Menetlus : 2016/0002(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0219/2016

Esitatud tekstid :

A8-0219/2016

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0148

RAPORT     ***I
PDF 641kWORD 388k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Timothy Kirkhope

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0007),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõike 1 punkti d, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0012/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0219/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liit on seadnud endale eesmärgiks luua oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev sisepiirideta ala, kus isikute vaba liikumine on tagatud koos kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemisega seotud asjakohaste meetmete rakendamisega.

(1)  Liit on seadnud endale eesmärgiks tagada sisejulgeolek ning luua oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev sisepiirideta ala, kus isikute vaba liikumine on tagatud koos kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemisega seotud asjakohaste meetmete rakendamisega.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  ECRISt reguleerivas õigusraamistikus ei ole aga võetud piisavalt arvesse kolmandate riikide kodanikke käsitlevate päringute eripära. Ehkki ECRISe kaudu on ka praegu võimalik vahetada teavet kolmandate riikide kodanike kohta, puudub menetlus või mehhanism, et tagada teabevahetuse tõhusus.

(4)  ECRISt reguleerivas kehtivas õigusraamistikus ei käsitleta aga piisavalt kolmandate riikide kodanikke käsitlevate päringute eripära. Ehkki ECRISe kaudu on juba praegu võimalik vahetada teavet kolmandate riikide kodanike kohta, puudub ühine üleeuroopaline menetlus või mehhanism, et tagada teabevahetuse tõhusus.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Sellised üldpäringud põhjustavad halduskoormuse kõigile liikmesriikidele, sealhulgas neile, kellel ei ole teavet kõnealuse kolmanda riigi isiku kohta. Tegelikkuses vähendab see negatiivne mõju liikmesriikide valmidust taotleda teavet kolmandate riikide kodanike kohta ja viib selleni, et liikmesriigid kasutavad vaid oma riiklikus registris talletatud karistusregistri andmeid.

(6)  Sellised üldpäringud põhjustavad ebaproportsionaalse halduskoormuse kõigile liikmesriikidele, sealhulgas neile, kellel ei ole teavet kõnealuse kolmanda riigi isiku kohta. Tegelikkuses vähendab see negatiivne mõju liikmesriikide valmidust taotleda teistelt liikmesriikidelt teavet kolmandate riikide kodanike kohta, mis tõsiselt takistab teabevahetust liikmesriikide vahel ja piirab nende riiklikes registrites talletatud karistusregistrite andmeid. Selle tagajärjena suureneb liikmesriikide vahel ebatõhusa ja ebatäieliku teabevahetuse oht, mis mõjutab omakorda liidu kodanikele ja elanikele pakutavat julgeolekut ja ohutust.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Kriminaalkaristusi käsitlev teabevahetus on oluline kõigis kuritegevuse ja terrorismivastase võitluse strateegiates. Kui liikmesriigid kasutaksid ära kõiki ECRISega pakutavaid võimalusi, edendaks see terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni viivale radikaliseerumisele kriminaalõiguslike vahenditega reageerimist.

(7)  Kriminaalkaristusi käsitlev teabevahetus on oluline kõigis kuritegevuse ja terrorismivastase võitluse ning liidusisese julgeoleku tagamise strateegiates. Kui liikmesriigid kasutaksid ära kõiki ECRISega pakutavaid võimalusi, tugevdaks see liikmesriikide kriminaalõiguslikku reageerimist radikaliseerumisele, mis viib terroriaktideni ja vägivaldse äärmusluseni, suurendaks haavatavamatele isikutele pakutavat kaitset ning aitaks tõkestada piiriülese organiseeritud kuritegevuse võrgustike tõsist ja püsivat mõju.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Hiljutised terrorirünnakud näitasid eelkõige kiireloomulist vajadust tõhustada asjaomast teabevahetust, eriti seoses ECRISe laiendamisega kolmandate riikide kodanikele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Suurendamaks süüdimõistvate kohtuotsustega ja laste vastu suunatud seksuaalsüüteo asjades langetatud süüdimõistvatest kohtuotsustest tulenevate õiguste äravõtmisega seotud teabe kasulikkust, kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/93/EU1a liikmesriikidele kohustus võtta vajalikud meetmed, et tagada tööandjatele isiku töölevõtmise korral lastega otsest ja regulaarset kokkupuudet hõlmavale töökohale õigus taotleda teavet selle isiku suhtes kriminaalasjades langetatud süüdimõistvate kohtuotsuste või nendest kohtuotsustest tulenevate õiguste äravõtmise kohta. Liikmesriigid peaksid püüdma võtta samasuguseid kaitsemeetmeid seoses isikutega, kes soovivad töötada puuetega või vanemaealiste inimestega. Eesmärk on tagada, et lapse või haavatava isiku suhtes seksuaal- või vägivaldse süüteo eest süüdi mõistetud isik ei saaks enam vastavat süüdimõistvat kohtuotsust või sellest tulenevat õiguste äravõtmist varjata, et teha sellist tööd mõnes teises liikmesriigis.

