Menettely : 2015/0313(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0215/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0215/2016

Keskustelut :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0306

MIETINTÖ     ***I
PDF 366kWORD 275k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Michael Cramer

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0667),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0404/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. maaliskuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0215/2016),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.5.2016)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Valmistelija: Artis Pabriks

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1406/2002

2 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto auttaa yhteistyössä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan kalastusvalvontaviraston kanssa kansallisia viranomaisia hoitamaan rannikkovartiostoon liittyviä tehtäviä kansallisella ja unionin tasolla ja tarvittaessa kansainvälisellä tasolla

1.  Virasto auttaa yhteistyössä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan kalastusvalvontaviraston kanssa kansallisia viranomaisia hoitamaan rannikkovartiostoon liittyviä tehtäviä kansallisella ja unionin tasolla ja tarvittaessa kansainvälisellä tasolla

a)   jakamalla tietoa, jota on saatu yhdistämällä ja analysoimalla alusten ilmoitusjärjestelmistä ja muista virastojen ylläpitämistä tai niiden saatavilla olevista tietojärjestelmistä niitä koskevien oikeusperustojen mukaisesti ja rajoittamatta jäsenvaltioiden omistusoikeutta tietoihin;

a)   jakamalla tietoa, jota on saatu yhdistämällä ja analysoimalla alusten ilmoitusjärjestelmistä ja muista virastojen ylläpitämistä tai niiden saatavilla olevista tietojärjestelmistä niitä koskevien oikeusperustojen mukaisesti ja rajoittamatta jäsenvaltioiden omistusoikeutta tietoihin;

b)  tarjoamalla valvonta- ja viestintäpalveluja, jotka perustuvat uusimpaan teknologiaan, mukaan lukien avaruus- ja maainfrastruktuuriin ja mille tahansa alustalle asennettuihin antureihin, esimerkiksi kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmiin;

b)  tarjoamalla valvonta- ja viestintäpalveluja, jotka perustuvat uusimpaan teknologiaan, mukaan lukien avaruus- ja maainfrastruktuuriin ja mille tahansa alustalle asennettuihin antureihin;

c)  kehittämällä valmiuksia muun muassa laatimalla suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita toimintatapoja sekä tukemalla henkilöstön koulutusta ja vaihtoa, jotta voidaan parantaa rannikkovartioston tehtäviin liittyvää tietojenvaihtoa ja yhteistyötä;

c)  kehittämällä valmiuksia laatimalla suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita toimintatapoja sekä huolehtimalla henkilöstön koulutuksesta ja vaihdosta;

 

c a)  tukemalla rajavartiotehtäviä ja merialueilla ilmeneviä riskejä koskevaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä;

d)  jakamalla kapasiteettia, mukaan lukien suunnittelemalla ja toteuttamalla monialaisia operaatioita sekä jakamalla voimavaroja ja muita valmiuksia eri alojen ja maiden välillä.

d)  jakamalla kapasiteettia, mukaan lukien suunnittelemalla ja toteuttamalla monialaisia operaatioita sekä jakamalla voimavaroja ja muita valmiuksia eri alojen ja maiden välillä.

2.  Euroopan meriturvallisuusviraston, Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston välistä rannikkovartioston alalla tehtävää yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään työjärjestelyssä virastoihin sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

2.  Euroopan meriturvallisuusviraston, Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston välistä rannikkovartioston alalla tehtävää yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään työjärjestelyssä kunkin viraston tehtävien ja virastoihin sovellettavien varainhoitosäännösten mukaisesti.

3.  Komissio voi hyväksyä suosituksen muodossa rannikkovartioston alalla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä koskevan käsikirjan, jossa esitetään suuntaviivat, suositukset ja parhaat käytänteet tietojenvaihtoa ja yhteistyötä varten kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla.”

3.  Komissio voi hyväksyä suosituksen muodossa rannikkovartioston alalla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä koskevan käsikirjan, jossa esitetään suuntaviivat, suositukset ja parhaat käytänteet tietojenvaihtoa ja yhteistyötä varten kansallisella, unionin ja kansainvälisellä tasolla.”

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Viiteasiakirjat

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

21.1.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Artis Pabriks

29.2.2016

Valiokuntakäsittely

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Hyväksytty (pvä)

24.5.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Miroslav Poche


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Viiteasiakirjat

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

15.12.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

15.6.2016

Hyväksytty (pvä)

24.5.2016

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

21.6.2016

Oikeudellinen huomautus