Procedura : 2015/0313(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0215/2016

Teksty złożone :

A8-0215/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0306

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 744kWORD 330k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Michael Cramer

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0667),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0404/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2016 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 oraz art 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0215/2016),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (24.5.2016)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Artis Pabriks

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002

Artykuł 2 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, wspiera krajowe organy pełniące funkcje straży przybrzeżnej na szczeblu krajowym i unijnym oraz, w stosownych przypadkach, na szczeblu międzynarodowym poprzez:

1.  Agencja, we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, wspiera krajowe organy pełniące funkcje straży przybrzeżnej na szczeblu krajowym i unijnym oraz, w stosownych przypadkach, na szczeblu międzynarodowym poprzez:

a)   wymianę informacji generowanych przez syntezę i analizę danych dostępnych z systemów zgłaszania statków i innych systemów informacyjnych utrzymywanych przez agencje lub im udostępnionych, zgodnie z ich odpowiednimi podstawami prawnymi i bez uszczerbku dla faktu, że dane stanowią własność państw członkowskich;

a)   wymianę informacji generowanych przez syntezę i analizę danych dostępnych z systemów zgłaszania statków i innych systemów informacyjnych utrzymywanych przez agencje lub im udostępnionych, zgodnie z ich odpowiednimi podstawami prawnymi i bez uszczerbku dla faktu, że dane stanowią własność państw członkowskich;

b)  świadczenie usług w zakresie nadzoru i łączności opartych na najnowszej technologii, w tym infrastrukturze kosmicznej i naziemnej oraz czujnikach umieszczonych na wszelkiego rodzaju platformach, takich jak zdalnie kierowane bezzałogowe systemy powietrzne;

b)  świadczenie usług w zakresie nadzoru i łączności opartych na najnowszej technologii, w tym infrastrukturze kosmicznej i naziemnej oraz czujnikach umieszczonych na wszelkiego rodzaju platformach;

c)  budowanie potencjału dzięki opracowaniu wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, a także poprzez wsparcie w zakresie szkoleń i wymiany personelu, z myślą o usprawnieniu wymiany informacji i współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej;

c)  budowanie potencjału dzięki opracowaniu wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, a także organizowaniu szkoleń i wymiany pracowników;

 

ca)  wzmocnienie wymiany informacji i współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej i pojawiających się zagrożeń na obszarach morskich;

d)  dzielenie się dostępnym potencjałem, w tym planowanie i realizację operacji wielozadaniowych oraz międzysektorowe i transgraniczne udostępnianie aktywów i innych zdolności.

d)  dzielenie się dostępnym potencjałem, w tym planowanie i realizację operacji wielozadaniowych oraz międzysektorowe i transgraniczne udostępnianie aktywów i innych zdolności.

2.  Zasady współpracy Agencji z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa w zakresie pełnienia funkcji straży przybrzeżnej określa się w ustaleniach roboczych zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do agencji.

2.  Zasady współpracy Agencji z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa w zakresie pełnienia funkcji straży przybrzeżnej określa się w ustaleniach roboczych w ramach powierzonych im mandatów i zgodnie z przepisami finansowymi mającymi zastosowanie do agencji.

3.  Komisja może przyjąć, w formie zalecenia, praktyczny podręcznik dotyczący europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, zawierający wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki odnośnie do wymiany informacji oraz współpracy na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.”.

3.  Komisja może przyjąć, w formie zalecenia, praktyczny podręcznik dotyczący europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, zawierający wytyczne, zalecenia i najlepsze praktyki odnośnie do wymiany informacji oraz współpracy na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym.”.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

Odsyłacze

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

21.1.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Artis Pabriks

29.2.2016

Rozpatrzenie w komisji

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Data przyjęcia

24.5.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Miroslav Poche


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

Odsyłacze

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Data przedstawienia w PE

15.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

15.6.2016

Data przyjęcia

24.5.2016

 

 

 

Data złożenia

21.6.2016

Informacja prawna