 

____________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1).

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et taustakontrollide ulatust tuleks laiendada, et need hõlmaksid lisaks lastega töötavatele isikutele ka haavatavate isikutega, sealhulgas puuetega inimestega töötavaid isikuid ning üldisemalt tervishoiu- ja haridussektoris töötavaid isikuid.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)   Sellest tulenevalt tuleks luua süsteem, mis võimaldab liikmesriigi keskasutusel kiiresti ja tõhusalt teha kindlaks, millises teises liikmesriigis on talletatud karistusregistri andmed kolmanda riigi kodaniku kohta, et seejärel kasutada olemasolevat ECRISe raamistikku.

(9)   Sellest tulenevalt tuleks luua süsteem, mis võimaldab liikmesriigi keskasutusel kiiresti ja tõhusalt teha kindlaks, milline teine liikmesriik valdab karistusregistri andmeid kolmanda riigi kodaniku kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)   Liikmesriikide kohustused, mis on seotud kolmandate riikide kodanike suhtes langetatud süüdimõistvate kohtuotsustega, peaksid tuvastamise tagamiseks hõlmama ka sõrmejälgede andmeid. See kohustus hõlmab andmete, sealhulgas sõrmejälgede talletamist, teiste keskasutuste esitatud teabepäringutele vastamist, selle tagamist, et kolmanda riigi kodaniku taotletav karistusregistri väljavõte sisaldab vajaduse korral ka teistest liikmesriikidest saadud teavet, ning tehniliste muudatuste tegemist, et tagada teabevahetussüsteemi toimimine uusimate tehnoloogiate kasutamise kaudu.

(10)   Liikmesriikide kohustused, mis on seotud kolmandate riikide kodanike suhtes langetatud süüdimõistvate kohtuotsustega, peaksid vajaduse korral tuvastamise tagamiseks hõlmama ka sõrmejälgede andmeid. See kohustus hõlmab andmete, sealhulgas sõrmejälgede talletamist, teiste keskasutuste esitatud teabepäringutele vastamist, selle tagamist, et kolmanda riigi kodaniku taotletav karistusregistri väljavõte sisaldab vajaduse korral ka teistest liikmesriikidest saadud teavet, ning tehniliste muudatuste tegemist, et tagada teabevahetussüsteemi toimimine uusimate tehnoloogiate kasutamise kaudu.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kuna andmeid konkreetse kolmanda riigi kodaniku kohta ei talletata ühes liikmesriigis, peaks detsentraliseeritud infotehnoloogia süsteem võimaldama liikmesriikide keskasutustel teha kindlaks, millises muus liikmesriigis on karistusregistri andmed talletatud. Selleks peaks iga keskasutus edastama teistele liikmesriikidele indeksifiltri, mis sisaldab kõnealuses liikmesriigis süüdi mõistetud kolmandate riikide kodanike tuvastamisandmeid anonüümsel kujul. Isikuandmed tuleks anonüümseks muuta nii, et andmesubjekt ei ole tuvastatav. Andmeid saav liikmesriik võib neid andmeid seejärel oma andmetega võrrelda päringutabamuse / selle puudumise põhimõtte alusel, et teha kindlaks, kas karistusregistri andmed on teistes liikmesriikides kättesaadavad, ja kui päringu tulemus on positiivne, siis millistes liikmesriikides andmed on. Andmeid saav liikmesriik peaks seejärel päringuga jätkama ECRISe raames. Selliste kolmandate riikide kodanike puhul, kellel on ka mõne liikmesriigi kodakondsus, peaks indeksis sisalduv teave piirduma liikmesriikide kodanike puhul esitatuga.

