Postup : 2013/0321(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0216/2016

Predkladané texty :

A8-0216/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2016 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0339

ODPORÚČANIE     ***
PDF 530kWORD 103k
23.6.2016
PE 582.160v02-00 A8-0216/2016

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov

(14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Danuta Jazłowiecka

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov

(14381/2013 – C8-0120/2016 – 2013/0321(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14381/2013),

–  so zreteľom na Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb so zreteľom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany po jej pristúpení k Európskej únii (14382/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217, článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0120/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0216/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Bilaterálne dohody – podkladové informácie

Pre svoju zemepisnú a kultúrnu blízkosť a najmä pre jej politický a hospodársky význam je EÚ s 28 členskými štátmi najvýznamnejším partnerom Švajčiarska. Prostredníctvom širokej škály dohôd má EÚ užšie vzťahy so Švajčiarskom, ako s akoukoľvek inou krajinou mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Kým Švajčiarsko je 4. najväčším obchodným partnerom EÚ, hneď po USA, Číne a Rusku, pre Švajčiarsko je EÚ najväčším partnerom. Viac než milión občanov EÚ žije vo Švajčiarsku a ďalších 230 000 denne tam cestuje do práce. V EÚ žije približne 430 000 švajčiarskych občanov. S vstupom Rumunska, Bulharska a Chorvátska do EÚ sa vnútorný trh ďalej rozšíril, pričom dosiahol takmer 505 miliónov ľudí a stáva sa ešte dôležitejším pre nášho švajčiarskeho partnera.

Po švajčiarskom odmietnutí pristúpenia k dohode o EHP v roku 1992 a so spoločným vedomým zásadnej dôležitosti spolupráce bola dojednaná séria dvojstranných dohôd (tzv dvojstranné dohody I). Týkali sa voľného pohybu osôb, pozemnej dopravy, leteckej dopravy, poľnohospodárstva, výskumu, technických prekážok obchodu, verejného obstarávania a výskumnej spolupráce a nadobudli účinnosť 1. júna 2002.

Druhý balík dohôd (tzv. dvojstranné dohody II), boli vyjednané od júna 2002 a podpísané v roku 2004. Tento balík obsahuje deväť rôznych dohôd, ktoré sa týkajú zdaňovania úspor, spolupráce v boji proti podvodom, pridruženia Švajčiarska k schengenskému acquis, účasti Švajčiarska na nariadeniach Dublin a Eurodac, obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, švajčiarskej účasti v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (EIONET), spolupráce v oblasti štatistiky, účasti Švajčiarska na vzdelávacích programoch Media Plus a Media a dohody o zamedzení dvojitého zdaňovania dôchodcov inštitúcií Spoločenstva.

V európskej politike bolo vždy cieľom Švajčiarska posilnenie vzťahov s EÚ, pričom od roku 2000 švajčiarsky ľud v siedmich referendách potvrdil takmer 20 základných dohôd a vyše 120 dvojstranných dohôd.

II. Voľný pohyb osôb

Dohoda o voľnom pohybe osôb podpísaná v rámci dvojstranných dohôd I poskytla občanom zmluvných strán právo na vstup, život a prácu na dotknutých územiach tým, že sa vzájomne odstránila väčšina obmedzení. Aby však mohli v plnej miere uplatniť tieto práva, je potrebná pracovná zmluva alebo zmluva o poskytovaní služieb alebo držba dostatočných finančných prostriedkov a poistenie. Cieľom tejto dohody bolo zaviesť medzi Úniou a Švajčiarskom pravidlá rovnocenné tým, ktoré sú stanovené v acquis communautaire a povoľujú vstup, pobyt, prácu, samostatnú zárobkovú činnosť, štúdium, udeľujú právo na sociálne zabezpečenie a rovnaké životné podmienky, podmienky zamestnávania a pracovné podmienky, aké sa poskytujú štátnym príslušníkom. Okrem toho bolo cieľom dohody zjednodušiť poskytovanie služieb na území zmluvných strán.

Dohoda podliehala určitým prechodným ustanoveniam a postupne umožnila celej EÚ a Švajčiarsku využívať výhody voľného pohybu.

