektivitātes klasei; or

 

(b)   50 % no Savienības tirgū pārdotajiem ražojumiem atbilst augstākajām divām A un B energoefektivitātes klasēm;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a.  Komisija, iekļaujot attiecīgo ražojumu grupu darba plānā saskaņā ar 11. pantu, nodrošina, ka:

 

(a)   priekšizpēte marķējuma skalas atjaunināšanai tiek pabeigta ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc 3. punktā paredzēto nosacījumu konstatēšanas;

 

(b)   atjaunināšana tiek pabeigta, pārskatot un pieņemot attiecīgo deleģēto aktu saskaņā ar 13. pantu ne vēlāk kā trīs gadus pēc 3. punktā minēto nosacījumu konstatēšanas.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Marķējuma skalu periodiski atjaunina.

4.  Komisija nosaka prasības jaunam marķējumam vai atjauninātai skalai tā, lai paredzamais derīguma termiņš būtu vismaz 10 gadi.

 

Šajā nolūkā Komisija nodrošina, lai marķējuma ieviešanas vai skalas atjaunināšanas laikā prasības būtu noteiktas tā, ka marķējuma ieviešanas brīdī neviens ražojums neatbilst A energoefektivitātes klasei.

 

Ražojumu grupām, kurām 3.a punkta a) apakšpunktā minētā priekšizpēte norāda uz strauju tehnoloģiju progresu, marķējuma ieviešanas brīdī nevienam ražojumam nevajadzētu būt A un B energoefektivitātes klasē.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kad marķējuma skala tiek atjaunināta:

5.  Ja konkrētajā ražojumu grupā vairs nav neviena F vai G energoklases modeļa, ko atļauts laist tirgū, un tam par iemeslu ir ekodizaina īstenošanas pasākums, kurš pieņemts saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK, attiecīgo klasi vai klases marķējumā parāda pelēkā krāsā, kā norādīts attiecīgajā deleģētajā aktā. Standarta spektru no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai marķējumā saglabā atlikušajām augstākajām energoefektivitātes klasēm. Izmaiņas attiecas tikai uz jaunām ražojumu vienībām, ko laiž tirgū.

(a)  piegādātāji tirgotājus nodrošina gan ar pašreizējo marķējumu, gan ar marķējumu ar atjaunināto skalu sešus mēnešus pirms b) punktā norādītās dienas;

 

(b)  tirgotāji esošo marķējumu uz izstādītajiem (tostarp internetā) ražojumiem nomaina ar marķējumu ar atjauninātu skalu vienas nedēļas laikā pēc dienas, kas norādīta attiecīgajā deleģētajā aktā. Tirgotāji marķējumu ar atjauninātu skalu neizstāda pirms minētās dienas.

 

 

Tirgotāji var pārdot energopatēriņu ietekmējošus ražojumus bez marķējuma vai bez atjauninātas skalas marķējuma tikai gadījumā, ja (atjauninātais) marķējums attiecīgajam ražojumam nekad nav ticis sagatavots un šī ražojuma piegādātājs vairs neveic darījumus tirgū.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Marķējumu, kas ieviests ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 10. pantu pirms šīs regulas piemērošanas dienas, uzskata par marķējumu šīs regulas nozīmē. Piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija šos marķējumus pārskata nolūkā atjaunināt to skalu.

svītrots

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražojumu datubāze

Ražojumu datubāze

Komisija izveido un uztur ražojumu datubāzi, kurā ietilpst I pielikumā minētā informācija. I pielikuma 1. punktā uzskaitīto informāciju dara publiski pieejamu.

1.   Komisija izveido un uztur ražojumu datubāzi, kurā ir divas dažādas saskarnes — publiskā saskarne un atbilstības saskarne.

 

Publiskajā saskarnē iekļauj informāciju, kas norādīta I pielikuma 1. punktā, ievērojot I pielikuma 3. punktā noteiktās funkcionālās prasības.

 

Atbilstības saskarnē iekļauj informāciju, kas norādīta I pielikuma 2. punktā, ievērojot I pielikuma 4. punktā noteiktās funkcionālās prasības.

 

2.   Kad ražojumu datubāzē ievada informāciju, piegādātājiem paliek piekļuves un labošanas tiesības attiecībā uz to. Visu izmaiņu veikšanas laiks tiek reģistrēts, un tās ir skaidri redzamas tirgus uzraudzības iestādēm.

 

Atbilstības saskarnē iekļautos datus izmanto vienīgi nolūkiem, kas saistīti ar šīs regulas un saskaņā ar to pieņemto deleģēto aktu izpildi, un tos ir aizliegts izmantot iepriekš neparedzētiem mērķiem.

 

Piegādātājiem ir atļauts glabāt savos serveros tehnisko dokumentāciju saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu, testa ziņojumus vai līdzīgu atbilstības novērtējuma dokumentāciju, kā noteikts I pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā, kas saistīta ar pašu piegādātāju veiktajiem testiem, un kura pieejama tikai tirgus uzraudzības iestādēm un Komisijai.

 

Datubāzes izveidē ņem vērā kritērijus, kas ļauj līdz minimumam samazināt administratīvo slogu piegādātājiem un citiem datubāzes lietotājiem, lietošanas vienkāršību un izmaksu lietderību.

 

Ražojumu datubāze neaizstāj un negroza tirgus uzraudzības iestāžu pienākumus.

 

3.   Komisija, izmantojot tirgus uzraudzības iestāžu un piegādātāju atbalstu, pievērš īpašu uzmanību pārejas procesam līdz publiskās un atbilstības saskarnes pilnīgai īstenošanai.

 

4.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu šīs regulas papildināšanai, norādot ražojumu datubāzes izveides funkcionālos aspektus.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ražojuma atbilstības novērtēšanā tiek piemēroti šie saskaņotie standarti, uzskata, ka ražojums atbilst attiecīgajām deleģētajā aktā noteiktajām prasībām par mērījumiem un aprēķiniem.

2.   Ja ražojuma atbilstības novērtēšanā tiek piemēroti šie saskaņotie standarti, uzskata, ka ražojuma modelis atbilst attiecīgajām deleģētajā aktā noteiktajām prasībām par mērījumiem un aprēķiniem.

 

2a.   Saskaņoto standartu mērķis ir pēc iespējas vairāk simulēt reālos lietošanas apstākļus, vienlaikus saglabājot standarta testa metodi, neskarot salīdzināmību ražojumu grupas ietvaros.

 

2b.   Mērījumu un aprēķinu metodes, kas iekļautas saskaņotajos standartos, ir ticamas, precīzas un reproducējamas un atbilst 3. panta 1.a punkta prasībām.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, veikdama šajā regulā paredzētos darbus, attiecībā uz katru deleģēto aktu nodrošina dalībvalstu pārstāvju un visu ieinteresēto personu, kuru interešu lokā ir attiecīgā ražojumu grupa, piemēram, nozares (tostarp MVU un amatniecības sektora), arodbiedrību, tirgotāju, mazumtirgotāju, importētāju, vides aizsardzības grupu un patērētāju organizāciju, līdzsvarotu līdzdalību. Tālab Komisija izveido Apspriežu forumu, kurā šīs personas tiekas. Šo Apspriežu forumu var apvienot ar Direktīvas 2009/125/EK 18. pantā minēto Apspriežu forumu.

1.   Komisija, veikdama šajā regulā paredzētos darbus, saistībā ar marķējuma ieviešanu vai skalas atjaunināšanu saskaņā ar 7. pantu un datubāzes izveidi saskaņā ar 8. pantu nodrošina dalībvalstu pārstāvju, tostarp tirgus uzraudzības iestāžu, un visu ieinteresēto personu, kuru interešu lokā ir attiecīgā ražojumu grupa, piemēram, nozares (tostarp MVU un amatniecības sektora), arodbiedrību, tirgotāju, mazumtirgotāju, importētāju, vides aizsardzības grupu un patērētāju organizāciju, līdzsvarotu līdzdalību, kā arī Eiropas Parlamenta iesaistīšanu.

 

2.   Komisija izveido Apspriežu forumu, kurā ar šo mērķi tiekas personas, kas minētas 1. punktā. Šo Apspriežu forumu var pilnībā vai daļēji apvienot ar Direktīvas 2009/125/EK 18. pantā minēto Apspriežu forumu. Apspriežu foruma sanāksmju protokolus publicē saskaņā ar 8. pantu izveidotās datubāzes publiskajā saskarnē.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tas ir lietderīgi, pirms deleģēto aktu pieņemšanas Komisija konkrētām ražojumu grupām paredzētā marķējuma dizainu un saturu testē patērētāju vidū, lai nodrošinātu, ka patērētāji skaidri izprot marķējumu.

3.   Ja tas ir lietderīgi, pirms šajā regulā paredzēto deleģēto aktu pieņemšanas Komisija konkrētām ražojumu grupām paredzētā marķējuma dizainu un saturu testē reprezentatīvu Savienības patērētāju grupu vidū, lai nodrošinātu, ka patērētāji skaidri izprot marķējumu.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, apspriedusies ar 10pantā minēto Apspriežu forumu, izstrādā darba plānu, ko dara publiski pieejamu. Darba plānā nosaka to ražojumu grupu indikatīvu sarakstu, kuras uzskata par prioritārām deleģēto aktu pieņemšanas ziņā. Darba plānā ietver arī ražojumu vai ražojumu grupu marķējuma pārskatīšanas un skalas atjaunināšanas plānus. Pēc apspriešanās ar Apspriežu forumu Komisija var periodiski izdarīt grozījumus darba plānā. Šo darba plānu var apvienot ar Direktīvas 2009/125/EK 16pantā minēto darba plānu.

1.   Komisija saskaņā ar 13pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu, pēc apspriešanās ar 10pantā minēto Apspriežu forumu, lai izstrādātu ilgtermiņa darba plānu, ko dara publiski pieejamu, tostarp izmantojot saskaņā ar 8pantu izveidotās datubāzes publisko saskarni.

 

2.   Komisija darba plānu organizē sadaļās, kurās iekļauj prioritātes energoefektivitātes marķējuma ieviešanai jaunās ražojumu grupās un ražojumu grupu marķējuma skalu atjaunināšanai.

 

Komisija nodrošina plānam nepieciešamos resursus un tā saskaņotību.

 

Šo darba plānu var apvienot ar Direktīvas 2009/125/EK 16. pantā minēto ekodizaina darba plānu.

 

Komisija, apspriedusies ar Apspriežu forumu, periodiski atjaunina darba plānu. Eiropas Parlamentu un Padomi ik gadu informē par panākto progresu un oficiāli informē par visām izmaiņām šajā sakarā.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka sīkākas prasības par konkrētu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu grupu ("konkrētas ražojumu grupas") marķējumu saskaņā ar 13. pantu.

