Процедура : 2013/0321(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0216/2016

Внесени текстове :

A8-0216/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2016 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0339

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 690kWORD 110k
23.6.2016
PE 582.160v03-00 A8-0216/2016

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна вследствие на присъединяването ѝ към Европейския съюз

(14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Данута Язловецка

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна вследствие на присъединяването ѝ към Европейския съюз

(14381/2013 – C8-0120/2016 2013/0321(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14381/2013),

–  като взе предвид Протокола към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна след присъединяването ѝ към Европейския съюз (14382/2013),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217 и член 218, параграф 6, буква а), както и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на ЕС (C8-0120/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0216/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.


КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Двустранни споразумения – справочна информация

Поради културно-географската си близост и особено поради своето политическо и икономическо значение ЕС и неговите 28 държави членки са най-важният партньор на Швейцария. Освен това благодарение на големия брой споразумения ЕС поддържа по-тесни връзки с Швейцария в сравнение с всяка друга държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Докато Швейцария е четвъртият по големина търговски партньор на ЕС след САЩ, Китай и Русия, за Швейцария ЕС е най-големият търговски партньор. Над 1 милион граждани на ЕС живеят в Швейцария, а освен това ежедневно други 230 000 прекосяват границата, за да работят. Около 430 000 граждани на Швейцария живеят в ЕС. С присъединяването към ЕС на Румъния, България и Хърватия вътрешният пазар се разшири още повече, като достигна почти 505 милиона души и придоби още по-голямо значение за швейцарските ни партньори.

След като през 1992 г. Швейцария отказа да се присъедини към Споразумението за ЕИП, и тъй като и двете страни осъзнават изключителното значение на взаимното сътрудничество, бяха договорени редица двустранни споразумения (т.нар. Двустранни споразумения I) . Те засягаха свободното движение на хора, сухопътния транспорт, въздушния транспорт, селското стопанство, изследователската дейност, както и техническите пречки пред търговията и обществените поръчки и влязоха в сила на 1 юни 2002 г.

Втори пакет от споразумения (Двустранни споразумения II) бяха договорени през юни 2002 г. и подписани през 2004 г. Този пакет съдържа девет различни споразумения относно данъчното облагане на доходи от спестявания, сътрудничеството в борбата срещу измамите, асоциирането на Конфедерация Швейцария към достиженията на правото от Шенген, участието на Швейцария в регламентите „Дъблин“ и „Евродак“, търговията с преработени селскостопански продукти, участието на Швейцария в Европейската агенция за околна среда и в Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (EIONET), сътрудничеството в областта на статистиката, участието на Швейцария в програмите за обучение „Медия плюс“ и „Медия“ и споразумение за избягване на двойното данъчно облагане на пенсионери, работили в институциите на Общността.

В своята политика по отношение на Европа Швейцария винаги е била насочена към укрепване на отношенията с ЕС, като от 2000 г. насам в рамките на седем национални референдуми населението на страната е одобрило и приело почти 20 основни и над 120 двустранни споразумения.

II. Свободно движение на хора

Споразумението относно свободното движение на хора, подписано в рамките на Двустранни споразумения I, предостави на гражданите на договарящите се страни правото да влизат, пребивават и работят на съответните територии, като взаимно се премахват повечето ограничения. Въпреки това за пълноценното възползване от горепосочените права се изисква наличието на трудов договор или поръчка за услуги или притежаването на достатъчно финансови средства и застраховка. Целта на това споразумение беше установяването на правила между Съюза и Швейцария, които да са равностойни на предвидените в достиженията на правото на ЕС и които да позволяват на гражданите да влизат, да пребивават и да работят на съответните територии, да се установяват там като самостоятелно заети или да се обучават, като им се дава и правото на социална сигурност и им се предоставят еднакви условия на живот, заетост и труд като тези, които притежават гражданите на съответната страна. Освен това целта на споразумението беше и да се улесни предоставянето на услуги на територията на договарящите се страни.