Dvojstranná dohoda I tiež obsahuje základnú tzv. gilotínovú doložku, v ktorej sa uvádza, že ak sa niektorá zo siedmych zmlúv vypovie, automaticky budú vypovedané všetky ostatné zmluvy, a doložku o zachovaní stavu, podľa ktorej sa zmluvné strany zaväzujú neprijímať žiadne ďalšie obmedzujúce opatrenia voči štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

III. Protokoly k dohode o voľnom pohybe osôb

Dohoda o voľnom pohybe osôb podpísaná v roku 2000 rámci dvojstrannej dohody I a v platnosti od 1. júna 2002 bola podpísaná Švajčiarskom a vtedajšou EÚ – 15. Dohoda o voľnom pohybe osôb je jedinou, ktorá nebola automaticky rozšírená na nové členské štáty po rozšírení EÚ 1. mája 2004. Dohoda bola preto zmenená protokolom a rozšírená na Česko, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko Prvý protokol k dohode nadobudol platnosť 1. apríla 2006. Jednotlivé protokoly nasledovali vzor dohody s EÚ – 15 a stanovili kvóty, režim prístupu na trh práce, obmedzenia a ochranné doložky.

Po pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii 1. januára 2007 bola dohoda opäť zmenená a nadobudla platnosť v roku 2009 ako protokol II.

Vstupom Chorvátska do Európskej únie bol iniciovaný protokol III. V dôsledku referenda „proti masovému prisťahovalectvu“ z 9. februára 2014 bol na začiatku zablokovaný. V reakcii na referendum EÚ pozastavila rokovania o niekoľkých dohodách so Švajčiarskom vrátane rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 a študentského výmenného programu Erasmus+. 4. marca 2016 však Švajčiarsko a EÚ podpísali protokol III rozširujúci dohodu o voľnom pohybe osôb na Chorvátsko.

Súčasný protokol III vyžaduje, podobne ako v prípade predchádzajúcich, súhlas Európskeho parlamentu.

IV. Súčasný protokol

Je stanovené, že na obdobie 7 rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu môže Švajčiarsko obmedziť prístup chorvátskych občanov na trh práce (kvóty, uprednostňovanie miestnych pracovníkov, kontrola pracovných podmienok a miezd). Počas posledných dvoch rokov tohto prechodného obdobia musí s týmito obmedzeniami súhlasiť spoločný výbor Švajčiarsko – EÚ.

Pokiaľ ide o obmedzenia pracovného trhu, Švajčiarsko môže zachovať obmedzenia počtu, pokiaľ ide o prístup pracovníkov zamestnaných vo Švajčiarsku a pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Chorvátskej republiky, a to pre tieto dve kategórie pobytu: a) pobyt na obdobie dlhšie ako štyri mesiace a kratšie ako jeden rok; b) na obdobie jeden rok alebo viac.

Obmedzenia počtu sú stanovené pre každý rok sedemročného obdobia uplatňovania protokolu. Kvóty na každý rok sú progresívne, takže Švajčiarsko môže postupne v priebehu rokov otvoriť pracovný trh pre chorvátskych pracovníkov.

Ďalšie ustanovenia umožňujú Švajčiarsku a Chorvátsku zachovať kontroly uprednostňovania pracovníkov integrovaných do riadneho pracovného trhu a mzdových a pracovných podmienok vzťahujúcich sa na štátnych príslušníkov dotknutej druhej zmluvnej strany.

Chorvátsko by malo mať nárok zaviesť rovnaké obmedzenia počtu pre štátnych príslušníkov Švajčiarska na rovnaké obdobie. Dôležitá konečná ochranná doložka uvádza, že na konci sedemročného obdobia protokolu má Švajčiarsko príležitosť jednostranne uplatniť na ďalšie tri roky ochrannú doložku proti občanom Chorvátska s cieľom obmedziť počet povolení na pobyt, ktoré im umožňujú pracovať. Na tento účel sú stanovené osobitné ustanovenia.

