Postup : 2016/0002(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0219/2016

Předložené texty :

A8-0219/2016

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0148

ZPRÁVA     ***I
PDF 760kWORD 431k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Timothy Kirkhope

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0007),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 1 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0012/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0219/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Unie si sama stanovila za cíl poskytovat svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob a současně fungují vhodná opatření pro předcházení a potírání trestné činnosti.

(1)  Unie si sama stanovila za cíl poskytovat svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob a současně fungují vhodná opatření pro předcházení a potírání trestné činnosti a zajištění vnitřní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Právní rámec ECRIS však dostatečně nezohledňuje zvláštní aspekty žádostí ohledně státních příslušníků třetích zemí. Ačkoli je nyní možné vyměňovat si informace o státních příslušnících třetích zemí prostřednictvím ECRIS, neexistuje žádný postup či mechanismus, jak tuto výměnu účinně provádět.

(4)  Současný právní rámec ECRIS však dostatečně neřeší zvláštní aspekty žádostí ohledně státních příslušníků třetích zemí. Ačkoli je již možné vyměňovat si informace o státních příslušnících třetích zemí prostřednictvím ECRIS, neexistuje žádný společný evropský postup či mechanismus, jak tuto výměnu účinně provádět.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Takové plošné žádosti však představují administrativní zátěž pro všechny členské státy, a to i pro ty, které o dotčeném státním příslušníku třetí země nemají žádné informace. V praxi tato negativní stránka členské státy odrazuje od podávání žádostí o informace o státních příslušnících třetích zemí, a omezují se tak na informace z rejstříku trestů uložené v jejich vlastním rejstříku.

(6)  Takové plošné žádosti však představují nepřiměřenou administrativní zátěž pro všechny členské státy, a to i pro ty, které o dotčeném státním příslušníku třetí země nemají žádné informace. V praxi tato negativní stránka členské státy odrazuje od podávání žádostí o informace o státních příslušnících třetích zemí u jiných členských států, což vážně brání výměně informací o těchto státních příslušnících mezi členskými státy a vede k omezení se na informace z rejstříku trestů uložené v jejich vlastním rejstříku. V důsledku toho vzniká zvýšené riziko, že výměna informací mezi členskými státy bude neúplná a neúčinná, což pak ovlivní úroveň bezpečnosti a ochrany občanů a osob žijících v Unii.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Výměna informací o odsouzeních v trestním řízení má význam v rámci strategií boje proti trestné činnosti a potírání terorismu. Pokud by členské státy využívaly plného potenciálu ECRIS, napomohlo by to reakci trestního soudnictví na radikalizaci vedoucí k terorismu a násilnému extremismu.

(7)  Výměna informací o odsouzeních v trestním řízení má význam v rámci strategií boje proti trestné činnosti a potírání terorismu a pro zajištění bezpečnosti v rámci Unie. Pokud by členské státy využívaly plného potenciálu ECRIS, podpořilo by to reakci trestního soudnictví členských států na radikalizaci vedoucí k terorismu a násilnému extremismu, posílilo ochranu zranitelných osob a pomohlo v boji proti vytrvalému a vážnému působení přeshraničních organizovaných zločineckých sítí.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Nedávné teroristické útoky ukázaly zejména naléhavou potřebu posílit příslušnou výměnu informací, zejména pokud jde o rozšíření ECRIS na státní příslušníky třetích zemí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Aby se zvýšila účinnost výměny informací o odsouzeních a o omezení práv v důsledku odsouzení sexuálně motivovaných trestných činů proti dětem, uloží směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU1a členským státům povinnost přijmout nezbytná opatření, která zajistí, že při náboru osoby na pracovní místo, jehož náplň zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi, budou mít zaměstnavatelé právo zažádat o informace o dosavadních odsouzeních a o jakýchkoli omezeních práv v důsledku odsouzení. Členské státy by se měly snažit zajistit podobná ochranná opatření ve vztahu k osobám, které se uchází o zaměstnání zahrnující práci se zdravotně postiženými nebo staršími osobami. Cílem je zajistit, aby osoby odsouzené za sexuálně motivovaný nebo násilný trestný čin vůči dítěti nebo zranitelné osobě již nemohly toto odsouzení nebo omezení práv skrývat s cílem vykonávat práci tohoto druhu v jiném členském státě.

 

____________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1).

Odůvodnění

Zpravodaj je přesvědčen, že ověření spolehlivosti by se nemělo omezovat pouze na ty, jejichž náplň práce zahrnuje kontakt s dětmi, ale rovněž na ty, kdo pracují se zranitelnými osobami, včetně osob se zdravotním postižením, a na pracovníky ve zdravotnictví a školství obecně.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)   Měl by tudíž být zřízen systém, v němž by ústřední orgán členského státu rychle a účinně zjistil, ve kterém dalším členském státě jsou k dispozici informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, aby tak bylo možno využít stávajícího rámce ECRIS.

(9)   Měl by tudíž být zřízen systém, v němž by ústřední orgán členského státu ihned a účinně zjistil, který další členský stát uchovává informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)   Mezi povinnosti členských států, pokud jde o odsouzení státních příslušníků třetích zemí, by mělo patřit rovněž odebrání otisků prstů zajišťujících identifikaci. K těmto povinnostem patří rovněž uchovávání informací, včetně otisků prstů, odpovědi na žádosti o informace od jiných ústředních orgánů, zajištění, aby byl výpis z rejstříku trestů, o nějž požádá státní příslušník třetí země, dle potřeby doplněn o informace z jiných členských států, a provedení technických změn za účelem uplatnění nejmodernějších technologií, jež jsou nezbytné k fungování systému výměny informací.

(10)   Mezi povinnosti členských států, pokud jde o odsouzení státních příslušníků třetích zemí, by mělo v případě potřeby patřit rovněž odebrání otisků prstů zajišťujících identifikaci. K těmto povinnostem patří rovněž uchovávání informací, včetně otisků prstů, odpovědi na žádosti o informace od jiných ústředních orgánů, zajištění, aby byl výpis z rejstříku trestů, o nějž požádá státní příslušník třetí země, dle potřeby doplněn o informace z jiných členských států, a provedení technických změn za účelem uplatnění nejmodernějších technologií, jež jsou nezbytné k fungování systému výměny informací.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Nebude-li mít některý členský stát úplné informace o konkrétním státním příslušníku třetí země, měly by decentralizované informační technologie umožnit ústředním orgánům členských států zjistit, který jiný členský stát dotčené informace z rejstříku trestů uchovává. Za tímto účelem by měl každý ústřední orgán předat ostatním členským státům index-filtr, který obsahuje identifikační údaje státních příslušníků třetích zemí odsouzených v daném členském státě, a to v anonymizované podobě. Osobní údaje by měly být anonymizovány tak, aby nebylo možno identifikovat subjekt údajů. Přijímající členský stát poté může tyto údaje srovnat s vlastními informacemi na základě systému nalezení či nenalezení shody, čímž zjistí, zda jsou v jiném členském státě k dispozici informace z rejstříku trestů, a v případě shody, v kterém členském státě. Přijímající členský stát by poté měl v návaznosti na zjištění shody použít rámec ECRIS. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rovněž státními příslušníky některého členského státu, měly by se informace zahrnuté v indexu omezit na informace, jež jsou dostupné, pokud jde o státní příslušníky členských států.

(11)  Nebude-li mít centralizovaná databáze Unie úplné informace o konkrétním odsouzeném státním příslušníku třetí země, měly by decentralizované systémy informačních technologií umožnit ústředním orgánům členských států zjistit, který jiný členský stát dotčené informace z rejstříku trestů o tomto konkrétním státním příslušníku třetí země uchovává. Za tímto účelem by měl každý určený ústřední orgán předat ostatním členským státům index-filtr, který obsahuje identifikační údaje státních příslušníků třetích zemí odsouzených v daném členském státě, a to v pseudonymizované podobě. Osobní údaje v index-filtru by měly být pseudonymizovány tak, aby nebylo možno přímo identifikovat subjekt údajů. Přijímající členský stát poté může tyto údaje srovnat s vlastními informacemi na základě systému nalezení či nenalezení shody, čímž zjistí, zda jsou v jiném členském státě k dispozici informace z rejstříku trestů, a v případě shody, v kterém členském státě. Přijímající členský stát by poté měl v návaznosti na zjištění shody použít rámec ECRIS. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rovněž státními příslušníky některého členského státu, měly by se informace zahrnuté v index-filtru omezit na informace, jež jsou dostupné, pokud jde o státní příslušníky členských států.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)   Pokud obdrží v souvislosti s trestním řízením a na základě dvoustranné dohody v souladu s právem Unie některý členský stát informaci o tom, že státní příslušník třetí země pobývající na území Unie byl soudním orgánem ve třetí zemi odsouzen pro teroristické činy nebo závažnou trestnou činnost, je třeba, aby měl tento členský stát možnost vytvořit a předat ostatním členských států index-filtr s touto informací, v mezích dané dvoustranné dohody. Tato výměna informací by měla zejména plně dodržovat zásadu proporcionality, nezbytnosti a práva na spravedlivý proces v této třetí zemi.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)   Komise by měla přijmout veškerá nezbytná opatření k dosažení interoperability a propojení společné komunikační infrastruktury ECRIS se všemi ostatními příslušnými databázemi Unie pro účely vymáhání práva, hraniční kontroly a justiční spolupráce.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV22 by se mělo uplatňovat na elektronickou výměnu informací z rejstříků trestů členských států, která zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany údajů při jejich výměně mezi členskými státy a současně členským státům umožňuje požadovat vyšší normy ochrany při vnitrostátním zpracování údajů.

(12)  Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV22 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68022a se musí uplatňovat na elektronickou výměnu informací z rejstříků trestů členských států, která tak zajišťuje vysokou úroveň ochrany údajů při jejich výměně mezi členskými státy a současně členským státům umožňuje požadovat dokonce i vyšší normy ochrany údajů při vnitrostátním zpracování údajů.

____________

____________

22 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60).

22 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60).

 

22a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Odůvodnění

Směrnice by měla být rovněž aktualizována s ohledem na pravidla ochrany údajů přijatá během nedávné revize právních předpisů v oblasti prosazování práva.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Tato směrnice respektuje základní práva a svobody a zachovává zásady uznané především Listinou základních práv Evropské unie, včetně práva na ochranu osobních údajů, zásady rovnosti před zákonem a obecného zákazu diskriminace. Tato směrnice by měla být provedena v souladu s těmito právy a zásadami.

(15)  Tato směrnice respektuje základní práva a svobody a zachovává zásady uznané především Listinou základních práv Evropské unie, včetně práva na ochranu osobních údajů, včetně správních a soudních opravných prostředků, zásady rovnosti před zákonem, práva na spravedlivý proces, presumpce neviny a obecného zákazu diskriminace. Tato směrnice by měla být provedena v souladu s těmito právy a zásadami a zásadami proporcionality a nezbytnosti.

Odůvodnění

Ustanovení o poskytování informací o předchozích odsouzeních by nemělo bránit právu na spravedlivý proces a presumpci neviny jedince. Je proto třeba přihlížet k těmto hodnotám a dalším právním předpisům EU v oblasti procesních práv.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Jelikož cíle této směrnice, totiž umožnění rychlé a účinné výměny informací z rejstříku trestů týkajících se státních příslušníků třetích zemí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale z důvodu nezbytné synergie a interoperability jej může být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení vytyčeného cíle.

(16)  Jelikož cíle této směrnice, totiž umožnění rychlé a účinné výměny informací z rejstříku trestů týkajících se státních příslušníků třetích zemí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale zavedením společných pravidel a interoperabilních systémů jej může být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení vytyčeného cíle.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Článek 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) článek 1 se nahrazuje tímto:

1) článek 1 se nahrazuje tímto:

‚Článek 1

‚Článek 1

Předmět

Předmět

Toto rámcové rozhodnutí

Toto rámcové rozhodnutí

a)  určuje způsoby, jakými odsuzující členský stát sdílí informace o odsouzeních s ostatními členskými státy;

a)  určuje způsoby a podmínky, jakými odsuzující členský stát sdílí informace o odsouzeních s ostatními členskými státy;

b)  vymezuje odsuzujícímu členskému státu povinnosti při uchovávání těchto informací a upřesňuje metody, jimiž se tento stát musí řídit, když odpovídá na žádost o informace z rejstříku trestů;

b)  vymezuje odsuzujícímu členskému státu povinnosti při uchovávání těchto informací a při zachování soukromí a upřesňuje metody, jimiž se tento stát musí řídit, když odpovídá na žádost o informace z rejstříku trestů;

 

ba)  členským státům, jejichž je daná osoba státním příslušníkem, vymezuje povinnosti při uchovávání těchto informací a upřesňuje metody, jimiž se tyto státy musí řídit, když odpovídají na žádost o informace z rejstříku trestů;

c)  zřizuje decentralizovaný systém informačních technologií k výměně informací o odsouzeních založený na databázích rejstříků trestů každého členského státu – Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).“;

c)  zřizuje evropský decentralizovaný systém informačních technologií k výměně informací o odsouzeních založený na databázích rejstříků trestů každého členského státu – Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).“;

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 3

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  v článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

3)  v článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby při záznamu odsouzení vydaného na jeho území do jeho rejstříku trestů byly doplněny informace o státní příslušnosti nebo státních příslušnostech odsouzeného, je-li odsouzený státním příslušníkem jiného členského státu nebo státním příslušníkem třetí země.“;

„1.  Každý členský stát přijme veškerá nezbytná opatření, aby při odsouzení vydaném na jeho území byl o tom zanesen záznam do jeho databáze rejstříku trestů a aby byly doplněny informace o státní příslušnosti nebo státních příslušnostech odsouzeného, je-li odsouzený státním příslušníkem jiného členského státu nebo státním příslušníkem třetí země.“;

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 4 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členský stát, v němž je vydáno odsouzení vůči státnímu příslušníku třetí země, uchovává následující informace, kromě výjimečných ojedinělých případů, kdy to není možné:

1.  Členský stát, v němž je vydáno odsouzení vůči státnímu příslušníku třetí země, vždy uchovává následující informace, kromě výjimečných ojedinělých případů, kdy to není možné (povinné informace):

a)  informace o odsouzeném (celé jméno, datum narození, místo narození (obec a země), pohlaví, státní příslušnost a případně dřívější jméno nebo příjmení);

a)  informace o odsouzeném (celé jméno, datum narození, místo narození (obec a země), pohlaví, státní příslušnost a případně dřívější jméno nebo příjmení);

b)  informace o povaze odsouzení (datum odsouzení, název soudu, datum nabytí právní moci rozhodnutí);

b)  informace o povaze odsouzení (datum odsouzení, název soudu, datum nabytí právní moci rozhodnutí);

c)  informace o trestných činech, za něž bylo vydáno odsouzení (datum trestného činu, který vedl k odsouzení, a název nebo právní kvalifikace trestného činu, jakož i odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů);

c)  informace o trestných činech, za něž bylo vydáno odsouzení (datum trestného činu, který vedl k odsouzení, a název nebo právní kvalifikace trestného činu, jakož i odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů);

d)  informace o obsahu odsouzení (zejména o trestu, jakýchkoli dodatečných sankcích, ochranných opatřeních a následných rozhodnutích, kterými se mění výkon trestu);

d)  informace o obsahu odsouzení (zejména o trestu, jakýchkoli dodatečných sankcích, ochranných opatřeních a následných rozhodnutích, kterými se mění výkon trestu);

 

1a.  Členský stát, v němž je vydáno odsouzení vůči státnímu příslušníku třetí země, smí uchovávat následující informace, jsou-li k dispozici (nepovinné informace):

e)  jména rodičů odsouzeného;

 

f)  jednací číslo odsouzení;

a)  jednací číslo odsouzení;

g)  místo spáchání trestného činu;

b)  místo spáchání trestného činu;

h)  případně omezení práv v důsledku odsouzení;

c)  případně omezení práv v důsledku odsouzení;

i)  identifikační číslo odsouzeného nebo druh a číslo identifikačního dokladu odsouzeného;

d)  identifikační číslo odsouzeného nebo druh a číslo identifikačního dokladu odsouzeného;

j)  otisky prstů odsouzeného;

e)  otisky prstů odsouzeného pouze v případě, kdy vnitrostátní právní předpisy členského státu, v němž je odsouzení vydáno, umožňují shromažďování a uchovávání otisků prstů odsouzené osoby;

k)  případně pseudonym nebo krycí jméno nebo jména.

f)  případně pseudonym nebo krycí jméno nebo jména.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby údaje o odsouzeném státním příslušníku třetí země uchovávané na vnitrostátní úrovni byly tříděny stejným způsobem, jako je tomu u odsouzených státních příslušníků EU, s uvedením povinných a nepovinných informací, aby se předešlo případné zbytečné diskriminaci.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 4a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ústřední orgán vytvoří index-filtr obsahující anonymizované druhy informací uvedené v odst. 1 písm. a), e), i), j) a k), pokud jde o státní příslušníky třetích zemí odsouzené v jeho členském státě. Ústřední orgán tento index-filtr a jeho případné aktualizace předá všem členským státům.

2.  Ústřední orgán vytvoří index-filtr obsahující pseudonymizované druhy informací uvedené v odst. 1 písm. a) a odst. 1a písm. d), e), a f), pokud jde o státní příslušníky třetích zemí odsouzené v jeho členském státě. Ústřední orgán tento index-filtr a jeho případné aktualizace předá všem členským státům.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 4 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Jsou-li informace podle odstavce 1 změněny nebo vymazány, provede ústřední orgán odsuzujícího členského státu okamžitě stejnou změnu nebo výmaz v informacích uchovávaných v souladu s odstavcem 1 a obsažených v index-filtru vytvořeném v souladu s odstavcem 2.

3. Jsou-li informace podle odstavců 1 a 1a změněny nebo vymazány, provede ústřední orgán odsuzujícího členského státu okamžitě stejnou změnu nebo výmaz v informacích uchovávaných v souladu s odstavci 1 a 1a a obsažených v index-filtru vytvořeném v souladu s odstavcem 2 a aktualizuje informace obsažené v index-filtru uchovávaném ve všech ostatních členských státech.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 4 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.   Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí rovněž pro index-filtry týkající se státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou státními příslušníky členského státu, v míře, v níž ústřední orgán uchovává informace uvedené v odst. 1 písm. a), e), i), j) a k), pokud jde o státní příslušníky členských států.

vypouští se

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 4 a – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.   Členské státy nezapisují do index-filtru informace o odsouzení za nelegální vstup do země nebo pobyt v zemi.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 4 a – odst. 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.   Členské státy smějí u nezletilých státních příslušníků třetích zemí do index-filtru zapisovat pouze informace týkající se odsouzení za závažnou trestnou činnost, za kterou se uděluje maximálně trest odnětí svobody v trvání nejméně čtyř let.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 5

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 4 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Tento článek se použije také, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rovněž státními příslušníky některého členského státu.“;

2.   Tento článek se nepoužije, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rovněž státními příslušníky některého členského státu. S jakýmkoli státním příslušníkem třetí země, který má také příslušnost některého z členských států, se zachází jako se státním příslušníkem tohoto členského státu v souladu s odstavcem 4.

Odůvodnění

Návrh rozlišuje mezi občany EU s pouze jednou státní příslušností a mezi občany EU, kteří mají státní příslušnost některého z členských států a také státní příslušnost třetí země. S občany EU s dvojím občanstvím by se zacházelo jako se státními příslušníky třetí země, i když jsou na prvním místě občany EU. Tento pozměňovací návrh vylučuje riziko diskriminace tím, že zajišťuje, aby občané s dvojí státní příslušností (členského státu EU a třetí země) byli považováni za občany EU.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud v příslušných případech nebylo při vyhledávání v index-filtrech nic nalezeno, obdrží státní příslušník třetí země, který požádal o informace o svém rejstříku trestů, potvrzení, že při vyhledávání v index-filtrech nebylo nic nalezeno.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby státní příslušníci třetí země, kteří požádali o výpis z trestního rejstříku, obdrželi v případě, že nespáchali žádný trestný čin, potvrzení, že v systému ECRIS nebylo nic nalezeno, což dokazuje, že nemají žádný trestní záznam v žádném z 28 členských států. Takové potvrzení může být pro státní příslušníky třetích zemí nesmírně užitečné při získávání zaměstnání.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 6 a (nový)

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

6a)   v čl. 7 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

2.   Pokud je ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, podána podle článku 6 žádost o informace z rejstříku trestů pro účely jiné, než je trestní řízení, odpoví na ni tento ústřední orgán v souladu s vnitrostátním právem, jde-li o odsouzení vydaná v členském státě, jehož je odsouzený státním příslušníkem, a odsouzení vydaná ve třetích zemích, jež mu byla následně předána a zaznamenána v jeho rejstříku trestů.

„2..   Pokud je ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, podána podle článku 6 žádost o informace z rejstříku trestů pro účely jiné, než je trestní řízení, odpoví na ni tento ústřední orgán, jde-li o odsouzení vydaná v členském státě, jehož je odsouzený státním příslušníkem, a odsouzení vydaná ve třetích zemích, jež mu byla následně předána a zaznamenána v jeho rejstříku trestů, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, jehož je daná osoba státním příslušníkem, nebo žádajícího členského státu“.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7 a (nový)

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Článek 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a)   vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 7a

 

Přístup Europolu k databázi ECRIS

 

1.   Europol je oprávněn mít pro účely plnění svých úkolů přístup k databázi ECRIS.

 

2.   Europol může případ od případu podat prostřednictvím národní jednotky Europolu ústřednímu orgánu jakéhokoli členského státu elektronickou a řádně odůvodněnou žádost o předání informací z rejstříku trestů některého z členských států, a to s použitím formuláře v příloze.

 

3.   Europol může podat žádost uvedenou v odstavci 2, je-li to nutné k podpoře a posílení kroků příslušných orgánů členských států a jejich vzájemné spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti dotýkající se dvou či více členských států, terorismu a forem trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, který je předmětem jedné z politik Unie.

 

4.   Výměna informací podle tohoto článku probíhá prostřednictvím aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací.“;

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 7 b (nový)

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Článek 7 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b)   vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 7b

 

Přístup Frontexu k databázi ECRIS

 

1.   Frontex je oprávněn mít pro účely plnění svých úkolů přístup k databázi ECRIS.

 

2.   Frontex může případ od případu podat ústřednímu orgánu jakéhokoli členského státu elektronickou a řádně odůvodněnou žádost o předání informací z rejstříku trestů některého z členských států, a to s použitím formuláře v příloze.“;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 9

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 11 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Není-li způsob předávání uvedený v odstavci 3 dostupný, a dokud není k dispozici, předávají ústřední orgány členských států veškeré informace uvedené v odstavci 3, s výjimkou index-filtrů uvedených v odstavci 4a, jakýmkoli způsobem schopným vytvořit písemný záznam za podmínek, jež ústřednímu orgánu přijímajícího členského státu umožní ověřit jeho pravost.

4.  Není-li způsob předávání uvedený v odstavci 3 dostupný, a dokud není k dispozici, předávají ústřední orgány členských států veškeré informace uvedené v odstavci 3, s výjimkou index-filtrů uvedených v odstavci 4a, jakýmkoli bezpečným způsobem schopným vytvořit písemný záznam za podmínek, jež ústřednímu orgánu přijímajícího členského státu umožní ověřit jeho pravost, informuje o této situaci Komisi a vyvine veškeré úsilí, aby došlo co nejdříve k nápravě.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 10

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 11 a – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ECRIS zajišťuje důvěrnost a nedotknutelnost údajů z rejstříků trestů předávaných jiným členským státům.

ECRIS zajišťuje důvěrnost, ochranu, soukromí a nedotknutelnost údajů z rejstříků trestů předávaných jiným členským státům.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 10

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Všechny údaje z rejstříků trestů se uchovávají výhradně v databázích vedených členskými státy.

2.   Všechny údaje z rejstříků trestů se uchovávají výhradně v databázích vedených členskými státy na území Unie.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 10

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 11 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odpovědnost za provoz softwaru a databází uchovávajících, zasílajících a přijímajících informace z rejstříků trestů nesou dotčené členské státy.

4.  Odpovědnost za provoz softwaru a databází uchovávajících, zasílajících a přijímajících informace z rejstříků trestů nesou dotčené členské státy a příslušné orgány.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 10

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 11 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„6.  Komise poskytne software uvedený v odstavci 1, obecnou podporu a technickou pomoc, včetně sběru a sestavování statistických údajů.“

„6.  Komise poskytne vhodný a nejúčinnější software uvedený v odstavci 1, obecnou podporu a technickou pomoc, včetně sběru a sestavování statistických údajů.“

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 11

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Čl. 11 b – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)   jakékoliv další způsoby organizování a usnadnění výměny informací o odsouzeních mezi ústředními orgány členských států, včetně:

c)   jakékoliv další technické způsoby organizování a usnadnění výměny informací o odsouzeních mezi ústředními orgány členských států, včetně:

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 13

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

Článek 13 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Článek 13a

„Článek 13a

Zprávy Komise a přezkum

Zprávy Komise a přezkum

1.  Do [24 měsíců po provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí. Zpráva posoudí, v jakém rozsahu členské státy přijaly nezbytná opatření, aby splnily požadavky tohoto rámcového rozhodnutí, včetně technického provedení.

1.  Do [18 měsíců po provedení] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí. Zpráva posoudí, v jakém rozsahu členské státy přijaly nezbytná opatření, aby splnily požadavky tohoto rámcového rozhodnutí, včetně technického provedení.

2.  Tato zpráva je v případě potřeby doplněna o příslušné legislativní návrhy.

2.  Tato zpráva je v případě potřeby doplněna o příslušné legislativní návrhy.

3.  Útvary Komise pravidelně zveřejňují zprávu o výměně informací z rejstříků trestů prostřednictvím ECRIS, která vychází především ze statistických údajů uvedených v čl. 11a odst. 6. Tato zpráva se poprvé zveřejní jeden rok po předložení zprávy podle odstavce 1.

3.  Útvary Komise pravidelně zveřejňují zprávu o výměně informací z rejstříků trestů prostřednictvím ECRIS, která vychází především ze statistických údajů uvedených v čl. 11a odst. 6. Tato zpráva se poprvé zveřejní jeden rok po předložení zprávy podle odstavce 1.

 

3a.  Zpráva Komise uvedená v odstavci 3 zahrnuje zejména úroveň výměny informací mezi členskými státy, včetně výměny informací týkajících se příslušníků třetích zemí; účel žádostí a jejich příslušný počet, včetně žádostí podaných za jiným účelem, než je trestní stíhání, jako jsou kontroly správnosti a žádosti dotčených osob o informace o jejich vlastních záznamech v rejstříku trestů; dále záležitosti týkající se ochrany osobních údajů a posouzení dopadů rámcové směrnice na základní práva.

 

3b.  Zpráva uvedená v druhé větě odstavce 3 rovněž zkoumá proveditelnost vytvoření centralizovaného Evropského informačního systému rejstříku trestů (ECRIS) pro státní příslušníky třetích zemí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

V posledních letech se charakter kriminální a teroristické činnosti neustále mění. Je stále více nadnárodní a orgány EU a členské státy hovoří o zvýšené potřebě výměny informací, které jim umožní řešit existující hrozby. Evropská rada a Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci několikrát uvedly, že je důležité zlepšit systém ECRIS. Prohlášení z Rigy ze dne 29. ledna 2015, které vydali ministři spravedlnosti a vnitřních věcí, zdůrazňovalo, že výměna informací o odsouzeních v trestním řízení má význam v rámci strategií boje proti trestné činnosti a potírání terorismu.

Nedávné teroristické útoky ukázaly zejména naléhavou potřebu posílit příslušnou výměnu informací, zejména pokud jde o rozšíření ECRIS na státní příslušníky třetích zemí. S ohledem na to Evropská komise v rámci svého Evropského programu pro bezpečnost navrhla provést revizi stávajícího nařízení o Evropském informačním systému rejstříků trestů. Záměrem této revize je posílit sdílení informací mezi členskými státy a překlenout všechny mezery.

ECRIS je elektronický systém pro výměnu informací o dřívějších odsouzeních vydaných vůči konkrétní osobě trestním soudem v EU pro účely trestního řízení proti osobě a, dovolují-li to vnitrostátní zákony, pro jiné účely. Právní rámec ECRIS však dostatečně nezohledňuje žádosti ohledně státních příslušníků třetích zemí. Ačkoli je nyní možné vyměňovat si informace o státních příslušnících třetích zemí prostřednictvím ECRIS, neexistuje žádný postup či mechanismus, jak tuto výměnu účinně provádět.

II. Návrh Komise

Cílem návrhu je změna Rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazení rozhodnutí Rady 2009/316/SVV. Návrh stanoví povinnost uchovávat informace o záznamu v rejstříku trestů; povinnost předat ostatním členským státům anonymizovaný index-filtr s informacemi o totožnosti státních příslušníků třetích zemí odsouzených na jeho území pro účely zjištění, které členské státy mají k dispozici informace z rejstříku trestů o státních příslušnících třetích zemí; a povinnost aktualizovat index-filtr v souladu s výmazy či změnami údajů v něm.

Uchovávání: členský stát plní povinnosti uchovávat takové informace, i když se nacházejí v jiné databázi než v rejstříku trestů, pokud má ústřední orgán do databáze, v níž jsou informace uloženy, přístup. Tato povinnost se navíc uplatňuje bez ohledu na to, zda je osoba současně státním příslušníkem EU, aby bylo s jistotou možné informaci najít bez ohledu na to, zda je, či není známa další státní příslušnost.

Žádosti o informace o odsouzeních: členský stát má povinnost doplnit do výpisu z rejstříku trestů, o nějž požádá státní příslušník třetí země (jedná se o jeho vlastní výpis), informace z ostatních členských států stejně, jako by tomu bylo u státních příslušníků EU.

Definice „odsuzujícího členského státu“: nyní zahrnuje odsouzení bez ohledu na to, zda byla vydána vůči státnímu příslušníku jiného členského státu, nebo vůči státnímu příslušníku třetí země.

Povinnosti odsuzujícího členského státu: v rámcovém rozhodnutí byla provedena změna, aby se povinnost členských států uvádět v záznamu v rejstříku trestů státní příslušnost (příslušnosti) odsouzených osob nyní vztahovala také na státní příslušnost či příslušnosti státních příslušníků třetích zemí.

Odpověď na žádost o informace o odsouzeních: s žádostí o informace o státním příslušníku třetí země se nakládá stejně jako s žádostí o informace o státním příslušníku EU. Dožádaný ústřední orgán musí proto předložit informace o odsouzení vydaném v jeho členském státě vůči státnímu příslušníku třetí země plus veškerá odsouzení vydaná ve třetích zemích, jež byla zaznamenána do jeho rejstříku trestů.

Osobní údaje: odkazy na osobní údaje se rozšiřují i na nová ustanovení týkající se státních příslušníků třetích zemí.

Formát a organizační uspořádání: v návrhu se stanoví, že ústřední orgány členských států předávají informace, index-filtr, žádosti, odpovědi a další příslušné informace elektronicky za použití ECRIS a standardizovaného formátu v souladu s normami stanovenými prováděcími akty; dále se v něm stanoví technické povinnosti členských států, pokud jde o úkoly, jež je třeba splnit podle směrnice. Týká se to jak stávajícího systému výměny informací, tak nového systému hledání shody na základě anonymizovaného index-filtru. Technická a správní ustanovení k usnadnění výměny informací budou stanovena v prováděcích aktech; jsou zde uvedeny pokyny k předávání informací, pokud není dostupný ECRIS; požadují, aby členské státy v budoucnu oznamovaly Komisi, a nikoli Radě, že jsou schopny používat ECRIS a nový index-filtr.

Postup projednávání ve výboru: byl zaveden postup projednávání ve výboru, což Komisi poskytne nástroje nezbytné k provedení technických aspektů výměny informací, aby fungovala v praxi.

III. Postoj zpravodaje

Zpravodaj se převážně ztotožňuje s přístupem Komise k výměně informací z rejstříku trestů mezi členskými státy. Rozšíření oblasti působnosti nařízení tak, aby obsahovalo konkrétní ustanovení o státních příslušnících třetích zemí, je velmi důležité pro dosažení rovnosti mezi státními příslušníky EU a státními příslušníky třetích zemí z pohledu vnitrostátních právních systémů.

Nahlížení do rejstříku trestů osob, které vstupují do EU, představuje důležitý krok z hlediska zajištění větší důvěry v migraci a bezpečnosti v EU obecně. Podmínkou důvěry v schengenský prostor a volný pohyb v rámci EU jsou pro nás zřetelná a účinná opatření, která napomohou výměně informací o osobách podezřelých z trestné činnosti. Taková revize nařízení má zásadní význam pro posílení důvěry a vzájemné uznávání v rámci justiční spolupráce.

Zpravodaj rovněž navrhuje, aby ustanovení tohoto nařízení rozšířila oblast působnosti ověřování spolehlivosti na všechny osoby, které pracují se zranitelnými osobami a s dětmi. Členské státy musí mít důvěru ve všechny osoby, které pracují ve zdravotnictví, ve školství a v podobných pečovatelských službách.

Zpravodaj je rovněž přesvědčen, že členské státy by měly mít jednoznačnou povinnost uvádět veškeré informace, které získají na dvoustranném základě o osobách odsouzených pro trestný čin pobývajících na území EU, do své vnitrostátní databáze rejstříku trestů a sdílet tyto informace v rámci systému indexů.

Zpravodaj rovněž požaduje jednoznačný odkaz na potřebu ustanovení o ochraně údajů, presumpci neviny a právu na spravedlivý proces, stejně jako jednoznačný seznam ustanovení, která by měla tvořit součást podrobné revize systému v souladu s požadavky zlepšování právní úpravy.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)

Referenční údaje

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Datum předložení EP

19.1.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Datum přijetí

30.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Datum předložení

27.6.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění