Eljárás : 2015/0313(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0215/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0215/2016

Viták :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0306

JELENTÉS     ***I
PDF 532kWORD 266k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Michael Cramer

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0667),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0404/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. március 16-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0215/2016),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (24.5.2016)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

A vélemény előadója: Artis Pabriks

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1406/2002/EK rendelet

2b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügynökség az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal együttműködésben támogatja a nemzeti és uniós – illetve indokolt esetben nemzetközi – szinten partvédelmi feladatokat ellátó tagállami hatóságokat az alábbiak által:

(1)  Az ügynökség az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Halászati Ellenőrző Hivatallal együttműködésben támogatja a nemzeti és uniós – illetve indokolt esetben nemzetközi – szinten partvédelmi feladatokat ellátó tagállami hatóságokat az alábbiak által:

a)   megosztja a hajózási adatszolgáltatási rendszerekben elérhető, illetve az ügynökségek által fenntartott vagy a számukra elérhető más információs rendszerekben található adatok egyesítésével és elemzésével – a vonatkozó jogalapjukkal összhangban és a tagállamok adatok feletti tulajdonjogának sérelme nélkül – előállított információkat;

a)   megosztja a hajózási adatszolgáltatási rendszerekben elérhető, illetve az ügynökségek által fenntartott vagy a számukra elérhető más információs rendszerekben található adatok egyesítésével és elemzésével – a vonatkozó jogalapjukkal összhangban és a tagállamok adatok feletti tulajdonjogának sérelme nélkül – előállított információkat;

b)  a legkorszerűbb technológián alapuló felügyeleti és kommunikációs szolgáltatásokat nyújt, ideértve a világűrbe telepített és a földi infrastruktúrát és a bármilyen platformra – például távirányítású légijármű-rendszerekre – telepített érzékelőket is;

b)  a legkorszerűbb technológián alapuló felügyeleti és kommunikációs szolgáltatásokat nyújt, ideértve a világűrbe telepített és a földi telepítésű infrastruktúrát és a bármilyen platformra telepített érzékelő eszközöket is;

c)  kapacitást épít iránymutatások, ajánlások és bevált módszerek kidolgozása, valamint a személyzet képzésének és cseréjének előmozdítása által, amelynek célja a partvédelmi feladatokról szóló információcsere és az azzal kapcsolatos együttműködés elősegítése;

c)  kapacitást épít az iránymutatások, ajánlások és bevált módszerek kidolgozása révén, valamint a személyzet képzésének és csereprogramjainak biztosítása révén;

 

ca)  megerősíti a partvédelmi feladatokkal és a tengerészet terén felmerülő kockázatokkal kapcsolatos információcserét és együttműködést;

d)  kapacitást oszt meg, ideértve a többcélú műveletek tervezését és végrehajtását, illetve az eszközök és más képességek ágazatokon és határokon keresztül történő megosztását.

d)  kapacitást oszt meg, ideértve a többcélú műveletek tervezését és végrehajtását, illetve az eszközök és más képességek ágazatokon és határokon keresztül történő megosztását.

(2)  Az ügynökség és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, valamint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal között a partvédelmi feladatokkal összefüggő együttműködés módozatait az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban együttműködési megállapodás keretében kell meghatározni.

(2)  Az ügynökség és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, valamint az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal között a partvédelmi feladatokkal összefüggő együttműködés módozatait az említett intézmények megbízatásával és az ügynökségekre vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban együttműködési megállapodás keretében kell meghatározni.

(3)  A Bizottság ajánlás formájában elfogadhat egy gyakorlati kézikönyvet a partvédelmi feladatok ellátásában való európai együttműködésről, amely nemzeti, uniós és nemzetközi szintű információcserére és együttműködésre vonatkozó iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált módszereket tartalmaz.

(3)  A Bizottság ajánlás formájában gyakorlati kézikönyvet fogadhat el a partvédelmi feladatok ellátásában való európai együttműködésről, amely a nemzeti, uniós és nemzetközi szintű információcserére és együttműködésre vonatkozó iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokat tartalmaz.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA

FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

Hivatkozások

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

21.1.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Artis Pabriks

29.2.2016

Vizsgálat a bizottságban

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Miroslav Poche


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

Hivatkozások

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Korábbi előadók

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

15.6.2016

Az elfogadás dátuma

24.5.2016

 

 

 

Benyújtás dátuma

21.6.2016

Jogi nyilatkozat