Процедура : 2015/0313(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0215/2016

Внесени текстове :

A8-0215/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0306

ДОКЛАД     ***I
PDF 760kWORD 106k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8–0215/2016

относно позицията по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

(COM(2015)0667 – C8–0404/2015 – 2015/0313(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Михаел Крамер

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност

(COM(2015)0667 – C8–0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0667),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0404/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2016 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1, от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8–0215/2016),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (24.5.2016)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по морска безопасност

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Докладчик по становище: Артис Пабрикс

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1406/2002

Член 2б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията, в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за контрол на рибарството, оказва подкрепа на националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана на национално равнище и на равнището на Съюза, и, когато е целесъобразно, на международно равнище, посредством:

1.  Агенцията, в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за контрол на рибарството, оказва подкрепа на националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана на национално равнище и на равнището на Съюза, и, когато е целесъобразно, на международно равнище, посредством:

a)   споделяне на информация, получена въз основа на обединяване и анализиране на наличните данни от корабните докладни системи и други информационни системи, администрирани от агенциите или достъпни за тях в съответствие със съответните им правни основания и без да се засяга собствеността на държавите членки върху данните;

a)   споделяне на информация, получена въз основа на обединяване и анализиране на наличните данни от корабните докладни системи и други информационни системи, администрирани от агенциите или достъпни за тях в съответствие със съответните им правни основания и без да се засяга собствеността на държавите членки върху данните;

б)  предоставяне на услуги за наблюдение и комуникация въз основа на най-новите технологии, в това число спътникова и наземна инфраструктура и датчици, инсталирани на всякакъв вид платформи , например дистанционно управляеми летателни системи;

б)  предоставяне на услуги за наблюдение и комуникация въз основа на най-новите технологии, в това число спътникова и наземна инфраструктура и датчици, инсталирани на всякакви видове платформи;

в)  изграждане на капацитет посредством изготвянето на насоки, препоръки и най-добри практики, както и чрез подпомагане на обучението и обмена на персонал, с оглед подобряване на обмена на информация и сътрудничеството при изпълнение на функциите по брегова охрана;

в)  изграждане на капацитет посредством изготвянето на насоки, препоръки и най-добри практики, както и чрез осигуряване на обучение и на обмен на персонал;

 

ва)  засилване на обмена на информация и на сътрудничеството относно функциите по брегова охрана и нововъзникващите рискове в морската област;

г)  споделяне на капацитета, включително планиране и осъществяване на многоцелеви операции и споделяне на активи и други възможности в междусекторен и трансграничен аспект.

г)  споделяне на капацитета, включително планиране и осъществяване на многоцелеви операции и споделяне на активи и други възможности в междусекторен и трансграничен аспект.

2.  Условията за сътрудничеството на Агенцията с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за контрол на рибарството в сферата на функциите по брегова охрана се определят в работно споразумение в съответствие с финансовите правила, приложими за агенциите.

2.  Условията за сътрудничеството на Агенцията с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за контрол на рибарството в сферата на функциите по брегова охрана се определят в работно споразумение в съответствие със съответните им мандати и с финансовите правила, приложими за агенциите.

3.  Комисията може да приеме под формата на препоръка практическо ръководство за европейското сътрудничество в сферата на функциите по брегова охрана, което да съдържа насоки, препоръки и най-добри практики за обмен на информация и сътрудничество на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище.“

3.  Комисията може да приеме под формата на препоръка практическо ръководство за европейското сътрудничество в сферата на функциите по брегова охрана, което да съдържа насоки, препоръки и най-добри практики за обмен на информация и сътрудничество на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище.“

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска агенция по морска безопасност

Позовавания

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.1.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Artis Pabriks

29.2.2016

Разглеждане в комисия

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Miroslav Poche


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска агенция по морска безопасност

Позовавания

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.12.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Заместени докладчици

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

15.6.2016

Дата на приемане

24.5.2016

 

 

 

Дата на внасяне

21.6.2016

Правна информация