Procedura : 2015/0149(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0213/2016

Teksty złożone :

A8-0213/2016

Debaty :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1298kWORD 866k
21.6.2016
PE 575.138v03-00 A8-00213/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Dario Tamburrano

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0341),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0189/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 stycznia 2016 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0213/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska jest zaangażowana w tworzenie unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Efektywność energetyczna, zasadniczy element ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030 r., to klucz do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

(1)  Unia Europejska jest zaangażowana w tworzenie unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce klimatyczno-energetycznej. Efektywność energetyczna, zasadniczy element ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030 r., to klucz do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Etykietowanie efektywności energetycznej pozwala konsumentom świadomie wybierać produkty pod kątem zużycia energii, co sprzyja innowacjom.

(2)  Etykietowanie efektywności energetycznej pozwala konsumentom świadomie wybierać bardziej wydajne i zrównoważone produkty związane z energią, co znacząco przyczynia się do oszczędności energii i do obniżenia rachunków za energię, a jednocześnie sprzyja innowacjom w zakresie wytwarzania bardziej energooszczędnych produktów i inwestycjom w ich produkcję.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Należy zastąpić dyrektywę 2010/30/UE rozporządzeniem o takim samym zakresie, zmieniając jednak i udoskonalając niektóre przepisy, aby doprecyzować i zaktualizować ich treść. Rozporządzenie jest odpowiednim instrumentem prawnym, wprowadza bowiem jasne i szczegółowe przepisy, które nie pozostawiają pola do rozbieżnej transpozycji przez państwa członkowskie, zapewniając tym samym wysoki stopień harmonizacji w całej Unii. Dzięki temu, że zharmonizowane ramy regulacyjne obowiązują na poziomie Unii zamiast na poziomie państw członkowskich, przedsiębiorcy ponoszą niższe koszty i mają równe warunki działania. Harmonizacja w Unii zapewnia swobodę przepływu towarów na całym jednolitym rynku.

(4)  Należy zastąpić dyrektywę 2010/30/UE rozporządzeniem o takim samym zakresie, zmieniając jednak i udoskonalając niektóre przepisy, aby doprecyzować i zaktualizować ich treść z uwzględnieniem poczynionego w ostatnich latach szybkiego postępu technicznego w zakresie energooszczędności produktów. Rozporządzenie jest odpowiednim instrumentem prawnym, wprowadza bowiem jasne i szczegółowe przepisy, które nie pozostawiają pola do rozbieżnej transpozycji przez państwa członkowskie, zapewniając tym samym wysoki stopień harmonizacji w całej Unii. Dzięki temu, że zharmonizowane ramy regulacyjne obowiązują na poziomie Unii zamiast na poziomie państw członkowskich, przedsiębiorcy w ramach całego łańcucha wartości ponoszą niższe koszty i mają równe warunki działania. Harmonizacja w Unii zapewnia swobodę przepływu towarów na całym jednolitym rynku.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć produkty używane, w tym wszelkie produkty, które zostały oddane do użytku, zanim zostały udostępnione na rynku po raz drugi lub kolejny.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Ponieważ zużycie energii przez środki transportu osób lub towarów jest bezpośrednio lub pośrednio regulowane innymi przepisami i w ramach innych strategii politycznych Unii, należy pozostawić je poza zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. Wyłączenie to obejmuje również środki transportu, których silnik nie zmienia miejsca położenia podczas pracy, takie jak windy, schody ruchome i przenośniki taśmowe.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Za sprawą bardziej świadomych wyborów konsumentów poprawa efektywności produktów związanych z energią przynosi korzyści całej gospodarce Unii i napędza innowacje. Przyczyni się to także do osiągnięcia celów Unii w zakresie efektywności energetycznej na lata 2020 i 2030. Poprawa efektywności przyniesie również oszczędności dla konsumentów.

(7)  Za sprawą bardziej świadomych wyborów konsumentów oraz większej świadomości społecznej poprawa efektywności produktów związanych z energią przynosi korzyści całej gospodarce Unii, zmniejsza zapotrzebowanie na energię oraz przysparza oszczędności na rachunkach za energię. Przyczynia się ona do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, stanowi zachętę do badań, innowacji i inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej oraz umożliwia gałęziom przemysłu, które opracowują i wytwarzają produkty najbardziej energooszczędne, zyskanie przewagi konkurencyjnej. Przyczynia się ona także do osiągnięcia celów Unii w zakresie efektywności energetycznej na lata 2020 i 2030, a także jej celów dotyczących środowiska i klimatu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 23 i 24 października 2014 r. ustalono orientacyjny cel na poziomie Unii, polegający na poprawie efektywności energetycznej do 2030 r. o co najmniej 27 % w stosunku do prognozowanego przyszłego zużycia energii. Cel ten zostanie poddany przeglądowi do 2020 r. z myślą o podniesieniu poziomu na szczeblu Unii do 30 %. W konkluzjach ustalono także wiążący unijny cel wewnętrznej redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % do 2030 r. w stosunku do 1990 r., w tym zmniejszenie emisji w sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji o 30 %.

skreśla się

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Podawanie rzetelnych, stosownych i porównywalnych informacji o zużyciu energii przez produkty związane z energią ułatwia konsumentom wybieranie produktów, które zużywają mniej energii oraz innych istotnych zasobów w trakcie używania. Zestandaryzowana obowiązkowa etykieta jest skutecznym środkiem udzielania potencjalnym klientom porównywalnych informacji o zużyciu energii przez produkty związane z energią. Powinna ona być uzupełniona kartą informacyjną produktu. Etykieta powinna być łatwo rozpoznawalna, prosta i zwięzła. W tym celu należy zachować obecną skalę kolorystyczną od ciemnej zieleni do czerwieni jako podstawę informowania klientów o efektywności energetycznej danego produktu. Najskuteczniejsza z punktu widzenia konsumentów okazała się klasyfikacja z wykorzystaniem liter od A do G. W sytuacjach, w których ze względu na przepisy dotyczące ekoprojektu na podstawie dyrektywy 2009/125/WE nie można już wytwarzać produktów objętych klasą F lub G, nie należy podawać tych klas na etykiecie. W wyjątkowych przypadkach powinno to dotyczyć także klas D i E, chociaż taka sytuacja prawdopodobnie nie będzie miała miejsca, gdyż po tym, jak większość modeli produktu znajdzie się w dwóch najwyższych klasach, nastąpi zmiana skali etykiety.

(9)  Podawanie rzetelnych, stosownych, możliwych do zweryfikowania i porównywalnych informacji o zużyciu energii przez produkty związane z energią ułatwia konsumentom wybieranie produktów, które zużywają mniej energii oraz innych istotnych zasobów w trakcie używania w celu osiągnięcia określonego poziomu wydajności, a zatem charakteryzuje je niższy koszt całego cyklu życia. Zestandaryzowana obowiązkowa etykieta jest skutecznym środkiem udzielania potencjalnym klientom porównywalnych informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii w wartościach bezwzględnych przez produkty związane z energią. Powinna ona być uzupełniona kartą informacyjną produktu, w aktach delegowanych przyjętych na podstawie dyrektywy 2010/30/UE zwaną „kartą produktu”, która może być udostępniana drogą elektroniczną. Etykieta powinna być zwięzła, opracowana na podstawie właściwej metody pomiarów i obliczeń oraz łatwo rozpoznawalna i łatwa do zrozumienia. W tym celu należy zachować już ustalony zestaw kolorów od ciemnej zieleni do czerwieni jako podstawę informowania klientów o efektywności energetycznej danego produktu. Najskuteczniejsza z punktu widzenia konsumentów okazała się już znana klasyfikacja z wykorzystaniem liter od A do G. Jej jednolite stosowanie do wszystkich grup produktów powinno zwiększyć przejrzystość i zrozumiałość dla klientów. W sytuacjach, w których ze względu na przepisy dotyczące ekoprojektu zawarte w dyrektywie 2009/125/WE1a nie można już wytwarzać produktów objętych klasami F lub G, klasy te powinny być mimo wszystko podane na etykiecie w kolorze ciemnoszarym, aby zachować jednolitą skalę od A do G dla wszystkich grup produktów. Zatem skalę kolorystyczną od ciemnej zieleni do czerwieni należy zachować dla pozostałych, wyższych klas i powinna ona mieć zastosowanie jedynie do nowo wprowadzanych do obrotu egzemplarzy produktów.

 

_______________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10)

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Postęp technologii cyfrowej umożliwia wykorzystanie alternatywnych sposobów doręczania i umieszczania etykiet w postaci elektronicznej, np. w internecie, ale także na elektronicznych wyświetlaczach w sklepach. Aby móc skorzystać z tych technologii, w niniejszym rozporządzeniu należy zezwolić na stosowanie elektronicznych etykiet jako zamienników fizycznych etykiet energetycznych lub ich uzupełnienie. Jeżeli nie ma możliwości umieszczenia etykiety energetycznej, na przykład w przypadku pewnych form sprzedaży na odległość lub w reklamach i w technicznych materiałach promocyjnych, potencjalnym klientom należy podać przynajmniej klasę energetyczną produktu.

(10)  Postęp technologii cyfrowej umożliwia wykorzystanie alternatywnych sposobów doręczania i umieszczania etykiet w postaci elektronicznej, np. w internecie, ale także na elektronicznych wyświetlaczach w sklepach. Aby móc skorzystać z tych technologii, w niniejszym rozporządzeniu należy zezwolić na stosowanie etykiet elektronicznych jako uzupełnienia drukowanych etykiet energetycznych. Powyższe nie ma wpływu na obowiązek dołączania przez dostawcę do każdego egzemplarza produktu drukowanej etykiety dla sprzedawcy. Jeżeli nie ma możliwości umieszczenia etykiety energetycznej, potencjalnym klientom należy podawać przynajmniej klasę energetyczną modelu produktu. W aktach delegowanych odnoszących się do konkretnych kategorii produktów można by również ustanowić alternatywne przepisy dotyczące umieszczania etykiet na produktach małych rozmiarów, w razie dużej liczby identycznych produktów wyeksponowanych razem.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Producenci zareagowali na wprowadzenie etykiety energetycznej, wytwarzając coraz bardziej efektywne produkty. Te zmiany technologiczne doprowadziły do tego, że produkty plasują się głównie w najwyższych klasach etykiety energetycznej. Aby klienci mogli odpowiednio porównać produkty, konieczne może być wprowadzenie kolejnego zróżnicowania produktów, co będzie wiązało się z potrzebą zmiany skali etykiet. Jeżeli chodzi o częstotliwość takich zmian, odpowiedni byłby okres dziesięcioletni, aby unikać nadmiernego obciążenia producentów. W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono zatem szczegółowe przepisy dotyczące zmiany skali, aby zapewnić dostawcom i sprzedawcom jak największą pewność prawa. Po zmianie skali najwyższe klasy powinny być puste, aby zachęcić do postępu technologicznego i umożliwić prace nad bardziej efektywnymi produktami oraz ich uznawanie. Po zmianie etykiety należy wymienić wszystkie etykiety energetyczne w przeciągu krótkiego czasu, aby uniknąć dezorientowania klientów.

(11)  Producenci zareagowali na wprowadzenie etykiety energetycznej, opracowując i wprowadzając do obrotu coraz bardziej efektywne produkty. Jednocześnie zaprzestali produkcji mniej efektywnych produktów dzięki bodźcowi w postaci unijnych przepisów dotyczących ekoprojektu. Te zmiany technologiczne doprowadziły do tego, że modele produktów plasują się głównie w najwyższych klasach etykiety energetycznej. Aby klienci mogli odpowiednio porównać produkty, konieczne może być wprowadzenie kolejnego zróżnicowania produktów, co będzie wiązało się z potrzebą zmiany skali etykiet. Jeżeli chodzi o częstotliwość takich zmian, pożądany byłby okres dziesięcioletni, aby unikać nadmiernego obciążenia producentów i sprzedawców, ze szczególnym uwzględnieniem małych przedsiębiorstw. Przy stosowaniu takiego podejścia należy unikać zbędnych lub nieskutecznych zmian skali, które byłyby szkodliwe zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów. W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono zatem szczegółowe przepisy dotyczące zmiany skali, aby zapewnić dostawcom i sprzedawcom jak największą pewność prawa. Przed dokonaniem zmiany skali Komisja powinna przeprowadzić szczegółowe badanie przygotowawcze. W zależności od grupy produktów i na podstawie dokładnej oceny jej potencjału, na etykiecie z nowo zmienioną skalą powinno pozostać puste miejsce na szczycie skali, aby zachęcić do postępu technologicznego i umożliwić prace nad bardziej efektywnymi modelami produktów oraz ich uznawanie. Aby uniknąć dezorientowania klientów, po zmianie skali na etykietach należy wymienić wszystkie etykiety energetyczne w krótkim, lecz wykonalnym czasie, sprawiając, by wygląd etykiet ze zmienioną skalą był łatwo odróżnialny od wyglądu starych etykiet, czemu powinny towarzyszyć odpowiednie kampanie informacyjne skierowane do konsumentów, które powinny zawierać przekaz , że wprowadzono nową wersję etykiet skutkującą udoskonaloną klasyfikacją urządzeń.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Obecna ewolucja etykiet wprowadzonych aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie dyrektywy 2010/30/UE rodzi potrzebę pierwszej zmiany skali na istniejących etykietach – w celu zapewnienia spójności skali A–G – poprzez dostosowanie ich do wymogów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby utrzymać zaufanie klientów do etykiety energetycznej, należy zakazać stosowania w odniesieniu do produktów związanych z energią innych etykiet naśladujących etykietę energetyczną. Należy też zabronić stosowania dodatkowych etykiet, znaków, symboli lub napisów, które mogą wprowadzać klientów w błąd lub dezorientować ich w kwestii zużycia energii.

(14)  Aby utrzymać zaufanie klientów do etykiety energetycznej, należy zakazać stosowania w odniesieniu do produktów związanych z energią innych etykiet naśladujących etykietę energetyczną. Należy też zabronić stosowania dodatkowych etykiet, znaków, symboli lub napisów, które nie różnią się wyraźnie od etykiet efektywności energetycznej i które mogłyby wprowadzać klientów w błąd lub dezorientować ich w kwestii zużycia energii bądź innych właściwości objętych odnośnymi aktami delegowanymi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zagwarantować pewność prawa, należy sprecyzować, że przepisy dotyczące nadzoru rynku Unii i kontroli nad produktami wchodzącymi na rynek Unii przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200819 mają zastosowanie do produktów związanych z energią. Ze względu na zasadę swobodnego przepływu towarów niezbędna jest skuteczna współpraca organów nadzoru rynku w państwach członkowskich. Taką współpracę w dziedzinie efektywności energetycznej powinno wzmacniać wsparcie Komisji.

(15)  Aby zagwarantować pewność prawa, należy sprecyzować, że przepisy dotyczące nadzoru rynku Unii i kontroli nad produktami wchodzącymi na rynek Unii przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200819 mają zastosowanie do produktów związanych z energią. Ze względu na zasadę swobodnego przepływu towarów niezbędna jest skuteczna współpraca organów nadzoru rynku w państwach członkowskich, obejmująca ciągłą wymianę informacji, w szczególności dotyczących wyników testów oceny zgodności produktów oraz ich skutków. Ponadto w wymianie informacji na temat produktów związanych z energią przywożonych z państw trzecich do Unii powinny brać udział organy celne państw członkowskich. Komisja powinna wzmocnić i rozszerzyć grupę ekspertów ds. ekoprojektu oraz grupę współpracy administracyjnej ds. etykietowania energetycznego (ADCO) pełniące rolę ram współpracy organów nadzoru rynku.

__________________

__________________

19 Dz.U 218 z 13.08.2008, s. 30.

19 Dz.U 218 z 13.08.2008, s. 30.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Aby zapewnić większą skuteczność nadzoru i uczciwą konkurencję na rynku unijnym oraz aby jak najskuteczniej wykorzystywać ograniczone zasoby, krajowe organy nadzoru rynku powinny monitorować przestrzeganie przepisów, w tym za pomocą fizycznych testów produktów, oraz wykorzystywać system informacyjny i komunikacyjny do celów nadzoru rynku (ICSMS) do wymiany informacji o planowanych i ukończonych testach produktów, do udostępniania protokołów testów i wyników przeprowadzonych przez nie testów, tym samym unikając podwójnego testowania i torując drogę regionalnym centrom doskonałości zajmującym się testami fizycznymi. Wyniki testów należy udostępniać również w przypadku, gdy testy nie wykazały naruszenia przepisów.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby ułatwić monitorowanie przestrzegania przepisów i dostarczyć aktualnych danych rynkowych do celów wprowadzania zmian do przepisów dotyczących etykiet i kart informacyjnych poszczególnych produktów, dostawcy powinni wprowadzać w formie elektronicznej informacje na temat zgodności produktów z przepisami do bazy danych utworzonej przez Komisję. Informacje te powinny być publicznie dostępne, aby mogli się z nimi zapoznać klienci oraz by umożliwić alternatywne sposoby dostarczania etykiet do sprzedawców. Organy nadzoru rynku powinny mieć dostęp do informacji w bazie danych.

(16)  Bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich w zakresie nadzoru rynku, aby stworzyć narzędzie przydatne konsumentom, ułatwić monitorowanie przestrzegania przepisów i dostarczać aktualne dane rynkowe do celów zmiany przepisów dotyczących etykiet i kart informacyjnych poszczególnych produktów, dostawcy powinni wprowadzać w formie elektronicznej wymagane informacje o zgodności produktów z przepisami do bazy danych utworzonej i prowadzonej przez Komisję. Informacje adresowane do konsumentów powinny być publicznie dostępne w interfejsie publicznym bazy danych produktów. Te informacje powinny być dostępne jako otwarte dane, tak aby mogły być wykorzystywane przez twórców aplikacji oraz inne narzędzia porównawcze. Należy zapewnić łatwy bezpośredni dostęp do bazy danych produktów za pośrednictwem fotokodu (QR) lub przy użyciu innych narzędzi zorientowanych na użytkownika dostępnych na drukowanej etykiecie. Dodatkowe informacje powinny być udostępniane przez dostawców w interfejsie zgodności w ramach bazy danych produktów zarówno organom nadzoru rynku, jak i Komisji. Ta baza danych powinna podlegać rygorystycznym zasadom ochrony danych. W przypadku wrażliwych informacji technicznych organy nadzoru rynku powinny zachować uprawnienia do dostępu do tych informacji w razie potrzeby, zgodnie z obowiązkiem współpracy spoczywającym na dostawcy.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Komisja powinna stworzyć i prowadzić portal internetowy zapewniający organom nadzoru rynku dostęp do szczegółowych informacji o produktach, znajdujących się na serwerach dostawców.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Zużycie energii i inne parametry produktów objętych wymogami dotyczącymi poszczególnych produktów na gruncie niniejszego rozporządzenia powinny być mierzone przy użyciu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających ogólnie uznane metody pomiarowe i obliczeniowe zgodne z aktualnym stanem nauki. Obowiązywanie norm zharmonizowanych na poziomie Unii służy funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Jeżeli w chwili rozpoczęcia stosowania wymogów dotyczących danego produktu nie będzie jeszcze opublikowanych norm, Komisja powinna opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przejściowe metody pomiarowe i obliczeniowe mające zastosowanie do tych wymogów. Po opublikowaniu odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodność z taką normą powinna pociągać za sobą domniemanie zgodności z metodami pomiarowymi mającymi zastosowanie do wymogów dotyczących danego produktu przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(19)  Zużycie energii w wartościach bezwzględnych i inne parametry ekologiczne i parametry dotyczące wydajności produktów objętych wymogami dla poszczególnych produktów na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być mierzone zgodnie ze zharmonizowanymi normami i metodami oraz przy użyciu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających ogólnie uznane metody pomiarowe i obliczeniowe zgodne z aktualnym stanem nauki. Te metody i warunki testowania, zarówno w przypadku dostawców, jak i organów nadzoru rynku, powinny być jak najbliższe rzeczywistym warunkom użytkowania danego produktu przez przeciętnego konsumenta i na tyle rygorystyczne, by udaremnić ich umyślne i nieumyślne obejście. Klasa efektywności energetycznej nie powinna być ustalana wyłącznie na podstawie ustawienia o największej efektywności energetycznej lub na podstawie trybu „Eco”, jeśli jest mało prawdopodobne, by odzwierciedlały one sposób użytkowania produktu przez przeciętnego konsumenta. Wartości tolerancji i opcjonalne parametry testowania należy ustalić w taki sposób, aby ich zastosowanie nie doprowadziło do znaczących odchyleń wzrostu efektywności, które mogłyby skutkować zmianą klasy efektywności energetycznej produktu. Dozwolone różnice między wynikami testów a deklarowanymi wynikami nie powinny przekraczać statystycznej niepewności pomiaru. Jeżeli w chwili rozpoczęcia stosowania wymogów dotyczących danego produktu nie będzie jeszcze opublikowanych norm, Komisja powinna opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przejściowe metody pomiarowe i obliczeniowe mające zastosowanie do tych wymogów. Po opublikowaniu odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodność z taką normą powinna pociągać za sobą domniemanie zgodności z metodami pomiarowymi mającymi zastosowanie do wymogów dotyczących danego produktu przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Komisja powinna opracować plan prac w zakresie zmiany etykiet poszczególnych produktów wraz z orientacyjnym wykazem kolejnych produktów związanych z energią, dla których można ustanowić etykiety energetyczne. Plan prac powinien być wdrażany po przeprowadzeniu analizy technicznej, środowiskowej i ekonomicznej danej grupy produktów. W analizie należy poruszyć także kwestię informacji dodatkowych, w tym możliwości i koszty udzielania konsumentom informacji o wydajności produktu związanego z energią, takich jak zużycie energii w wartościach bezwzględnych, trwałość lub ekologiczność, zgodnie z celem sprzyjania gospodarce o obiegu zamkniętym. Takie informacje dodatkowe powinny poprawiać zrozumiałość i skuteczność etykiety z perspektywy konsumentów i nie powinny mieć dla nich żadnych niekorzystnych skutków.

(20)  Komisja powinna opracować, na podstawie zakresu niniejszego rozporządzenia, długoterminowy plan prac w zakresie zmiany etykiet poszczególnych produktów wraz z orientacyjnym wykazem kolejnych produktów związanych z energią, dla których można ustanowić etykiety energetyczne, oraz powinna okresowo aktualizować ten plan. Komisja powinna co roku informować Parlament Europejski i Radę o postępach w realizacji tego planu prac.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Plan prac powinien być wdrażany po przeprowadzeniu analizy technicznej, środowiskowej i ekonomicznej danej grupy produktów. W analizie tej należy rozważyć także informacje dodatkowe, w tym możliwości i koszty udzielania konsumentom rzetelnych informacji o wydajności modelu produktu związanego z energią, takich jak koszt całego cyklu życia, możliwości naprawy, łączność, zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, trwałość i ekologiczność lub wskaźnik łączony efektywności energetycznej i wydajności, zgodnie z celem promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie informacje dodatkowe powinny zwiększyć zrozumiałość i skuteczność etykiety z punktu widzenia konsumentów i nie powinny mieć dla nich żadnych negatywnych skutków.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ramy podawania, w formie etykietowania oraz standardowych informacji o produkcie, informacji o zużyciu energii oraz innych zasobów podczas używania produktów związanych z energią oraz podawania informacji dodatkowych o produktach związanych z energią, aby umożliwić klientom wybieranie bardziej efektywnych produktów.

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ramy mające zastosowanie do produktów związanych z energią oraz przewiduje się dla nich etykiety informujące o efektywności energetycznej, zużyciu energii w wartościach bezwzględnych oraz o innych parametrach ekologicznych i parametrach dotyczących wydajności. Etykieta ta umożliwia klientom wybór bardziej efektywnych produktów w trosce o ograniczenie zużycia energii.

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

2.  Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)  produktów używanych;

a)  produktów używanych;

b)  środków transportu osób i towarów innych niż środki napędzane silnikiem stacjonarnym.

b)  środków transportu osób lub towarów.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt związany z energią lub zleca projektowanie lub produkcję produktu związanego z energią, oraz prowadzi obrót tym produktem pod własną nazwą lub znakiem towarowym;

6)  „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt związany z energią lub zleca projektowanie lub produkcję takiego produktu związanego z energią, oraz prowadzi obrót tym produktem pod własną nazwą lub znakiem towarowym;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „sprzedawca” oznacza sprzedawcę detalicznego lub inną osobę, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzedaży ratalnej lub wystawia na sprzedaż produkty klientom;

9)  „sprzedawca” oznacza sprzedawcę detalicznego lub inną osobę fizyczną lub prawną, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzedaży ratalnej lub wystawia na sprzedaż produkty klientom;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)  „efektywność energetyczna” oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11)  „produkt związany z energią” oznacza towar, system lub usługę mający(-ą) wpływ na zużycie energii podczas używania, który(-a) jest wprowadzany(-a) do obrotu i oddawany(-a) do użytku w Unii, łącznie z częściami, które mają zostać wbudowane do produktów związanych z energią wprowadzanych do obrotu i oddawanych do użytku;

11)  „produkt związany z energią” zwany dalej „produktem” oznacza towar lub system mający wpływ na zużycie energii podczas użytkowania, który jest wprowadzany do obrotu i oddawany do użytku w Unii, w tym części przeznaczone do wbudowania do produktów związanych z energią, które są wprowadzane do obrotu i oddawane do użytku jako osobne części do dyspozycji klientów i których efektywność energetyczna i ekologiczność mogą być oceniane oddzielnie;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13)  „etykieta” oznacza diagram graficzny zawierający klasyfikację z wykorzystaniem liter od A do G w siedmiu różnych kolorach od ciemnej zieleni do czerwieni w celu wskazania zużycia energii;

13)  „etykieta” oznacza diagram graficzny, w formie drukowanej lub elektronicznej, zawierający skalę zamkniętą, w której występują wyłącznie litery od A do G i w której każda klasa odpowiada znacznej oszczędności energii, w siedmiu różnych kolorach od ciemnej zieleni do czerwieni, mającą na celu poinformowanie klientów o efektywności energetycznej i o zużyciu energii;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a)  „grupa produktów” oznacza grupę produktów związanych z energią, które mają taką samą funkcję podstawową;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17)  „karta informacyjna produktu” oznacza standardową tabelę informacyjną dotyczącą produktu;

17)  „karta informacyjna produktu” oznacza standardową tabelę informacyjną, w formie drukowanej lub elektronicznej, zawierającą informacje o produkcie;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18)  „zmiana skali” oznacza cykliczne zaostrzenie kryteriów klasy energetycznej na etykiecie określonego produktu, które może skutkować skreśleniem pewnych klas energetycznych z istniejących etykiet;

18)  „zmiana skali” oznacza zaostrzenie kryteriów klasy energetycznej na etykiecie w odniesieniu do określonej grupy produktów;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

19)  „etykieta ze zmienioną skalą” oznacza etykietę określonego produktu, która została poddana zmianie skali;

19)  „etykieta ze zmienioną skalą” oznacza etykietę określonej grupy produktów, która została poddana zmianie skali i która wyraźnie odróżnia się od etykiet stosowanych przed zmianą skali;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20)  „informacje dodatkowe” oznaczają informacje o parametrach funkcjonalnych i ekologicznych produktu związanego z energią, takich jak zużycie energii w wartościach bezwzględnych lub trwałość; informacje te są oparte na danych, które mogą zostać zmierzone przez organy nadzoru rynku, są jednoznaczne i nie mają istotnego niekorzystnego wpływu na zrozumiałość i skuteczność całej etykiety z perspektywy konsumentów.

20)  „informacje dodatkowe” oznaczają wszelkie informacje o określonych w aktach delegowanych parametrach funkcjonalnych, parametrach ekologicznych i parametrach dotyczących zasobooszczedności produktu związanego z energią; informacje te są oparte na danych, które są możliwe do zmierzeniai zweryfikowania przez organy nadzoru rynku, są łatwo zrozumiałe i nie mają istotnego niekorzystnego wpływu na skuteczność całej etykiety z perspektywy konsumentów;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

20a)  „baza danych produktów” oznacza zbiór danych dotyczących produktów związanych z energią objętych niniejszym rozporządzeniem i aktami delegowanymi wydanymi na jego podstawie; ta baza danych jest zorganizowana w usystematyzowany sposób i składa się z interfejsu publicznego, zaprojektowanego jak strona internetowa przeznaczona dla konsumentów, na której informacje są indywidualnie dostępne drogą elektroniczną, oraz z interfejsu zgodności, zorganizowanego jak platforma internetowa wspierająca działalność krajowych organów nadzoru rynku, przy spełnieniu jasno określonych wymogów w zakresie dostępności i bezpieczeństwa;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – stęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcy wypełniają następujące obowiązki:

1.  Dostawcy:

a)  zapewniają, by produkty wprowadzane do obrotu były nieodpłatnie opatrzone rzetelnymi etykietami i kartami informacyjnymi produktu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i ze stosownymi aktami delegowanymi;

a)  dbają o to, by produkty wprowadzane do obrotu były nieodpłatnie opatrzone rzetelnymi, drukowanymi etykietami i kartami informacyjnymi produktu, dla każdego egzemplarza z osobna;

b)  szybko i nieodpłatnie dostarczają etykiety na prośbę sprzedawców;

b)  dostarczają nieodpłatnie etykiety i karty informacyjne produktu na prośbę sprzedawców w ciągu pięciu dni roboczych;

 

ba)  dostarczają sprzedawcom zarówno aktualne etykiety, jak i etykiety ze zmienioną skalą oraz karty informacyjne produktu przez okres trzech miesięcy przed datą określoną w odnośnych aktach delegowanych;

c)  zapewniają rzetelność dostarczanych etykiet i kart informacyjnych produktu oraz sporządzają dokumentację techniczną, która wystarcza do przeprowadzenia oceny tej rzetelności;

c)  zapewniają rzetelność dostarczanych etykiet i kart informacyjnych produktu oraz sporządzają dokumentację techniczną, która wystarcza do przeprowadzenia oceny tej rzetelności;

d)  przed wprowadzeniem modelu produktu do obrotu wprowadzają do bazy danych produktów, którą ustanowiono zgodnie z art. 8, informacje wymienione w załączniku I.

d)  wprowadzają informacje określone w załączniku I do interfejsu publicznego i do interfejsu zgodności w ramach bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8:

 

(i)   w przypadku wszystkich nowych modeli, przed wprowadzeniem egzemplarzy modelu produktu do obrotu;

 

(ii)   w przypadku wszystkich modeli wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2014 r., które są nadal dostarczane, nie później niż 18 miesięcy po tym, jak baza danych zacznie w pełni funkcjonować zgodnie z art. 16;

 

da)  przechowują w bazie danych zgodnie z art. 8 karty informacyjne produktu i dokumentację techniczną przez okres co najmniej 10 lat po wprowadzeniu do obrotu ostatniego egzemplarza produktu;

 

db)  dostarczają sprzedawcom etykiety grup produktów, w przypadku których produkt składa się z kilku części lub komponentów, a klasa efektywności energetycznej produktu zależy od konkretnej kombinacji takich komponentów;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dostawcy:

 

a)  nie wprowadzają do obrotu produktów zaprojektowanych w taki sposób, aby ich wydajność była automatycznie zmieniana w warunkach testowych w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu za pomocą wbudowanego do produktu urządzenia lub oprogramowania;

 

b)   gdy produkt jest już w użytku, nie wprowadzają za pomocą aktualizacji oprogramowania zmian, które miałyby negatywny wpływ na parametry ujęte na pierwotnej etykiecie efektywności energetycznej, określone w odnośnym akcie delegowanym.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Sprzedawcy wypełniają następujące obowiązki:

2.  Sprzedawcy:

a)  umieszczają w widoczny sposób dostarczoną przez dostawcę lub w inny sposób udostępnioną etykietę produktu objętego aktem delegowanym;

a)  gdy produkt jest przeznaczony do sprzedaży, w tym do sprzedaży przez internet, umieszczają etykietę w widoczny i rzucający się w oczy sposób, określony w odnośnym akcie delegowanym;

 

aa)  zastępują istniejące etykiety na produktach dostępnych w sprzedaży, w tym w sprzedaży przez internet, etykietami ze zmienioną skalą w ciągu trzech tygodni od daty określonej w odnośnym akcie delegowanym;

b)  jeżeli nie mają etykiety ani etykiety ze zmienioną skalą:

b)  jeżeli nie mają etykiety ani etykiety ze zmienioną skalą, zwracają się o nie do dostawcy;

(i)  proszą dostawcę o etykietę lub etykietę ze zmienioną skalą;

 

(ii)  drukują etykietę z bazy danych produktów utworzonej zgodnie z art. 8, o ile taka funkcja jest dostępna w przypadku danego produktu; lub

 

(iii)  drukują etykietę lub etykietę ze zmienioną skalą ze strony internetowej dostawcy, o ile taka funkcja jest dostępna w przypadku danego produktu;

 

c)  udostępniają klientom kartę informacyjną produktu.

c)  na życzenie udostępniają klientom kartę informacyjną produktu, w tym w formie drukowanej.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dostawcy i sprzedawcy wypełniają następujące obowiązki:

3.  Dostawcy i sprzedawcy:

a)  podają klasę efektywności energetycznej produktu w każdej reklamie lub technicznym materiale promocyjnym danego modelu produktu zgodnie ze stosownym aktem delegowanym;

a)  podają klasę efektywności energetycznej produktu w każdej reklamie wizualnej lub technicznym materiale promocyjnym danego modelu produktu zgodnie ze stosownym aktem delegowanym;

b)  współpracują z organami nadzoru rynku i podejmują niezwłoczne działania w celu naprawienia każdego przypadku niezgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w aktach delegowanych wydanych na jego podstawie, z własnej inicjatywy lub na żądanie organów nadzoru rynku;

b)  współpracują z organami nadzoru rynku i podejmują niezwłoczne działania w celu naprawienia każdego przypadku niezgodności zgodnie z art. 5;

c)  nie opatrują produktów objętych niniejszym rozporządzeniem innymi etykietami, znakami, symbolami ani napisami niezgodnymi z wymogami niniejszego rozporządzenia i stosownych aktów delegowanych wydanych na jego podstawie ani nie umieszczają na tych produktach takich etykiet, znaków, symboli ani napisów, jeżeli mogłoby to wprowadzić w błąd lub zdezorientować klientów w odniesieniu do zużycia energii lub innych zasobów podczas używania produktu;

c)  nie opatrują produktów objętych niniejszym rozporządzeniem etykietami, znakami, symbolami ani napisami ani nie umieszczają na tych produktach takich etykiet, znaków, symboli ani napisów, które wprowadzają w błąd, dezorientują lub naśladują inne w odniesieniu do zużycia energii lub innych zasobów podczas użytkowania produktu;

d)  nie dostarczają dla produktów objętych niniejszym rozporządzeniem etykiet naśladujących etykietę zgodną z definicją z niniejszego rozporządzenia ani nie umieszczają na tych produktach takich etykiet.

d)  nie dostarczają dla produktów objętych niniejszym rozporządzeniem etykiet naśladujących etykietę zgodną z definicją z niniejszego rozporządzenia ani nie umieszczają na tych produktach takich etykiet.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Wszystkie ogólne obowiązki dotyczące etykiet określone w ust. 1–3 mają jednakowe zastosowanie do etykiet istniejących, nowych i ze zmienioną skalą.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie nie zakazują, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku na swoich terytoriach produktów związanych z energią, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem i stosownymi aktami delegowanymi wydanymi na jego podstawie.