(11)  Kuna puudub tsentraliseeritud liidu andmebaas, kus oleksid talletatud andmed iga üksiku süüdimõistetud kolmanda riigi kodaniku kohta, peaks detsentraliseeritud infotehnoloogia süsteem võimaldama liikmesriikide keskasutustel kindlaks teha, millise teise liikmesriigi karistusregistris säilitatakse andmeid antud konkreetse kolmanda riigi kodaniku kohta. Selleks peaks iga määratud keskasutus edastama teistele liikmesriikidele indeksifiltri, mis sisaldab kõnealuses liikmesriigis süüdi mõistetud kolmandate riikide kodanike tuvastamisandmeid pseudonüümseks muudetud kujul. Indeksifiltris sisalduvad isikuandmed tuleks pseudonüümseks muuta nii, et andmesubjekt ei oleks vahetult tuvastatav. Andmeid saav liikmesriik võib neid andmeid seejärel oma andmetega võrrelda päringutabamuse või selle puudumise põhimõtte alusel, et teha kindlaks, kas karistusregistri andmed on teistes liikmesriikides kättesaadavad, ja kui päringu tulemus on positiivne, siis millistes liikmesriikides andmed asuvad. Andmeid saav liikmesriik peaks seejärel päringuga jätkama ECRISe raames. Selliste kolmandate riikide kodanike puhul, kellel on ka mõne liikmesriigi kodakondsus, peaks indeksifiltris sisalduv teave piirduma liikmesriikide kodanike puhul esitatuga.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)   Kui liikmesriik saab kriminaalmenetluse käigus liidu õigusega kooskõlas oleva kahepoolse kokkuleppe põhjal teavet terroritegude või tõsiste kuritegude eest langetatud süüdimõistva kohtuotsuse kohta, mille on teinud kolmanda riigi kohtuasutus liidu territooriumil elava kolmanda riigi kodaniku suhtes, peaks see liikmesriik suutma, kahepoolsete kokkulepetega kehtestatud piiranguid järgides, luua ja teistele liikmesriikidele edastada nimetatud teavet sisaldava indeksifiltri. Sellisel teabe vahetamisel tuleks täielikult järgida eelkõige proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtet ning isikute õigust õiglasele kohtumenetlusele kolmandas riigis.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)   Komisjon peaks võtma kõik vajalikud meetmed selleks, et saavutada ECRISe ühise sideinfrastruktuuri koostalitlusvõimet ja ühilduvust liidu kõigi teiste asjaomaste õiguskaitse, piirikontrolli ja õigusalase koostöö andmebaasidega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Liikmesriikide karistusregistrite andmete elektroonilise vahetuse suhtes tuleks kohaldada nõukogu raamotsust 2008/977/JSK,22 milles tagatakse andmekaitse piisav tase, kui teavet vahetatakse liikmesriikide vahel, võimaldades samal ajal liikmesriikidel nõuda rangemate andmekaitsemeetmete kohaldamist siseriiklikul andmetöötlusel.

(12)  Liikmesriikide karistusregistrite andmete elektroonilise vahetuse suhtes tuleb kohaldada nõukogu raamotsust 2008/977/JSK22 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/68022a, tagades sellega andmekaitse kõrge taseme teabe vahetamisel liikmesriikide vahel ja võimaldades liikmesriikidel nõuda veelgi rangemate andmekaitsemeetmete kohaldamist siseriiklikul andmetöötlusel.

____________

____________

22 Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (ELT L 350, 30.12.2008, lk 60).

22 Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (ELT L 350, 30.12.2008, lk 60).

 

22a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Selgitus

Direktiivis tuleks samuti teha vajalikud uuendused, mis kajastaksid õiguskaitse valdkonnas toimunud hiljutiste õigusaktide läbivaatamiste käigus vastu võetud andmekaitse-eeskirju.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Käesoleva direktiiviga austatakse põhiõigusi ja -vabadusi ning järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, sealhulgas õigust isikuandmete kaitsele, põhimõtet, mille kohaselt kõik on seaduse ees võrdsed, ja üldist diskrimineerimiskeeldu. Käesolevat direktiivi tuleks rakendada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(15)  Käesoleva direktiiviga austatakse põhiõigusi ja -vabadusi ning järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, sealhulgas õigust isikuandmete kaitsele, õiguslikule ja halduslikule heastamisele, põhimõtet, mille kohaselt kõik on seaduse ees võrdsed, õigust õiglasele kohtulikule arutamisele ja süütuse presumptsiooni ning üldist diskrimineerimiskeeldu. Käesolevat direktiivi tuleks rakendada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega ning proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetega.

Selgitus

Varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe esitamist käsitlevad sätted ei tohiks piirata isiku õigust õiglasele kohtulikule arutamisele ega süütuse presumptsiooni. Seetõttu on oluline rõhutada kõnealuseid väärtusi ja muid menetlusõigusi käsitlevaid ELi õigusakte.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o karistusregistris leiduva teabe kiiret ja tõhusat vahetamist kolmandate riikide kodanike kohta, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nõutava sünergia ja koostalitusvõime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(16)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o karistusregistris leiduva kolmandate riikide kodanikke puudutava teabe kiiret ja tõhusat vahetamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, ning ühiste eeskirjade ja koostalitusvõimeliste süsteemide kaudu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 1

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

(1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

„Artikkel 1

Reguleerimisese

Reguleerimisese

Käesoleva raamotsusega

Käesoleva raamotsusega

(a)  määratakse kindlaks kord, mille alusel süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik jagab selle kohta teavet teistele liikmesriikidele;

(a)  määratakse kindlaks kord ja tingimused, mille kohaselt süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik jagab selle kohta teavet teistele liikmesriikidele;

(b)  määratakse kindlaks süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi kohustus talletada asjaomased andmed, ja täpsustatakse karistusregistris sisalduvate andmete kohta esitatud päringutele vastamise tingimused;

(b)  määratakse kindlaks süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi kohustus talletada asjaomased andmed ning tagada nende privaatsus ja täpsustatakse karistusregistris sisalduvate andmete kohta esitatud päringutele vastamise tingimused;

 

(b a)  määratletakse isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi andmete talletamise kohustus ning täpsustatakse karistusregistris sisalduvate andmete kohta esitatud päringutele vastamise viis;

