Διαδικασία : 2015/0313(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0215/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0215/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0306

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 679kWORD 291k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Michael Cramer

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0667),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0404/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2016(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0215/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αναδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (24.5.2016)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Artis Pabriks

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002

Άρθρο 2β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, στηρίζει τις εθνικές αρχές που εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο, με:

1.  Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, στηρίζει τις εθνικές αρχές που εκτελούν λειτουργίες ακτοφυλακής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, κατά περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο, με:

α)   την ανταλλαγή πληροφοριών μετά από συνδυασμό και ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων από συστήματα αναφορών πλοίων και από άλλα συστήματα πληροφοριών, τα οποία διαθέτουν ή στα οποία έχουν πρόσβαση οι οργανισμοί, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομική τους βάση και με την επιφύλαξη της κυριότητας των δεδομένων από τα κράτη μέλη·

α)   την ανταλλαγή πληροφοριών μετά από συνδυασμό και ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων από συστήματα αναφορών πλοίων και από άλλα συστήματα πληροφοριών, τα οποία διαθέτουν ή στα οποία έχουν πρόσβαση οι οργανισμοί, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομική τους βάση και με την επιφύλαξη της κυριότητας των δεδομένων από τα κράτη μέλη·

β)  την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης και επικοινωνίας που βασίζονται στην πλέον προηγμένη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών και των επίγειων υποδομών και αισθητήρων τοποθετημένων σε οιοδήποτε είδος πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα σε τηλεκατευθυνόμενα συστήματα αεροσκαφών·

β)  την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης και επικοινωνίας που βασίζονται στην πλέον προηγμένη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών και των επίγειων υποδομών και αισθητήρων τοποθετημένων σε οιοδήποτε είδος πλατφόρμας·

γ)  την ανάπτυξη ικανοτήτων με την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών καθώς και με τη στήριξη της εκπαίδευσης και των ανταλλαγών προσωπικού, με σκοπό να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία σε λειτουργίες ακτοφυλακής·

γ)  την ανάπτυξη ικανοτήτων με την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών καθώς και με την παροχή εκπαίδευσης και ανταλλαγών προσωπικού·

 

γ α)  την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας σε λειτουργίες ακτοφυλακής και αναδυόμενους κινδύνους στον θαλάσσιο τομέα·

δ)  την ανταλλαγή ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιχειρήσεων πολλαπλών σκοπών, και της διατομεακής και διασυνοριακής ανταλλαγής πόρων και λοιπών ικανοτήτων.

δ)  την ανταλλαγή ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιχειρήσεων πολλαπλών σκοπών, και της διατομεακής και διασυνοριακής ανταλλαγής πόρων και λοιπών ικανοτήτων.

2.  Οι όροι συνεργασίας στις λειτουργίες ακτοφυλακής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας καθορίζονται σε ρύθμιση εργασίας, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται στους οργανισμούς.

2.  Οι όροι συνεργασίας στις λειτουργίες ακτοφυλακής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας καθορίζονται σε ρύθμιση εργασίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται στους οργανισμούς.

3.  Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει, υπό τη μορφή σύστασης, πρακτικό εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στις λειτουργίες ακτοφυλακής, το οποίο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

3.  Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει, υπό τη μορφή σύστασης, πρακτικό εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στις λειτουργίες ακτοφυλακής, το οποίο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

21.1.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Artis Pabriks

29.2.2016

Εξέταση στην επιτροπή

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Илияна Йотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss, Емил Радев

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miroslav Poche


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.12.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

15.6.2016

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

21.6.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου