Förfarande : 2015/0313(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0215/2016

Ingivna texter :

A8-0215/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0306

BETÄNKANDE     ***I
PDF 371kWORD 275k
21.6.2016
PE 580.572v03-00 A8-0215/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Michael Cramer

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0667),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0404/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 mars 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8‑0215/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (24.5.2016)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Föredragande av yttrande: Artis Pabriks

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning 1406/2002

Artikel 2b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska i samarbete med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån stödja nationella myndigheter som utför kustbevakningstjänster på nationell nivå och unionsnivå samt, i förekommande fall, på internationell nivå genom

1.  Byrån ska i samarbete med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån stödja nationella myndigheter som utför kustbevakningstjänster på nationell nivå och unionsnivå samt, i förekommande fall, på internationell nivå genom

a)   delning av information som genererats genom sammanslagning och analys av data från fartygsrapporteringssystem och andra informationssystem som drivs av eller är tillgängliga via byråerna, i enlighet med deras respektive rättsliga grunder och utan att det påverkar medlemsstaternas äganderätt till data,

a)   delning av information som genererats genom sammanslagning och analys av data från fartygsrapporteringssystem och andra informationssystem som drivs av eller är tillgängliga via byråerna, i enlighet med deras respektive rättsliga grunder och utan att det påverkar medlemsstaternas äganderätt till data,

b)  tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster baserade på spjutspetsteknik, inbegripet rymdbaserad och markbaserad infrastruktur och sensorer som monteras på alla typer av plattformar, som till exempel fjärrstyrda luftfartygssystem,

b)  tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster baserade på spjutspetsteknik, inbegripet rymdbaserad och markbaserad infrastruktur och sensorer som monteras på alla typer av plattformar,

c)  kapacitetsuppbyggnad genom utarbetande av riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis samt genom stöd till utbildning och utbyte av personal i syfte att förbättra informationsutbytet och samarbetet om kustbevakningstjänster,

c)  kapacitetsuppbyggnad genom utarbetande av riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis samt genom tillhandahållande av utbildning och utbyte av personal,

 

ca)  bättre informationsutbyte och samarbete om kustbevakningstjänster och framväxande risker på sjöfartsområdet,

d)  kapacitetsdelning, inbegripet planering och genomförande av multifunktionella insatser och gemensamt utnyttjande av tillgångar och andra resurser över sektors- och nationsgränser.

d)  kapacitetsdelning, inbegripet planering och genomförande av multifunktionella insatser och gemensamt utnyttjande av tillgångar och andra resurser över sektors- och nationsgränser.

2.  Formerna för byråns samarbete om kustbevakningstjänster med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån ska fastställas i ett samarbetsavtal, i enlighet med de finansiella regler som är tillämpliga för byråerna.

2.  Formerna för byråns samarbete om kustbevakningstjänster med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska fiskerikontrollbyrån ska fastställas i ett samarbetsavtal, i enlighet med deras respektive mandat och de finansiella regler som är tillämpliga för byråerna.

3.  Kommissionen får, i form av en rekommendation, anta en handbok om europeiskt samarbete om kustbevakningstjänster, innehållande riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis för informationsutbyte och samarbete på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå.”

3.  Kommissionen får, i form av en rekommendation, anta en handbok om europeiskt samarbete om kustbevakningstjänster, innehållande riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis för informationsutbyte och samarbete på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå.”

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Referensnummer

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

21.1.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Artis Pabriks

29.2.2016

Behandling i utskott

29.2.2016

11.4.2016

24.5.2016

 

Antagande

24.5.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Angelika Mlinar, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emil Radev, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Miroslav Poche


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Referensnummer

COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)

Framläggande för parlamentet

15.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

21.1.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

21.1.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

3.2.2016

ENVI

21.1.2016

ITRE

28.1.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Michael Cramer

15.6.2016

 

 

 

Tidigare föredragande

Marie-Christine Arnautu

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

15.6.2016

Antagande

24.5.2016

 

 

 

Ingivande

21.6.2016

Rättsligt meddelande