(c)  luuakse süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe vahetamiseks detsentraliseeritud infotehnoloogia süsteem – Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –, mis rajaneb kõikide liikmesriikide karistusregistrite andmebaasidel.”;

(c)  luuakse süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe vahetamiseks Euroopa detsentraliseeritud infotehnoloogia süsteem – Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –, mis rajaneb kõikide liikmesriikide karistusregistrite andmebaasidel.”;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 3

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 4 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

(3)  artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada, et iga tema territooriumil langetatud süüdimõistvale kohtuotsusele lisatakse selle kandmisel riigi karistusregistrisse andmed süüdimõistetud isiku kodakondsuse või kodakondsuste kohta, kui tegemist on teise liikmesriigi või kolmanda riigi kodanikuga.;

„1.  Iga liikmesriik võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada, et kui tema territooriumil langetatakse süüdimõistev kohtuotsus, kantakse see riigi karistusregistri andmebaasi ja sellele lisatakse andmed süüdimõistetud isiku kodakondsuse või kodakondsuste kohta, kui tegemist on teise liikmesriigi või kolmanda riigi kodanikuga.;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 4a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriik, kus tehti kolmanda riigi kodaniku suhtes süüdimõistev kohtuotsus, talletab järgmised andmed, välja arvatud siis, kui see ei ole erandlikel juhtudel võimalik:

1.  Liikmesriik, kus tehti kolmanda riigi kodaniku suhtes süüdimõistev kohtuotsus, talletab alati järgmised andmed (kohustusliku teabe), välja arvatud siis, kui see ei ole erandlikel juhtudel võimalik:

(a)  teave süüdimõistetud isiku kohta (täielik nimi, sünniaeg, sünnikoht (linn ja riik), sugu, kodakondsus ning olemasolu korral varasem nimi või varasemad nimed;

(a)  teave süüdimõistetud isiku kohta (täielik nimi, sünniaeg, sünnikoht (linn ja riik), sugu, kodakondsus ning olemasolu korral varasem nimi või varasemad nimed;

(b)  süüdimõistva kohtuotsuse laad (süüdimõistva kohtuotsuse kuupäev, kohtu nimi, kuupäev, mil otsus muutus lõplikuks);

(b)  süüdimõistva kohtuotsuse laad (süüdimõistva kohtuotsuse kuupäev, kohtu nimi, kuupäev, mil otsus muutus lõplikuks);

(c)  teave kuriteo kohta, millest tulenevalt süüdimõistev kohtuotsus langetati (süüdimõistva kohtuotsuse aluseks oleva kuriteo kuupäev ja nimetus või õiguslik kvalifikatsioon ning viide kohaldatavatele õigusnormidele);

(c)  teave kuriteo kohta, millest tulenevalt süüdimõistev kohtuotsus langetati (süüdimõistva kohtuotsuse aluseks oleva kuriteo kuupäev ja nimetus või õiguslik kvalifikatsioon ning viide kohaldatavatele õigusnormidele);

(d)  teave süüdimõistva kohtuotsuse sisu kohta (eelkõige põhikaristus ja võimalikud lisakaristused, julgeolekumeetmed ja karistuse täitmist muutvad hilisemad otsused);

(d)  teave süüdimõistva kohtuotsuse sisu kohta (eelkõige põhikaristus ja võimalikud lisakaristused, julgeolekumeetmed ja karistuse täitmist muutvad hilisemad otsused);

 

1 a.  Liikmesriik, kus tehti kolmanda riigi kodaniku suhtes süüdimõistev kohtuotsus, võib talletada järgmised andmed, kui need on olemas (mittekohustuslikud andmed):

(e)  süüdimõistetud isiku vanemate nimed;

 

(f)  süüdimõistva kohtuotsuse viitenumber;

(a)  süüdimõistva kohtuotsuse viitenumber;

(g)  kuriteo koht;

(b)  kuriteo koht;

(h)  vajaduse korral süüdimõistvast kohtuotsusest tulenevate õiguste äravõtmise kohta;

(c)  vajaduse korral süüdimõistva kohtuotsuse tõttu ära võetud õigused;

(i)  süüdimõistetud isiku isikukood või isikut tõendava dokumendi liik ja number;

(d)  süüdimõistetud isiku isikukood või isikut tõendava dokumendi liik ja number;

(j)  isiku sõrmejäljed;

(e)  isiku sõrmejäljed üksnes juhul, kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi õigus lubab süüdi mõistetud isikult sõrmejälgi võtta ja neid säilitada;

(k)  olemasolu korral varjunimi ja/või teine nimi või teised nimed.

(f)  olemasolu korral varjunimi ja/või teine nimi või teised nimed.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et süüdimõistetud kolmanda riigi kodaniku kohta riiklikul tasandil säilitatavate andmete liigitamine on samasugune nagu süüdimõistetud ELi kodanike puhul ning jaguneb kohustuslikuks teabeks ja mittekohustuslikeks andmeteks – seda selleks, et vältida asjatut diskrimineerimist.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 4a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Keskasutus loob indeksifiltri, mis sisaldab lõike 1 punktides a, e, i, j ja k osutatud anonüümseks muudetud teavet oma liikmesriigis süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike kohta. Keskasutus edastab indeksifiltri ja selle ajakohastused kõigile liikmesriikidele.

2.  Keskasutus loob indeksifiltri, mis sisaldab lõike 1 punktis a ning lõike 1 a punktides d, e ja f osutatud pseudonüümseks muudetud teavet oma liikmesriigis süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike kohta. Keskasutus edastab indeksifiltri ja kõik selle muudatused kõigile liikmesriikidele.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 4a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui lõikes 1 osutatud andmeid muudetakse või need kustutatakse, muudab või kustutab süüdimõistva otsuse langetanud liikmesriigi keskasutus samad lõike 1 kohaselt talletatud ja lõike 2 kohaselt loodud indeksifiltris sisalduvad andmed.

3. Kui lõigetes 1 ja 1 a osutatud andmeid muudetakse või need kustutatakse, muudab või kustutab süüdimõistva otsuse langetanud liikmesriigi keskasutus samad lõigete 1 ja 1 a kohaselt talletatud ja lõike 2 kohaselt loodud indeksifiltris sisalduvad andmed, mis toob kaasa ka kõigi teiste liikmesriikide indeksifiltrites säilitatavate andmete muutmise.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 4a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.   Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse indeksifiltri osas ka selliste kolmandate riikide kodanike suhtes, kellel on liikmesriigi kodakondsus, kui keskasutus talletab lõike 1 punktides a, e, i, j ja k osutatud andmeid liikmesriikide kodanike kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 4a – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.   Liikmesriigid ei sisesta indeksifiltrisse teavet õigusliku aluseta riiki sisenemise või seal viibimisega seotud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 4

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikli 4a – lõige 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.   Liikmesriigid ei sisesta indeksifiltrisse teavet kohtulikult süüdimõistetud kolmandate riikide alaealiste kodanike kohta, välja arvatud tõsiste kuritegude korral, mille eest ette nähtud maksimaalne vabadusekaotus on vähemalt neli aastat.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 5

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 4b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Käesolevat artiklit kohaldatakse ka selliste kolmandate riikide kodanike suhtes, kellel on liikmesriigi kodakondsus.”;

2.   Käesolevat artiklit ei kohaldata selliste kolmandate riikide kodanike suhtes, kellel on liikmesriigi kodakondsus. Kolmandate riikide kodanikke, kellel on ka mõne liikmesriigi kodakondsus, koheldakse kui selle liikmesriigi kodanikke artikli 4 mõistes.

Selgitus

Ettepanek tähendab seda, et tehakse vahet ainult ühe riigi kodakondsust omavatel ELi kodanikel ja nendel, kellel on nii mõne liikmesriigi kui ka kolmanda riigi kodakondsus. Kahekordse kodakondsusega ELi kodanikke koheldaks kolmanda riigi kodanikena, olgugi et nad on eelkõige ELi kodanikud. Muudatusettepanek kõrvaldab diskrimineerimise ohu ning tagab, et nii ELi kui ka kolmanda riigi kodakondsust omavaid isikuid koheldakse ELi kodanikena.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui indeksifiltrites teostatud otsing ei anna tulemusi, väljastatakse oma karistusregistri kohta teavet küsivale kolmanda riigi kodanikule vajaduse korral tõend, mis näitab, et otsing indeksifiltrites ei andnud tulemusi.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et karistusregistri väljavõtet taotlevatele kolmandate riikide kodanikele väljastatakse, juhul kui nad ei ole kuritegusid sooritanud, tõend selle kohta, et otsing andmebaasis ECRIS ei andnud tulemusi, mis näitab, et neid ei ole 28 liikmesriigi karistusregistritesse kantud. Kolmandate riikide kodanikel võib sellest olla palju abi töö leidmisel.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(6 a)   Artikli 7 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

2.   Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele artikli 6 kohaselt esitatud päring karistusregistri andmete kohta on tehtud muul otstarbel kui kriminaalmenetluse eesmärgil, vastab nimetatud keskasutus sellele oma riigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste ning kolmandates riikides tehtud ja talle seejärel edastatud ning karistusregistrisse kantud süüdimõistvate kohtuotsuste puhul vastavalt riigisisesele õigusele.

„2.   Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele artikli 6 kohaselt esitatud päring karistusregistri andmete kohta on tehtud muul otstarbel kui kriminaalmenetluse eesmärgil, vastab nimetatud keskasutus sellele oma riigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste ning kolmandates riikides tehtud ja talle seejärel edastatud ning karistusregistrisse kantud süüdimõistvate kohtuotsuste puhul vastavalt riigisisesele õigusele, kui see on nii ette nähtud kas kodakondsusjärgse liikmesriigi või päringut teostava liikmesriigi siseriikliku õigusega.”;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 7a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)   lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 7a

 

Europoli juurdepääs andmebaasile ECRIS

 

1.   Europolil on õigus oma ülesannete täitmiseks andmebaasile ECRIS juurde pääseda.

 

2.   Europol võib igal üksikjuhul esitada mis tahes liikmesriigi keskasutusele Europoli riikliku üksuse kaudu elektroonilise ja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse teabe ülekandmiseks kõnealuse liikmesriigi karistusregistrist, kasutades selleks lisas toodud vormi.

 

3.   Europol võib lõikes 2 osutatud taotluse esitada, kui see on vajalik, et toetada ja tugevdada liikmesriikide pädevate asutuste tegevust ning nende koostööd kahte või enamat liikmesriiki mõjutavate raskete kuritegude, terrorismi ja liidu poliitikavaldkondades ühishuve kahjustavate kuriteoliikide ennetamisel ja nende vastu võitlemisel.

 

4.   Käesolevas artiklis käsitletud teabevahetus toimub Europoli turvalise teabevahetusvõrgu kaudu.”;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 7 b (uus)

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 10b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)   lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 7 b

 

Frontexi juurdepääs andmebaasile ECRIS

 

1.   Frontexil on õigus oma ülesannete täitmiseks andmebaasile ECRIS juurde pääseda.

 

2.   Frontex võib igal üksikjuhul esitada mis tahes liikmesriigi keskasutusele elektroonilise ja nõuetekohaselt põhjendatud taotluse teabe ülekandmiseks kõnealuse liikmesriigi karistusregistrist, kasutades selleks lisas toodud vormi.”;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 9

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 11 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui lõikes 3 osutatud andmete edastusviis ei ole kättesaadav, edastavad liikmesriikide keskasutused kõik lõikes 3 osutatud andmed, välja arvatud artiklis 4a osutatud indeksifilter, mis tahes viisil, millest jääb kirjalik jälg ning mis võimaldab andmeid saaval liikmesriigi keskasutusel kontrollida nende autentsust.

4.  Kui lõikes 3 osutatud andmete edastusviis ei ole kättesaadav, edastavad liikmesriikide keskasutused kõik lõikes 3 osutatud andmed, välja arvatud artiklis 4a osutatud indeksifiltri, mis tahes turvalisel viisil, millest jääb kirjalik jälg ning mis võimaldab andmeid saaval liikmesriigi keskasutusel kontrollida nende autentsust, teavitavad sellest komisjoni ja teevad kõik, et olukorda võimalikult kiiresti lahendada.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 10

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 11a – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ECRIS tagab teistele liikmesriikidele edastatud karistusregistri andmete konfidentsiaalsuse ja tervikluse.

ECRIS tagab teistele liikmesriikidele edastatud karistusregistri andmete konfidentsiaalsuse, privaatsuse kaitse ja tervikluse.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 10

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Kõik karistusregistrite andmed talletatakse üksnes liikmesriikide hallatavates andmebaasides.

2.   Kõik karistusregistrite andmed talletatakse üksnes liikmesriikide hallatavates andmebaasides liidu territooriumil.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 10

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 11a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Asjaomane liikmesriik vastutab tarkvara ning andmebaaside eest, kus talletatakse karistusregistri andmeid ning mis saadavad ja võtavad vastu selliseid andmeid.

4.  Asjaomane liikmesriik ja pädevad asutused vastutavad tarkvara ning andmebaaside eest, kus talletatakse karistusregistri andmeid ning mis saadavad ja võtavad vastu selliseid andmeid.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 10

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 11a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„6.  Komisjon pakub lõikes 1 osutatud tarkvara, üldist tuge ja tehnilist abi, sealhulgas statistika kogumine ja koostamine.

6.  Komisjon pakub sobivat ja kõige tulemuslikumat lõikes 1 osutatud tarkvara, üldist tuge ja tehnilist abi, kaasa arvatud statistika kogumine ja koostamine.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 11

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 270 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)   muud liikmesriikide keskasutuste vahel süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabevahetuse korraldamise ja lihtsustamise viisid, sealhulgas:

(c)   muud liikmesriikide keskasutuste vahel süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabevahetuse korraldamise ja lihtsustamise tehnilised viisid, sealhulgas:

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – punkt 13

Nõukogu raamotsus 2009/315/JSK

Artikkel 13a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Artikkel 13a

Artikkel 13a

Komisjoni aruanne ja läbivaatamine

Komisjoni aruanne ja läbivaatamine

1.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva raamotsuse kohaldamise kohta [24 kuud pärast rakendamist]. Aruandes hinnatakse, millises ulatuses on liikmesriigid võtnud käesoleva raamotsuse järgimiseks vajalikke meetmeid, sealhulgas selle tehniline rakendamine.

1.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva raamotsuse kohaldamise kohta [18 kuud pärast rakendamist]. Aruandes hinnatakse, millises ulatuses on liikmesriigid võtnud käesoleva raamotsuse järgimiseks vajalikke meetmeid, sealhulgas selle tehniline rakendamine.

