Procedure : 2015/0313(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0215/2016

Indgivne tekster :

A8-0215/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0306

BETÆNKNING     ***I
PDF 372kWORD 92k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Michael Cramer

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0667),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0404/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 16. marts 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0215/2016),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (24.5.2016)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Ordfører for udtalelse: Artis Pabriks

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1406/2002

Artikel 2b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Agenturet støtter i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og EU-Fiskerikontrolagenturet de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner på nationalt plan og EU-plan og, hvor det er relevant, på internationalt plan, ved at:

1.  Agenturet støtter i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og EU-Fiskerikontrolagenturet de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner på nationalt plan og EU-plan og, hvor det er relevant, på internationalt plan, ved at:

a)   videreformidle oplysninger, der genereres ved samkøring og analyse af data i skibsmeldesystemer og andre informationssystemer, som agenturerne er vært for eller har adgang til, i overensstemmelse med disses respektive retsgrundlag og uden at det berører medlemsstaternes ejerskab til dataene.

a)   videreformidle oplysninger, der genereres ved samkøring og analyse af data i skibsmeldesystemer og andre informationssystemer, som agenturerne er vært for eller har adgang til, i overensstemmelse med disses respektive retsgrundlag og uden at det berører medlemsstaternes ejerskab til dataene.

b)  yde overvågnings- og kommunikationstjenester baseret på den nyeste teknologi, herunder rumbaseret og jordbaseret infrastruktur og sensorer monteret på enhver form for platform, som f.eks. fjernstyrede luftfartøjssystemer

b)  yde overvågnings- og kommunikationstjenester baseret på den nyeste teknologi, herunder rumbaseret og jordbaseret infrastruktur og sensorer monteret på enhver form for platform

c)  opbygge kapacitet gennem udarbejdelse af retningslinjer, henstillinger og bedste praksis såvel som gennem støtte til uddannelse og udveksling af personale med henblik på at fremme udvekslingen af oplysninger og samarbejdet om kystvagtfunktioner

c)  opbygge kapacitet gennem udarbejdelse af retningslinjer, henstillinger og bedste praksis såvel som ved at tilvejebringe støtte til uddannelse og udveksling af personale

 

ca)  forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet om kystvagtopgaver og nye risici på det maritime område;

d)  tilbyde kapacitet, herunder til planlægning og gennemførelse af operationer, der tjener flere forskellige formål, samt stille aktiver og andre ydelser til rådighed på tværs af sektorer og grænser

d)  tilbyde kapacitet, herunder til planlægning og gennemførelse af operationer, der tjener flere forskellige formål, samt stille aktiver og andre ydelser til rådighed på tværs af sektorer og grænser

2.  De nærmere bestemmelser vedrørende agenturets samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og EU-Fiskerikontrolagenturet fastsættes i en samarbejdsordning i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturerne.

2.  De nærmere bestemmelser vedrørende agenturets samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og EU-Fiskerikontrolagenturet fastsættes i en samarbejdsordning i overensstemmelse med deres respektive mandater og de finansielle bestemmelser, der gælder for agenturerne.

3.  Kommissionen kan i form af en henstilling vedtage en praktisk håndbog om europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner, med retningslinjer, henstillinger og bedste praksis for udveksling af oplysninger og samarbejde på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan.

3.  Kommissionen kan i form af en henstilling vedtage en praktisk håndbog om europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner, med retningslinjer, henstillinger og bedste praksis for udveksling af oplysninger og samarbejde på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Referencer

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

21.1.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Artis Pabriks

29.2.2016

Behandling i udvalg

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Miroslav Poche


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Referencer

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Dato for høring af EP

15.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Ordførere

       Dato for valg

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Oprindelige ordførere

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

15.6.2016

Dato for vedtagelse

24.5.2016

 

 

 

Dato for indgivelse

21.6.2016

Juridisk meddelelse