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 13. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu, nosakot sīkākas prasības par konkrētu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu grupu ("konkrētas ražojumu grupas") marķējumu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Deleģētajos aktos norāda ražojumu grupas, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.  Deleģētajos aktos norāda ražojumu grupas, kas atbilst šādiem kritērijiem:

(a)  ievērojot jaunākos pieejamos datus un ņemot vērā Savienības tirgū laistos daudzumus, ražojumu grupai ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un attiecīgā gadījumā citus resursus;

(a)  ņemot vērā faktisko izplatību Savienības tirgū, ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un attiecīgā gadījumā citus resursus;

(b)  ražojumu grupas ar līdzvērtīgu funkcionalitāti ievērojami atšķiras pēc raksturlielumiem;

(b)  ražojumu grupā modeļiem ar līdzvērtīgu funkcionalitāti ievērojami atšķiras energoefektivitātes līmeņi;

(c)  nav ievērojamas negatīvas ietekmes ražojumu grupas cenas un ar aprites ciklu saistīto izmaksu ziņā.

(c)  nav ievērojamas negatīvas ietekmes attiecībā uz pieejamību, aprites cikla izmaksām un ražojuma funkcionalitāti no lietotāja perspektīvas;

 

(ca)  Komisija ņem vērā attiecīgos Savienības tiesību aktus un pašregulāciju, piemēram, piemēram, brīvprātīgās vienošanās, kas, paredzams, ļaus sasniegt politikas mērķus ātrāk vai lētāk nekā obligātās prasības.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Deleģētajos aktos par konkrētām ražojumu grupām jo īpaši norāda šādu informāciju:

3.  Deleģētajos aktos par konkrētām ražojumu grupām jo īpaši norāda šādu informāciju par attiecīgo ražojumu grupu:

(a)  to konkrēto ražojumu grupu definīcija, ko aptver 2. panta 11. punkta "energopatēriņu ietekmējoša ražojuma" definīcija un uz ko attiecināmi deleģētie akti;

(a)  attiecīgo energopatēriņu ietekmējošo ražojumu definīcija;

(b)  marķējuma dizains un saturs, tai skaitā energopatēriņa skala no A līdz G, kam iespēju robežās ir vienotas dizaina pazīmes pa ražojumu grupām un kas visos gadījumos ir skaidrs un salasāms;

(b)  marķējuma dizains, izmēri un saturs, kas visos gadījumos ir skaidrs un salasāms, ņemot vērā vajadzības, kādas ir cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un redzamā vietā satur šādu informāciju, ko nosaka saskaņā ar attiecīgo deleģēto aktu:

 

(i)   skala no A līdz G, kur parādīta atbilstošā ražojuma modeļa energoefektivitātes klase un kam iespēju robežās ir vienotas dizaina pazīmes pa ražojumu grupām;

 

(ii)   absolūtais energopatēriņš kWh, ko uzrāda uz gadu vai citu attiecīgu laikposmu.

(c)  vajadzības gadījumā — citu resursu izmantojums un papildu informācija par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem; tādā gadījumā marķējumā uzsvars ir uz ražojuma energoefektivitāti;

(c)  vajadzības gadījumā — citu resursu izmantojums un papildu informācija par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem; tādā gadījumā marķējumā uzsvars ir uz ražojuma energoefektivitāti;

(d)  vietas, kur marķējumu izvieto, piemēram, vai to piestiprina ražojumam, uzdrukā uz iepakojuma, nodrošina elektroniskā formātā vai izvieto tiešsaistē;

(d)  vietas, kur marķējumu izvieto, piemēram, vai to piestiprina ražojumam, ja tas nerada bojājumu, uzdrukā uz iepakojuma, nodrošina elektroniskā formātā vai izvieto tiešsaistē;

(e)  vajadzības gadījumā — ražojumu marķēšanas elektroniskie līdzekļi;

(e)  vajadzības gadījumā — ražojumu marķēšanas elektroniskie līdzekļi;

(f)  veids, kā marķējums un tehniskā informācija jānodrošina tālpārdošanas gadījumā;

(f)  veids, kā marķējums un tehniskā informācija jānodrošina tālpārdošanas gadījumā;

(g)  tehniskās dokumentācijas un ražojuma informācijas lapas saturs un, ja vajadzīgs, formāts un citas ziņas;

(g)  nepieciešamais saturs un, ja vajadzīgs, formāts un citas ziņas par ražojuma informācijas lapu un tehnisko dokumentāciju;

(h)  norāde, ka, verificējot atbilstību prasībām, piemēro tikai deleģētajā(-os) aktā(-os) noteiktās verifikācijas pielaides;

(h)  norāde, ka, verificējot atbilstību prasībām, piemēro tikai deleģētajā(-os) aktā(-os) noteiktās verifikācijas pielaides;

(i)  piegādātāju un tirgotāju pienākumi saistībā ar ražojumu datubāzi;

(i)  piegādātāju un tirgotāju pienākumi saistībā ar ražojumu datubāzi;

(j)  specifiska norāde uz energoklasi, kas iekļaujama reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos, tostarp prasība, ka norādei jābūt salasāmai un redzamai;

(j)  vajadzības gadījumā specifiska norāde uz energoklasi, kas iekļaujama reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos, tostarp prasība, ka norādei jābūt salasāmai un redzamai;

(k)  atbilstības novērtēšanas procedūras un mērījumu un aprēķinu metodes, kas jāizmanto, nosakot, kāda informācija iekļaujama marķējuma un ražojuma informācijas lapā;

(k)  atbilstības novērtēšanas procedūras un mērījumu un aprēķinu metodes, kā noteikts 9. pantā un kas jāizmanto, nosakot, kāda informācija iekļaujama marķējuma un ražojuma informācijas lapā, tostarp energoefektivitātes indekss (EEI) vai līdzvērtīgs parametrs un A līdz G soļi, kas nosaka energoefektivitātes klases;

(l)  tas, vai lielākām ierīcēm ir jābūt ar lielāku energoefektivitāti, lai sasniegtu konkrēto energoklasi;

 

(m)  marķējumā ietverto papildu norāžu formāts, kuras dod klientam iespēju ar elektroniskiem līdzekļiem piekļūt sīkākai informācijai par ražojuma raksturlielumiem, kas iekļauta ražojuma informācijas lapā;

(l)  marķējumā ietverto papildu norāžu formāts, kuras dod klientam iespēju ar elektroniskiem līdzekļiem piekļūt sīkākai informācijai par ražojuma raksturlielumiem, kas iekļauta ražojuma informācijas lapā;

(n)  tas, vai un kā energoklases, ar kurām apraksta ražojuma energopatēriņu lietošanas laikā, būtu jārāda uz viedajiem energoskaitītājiem vai uz ražojuma interaktīvā displeja;

(m)  tas, vai un kā energoklases, ar kurām apraksta ražojuma energopatēriņu lietošanas laikā, būtu jārāda uz viedajiem energoskaitītājiem vai uz ražojuma interaktīvā displeja;

(o)  deleģētā akta novērtēšanas un iespējamas pārskatīšanas diena.

(n)  deleģētā akta novērtēšanas un iespējamas pārskatīšanas diena.

Kas attiecas uz pirmās daļas b) punktā minēto marķējuma saturu, klasifikācijas pakāpes no A līdz G atbilst ievērojamam enerģijas un izmaksu ietaupījumam no klienta viedokļa.

 

Kas attiecas uz pirmās daļas m) punktā minēto atsauču formātu, šīs atsauces var būt tīmekļa vietnes adrese, QR kods, saite uz marķējumu tiešsaistē vai jebkādi citi patērētājam derīgi līdzekļi.

Kas attiecas uz pirmās daļas l) punktā minēto atsauču formātu, šīs atsauces var būt tīmekļa vietnes adrese, dinamisks QR kods, saite uz marķējumu tiešsaistē vai jebkādi citi patērētājam derīgi līdzekļi, kas saistīti ar publisko saskarni saskaņā ar 8. pantu izveidotajā datubāzē.

Deleģētā akta aptvertā ražojuma marķējuma ieviešanai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz ražojuma funkcionalitāti no lietotāja viedokļa.

Ražojuma informācijas lapa, kas minēta pirmās daļas g) punktā, sniedz tiešas saites uz publisko saskarni datubāzē, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, un to dara pieejamu klientiem visās Savienības oficiālajās valodās to valstu tirgos, kur attiecīgais ražojums ir darīts pieejams.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 13. pantu pieņemt deleģētos aktus par ražojumu datubāzes funkcionēšanas aspektiem, tostarp par jebkādiem piegādātāju un tirgotāju pienākumiem.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 13. pantu pieņemt deleģētos aktus šīs regulas papildināšanai, norādot ar ražojumu datubāzi saistītus funkcionēšanas aspektus, tostarp par jebkādiem piegādātāju un tirgotāju pienākumiem.

 

Lai nodrošinātu pienācīgu konfidenciālas informācijas un tehniskās dokumentācijas aizsardzību, šajos deleģētajos aktos precizē, kāda informācija ir augšuplādējama ražojumu datubāzē un kādai informācijai jābūt pieejamai tikai pēc valstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a.  Komisija uztur atjauninātu sarakstu ar visiem deleģētajiem aktiem, kas papildina šo regulu, un tiem, kas saistīti ar Ekodizaina Direktīvu 2009/125/EK, tostarp pilnas atsauces uz visiem saskaņotajiem standartiem, kuri atbilst attiecīgajām mērījumu un aprēķinu metodēm, kā noteikts 9. pantā, un dara to publiski pieejamu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 7. un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šās regulas piemērošanas datuma.

2.  Pilnvaras pieņemt 7. pantā, 8. panta 4. punktā, 11. panta 1. punktā un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz sešiem gadiem no 2017. gada 1. janvāra.

 

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms sešu gadu laikposma beigām.

 

Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz šajā regulā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. pantā, 8. panta 4. punktā, 11. panta 1. punktā un 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saskaņā ar 7. un 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5.  Saskaņā ar 7. pantu, 8. panta 4. punktu, 11. panta 1. punktu un 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne vēlāk kā astoņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija novērtē tās piemērošanu un nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā novērtē, cik iedarbīgi šī regula devusi klientiem iespēju izvēlēties efektīvākus ražojumus, ņemot vērā tās ietekmi uz uzņēmējdarbību.

Līdz... [sešus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija novērtē šīs regulas piemērošanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā novērtē, cik iedarbīgi šī regula un tās deleģētie akti ir devuši klientiem iespēju izvēlēties energoefektīvākus ražojumus, ņemot vērā tādus kritērijus kā tās ietekme uz uzņēmējdarbību, energopatēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijām un tirgus uzraudzības darbībām un datubāzes izveides un uzturēšanas izmaksas.

 

Vērtēšanā, kuru veic saskaņā ar 1. punktu, skaidri izmanto gada ziņojumu par noteikumu izpildi un tirgus uzraudzību, ko sagatavo saskaņā ar 5. pantu.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr tās 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Tomēr tās 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro, tiklīdz sāk pilnībā darboties publiskā saskarne ražojumu datubāzei, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2018. gada 1. janvārī.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

I pielikums – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražojumu datubāzē iekļaujamā informācija

Ražojumu datubāzē iekļaujamā informācija, kā arī funkcionālās prasības

1.  Publiski pieejama informācija par ražojumu:

1.  informācija, kas iekļaujama datubāzes publiskajā saskarnē:

(a)  ražotāja vai piegādātāja nosaukums vai prečzīme;

(a)  piegādātāja nosaukums vai prečzīme, adrese, kontaktinformācija un cita juridiski identificējoša informācija;

 

(aa)  dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu kontaktinformācija;

(b)  modeļa identifikators(-i), t. sk. visu ekvivalento modeļu identifikatori;

(b)  modeļa identifikators(-i), t. sk. visu ekvivalento modeļu identifikatori;

(c)  marķējums elektroniskā formātā;

(c)  marķējums elektroniskā formātā;

(d)  uz marķējuma attēlotā klase(-es) un citi parametri;

(d)  uz marķējuma attēlotā energoefektivitātes klase(-es) un citi parametri;

(t)  ražojuma informācijas lapa elektroniskā formātā.

(e)  ražojuma informācijas lapas elektroniskā formātā parametri;

 

(ea)  dalībvalstu izglītošanas un informēšanas kampaņas, kā minēts 4. panta 4. punktā;

 

(eb)  Komisijas darba plāns, kā minēts 11. pantā;

 

(ec)  Apspriežu foruma protokoli;

 

(ed)  attiecīgo deleģēto aktu un saskaņoto standartu saraksts.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

I pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Atbilstības informācija, kas pieejama tikai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm un Komisijai:

2.  informācija, kas iekļaujama datubāzes atbilstības saskarnē:

(a)  piemērojamajā deleģētajā aktā norādītā tehniskā dokumentācija;

(a)  testēšanas pārskats vai līdzīga atbilstības novērtējuma dokumentācija, kas ļauj novērtēt atbilstību visām piemērojamā deleģētā akta prasībām, tostarp testēšanas metode un mērījumu sērijas;

(b)  testēšanas pārskats vai citi līdzīgi tehniski pierādījumi, kas ļauj novērtēt atbilstību visām piemērojamā deleģētā akta prasībām;

(b)  provizoriskie pasākumi, kas pieņemti tirgus uzraudzības ietvaros saistībā ar šo regulu;

(c)  piegādātāja nosaukums un adrese;

(c)  tehniskā dokumentācija, kas minēta 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā:

 

(ca)  dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu un Komisijas koordinācijas iestāžu tieša kontaktinformācija;

 

(cb)  dalībvalstu un Komisijas atbilstības pārbaužu rezultāti un attiecīgā gadījumā korektīvās darbības un ierobežojošie pasākumi, ko veic tirgus uzraudzības iestādes, kā minēts 5. un 6. pantā;

(d)  piegādātāja pārstāvja kontaktinformācija.

 

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

I pielikums– 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a.  Funkcionālās prasības datubāzes publiskajai saskarnei:

 

(a)   katram ražojuma modelim ir organizēts atsevišķs ieraksts;

 

(b)   tā ļauj patērētājam viegli noteikt labāko energoefektivitātes klasi katrai ražojumu grupai, sniedzot iespēju salīdzināt modeļa īpašības un izvēlēties energoefektīvākos ražojumus;

 

(c)   tā ģenerē vienu apskatāmu un izdrukājamu datni par katra ražojuma energomarķējumu, kā arī valodu versijas pilnai ražojuma informācijas lapai, aptverot visas Savienības oficiālās valodas;

 

(d)   informācija ir mašīnlasāma, šķirojama un meklējama, ievērojot atklātos standartus trešo personu izmantošanai un bez maksas;

 

(e)   dubultas reģistrācijas automātiski novērš;

 

(f)   tiek izveidots un uzturēts tiešsaistes palīdzības dienests vai klientu kontaktpunkts ar skaidrām norādēm saskarnē.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

I pielikums– 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2b.  Funkcionālās prasības datubāzes atbilstības saskarnei:

 

(a)   tiek nodrošināti stingri drošības pasākumi, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju;

 

(b)   piekļuves tiesību pamatā ir nepieciešamības zināt princips;

 

(c)   tiek sniegta saite uz tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS).

(1)

OV C 82, 3.3.2016., 6. lpp.


PASKAIDROJUMS

Ievads. Māja satricināta līdz pašiem pamatiem un turpmākā attīstība

Pirms dažiem mēnešiem automobiļu emisiju lieta satricināja visu Eiropas iedzīvotāju dzīves. Cita starpā ir īpaši cietusi viņu uzticība. Skatoties uz to plašākā kontekstā, tagad mums ir jāpalīdz atjaunot šī uzticība. Šīs likumdošanas iniciatīvas konkrētie priekšlikumi var būt solis šajā virzienā.

Kopš marķējuma ieviešanas iedzīvotājiem ir izveidojusies dziļāka izpratne par ražojumu ietekmi uz vidi un par to aprites ciklu. Direktīvas 2010/30/EK izvērtēšana parādīja vairākus trūkumus, kuru novēršana var radīt nozīmīgus enerģijas papildu ietaupījumus. Pašreizējās pārskatīšanas mērķis ir arī veicināt tādu drīz sagaidāmo IKT risinājumu integrāciju, kā, piemēram, lietiskais internets un citi.

Referents atbalsta Komisijas izvirzītos mērķus, tostarp izvēli par labu regulai — tam juridiskajam instrumentam, kas vislabāk palīdzēs izvairīties no atšķirīgas transponēšanas dalībvalstīs. Viņa mērķis ir apvienot vairākus līdzsvarus: nodrošināt nepārtrauktību, vienlaikus veicinot attīstību, līdzsvaru starp iedzīvotājiem, nozari un citām ieinteresētajām personām, starp nopietnu pragmatismu un iedvesmotu vērienīgumu, starp uzsvaru uz tehnoloģijām un sabiedrības izpratni. Patiešām, attīstība ir iespējama un tāda, kas neved pret kaut ko vai pret kādu, bet uz labāku kopējo nākotni.

1.  Mājas tīrīšana(1) — marķējumi un dokumenti ap tiem un skalas atjaunināšanas problēma

Grozījumos lielā mērā ir ņemta vērā Direktīvas 2010/30/ES piemērošanas pieredze, kura tagad ir patiesi vērtīga. Galvenie centieni ir jāpievērš tam, lai konsolidētu šo pieredzi, vienlaikus mērķtiecīgi un apzinoties radītās izmaksas, novēršot nevēlamas variācijas. 7. pants ir sadalīts pa četriem dažādiem pantiem. Jaunu marķējumu ieviešana nākotnē jāiekļauj labā konceptuālā kombinācijā, izmantojot divas savstarpēji papildinošas perspektīvas — attiecībā uz rezultātu (7., 7.a un 7.b pants) un uz procesu (7.c pants). Marķējums ir visas regulas galvenais jēdziens, un tam jāpaliek nemainīgam. Līdztekus tam ir uzmanīgi pārkārtota sākotnējā 12. panta, kas attiecas uz deleģētajiem aktiem, struktūra. Būtu labāk, ja daži elementi, kas atkārtojas daudzos deleģētajos aktos par ražojumiem, tiktu aplūkoti nedaudzos deleģētajos aktos par procedūru; līdz ar šo pieeju būs vieglāk veikt atjaunināšanu, ietaupīt likumdošanas resursus un kontrolēt dažādību.

Atjaunināšana (7.c pants) ir vissensitīvākais no risināmajiem jautājumiem; attiecīgi tai ir nepieciešams rūpīgi pārdomāts vispārējs līdzsvars. Ir nepieciešami zināma veida skalu atjaunināšanas kritēriji, lai nodrošinātu, ka process ir objektīvs; tos papildinoša “apspriežu un lēmumu” sistēma, šķiet, ir vislabākā metode. Šajā ziņojumā ir ierosināts apvienot tirgū pieejamo ražojumu modeļu iekļaušanu energoefektivitātes klasēs un ražojumu grupai raksturīgo tehnoloģiju attīstību. Komisijai ir noteikti steidzami un loģiski sagatavošanas uzdevumi: visaptverošs pētījums par tirgu un tehnoloģijām, caurviju trīsgadu darba plāns attiecībā uz skalu atjaunināšanas darbībām, kā arī ražojumu datubāzes izveide. Uz visām šīm darbībām attiecina uzmanīgu, uzlabotu apspriešanos ar visām ieinteresētajām personām, lai visi būtu uzklausīti un apmierināti.

Tā kā skalas atjaunināšanas rezultātā iegūtajam ražojumu modeļu sadalījumam pa energoefektivitātes klasēm no A līdz G būs būtiska ietekme tirgū, tiek saglabāta elastīga pieeja šī procesa vadībai, ierosinot trīs iespējas, kā samazināt “skalas atjaunināšanas intensitāti”: C–G (ar divām tukšām klasēm augšgalā), B–G (ar vienu tukšu klasi) un A–G (bez tukšām klasēm). Šie skalu modeļi tiks saistīti arī ar minētajiem kritērijiem. Referents nešaubās par piegādātāju un tirgotāju profesionālo atbildību attiecībā uz to, kā izpildīt to pienākumus, kas skaidri uzskaitīti 3. pantā.

Mērķis ir vienoties par A–G skalu saprātīgā termiņā (5 gados). Uzsvaru liek arī uz informācijas plūsmu un plānošanas rīkiem. Kopā tiem būtu jāveido uz zināšanām orientēta pāreja, kas ietvers piemērotus risinājumus nesen marķētām ražojumu grupām un attiecībā uz maza izmēra ražojumiem.

2.  Mājas atvēršana: ražojumu datubāze — patiess pārmaiņu dzinējs

Šajā uz iedzīvotājiem orientētā informācijas un komunikācijas sistēmā Komisijas ierosinātajai datubāzei ir būtiska nozīme. Mēs nevaram palikt vienīgais nozīmīgais tirgus bez centrālās obligātās ražojumu reģistrācijas sistēmas un publiskas datubāzes, ko ASV, Ķīna, Austrālija un citi izveidoja pirms vairākiem gadiem. Labi pārdomāta datubāze ir patiess vajadzīgo pārmaiņu dzinējs, kas ES enerģētikas pārkārtošanā iedzīvotājiem dotu iespējas. Tā atvieglos pieeju informācijai, uzlabos mūsu spējas sekot tirgus attīstībai reālā laikā (un attiecīgi uzlabos tiesību aktus), kā arī palielinās “drošības mehānismu” efektivitāti. Kā platforma, kur tiek augšupielādēts, atjaunināts un nodrošināta brīva piekļuve 100 % klientiem derīgas informācijas, tā būtiski palielinās uzticēšanos.

Attiecīgi ir rūpīgi pārskatīts 8. pants un I pielikums, lai:

•  nodrošinātu, ka patērētājiem derīgi dati par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem tiek augšupielādēti un organizēti tādā formātā, kam ir viegli piekļūt un ko ir viegli izmantot,

•  ļautu piegādātājiem radoši konkurēt “informācijas tirgū”, brīvprātīgi sniedzot patērētājiem bagātinātu, inovatīvu informāciju,

•  stimulētu uzņēmējus izstrādāt novatoriskus lietojumus, kas sniegtu lielu vērtību mūsu iedzīvotājiem, nozarēm un sabiedrībai,

•   nodrošinātu saistīto Savienības tiesību aktu turpmāko attīstību,

•  piedāvātu labākus veidus, kā organizēt darbinieku apmācību, izglītības kampaņas, tehniskos reklāmas materiālus un tā tālāk.

Mums ir jānodrošina, ka sensitīvi dati ir pieejami “tikai iestādēm”, t. i., jāparedz atbilstības novērtējums, uzraudzība un drošības procedūras tā, lai nozare varētu pilnībā uzticēties, un jāizmanto labākās pieejamās tehnoloģijas, kā to dara internetbankas.

3.  Mājas turēšana drošībā — uzraudzība, aizsardzības pasākumi, atbilstības novērtējums

Tirgus uzraudzība, aizsardzības pasākumi un atbilstības novērtējums ir būtiski piemērošanas nodrošināšanas elementi, lai māja būtu drošībā, tādējādi veicinot galvenā mērķa sasniegšanu —uzticēšanās atgūšanu.

Grozītais 5. pants par tirgus uzraudzību un 6. pants par Savienības drošības procedūru ir pārstrukturēti pilnībā, vienlaikus saglabājot ciešu atbilsmi Komisijas priekšlikuma saturam. Referents vēlējās palielināt arī vispārējo paļāvību saistībā ar izpildes procedūru, tādējādi palīdzot tai atgūt visu iesaistīto pušu uzticēšanos, jo pašreizējā tirgus uzraudzības sistēma bieži tiek kritizēta. Starp iekļautajiem uzlabojumiem 6. panta 12. punktā ir iekļauta īpaša klientu aizsardzības procedūra. Gan tirgus uzraudzību, gan drošības procedūru ievērojami atvieglos ražojumu datubāze. Grozītajā priekšlikumā ir pastiprināta arī Komisijas koordinējošā un stimulējošā loma.

Dalībvalstu (4. pants) un piegādātāju un tirgotāju pienākumi (3. pants) ir labāk definēti un ir pilnīgāki, nodrošinot lielāku funkcionalitāti. Ir grozīts arī 9. pants par saskaņotajiem standartiem atbilstības novērtēšanā un citi (būtiska nozīme gadījumos, kad tiek marķēti jauni ražojumi). Visā regulā ir iedzīvinātas daudzas savstarpējās atsauces starp pantiem, uzsverot tās dažādo elementu ciešo sistēmisko saikni.

4.   No pagraba līdz jumtam — citi instrumenti, kas nodrošina regulas darbību

Attiecībā uz pārējiem pantiem referenta priekšlikumi ir šādi:

•  2. pants par definīcijām ir papildināts ar sešām definīcijām, ko pamato attiecīgo jēdzienu regulāra izmantošana visā tekstā.

•  Jauns 6.a pants par programmatūras atjaunināšanu attiecas uz atjaunināšanas iespēju, kas tagad kļūst arvien biežāka, jo energopatēriņu ietekmējošajos ražojumos turpina pieaugt elektronikas izmantošana.

•  1. pantā Priekšmets un darbības joma ir piedāvāts risinājums jautājumā par lietotām precēm.

•  10. pants par Apspriežu forumu ir pastiprināts un Komisija, pieņemot lēmumus, pilnvarota to uzklausīt.

•  Ar 11. pantu noteiktais darba plāns aptver visus iespējamos intervenču projektus deleģēto aktu sistēmā un publiski aplūko to sagatavošanu.

•  16. panta par stāšanos spēkā grozījumā ir ierosināts saskaņā ar pārējo grozīto tekstu pielāgot, kā stājas spēkā prasības piegādātājiem ievadīt informāciju datubāzē (3. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

5.   "Likumdošanas pēda"

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem šā ziņojuma sagatavošanā ir bijusi būtiska. Atbilstoši referenta solījumam, parakstot “Transparency International pretkorupcijas galvojumu(2)”, visas šādas sanāksmes uzskaitītas īpašā „Likumdošanas pēdā”, kas ir atrodama referenta tīmekļa vietnē(3).

No 2015. gada 20. oktobra līdz 2016. gada 20. janvārim(4) referents ir piedalījies 17 sanāksmēs ar dažādām ieinteresētajām personām. Sešas sanāksmes notika ar pārstāvjiem no citām ES iestādēm un dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām; četras ar ražošanas nozari; trīs ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem (divas ar patērētāju apvienībām, viena ar vides NVO); divas ar mazumtirgotāju organizācijām; viena ar reklāmas nozari; un viena ar enerģētikas uzņēmumu pārstāvjiem. Turklāt aktīvas iedzīvotāju līdzdalības rezultātā ir iegūtas 67 piezīmes, izmantojot tiešsaistes platformu Sistema Operativo lex (Movimento 5 Stelle)(5).

Visi priekšlikuma galvenie aspektiem tika analizēti kopā ar ieinteresētajām personām vispārējās diskusijās par energoefektivitāti un enerģētikas savienības stratēģiju. Skalu atjaunināšana un tirgus uzraudzība bija visbiežākie diskusiju temati. Plaši tika apspriesta arī ražojumu datubāze, standarti un testēšanas procedūras, kā arī patērētāju informēšanas kampaņa.

(1)

Vārds ekonomika ir cēlies no grieķu valodas vārda oikonomia, un sastāv no oikos (māja) + nemein (pārvaldīt), un tas nozīmē “mājsaimniecības pārvaldība”, kaut arī pašreizējā nozīme parādījās XVII gadsimtā.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ — Likumdošanas pēda tiks atjaunināta visā tiesību akta pieņemšanas procesā.

(4)

Datums, kurā ziņojums iesniegts Eiropas Parlamenta dienestiem.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS (27.4.2016)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Aldo Patriciello

ĪSS PAMATOJUMS

Energoefektivitātes marķēšana ir videi labvēlīgs pasākums, jo ļauj klientiem salīdzināt ražojumus, izvērtējot to energoefektivitāti, un pieņemt izmaksu ziņā lietderīgus lēmumus par pirkumu, vienlaikus saudzīgi izturoties pret vidi.

Energoefektivitātes marķēšanas sistēma, kura tiek izmantota pašlaik, tomēr ir kļuvusi nepārredzama un zināmā mērā bezjēdzīga, galvenokārt tādēļ, ka augstākajās energoefektivitātes klasēs ir pārāk daudz dažnedažādu ražojumu, un tas nenoliedzami mulsina patērētājus. Arī tirgus uzraudzību dalībvalstīs vēl vajadzētu uzlabot, un šajā sakarībā lieti noderētu skaidrāka un vienkāršāka ražojumu informācijas un marķēšanas sistēma.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (COM(2015)0341), jo regulas mērķis ir gan klientiem, gan iestādēm nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem ES tirgū.

Ar Komisijas priekšlikumu aizstāj pašreizējo energoefektivitātes marķējuma satvaru un ievieš energoefektivitātes klašu marķējuma skalas atjaunināšanas mehānismu. Priekšlikumā ir paredzēts arī izveidot ražojumu datubāzi, un tajā ir noteikti iesaistīto ekonomikas dalībnieku pienākumi.

Atzinuma sagatavotājs lielāko daļu no minētajiem elementiem atbalsta, taču ierosina precizēt vairākus priekšlikuma aspektus, jo īpaši šādus svarīgus aspektus.

•  Marķējuma skalas atjaunināšanas intervāls

Komisija ierosina periodisku desmit gadu pārskatīšanas ciklu, uz kuru pamatojoties piedāvā savu koncepciju attiecībā uz visu energoefektivitātes klašu marķējuma skalas un tām atbilstošo ražojumu īpatsvara atjaunināšanu. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka marķējuma skalas atjaunināšanas intervāls būtu jānosaka, pamatojoties tikai uz faktiem un ņemot vērā ar konkrēto ražojumu saistītās vajadzības. Fiksēts cikls nespēs apmierināt mainīga tirgus prasības. Marķējuma skalas atjaunināšana nozīmē pielāgošanos tehnikas un zinātnes progresam, un tā būtu jāveic, balstoties uz pamatīgu konkrētās situācijas priekšizpēti, ko īsteno Komisija. Visas atsauces uz fiksētu pārskatīšanas ciklu būtu jāsvītro (11. apsvērums, 7. panta 3. un 4. punkts).

•  Ražojumu īpatsvars augstākajās klasēs

Tā kā daudziem ražojumiem ir pārāk liels dažnedažādu A klases ražojumu īpatsvars, Komisija ierosina dzēst jaunās A+ un citas klases un pilnībā iztukšot divas augstākās ražojumu klases — A un B klasi. Atzinuma sagatavotājs ir nelokāmi pārliecināts, ka augstāko klašu pilnīga iztukšošana būtu aplams signāls klientiem, turklāt ar iespējamu videi kaitīgu iedarbību, jo vedinātu domāt, ka vēlamie ražojumi nav pieejami. Saprotot, ka ir vajadzīgs ilgtermiņa risinājums, viņš ierosina ieviest vispārēju īpatsvara ierobežojumu A un B energoefektivitātes klasēm, kuru pārsniedzot marķējuma skala atkal būtu jāatjaunina (11. apsvērums, 7. panta 3. punkts).

•  Datubāzes uzturēšana

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, ka datubāze ir tikai tehnisks rīks, kas nevar aizstāt tirgus uzraudzības pienākuma pildīšanu. Ražojumu informācijas lapu izstrāde un datu kopu augšupielāde vai ievade ārējā datubāzē var radīt lielu finansiālo un administratīvo slogu jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ar likumu vajadzētu noteikt, ka informāciju Komisijai var sniegt arī ierastajā formātā — elektroniski, ja vien attiecīgā informācija tiek sniegta pilnībā un ir standartizēta un ja piegādātājs uzņemas atbildību par datubāzē ievadīto informāciju. Būtu jāļauj piegādātājam pašam izlemt, kā tas vēlas šos datus sniegt (16. apsvērums, 3. panta 1. punkts, 8. pants).

•  Marķējuma piestiprināšana vai attēlošana

Dažviet Komisijas priekšlikumā nav skaidrības par iespēju izmantot elektronisko marķējumu, nevis ierasto, pie ražojuma stiprināmo marķējumu. Marķējuma elektroniska attēlošana veikalos būtu vienkāršāka visām iesaistītajām pusēm, un tāpēc tā būtu jāveicina (3. panta 2. punkts).

Turklāt atzinuma sagatavotājs iesaka papildināt priekšlikumu ar Energoefektivitātes direktīvai (Direktīva 2012/27/ES) atbilstošu jēdziena „energoefektivitāte” definīciju.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka uz lietotiem ražojumiem priekšlikums nav attiecināts.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Eiropas Savienība ar apņēmusies veidot Enerģētikas savienību ar tālredzīgu klimata politiku. Energoefektivitāte ir būtiski svarīgs elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam, un nepieciešams nosacījums, lai izdotos iegrožot pieprasījumu pēc enerģijas.

(1) Eiropas Savienība ir apņēmusies veidot Enerģētikas savienību ar tālredzīgu klimata politiku. Energoefektivitāte ir būtiski svarīgs elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un nepieciešams nosacījums, lai izdotos iegrožot pieprasījumu pēc enerģijas un ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Ir lietderīgi Direktīvu 2010/30/ES aizstāt ar regulu, kuras darbības joma ir tāda pati, bet ar kuru tiek mainīti un pilnveidoti daži noteikumi nolūkā precizēt un atjaunināt to saturu. Regula ir piemērots juridiskais instruments, jo ar to nosaka skaidrus un detalizētus noteikumus, kas nepieļauj atšķirīgu transponēšanu dalībvalstīs un līdz ar to nodrošina lielāku saskaņotību Savienībā. Saskaņots tiesiskais regulējums Savienības, nevis dalībvalstu līmenī samazina izmaksas ražotājiem un nodrošina vienlīdzīgus apstākļus. Saskaņošana Savienības līmenī nodrošina preču brīvu apriti vienotajā tirgū.

(4) Ir lietderīgi Direktīvu 2010/30/ES aizstāt ar regulu, kuras darbības joma lielākoties ir tāda pati, bet ar kuru tiek mainīti un pilnveidoti daži noteikumi nolūkā precizēt un atjaunināt to saturu. Saskaņots tiesiskais regulējums Savienības, nevis dalībvalstu līmenī samazina izmaksas ražotājiem un nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Saskaņošana Savienības līmenī nodrošina preču brīvu apriti iekšējā tirgū. Tā kā pasažieru vai preču transportlīdzekļu enerģijas patēriņu tieši vai netieši reglamentē ar citiem Savienības tiesību aktiem un politiku, ir lietderīgi tos arī turpmāk neiekļaut šīs regulas darbības jomā. Šis izņēmums attiecas uz transportlīdzekļiem, kuru motors darbības laikā nemaina atrašanās vietu, piemēram, liftiem, eskalatoriem un konveijeru lentēm.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Šo regulu nav lietderīgi piemērot lietotiem ražojumiem, proti, visiem tiem ražojumiem, kas jau ir bijuši ekspluatācijā, pirms tie tirgū ir nonākuši otro vai vēl kādu reizi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Energopatēriņu ietekmējošu ražojumu efektivitātes uzlabošana, pateicoties patērētāju informētai izvēlei, nāk par labu Savienības ekonomikai kopumā, veicina inovāciju un sekmēs Savienības 2020. un 2030. gadam nosprausto energoefektivitātes mērķu sasniegšanu. Tas arī ļaus patērētājiem ietaupīt līdzekļus.

(7) Energopatēriņu ietekmējošu ražojumu efektivitātes uzlabošana, pateicoties patērētāju informētai izvēlei, nāk par labu Savienības ekonomikai kopumā, veicina inovāciju un sekmēs Savienības 2020. un 2030. gadam nosprausto energoefektivitātes mērķu sasniegšanu, kā arī Savienības vides un klimata pasākumu mērķu sasniegšanu. Tas arī ļaus patērētājiem ietaupīt līdzekļus, jo samazināsies mājsaimniecību enerģijas patēriņš.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Precīzas, būtiskas un salīdzināmas informācijas pieejamība par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu specifisko energopatēriņu palīdz klientam izdarīt izvēli par labu tādiem ražojumiem, kas lietošanas laikā patērē mazāk enerģijas un citu svarīgu resursu. Standartizēts, obligāts marķējums ir iedarbīgs paņēmiens, kā potenciālajiem klientiem sniegt salīdzināmu informāciju par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energopatēriņu. Marķējums būtu jāpapildina ar ražojuma informācijas lapu. Marķējumam vajadzētu būt viegli atpazīstamam, vienkāršam un kodolīgam. Tāpēc pašreizējā marķējuma krāsu skala (no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai) būtu jāsaglabā kā pamats klientu informēšanai par ražojumu energoefektivitāti. Pierādījies, ka klasifikācija, izmantojot burtus no A līdz G, klientiem ir pati noderīgākā. Situācijās, kad saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK pieņemto ekodizaina pasākumu dēļ uz ražojumiem vairs nevar attiecināt „F” vai „G” klasi, šīs klases nevajadzētu atveidot uz marķējuma. Izņēmuma gadījumos šo nosacījumu vajadzētu attiecināt arī uz „D” un „E” klasi, lai gan maz ticams, ka šādi gadījumi iestāsies, jo iecerēts marķējuma skalu atjaunināt, tiklīdz vairums ražojuma modeļu pieder pie divām augstākajām klasēm.

Precīza, būtiska un salīdzināma informācija par to, cik daudz enerģijas patērē energopatēriņu ietekmējošs ražojums, palīdz klientam izvēlēties tādus ražojumus, kas lietošanas laikā patērē mazāk enerģijas un citu svarīgu resursu. Standartizēts, obligāts marķējums ir iedarbīgs paņēmiens, kā potenciālajiem klientiem sniegt salīdzināmu informāciju par to, cik daudz enerģijas patērē energopatēriņu ietekmējošs ražojums. Marķējums būtu jāpapildina ar ražojuma informācijas lapu. Marķējumam vajadzētu būt viegli atpazīstamam, vienkāršam un kodolīgam. Tāpēc pašreizējā marķējuma krāsu skala (no tumši zaļas līdz sarkanai krāsai) būtu jāsaglabā kā pamats klientu informēšanai par ražojumu energoefektivitāti. Klientiem noderīgākā ir izrādījusies klasifikācija, izmantojot burtus no A līdz G. Gadījumos, kad Direktīvā 2009/125/EK paredzēto ekodizaina pasākumu dēļ uz ražojumiem vairs nevar attiecināt „D”, „E”, „F” vai „G” klasi, šīs klases uz marķējuma norādīt nevajadzētu.

Pamatojums

Ja juridisku iemeslu dēļ kāda no klasēm ir tukša, tā būtu jādzēš neatkarīgi no tā, cik liels ir divām augstākajām klasēm atbilstošo ražojumu īpatsvars.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Ražotāju reakcija uz energomarķējumu ir radīt aizvien efektīvākus ražojumus. Pateicoties šiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, vairums ražojumu pieder pie energomarķējuma augstākajām klasēm. Lai klienti varētu ražojumus pienācīgi salīdzināt, var būt nepieciešama ražojumu sīkāka diferencēšana un līdz ar to marķējuma skalas atjaunināšana. Būtu lietderīgi marķējuma skalu atjaunināt aptuveni ik pēc 10 gadiem, ņemot vērā to, ka nevajadzētu pārmēru apgrūtināt ražotājus. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka sīki izstrādāta marķējuma skalas atjaunināšanas kārtība, lai piegādātājiem un tirgotājiem sniegtu pēc iespējas lielāku tiesisko noteiktību. Marķējumā ar atjauninātu skalu augstākās klases vajadzētu atstāt tukšas, lai veicinātu tehnoloģiju attīstību un pavērtu iespējas vēl efektīvāku ražojumu izstrādāšanai un atzīšanai. Kad marķējuma skalu atjaunina, tad visu energomarķējumu vajadzētu nomainīt īsā laikā, lai nemulsinātu klientus.

(11) Reaģējot uz energomarķējumu, ražotāji izstrādā aizvien efektīvākus ražojumus. Pateicoties šai tehnoloģiju attīstībai, vairums ražojumu pieder pie energomarķējuma augstākajām klasēm. Lai klienti varētu ražojumus pienācīgi salīdzināt, var būt nepieciešama ražojumu sīkāka diferencēšana un līdz ar to marķējuma skalas atjaunināšana. Ja divām augstākajām klasēm atbilstošo ražojumu īpatsvars ir kļuvis pārāk liels un tādējādi patērētājiem ir mazāk izvēles iespēju un vājinās stimuls izstrādāt energoefektīvākus ražojumus, marķējuma skala būtu jāatjaunina, ņemot vērā to, ka nevajadzētu pārmēru apgrūtināt ražotājus. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka sīki izstrādāta marķējuma skalas atjaunināšanas kārtība, lai piegādātājiem un tirgotājiem sniegtu pēc iespējas lielāku tiesisko noteiktību. Marķējumā ar atjauninātu skalu augstākās klases vajadzētu atstāt tukšas, lai veicinātu tehnoloģiju attīstību un pavērtu iespējas vēl efektīvāku ražojumu izstrādāšanai un atzīšanai. Kad marķējuma skalu atjaunina, tad visu energomarķējumu vajadzētu nomainīt īsā laikā, lai nemulsinātu klientus.

Pamatojums

Galvenais energoefektivitātes marķējuma skalas atjaunināšanas iemesls ir pārāk liels augstākajām (A un B) marķējuma klasēm atbilstošo ražojumu īpatsvars, kā rezultātā patērētājiem ir mazāk izvēles iespēju un vājinās stimuls iegādāties energoefektīvus ražojumus. Energoefektivitātes rādītāja izmaiņas katrā ražojumu grupā notiek atšķirīgos intervālos, tāpēc ierosinātais 10 gadu laikposms vienai ražojumu grupai varētu būt pārāk īss, bet citai — pārāk ilgs intervāls. Lai marķējuma pārskatīšanas slogs nekļūtu nesamērīgi liels un lai patērētājiem būtu pietiekami daudz izvēles iespēju, abas augstākās (A un B) klases nevajadzētu iztukšot pilnībā, bet gan panākt, ka tām atbilstošo ražojumu skaits ir ierobežots.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja uzdevumiem piegādes un izplatīšanas procesā. Uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par noteikumu ievērošana atkarībā no to attiecīgajiem uzdevumiem piegādes ķēdē, un vajadzētu veikt pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie dara tirgū pieejamus tikai tādus ražojumus, kas atbilst šai regulai un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem.

(13) Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra ekonomikas dalībnieka uzdevumiem piegādes un izplatīšanas procesā. Ekonomikas dalībniekiem vajadzētu būt atbildīgiem par noteikumu ievērošanu atkarībā no tā, kādi ir viņu uzdevumi piegādes ķēdē, un veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tirgū ir pieejami tikai tie viņu ražojumi, kas atbilst šai regulai un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem. Uzraudzības iestādēm izlases veidā būtu jāpārbauda enerģiju patērējošu ražojumu atbilstība šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, skaidri jānorāda, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/200821 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz produktiem, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem. Paturot prātā preču brīvas aprites principu, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes savā starpā efektīvi sadarbotos. Šāda sadarbība energomarķējuma jomā būtu jāpastiprina ar Komisijas atbalstu.

(15) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, jāprecizē, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/200821 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un kontroli attiecībā uz ražojumiem, ko ieved Savienības tirgū, attiecas uz energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem. Paturot prātā preču brīvas aprites principu, ir obligāti jāpanāk, lai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes savā starpā efektīvi sadarbotos, izmantojot pastāvīgu informācijas apmaiņu, jo īpaši par ražojumu atbilstības novērtēšanas rezultātiem un par attiecīgu ražojumu tirdzniecību vai to izņemšanu no tirgus. Šāda sadarbība energomarķējuma jomā būtu jāpastiprina ar Komisijas atbalstu.

__________________

__________________

21 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

21 OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Lai atvieglotu atbilstības uzraudzību un nodrošinātu jaunākos tirgus datus, kas vajadzīgi konkrētu ražojumu marķējuma un informācijas lapu pārskatīšanas regulatīvajā procesā, piegādātājiem vajadzētu informāciju par ražojumu atbilstību elektroniski sniegt Komisijas izveidotā datubāzē. Šai informācijai vajadzētu būt publiski pieejamai, lai ar to varētu iepazīties klienti un lai pavērtu alternatīvas iespējas, kā tirgotājiem saņemt marķējumu. Datubāzē iekļautajai informācijai vajadzētu būt pieejamai tirgus uzraudzības iestādēm.

(16) Lai atvieglotu atbilstības uzraudzību un nodrošinātu jaunākos tirgus datus, kas vajadzīgi konkrētu ražojumu marķējuma un informācijas lapu pārskatīšanas regulatīvajā procesā, bet neskarot dalībvalstu pienākumu nodrošināt tirgus uzraudzību, vajadzīgā informācija par ražojumu atbilstību piegādātājiem būtu jāsniedz elektroniski Komisijas izveidotā un uzturētā datubāzē. Šai informācijai vajadzētu būt publiski pieejamai, tostarp ar lietotņu un citu informācijas tehnoloģijas rīku palīdzību, lai klienti iegūtu vajadzīgo informāciju un lai tirgotājiem būtu iespējas izvēlēties, kā saņemt marķējumu. Datubāzē iekļautajai informācijai vajadzētu būt pieejamai tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Energopatēriņš un cita informācija par ražojumiem, kurus aptver saskaņā ar šo regulu konkrētiem ražojumiem noteiktas prasības, būtu jāmēra, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ievērotas vērā mūsdienīgas un vispāratzītas mērījumu un aprēķinu metodes. Iekšējā tirgus darbības interesēs ir noteikt standartus, kas ir saskaņoti Savienības līmenī. Ja konkrētiem ražojumiem noteikto prasību piemērošanas brīdī nav publicētu standartu, Komisijai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vajadzētu publicēt mērījumu un aprēķinu pagaidu metodes, kas attiecas uz šīm konkrētam ražojumam noteiktajām prasībām. Kad atsauce uz šādu standartu ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vajadzētu uzskatīt, ka atbilstība šim standartam nozīmē arī atbilstību mērījumu metodēm, kas attiecas uz ražojumam specifiskajām prasībām, kuras noteiktas, pamatojoties uz šo regulu.

(19) Enerģijas patēriņš un cita informācija par ražojumiem, kuriem saskaņā ar šo regulu piemēro konkrētam ražojumam noteiktas prasības, būtu jāmēra atbilstoši saskaņotiem standartiem, izmantojot ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kurās ņemtas vērā mūsdienīgas un vispāratzītas mērījumu un aprēķinu metodes. Šīm metodēm būtu pēc iespējas tuvāk jāatspoguļo reālie lietošanas apstākļi, lai patērētāji varētu saprast uz marķējuma sniegto informāciju un uz to paļauties. Tām arī vajadzētu būt skaidrām un stabilām, lai nepieļautu tīšu vai netīšu apiešanu. Iekšējā tirgus darbības interesēs ir noteikt standartus, kas ir saskaņoti Savienības līmenī. Ja konkrētam ražojumam noteikto prasību piemērošanas brīdī nav publicētu standartu, Komisijai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vajadzētu publicēt mērījumu un aprēķinu pagaidu metodes, kas attiecas uz šīm konkrētam ražojumam noteiktajām prasībām. Kad atsauce uz šādu standartu ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vajadzētu uzskatīt, ka atbilstība šim standartam nozīmē arī atbilstību mērījumu metodēm, kuras attiecas uz konkrētam ražojumam noteiktām prasībām, kas pieņemtas, pamatojoties uz šo regulu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Uzraudzības iestādēm būtu jāpārbauda, vai ražojumi atbilst šīs regulas prasībām un vai tie jo īpaši atbilst saskaņotajiem ražojuma standartu aprēķināšanas un mērīšanas noteikumiem. Šādas pārbaudes būtu jāveic tā, lai atspoguļotu reālos ražojuma lietošanas apstākļus. Konstrukcijas īpatnības, kas paredzētas testa rezultātu viltošanai, būtu īpaši jāaizliedz.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Komisijai vajadzētu sagatavot darba plānu par konkrētu ražojumu marķējuma pārskatīšanu, tostarp provizorisku sarakstu ar vēl citiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kam varētu izveidot energomarķējumu. Realizējot šo darba plānu, būtu jāsāk ar analīzi par attiecīgo ražojumu grupu tehnisko, vidisko un ekonomisko ietekmi. Analīzē jāaplūko arī papildu informācija, tostarp tas, kādas ir iespējas un izmaksas, lai patērētājiem sniegtu informāciju par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma parametriem, piemēram, absolūto energopatēriņu, ilgizturību vai ekoloģiskajiem raksturlielumiem, atbilstīgi mērķim veicināt aprites ekonomiku. Šāda papildu informācija uzlabotu marķējuma saprotamību un iedarbīgumu patērētāju acīs, un tai nebūtu nekādas negatīvas ietekmes uz patērētājiem.

(20) Komisijai vajadzētu sagatavot darba plānu par konkrētu ražojumu marķējuma pārskatīšanu, tostarp provizorisku sarakstu ar vēl citiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kam varētu izveidot energomarķējumu. Šis darba plāns būtu jāsāk īstenot, izanalizējot attiecīgās ražojumu grupas no tehnikas, vides un ekonomikas viedokļa. Šādi būtu jāanalizē arī papildu informācija, tostarp tas, vai un ar kādām izmaksām patērētājiem varētu sniegt informāciju par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma raksturlielumiem, piemēram, par enerģijas patēriņu, ilgizturību vai ekoloģiskajiem raksturlielumiem, atbilstīgi mērķim veicināt aprites ekonomiku. Šādai papildu informācijai būtu jāpadara marķējums patērētājiem saprotamāks un iedarbīgāks, un tā nedrīkstētu radīt nekādu negatīvu ietekmi uz patērētajiem.

Pamatojums

Nav skaidrs, kas ir „absolūtais enerģijas patēriņš”, un tāpēc raisīsies bezmērķīgas diskusijas par ražojuma dzīves ciklu un ekoloģisko pēdas nospiedumu, un tas savukārt ārkārtīgi lielā mērā sarežģīs lēmumu pieņemšanu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a) Pateicoties ekodizainam, ir būtiski uzlabojusies ražojumu energoefektivitāte un enerģijas patēriņš un tādējādi samazinājušās ne vien mājsaimniecību izmaksas par enerģiju un to enerģijas patēriņš, bet arī siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpēc ir jāpaplašina ražojumu saraksts, kuriem piemēro šo regulējumu, un visi resursefektivitātes rādītāji būtu pēc iespējas ātrāk jāiekļauj ražojumu konstrukcijas prasībās, nosakot horizontālas prasības, kas cita starpā attiecas uz ražojumu ilgizturību un to remonta, atkārtotas izmantošanas vai pārstrādes iespējām.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šajā regulā ir noteikts satvars par marķējumu un standartizētu ražojuma informāciju, ar ko norāda energopatēriņu ietekmējošu ražojumu energopatēriņu un citu resursu patēriņu lietošanas laikā, un par papildu informāciju par energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, lai klienti varētu izvēlēties efektīvākus ražojumus.

1. Šajā regulā ir noteikts satvars tam, kā ar marķējumu un standartizētu ražojuma informāciju norādīt, cik daudz enerģijas un citu resursu lietošanas laikā patērē energopatēriņu ietekmējošs ražojums, un kā norādīt papildu informāciju par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu ekoloģiskajiem un funkcionālajiem raksturlielumiem, lai klienti varētu izvēlēties efektīvākus un ilgtspējīgākus ražojumus.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro:

2. Šo regulu piemēro energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem, kas jālaiž vai jānodod ekspluatācijā Savienības tirgū. Šo regulu nepiemēro:

Pamatojums

Jādefinē regulas piemērošanas joma.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 11. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) „energopatēriņu ietekmējošs ražojums” ir jebkura prece vai sistēma, vai pakalpojums, kas lietošanas laikā ietekmē energopatēriņu un kas tiek laists tirgū un nodots ekspluatācijā Savienībā, tostarp detaļas, kuras integrējamas energopatēriņu ietekmējošos ražojumos, kas tiek laisti tirgū un nodoti ekspluatācijā;

(11) „energopatēriņu ietekmējošs ražojums” ir prece, sistēma vai pakalpojums, kurš lietošanas laikā ietekmē energopatēriņu un kuru laiž tirgū vai nodod ekspluatācijā Savienībā, un cita starpā tās ir arī detaļas, kas paredzētas izmantošanai energopatēriņu ietekmējošos ražojumos un ko Savienībā laiž tirgū vai nodod ekspluatācijā kā atsevišķas detaļas, kuras paredzētas patērētājiem un kuru ekoloģiskos raksturlielumus var izvērtēt atsevišķi;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) „enerģijas patēriņš” ir enerģijas daudzums, ko ražojums patērē savu funkciju izpildei, ko tehnoloģiski neitrālā veidā mēra cikla, gada vai ekspluatācijas perioda intervālā un kas ir salīdzināms konkrētā ražojumu kategorijā;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 11.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) „ražojumu grupa” ir energopatēriņu ietekmējoši ražojumi ar identiskām funkcijām, un daudzfunkcionālu ražojumu gadījumā tie ir energopatēriņu ietekmējoši ražojumi ar vienu vai vairākām identiskām pamatfunkcijām;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) „marķējums” ir grafiska diagramma, ar ko parāda energopatēriņu, izmantojot klasifikāciju ar burtiem no A līdz G septiņās dažādās krāsās no tumši zaļas līdz sarkanai;

(13) „marķējums” ir grafiska diagramma drukātā vai elektroniskā formātā, ar ko cita starpā norāda ražojuma enerģijas patēriņa klasi, lai ražojumus būtu iespējams salīdzināt;

Pamatojums

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) „ražojuma informācijas lapa” ir standarta informācijas tabula par ražojumu;

(17) „ražojuma informācijas lapa” ir standarta informācijas tabula par ražojumu drukātā vai elektroniskā formātā;

Pamatojums

Būtu jādod iespēja piegādātājiem pašiem izvēlēties, kādā formātā viņi norāda marķējumu un sagatavo informācijas lapas. Elektroniskie un tiešsaistes rīki tiek izmantoti arvien biežāk un plašāk. Nākotnes vajadzībām atbilstošam standarta pamattekstam būtu jāparedz elektroniska formāta iespēja. Ražotāji izmanto daudz dažādu tirgvedības paņēmienu, lai laistu ražojumus tirgū, un attiecīgi ir jāparedz arī dažādi marķējuma veidi.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 18. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) „skalas atjaunināšana” ir periodisks pasākums, kura mērķis ir padarīt stingrākas prasības, kas jāizpilda, lai konkrētam ražojumam varētu marķējumā norādīt attiecīgu energoklasi, un attiecībā uz esošu marķējumu tas nozīmē, ka kādas energoklases var tikt dzēstas;

(18) „skalas atjaunināšana” nozīmē, ka tiek mainīts marķējuma sistēmas klasei atbilstošais energoefektivitātes rādītājs, nosakot stingrākas prasības, kas jāizpilda, lai ražojuma marķējumā varētu norādīt attiecīgu energoefektivitātes klasi;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 20. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) „papildu informācija” ir informācija par energopatēriņu ietekmējošā ražojuma funkcionālajiem un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, piemēram, par absolūto energopatēriņu vai ilgizturību, kuras pamatā ir dati, ko tirgus uzraudzības iestādes var izmērīt, kura ir viennozīmīga un kurai nav būtiskas negatīvas ietekmes uz marķējuma kā tāda skaidru saprotamību un iedarbīgumu klientu vidū.

(20) „papildu informācija” ir informācija par energopatēriņu ietekmējoša ražojuma funkcionālajiem, ekoloģiskajiem un resursefektivitātes raksturlielumiem (tādiem kā ražojuma absolūtais enerģijas patēriņš, ilgizturība, paredzamais ekspluatācijas periods, remonta iespējas vai pārstrādātu materiālu īpatsvars ražojuma sastāvā), kuras pamatā ir dati, ko tirgus uzraudzības iestādes var izmērīt, kura ir viennozīmīga un kura būtiski nekādi nemazina iespējas nodrošināt, lai marķējums kopumā klientiem būtu skaidri saprotams un efektīvs;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 20.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a) „energoefektivitāte” ir attiecība starp iegūto jaudu, pakalpojumu, precēm vai enerģiju un ieguldīto enerģiju;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) nodrošina, ka tirgū laistiem ražojumiem bez maksas tiek nodrošināts precīzs marķējums un ražojuma informācijas lapas saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem;

(a) nodrošina, ka tirgū laistiem ražojumiem bez maksas ir pieejams precīzs marķējums drukātā vai elektroniskā formātā un ražojuma informācijas lapas saskaņā ar šo regulu un attiecīgajiem deleģētajiem aktiem;

Pamatojums

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) tādu ražojumu grupām, kuri izgatavoti no vairākām detaļām vai sastāvdaļām un kuru energoefektivitātes klase ir attiecīgās komplektācijas darbības parametrs, piegādātāji nodrošina, lai vietās, kur ražojumi izlikti pārdošanai, tirgotājiem bez maksas būtu pieejams precīzs marķējums, taču tas neskar piegādātāja tiesības izvēlēties marķējuma norādīšanas veidu;

Pamatojums

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pēc tirgotāja pieprasījuma ātri un bez maksas piegādā marķējumu;

(b) pēc tirgotāju pieprasījuma ātri un bez maksas piegādā marķējumu, ievērojot attiecīgos deleģētos aktus, ar kuriem varētu būt noteikts marķējuma veids (drukāts vai elektronisks), un ņemot vērā tirgotāju vajadzības;

Pamatojums

Regulas 3. panta 1. punktā būtu jāprecizē, kāda veida marķējums un informācijas lapa ir jāpiegādā. Pašlaik var pieprasīt drukātu marķējumu, taču nākotnē var izrādīties, ka praktiskāk ir izmantot elektroniskus rīkus, lai labāk apmierinātu tirgotāju vajadzības, nevis sūtīt drukātu marķējumu pa pastu. Ar deleģētajiem aktiem varētu noteikt elektronisku risinājumu, ja vien tirgotāji tam piekristu. Šādi nodrošina nākotnes vajadzībām atbilstošu satvaru.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) bez maksas nodrošina tirgotājam ražojuma informācijas lapu (drukātā vai elektroniskā formātā), ievērojot attiecīgos deleģētos aktus, taču tas neskar piegādātāja tiesības izvēlēties ražojuma informācijas lapas veidu;

Pamatojums

Regulas 3. panta 1. punkta ba) apakšpunktā būtu jāprecizē, kāda veida informācijas lapa ir jāpiegādā. Spēkā esošajā regulējumā, ko piemēro ražojumu informācijas lapām, juridiski nav skaidri noteikts, kādā veidā šīs lapas būtu jānodrošina. Atšķirībā no marķējuma tās diezin vai būs valodas ziņā neitrālas, tādēļ ierosinām, lai tiešajam lietotājam šīs lapas būtu pieejamas ar kataloga vai tīmekļa vietnes starpniecību vai ar citiem atbilstošiem rīkiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) nelaiž tirgū ražojumus, kas konstruēti tā, ka kāds no ražojuma raksturlielumiem testa apstākļos tiek automātiski mainīts, lai panāktu vēlamāku rādītāju kādam no parametriem, kas precizēti īstenošanas aktā vai norādīti kādā no ražojumam pievienotajiem dokumentiem;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb) neizmanto programmatūras atjauninājumus, lai manuāli, attālināti, ar automātiskiem vai nepieciešamiem atjauninājumiem ieviestu izmaiņas, kas pēc tam, kad ir sākusies ražojuma lietošana, mainītu tā raksturlielumus vai nu lietošanas fāzē, vai gatavības režīmā, palielinot enerģijas patēriņu ražojuma ekspluatācijas periodā;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) pirms ražojuma modeļa laišanas tirgū ražojumu datubāzē, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, ievada I pielikumā norādīto informāciju.

(d) pirms ražojuma modeļa vienību laišanas tirgū I pielikumā norādīto informāciju ievada tieši ražojumu datubāzē, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, vai arī iesniedz Komisijai standarta elektroniskā formātā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) redzami izvieto marķējumu, ko deleģētā akta aptvertajam ražojumam nodrošinājis piegādātājs vai kas citādi darīts pieejams;

(a) nodrošina, ka uz ierīces vai tiešā tās tuvumā ir redzami attēlots no piegādātāja vai citādi iegūtais marķējums ražojumam, uz kuru attiecas deleģētais akts;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ja to rīcībā nav marķējuma vai marķējuma ar atjauninātu skalu, tie:

(b) ja marķējuma vai marķējuma ar atjauninātu skalu tiem nav, tad, ievērojot piegādātājiem noteikto prasību nekavējoties un bez maksas nodrošināt tirgotājiem pieejamu marķējumu, tirgotāji:

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii) izdrukā marķējumu no ražojumu datubāzes, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, ja šī funkcija konkrētajam ražojumam ir pieejama, vai

(ii) izdrukā attiecīgo marķējumu vai lejupielādē to elektroniskai attēlošanai no ražojumu datubāzes, kas izveidota saskaņā ar 8. pantu, ja šī funkcija konkrētajam ražojumam ir pieejama, vai

Pamatojums

Marķējuma elektroniska attēlošana veikalos nozīmē vienkāršošanu un ir viena no šā likumdošanas instrumenta galvenajām iezīmēm.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iii) izdrukā marķējumu vai marķējumu ar atjauninātu skalu no piegādātāja tīmekļa vietnes, ja šī funkcija konkrētajam ražojumam ir pieejama;

(iii) no piegādātāja tīmekļa vietnes izdrukā attiecīgo marķējumu vai lejupielādē to elektroniskai attēlošanai tā, lai elektronisko marķējumu varētu izmantot atkārtoti, ar nosacījumu, ka šī funkcija konkrētajam ražojumam ir pieejama;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis veic visus pienācīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piegādātāji un tirgotāji pilda šajā regulā un attiecīgajos deleģētajos aktos noteiktos pienākumus un prasības.

2. Dalībvalstis veic visus attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka piegādātāji un tirgotāji pilda šajā regulā un attiecīgajos deleģētajos aktos noteiktos pienākumus un prasības. Dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes nodrošina (piemēram, veicot pārbaudes pēc gadījumizlases principa), lai ražojumi, ko pārdod Savienības tirgū, atbilstu norādītās energoefektivitātes klases prasībām.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja dalībvalstis attiecībā uz kādu šīs regulas aptvertu energopatēriņu ietekmējošu ražojumu, kas norādīts deleģētajā aktā, ir paredzējušas jebkādus stimulējošus pasākumus, tad tie ir vērsti uz ražojumiem ar visaugstāko energoefektivitātes klasi, kura noteikta piemērojamā deleģētajā aktā.

3. Ja attiecībā uz energopatēriņu ietekmējošu ražojumu, kam piemēro šo regulu un kas norādīts deleģētajā aktā, dalībvalstis ir paredzējušas īstenot kādu stimulējošu pasākumu, tad šāds pasākums ir vērsts uz ražojumiem no visaugstākajām energoefektivitātes klasēm, kuras nav tukšas un ir noteiktas piemērojamā deleģētajā aktā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem un izpildes mehānismiem, ko piemēro par šīs regulas un tās deleģēto aktu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz šīs regulas piemērošanas dienai un nekavējoties paziņo par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

5. Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem un izpildes mehānismiem, ko piemēro par šīs regulas un tās deleģēto aktu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodiem jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem un jānodrošina, ka tiek kompensēts kaitējums, kas nodarīts, neizpildes rezultātā gūstot ekonomiskas priekšrocības. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai līdz šīs regulas piemērošanas dienai un nekavējoties ziņo par ikvienu turpmāku grozījumu, kas tos skar.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija var neatkarīgi testēt ražojumu energoefektivitāti un verificēt atbilstību. Komisija to var uzdot veikt arī trešai personai.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes izlases veidā pārbauda energopatēriņu ietekmējošus ražojumus, kuriem ir energoefektivitātes marķējums, un šajā nolūkā periodiski veic testus katrā ražojumu grupā, pamatojoties uz saskaņotiem standartiem, lai novērtētu ražojumu atbilstību šīs regulas un attiecīgo deleģēto aktu prasībām. Turklāt dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes, veicot izlases veida pārbaudes, pārliecinās par to, vai visi enerģiju patērējošie ražojumi, kas minēti šajā regulā, patiešām ir reģistrēti datubāzē, kura izveidota saskaņā ar 8. pantu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Komisija saskaņā ar 13. pantu pieņem deleģētos aktus, ar ko nosaka, kā Savienības līmenī panākt, lai dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes testus veiktu saskaņoti, un nosaka, kādos termiņos un kādā kārtībā testi ir veicami. Šos testus veic tā, lai atspoguļotu reālos ražojumu lietošanas apstākļus.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Ražojumu konstrukcijas, kas paredzētas testa rezultātu viltošanai un tādējādi tirgus uzraudzības iestāžu krāpšanai, ir stingri aizliegtas.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās prasījušas veikt piegādātājam.

3. Ja tirgus uzraudzības iestādes konstatē neatbilstību, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās prasījušas veikt piegādātājam, un augšupielādē informāciju ražojumu datubāzē.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Ja, pabeidzot 4. un 5. punktā noteikto procedūru, tiek celti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka kāds valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo piegādātāju un veic valsts pasākuma novērtējumu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots.

10. Ja pēc 4. un 5. punktā noteiktās procedūras beigām tiek celti iebildumi pret dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties veic valsts pasākuma novērtējumu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots, un var lemt par attiecīga alternatīva pasākuma veikšanu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija ar deleģētiem tiesību aktiem, ko pieņem saskaņā ar 12. un 13. pantu, var ieviest marķējumu vai atjaunināt esošā marķējuma skalu.

1. Komisija ar deleģētajiem tiesību aktiem, ko pieņem saskaņā ar 12. un 13. pantu, var ieviest marķējumu vai atjaunināt esošā marķējuma skalu.

 

Marķējumam jābūt noformētam tā, lai aprēķinā, ar ko nosaka energoefektivitātes klasi, būtu atspoguļoti gan absolūtie ražojuma raksturlielumi (enerģijas patēriņš), gan relatīvie raksturlielumi (energoefektivitāte, ņemot vērā attiecīgos ražojuma modeļa aspektus, piemēram, izmēru, tilpumu un/vai lietošanas ērtumu). Līdz ar energoefektivitātes klasi norāda enerģijas patēriņu cikla, gada vai ekspluatācijas perioda intervālā vai citā laika periodā, kas vislabāk atbilst attiecīgajai ražojumu kategorijai.

 

Apsver iespēju marķējumā vai ražojuma informācijas lapā iekļaut ar enerģijas patēriņu nesaistītus papildelementus, kas cita starpā var būt ne tikai šie elementi:

 

– troksnis,

 

– bezmaksas garantijas termiņš, ko piedāvā tiešajam lietotājam, un ilgizturība,

 

– pieejamās rezerves daļas un informācija par remontu,

 

– ķīmiskais sastāvs (kā noteikts REACH regulas 33. pantā — „tiesības zināt”),

 

– „viedie” ražojuma aspekti.

 

Uz marķējuma ir QR kods vai kāds cits digitāls raksts, kas vislabāk nodrošina iespēju izmantot tehnoloģijas, kuru pamatā ir internets.

 

Marķējums ir tehnoloģiski neitrāls un ļauj salīdzināt visas ierīces, kas nodrošina līdzīgus pakalpojumus, neatkarīgi no enerģijas nesēja vai izmantotās tehnoloģijas. Funkcionāli līdzvērtīgiem ražojumiem ir viens marķējums, un atbrīvojuma no marķēšanas pienākuma nav. Lai novērtētu raksturlielumus un noteiktu ražojumu energoefektivitātes klasi energomarķējuma vajadzībām, dažādi enerģijas nesēji būtu jāsalīdzina ar atsauci uz primāro enerģiju, pamatojoties uz Savienības enerģijas konversijas efektivitātes vidējo rādītāju (primārās enerģijas faktors).

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija nodrošina, ka tad, kad marķējums tiek ieviests vai tā skala tiek atjaunināta, tiek noteiktas tādas prasības, lai neviens ražojums marķējuma ieviešanas brīdī neatbilstu A vai B klasei un lai paredzamais laiks, kad vairums modeļu tiktu klasificēti šajās klasēs, būtu vismaz 10 gadus vēlāk.

3. Komisija nodrošina, lai saistībā ar marķējuma ieviešanu vai tā skalas atjaunināšanu prasības būtu noteiktas , ka marķējuma ieviešanas brīdī neviens ražojums neatbilst A klasei. Izņēmuma gadījumos, kad tiek prognozēta straujāka tehnoloģiju attīstība, būtu jānosaka tādas prasības, lai marķējuma ieviešanas vai tā skalas atjaunināšanas brīdī neviens ražojums neatbilstu A vai B energoefektivitātes klasei.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Marķējuma skalu periodiski atjaunina.

4. Komisija sāk pārskatīšanas procesu, lai skalu atjauninātu, ja uzskata, ka:

 

(a) 25 % no Savienības tirgū pārdotajiem ražojumiem atbilst augstākajai A energoefektivitāte klasei; vai

 

(b) 45 % no Savienības tirgū pārdotajiem ražojumiem atbilst A vai B energoefektivitāte klasei.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) tirgotāji esošo marķējumu uz izstādītajiem (tostarp internetā) ražojumiem nomaina ar marķējumu ar atjauninātu skalu vienas nedēļas laikā pēc dienas, kas norādīta attiecīgajā deleģētajā aktā. Tirgotāji marķējumu ar atjauninātu skalu neizstāda pirms minētās dienas.

(b) esošo marķējumu ražojumiem, kas izlikti pārdošanai (tostarp internetā), tirgotāji nomaina ar atjauninātās skalas marķējumu viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kas šajā nolūkā norādīta attiecīgajā deleģētajā aktā. Tirgotāji nodrošina, ka atjauninātās skalas marķējums nav attēlots pirms minētā termiņa;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) atjauninātās skalas marķējuma attēls acīmredzami atšķiras no vecā marķējuma attēla, un Komisija nodrošina, lai dalībvalstis īstenotu attiecīgu informācijas kampaņu saskaņā ar 4. panta 4. punktu.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Marķējumu, kas ieviests ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 10. pantu pirms šīs regulas piemērošanas dienas, uzskata par marķējumu šīs regulas nozīmē. Piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija šos marķējumus pārskata nolūkā atjaunināt to skalu.

6. Ja marķējums ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar Direktīvas 2010/30/ES 10. pantu ir ieviests pirms šīs regulas piemērošanas dienas, tad šāda marķējuma skalu atjaunina A līdz G klases diapazonā un atjauninātās skalas marķējumu sāk izmantot ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc attiecīgo deleģēto aktu stāšanās spēkā vai no ... [šīs regulas piemērošanas diena], izvēloties īsāko no abiem termiņiem, lai mazinātu iespēju, ka vienlaicīgi pastāv atšķirīgu skalu marķējumi, jo tas varētu maldināt patērētājus.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

8. pants – -1. daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vajadzīgo informāciju piegādātāji ievada tieši ražojumu datubāzē vai arī iesniedz attiecīgo informāciju Komisijai standarta elektroniskā formātā. Piegādātāji ir atbildīgi par savu ražojumu datu verifikāciju datubāzē.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija izveido un uztur ražojumu datubāzi, kurā ietilpst I pielikumā minētā informācija. I pielikuma 1. punktā uzskaitīto informāciju dara publiski pieejamu.

Komisija izveido un uztur ražojumu datubāzi, kurā ietilpst I pielikumā minētā informācija. I pielikuma 1. punktā norādītā informācija ir publiski pieejama. Informācija, kas norādīta I pielikuma 2. punktā, ir pieejama tikai Komisijai un dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, un tās nodrošina šādas informācijas konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ražojuma atbilstības novērtēšanā tiek piemēroti šie saskaņotie standarti, uzskata, ka ražojums atbilst attiecīgajām deleģētajā aktā noteiktajām prasībām par mērījumiem un aprēķiniem.

Ja ražojuma atbilstības novērtēšanā tiek piemēroti šie saskaņotie standarti, uzskata, ka ražojums atbilst attiecīgajām deleģētajā aktā noteiktajām prasībām par mērījumiem un aprēķiniem. Atbilstību pārbauda attiecīgā tirgus uzraudzības iestāde.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

9. pants – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija nodrošina, ka saskaņotajos standartos ir atspoguļoti visi darbības režīmi, funkcijas un mainīgie lielumi, kuri ietekmē ražojuma raksturlielumus.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tas ir lietderīgi, pirms deleģēto aktu pieņemšanas Komisija konkrētām ražojumu grupām paredzētā marķējuma dizainu un saturu testē patērētāju vidū, lai nodrošinātu, ka patērētāji skaidri izprot marķējumu.

Pirms deleģēto aktu pieņemšanas Komisija konkrētām ražojumu grupām paredzētā marķējuma dizainu un saturu testē patērētāju vidū, lai nodrošinātu, ka patērētāji skaidri izprot marķējumu.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) mērījumu un aprēķinu metodes reālo lietošanas apstākļu simulācijai, ar kurām var precīzi noteikt ražojuma faktisko energoefektivitāti, kas daļēji izdarāms, mērot ražojuma ieejas jaudu reālos lietošanas apstākļos un attiecīgos gadījumos nosakot laiku, kurš ražojumam vajadzīgs noteikta darbības rezultāta vai pakalpojuma izpildei;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) tehniskās dokumentācijas un ražojuma informācijas lapas saturs un, ja vajadzīgs, formāts un citas ziņas;

(g) tehniskās dokumentācijas un ražojuma informācijas lapas saturs un attiecīgā gadījumā arī formāts un citas ziņas, tostarp metodes un formulas, kas izmantotas, lai iegūtu marķējumā un ražojuma informācijas lapā iekļauto informāciju, vajadzības gadījumā atspoguļojot ģeogrāfisko apstākļu noteiktās atšķirības un norādot, ka minētos raksturlielumus, iespējams, nāksies sertificēt trešai personai;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 1. daļa – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k) atbilstības novērtēšanas procedūras un mērījumu un aprēķinu metodes, kas jāizmanto, nosakot, kāda informācija iekļaujama marķējuma un ražojuma informācijas lapā;

(k) atbilstības novērtēšanas procedūras un mērījumu un aprēķinu metodes, kas jāizmanto, nosakot, kāda informācija iekļaujama marķējumā un ražojuma informācijas lapā, pamatojoties uz faktiskajiem lietošanas apstākļiem;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 1. daļa – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l) tas, vai lielākām ierīcēm ir jābūt ar lielāku energoefektivitāti, lai sasniegtu konkrēto energoklasi;

(l) prasības, kas nosaka, ka lielākām ierīcēm ir jābūt ar lielāku energoefektivitāti, lai tās atbilstu konkrētajai energoefektivitātes klasei;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne vēlāk kā astoņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija novērtē tās piemērošanu un nosūta ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā novērtē, cik iedarbīgi šī regula devusi klientiem iespēju izvēlēties efektīvākus ražojumus, ņemot vērā tās ietekmi uz uzņēmējdarbību.

Līdz ... [astoņi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija novērtē tās piemērošanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Ziņojumā novērtē, cik iedarbīgi šī regula devusi klientiem iespēju izvēlēties efektīvākus ražojumus, ņemot vērā tās ietekmi uz uzņēmējdarbību, un kā šī regula ir palīdzējusi sasniegt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas mērķus.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) informācija par ražojuma ilgizturību, vai ražojumu var remontēt vai pārstrādāt un vai tirgū ir pieejamas remontam vajadzīgās rezerves daļas;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(eb) papildu informācija.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Energoefektivitātes marķējums

Atsauces

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

7.9.2015

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Aldo Patriciello

25.9.2015

Izskatīšana komitejā

17.2.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

63

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Boutonnet


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Energoefektivitātes marķējums

Atsauces

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.7.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Lēmuma datums

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Referenti

Iecelšanas datums

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Pieņemšanas datums

14.6.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

63

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Iesniegšanas datums

21.6.2016

Juridisks paziņojums