2.  Kui see on asjakohane, lisatakse aruandele asjaomased seadusandlikud ettepanekud.

2.  Kui see on asjakohane, lisatakse aruandele asjaomased seadusandlikud ettepanekud.

3.  Komisjoni talitused avaldavad korrapäraselt aruande ECRISe kaudu toimuva karistusregistri andmete vahetamise kohta, mis põhineb artikli 11a lõikes 6 osutatud statistikal. Aruanne avaldatakse esimest korda üks aasta pärast lõikes 1 osutatud aruande esitamist.”.

3.  Komisjoni talitused avaldavad korrapäraselt aruande ECRISe kaudu toimuva karistusregistri andmete vahetamise kohta, mis põhineb artikli 11a lõikes 6 osutatud statistikal. Aruanne avaldatakse esimest korda üks aasta pärast lõikes 1 osutatud aruande esitamist.

 

3 a.  Lõikes 3 osutatud komisjoni aruanne peab hõlmama eelkõige liikmesriikide vahelise teabevahetuse taset, sealhulgas kolmandate riikide kodanike kohta; teabetaotluste, sealhulgas muul kui kriminaalmenetluse eesmärgil esitatud taotluste (nt taustauuringud ja asjaomase isiku enda taotlused oma karistusregistri kohta teabe saamiseks) eesmärke ja arvu; ning küsimusi, mis seonduvad isikuandmete kaitsega ning käesoleva raamotsuse mõjuga põhiõigustele.

 

3 b.  Lõike 3 teises lauses nimetatud aruandes käsitletakse ka kolmandate riikide kodanikke hõlmava tsentraliseeritud Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise teostatavust.


SELETUSKIRI

I. Taustteave

Kuritegevuse ja terrorismi olemus on viimastel aastatel pidevalt muutunud. Need on muutunud oma olemuselt üha rahvusvahelisemaks ning ELi institutsioonid ja liikmesriigid on maininud suurenenud vajadust vahetada teavet, et võidelda nende ohtudega. Euroopa Ülemkogu ning justiits- ja siseküsimuste nõukogu on mitmel korral rõhutanud ECRISe täiustamise olulisust. Justiits- ja siseministrite 29. jaanuaril 2015 Riias tehtud avalduses rõhutati, et teabe vahetamine kriminaalkaristuste kohta on oluline kõigi kuritegevuse vastu võitlemise ja terrorismivastaste strateegiate seisukohast.

Hiljutised terrorirünnakud näitasid eelkõige kiireloomulist vajadust tõhustada asjaomast teabevahetust, eriti seoses ECRISe laiendamisega kolmandate riikide kodanikele. Vastusena sellele tegi Euroopa Komisjon oma Euroopa julgeoleku tegevuskava raames ettepaneku vaadata läbi kehtiv määrus karistusregistrite infosüsteemi teabevahetuse kohta. Sellise läbivaatamise eesmärk on tugevdada liikmesriikide vahel teabevahetust ja kõrvaldada mis tahes olemasolevad seaduselüngad.

ECRIS on elektrooniline süsteem teabe vahetamiseks varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mille on teinud ELi kriminaalkohtud kriminaalmenetluses konkreetse isiku vastu. Kui liikmesriigi õigus seda võimaldab, võib süsteeme kasutada ka muudel eesmärkidel. ECRISt reguleerivas õigusraamistikus ei ole aga võetud piisavalt arvesse kolmandate riikide kodanikke käsitlevaid päringuid. Ehkki ECRISe kaudu on ka praegu võimalik vahetada teavet kolmandate riikide kodanike kohta, puudub menetlus või mehhanism, et tagada teabevahetuse tõhusus.

II. Komisjoni ettepanek

Ettepaneku eesmärk on muuta nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning sellega asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK. Ettepanekus kehtestatakse kohustus talletada karistusregistri andmeid; kohustus jagada teistele liikmesriikidele anonüümseks muudetud indeksifilter, milles sisalduvad asjaomase liikmesriigi territooriumil süüdi mõistetud kolmanda riigi kodaniku isikuandmed, et oleks võimalik kindlaks teha liikmesriik, kellel on karistusregistri andmeid kolmanda riigi kodaniku kohta, ja kohustus ajakohastada indeksifiltrit juhul, kui selles sisalduvaid andmeid kustutatakse või muudetakse.

Talletamine: Liikmesriik peab järgima andmete talletamise kohustust isegi juhul, kui andmeid talletatakse muus andmebaasis kui karistusregister, tingimusel et keskasutusel on juurdepääs andmebaasile, kus andmeid talletatakse. Lisaks kohaldatakse kohustust olenemata sellest, kas isikul on ka ELi kodakondsus, et tagada info leidmine olenemata sellest, kas täiendav kodakondsus on teada või mitte.

Päringud süüdimõistva kohtuotsuse kohta: Liikmesriigil on kohustus täiendada kolmanda riigi kodaniku poolt taotletud karistusregistri väljavõtet (isiku enda andmeid) teabega teistest liikmesriikidest samal viisil, nagu seda tehtaks ELi kodanike puhul.

Kohtuotsuse teinud liikmesriigi mõiste: Mõiste hõlmab nüüd süüdimõistvaid kohtuotsuseid olenemata sellest, kas need on tehtud teise liikmesriigi kodaniku või kolmanda riigi kodaniku kohta.

Kohtuotsuse teinud liikmesriigi kohustused: Praegust raamotsust muudetakse selliselt, et liikmesriikide kohustus lisada süüdimõistetud isiku kodakondsus (või kodakondsused) karistusregistrisse laieneks nüüd ka kolmanda riigi kodaniku kodakondsuse või kodakondsuste kohta.

Vastus päringule süüdimõistva kohtuotsuse kohta: Kolmanda riigi kodaniku kohta tehtud päringut käsitletakse sarnaselt ELi kodanike kohta tehtud päringutele. Seega peab päringu saanud keskasutus edastama teabe oma liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku kohta tehtud süüdimõistva kohtuotsuse kohta ja lisaks kolmandates riikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on kõnealuse liikmesriigi karistusregistrisse kantud.

Isikuandmed: Viiteid isikuandmetele laiendatakse kolmandate riikide kodanikke käsitlevatele uutele sätetele.

Vorm ja korralduslikud sätted: Ettepanekus sätestatakse, et liikmesriikide keskasutused peavad saatma teabe, indeksifiltri, taotlused, vastused ja muu asjaomase teabe elektrooniliselt ECRISe kaudu standardiseeritud kujul kooskõlas rakendusaktides kehtestatud standarditega, samuti sätestatakse liikmesriikide tehnilised kohustused seoses ülesannetega, mida direktiiviga täidetakse. See hõlmab nii praegust teabe vahetamise süsteemi kui ka uut, anonüümsel indeksifiltril ning päringutabamusel / selle puudumisel põhinevat süsteemi. Tehniline ja halduskorraldus teabevahetuse hõlbustamiseks sätestatakse rakendusaktides. Ettepanek hõlmab teabe edastamist juhtudel, kui ECRIS ei ole kättesaadav. Selles nõutakse, et liikmesriigid teataksid edaspidi nõukogu asemel komisjonile, kui neil on võimalik hakata kasutama ECRISt ja uut indeksifiltrit.

Komiteemenetlus: Selleks et anda komisjonile vajalikud vahendid teabevahetuse tehniliste tahkude rakendamiseks ja tagada teabevahetuse praktiline toimimine, on võetud kasutusele komiteemenetlus.

III. Raportööri seisukoht

Raportöör on komisjoni lähenemisviisiga karistusregistrite teabe vahetamisele liikmesriikide vahel suures osas nõus. Käesoleva määruse kohaldamisala laiendamine nii, et selle käigus luuakse kolmandate riikide kodanikke käsitlevad erisätted, on väga oluline, et tagada riigisiseste õigussüsteemide vaatepunktist ELi kodanike ja kolmandate riikide kodanike võrdne kohtlemine.

ELi sisenevate inimeste karistusregistri andmete kontrollimine kujutab endast olulist sammu usalduse suurendamisel rände suhtes ja ELi julgeoleku suhtes üldiselt. Et säilitada usaldus Schengeni ala ja vaba liikumise vastu ELis, on meil vaja selgeid ja tulemuslikke meetmeid, mis aitaksid vahetada teavet kuritegudes kahtlustatavate isikute kohta. Käesoleva määruse selline läbivaatamine on keskse tähtsusega, et tugevdada usaldust, kindlustunnet ja vastastikust tunnustamist õigusalase koostöö valdkonnas.

Samuti soovitab raportöör laiendada määruses sätestatud taustakontrollide kohaldamist kõikidele isikutele, kes töötavad haavatavate isikute ja lastega. Liikmesriikidel peab olema usaldus kõigi isikute vastu, kes töötavad tervishoiu ja hariduse valdkonnas ning muudel sarnastel hooldavatel ametikohtadel.

Samuti on raportöör seisukohal, et liikmesriikidel peaks olema selge kohustus sisestada oma riiklikku karistusregistri andmebaasi mis tahes teave ELi territooriumil elavate isikute kriminaalkaristuste kohta, mis on saadud kahepoolse kokkuleppe tulemusena, ja jagada sellist teavet indeksisüsteemis.

Samuti palub raportöör selgete viidete lisamist vajadusele andmekaitset tagavate sätete, süütuse presumptsiooni ja õiglase kohtuliku arutamise järele ning selget nimekirja sätetest, mis moodustavad osa uuest üksikasjalikust läbivaatamissüsteemist, nagu on nõutud uutes parema õigusloome sätetes.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ning Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)

Viited

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

EP-le esitamise kuupäev

19.1.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Vastuvõtmise kuupäev

30.5.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

2

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

27.6.2016


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusalane teave