1.  Państwa członkowskie nie utrudniają wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku na swoich terytoriach produktów, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie wprowadzają wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by dostawcy i sprzedawcy wypełniali obowiązki i wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i w aktach delegowanych wydanych na jego podstawie.

2.  Państwa członkowskie wprowadzają wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by dostawcy i sprzedawcy wypełniali obowiązki i wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli państwa członkowskie przewidują zachęty dotyczące produktu związanego z energią objętego niniejszym rozporządzeniem i określonego w akcie delegowanym, zachęty te dotyczą najwyższej klasy efektywności energetycznej określonej we właściwym akcie delegowanym.

3.  Jeżeli państwa członkowskie przewidują zachęty dotyczące produktu objętego niniejszym rozporządzeniem i określonego w akcie delegowanym, zachęty te dotyczą dwóch najwyższych zajmowanych klas efektywności energetycznej, określonych w stosownym akcie delegowanym.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, by wprowadzeniu etykiet, w tym etykiet ze zmienioną skalą, oraz kart informacyjnych produktu towarzyszyły kampanie informacyjne o charakterze edukacyjnym i promocyjnym służące promocji efektywności energetycznej i bardziej odpowiedzialnemu zużyciu energii przez klientów, w stosownych przypadkach we współpracy ze sprzedawcami.

4.  Państwa członkowskie dopilnowują, by wprowadzaniu etykiet i zmianie skali na etykietach towarzyszyły kampanie informacyjne o charakterze edukacyjnym i promocyjnym dotyczące etykietowania energetycznego.

 

Komisja koordynuje te kampanie, sprzyjając ścisłej współpracy z dostawcami i sprzedawcami oraz wymianie najlepszych praktyk.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji i mechanizmów egzekwowania mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wdrożenia tych przepisów. Sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie zgłaszają te przepisy Komisji do daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zgłaszają wszelkie późniejsze zmiany tych przepisów.

5.  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji i mechanizmów egzekwowania mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wdrożenia tych przepisów. Sankcje skuteczne, współmierne i odstraszające oraz proporcjonalne do korzyści ekonomicznych uzyskanych w wyniku nieprzestrzegania przepisów. Państwa członkowskie zgłaszają te przepisy Komisji do daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zgłaszają wszelkie późniejsze zmiany tych przepisów.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja wspiera współpracę i wymianę informacji o nadzorze rynku w zakresie etykietowania energetycznego produktów między organami krajowymi państw członkowskich odpowiedzialnymi za nadzór rynku lub za kontrole granic zewnętrznych oraz między takimi organami i Komisją.

2.  Komisja koordynuje współpracę i wymianę informacji o nadzorze rynku w zakresie etykietowania energetycznego w odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem między organami krajowymi państw członkowskich odpowiedzialnymi za nadzór rynku lub za kontrolę produktów wprowadzanych na rynek Unii, a także między takimi organami i Komisją, oraz zachęca do takiej współpracy i wymiany informacji dzięki wzmocnieniu grupy ekspertów ds. ekoprojektu oraz grupy współpracy administracyjnej ds. etykietowania energetycznego (ADCO).

 

Takiej wymiany informacji dokonuje się również wówczas, gdy wyniki testów wykazują, że producent przestrzega stosownych przepisów.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do dnia 1 stycznia 2018 r. państwa członkowskie ustanowią i wdrożą plan nadzoru rynku w celu monitorowania egzekwowania wymogów zawartych w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie dokonują przeglądu swojego planu nadzoru rynku co najmniej raz na trzy lata.

 

Do dnia 1 stycznia 2020 r., a następnie co roku Komisja sporządza sprawozdanie z nadzoru rynku, w którym ocenia poziom zgodności z niniejszym rozporządzeniem i z dyrektywą 2009/125/WE.

 

Państwa członkowskie korzystają z systemu informacyjnego i komunikacyjnego do celów nadzoru rynku (ICSMS), co jest obowiązkowe dla wszystkich krajowych organów nadzoru rynku.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Krajowe organy nadzoru rynku przeprowadzają fizyczne testy produktów, obejmujące przynajmniej jedną grupę produktów rocznie, zgodnie z aktami delegowanymi wydanymi na podstawie niniejszego rozporządzenia.

 

Organy nadzoru rynku informują inne państwa członkowskie i Komisję o planowanych i ukończonych przez nie testach fizycznych za pośrednictwem interfejsu zgodności w ramach bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8.

 

Organy nadzoru rynku stosują wiarygodne, dokładne i odtwarzalne procedury pomiarowe zgodnie z art. 9, mające na celu stworzenie rzeczywistych warunków użytkowania oraz wykluczające umyślne lub nieumyślne manipulowanie wynikami testów lub ich zmienianie.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Organy nadzoru rynku są uprawnione do uzyskania zwrotu kosztów fizycznych testów produktów od dostawców w razie naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia.

 

Komisja może we własnym zakresie sprawdzać zgodność z przepisami, bezpośrednio lub przy udziale stron trzecich.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli organy nadzoru rynku jednego z państw członkowskich mają dostateczne powody, by twierdzić, że dany produkt związany z energią objęty aktem delegowanym wydanym na podstawie niniejszego rozporządzenia stanowi ryzyko dla aspektów ochrony interesu publicznego objętych niniejszym rozporządzeniem, organy te przeprowadzają ocenę tego produktu związanego z energią, uwzględniając wszystkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu oraz w stosownych aktach delegowanych wydanych na jego podstawie. W razie potrzeby dostawca współpracuje w tym celu z organami nadzoru rynku.

1.  Jeżeli organy nadzoru rynku jednego z państw członkowskich mają dostateczne powody, by sądzić, że dany produkt objęty aktem delegowanym wydanym na podstawie niniejszego rozporządzenia stanowi ryzyko dla aspektów ochrony interesu publicznego objętych niniejszym rozporządzeniem, organy te niezwłocznie powiadamiają Komisję i przeprowadzają ocenę tego modelu produktu z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu i w stosownych aktach delegowanych oraz rozważają, czy nie należałoby objąć oceną również innych modeli tego produktu. W razie potrzeby dostawca współpracuje z organami nadzoru rynku.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli w wyniku tej oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że produkt związany z energią nie spełnia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w stosownych aktach delegowanych wydanych na jego podstawie, niezwłocznie zobowiązują dostawcę do podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych, aby dostosować produkt związany z energią do tych wymogów, wycofać produkt związany z energią z rynku lub wycofać go od użytkowników w rozsądnym terminie według uznania tych organów, współmiernym do rodzaju ryzyka. Art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 stosuje się do środków, o których mowa w niniejszym ustępie.

2.  Jeżeli w toku prowadzonej oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że dany model produktu nie spełnia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, zobowiązują dostawcę do niezwłocznego podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych, aby dostosować ten model produktu do tych wymogów, i mogą nakazać wycofanie tego modelu produktu z rynku lub wycofanie od użytkowników jego oddanych do użytku egzemplarzy w rozsądnym terminie współmiernym do rodzaju ryzyka, obejmując tymi środkami również dostępne na rynku modele równoważne. Art. 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 stosuje się do środków, o których mowa w niniejszym ustępie.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli organy nadzoru rynku uznają, że niezgodność nie ogranicza się do terytorium ich kraju, informują Komisję i inne państwa członkowskie o wynikach oceny i o działaniach, do których zobowiązały dostawcę.

3.  Organy nadzoru rynku informują za pośrednictwem ICSMS Komisję i inne państwa członkowskie o wszelkich wynikach oceny i o wszelkich działaniach, do których zobowiązały dostawcę na podstawie ust. 2.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Dostawca zapewnia, by wszystkie odpowiednie działania naprawcze zostały podjęte w stosunku do wszystkich przedmiotowych produktów związanych z energią udostępnionych przez niego na rynku Unii.

4.  Dostawca dopilnowuje, by wszelkie środki ograniczające nakazane zgodnie z ust. 2 zostały podjęte w stosunku do wszystkich przedmiotowych modeli produktów udostępnionych przez niego na rynku Unii.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli dostawca nie podejmie odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 2, organy nadzoru rynku przyjmują wszystkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania produktu związanego z energią na swoim rynku krajowym, wycofania produktu związanego z energią z tego rynku lub wycofania go od użytkowników. Organy nadzoru rynku niezwłocznie informują Komisję i inne państwa członkowskie o tych środkach.

5.  Jeżeli dostawca nie wdroży odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 2, organy nadzoru rynku podejmują wszystkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania modelu produktu na swoim rynku krajowym bądź w celu wycofania tego modelu produktu z tego rynku lub wycofania go od użytkowników. Organy nadzoru rynku niezwłocznie powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie o tych środkach i wprowadzają informacje o nich do interfejsu zgodności w ramach bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Informacje, o których mowa w ust. 5, obejmują wszystkie dostępne szczegóły, w szczególności dane niezbędne do identyfikacji produktu związanego z energią, pochodzenie produktu związanego z energią, rodzaj domniemanej niezgodności oraz związane z nią ryzyko, rodzaj i okres obowiązywania przyjętych środków krajowych oraz argumenty przedstawione przez dostawcę. W szczególności organy nadzoru rynku zaznaczają, czy niezgodność jest spowodowana niespełnieniem przez produkt związany z energią wymogów związanych z aspektami ochrony interesu publicznego określonymi w niniejszym rozporządzeniu czy też brakami w normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 9 wprowadzającym domniemanie zgodności.

6.  Powiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera wszystkie dostępne szczegóły, w szczególności dane niezbędne do identyfikacji produktu niezgodnego z przepisami, jego pochodzenie, rodzaj domniemanej niezgodności oraz związane z nią ryzyko, rodzaj i okres obowiązywania przyjętych środków krajowych oraz argumenty przedstawione przez dostawcę. W szczególności organy nadzoru rynku zaznaczają, czy niezgodność jest spowodowana niespełnieniem przez model produktu wymogów związanych z aspektami ochrony interesu publicznego określonymi w niniejszym rozporządzeniu czy też brakami w normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 9 wprowadzającym domniemanie zgodności. W takim przypadku Komisja stosuje procedurę przewidzianą w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie wszczynające procedurę niezwłocznie informują Komisję i inne państwa członkowskie o jakichkolwiek przyjętych środkach, przekazują wszelkie dodatkowe informacje, którymi dysponują w związku z niezgodnością przedmiotowego produktu związanego z energią oraz zgłaszają zastrzeżenia, jeżeli nie zgadzają się ze zgłoszonym środkiem krajowym.

7.  Państwa członkowskie inne niż państwo członkowskie, które wszczęło procedurę, niezwłocznie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich przyjętych środkach i przekazują wszelkie posiadane przez nie dodatkowe informacje dotyczące niezgodności danego modelu produktu z przepisami oraz zgłaszają zastrzeżenia, jeżeli nie zgadzają się ze zgłoszonym środkiem krajowym.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli w ciągu 60 dni od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 5, państwa członkowskie ani Komisja nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń do środka tymczasowego przyjętego przez państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony.

8.  Jeżeli w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, państwa członkowskie ani Komisja nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń wobec środka tymczasowego przyjętego przez państwo członkowskie, środek ten uznaje się za uzasadniony.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Państwa członkowskie zapewniają, by odpowiednie środki ograniczające, takie jak wycofanie produktu związanego z energią z ich rynku, zostały niezwłocznie wprowadzone w stosunku do przedmiotowego produktu związanego z energią.

9.  Państwa członkowskie dopilnowują, by wobec przedmiotowego modelu produktu zostały niezwłocznie podjęte równoległe środki ograniczające, współmierne do ich konkretnej sytuacji krajowej, i informują o nich Komisję.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w ust. 4 i 5 zostaną zgłoszone zastrzeżenia do środka przyjętego przez państwo członkowskie lub Komisja uzna, że środek krajowy jest sprzeczny z prawem Unii, Komisja niezwłocznie podejmuje konsultacje z państwami członkowskimi i z dostawcą oraz przeprowadza ocenę środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy środek krajowy jest uzasadniony.

10.  Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w ust. 4 i 5 zostaną zgłoszone zastrzeżenia wobec środka przyjętego przez państwo członkowskie lub Komisja uzna, że taki środek krajowy jest sprzeczny z prawem Unii, Komisja niezwłocznie podejmuje konsultacje z państwami członkowskimi i z dostawcą oraz przeprowadza ocenę środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję co do tego, czy środek krajowy jest uzasadniony, i może zaproponować podjęcie odpowiedniego alternatywnego środka.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  Decyzja Komisji jest skierowana do wszystkich państw członkowskich i zostaje niezwłocznie przekazana wszystkim tym państwom oraz dostawcy.

11.  Decyzja Komisji jest skierowana do wszystkich państw członkowskich i zostaje niezwłocznie przekazana wszystkim tym państwom oraz dostawcy, którego dotyczy.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12.  Jeżeli środek krajowy został uznany za uzasadniony, wszystkie państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia, by niezgodny z wymogami produkt związany z energią został wycofany z ich rynków oraz odpowiednio informują Komisję o tych środkach. Jeżeli środek krajowy został uznany za nieuzasadniony, państwo członkowskie, którego to dotyczy, cofa go.

12.  Jeżeli środek krajowy zostanie uznany za uzasadniony, wszystkie państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zadbania o to, by niezgodny z przepisami model produktu został wycofany z ich rynków krajowych, oraz informują Komisję o tych środkach. Jeżeli środek krajowy zostanie uznany za nieuzasadniony, państwo członkowskie, którego to dotyczy, cofa go.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  Jeżeli środek krajowy został uznany za uzasadniony, a niezgodność produktu związanego z energią jest spowodowana brakami w normach zharmonizowanych, o których mowa w ust. 6, Komisja stosuje procedurę określoną w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

13.  Jeżeli środek krajowy zostanie uznany za uzasadniony, a niezgodność modelu produktu z przepisami jest spowodowana brakami w normach zharmonizowanych, o których mowa w ust. 6, Komisja stosuje procedurę przewidzianą w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Etykiety i zmiana skali

Procedura wprowadzania etykiet i zmiany skali na etykietach

1.  W drodze aktów delegowanych przyjętych na podstawie art. 12 i 13 Komisja może wprowadzać etykiety lub zmieniać skalę istniejących etykiet.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 13 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wprowadzenie etykiet lub zmianę skali na etykietach.

 

Etykiety wprowadzone aktami delegowanymi przyjętymi zgodnie z art. 10 dyrektywy 2010/30/UE przed dniem 1 stycznia 2017 r. uznaje się za etykiety do celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli w danej grupie produktów nie dopuszcza się już wprowadzania do obrotu żadnych modeli należących do klas energetycznych D, E, F lub G ze względu na środek wykonawczy przyjęty na podstawie dyrektywy 2009/125/WE, na etykiecie nie podaje się już tej klasy lub klas.

2.  W celu zapewnienia jednolitej skali od A do G Komisja wprowadzi etykiety ze zmienioną skalą dla istniejących grup produktów, o czym jest mowa w ust. 1, w ciągu pięciu lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, spełniając wymogi zawarte w ust. 4.

 

Grupy produktów objęte rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) nr 811/20131a i 812/20131b podlegają przeglądowi w ciągu sześciu lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia w celu zmiany ich skali.

 

Dla grup produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi Komisji (UE) nr 1059/20101c, 1060/20101d, 1061/20101e, 1062/20101f i 874/20121g, gdy ukończone zostaną badania przygotowawcze, Komisja wprowadzi etykiety ze zmienioną skalą nie później niż po 21 miesiącach od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 1).

 

1b Rozporządzenie delegowane Komisji nr (UE) 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 83).

 

1c Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 1).

 

1d Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 17).

 

1e Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 47).

 

1f Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz.U. L 314 z 30.11.2010, s. 64).

 

1g Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych (Dz.U. L 258 z 26.9.2012, s. 1).

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja zapewnia, aby w momencie wprowadzenia etykiety lub zmiany skali etykiety wymogi były ustalone w taki sposób, by nie można było spodziewać się, że jakikolwiek produkt znajdzie się w klasie energetycznej A lub B w chwili wprowadzenia etykiety oraz by przewidywany okres, w którym większość modeli znajdzie się w tych klasach, wynosił co najmniej dziesięć lat.

3.  Komisja dopilnowuje, by każda kolejna zmiana skali na nowych etykietach lub na etykietach ze zmienioną skalą, o których mowa w ust. 2, była wprowadzana dopiero po spełnieniu poniższych warunków, dowodzącym odpowiedniego postępu technologicznego w odnośnej grupie produktów:

 

a)   25% produktów sprzedawanych na rynku unijnym znajduje się w najwyższej klasie efektywności energetycznej A; lub

 

b)   50% produktów sprzedawanych na rynku unijnym znajduje się w dwóch najwyższych klasach efektywności energetycznej A i B.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja ujmuje daną grupę produktów w planie prac zgodnie z art. 11 i w ten sposób dopilnowuje, by:

 

a)   badanie przygotowawcze przed zmianą skali zostało ukończone nie później niż po 18 miesiącach od spełnienia warunków określonych w ust. 3;

 

b)   zmiana skali została zrealizowana nie później niż po trzech latach od spełnienia warunków określonych w ust. 3, w wyniku dokonania przeglądu i wprowadzenia w życie odnośnych aktów delegowanych zgodnie z art. 13.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Etykiety podlegają okresowej zmianie skali.

4.  Komisja ustanawia wymogi dotyczące nowych etykiet lub etykiet ze zmienioną skalą, przyjmując za cel ich spodziewaną ważność przez co najmniej dziesięć lat.

 

W tym celu Komisja dopilnowuje, by przy wprowadzaniu etykiety lub zmianie skali na etykiecie nie można było się spodziewać, że jakikolwiek produkt znajdzie się w momencie wprowadzenia etykiety w klasie energetycznej A.

 

W przypadku produktów, w odniesieniu do których badanie przygotowawcze, o którym mowa w ust. 3a lit. a), dowodzi szybkiego postępu technologicznego, nie oczekuje się, że jakikolwiek produkt znajdzie się w momencie wprowadzenia etykiety w klasach energetycznych A i B.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli etykieta podlega zmianie skali:

5.  Jeżeli w danej grupie produktów nie dopuszcza się już wprowadzania do obrotu modeli należących do klas energetycznych F lub G ze względu na środek wykonawczy dotyczący ekoprojektu przyjęty na podstawie dyrektywy 2009/125/WE, klasa ta (klasy te) powinna(-y) być wskazana(-e) na etykiecie w kolorze szarym, określonym w odnośnym akcie delegowanym. Na etykiecie zostaje zachowana skala kolorystyczna od ciemnej zieleni do czerwieni dla pozostałych, wyższych klas. Zmiany mają zastosowanie wyłącznie do nowych egzemplarzy produktów wprowadzanych do obrotu.

a)  dostawcy dostarczają sprzedawcom zarówno obecne etykiety, jak i etykiety ze zmienioną skalą przez okres sześciu miesięcy przed datą określoną w lit. b);

 

b)  sprzedawcy zastępują istniejące etykiety na produktach będących w sprzedaży, w tym w internecie, etykietami ze zmienioną skalą w ciągu tygodnia od daty określonej w tym celu w odpowiednim akcie delegowanym. Przed tą datą sprzedawcy nie zamieszczają na produktach etykiet ze zmienioną skalą.

 

 

Sprzedawcom zezwala się na sprzedaż produktów związanych z energią bez etykiety lub bez etykiety ze zmienioną skalą tylko w przypadku, gdy nigdy nie stworzono etykiety (etykiety ze zmienioną skalą) dla danego produktu, a dostawca tego produktu zaprzestał już działalności.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Etykiety wprowadzone aktami delegowanymi przyjętymi zgodnie z art. 10 dyrektywy 2010/30/UE przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia uznaje się za etykiety do celów niniejszego rozporządzenia. Komisja przeprowadza przegląd tych etykiet w ciągu pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celu zmiany ich skali.

skreśla się

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Baza danych produktów

Baza danych produktów

Komisja ustanawia i prowadzi bazę danych produktów zawierającą informacje, o których mowa w załączniku I. Informacje wymienione w załączniku I pkt 1 są publicznie dostępne.

1.   Komisja tworzy i prowadzi bazę danych produktów składającą się z dwóch różnych interfejsów, interfejsu publicznego i interfejsu zgodności.

 

Interfejs publiczny zawiera informacje określone w załączniku I pkt 1, przy spełnieniu wymogów funkcjonalnych określonych w załączniku I pkt 3.

 

Interfejs zgodności zawiera informacje określone w załączniku I pkt 2, przy spełnieniu wymogów funkcjonalnych określonych w załączniku I pkt 4.

 

2.   Dostawcy wprowadzający informacje do bazy danych produktów zachowują prawo dostępu do nich i prawo ich edycji. Wszelkie zmiany są oznaczone datą i wyraźnie widoczne dla organów nadzoru rynku.

 

Dane zawarte w interfejsie zgodności wykorzystuje się wyłącznie do celów związanych z egzekwowaniem przepisów niniejszego rozporządzenia i aktów delegowanych wydanych na jego podstawie, a ich niewłaściwe wykorzystywanie jest zakazane.

 

Dostawcom zezwala się na przechowywanie na ich serwerach dokumentacji technicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c), sprawozdań z testów lub podobnej dokumentacji dotyczącej oceny zgodności określonych w załączniku I pkt 2 lit. a), odpowiadających testom zgodności przeprowadzonym przez samych dostawców i dostępnych wyłącznie dla organów nadzoru rynku i Komisji.

 

Przy tworzeniu bazy danych Komisja kieruje się kryteriami umożliwiającymi minimalizację obciążeń administracyjnych dla dostawców i innych użytkowników bazy danych, łatwością obsługi i opłacalnością.

 

Baza danych produktów nie zastępuje ani nie zmienia obowiązków organów nadzoru rynku.

 

3.   Komisja przy wsparciu organów nadzoru rynku i dostawców zwraca szczególną uwagę na proces przejściowy do czasu pełnej operacyjności interfejsu publicznego i interfejsu zgodności.

 

4.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 13 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie poprzez określenie szczegółów technicznych dotyczących stworzenia bazy danych produktów.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli w czasie oceny zgodności produktu stosowane są takie normy zharmonizowane, produkt uznaje się za zgodny ze stosownymi wymogami pomiarowymi i obliczeniowymi określonymi w akcie delegowanym.

2.   Jeżeli w czasie oceny zgodności produktu stosowane są takie normy zharmonizowane, model produktu uznaje się za zgodny ze stosownymi wymogami pomiarowymi i obliczeniowymi określonymi w akcie delegowanym.

 

2a.   Normy zharmonizowane mają na celu stworzenie warunków jak najbliższych rzeczywistym warunkom użytkowania, przy jednoczesnym zachowaniu standardowych metod testowych, bez uszczerbku dla porównywalności danych w obrębie grupy produktów.

 

2b.   Metody pomiarowe i obliczeniowe zawarte w normach zharmonizowanych są wiarygodne, dokładne i odtwarzalne oraz dostosowane do wymogów zawartych w art. 3 ust. 1a.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działając na mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja zapewnia w odniesieniu do każdego aktu delegowanego wyważony udział przedstawicieli państw członkowskich i stron zainteresowanych daną grupą produktów, takich jak przedstawiciele branż przemysłowych, w tym MŚP i rzemieślników, związki zawodowe, handlowcy, sprzedawcy detaliczni, importerzy, organizacje ochrony środowiska naturalnego i organizacje konsumenckie. W tym celu Komisja ustanawia Forum Konsultacyjne, w którym spotykają się te strony. Forum to może być połączone z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu, o którym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE.

1.   Działając na mocy niniejszego rozporządzenia w celu wprowadzenia etykiet lub zmiany skali etykiet na podstawie art. 7 oraz w celu stworzenia bazy danych na podstawie art. 8 Komisja zapewnia w odniesieniu do każdego aktu delegowanego wyważony udział przedstawicieli państw członkowskich, w tym organów nadzoru rynku, i stron zainteresowanych daną grupą produktów, takich jak przedstawiciele branż przemysłowych, w tym MŚP i rzemieślników, związki zawodowe, handlowcy, sprzedawcy detaliczni, importerzy, organizacje ochrony środowiska naturalnego i organizacje konsumenckie, a także zaangażowanie Parlamentu Europejskiego.

 

2.   Komisja ustanawia forum konsultacyjne, w ramach którego spotykają się w tym celu strony wymienione w ust. 1. Forum to może w części lub w całości pokrywać się z forum konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE. Protokoły posiedzeń forum konsultacyjnego są publikowane w interfejsie publicznym w ramach bazy danych stworzonej na podstawie art. 8.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

O ile jest to stosowne przed przyjęciem aktów delegowanych, Komisja testuje z udziałem konsumentów projekt i treść etykiet dla określonych grup konsumentów, aby upewnić się, że etykiety są dla nich zrozumiałe.

3.   W stosownych przypadkach, przed przyjęciem aktów delegowanych wydawanych na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja testuje z udziałem reprezentatywnej próby konsumentów unijnych projekt i treść etykiet dla określonych grup produktów, aby upewnić się, że etykiety są dla nich zrozumiałe.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po zasięgnięciu opinii Forum Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 10, Komisja sporządza plan prac i podaje go do publicznej wiadomości. W planie prac określa się orientacyjny wykaz grup produktów, w stosunku do których należy w pierwszej kolejności wydać akty delegowane. W planie prac ustala się także plany przeglądu i zmiany skali etykiet produktów lub grup produktów. Komisja może okresowo zmieniać plan prac po zasięgnięciu opinii Forum Konsultacyjnego. Plan prac może być połączony z planem prac wymaganym w art. 16 dyrektywy 2009/125/WE.

1.   Po zasięgnięciu opinii forum konsultacyjnego, o którym mowa w art. 10, Komisja przyjmuje na podstawie art. 13 akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie w celu sporządzenia długoterminowego planu prac, który udostępnia publicznie za pośrednictwem interfejsu publicznego w ramach bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8.

 

2.   Komisja sporządza plan prac, na który składają się rozdziały określające priorytety dotyczące wprowadzenia etykiet efektywności energetycznej dla nowych grup produktów oraz dotyczące zmiany skali na etykietach określonych grup produktów.

 

Komisja zapewnia niezbędne zasoby na potrzeby planu prac i jego spójności.

 

Plan prac może być powiązany z planem prac dotyczącym ekoprojektu wymaganym na mocy art. 16 dyrektywy 2009/125/WE.

 

Komisja okresowo aktualizuje plan prac po zasięgnięciu opinii forum konsultacyjnego. Parlament Europejski i Rada są co roku informowane o postępach w jego realizacji i otrzymują oficjalne powiadomienia o wszelkich zmianach do niego.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących etykiet określonych grup produktów związanych z energią („określonych grup produktów”) zgodnie z art. 13.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 13 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie poprzez określenie szczegółowych wymogów dotyczących etykiet określonych grup produktów związanych z energią („określonych grup produktów”).

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W aktach delegowanych określa się grupy produktów spełniające następujące kryteria:

2.  W aktach delegowanych określa się grupy produktów spełniające następujące kryteria:

a)  zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi oraz przy uwzględnieniu ilości wprowadzanych do obrotu w Unii grupa produktów ma znaczący potencjał, jeżeli chodzi o oszczędności energii oraz, w stosownych przypadkach, innych zasobów;

a)  ze względu na faktyczne nasycenie rynku Unii istnieją znaczne możliwości uzyskania oszczędności energii oraz, w stosownych przypadkach, innych zasobów;

b)  grupy produktów o równoważnych funkcjach znacznie się różnią pod względem poziomu wydajności;

b)  modele o równoważnych funkcjach w ramach danej grupy produktów znacznie się różnią od siebie pod względem poziomu efektywności energetycznej;

c)  nie występują istotne niekorzystne skutki w zakresie przystępności cenowej i kosztów cyklu życia grupy produktów.

c)  nie ma istotnych negatywnych skutków dla przystępności cenowej, kosztu całego cyklu życia i funkcjonalności produktu z punktu widzenia użytkownika;

 

ca)  Komisja bierze pod uwagę stosowne przepisy prawa Unii i samoregulację, jak np. dobrowolne porozumienia, które powinny w założeniu umożliwić osiągnięcie celów polityki szybciej lub po niższych kosztach, niż zostało to przyjęte w obowiązkowych wymogach.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W aktach delegowanych dotyczących określonych grup produktów określa się w szczególności:

3.  W aktach delegowanych dotyczących określonych grup produktów określa się w szczególności w odniesieniu do tych grup produktów:

a)  definicję określonych grup produktów, których dotyczy akt delegowany, objętych definicją „produktu związanego z energią” zawartą w art. 2 pkt 11;

a)  definicję produktów związanych z energią, których dotyczy akt delegowany;

b)  projekt i treść etykiety, w tym skalę od A do G pokazującą zużycie energii; projekt etykiety ma miarę możliwości jednolite właściwości we wszystkich grupach produktów, a w każdym przypadku etykieta jest jasna i czytelna;

b)  projekt, wymiary i treść etykiety, która w każdym przypadku jest jasna i czytelna, z uwzględnieniem potrzeb klientów słabowidzących, i która zawiera w rzucającym się w oczy miejscu następujące informacje, określone na podstawie odnośnego aktu delegowanego:

 

(i)   skalę od A do G, na której wskazana jest klasa efektywności energetycznej danego modelu produktu i która w miarę możliwości ma jednolity wygląd we wszystkich grupach produktów;

 

(ii)   zużycie energii w wartościach bezwzględnych wyrażone w kWh na rok lub na dowolny inny stosowny okres;

c)  w stosownych przypadkach zużycie innych zasobów oraz informacje dodatkowe dotyczące produktów związanych z energią; w takich przypadkach na etykiecie wyróżnia się informacje o efektywności energetycznej;

c)  w stosownych przypadkach zużycie innych zasobów oraz informacje dodatkowe dotyczące produktów związanych z energią; w takich przypadkach na etykiecie wyróżnia się informacje o efektywności energetycznej;

d)  sposoby umieszczenia etykiety, takie jak dołączenie do produktu, wydrukowanie na opakowaniu, dostarczenie w formacie elektronicznym lub wyświetlenie na stronie internetowej;

d)  sposoby umieszczenia etykiety, takie jak dołączenie do produktu, jeżeli to go nie uszkadza, wydrukowanie na opakowaniu, dostarczenie w formacie elektronicznym lub wyświetlenie na stronie internetowej;

e)  w stosownych przypadkach elektroniczne sposoby etykietowania produktów;

e)  w stosownych przypadkach elektroniczne sposoby etykietowania produktów;

f)  sposób dostarczania etykiety oraz informacji technicznej w przypadku sprzedaży na odległość;

f)  sposób dostarczania etykiety oraz informacji technicznej w przypadku sprzedaży na odległość;

g)  treść oraz, w stosownych przypadkach, format i inne szczegóły dotyczące dokumentacji technicznej i karty informacyjnej produktu;

g)  wymaganą treść oraz, w stosownych przypadkach, format i inne szczegóły dotyczące karty informacyjnej produktu i dokumentacji technicznej;

h)  przepis, zgodnie z którym przy weryfikacji zgodności z wymogami stosuje się tylko dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w danym akcie delegowanym lub w aktach delegowanych;

h)  przepis, zgodnie z którym przy weryfikacji zgodności z wymogami stosuje się tylko dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w danym akcie delegowanym lub w aktach delegowanych;

i)  obowiązki dostawców i sprzedawców w odniesieniu do bazy danych produktów;

i)  obowiązki dostawców i sprzedawców w odniesieniu do bazy danych produktów;

j)  konkretne odniesienie do klasy energetycznej, które należy podawać w reklamach i w technicznych materiałach promocyjnych, w tym wymóg podawania tego odniesienia w czytelnej i widocznej formie;

j)  w stosownych przypadkach konkretne odniesienie do klasy energetycznej, które należy podawać w reklamach i w technicznych materiałach promocyjnych, w tym wymóg podawania tego odniesienia w czytelnej i widocznej formie;

k)  procedury oceny zgodności oraz metody pomiarowe i obliczeniowe, które należy stosować do ustalenia informacji zawartych na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu;

k)  procedury oceny zgodności oraz metody pomiarowe i obliczeniowe, określone w art. 9, które należy stosować do ustalenia informacji zawartych na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu, w tym definicję wskaźnika efektywności energetycznej lub równoważnego parametru, oraz stopnie od A do G oznaczające klasy efektywności energetycznej;

l)  czy w przypadku większych urządzeń do osiągnięcia danej klasy energetycznej wymagany jest wyższy poziom efektywności energetycznej;

 

m)  format dodatkowych odniesień podawanych na etykiecie, przy pomocy których klienci mogą uzyskać drogą elektroniczną dostęp do bardziej szczegółowych informacji o wydajności produktu zawartych w karcie informacyjnej produktu;

l)  format dodatkowych odniesień podawanych na etykiecie, przy pomocy których klienci mogą uzyskać drogą elektroniczną dostęp do bardziej szczegółowych informacji o wydajności produktu zawartych w karcie informacyjnej produktu;

n)  czy i w jaki sposób klasa energetycznej opisująca zużycie energii przez produkt w czasie jego używania powinna być podana na inteligentnym liczniku lub na interaktywnym wyświetlaczu produktu;

m)  czy i w jaki sposób klasa energetycznej opisująca zużycie energii przez produkt w czasie jego używania powinna być podana na inteligentnym liczniku lub na interaktywnym wyświetlaczu produktu;

o)  datę przeprowadzenia oceny i ewentualnej zmiany aktu delegowanego.

n)  datę przeprowadzenia oceny i ewentualnej zmiany aktu delegowanego.

Jeżeli chodzi o treść etykiety, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), stopnie od A do G w klasyfikacji odpowiadają znacznym oszczędnościom energii i kosztów z punktu widzenia klienta.

 

Jeżeli chodzi o format odniesień, o których mowa w w akapicie pierwszym lit. m), odniesienia te mogą mieć postać adresów stron internetowych, fotokodów (QR), linku na etykietach elektronicznych lub inną postać odpowiednio dostosowaną do potrzeb konsumenta.

Jeżeli chodzi o format odniesień, o których mowa w akapicie pierwszym lit. l), odniesienia te mogą mieć postać adresów stron internetowych, fotokodów (QR), linków na etykietach elektronicznych lub inną postać odpowiednio dostosowaną do potrzeb konsumenta, odsyłających do interfejsu publicznego w ramach bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8.

Wprowadzenie etykiety dla produktu objętego aktem delegowanym nie może mieć znaczącego negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu z punktu widzenia użytkownika.

Karta informacyjna produktu, o której mowa w akapicie pierwszym lit. g), zawiera bezpośrednie linki do interfejsu publicznego bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8 i zostaje udostępniona klientom we wszystkich językach urzędowych Unii na rynkach krajowych, na których jest dostępny dany model produktu.

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie szczegółów technicznych dotyczących bazy danych produktów, w tym obowiązków dostawców i sprzedawców zgodnie z art. 13.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 13 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie poprzez określenie szczegółów technicznych dotyczących bazy danych produktów, w tym obowiązków dostawców i sprzedawców.

 

W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia informacji poufnych i dokumentacji technicznej, te akty delegowane określają, jakie informacje mają być wprowadzane do bazy danych produktów oraz jakie informacje mają być dostępne na wniosek organów krajowych i Komisji.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja prowadzi uaktualniany wykaz wszystkich aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie i aktów delegowanych rozwijających dyrektywę w sprawie ekoprojektu, zawierający również wszystkie odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących odpowiednich metod pomiarowych i obliczeniowych, o których mowa w art. 9, oraz podaje go do wiadomości publicznej.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 i 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 1 i art. 12, powierza się Komisji na okres sześciu lat od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu sześciu lat.

 

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 i 12, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w niniejszym rozporządzeniu. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 1 i art. 12, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja zasięga opinii ekspertów wyznaczonych przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 i 12 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7, art. 8 ust. 4, art. 11 ust. 1 i art. 12, wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie później niż osiem lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja ocenia jego stosowanie i przekazuje sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, na ile skutecznie niniejsze rozporządzenie pozwala klientom na wybieranie bardziej efektywnych produktów, biorąc pod uwagę wpływ rozporządzenia na przedsiębiorstwa.

Do dnia ... [sześć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja oceni jego stosowanie i przedstawi sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, na ile skutecznie niniejsze rozporządzenie i wydane na jego podstawie akty delegowane pozwoliły klientom na wybór bardziej efektywnych energetycznie produktów, na podstawie takich kryteriów jak skutki rozporządzenia dla przedsiębiorstw, zużycie energii, emisje gazów cieplarnianych, działania w zakresie nadzoru rynku oraz koszt stworzenia i prowadzenia bazy danych.

 

Przy ocenie przeprowadzanej na podstawie ust. 1 w widoczny sposób wykorzystuje się roczne sprawozdania uzupełniające dotyczące egzekwowania przepisów i nadzoru rynku określone w art. 5.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 3 ust. 1 lit. d) stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2019 r.

Art. 3 ust. 1 lit. d) stosuje się od momentu, gdy interfejs publiczny bazy danych produktów stworzonej na podstawie art. 8 stanie się w pełni operacyjny, a w każdym razie nie później niż od dnia 1 stycznia 2018 r.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tytuł i punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje wprowadzane do bazy danych produktów

Informacje wprowadzane do bazy danych produktów oprócz wymogów funkcjonalnych

1.  Publicznie dostępne informacje o produkcie:

1.  Informacje wprowadzane do interfejsu publicznego bazy danych produktów:

a)  nazwa producenta lub dostawcy lub znak towarowy;

a)  nazwa lub znak towarowy, adres, dane kontaktowe i inna prawna identyfikacja dostawcy;

 

aa)  dane kontaktowe organów nadzoru rynku w państwach członkowskich;

b)  identyfikator(-y) modelu, w tym wszystkich modeli równoważnych;

b)  identyfikator(-y) modelu, w tym wszystkich modeli równoważnych;

c)  etykieta w formacie elektronicznym;

c)  etykieta w formacie elektronicznym;

d)  klasa(-y) i inne parametry na etykiecie;

d)  klasa(-y) efektywności energetycznej i inne parametry na etykiecie;

e)  karta informacyjna produktu w formacie elektronicznym.

e)  parametry w karcie informacyjnej produktu w formacie elektronicznym;

 

ea)  prowadzone przez państwa członkowskie kampanie edukacyjne i informacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 4;

 

eb)  plan prac Komisji, o którym mowa w art. 11;

 

ec)  protokoły posiedzeń forum konsultacyjnego;

 

ed)  wykaz aktów delegowanych i odnośnych norm zharmonizowanych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Informacje o zgodności produktu z przepisami, dostępne tylko dla organów nadzoru rynku państw członkowskich i dla Komisji:

2.  Informacje wprowadzane do interfejsu zgodności w ramach bazy danych produktów:

a)  dokumentacja techniczna określona w stosownym akcie delegowanym;

a)  sprawozdanie z testów lub podobna dokumentacja dotycząca oceny zgodności umożliwiająca przeprowadzenie oceny zgodności ze wszystkimi wymogami określonymi w stosownym akcie delegowanym, w tym metoda testowania i seria pomiarów;

b)  sprawozdanie z badania lub podobne dowody techniczne umożliwiające przeprowadzenie oceny zgodności ze wszystkimi wymogami określonymi w stosownym akcie delegowanym;

b)  środki tymczasowe przyjęte w ramach nadzoru rynku w związku z niniejszym rozporządzeniem;

c)  nazwa i adres dostawcy;

c)  dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. c):

 

ca)  bezpośrednie dane kontaktowe organów nadzoru rynku w państwach członkowskich i jednostki koordynującej w Komisji;

 

cb)  wyniki kontroli zgodności przeprowadzonych przez państwa członkowskie i przez Komisję oraz w stosownych przypadkach działania naprawcze i środki ograniczające podjęte przez organy nadzoru rynku zgodnie z art. 5 i 6.

d)  dane kontaktowe przedstawiciela dostawcy.

 

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wymogi funkcjonalne dotyczące interfejsu publicznego bazy danych produktów:

 

a)   każdemu modelowi produktu jest poświęcony jednostkowy wpis;

 

b)   interfejs umożliwia konsumentom łatwe znalezienie najlepszych zajmowanych klas efektywności energetycznej dla każdej grupy produktów, pozwalając im na porównywanie właściwości modeli i na wybór produktów najbardziej efektywnych energetycznie;

 

c)   interfejs generuje, w formie pojedynczego pliku możliwego do przeglądania i do wydruku, etykietę efektywności energetycznej każdego produktu oraz wersje językowe kompletnej karty informacyjnej produktu we wszystkich językach urzędowych Unii;

 

d)   dane nadają się do odczytu maszynowego, sortowania i wyszukiwania oraz respektują standardy otwarte do celów nieodpłatnego użytku przez strony trzecie;

 

e)   automatycznie uniemożliwiany jest podwójny zapis;

 

f)   zostaje stworzony i działa internetowy punkt pomocy technicznej lub punkt kontaktowy dla klientów, do którego interfejs wyraźnie odsyła.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Wymogi funkcjonalne dotyczące interfejsu zgodności w ramach bazy danych produktów:

 

a)   zapewnia się ścisłe środki bezpieczeństwa mające na celu zabezpieczenie informacji poufnych;

 

b)   prawo dostępu opiera się na zasadzie wiedzy koniecznej;

 

c)   podaje się link do systemu informacyjnego i komunikacyjnego do celów nadzoru rynku (ICSMS).

(1)

Dz.U. C 82 z 3.3.2016, s. 6.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie: kuracja wstrząsowa i dalsze kroki

Kilka miesięcy temu sprawa emisji spalin samochodowych wstrząsnęła Europejczykami. Nadużyte zostało, między innymi i przede wszystkim, ich zaufanie. Zaufanie to musimy teraz odzyskać, umieszczając ten ciężki cios w szerszym kontekście. Konkretne propozycje zawarte w tej inicjatywie ustawodawczej mogą stanowić krok w tym kierunku.

Od momentu powstania etykiety zapewniały obywatelom głębsze zrozumienie wpływu produktów na środowisko i ich cyklu życia. Ocena dyrektywy 2010/30/WE ujawniła pewne braki; ich uzupełnienie może zaowocować dodatkową znaczną oszczędnością energii. Aktualna rewizja ma także na celu ułatwić integrację nowych osiągnięć w dziedzinie ICT, jak internet przedmiotów i inne.

Sprawozdawca podziela cele Komisji, w tym wybór rozporządzenia jako najlepszego instrumentu prawnego, co pozwoli uniknąć różnic w transpozycji w państwach członkowskich. Sprawozdawca pragnie zrównoważyć szereg elementów: zapewnienie ciągłości przy jednoczesnym pobudzaniu zmian wśród obywateli, w branży i u innych zainteresowanych stron; połączenie solidnego pragmatyzmu z ambicją; kładzenie nacisku na technologie i wrażliwość społeczną. Stoją przed nami cele, które nie są skierowane przeciw nikomu, ale zorientowane na wspólną lepszą przyszłość.

1.  Zaprowadzanie porządku(1): etykiety i dokumenty z nimi związane

i wyzwanie, jakim jest zmiana skali

Poprawki zawsze respektują praktyczne i bardzo cenne obecnie doświadczenie zdobyte dzięki dyrektywie 2010/30/WE. Najwięcej starań należy dołożyć w celu konsolidacji tego doświadczenia, usuwając przy tym zbędne różnice w uporządkowany i uwzględniający koszty sposób. Artykuł 7 został rozbudowany na cztery różne artykuły. Wprowadzenie w przyszłości nowych etykiet musi zostać sformalizowane z zastosowaniem jasnej koncepcji uwzględniającej dwie uzupełniające się perspektywy: zorientowaną na wynik (art. 7, 7a i 7b) oraz zorientowaną na proces (art. 7c). Etykiety są najważniejszą koncepcją całego rozporządzenia i nie należy tego zmieniać. Jednocześnie struktura oryginalnego art. 12, dotyczącego aktów delegowanych, została starannie przeredagowana. Niektóre elementy powtarzające się w wielu aktach delegowanych dotyczących poszczególnych produktów można lepiej ująć w kilku proceduralnych aktach delegowanych. Takie podejście ułatwi aktualizację, zaoszczędzi zasoby legislacyjne i pozwoli zachować kontrolę nad częstotliwością zmian.

Zmiana skali (art. 7c) to najbardziej drażliwa kwestia. Dlatego wymaga zachowania dobrze przemyślanej równowagi. Potrzebny jest jakiś rodzaj sygnałów, które będą uruchamiać zmianę skali, aby uczynić ten proces obiektywnym – najlepszą metodą wydaje się połączenie ich z systemem „konsultacja plus decyzja”. Niniejsze sprawozdanie proponuje połączenie zajmowania przez dostępne na rynku modele produktów klas energetycznych z ewolucją technologiczną grupy produktów. Komisji powierzono pilne, zdroworozsądkowe zadania przygotowawcze: ogólne badanie rynku i technologii, kroczący trzyletni plan prac działań związanych ze zmianą skali i aktywacja bazy danych produktów. Wszystko to musi być wspierane uważnymi i rozszerzonymi konsultacjami z wieloma zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia komfortu wszystkim zainteresowanym stronom.

Ponieważ po zmianie skali podział modeli produktów w klasach energetycznych od A do G będzie miał poważne konsekwencje dla rynku, zastosowano elastyczne podejście, proponując trzy warianty malejącej „intensywności zmiany skali”: C–G (z dwoma pustymi najwyższymi klasami), B–G (jedna pusta klasa) i A–G (brak pustych klas). Te modele skal będą także powiązane z wymienionymi wyżej sygnałami. Sprawozdawca wierzy w zawodową odpowiedzialność dostawców i sprzedawców odnośnie do tego, jak wypełniać nałożone na nich obowiązki, które są jasno opisane w art. 3.

Celem jest połączenie skal A–G w rozsądnym terminie (5 lat). Położono także nacisk na przepływ informacji i narzędzia planowania. Razem powinny one przygotować oparte na wiedzy przejście obejmujące skrojone na miarę rozwiązania dla niedawno opatrzonych etykietami grup produktów i dla produktów małych rozmiarów.

2.  Otwarcie drzwi: baza danych produktów prawdziwym motorem zmian

Najważniejszą rolę w tym obywatelskim systemie informacji i komunikacji odgrywać będzie baza danych produktów. Nie możemy sobie pozwolić na pozostawanie jedynym dużym rynkiem nieposiadającym centralnego obowiązkowego systemu rejestracji i publicznej bazy danych, jakie USA, Chiny, Australia i inne kraje stworzyły kilka lat temu. Dobrze zaprojektowana baza danych to prawdziwy motor zmian, które są niezbędne, aby wzmocnić pozycję obywateli jako odgrywających główną rolę w transformacji energetycznej UE. Ułatwi to dostęp do informacji, zwiększy naszą zdolność do śledzenia ewolucji rynku w czasie rzeczywistym (i do odpowiedniego dostosowywania ustawodawstwa) i zwiększy wydajność naszych „mechanizmów bezpieczeństwa”. Jako platforma, na której będą umieszczane, aktualizowane i udostępniane istotne dla klientów informacje, zwiększy ona znacznie poziom zaufania.

W związku z tym art. 8 i załącznik I zostały uważnie poddane przeglądowi w celu:

•  zapewnienia, że istotne z punktu widzenia konsumenta dane dotyczące produktów związanych z energią są umieszczane i przedstawiane w łatwo dostępnym i przyjaznym formacie;

•  umożliwienia dostawcom inteligentnej rywalizacji na „rynku informacji”, przez dobrowolne dostarczanie dodatkowych, innowacyjnych informacji konsumentom;

•  zachęcania przedsiębiorców do opracowywania innowacyjnych aplikacji o dużej wartości dla obywateli, przemysłu i społeczeństwa;

•  umożliwienia dalszych zmian powiązanego ustawodawstwa Unii;

•  zaoferowania lepszych metod przygotowania szkoleń pracowników, kampanii edukacyjnych, promocyjnych materiałów technicznych itd.

Musimy zagwarantować, żeby dane drażliwe były zastrzeżone „tylko dla władz”, tj. uzupełnianie oceny zgodności, procedur nadzoru i ochrony w taki sposób, aby firmy miały pełne zaufanie do nich i z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, tak jak w bankowości internetowej.

3.  Odpowiednia ochrona: nadzór, środki ochronne, ocena zgodności

Nadzór rynku, środki ochronne i ocena zgodności to kluczowe środki wykonawcze służące budowaniu poczucia bezpieczeństwa, które przyczyniają się do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest odzyskanie zaufania.

Zmieniony art. 5 o nadzoru rynku i art. 6 o unijnej procedurze środków ochronnych zostały gruntownie zreorganizowane, zachowując ścisły związek z zawartością wniosku Komisji. Sprawozdawca pragnął zwiększyć ogólną wiarygodność procedury egzekwowania, tak aby odzyskała ona zaufanie wszystkich stron, ponieważ obowiązujący system nadzoru rynku jest często krytykowany. Dodano na przykład specjalną procedurę ochrony konsumenta w art. 6 ust. 12. Zarówno nadzór rynku, jak i procedura środków ochronnych zyskają na utworzeniu bazy danych produktów. W zmienionym wniosku uwypuklono także rolę Komisji jako koordynatorki i pośredniczki ułatwiającej kontakty.

Obowiązki państw członkowskich (art. 4) i dostawców oraz sprzedawców (art. 3) zostały jaśniej określone i uzupełnione w sposób zwiększający ich użyteczność. Artykuł 9 o zharmonizowanych normach oceny zgodności i innych (o fundamentalnym znaczeniu w przypadku etykietowania nowych produktów) także uległ zmianie. W całym rozporządzeniu wzmocniono sieć wzajemnych odniesień między artykułami, podkreślając bliskie koncepcyjne powiązania różnych elementów rozporządzenia.

4.   Od fundamentów po dach: inne narzędzia zapewniające skuteczność rozporządzenia

Jeśli chodzi o pozostałe artykuły sprawozdawca proponuje co następuje:

•  w art. 2 zawierającym definicje dodano sześć nowych definicji uzasadnionych ich regularnością występowania w tekście;

•  nowy art. 6a o aktualizacji oprogramowania uwzględnia ten nowy aspekt, który jest tym bardziej niezbędny, im częściej produkty związane z energią mają komponenty elektroniczne.

•  w art. 1 o przedmiocie i zakresie proponuje się rozwiązanie kwestii produktów używanych;

•  w art. 10 o Forum Konsultacyjnym zwiększono jego rolę, a Komisja została zobowiązana do uwzględniania jego opinii przy podejmowaniu decyzji;

•  plan prac, który ustanowiono w art. 11, obejmuje wszystkie plany interwencji w system aktów delegowanych i publicznie odpowiada za ich opracowanie;

•  w art. 16 o wejściu w życie poprawka proponuje przystosować wejście w życie wymogów stosowanych wobec dostawców do bazy danych (art. 3 ust. 1 lit. d)) zgodnie z resztą zmienionego tekstu.

5.   Ślad legislacyjny

Konsultacje z zainteresowanymi stronami i obywatelami miały kluczowe znaczenie podczas sporządzania niniejszego sprawozdania. Zgodnie z zobowiązaniem sprawozdawcy podjętym podczas podpisywania przyrzeczenia antykorupcyjnego Transparency International(2), wszystkie te spotkania znajdują się w rubryce „Ślad legislacyjny” na stronie internetowej sprawozdawcy(3).

W okresie od 20.10.2015 r. do 20.01.2016 r.(4) sprawozdawca odbył 17 spotkań z różnymi zainteresowanymi stronami. Sześć spotkań odbyło się z przedstawicielami instytucji UE i stałych przedstawicielstw państw członkowskich, cztery z przedstawicielami producentów, trzy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego (dwa stowarzyszenia konsumenckie, jedna organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska), dwa z organizacjami sprzedawców detalicznych, jedno z branżą reklamową i jedno z przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto aktywni obywatele złożyli 67 uwag za pośrednictwem internetowej platformy „Sistema Operativo Lex (Movimento 5 Stelle)”(5).

Wszystkie najważniejsze aspekty wniosku zostały omówione z zainteresowanymi stronami, w ramach ogólnych dyskusji o efektywności energetycznej w strategii dotyczącej unii energetycznej. Najczęstszym tematem dyskusji były nadzór rynku i zmiana skali. Baza danych produktów, normy i procedury testowania oraz kampanie informacyjne skierowane do konsumentów również były szeroko omawiane.

(1)

Słowo „ekonomia” pochodzi z greckiego „oikonomia”, którego źródłosłów to oikos ‘dom’ + nemein ‘gospodarować’ stąd „gospodarowanie domem”, a dzisiejsze znaczenie sięga XVII w.

(2)

http://www.transparencyinternational.eu/2014/10/european-parliament-elections-2014-the-anti-corruption-pledge/

(3)

http://www.dariotamburrano.it/legislative-footprint-energy-labelling/ - Rubryka „Ślad legislacyjny” będzie regularnie aktualizowana w ciągu całej ścieżki legislacyjnej.

(4)

Dzień, w którym projekt sprawozdania trafił do służb Parlamentu Europejskiego.

(5)

https://sistemaoperativom5s.beppegrillo.it/main.php


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (27.4.2016)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Aldo Patriciello

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Etykietowanie energetyczne jest korzystne dla środowiska, ponieważ klienci mogą porównywać produkty pod kątem ich efektywności energetycznej i mogą dokonywać świadomych zakupów, kierując się opłacalnością i ekologicznością produktu.

Obowiązujący system etykietowania energetycznego stał się jednak nieprzejrzysty i do pewnego stopnia bezwartościowy, głównie z powodu przepełnienia i różnorodności najwyższych klas efektywności energetycznej, co oczywiście dezorientuje konsumentów. Także nadzór nad rynkiem pozostawia w państwach członkowskich wiele do życzenia i skorzystałby na jaśniejszym i prostszym zarządzaniu informacjami na temat produktów i systemie etykietowania.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (COM(2015)341), którego celem jest większa przejrzystość dla konsumentów i władz jeśli chodzi o produkty związane z energią na rynku UE.

Wniosek Komisji zastępuje obowiązujący system etykietowania energetycznego i wprowadza mechanizm zmiany skali klas efektywności energetycznej. Wniosek proponuje także bazę danych produktów i określa obowiązki właściwych podmiotów gospodarczych.

Sprawozdawca popiera większość wspomnianych elementów, lecz sugeruje, by poprawić pewne aspekty wniosku, z których najważniejsze to:

•  Częstotliwość zmian skali

Komisja sugeruje okresowy dziesięcioletni cykl przeglądowy i opiera na tym swą koncepcję zmian skali i liczebności wszystkich poszczególnych klas efektywności energetycznej. Sprawozdawca uważa, że częstotliwość zmian powinna być oparta wyłącznie na dowodach oraz uwzględniać potrzeby poszczególnych produktów. Ustalony cykl nie będzie w stanie sprostać wymaganiom zmieniającego się rynku. Każda zmiana skali to dostosowanie do postępu naukowego i technicznego i powinna się opierać na gruntownej i szczegółowej analizie przeprowadzonej przez Komisję. Wszystkie odniesienia do ustalonych okresów przeglądu powinny zostać skreślone (motyw 11; art. 7 ust. 3 i 4)).

•  Liczba produktów w najwyższych klasach

W reakcji na przepełnienie i różnorodność klas A dla wielu produktów Komisja sugeruje skreślenie nowych klas A+ etc. i zupełne opróżnienie dwóch najwyższych klas A i B. Sprawozdawca jest głęboko przekonany, że dokonanie całkowitego opróżnienia najwyższych klas mogłoby stanowić zły sygnał dla konsumentów oraz potencjalnie wywrzeć szkodliwy wpływ na środowisko, gdyż sugerowałoby, że brak jest produktów godnych uznania. Rozumiejąc konieczność znalezienia długoterminowego rozwiązania sugeruje wprowadzenie limitu procentowego dotyczącego klasy energetycznej A i B, którego przekroczenie powodowałoby zmianę skali.

•  Prowadzenie bazy danych

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że baza danych to tylko narzędzie techniczne i nie może zastąpić nadzoru rynku. Tworzenie kart danych dotyczących produktów oraz przesyłanie lub wprowadzanie zbiorów danych do zewnętrznej bazy danych może stanowić duże obciążenie finansowe i administracyjne, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców. Przedkładanie Komisji tradycyjnych formatów w formie elektronicznej powinno być dopuszczalne z punktu widzenia prawa, pod warunkiem że dostarczane informacje są kompletne oraz zestandaryzowane, a dostawca ponosi odpowiedzialność za informacje w bazie danych. Dostawca powinien mieć swobodę wyboru sposobu, w jaki przedkłada dane (motyw 16, art. 3 ust. 1, art. 8).

•  Umieszczanie lub wyświetlanie etykiety

W niektórych miejscach wniosek Komisji jest niejasny jeśli chodzi o wykorzystywanie etykiet elektronicznych zamiast tradycyjnych etykiet umieszczanych na produktach. Elektroniczne wyświetlanie etykiet w sklepach jest dla wszystkich zainteresowanych stron ułatwieniem i należy do niego zachęcać (art. 3 ust. 2).

Sprawozdawca zaleca także dodanie definicji efektywności energetycznej zgodnej z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że produkty używane zostały wyłączone z zakresu dyrektywy.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Unia Europejska jest zaangażowana w tworzenie unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Efektywność energetyczna, zasadniczy element ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030 r., to klucz do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

(1) Unia Europejska jest zaangażowana w tworzenie unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Efektywność energetyczna, zasadniczy element ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030 r., to klucz do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Należy zastąpić dyrektywę 2010/30/UE rozporządzeniem o takim samym zakresie, zmieniając jednak i udoskonalając niektóre przepisy, aby doprecyzować i zaktualizować ich treść. Rozporządzenie jest odpowiednim instrumentem prawnym, wprowadza bowiem jasne i szczegółowe przepisy, które nie pozostawiają pola do rozbieżnej transpozycji przez państwa członkowskie, zapewniając tym samym wysoki stopień harmonizacji w całej Unii. Dzięki temu, że zharmonizowane ramy regulacyjne obowiązują na poziomie Unii zamiast na poziomie państw członkowskich, przedsiębiorcy ponoszą niższe koszty i mają równe warunki działania. Harmonizacja w Unii zapewnia swobodę przepływu towarów na całym jednolitym rynku.

(4) Należy zastąpić dyrektywę 2010/30/UE rozporządzeniem zasadniczo o takim samym zakresie, zmieniając jednak i udoskonalając niektóre przepisy, aby doprecyzować i zaktualizować ich treść. Dzięki temu, że zharmonizowane ramy regulacyjne obowiązują na poziomie Unii zamiast na poziomie państw członkowskich, przedsiębiorcy ponoszą niższe koszty i mają równe warunki działania. Harmonizacja w Unii zapewnia swobodę przepływu towarów na całym rynku wewnętrznym. Ponieważ zużycie energii przez środki transportu osób lub towarów jest bezpośrednio lub pośrednio regulowane innymi przepisami i polityką unijną, należy w dalszym ciągu wyłączać je z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Wyłączenie to obejmuje środki transportu, których silnik nie zmienia swojego położenia podczas pracy, takie jak windy, schody ruchome i przenośniki taśmowe.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Z zakresu niniejszego rozporządzenia należy wyłączyć produkty używane, w tym wszelkie produkty, które zostały oddane do użytku, zanim zostały udostępnione na rynku po raz drugi lub kolejny.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Za sprawą bardziej świadomych wyborów konsumentów poprawa efektywności produktów związanych z energią przynosi korzyści całej gospodarce Unii i napędza innowacje. Przyczyni się to także do osiągnięcia celów Unii w zakresie efektywności energetycznej na lata 2020 i 2030. Poprawa efektywności przyniesie również oszczędności dla konsumentów.

(7) Za sprawą bardziej świadomych wyborów konsumentów poprawa efektywności produktów związanych z energią przynosi korzyści całej gospodarce Unii i napędza innowacje. Przyczyni się to także do osiągnięcia celów Unii w zakresie efektywności energetycznej na lata 2020 i 2030, a także w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Poprawa efektywności przyniesie również oszczędności dla konsumentów dzięki obniżeniu wydatków gospodarstw domowych na energię.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Podawanie rzetelnych, stosownych i porównywalnych informacji o zużyciu energii przez produkty związane z energią ułatwia konsumentom wybieranie produktów, które zużywają mniej energii oraz innych istotnych zasobów w trakcie używania. Zestandaryzowana obowiązkowa etykieta jest skutecznym środkiem udzielania potencjalnym klientom porównywalnych informacji o zużyciu energii przez produkty związane z energią. Powinna ona być uzupełniona kartą informacyjną produktu. Etykieta powinna być łatwo rozpoznawalna, prosta i zwięzła. W tym celu należy zachować obecną skalę kolorystyczną od ciemnej zieleni do czerwieni jako podstawę informowania klientów o efektywności energetycznej danego produktu. Najskuteczniejsza z punktu widzenia konsumentów okazała się klasyfikacja z wykorzystaniem liter od A do G. W sytuacjach, w których ze względu na przepisy dotyczące ekoprojektu na podstawie dyrektywy 2009/125/WE nie można już wytwarzać produktów objętych klasą F lub G, nie należy podawać tych klas na etykiecie. W wyjątkowych przypadkach powinno to dotyczyć także klas D i E, chociaż taka sytuacja prawdopodobnie nie będzie miała miejsca, gdyż po tym, jak większość modeli produktu znajdzie się w dwóch najwyższych klasach, nastąpi zmiana skali etykiety.

Podawanie rzetelnych, stosownych i porównywalnych informacji o zużyciu energii przez produkty związane z energią ułatwia konsumentom wybieranie produktów, które zużywają mniej energii oraz innych istotnych zasobów w trakcie używania. Zestandaryzowana obowiązkowa etykieta jest skutecznym środkiem udzielania potencjalnym klientom porównywalnych informacji o zużyciu energii przez produkty związane z energią. Powinna ona być uzupełniona kartą informacyjną produktu. Etykieta powinna być łatwo rozpoznawalna, prosta i zwięzła. W tym celu należy zachować obecną skalę kolorystyczną od ciemnej zieleni do czerwieni jako podstawę informowania klientów o efektywności energetycznej danego produktu. Najskuteczniejsza z punktu widzenia konsumentów okazała się klasyfikacja z wykorzystaniem liter od A do G. W sytuacjach, w których ze względu na przepisy dotyczące ekoprojektu na podstawie dyrektywy 2009/125/WE nie można już wytwarzać produktów objętych klasą D, E, F lub G, nie należy podawać tych klas na etykiecie.

Uzasadnienie

Jeżeli dane klasy są puste ze względów prawnych, należy je usunąć niezależnie od odsetka produktów objętych dwoma najwyższymi klasami.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Producenci zareagowali na wprowadzenie etykiety energetycznej, wytwarzając coraz bardziej efektywne produkty. Te zmiany technologiczne doprowadziły do tego, że produkty plasują się głównie w najwyższych klasach etykiety energetycznej. Aby klienci mogli odpowiednio porównać produkty, konieczne może być wprowadzenie kolejnego zróżnicowania produktów, co będzie wiązało się z potrzebą zmiany skali etykiet. Jeżeli chodzi o częstotliwość takich zmian, odpowiedni byłby okres dziesięcioletni, aby unikać nadmiernego obciążenia producentów. W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono zatem szczegółowe przepisy dotyczące zmiany skali, aby zapewnić dostawcom i sprzedawcom jak największą pewność prawa. Po zmianie skali najwyższe klasy powinny być puste, aby zachęcić do postępu technologicznego i umożliwić prace nad bardziej efektywnymi produktami oraz ich uznawanie. Po zmianie etykiety należy wymienić wszystkie etykiety energetyczne w przeciągu krótkiego czasu, aby uniknąć dezorientowania klientów.

(11) Producenci zareagowali na wprowadzenie etykiety energetycznej, wytwarzając coraz bardziej efektywne produkty. Te zmiany technologiczne doprowadziły do tego, że produkty plasują się głównie w najwyższych klasach etykiety energetycznej. Aby klienci mogli odpowiednio porównać produkty, konieczne może być wprowadzenie kolejnego zróżnicowania produktów, co będzie wiązało się z potrzebą zmiany skali etykiet. Jeżeli chodzi o częstotliwość takich zmian, odpowiedni okres zależy od tego, czy w dwóch najwyższych klasach nie występuje nadmierna liczba produktów, co ogranicza wybór dostępny konsumentom i obniża motywację do opracowywania bardziej energooszczędnych produktów, przy czym należy uwzględnić konieczność unikania nadmiernego obciążenia producentów. W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono zatem szczegółowe przepisy dotyczące zmiany skali, aby zapewnić dostawcom i sprzedawcom jak największą pewność prawa. Po zmianie skali najwyższe klasy powinny być puste, aby zachęcić do postępu technologicznego i umożliwić prace nad bardziej efektywnymi produktami oraz ich uznawanie. Po zmianie etykiety należy wymienić wszystkie etykiety energetyczne w przeciągu krótkiego czasu, aby uniknąć dezorientowania klientów.

Uzasadnienie

Głównym powodem zmiany skali etykiety efektywności energetycznej jest nadmierna liczba produktów w najwyższych klasach A i B, co ogranicza wybór dostępny konsumentom i obniża motywację do kupowania energooszczędnych produktów. Ponieważ rozwój efektywności energetycznej w każdej grupie produktów przebiega w różnym tempie, sugerowany okres dziesięciu lat może być za długi lub za krótki, w zależności od grupy produktów. Aby zapewnić, by przeglądy etykiet nie były nadmiernie uciążliwe, a konsumenci mieli wystarczająco duży wybór, najwyższe klasy A i B nie powinny pozostawać puste, należy w nich jednak sklasyfikować ograniczoną liczbę produktów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Należy jasno i proporcjonalnie podzielić obowiązki odpowiadające roli poszczególnych podmiotów w procesie dostawy i dystrybucji. Podmioty gospodarcze powinny odpowiadać za wypełnianie obowiązków związanych z ich rolą w łańcuchu dystrybucji i wprowadzać odpowiednie środki w celu zapewnienia, by do obrotu wprowadzane były wyłącznie produkty zgodne z niniejszym rozporządzeniem i aktami delegowanymi wydanymi na jego podstawie.

(13) Należy jasno i proporcjonalnie podzielić obowiązki odpowiadające roli poszczególnych podmiotów w procesie dostawy i dystrybucji. Podmioty gospodarcze powinny odpowiadać za wypełnianie obowiązków związanych z ich rolą w łańcuchu dystrybucji i wprowadzać odpowiednie środki w celu zapewnienia, by do obrotu wprowadzane były wyłącznie produkty zgodne z niniejszym rozporządzeniem i aktami delegowanymi wydanymi na jego podstawie. Organy nadzoru powinny sprawdzać w drodze wyrywkowych kontroli zgodność produktów energetycznych z normami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Aby zagwarantować pewność prawa, należy sprecyzować, że przepisy dotyczące nadzoru rynku Unii i kontroli nad produktami wchodzącymi na rynek Unii przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200819 mają zastosowanie do produktów związanych z energią. Ze względu na zasadę swobodnego przepływu towarów niezbędna jest skuteczna współpraca organów nadzoru rynku w państwach członkowskich. Taką współpracę w dziedzinie efektywności energetycznej powinno wzmacniać wsparcie Komisji.

(15) Aby zagwarantować pewność prawa, należy sprecyzować, że przepisy dotyczące nadzoru rynku Unii i kontroli nad produktami wchodzącymi na rynek Unii przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200821 mają zastosowanie do produktów związanych z energią. Ze względu na zasadę swobodnego przepływu towarów niezbędna jest skuteczna współpraca organów nadzoru rynku w państwach członkowskich, obejmująca ciągłą wymianę informacji, w szczególności tych dotyczących wyników testów oceny zgodności oraz określonych produktów wprowadzonych na rynek i wycofanych z niego. Taką współpracę w dziedzinie efektywności energetycznej powinno wzmacniać wsparcie Komisji.

__________________

__________________

19 Dz.U 218 z 13.8.2008, s. 30.

19 Dz.U 218 z 13.8.2008, s. 30.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Aby ułatwić monitorowanie przestrzegania przepisów i dostarczyć aktualnych danych rynkowych do celów wprowadzania zmian do przepisów dotyczących etykiet i kart informacyjnych poszczególnych produktów, dostawcy powinni wprowadzać w formie elektronicznej informacje na temat zgodności produktów z przepisami do bazy danych utworzonej przez Komisję. Informacje te powinny być publicznie dostępne, aby mogli się z nimi zapoznać klienci oraz by umożliwić alternatywne sposoby dostarczania etykiet do sprzedawców. Organy nadzoru rynku powinny mieć dostęp do informacji w bazie danych.

(16) Nie naruszając zobowiązań dotyczących nadzoru rynku przez państwa członkowskie, aby ułatwić monitorowanie przestrzegania przepisów i dostarczyć aktualnych danych rynkowych do celów wprowadzania zmian do przepisów dotyczących etykiet i kart informacyjnych poszczególnych produktów, dostawcy powinni wprowadzać w formie elektronicznej wymagane informacje na temat zgodności produktów z przepisami do bazy danych utworzonej i prowadzonej przez Komisję. Informacje te powinny być publicznie dostępne, w tym za pomocą aplikacji i innych technologii informacyjnych, aby wymagane informacje trafiały do klientów oraz by umożliwić alternatywne sposoby dostarczania etykiet do sprzedawców. Organy nadzoru rynku powinny mieć dostęp do informacji w bazie danych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zużycie energii i inne parametry produktów objętych wymogami dotyczącymi poszczególnych produktów na gruncie niniejszego rozporządzenia powinny być mierzone przy użyciu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających ogólnie uznane metody pomiarowe i obliczeniowe zgodne z aktualnym stanem nauki. Obowiązywanie norm zharmonizowanych na poziomie Unii służy funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Jeżeli w chwili rozpoczęcia stosowania wymogów dotyczących danego produktu nie będzie jeszcze opublikowanych norm, Komisja powinna opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przejściowe metody pomiarowe i obliczeniowe mające zastosowanie do tych wymogów. Po opublikowaniu odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodność z taką normą powinna pociągać za sobą domniemanie zgodności z metodami pomiarowymi mającymi zastosowanie do wymogów dotyczących danego produktu przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(19) Zużycie energii i inne parametry produktów objętych wymogami dotyczącymi poszczególnych produktów na gruncie niniejszego rozporządzenia powinny być mierzone zgodnie ze zharmonizowanymi normami oraz przy użyciu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod, uwzględniających ogólnie uznane metody pomiarowe i obliczeniowe zgodne z aktualnym stanem nauki. Metody te powinny odzwierciedlać w miarę możliwości rzeczywiste warunki użytkowania, tak aby konsumenci mogli odnieść informacje znajdujące się na etykietach do własnego doświadczenia i im zaufać. Powinny być też jasne i rzetelne, aby zapobiegać celowemu lub nieumyślnemu omijaniu przepisów. Obowiązywanie norm zharmonizowanych na poziomie Unii służy funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Jeżeli w chwili rozpoczęcia stosowania wymogów dotyczących danego produktu nie będzie jeszcze opublikowanych norm, Komisja powinna opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przejściowe metody pomiarowe i obliczeniowe mające zastosowanie do tych wymogów. Po opublikowaniu odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodność z taką normą powinna pociągać za sobą domniemanie zgodności z metodami pomiarowymi mającymi zastosowanie do wymogów dotyczących danego produktu przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Organy nadzoru powinny sprawdzać czy produkty spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia, a zwłaszcza normy zharmonizowane odnoszące się do obliczania i pomiarów norm dotyczących produktów. Kontrole te należy przeprowadzać w taki sposób, aby odzwierciedlały one rzeczywiste warunki użytkowania produktów. Projektowanie produktów mające na celu wpłynięcie na wynik testów powinno być wyraźnie zabronione.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Komisja powinna opracować plan prac w zakresie zmiany etykiet poszczególnych produktów wraz z orientacyjnym wykazem kolejnych produktów związanych z energią, dla których można ustanowić etykiety energetyczne. Plan prac powinien być wdrażany po przeprowadzeniu analizy technicznej, środowiskowej i ekonomicznej danej grupy produktów. W analizie należy poruszyć także kwestię informacji dodatkowych, w tym możliwości i koszty udzielania konsumentom informacji o wydajności produktu związanego z energią, takich jak zużycie energii w wartościach bezwzględnych, trwałość lub ekologiczność, zgodnie z celem sprzyjania gospodarce o obiegu zamkniętym. Takie informacje dodatkowe powinny poprawiać zrozumiałość i skuteczność etykiety z perspektywy konsumentów i nie powinny mieć dla nich żadnych niekorzystnych skutków.

(20) Komisja powinna opracować plan prac w zakresie zmiany etykiet poszczególnych produktów wraz z orientacyjnym wykazem kolejnych produktów związanych z energią, dla których można ustanowić etykiety energetyczne. Plan prac powinien być wdrażany po przeprowadzeniu analizy technicznej, środowiskowej i ekonomicznej danej grupy produktów. W analizie należy poruszyć także kwestię informacji dodatkowych, w tym możliwości i koszty udzielania konsumentom informacji o wydajności produktu związanego z energią, takich jak zużycie energii, trwałość lub ekologiczność, zgodnie z celem sprzyjania gospodarce o obiegu zamkniętym. Takie informacje dodatkowe powinny poprawiać zrozumiałość i skuteczność etykiety z perspektywy konsumentów i nie powinny mieć dla nich żadnych niekorzystnych skutków.

Uzasadnienie

„Zużycie energii w wartościach bezwzględnych” jest niejasne i będzie zachęcać do bezcelowych dyskusji na temat cyklu życia produktów i śladu ekologicznego, co w znacznym stopniu skomplikuje proces decyzyjny.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Ekoprojekt przyniósł znaczące wyniki w zakresie poprawy efektywności energetycznej i obniżenia zużycia energii w odniesieniu do produktów, a w rezultacie zmniejszenia kosztów energii zużytej przez gospodarstwa domowe, jak również w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Niemniej jednak konieczne jest poszerzanie listy produktów objętych takimi przepisami oraz jak najszybsze włączenie pełnej charakterystyki zasobooszczędności do wymagań w zakresie projektowania produktów poprzez określenie wymogów horyzontalnych odnoszących się między innymi do trwałości, możliwości naprawy, ponownego wykorzystania i recyklingu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ramy podawania, w formie etykietowania oraz standardowych informacji o produkcie, informacji o zużyciu energii oraz innych zasobów podczas używania produktów związanych z energią oraz podawania informacji dodatkowych o produktach związanych z energią, aby umożliwić klientom wybieranie bardziej efektywnych produktów.

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się ramy podawania, w formie etykietowania oraz standardowych informacji o produkcie, informacji o zużyciu energii oraz innych zasobów podczas używania produktów związanych z energią oraz podawania informacji dodatkowych na temat ekologiczności i wydajności produktów związanych z energią, aby umożliwić klientom wybieranie bardziej efektywnych i zrównoważonych produktów.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do produktów związanych z energią wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku w Unii. Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

Uzasadnienie

Wymagane jest pozytywne ustalenie zakresu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11) „produkt związany z energią” oznacza towar, system lub usługę mający(-ą) wpływ na zużycie energii podczas używania, który(-a) jest wprowadzany(-a) do obrotu i oddawany(-a) do użytku w Unii, łącznie z częściami, które mają zostać wbudowane do produktów związanych z energią wprowadzanych do obrotu i oddawanych do użytku;

11) „produkt związany z energią” oznacza towar, system lub usługę mające wpływ na zużycie energii podczas używania, który jest wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku w Unii, łącznie z częściami, które mają zostać wbudowane do produktów związanych z energią, które są wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku w Unii jako osobne części dla klientów i których ekologiczność może być oceniana osobno;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a) „zużycie energii” oznacza ilość energii zużytej przez produkt do wykonania swojego zadania, mierzoną cyklicznie, rocznie lub w oparciu o cykl życia produktu, w sposób neutralny z punktu widzenia technologii i porównywalny w obrębie kategorii produktów;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11b) „grupa produktów” oznacza zbiór produktów związanych z energią o takiej samej funkcji lub, w przypadku wielofunkcyjnych produktów związanych z energią, spełniających tę samą funkcję podstawową lub ten sam zestaw funkcji podstawowych;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13) „etykieta” oznacza diagram graficzny zawierający klasyfikację z wykorzystaniem liter od A do G w siedmiu różnych kolorach od ciemnej zieleni do czerwieni w celu wskazania zużycia energii;

13) „etykieta” oznacza diagram graficzny w formie wydruku lub w postaci elektronicznej zawierający klasyfikację informującą o efektywności energetycznej produktu i umożliwiający porównywanie produktów;

Uzasadnienie

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use many different marketing routes for products being placed on the market and different means of providing the label needs to be in line with this.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17) „karta informacyjna produktu” oznacza standardową tabelę informacyjną dotyczącą produktu;

17) „karta informacyjna produktu” oznacza standardową tabelę informacyjną dotyczącą produktu, w formie wydruku lub w postaci elektronicznej;

Uzasadnienie

Należy pozostawić dostawcom dowolność w zakresie wyboru formatu, w jakim udostępniają etykiety i karty informacyjne. Środki elektroniczne i internetowe stają się coraz powszechniejsze. Wybiegający w przyszłość tekst ramowy powinien uwzględniać możliwość stosowania formy elektronicznej. Producenci stosują wiele różnych ścieżek wprowadzania produktów do obrotu, czemu powinny odpowiadać różne możliwości udostępniania etykiet.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18) „zmiana skali” oznacza cykliczne zaostrzenie kryteriów klasy energetycznej na etykiecie określonego produktu, które może skutkować skreśleniem pewnych klas energetycznych z istniejących etykiet;

18) „zmiana skali” oznacza zmianę przyporządkowania efektywności energetycznej do klasy będącej elementem programu etykietowania w celu zaostrzenia kryteriów klasy energetycznej na etykiecie określonego produktu;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20) „informacje dodatkowe” oznaczają informacje o parametrach funkcjonalnych i ekologicznych produktu związanego z energią, takich jak zużycie energii w wartościach bezwzględnych lub trwałość; informacje te są oparte na danych, które mogą zostać zmierzone przez organy nadzoru rynku, są jednoznaczne i nie mają istotnego niekorzystnego wpływu na zrozumiałość i skuteczność całej etykiety z perspektywy konsumentów.

20) „informacje dodatkowe” oznaczają informacje o parametrach funkcjonalnych, środowiskowych i zasobooszczędności produktu związanego z energią, takich jak zużycie energii w wartościach bezwzględnych, trwałość, przewidywany okres użytkowania, możliwość naprawy i zawartość materiałów pochodzących z recyklingu; informacje te są oparte na danych, które mogą zostać zmierzone przez organy nadzoru rynku, są jednoznaczne i nie mają istotnego niekorzystnego wpływu na zrozumiałość i skuteczność całej etykiety z perspektywy konsumentów;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 20 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

20a) „efektywność energetyczna” oznacza stosunek uzyskanych parametrów wydajności, usług, towarów lub energii do wkładu energii.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapewniają, by produkty wprowadzane do obrotu były nieodpłatnie opatrzone rzetelnymi etykietami i kartami informacyjnymi produktu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i ze stosownymi aktami delegowanymi;

a) zapewniają, by produkty wprowadzane do obrotu były nieodpłatnie opatrzone rzetelnymi etykietami w formie wydruku lub w postaci elektronicznej i kartami informacyjnymi produktu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i ze stosownymi aktami delegowanymi;

Uzasadnienie

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) w przypadku grup produktów, w których produkt składa się z kilku części lub komponentów, a klasa efektywności energetycznej produktu stanowi funkcję takiego połączenia, mają oni obowiązek nieodpłatnego udostępnienia sprzedawcom dokładnych etykiet w miejscu wystawienia do sprzedaży, nie naruszając prawa dostawcy do wyboru formy etykiety;

Uzasadnienie

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) szybko i nieodpłatnie dostarczają etykiety na prośbę sprzedawców;

b) szybko i nieodpłatnie dostarczają etykiety na prośbę sprzedawców zgodnie ze stosownymi aktami delegowanymi, które mogą określać formę etykiety (wydruk lub postać elektroniczna), z uwzględnieniem potrzeb sprzedawcy;

Uzasadnienie

Art. 3 ust. 1 powinien objaśniać sposób dostarczania etykiety i karty informacyjnej. Obecnie wymagana może być etykieta w formie drukowanej, jednak w przyszłości praktyczniejsze i lepiej dostosowane do potrzeb sprzedawców może się okazać korzystanie ze środków elektronicznych zamiast przesyłania drukowanych etykiet pocztą. Akty delegowane mogłyby podawać rozwiązanie w postaci formy elektronicznej, o ile sprzedawcy wyrażą na to zgodę. Celem poprawki jest zapewnienie, aby tekst dyrektywy nie ulegał dezaktualizacji.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) nieodpłatnie udostępniają sprzedawcy kartę informacyjną produktu (w formie wydruku lub w postaci elektronicznej) nie naruszając prawa dostawcy do wyboru formatu karty informacyjnej produktu, zgodnie ze stosownymi aktami delegowanymi;

Uzasadnienie

Art. 3 ust. 1 lit. ba) objaśnia sposób dostarczania karty informacyjnej. W obowiązującym prawodawstwie w sprawie kart informacyjnych produktu występuje brak pewności prawa co do sposobu ich dostarczania. W przeciwieństwie do etykiet nie są one zazwyczaj neutralne językowo, proponujemy zatem, aby były udostępniane klientowi końcowemu za pośrednictwem katalogów lub witryn internetowych bądź innych stosownych środków.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) nie wprowadzają do obrotu produktów zaprojektowanych w taki sposób, aby ich wydajność była pod jakimkolwiek względem automatycznie zmieniana w warunkach badania w celu osiągnięcia bardziej korzystnego poziomu któregokolwiek z parametrów określonych w akcie wykonawczym lub zawartych w dokumentacji dostarczanej razem z produktem;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) nie wprowadzają takich zmian za pomocą ręcznych, zdalnych, automatycznych lub wymaganych aktualizacji oprogramowania, których efektem byłaby zmiana wydajności prowadząca do zwiększenia zużycia energii w okresie eksploatacji produktu, zarówno w trybach pracy, jak i w trybie czuwania po użyciu produktu;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przed wprowadzeniem modelu produktu do obrotu wprowadzają do bazy danych produktów, którą ustanowiono zgodnie z art. 8, informacje wymienione w załączniku I.

d) przed wprowadzeniem jednostek modelu produktu do obrotu wprowadzają bezpośrednio do bazy danych produktów, którą ustanowiono zgodnie z art. 8, informacje wymienione w załączniku I bądź przekazują te informacje Komisji w standardowym formacie elektronicznym.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) umieszczają w widoczny sposób dostarczoną przez dostawcę lub w inny sposób udostępnioną etykietę produktu objętego aktem delegowanym;

a) umieszczają w widoczny sposób na urządzeniu lub w jego bezpośrednim otoczeniu dostarczoną przez dostawcę lub w inny sposób udostępnioną etykietę produktu objętego aktem delegowanym;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jeżeli nie mają etykiety ani etykiety ze zmienioną skalą:

b) jeżeli nie mają etykiety ani etykiety ze zmienioną skalą, z zastrzeżeniem obowiązku natychmiastowego i bezpłatnego dostarczenia jej przez dostawców:

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) drukują etykietę z bazy danych produktów utworzonej zgodnie z art. 8, o ile taka funkcja jest dostępna w przypadku danego produktu; lub

(ii) drukują etykietę lub pobierają ją w celu wyświetlenia w formie elektronicznej z bazy danych produktów utworzonej zgodnie z art. 8, o ile taka funkcja jest dostępna w przypadku danego produktu; lub

Uzasadnienie

Wyświetlanie etykiet w formie elektronicznej w sklepach stanowi uproszczenie oraz jedną z głównych cech tego środka ustawodawczego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) drukują etykietę lub etykietę ze zmienioną skalą ze strony internetowej dostawcy, o ile taka funkcja jest dostępna w przypadku danego produktu;

(iii) drukują taką etykietę lub pobierają ją – w celu wyświetlenia w formie elektronicznej w formie umożliwiającej ponowne użycie etykiety elektronicznej – ze strony internetowej dostawcy, o ile taka funkcja jest dostępna w przypadku danego produktu.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by dostawcy i sprzedawcy wypełniali obowiązki i wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i w aktach delegowanych wydanych na jego podstawie.

2. Państwa członkowskie wprowadzają wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, by dostawcy i sprzedawcy wypełniali obowiązki i wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i w aktach delegowanych wydanych na jego podstawie. Organy nadzoru rynku w państwach członkowskich dopilnowują, na przykład w drodze wyrywkowych kontroli, by produkty sprzedawane na rynku unijnym spełniały wymogi określone dla podanej klasy energetycznej.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli państwa członkowskie przewidują zachęty dotyczące produktu związanego z energią objętego niniejszym rozporządzeniem i określonego w akcie delegowanym, zachęty te dotyczą najwyższej klasy efektywności energetycznej określonej we właściwym akcie delegowanym.

3. Jeżeli państwa członkowskie przewidują zachęty dotyczące produktu związanego z energią objętego niniejszym rozporządzeniem i określonego w akcie delegowanym, zachęty te dotyczą najwyższych klas efektywności energetycznej, w których dostępne są produkty, określonych we właściwym akcie delegowanym.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji i mechanizmów egzekwowania mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wdrożenia tych przepisów. Sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie zgłaszają te przepisy Komisji do daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zgłaszają wszelkie późniejsze zmiany tych przepisów.

5. Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji i mechanizmów egzekwowania mających zastosowanie do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wdrożenia tych przepisów. Sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz wyrównywać korzyści ekonomiczne uzyskane w wyniku nieprzestrzegania przepisów. Państwa członkowskie zgłaszają te przepisy Komisji do daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zgłaszają wszelkie późniejsze zmiany tych przepisów.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja może niezależnie zbadać wydajność energetyczną produktów i zweryfikować przestrzeganie przepisów. Komisja może w tym celu zaangażować stronę trzecią.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Produkty związane z energią opatrzone etykietą dotyczącą efektywności energetycznej podlegają kontrolom wyrywkowym, przeprowadzanym okresowo dla każdej grupy produktów przez krajowe organy nadzoru rynku na podstawie norm zharmonizowanych, w celu oceny ich zgodności z wymaganiami określonymi przez niniejsze rozporządzenie i powiązane z nim akty delegowane. Ponadto, krajowe organy nadzoru rynku sprawdzają, w drodze kontroli wyrywkowych, czy wszystkie produkty związane z energią, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, są rzeczywiście zarejestrowane w bazie danych utworzonej zgodnie z art. 8.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Komisja przyjmuje zgodnie z art. 13 akty delegowane dotyczące zasad harmonizacji, na poziomie UE, prowadzenia testów przez krajowe organy nadzoru rynku , określając w nich częstotliwość i tryb prowadzenia testów. Testy odzwierciedlają rzeczywiste warunki użytkowania produktów.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Wprowadza się wyraźny zakaz projektowania produktów, których celem jest fałszowanie wyników testów, a więc oszukiwanie organów nadzoru rynku.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli organy nadzoru rynku uznają, że niezgodność nie ogranicza się do terytorium ich kraju, informują Komisję i inne państwa członkowskie o wynikach oceny i o działaniach, do których zobowiązały dostawcę.

3. Jeżeli organy nadzoru rynku uznają, że zachodzi niezgodność, informują Komisję i inne państwa członkowskie o wynikach oceny i o działaniach, do których zobowiązały dostawcę oraz wprowadzają te informacje do bazy danych produktów.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w ust. 4 i 5 zostaną zgłoszone zastrzeżenia do środka przyjętego przez państwo członkowskie lub Komisja uzna, że środek krajowy jest sprzeczny z prawem Unii, Komisja niezwłocznie podejmuje konsultacje z państwami członkowskimi i z dostawcą oraz przeprowadza ocenę środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy środek krajowy jest uzasadniony.

10. Jeżeli po zakończeniu procedury określonej w ust. 4 i 5 zostaną zgłoszone zastrzeżenia do środka przyjętego przez państwo członkowskie lub Komisja uzna, że środek krajowy jest sprzeczny z prawem Unii, Komisja niezwłocznie przeprowadza ocenę środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek krajowy jest uzasadniony, i może zdecydować o zastosowaniu odpowiedniego środka alternatywnego.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W drodze aktów delegowanych przyjętych na podstawie art. 12 i 13 Komisja może wprowadzać etykiety lub zmieniać skalę istniejących etykiet.

1. W drodze aktów delegowanych przyjętych na podstawie art. 12 i 13 Komisja może wprowadzać etykiety lub zmieniać skalę istniejących etykiet.

 

Etykiety projektuje się w taki sposób, aby w obliczeniu służącym określeniu klasy efektywności energetycznej odzwierciedlone zostały zarówno wydajność energetyczna produktu w wartościach bezwzględnych (zużycie energii), jak i jego wydajność względna (efektywność energetyczna uwzględniająca odpowiednie aspekty modelu produktu, takie jak rozmiar, wielkość lub oferowane funkcje). Obok klasy efektywności energetycznej należy podać zużycie energii w przeliczeniu na cykl, rok, cykl życia lub inny okres odpowiedni dla danej kategorii produktów.

 

Należy rozważyć dodanie do informacji na etykiecie lub do karty informacyjnej produktu elementów niezwiązanych ze zużyciem energii, w tym między innymi o:

 

– hałasie,

 

– bezpłatnym okresie gwarancyjnym oferowanym użytkownikowi końcowemu i trwałości,

 

– dostępności części zamiennych i napraw,

 

– składzie chemicznym (zgodnie z wymogami art. 33 rozporządzenia REACH dotyczącego prawa do informacji),

 

– „inteligentnych” aspektach produktu.

 

Etykieta zawiera kod QR lub inny wzór cyfrowy umożliwiający jak najlepsze wykorzystanie technologii internetowych.

 

Etykieta jest neutralna technologicznie i umożliwia porównanie wszystkich urządzeń o podobnym przeznaczeniu, niezależnie od nośnika energii lub stosowanej technologii. Obowiązuje wyłącznie jedna etykieta dla produktów o równoważnych funkcjach i nie obowiązują żadne zwolnienia z obowiązków dotyczących etykietowania. W przypadku porównywania różnych nośników energii do celów etykiet energetycznych należy odnosić się do energii pierwotnej w oparciu o średnią unijną sprawności przemiany energii (współczynnik energii pierwotnej), aby dokonać oceny wydajności i klasy energetycznej produktów.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja zapewnia, aby w momencie wprowadzenia etykiety lub zmiany skali etykiety wymogi były ustalone w taki sposób, by nie można było spodziewać się, że jakikolwiek produkt znajdzie się w klasie energetycznej A lub B w chwili wprowadzenia etykiety oraz by przewidywany okres, w którym większość modeli znajdzie się w tych klasach, wynosił co najmniej dziesięć lat.

3. Komisja zapewnia, aby w momencie wprowadzenia etykiety lub zmiany skali etykiety wymogi były ustalone w taki sposób, by nie można było spodziewać się, że jakiekolwiek produkty znajdą się w klasie energetycznej A w chwili wprowadzenia etykiety. W wyjątkowych przypadkach, gdy oczekuje się, że technologia będzie rozwijać się szybciej, wymogi powinny zostać określone w taki sposób, aby żadne produkty nie zostały zakwalifikowane do klas energetycznych A i B w momencie wprowadzenia lub zmiany skali etykiety.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Etykiety podlegają okresowej zmianie skali.

4. Komisja rozpoczyna przegląd w celu zmiany skali kiedy dojdzie do wniosku, że:

 

a) 25 % produktów sprzedawanych na unijnym rynku znajduje się w najwyższej klasie efektywności energetycznej A; lub

 

b) 45 % produktów sprzedawanych na unijnym rynku znajduje się w klasach efektywności energetycznej A lub B.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) sprzedawcy zastępują istniejące etykiety na produktach będących w sprzedaży, w tym w internecie, etykietami ze zmienioną skalą w ciągu tygodnia od daty określonej w tym celu w odpowiednim akcie delegowanym. Przed tą datą sprzedawcy nie zamieszczają na produktach etykiet ze zmienioną skalą.

b) sprzedawcy zastępują istniejące etykiety na produktach będących w sprzedaży, w tym w internecie, etykietami ze zmienioną skalą w ciągu miesiąca od daty określonej w tym celu w odpowiednim akcie delegowanym. Przed tą datą sprzedawcy nie zamieszczają na produktach etykiet ze zmienioną skalą;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) grafika etykiety ze zmienioną skalą widocznie różni się od grafiki starej etykiety, a Komisja dopilnowuje, aby państwa członkowskie przeprowadziły kampanię informacyjną zgodnie z art. 4 ust. 4;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Etykiety wprowadzone aktami delegowanymi przyjętymi zgodnie z art. 10 dyrektywy 2010/30/UE przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia uznaje się za etykiety do celów niniejszego rozporządzenia. Komisja przeprowadza przegląd tych etykiet w ciągu pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celu zmiany ich skali.

6. Etykiety wprowadzone aktami delegowanymi przyjętymi zgodnie z art. 10 dyrektywy 2010/30/UE przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia podlegają zmianie skali na skalę A–G, którą należy wprowadzić nie później niż w ciągu pięciu lat po wejściu w życie odpowiedniego aktu delegowanego lub od ... [data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, aby ograniczyć koegzystencję etykiet o różnej skali wprowadzających konsumentów w błąd.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dostawcy wprowadzają wymagane informacje bezpośrednio do bazy danych produktów lub przekazują je Komisji w standardowym formacie elektronicznym. Dostawcy weryfikują dane dotyczące produktu w bazie danych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja ustanawia i prowadzi bazę danych produktów zawierającą informacje, o których mowa w załączniku I. Informacje wymienione w załączniku I pkt 1 są publicznie dostępne.

Komisja ustanawia i prowadzi bazę danych produktów zawierającą informacje, o których mowa w załączniku I. Informacje wymienione w załączniku I pkt 1 są publicznie dostępne. Informacje podane w załączniku I pkt 2 są dostępne wyłącznie Komisji i krajowym organom nadzoru rynku, które zapewniają ochronę ich poufności.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli w czasie oceny zgodności produktu stosowane są takie normy zharmonizowane, produkt uznaje się za zgodny ze stosownymi wymogami pomiarowymi i obliczeniowymi określonymi w akcie delegowanym.

Jeżeli w czasie oceny zgodności produktu stosowane są takie normy zharmonizowane, produkt uznaje się za zgodny ze stosownymi wymogami pomiarowymi i obliczeniowymi określonymi w akcie delegowanym. Kontrolę zgodności przeprowadza właściwy organ nadzoru rynku.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja zapewnia, aby te normy zharmonizowane odzwierciedlały pełen zakres trybów, funkcji i zmiennych wpływających na wydajność produktu.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

O ile jest to stosowne przed przyjęciem aktów delegowanych, Komisja testuje z udziałem konsumentów projekt i treść etykiet dla określonych grup konsumentów, aby upewnić się, że etykiety są dla nich zrozumiałe.

Przed przyjęciem aktów delegowanych, Komisja testuje z udziałem konsumentów projekt i treść etykiet dla określonych grup konsumentów, aby upewnić się, że etykiety są dla nich zrozumiałe.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) metody pomiarowe i obliczeniowe symulujące rzeczywiste warunki użytkowania, aby umożliwić rzetelną ocenę prawdziwej efektywności energetycznej produktu, częściowo przez pomiar nakładów energii w warunkach badań odpowiadających rzeczywistym warunkom użytkowania i określanie w razie potrzeby czasu, jaki musi upłynąć do chwili uzyskania przez produkt określonych wyników lub wykonania określonej usługi;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) treść oraz, w stosownych przypadkach, format i inne szczegóły dotyczące dokumentacji technicznej i karty informacyjnej produktu;

g) treść oraz, w stosownych przypadkach, format i inne szczegóły dotyczące dokumentacji technicznej i karty informacyjnej produktu, w tym metody i formuły zastosowane w celu uzyskania informacji zawartych w etykiecie lub karcie informacyjnej produktu, w razie potrzeby odzwierciedlające zmienność geograficzną i to, czy wymagane jest poświadczenie deklarowanej wydajności za pomocą certyfikatu wydanego przez stronę trzecią;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) procedury oceny zgodności oraz metody pomiarowe i obliczeniowe, które należy stosować do ustalenia informacji zawartych na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu;

k) procedury oceny zgodności oraz metody pomiarowe i obliczeniowe, które należy stosować do ustalenia informacji zawartych na etykiecie i w karcie informacyjnej produktu w rzeczywistych warunkach użytkowania produktu;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) czy w przypadku większych urządzeń do osiągnięcia danej klasy energetycznej wymagany jest wyższy poziom efektywności energetycznej;

l) warunki wymagania wyższego poziomu efektywności energetycznej do osiągnięcia danej klasy energetycznej w przypadku większych urządzeń;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie później niż osiem lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja ocenia jego stosowanie i przekazuje sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, na ile skutecznie niniejsze rozporządzenie pozwala klientom na wybieranie bardziej efektywnych produktów, biorąc pod uwagę wpływ rozporządzenia na przedsiębiorstwa.

Do ...[osiem lat po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja ocenia jego stosowanie i przekazuje sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu tym ocenia się, na ile skutecznie niniejsze rozporządzenie pozwala klientom na wybieranie bardziej efektywnych produktów, biorąc pod uwagę wpływ rozporządzenia na przedsiębiorstwa i to, w jaki sposób przyczyniło się ono do osiągania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) informacje dotyczące trwałości, możliwości naprawy i recyklingu produktu oraz dostępności na rynku części wymiennych umożliwiających jego naprawę;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) informacje uzupełniające.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Etykietowanie efektywności energetycznej

Odsyłacze

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

7.9.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Aldo Patriciello

25.9.2015

Rozpatrzenie w komisji

17.2.2016

 

 

 

Data przyjęcia

26.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

63

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Jasenko Selimovic, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Boutonnet


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Etykietowanie efektywności energetycznej

Odsyłacze

COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)

Data przedstawienia w PE

15.7.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

7.9.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.9.2015

ECON

7.9.2015

ENVI

7.9.2015

IMCO

7.9.2015

 

JURI

7.9.2015

 

 

 

Opinie niewydane

       Data wydania decyzji

BUDG

3.9.2015

ECON

10.9.2015

IMCO

22.9.2015

JURI

15.9.2015

Sprawozdawcy

       Data powołania

Dario Tamburrano

20.10.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.12.2015

23.2.2016

7.4.2016

 

Data przyjęcia

14.6.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

63

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Rosa D’Amato, Cornelia Ernst, João Ferreira, Françoise Grossetête, Carlos Iturgaiz, Benedek Jávor, Svetoslav Hristov Malinov, Vladimír Maňka, Luděk Niedermayer, Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Reimer Böge, Lara Comi, Jakop Dalunde, Eleonora Evi, Jens Gieseke, Arne Lietz, Axel Voss

Data złożenia

21.6.2016

Informacja prawna