Procedūra : 2015/0313(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0215/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0215/2016

Debates :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0306

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 668kWORD 285k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Michael Cramer

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0667),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu . pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0404/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 16. marta atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0215/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ATZINUMS (24.5.2016)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Artis Pabriks

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) 1406/2002

2.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra sadarbībā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru atbalsta valsts iestādes, kuras veic krasta apsardzes funkcijas valsts un Savienības līmenī un – attiecīgos gadījumos – starptautiskā līmenī:

1.  Aģentūra sadarbībā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru atbalsta valsts iestādes, kuras veic krasta apsardzes funkcijas valsts un Savienības līmenī un – attiecīgos gadījumos – starptautiskā līmenī:

(a)   daloties informācijā, kura iegūta agregējot un analizējot datus, kas ir pieejami kuģu ziņošanas sistēmās un citās informācijas sistēmās, kuru izmitināšanu nodrošina aģentūras vai kurām aģentūras var piekļūt, saskaņā ar attiecīgo juridisko pamatu un neskarot dalībvalstu turētās datu īpašumtiesības;

(a)   daloties informācijā, kura iegūta agregējot un analizējot datus, kas ir pieejami kuģu ziņošanas sistēmās un citās informācijas sistēmās, kuru izmitināšanu nodrošina aģentūras vai kurām aģentūras var piekļūt, saskaņā ar attiecīgo juridisko pamatu un neskarot dalībvalstu turētās datu īpašumtiesības;

(b)  sniedzot novērošanas un sakaru pakalpojumus un šajā nolūkā izmantojot modernās tehnoloģijas, tostarp kosmosa un zemes infrastruktūras un sensorus, kas uzstādīti uz jebkāda veida platformas, piemēram, tālvadības gaisa kuģa sistēmās;

(b)  sniedzot novērošanas un sakaru pakalpojumus un šajā nolūkā izmantojot modernās tehnoloģijas, tostarp kosmosa un zemes infrastruktūras un sensorus, kas uzstādīti uz jebkāda veida platformas;

(c)  īstenojot spēju veidošanu un šajā nolūkā izstrādājot vadlīnijas, ieteikumus un paraugpraksi, kā arī atbalstot personāla mācības un apmaiņu, lai tādējādi uzlabotu informācijas apmaiņu un sadarbību krasta apsardzes funkciju jomā;

(c)  īstenojot spēju veidošanu un šajā nolūkā izstrādājot vadlīnijas, ieteikumus un paraugpraksi, kā arī nodrošinot personāla mācības un apmaiņu;

 

(ca)  veicinot informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz krasta apsardzes funkcijām un apdraudējumiem, kas rodas jūrniecības jomā;

(d)  pārnozaru un pārrobežu kontekstā kopīgojot spējas, tostarp vairākmērķu operāciju plānošanu un īstenošanu, un līdzekļus un citas iespējas.

(d)  pārnozaru un pārrobežu kontekstā kopīgojot spējas, tostarp vairākmērķu operāciju plānošanu un īstenošanu, un līdzekļus un citas iespējas.

2.  Kārtību, kādā krasta apsardzes funkciju jomā notiek aģentūras sadarbība ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru, nosaka ar darba vienošanos un saskaņā ar finanšu noteikumiem, ko piemēro aģentūrām.

2.  Kārtību, kādā krasta apsardzes funkciju jomā notiek aģentūras sadarbība ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru, nosaka ar darba vienošanos un saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām un finanšu noteikumiem, ko piemēro aģentūrām.

3.  Komisija ieteikuma veidā var pieņemt tādu praktisku rokasgrāmatu par Eiropas līmeņa sadarbību krasta apsardzes funkciju izpildē, kurā ietvertas vadlīnijas, ieteikumi un paraugprakse attiecībā uz informācijas apmaiņu un sadarbību valsts, Savienības un starptautiskā līmenī."

3.  Komisija ieteikuma veidā var pieņemt tādu praktisku rokasgrāmatu par Eiropas līmeņa sadarbību krasta apsardzes funkciju izpildē, kurā ietvertas vadlīnijas, ieteikumi un paraugprakse attiecībā uz informācijas apmaiņu un sadarbību valsts, Savienības un starptautiskā līmenī."

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Atsauces

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

21.1.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Artis Pabriks

29.2.2016

Izskatīšana komitejā

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Pieņemšanas datums

24.5.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Miroslav Poche


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Atsauces

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.12.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Aizstātie referenti

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

15.6.2016

Pieņemšanas datums

24.5.2016

 

 

 

Iesniegšanas datums

21.6.2016

Juridisks paziņojums