Postupak : 2016/0002(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0219/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0219/2016

Rasprave :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0148

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 747kWORD 439k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Timothy Kirkhope

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0007),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 82. stavak 1. točku (d) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0012/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0219/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unija je utvrdila cilj da svojim građanima ponudi područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica na kojem je osigurano slobodno kretanje osoba zajedno s odgovarajućim mjerama za sprječavanje i suzbijanja kriminala.

(1)  Unija je utvrdila cilj da svojim građanima ponudi područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica na kojem je osigurano slobodno kretanje osoba zajedno s odgovarajućim mjerama za sprječavanje i suzbijanja kriminala te pružanje unutarnje sigurnosti.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Međutim, pravnim okvirom za ECRIS nisu dovoljno obuhvaćene posebnosti zahtjeva koji se odnose na državljane trećih zemalja. Iako je sada moguće razmjenjivati podatke o državljanima trećih zemalja s pomoću ECRIS-a, ne postoji postupak ili mehanizam kojim se to može učinkovito učiniti.

(4)  Međutim, postojećim pravnim okvirom za ECRIS ne uzimaju se u dovoljnoj mjeri posebnosti zahtjeva koji se odnose na državljane trećih zemalja. Iako je već moguće razmjenjivati podatke o državljanima trećih zemalja s pomoću ECRIS-a, ne postoji zajednički europski postupak ili mehanizam kojim se to može učinkovito činiti.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Takvim se bjanko zahtjevima uzrokuje administrativno opterećenje svim državama članicama, među ostalim i onima koje nemaju podatke o određenom državljaninu treće zemlje. U praksi se ovim negativnim učinkom odvraćaju države članice od toga da zatraže podatke o državljanima trećih zemalja i one stoga ograničavaju podatke iz kaznene evidencije na podatke pohranjene u njihovu nacionalnom registru.

(6)  Takvim se bjanko zahtjevima prouzročuje nerazmjerno administrativno opterećenje svim državama članicama, među ostalim i onima koje nemaju podatke o određenom državljaninu treće zemlje. U praksi se ovim negativnim učinkom države članice odvraćaju od toga da od drugih država članica zatraže podatke o državljanima trećih zemalja, čime se ozbiljno ometa razmjena tih informacija među državama članicama jer se tako ograničavaju podaci iz kaznene evidencije, pohranjeni u njihovu nacionalnom registru. Posljedica toga je povećan rizik od neučinkovite i nepotpune razmjene informacija među državama članicama, što utječe na razinu sigurnosti i zaštite koja se pruža građanima Unije i osobama koje borave u Uniji.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Razmjena podataka o osuđujućim kaznenim presudama važna je u svakoj strategiji za borbu protiv kriminala i suzbijanje terorizma. Kad bi se države članice u potpunosti koristile ECRIS-om, razmjenom podataka pridonijelo bi se kaznenopravnom odgovoru na radikalizaciju koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma.

(7)  Razmjena podataka o osuđujućim kaznenim presudama važna je u svakoj strategiji za borbu protiv kriminala i suzbijanje terorizma te za jamčenje sigurnosti u Uniji. Kad bi se države članice u potpunosti koristile ECRIS-om, potaknuo bi se kaznenopravni odgovor država članica na radikalizaciju koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma, poboljšala zaštita ugroženih osoba te bi se pomoglo u borbi protiv trajnih i ozbiljnih učinaka organiziranih prekograničnih zločinačkih mreža.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Nedavni teroristički napadi posebno su uputili na hitnost jačanja razmjene relevantnih podataka, posebno u pogledu širenja ECRIS-a na državljane trećih zemalja.

Briše se.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Da bi se povećala korist od informacija o osuđujućim presudama i zabranama koje proizlaze iz osuđujućih presuda za seksualne prijestupe protiv djece, Direktivom 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a utvrđuje se obveza za države članice da provode potrebne mjere kako bi se zajamčilo da pri zapošljavanju osobe na radno mjesto koje podrazumijeva izravan ili neizravan kontakt s djecom poslodavci imaju pravo zatražiti podatke o osuđujućim kaznenim presudama toj osobi ili bilo kakvim zabranama koje proizlaze iz tih osuđujućih presuda. Države članice trebale bi nastojati primjenjivati iste zaštitne mehanizme kada je riječ o osobama koje namjeravaju raditi s osobama s invaliditetom ili sa starijim osobama. Cilj je zajamčiti da osoba osuđena za seksualni prijestup ili nasilje nad djetetom ili ugroženom osobom ne može više skrivati tu osuđujuću presudu ili zabranu radi obavljanja takvog posla u drugoj državi članici.

 

____________

 

1a Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (SL L 335, 17.12.2011, str. 1).

Obrazloženje

Izvjestitelj smatra da se sigurnosna provjera ne smije ograničiti samo na osobe koje rade s djecom, već je treba proširiti kako bi se njome obuhvatili pojedinci koji rade s ugroženim osobama, uključujući osobe s invaliditetom i osobe koje općenito rade u sektorima zdravstvene skrbi i obrazovanja.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)   Zbog toga bi trebalo uspostaviti sustav s pomoću kojeg središnje tijelo države članice može brzo i učinkovito saznati u kojoj su drugoj državi članici pohranjeni podaci o državljaninu treće zemlje iz kaznene evidencije kako bi se potom mogao upotrijebiti postojeći okvir ECRIS-a.

(9)   Zbog toga bi trebalo uspostaviti sustav s pomoću kojeg središnje tijelo države članice može učinkovito te u najkraćem roku saznati koja još država članica raspolaže podacima o državljaninu treće zemlje iz kaznene evidencije.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)   Obveze država članica u pogledu osuđujućih presuda državljana trećih zemalja trebale bi uključivati i otiske prstiju za osiguranje identifikacije. Ova obveza uključuje pohranu podataka, odgovor na zahtjeve za podatke od drugih središnjih tijela, osiguranje nadopune ispisa iz kaznene evidencije koji je zatražio državljanin treće zemlje podacima iz drugih država članica i tehničke prilagodbe za primjenu najnaprednije tehnologije potrebne za rad sustava razmjene podataka.

(10)   Obveze država članica u pogledu osuđujućih presuda državljana trećih zemalja trebale bi, ondje gdje to potrebno, uključivati i otiske prstiju za osiguranje identifikacije. Ova obveza uključuje pohranu podataka, uključujući otisaka prstiju, odgovor na zahtjeve za podatke od drugih središnjih tijela, osiguranje nadopune ispisa iz kaznene evidencije koji je zatražio državljanin treće zemlje podacima iz drugih država članica i tehničke prilagodbe za primjenu najnaprednije tehnologije potrebne za rad sustava razmjene podataka.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se nadoknadilo to što ne postoji jedna država članica u kojoj su pohranjeni podaci o određenom državljaninu treće zemlje, decentraliziranom informacijskom tehnologijom trebalo bi se omogućiti središnjim tijelima država članica da saznaju u kojoj su drugoj državi članici pohranjeni podaci iz kaznene evidencije. U tu svrhu svako središnje tijelo trebalo bi proslijediti drugim državama članicama filtar za indekse koji uključuje, u anonimiziranom obliku, identifikacijske podatke državljana trećih zemalja osuđenih u njegovoj državi članici. Osobni podaci trebali bi se anonimizirati na način da se ne može utvrditi osoba čiji se podaci obrađuju. Država članica primateljica može potom usporediti te podatke s vlastitim podacima na osnovi „pronađen rezultat” / „nije pronađen rezultat” i tako saznati jesu li u drugim državama članicama dostupni podaci iz kaznene evidencije i, u slučaju „pronađenog rezultata”, u kojim su državama članicama ti podaci dostupni. Država članica primateljica trebala bi zatim na temelju „pronađenog rezultata” pretražiti okvir ECRIS-a. U odnosu na državljane trećih zemalja koji su istovremeno državljani jedne države članice, podaci uključeni u indeks trebali bi biti ograničeni na dostupne podatke o državljanima država članica.

(11)  Kako bi se nadoknadilo nepostojanje centralizirane baze podataka na razini Unije u kojoj su pohranjeni podaci o svakom pojedinom državljaninu treće zemlje, decentraliziranim informacijskim sustavom trebalo bi se omogućiti središnjim tijelima država članica da saznaju u kojoj su drugoj državi članici pohranjeni podaci iz kaznene evidencije o dotičnom državljaninu treće zemlje. U tu svrhu svako imenovano središnje tijelo trebalo bi proslijediti drugim državama članicama filtar za indekse koji uključuje, u pseudonimiziranom obliku, identifikacijske podatke državljana trećih zemalja osuđenih u njegovoj državi članici. Osobne podatke u sklopu filtra za indekse trebalo bi pseudonimizirati tako da se ne može izravno utvrditi osobu čiji se podaci obrađuju. Država članica primateljica može potom usporediti te podatke s vlastitim podacima na osnovi „pronađen rezultat” / „nije pronađen rezultat” i tako saznati jesu li u drugim državama članicama dostupni podaci iz kaznene evidencije i, u slučaju „pronađenog rezultata”, u kojim su državama članicama ti podaci dostupni. Država članica primateljica trebala bi zatim na temelju „pronađenog rezultata” pretražiti okvir ECRIS-a. U odnosu na državljane trećih zemalja koji su istovremeno državljani jedne države članice, podaci uključeni u filtru za indekse trebali bi biti ograničeni na dostupne podatke o državljanima država članica.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)   Kada neka država članica u kontekstu kaznenog postupka i na temelju bilateralnih sporazuma u skladu s pravom Unije dobije informaciju o osuđujućoj presudi za kazneno djelom terorizma ili teško kazneno djelom koju je pravosudno tijelo treće zemlje izreklo državljaninu treće zemlje koji boravi na teritoriju Unije, ta država članica trebala bi imati mogućnost razvoja filtra za indekse s tom informacijom kao i njegova prosljeđivanja drugim državama članicama, i to u okviru bilateralnih sporazuma. Ta bi se razmjena informacija trebala odvijati u punom u skladu osobito s načelima proporcionalnosti i nužnosti, kao i u skladu s pravom na pošteno suđenje u trećoj zemlji.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)   Komisija bi trebala poduzeti sve mjere potrebne za postizanje interoperabilnosti i integracije zajedničke komunikacijske infrastrukture ECRIS-a sa svim drugim relevantnim bazama podataka Unije, a u svrhe kaznenog progona, granične kontrole i pravosudne suradnje.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP trebala bi se primjenjivati u kontekstu elektroničke razmjene podataka iz kaznene evidencije država članice uz osiguranje odgovarajuće razine zaštite podataka kad se podaci razmjenjuju između država članica i omogućujući državama članicama da zahtijevaju više standarde zaštite za obradu podataka na nacionalnoj razini.

(12)  Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP22 i Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća22a moraju se primjenjivati u kontekstu elektroničke razmjene podataka iz kaznene evidencije država članice uz osiguranje odgovarajuće razine zaštite podataka kad se podaci razmjenjuju između država članica i omogućujući tako državama članicama da zahtijevaju još više standarde zaštite podataka pri obradi podataka na nacionalnoj razini.

____________

____________

22Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (SL L 350, 30.12.2008., str. 60.)

22Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (SL L 350, 30.12.2008., str. 60.)

 

22aDirektiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija i o slobodnom protoku takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Obrazloženje

Direktiva bi također trebala sadržavati sva potrebna ažuriranja u kojima bi se odražavala pravila o zaštiti podataka usvojena u nedavnim revizijama zakonodavstva u području kaznenog progona.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ovom Direktivom poštuju se temeljna prava i slobode i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, među ostalim, u skladu s pravom na zaštitu osobnih podataka, načelom ravnopravnosti pred zakonom i opće zabrane diskriminacije. Ovu Direktivu trebalo bi provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

(15)  Ovom Direktivom poštuju se temeljna prava i slobode i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, među ostalim, u skladu s pravom na zaštitu osobnih podataka, uključujući sudski i upravni pravni lijek, načelo jednakosti pred zakonom, pravo na pošteno suđenje i pretpostavku nedužnosti te opću zabranu diskriminacije. Ovu Direktivu trebalo bi provoditi u skladu s tim pravima i načelima te načelima proporcionalnosti i nužnosti.

Obrazloženje

Odredbe o pružanju podataka o prijašnjim osuđujućim presudama ne bi trebale ugrožavati pravo pojedinca na pošteno suđenje i pretpostavku nedužnosti. Stoga je važno da se razmotre te vrijednosti i drugi zakonodavni propisi EU-a u području postupovnih prava.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Budući da države članice ne mogu na zadovoljavajuć način ostvariti cilj ove Direktive, naime osigurati brzu i učinkovitu razmjenu podataka iz kaznene evidencije, nego se on, zbog nužne sinergije i interoperabilnosti, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(16)  Budući da države članice ne mogu na zadovoljavajući način ostvariti cilj ove Direktive, naime osigurati brzu i učinkovitu razmjenu podataka iz kaznene evidencije o državljanima trećih zemalja, već se on uspostavom zajedničkih europskih propisa i interoperabilnih sustava može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

(1) članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

„Članak 1.

Predmet

Predmet

Svrha je ove okvirne odluke:

Svrha je ove okvirne odluke:

(a)  definirati način na koji država članica koja je izrekla osuđujuću presudu protiv državljanina druge države članice dijeli podatke o osuđujućim presudama s drugim državama članicama;

(a)  definirati kako i pod kojim uvjetima država članica koja je izrekla osuđujuću presudu protiv državljanina druge države članice dijeli podatke o osuđujućim presudama s drugim državama članicama;

(b)  definirati obveze pohranjivanja države članice koja je izrekla osuđujuću presudu i odrediti načine za odgovaranje na zahtjeve za podatke iz kaznenih evidencija;

(b)  definirati obveze pohranjivanja i zaštite privatnosti za državu članicu koja je izrekla osuđujuću presudu i odrediti načine za odgovaranje na zahtjeve za podatke iz kaznene evidencije;

 

(ba)  definirati obveze pohranjivanja za državu članicu čiji je osoba državljanin i odrediti načine na koje se odgovara na zahtjeve za podatke iz kaznene evidencije;

(c)  utvrditi okvir za decentralizirani informacijski sustav razmjene podataka o osuđujućim presudama na temelju baza podataka kaznene evidencije u svakoj državi članici, odnosno Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS).”;

(c)  uspostaviti okvir za europski decentralizirani informacijski sustav razmjene podataka o osuđujućim presudama na temelju baza podataka kaznene evidencije u svakoj državi članici, odnosno Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS).”;

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 3.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  u članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

(3)  u članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Svaka država članica poduzima nužne mjere kako bi osigurala da se kod unošenja osuđujuće presude izrečene na njezinu državnom području u kaznenu evidenciju unesu i podaci o državljanstvu ili državljanstvima osuđene osobe ako je ta osoba državljanin druge države članice ili državljanin treće zemlje.”;

„1.  Svaka država članica poduzima sve nužne mjere kako bi osigurala da se osuđujuće presude koja se izriču na njezinu državnom području unose u njezinu bazu podataka kaznene evidencije te da se pritom uključe i podaci o državljanstvu ili državljanstvima osuđene osobe ako je ta osoba državljanin druge države članice ili državljanin treće zemlje.”;

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4.

Council Framework Decision 2009/315/JHA

Članak 1.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Država članica u kojoj je izrečena osuđujuća presuda protiv državljana treće zemlje pohranjuje sljedeće podatke, osim ako, u iznimnim pojedinačnim slučajevima, to nije moguće:

1.  Država članica u kojoj je izrečena osuđujuća presuda protiv državljana treće zemlje uvijek pohranjuje sljedeće podatke, osim ako, u iznimnim pojedinačnim slučajevima, to nije moguće (obavezni podaci):

(a)  podatke o osuđenoj osobi (ime, datum rođenja, mjesto rođenja (grad i država), spol, državljanstvo i, ako je primjenjivo, prethodna imena);

(a)  podatke o osuđenoj osobi (ime, datum rođenja, mjesto rođenja (grad i država), spol, državljanstvo i, ako je primjenjivo, prethodna imena);

(b)  podatke o prirodi osuđujuće presude (datum presude, naziv suda, datum kad je odluka postala pravomoćna);

(b)  podatke o prirodi osuđujuće presude (datum presude, naziv suda, datum kad je odluka postala pravomoćna);

(c)  podatke o kaznenom djelu zbog kojeg je donesena osuđujuća presuda (datum kaznenog djela zbog kojeg je donesena presuda i naziv ili pravna klasifikacija kaznenog djela te upućivanje na primjenjive pravne odredbe);

(c)  podatke o kaznenom djelu zbog kojeg je donesena osuđujuća presuda (datum kaznenog djela zbog kojeg je donesena presuda i naziv ili pravna klasifikacija kaznenog djela te upućivanje na primjenjive pravne odredbe);

(d)  podatke o sadržaju osuđujuće presude (kazna i dodatne novčane kazne, sigurnosne mjere i naknadne odluke kojima se izmjenjuje izvršenje kazne);

(d)  podatke o sadržaju osuđujuće presude (kazna i dodatne novčane kazne, sigurnosne mjere i naknadne odluke kojima se izmjenjuje izvršenje kazne);

 

1a.  Država članica u kojoj je izrečena osuđujuća presuda protiv državljana treće zemlje može pohranjivati sljedeće podatke, ako su dostupni (neobvezni podaci):

(e)  imena roditelja osuđene osobe;

 

(f)  referentni broj osuđujuće presude;

(a)  referentni broj osuđujuće presude;

(g)  mjesto počinjenja kaznenog djela;

(b)  mjesto počinjenja kaznenog djela;

(h)  ako je primjenjivo, zabrane koje proizlaze iz osuđujuće presude;

(c)  ako je primjenjivo, zabrane koje proizlaze iz osuđujuće presude;

(i)  identifikacijski broj osuđene osobe ili vrstu i broj identifikacijskog dokumenta osobe;

(d)  identifikacijski broj osuđene osobe ili vrstu i broj identifikacijskog dokumenta osobe;

(j)  otiske prstiju osobe;

(e)  otiske prstiju osobe samo kada je u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj je izrečena osuđujuća presuda dozvoljeno prikupljanje i pohranjivanje otisaka prstiju osuđene osobe;

(k)  prema potrebi, pseudonim i/ili drugo ime / druga imena.

(f)  prema potrebi, pseudonim i/ili drugo ime / druga imena.

Obrazloženje

Ovom izmjenom osigurava se da su podaci pohranjeni na nacionalnoj razini u vezi s osuđenim državljanima trećih zemalja kategorizirani na isti način kao i podaci o osuđenim državljanima EU-a, s „obaveznim podacima”i „neobveznim podacima”, kako bi se izbjegla sva nepotrebna diskriminacija.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 2.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Središnje tijelo stvara filtar za indekse koji sadržava anonimizirane podatke navedene u stavku 1. točkama (a), (e), (i), (j) i (k) o državljanima trećih zemalja protiv kojih je izrečena osuđujuća presuda u njegovoj državi članici. Središnje tijelo svim državama članicama dostavlja taj filtar za indekse i sve njegove izmjene.

2.  Središnje tijelo stvara filtar za indekse koji sadržava pseudonimizirane podatke navedene u stavku 1. točki (a) i stavku 1a. točkama (d), (e) i (f) o državljanima trećih zemalja protiv kojih je izrečena osuđujuća presuda u njegovoj državi članici. Središnje tijelo svim državama članicama dostavlja taj filtar za indekse i sve njegove izmjene.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 3.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Svakom izmjenom ili brisanjem podataka iz stavka 1. odmah se podrazumijeva jednaka izmjena ili brisanje podataka pohranjenih u skladu sa stavkom 1. i sadržanih u filtru za indekse koji je u, skladu sa stavkom 2., izradilo središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu.

3. Svakom izmjenom ili brisanjem podataka iz stavka 1. i 1a. odmah se podrazumijeva jednaka izmjena ili brisanje podataka pohranjenih u skladu sa stavkom 1. istavkom, stavkom 1a. i podataka sadržanih u filtru za indekse koji je u, skladu sa stavkom 2., izradilo središnje tijelo države članice koja je izrekla osuđujuću presudu, iz čega proizlazi ažuriranje podataka sadržanih u filtru za indekse pohranjenom u svim ostalim državama članicama.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 4.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Stavci 2. i 3. primjenjuju se u pogledu filtra za indekse i u vezi s državljanima trećih zemalja koji imaju državljanstvo države članice u opsegu u kojem je središnje tijelo pohranilo podatke iz stavka 1. točaka (a), (e), (i), (j) i (k) u vezi s državljanima država članica.

Briše se.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 4.a – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.   Države članice u filtar za indekse ne smiju unositi podatke o osuđujućim presudama u vezi s nezakonitim ulaskom ili boravkom.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 4.a – stavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.   Države članice u filtar za indekse ne smiju unositi podatke o osuđujućim presudama izrečenima maloljetnim državljanima trećih zemalja, osim kada je riječ o presudama za teška kaznena djela, za koja se može izreći najviša kazna oduzimanja slobode u trajanju od najmanje četiri godine.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 5.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 4.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Ovaj se članak primjenjuje i u slučaju državljanina treće zemlje koji ima državljanstvo jedne od država članica.”;

2.   Ovaj se članak ne primjenjuje i u slučaju državljanina treće zemlje koji ima državljanstvo jedne od država članica.”; Sa svakim se državljaninom treće zemlje koji ima i državljanstvo jedne od država članica EU-a postupa kao s državljaninom dotične države članice u skladu s člankom 4.

Obrazloženje

Prijedlog dovodi do diskriminacije između građana EU-a koje imaju samo jedno državljanstvo i građana EU-a koji imaju državljanstvo jedne od država članica i državljanstvo neke treće zemlje. S građanima EU-a s dvojnim državljanstvom postupalo bi se kao s državljanima treće zemlje, iako su u prvom redu građani EU-a. Ovom se izmjenom uklanja opasnost od diskriminacije tako što se osigurava da se građani s dvojnim državljanstvom (države članice EU-a i treće zemlje) smatraju građanima EU-a.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6. – podtočka b

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Po potrebi, ako se pretragom filtra za indekse ne dobije nijedan rezultat, državljanin treće države koji zatraži podatke o vlastitoj kaznenoj evidenciji prima izjavu kojom se potvrđuje da pretragom filtra za indekse nije pronađen nijedan rezultat”;

Obrazloženje

Ovom se izmjenom jamči da državljani trećih zemalja koji zatraže izvod iz kaznene evidencije, a nisu počinili kazneno djelo, moraju primiti potvrdu u kojoj se navodi da u okviru ECRIS-a nije pronađen nijedan rezultat, čime se dokazuje da u kaznenim evidencijama 28 država članica o tim osobama ne postoje podaci. To može biti iznimno korisno državljanima trećih zemalja u svrhe zaposlenja.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 6.a (nova)

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(6a)   u članku 7. stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

2.   Kada se podaci iz kaznene evidencije zatraže na temelju članka 6. od središnjeg tijela države članice čiji je osoba državljanin za svaku svrhu koja nije kazneni postupak, to će središnje tijelo u pogledu osuđujuće presude izrečene u državi članici čiji je osoba državljanin i u trećim zemljama, koje su mu bile dalje proslijeđene i unesene u kaznenu evidenciju, odgovoriti u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

2.   Kada se podaci iz kaznene evidencije zatraže na temelju članka 6. od središnjeg tijela države članice čiji je osoba državljanin za svaku svrhu koja nije kazneni postupak, to će središnje tijelo u pogledu osuđujuće presude izrečene u državi članici čiji je osoba državljanin i u trećim zemljama, koje su mu bile dalje proslijeđene i unesene u kaznenu evidenciju, odgovoriti ako je tako predviđeno u nacionalnom zakonodavstvu države članice čiji je osoba državljanin ili u nacionalnom pravu države članice koja podnosi zahtjev.”;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7.a (nova)

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)   umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 7.a

 

Pristup Europola bazi podataka ECRIS

 

1.   U obavljanju svojih zadaća Europol ima pravo na pristup bazi podataka ECRIS.

 

2.   Europol preko svojih nacionalnih jedinica središnjem tijelu bilo koje države članice može na pojedinačnoj osnovi podnijeti elektronički i propisno obrazloženi zahtjev za prijenos podataka iz kaznene evidencije države članice u vidu obrasca koji je propisan u prilogu.

 

3.   Europol može podnijeti zahtjev iz stavka 2. kada je to potrebno da bi se poduprlo i ojačalo djelovanje nadležnih tijela država članica i njihova međusobnu suradnju u sprečavanju i suzbijanju teškog kriminala koji zahvaća dvije ili više država članica, terorizma i oblika kriminala koji utječu na zajedničke interese obuhvaćene politikom Unije.

 

4.   Razmjena informacija na temelju ovoga članka odvija se uz pomoć Europolove mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija.”;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7.b (nova)

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 7.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)   umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 7.b

 

Pristup Frontexa bazi podataka ECRIS

 

1.   U obavljanju svojih zadaća Frontex ima pravo na pristup bazi podataka ECRIS.

 

2.   Frontex preko svojih nacionalnih jedinica središnjem tijelu bilo koje države članice može na pojedinačnoj osnovi podnijeti elektronički i propisno obrazloženi zahtjev za prijenos podataka iz kaznene evidencije države članice u vidu obrasca koji je propisan u prilogu.”;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 11. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako način dostavljanja podataka iz stavka 3. nije dostupan i dok nije dostupan, središnja tijela država članica dostavljaju sve podatke iz stavka 3., osim filtra za indekse iz članka 4.a., bilo kojim sredstvom iz kojeg se može dobiti pisana evidencija pod uvjetima kojima se omogućuje središnjem tijelu države članice koja zaprima zahtjev da utvrdi njihovu vjerodostojnost.

4.  Ako način dostavljanja podataka iz stavka 3. nije dostupan i dok nije dostupan, središnja tijela država članica dostavljaju sve podatke iz stavka 3., osim filtra za indekse iz članka 4.a, bilo kojim sigurnim sredstvom iz kojeg se može dobiti pisana evidencija pod uvjetima kojima se omogućuje središnjem tijelu države članice koja zaprima zahtjev da utvrdi njihovu vjerodostojnost, o tome obavješćuju Komisiju i čine sve kako bi što prije popravile situaciju.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 10.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 11.a – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ECRIS-om se osigurava povjerljivost i cjelovitost podataka iz kaznene evidencije koji se prenose drugim državama članicama.

ECRIS-om se osigurava povjerljivost, zaštita, privatnost i cjelovitost podataka iz kaznene evidencije koji se prenose drugim državama članicama.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 10.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 2.a – stavak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Svi se podaci iz kaznenih evidencija pohranjuju isključivo u baze podataka kojima upravljaju države članice.

2.   Svi se podaci iz kaznenih evidencija pohranjuju isključivo u baze podataka kojima upravljaju države članice na teritoriju Unije.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 10.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 11.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Programska oprema za međusobno povezivanje i baze podataka za čuvanje, slanje i primanje podataka iz kaznenih evidencija koriste se na odgovornost predmetne države članice.

4.  Programska oprema za međusobno povezivanje i baze podataka za čuvanje, slanje i primanje podataka iz kaznenih evidencija koriste se na odgovornost predmetne države članice i nadležnih tijela.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 10.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 11.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

''6.  Komisija osigurava programsku opremu iz stavka 1., opću potporu i tehničku pomoć, uključujući prikupljanje i sastavljanje statističkih podataka.

6.  Komisija osigurava odgovarajuću i najučinkovitiju programsku opremu iz stavka 1., opću potporu i tehničku pomoć, uključujući prikupljanje i sastavljanje statističkih podataka.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 11.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

Članak 11.b – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)   sva druga sredstva za organizaciju i olakšavanje razmjene podataka o osuđujućim presudama između središnjih tijela država članica, uključujući sljedeće:

(c)   sva druga tehnička sredstva za organizaciju i olakšavanje razmjene podataka o osuđujućim presudama između središnjih tijela država članica, uključujući sljedeće:

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 13.

Zamjena Odluke 2009/315/PUP

„Članak 13.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Članak 13.a

„Članak 13.a

Izvješća Komisije i preispitivanje

Izvješća Komisije i preispitivanje

1.  Do [24 mjeseca od provedbe], Komisija dostavlja izvješće o primjeni Okvirne odluke Europskom parlamentu i Vijeću. U izvješću se ocjenjuje opseg u kojem su države članice poduzele nužne mjere za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom, uključujući tehničku provedbu.

1.  Do [18 mjeseci od provedbe], Komisija dostavlja izvješće o primjeni Okvirne odluke Europskom parlamentu i Vijeću. U izvješću se ocjenjuje opseg u kojem su države članice poduzele nužne mjere za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom, uključujući tehničku provedbu.

2.  Izvješće prema potrebi prati odgovarajući zakonodavni prijedlog.

2.  Izvješće prema potrebi prati odgovarajući zakonodavni prijedlog.

3.  Službe Komisije redovito objavljuju izvješće o razmjeni podataka iz kaznene evidencije preko ECRIS-a koje se osobito temelji na statističkim podacima iz članka 11.a stavka 6. Ovo se izvješće objavljuje prvi put godinu dana nakon dostave izvješća iz stavka 1.”

3.  Službe Komisije redovito objavljuju izvješće o razmjeni podataka iz kaznene evidencije preko ECRIS-a koje se osobito temelji na statističkim podacima iz članka 11.a stavka 6. Ovo se izvješće objavljuje prvi put godinu dana nakon dostave izvješća iz stavka 1.”

 

3.a  Izvješće Komisije iz stavka 3. posebno obuhvaća razinu razmjene među državama članicama, uključujući o državljanima trećih zemalja; svrhu i broj zahtjeva, uključujući zahtjeve koji se podnose i u svrhe osim kaznenih postupaka, kao što su sigurnosne provjere, i zahtjeve za informacije dotičnih osoba o vlastitoj kaznenoj evidenciji; te pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka i ocjenu učinka ove okvirne odluke na temeljna prava.

 

3.b  U izvješću spomenutom u drugoj rečenici stavka 3. također se ispituje izvedivost uspostave centraliziranog Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) za državljane trećih zemalja.


OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Priroda kriminalnih i terorističkih aktivnosti posljednjih se godina stalno mijenja. One sve više nadilaze nacionalne granice, a institucije EU-a i države članice govore o većoj potrebi za razmjenom podataka u svrhu rješavanja problema prijetnji s kojima se suočavaju. Europsko vijeće i Vijeće ministara za pravosuđe i unutarnje poslove u nekoliko su navrata istaknuli važnost unaprjeđenja postojećeg Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS). U izjavi iz Rige ministara pravosuđa i unutarnjih poslova od 29. siječnja 2015. istaknuta je važnost razmjene informacija o osuđujućim kaznenim presudama za svaku strategiju borbe protiv kriminala i suzbijanja terorizma.

Nedavni teroristički napadi posebno su ukazali na to koliko je hitna bolja razmjena relevantnih podataka, posebno u pogledu širenja ECRIS-a na državljane trećih zemalja. Kao odgovor na to Europska je komisija u okviru svojeg Europskog programa sigurnosti predložila reviziju postojeće Uredbe o razmjeni informacijskog sustava kaznene evidencije. Cilj je te revizije poboljšati razmjenu informacija među državama članicama te doskočiti svim mogućim nedostacima.

ECRIS je elektronički sustav za razmjenu podataka o prethodnim osuđujućim presudama koje su protiv određene osobe izrekli kazneni sudovi u EU-u u svrhu pokretanja kaznenog postupka protiv te osobe i, ako se to dopušta nacionalnim pravom, u druge svrhe. Međutim, pravnim okvirom za ECRIS nisu dovoljno obuhvaćeni zahtjevi koji se odnose na državljane trećih zemalja. Iako je sada moguće razmjenjivati podatke o državljanima trećih zemalja s pomoću ECRIS-a, ne postoji postupak ili mehanizam kojim se to može učinkovito činiti.

II. Prijedlog Komisije

Cilj je prijedloga izmjena Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP. Prijedlogom se nameće obveza pohranjivanja podataka iz kaznene evidencije, obveza države članice da ostalim državama članicama proslijedi anonimizirani filtar za indekse s podacima o identitetu državljanina treće zemlje osuđenog na njezinu državnom području radi utvrđivanja država članica koje imaju podatke iz kaznene evidencije o državljaninu treće zemlje i obveza ažuriranja filtra za indekse u skladu s brisanjem ili izmjenama uključenih podataka.

Pohranjivanje: država članica mora ispunjavati obvezu pohranjivanja čak i ako su podaci pohranjeni u bazi podataka koja nije baza podataka iz kaznene evidencije, pod uvjetom da središnje tijelo ima pristup toj bazi podataka. Štoviše, kako bi se osiguralo da se podaci mogu pronaći bez obzira na to je li drugo državljanstvo poznato ili nije, ta se obveza primjenjuje bez obzira na to ima li osoba i državljanstvo države članice EU-a.

Zahtjev za podatke o osuđujućim presudama: država članica obvezna je dopuniti izvadak iz kaznene evidencije koji je zatražio državljanin treće zemlje (vlastita evidencija državljanina) podacima iz drugih država članica na isti način na koji bi to učinila za građane EU-a.

Definicija „države članice koja je izrekla osuđujuću presudu”: njome su sada obuhvaćene osuđujuće presude bez obzira na to jesu li izrečene protiv državljanina druge države članice ili državljanina treće zemlje.

Obveze države članice koja je izrekla osuđujuću presudu: postojeća Okvirna odluka izmijenjena je kako bi se osiguralo da se obveza država članica da u kaznenu evidenciju dodaju državljanstvo (ili državljanstva) osuđene osobe sada primjenjuje na državljanstvo ili državljanstva državljana trećih zemalja.

Odgovor na zahtjev za podatke o osuđujućim presudama: zahtjev za podatke o državljaninu treće zemlje obrađuje se na sličan način kao i zahtjev za podatke o građanima EU-a. U skladu s tim središnje tijelo koje zaprima zahtjev mora poslati podatke o osuđujućoj presudi izrečenoj u svojoj državi članici protiv državljanina treće zemlje te sve druge osuđujuće presude izrečene u trećim zemljama koje su upisane u kaznenu evidenciju tog tijela.

Osobni podaci: upućivanja na osobne podatke proširena su na nove odredbe o državljaninu treće zemlje.

Format i organizacijski mehanizmi: prijedlogom se predviđa da središnja tijela država članica prosljeđuju podatke, filtar za indeks, zahtjeve, odgovore i druge relevantne podatke u elektroničkom obliku s pomoću ECRIS-a i u standardiziranom formatu u skladu sa standardima utvrđenima u provedbenim aktima. Njime se utvrđuju tehničke obveze država članica u pogledu zadaća koje se moraju izvršiti Direktivom. To se odnosi na postojeći sustav razmjene podataka i novi sustav na osnovi „pronađen rezultat” / „nije pronađen rezultat” na temelju anonimiziranog filtra za indekse. Tehnički i administrativni mehanizmi za olakšavanje razmjene podataka utvrdit će se u provedbenim aktima. Prijedlogom se uređuje prijenos podataka ako ECRIS nije dostupan, zahtijeva se od država članica da ubuduće umjesto Vijeća obavijeste Komisiju o tome kad budu u mogućnosti upotrebljavati ECRIS i novi filtar za indekse.

Komitologija: uveden je komitološki postupak kako bi se Komisiji pružila potrebna sredstva za provedbu tehničkih aspekata razmjene podataka kako bi ona funkcionirala u praksi.

III. Stajalište izvjestitelja

Vaš se izvjestitelj slaže s najvećim dijelom pristupa Komisije u pogledu razmjene informacija o kaznenoj evidenciji među državama članicama. Proširenje područja primjene ove Uredbe radi donošenja posebnih odredbi za državljane trećih zemalja vrlo je važno kako bi se postigla jednakost u okviru nacionalnih pravnih sustava s obzirom na državljane EU-a i državljane trećih zemalja.

Provjera kaznene evidencije za osobe koje ulaze u EU važan je korak za postizanje većeg povjerenja u migraciju te u sigurnost EU-a općenito. Kako bi postojalo povjerenje u područje Schengena i slobodno kretanje u EU-u, zahtijevamo jasno i učinkovito djelovanje koje pomaže u razmjeni informacija o osumnjičenima za kaznena djela. Takva revizija ove Uredbe bitna je za jačanje povjerenja i međusobnog priznavanja u području pravosudne suradnje.

Izvjestitelj također predlaže da se ovom Uredbom predvidi proširenje sigurnosne provjere na sve pojedince koji rade s ugroženim osobama i djecom. Države članice moraju imati povjerenje u sve osobe koje rade u sektorima zdravstvene skrbi i obrazovanja te u sličnim zanimanjima povezanima s njegom.

Izvjestitelj također smatra da bi za države članice trebala postojati jasna obveza unošenja svih bilateralnih podataka dobivenih o osuđujućim presudama za osobe koje borave na teritoriju EU-a u nacionalnu bazu podataka iz kaznene evidencije te obveza razmjene tih podataka preko sustava indeksa.

Izvjestitelj također traži da se jasno navede potreba za odredbama o zaštiti podataka, pretpostavci nedužnosti i pravednom suđenju, kao i jasan popis odredbi koje bi trebale biti dio detaljne revizije sustava kao što se zahtijeva u okviru odredbi za bolju regulativu.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Exchange of information on third country nationals and European Criminal Records Information System (ECRIS)

Referentni dokumenti

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Datum podnošenja EP-u

19.1.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Datum usvajanja

30.5.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

27.6.2016


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna napomena