Това споразумение беше предмет на определени преходни разпоредби, даващи постепенно възможност на всички граждани на ЕС и на Швейцария да се възползват от свободното движение.

Двустранните споразумения I съдържат също така основна клауза „гилотина“, в която се посочва, че прекратяването на действието на един от седемте договора води до автоматичното прекратяване на действието на всички договори, както и клауза за запазване на съществуващото положение, съгласно която договарящите се страни се ангажират да не приемат допълнителни рестриктивни мерки спрямо гражданите на другата страна в областите, обхванати от това споразумение.

III. Протоколите към Споразумението относно свободното движение на хора

Държавите – страни по Споразумението относно свободното движение на хора, подписано през 2000 г. в рамките на Двустранните споразумения I и в сила от 1 юни 2002 г., бяха Швейцария и държавите от ЕС-15. Споразумението относно свободното движение на хора е единственото, което след разширяването на ЕС на 1 май 2004 г. не влезе автоматично в сила за новите държави членки. Впоследствие Споразумението беше изменено с Протокол и беше разширено, така че да обхване Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия. Първият протокол към Споразумението влезе в сила на 1 април 2006 г. Всеки един от отделните протоколи следва модела на споразумението с държавите от ЕС-15 и съответно съдържа квоти, договорености относно достъпа до пазара на труда, ограничения и защитни клаузи.

Вследствие на присъединяването към Европейския съюз на България и Румъния на 1 януари 2007 г. Споразумението беше изменено отново и влезе в сила през 2009 г. като Протокол II.

Присъединяването през 2013 г. на Хърватия към Европейския съюз постави началото на Протокол ІІІ. Първоначално обаче той беше блокиран поради референдума „Против масовата имиграция“, проведен на 9 февруари 2014 г. В отговор на това ЕС спря преговорите по няколко споразумения с Швейцария, включително Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и програмата за обмен на студенти „Еразъм +“. На 4 март 2016 г., обаче, Швейцария и ЕС подписаха Протокол III, с който Споразумението за свободното движение на хора се разширява, така че да обхване Хърватия.

Както за предходните, така и за настоящия Протокол III се изисква одобрението на Европейския парламент.

IV. Настоящият протокол

В настоящия протокол се предвижда, че за период от 7 години, считано от датата на влизането му в сила, Швейцария може да ограничи достъпа на хърватски граждани до пазара на труда (квоти, приоритет на местните работници, контрол на условията на труд и заплатите). През последните две години от този преходен период ограниченията трябва да бъдат приети от Съвместния комитет Швейцария-ЕС.

Що се отнася до ограниченията, свързани с пазара на труда, Швейцария може да запази количествени ограничения по отношение на достъпа на наетите в Швейцария работници и самостоятелно заетите лица, които са граждани на Хърватия, за следните две категории пребиваване: а) пребиваване за период повече от четири месеца и по-малко от една година; б) пребиваване за период от една година или повече от една година.

Количествените ограничения се определят за всяка една от седемте години на действието на протокола. Квотите за всяка година са прогресивни, така че Швейцария може да започне постепенно, от година на година, да отваря своя пазар на труда за хърватски работници.

Предвидени са допълнителни разпоредби, така че да се даде възможност на Швейцария и Хърватия да запазят контрола върху приоритета на работниците, интегрирани в редовния пазар на труда, и върху заплащането и условията на труд, които се прилагат по отношение на гражданите на другата засегната договаряща страна.

Хърватия следва да има правото да въведе същите количествени ограничения спрямо швейцарски граждани за същите периоди. Важна заключителна предпазна клауза гласи, че в края на 7-годишния период на Протокола Швейцария ще има още три години възможността да задейства едностранно предпазната клауза спрямо хърватски граждани, за да ограничи броя на разрешенията за пребиваване, които позволяват работа. За тази цел са предвидени специални разпоредби.

Общият преходен период с предпазна клауза – ако е приложимо – възлиза следователно на 10 години, считано от датата на влизане в сила на Протокола.

V. Допитването до народа „Против масовата имиграция“, проведено на 9 февруари 2014 г.

На 9 февруари 2014 г. с 50,3% от гласовете и с мнозинство на кантоните населението на Швейцария прие чрез референдум народна инициатива, представяна от швейцарската народна партия, под надслов „Против масовата имиграция“. Най-важен елемент на инициативата беше въвеждането на нов член 121а на швейцарската федерална конституция. Основното, което предвижда този член, е, че Швейцария урежда едностранно имиграцията и въз основа на цялостните си икономически интереси може да въвежда ограничения на разрешенията за пребиваване и квоти, както и че при наемането на специалисти предприятията са задължени да отдават приоритет на швейцарските граждани. От друга страна, от изключително голямо значение за споразумението между ЕС и Швейцария е фактът, че в инициативата „Против масовата имиграция“ се посочва, че международни договори или споразумения не може да бъдат в нарушение на нововъведения член.

На практика с член 121а от конституцията се цели ограничаването на имиграцията в Швейцария, въвеждането отново на квоти за чуждестранните граждани и предоговарянето на Споразумението с ЕС за свободното движение на хора. С приемането му Федералният съвет разполага със срок от три години за въвеждането на мерки за постигането на тези цели, т.е. до февруари 2017 г. Следва обаче да се отбележи, че член 121а не е съвместим със Споразумението относно свободното движение на хора.

През юли 2014 г. писмо с искане за преразглеждане на Споразумението относно свободното движение на хора беше изпратено до Европейската служба за външна дейност, която отговаря за управлението на Споразумението между ЕС и Швейцария относно свободното движение на хора. След провеждането на консултации с държавите членки върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност г-жа Катрин Аштън изпрати незабавен отговор, в който се подчертава, че предоговарянето на принципа на недискриминация, включително на еднакво третиране, с цел въвеждане на количествени ограничения и квоти, съчетани с отдаване на приоритет на швейцарските граждани, би било в принципно противоречие със Споразумението и че по тази причина ЕС не е съгласен да извърши преразглеждане в това отношение.

Понастоящем се провеждат консултации с представители на Швейцария с цел да се намери приемливо за двете страни решение – като се вземат предвид клаузата „гилотина“ и необходимостта от зачитане на условията на Споразумението – евентуално въз основа на тълкуване на член 14.2 от Споразумението, в който се предвижда, че в случай на „сериозни икономически и социални затруднения“, Съвместният комитет може да разгледа подходящи мерки за преодоляване на ситуацията.

През следващите месеци ще трябва да бъде намерено решение по отношение на последиците от посочения референдум. Като има предвид, че решението, взето самостоятелно от Швейцария, може да доведе до прекратяване на действието на Двустранните споразумения І, следва Конфедерация Швейцария да представи предложение за приемливо решение.

VI. Позиция на докладчика

Фактът, че Швейцария се възползва от вътрешния пазар и неговото разширяване наравно с държавите – членки на ЕС, е посочван многократно от страна на швейцарските партньори(1) и се подчертава в рамките на швейцарската анализ на последствията от прекратяването на действието на Двустранните споразумения I(2). Няма съмнение, че за Хърватия и Швейцария подписването на настоящия Протокол III ще бъде от полза в политически, икономически и културен аспект, като се възползват от един по-голям вътрешен пазар, където свободното движение е основен елемент.

Въз основа на всички тези причини докладчикът подкрепя Протокола към Споразумението и препоръчва одобряването му.

(1)

Корпоративната асоциация „Economiesuisse“ определя двустранните споразумения като „абсолютно необходими и неизбежни“, особено по отношение на достъпа до пазарите на новите държави членки.

(2)

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftsbeziehungen_mit_der_EU/wirtschaftliche-bedeutung-der-bilateralen-i/volkswirtschaftliche-auswirkungen-eines-wegfalls-der-bilateralen.html


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Paul Tang


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

Green/EFA

PPE

 

S&D

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Morten Løkkegaard, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc

Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin

Lynn Boylan, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Paul Tang, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

2

-

ENF

NI

Dominique Martin

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация