Menetlus : 2015/0313(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0215/2016

Esitatud tekstid :

A8-0215/2016

Arutelud :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0306

RAPORT     ***I
PDF 366kWORD 276k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Michael Cramer

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0667),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0404/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. märtsi 2016. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0215/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (24.5.2016)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Arvamuse koostaja: Artis Pabriks

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1406/2002

Artikkel 2b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Amet toetab koostöös Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga rannikuvalveülesandeid täitvaid liikmesriikide ametiasutusi riiklikul ja ELi tasandil ning vajaduse korral rahvusvahelisel tasandil järgmisega:

1.  Amet toetab koostöös Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ning Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga rannikuvalveülesandeid täitvaid liikmesriikide ametiasutusi riiklikul ja ELi tasandil ning vajaduse korral rahvusvahelisel tasandil järgmisega:

a)   sellise teabe jagamine, mis on saadud laevaettekannete süsteemidest ning teistest ametite peetavatest või neile kättesaadavatest infosüsteemidest pärinevate andmete koondamisel ja analüüsimisel, kooskõlas nende vastava õigusliku alusega, piiramata liikmesriikidele kuuluvat andmete omandiõigust;

a)   sellise teabe jagamine, mis on saadud laevaettekannete süsteemidest ning teistest ametite peetavatest või neile kättesaadavatest infosüsteemidest pärinevate andmete koondamisel ja analüüsimisel, kooskõlas nende vastava õigusliku alusega, piiramata liikmesriikidele kuuluvat andmete omandiõigust;

b)  järelevalve- ja sideteenuste osutamine tipptasemel tehnoloogiaga, sealhulgas kosmoses asuva ja maapealse taristuga ning mis tahes platvormile, näiteks kaugjuhitava õhusõiduki süsteemile paigaldatud anduritega;

b)  järelevalve- ja sideteenuste osutamine tipptasemel tehnoloogiaga, sealhulgas kosmoses asuva ja maapealse taristuga ning mis tahes platvormile paigaldatud anduritega;

c)  suutlikkuse arendamine, töötades välja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid ning toetades töötajate koolitust ja vahetust, eesmärgiga parandada rannikuvalveülesannete alast teabevahetust ja koostööd;

c)  suutlikkuse arendamine, töötades välja suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid ning pakkudes töötajate koolitust ja vahetust;

 

c a)  teabevahetuse ja rannikuvalve ülesannetega ja merendusvaldkonnas ilmnevate ohtudega seotud koostöö tõhustamine;

d)  suutlikkuse jagamine, sealhulgas mitmeotstarbeliste operatsioonide kavandamine ja elluviimine ning vahendite ja muu suutlikkuse sektori- ja piiriülene jagamine.

d)  suutlikkuse jagamine, sealhulgas mitmeotstarbeliste operatsioonide kavandamine ja elluviimine ning vahendite ja muu suutlikkuse sektori- ja piiriülene jagamine.

2.  Ameti ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Kalanduskontrolli Ameti rannikuvalveülesannete alase koostöö kord määratakse kindlaks töökorras, lähtudes ametite suhtes kohaldatavatest finantseeskirjadest.

2.  Ameti ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Kalanduskontrolli Ameti rannikuvalveülesannete alase koostöö kord määratakse kindlaks töökorras, lähtudes ametite volitustest ja ametite suhtes kohaldatavatest finantseeskirjadest.

3.  Komisjon võib soovituse kujul vastu võtta Euroopa rannikuvalveülesannete alase koostöö praktilise käsiraamatu, mis sisaldab juhiseid, soovitusi ja parimaid tavasid teabevahetuseks ja koostööks liikmesriikide, ELi ja rahvusvahelisel tasandil.”

3.  Komisjon võib soovituse kujul vastu võtta Euroopa rannikuvalveülesannete alase koostöö praktilise käsiraamatu, mis sisaldab juhiseid, soovitusi ja parimaid tavasid teabevahetuseks ja koostööks liikmesriikide, ELi ja rahvusvahelisel tasandil.”

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Viited

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

21.1.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Artis Pabriks

29.2.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Miroslav Poche


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Viited

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.12.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Endised raportöörid

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

15.6.2016

Vastuvõtmise kuupäev

24.5.2016

 

 

 

Esitamise kuupäev

21.6.2016

Õigusalane teave