Celkové prechodné obdobie s ochrannou doložkou – v prípade potreby – je teda 10 rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

V. Ľudové hlasovanie z 9. februára 2014 „proti masovému prisťahovalectvu“

9. februára 2014 získala 50,3 % hlasov a väčšinu kantónov občianska iniciatíva predložená Švajčiarskou ľudovou stranou pod názvom Proti masovému prisťahovalectvu, ktorú prijal švajčiarsky národ v referende. Hlavným prvkom tejto iniciatívy bolo vloženie nového článku 121písm. a) do švajčiarskej ústavy. Hlavné prvky tohto článku uvádzali, že Švajčiarsko samostatne upravuje prisťahovalectvo, možno zaviesť obmedzenia povolení na pobyt a kvóty na základe celkových hospodárskych záujmov Švajčiarska, a že podniky sú povinné uprednostniť pri nábore pracovníkov švajčiarskych štátnych príslušníkov. Okrem toho je veľmi dôležité pre dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom, že iniciatíva Proti masovému prisťahovalectvu uvádzala, že žiadna medzinárodná zmluva alebo dohoda nesmie porušiť novozavedený článok.

V praxi je cieľom článku 121písm. a) ústavy obmedziť prisťahovalectvo do Švajčiarska, opätovne zaviesť kvóty pre cudzincov a opätovne prerokovať dohodu o voľnom pohybe osôb s EÚ. Po prijatí má Spolková rada tri roky na zavedenie opatrení na dosiahnutie týchto cieľov, teda do februára 2017. Je však potrebné zdôrazniť, že článok 121písm. a) nie je zlučiteľný s dohodou o voľnom pohybe osôb.

V júli 2014 bol Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, zodpovednej za správu dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb, zaslaný list, ktorý žiada o revíziu dohody o voľnom pohybe osôb. Bola zaslaná okamžitá odpoveď vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej, po konzultáciách s členskými štátmi, ktorá zdôraznila, že opätovné vyjednanie zásady nediskriminácie vrátane rovnakého zaobchádzania s cieľom zaviesť obmedzenia počtu a kvóty, spolu s uprednostňovaním švajčiarskych štátnych príslušníkov, by bolo v podstatnom rozpore s dohodou, a že v dôsledku toho EÚ nebude súhlasiť so žiadnou revíziou v tejto súvislosti.

Berúc do úvahy tzv. gilotínovú doložku a potrebu dodržiavať podmienky dohody v súčasnosti prebiehajú konzultácie so švajčiarskymi zástupcami s cieľom nájsť prijateľné riešenie, podľa možnosti na základe výkladu článku 14 ods. 2 dohody, v ktorom sa stanovuje, že v prípade „vážnych hospodárskych a sociálnych ťažkostí“ spoločný výbor môže preskúmať vhodné opatrenia na nápravu situácie.

Nadchádzajúce mesiace budú musieť priniesť riešenie situácie po referende. Ak vezmeme do úvahy, že švajčiarske autonómne rozhodnutie môže spôsobiť ukončenie dvojstrannej dohody I, je potom na Švajčiarskej konfederácii, aby navrhla prijateľné riešenie.

VI. Stanovisko spravodajkyne

Švajčiarsko profituje porovnateľne ako členské štáty EÚ z vnútorného trhu a jeho rozšírení, čo opakovane uviedol švajčiarsky náprotivok(1) a čo zdôraznila švajčiarska analýza dôsledkov ukončenia dvojstranných dohôd I(2). Je nepochybné, že aj Chorvátsko aj Švajčiarsko budú mať prospech z podpisu tohto protokolu III a budú politicky, hospodársky a kultúrne profitovať z väčšieho vnútorného trhu, kde je voľný pohyb kľúčovým prvkom.

Zo všetkých týchto dôvodov spravodajkyňa podporuje protokol k dohode a odporúča mu udeliť súhlas.

(1)

Združenie švajčiarskych podnikov Economiesuisse definuje dvojstranné dohody ako „nenahraditeľné a nevyhnutné“, a to najmä pokiaľ ide o prístup na trhy nových členských štátov;

(2)

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Wirtschaftsbeziehungen_mit_der_EU/wirtschaftliche-bedeutung-der-bilateralen-i/volkswirtschaftliche-auswirkungen-eines-wegfalls-der-bilateralen.html


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Sergio Gutiérrez Prieto, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Tang


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

Green/EFA

PPE

 

S&D

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Morten Løkkegaard, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc

Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin

Lynn Boylan, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer

Terry Reintke, Tatjana Zdanoka

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Paul Tang, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

2

-

ENF

NI

Dominique Martin

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne oznámenie