Eljárás : 2016/0002(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0219/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0219/2016

Viták :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0148

JELENTÉS     ***I
PDF 247kWORD 454k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Timothy Kirkhope

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárok vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0007),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0012/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0219/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió célul tűzte ki maga elé, hogy egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínáljon polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul.

(1)  Az Unió célul tűzte ki maga elé, hogy egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínáljon polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul, továbbá hogy megteremtse a belső biztonságot.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ECRIS jogi kerete azonban nem kellően fedi le a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos megkeresések sajátosságait. Jóllehet jelenleg is lehetőség van a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcserére az ECRIS révén, azonban nem áll rendelkezésre ennek hatékony kivitelezésére szolgáló eljárás vagy mechanizmus.

(4)  Az ECRIS jelenlegi jogi kerete azonban nem tér ki kellően a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos megkeresések sajátosságaira. Jóllehet már lehetőség van a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcserére az ECRIS révén, azonban nem áll rendelkezésre ennek hatékony kivitelezésére szolgáló közös európai eljárás vagy mechanizmus.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az ilyen általános megkeresések adminisztratív terhet rónak minden tagállam, így azokra is, amelyek nem rendelkeznek információval az adott harmadik országbeli állampolgárról. Ez a negatív hatás a gyakorlatban visszatartja a tagállamokat a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információ iránti megkeresésektől, és ennek következtében a tagállamok a nemzeti nyilvántartásban őrzött információkra korlátozzák a bűnügyi nyilvántartási információkat.

(6)  Az ilyen általános megkeresések aránytalan adminisztratív terhet rónak minden tagállamra, így azokra is, amelyek nem rendelkeznek információval az adott harmadik országbeli állampolgárról. Ez a negatív hatás a gyakorlatban visszatartja a tagállamokat attól, hogy információkat kérjenek más tagállamoktól harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan, ami súlyosan hátráltatja a tagállamok közötti információcserét, és korlátozza a nemzeti nyilvántartásban őrzött információk körét. Ennek következményeként nő annak kockázata, hogy a tagállamok közötti információcserék nem hatékonyak és nem teljes körűek, ami viszont kihat az uniós polgárok és az Unióban tartózkodó személyek biztonságára és védelmére.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó információk cseréje a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó bármely stratégia szempontjából fontos. Elősegítené a terrorizmushoz és erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódással szembeni büntető igazságszolgáltatási intézkedéseket, ha a tagállamok teljes mértékben kihasználnák az ECRIS nyújtotta lehetőségeket.

(7)  A büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó információk cseréje a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemre, továbbá az Unión belüli biztonság megteremtésére vonatkozó bármely stratégia szempontjából fontos. Elősegítené a terrorizmushoz és erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódással szemben a tagállamok által alkalmazott büntető igazságszolgáltatási intézkedéseket, fokozná a kiszolgáltatott személyek védelmét, és segítené a határon átnyúló szervezett bűnszövetkezetek okozta tartós és súlyos hatások ellensúlyozását, ha a tagállamok teljes mértékben kihasználnák az ECRIS nyújtotta lehetőségeket.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A közelmúltban történt terrorista támadások ráirányították a figyelmet arra, hogy sürgősen fokozni kell a releváns információk megosztásának intenzitását, különösen az ECRIS a harmadik országbeli állampolgárokra való kiterjesztésével kapcsolatban.

törölve

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A gyermek sérelmére elkövetett, nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatti elítélésekre és eltiltásokra vonatkozó információk jobb felhasználhatósága érdekében a 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a kötelezi a tagállamokat, hogy tegyék meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a munkaadók, amennyiben egy személyt olyan munkakörben alkalmaznak, amely a gyermekekkel való közvetlen és rendszeres kapcsolattartással jár, jogosultak legyenek tájékozódni a személy büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletekről vagy az említett ítéletek miatti eltiltásról. A tagállamoknak törekedniük kell hasonló biztosítékok létrehozására a fogyatékossággal élő vagy idős személyekkel dolgozni kívánó személyek tekintetében. Ennek célja annak biztosítása, hogy a gyermek vagy kiszolgáltatott személy sérelmére elkövetett, nemi erkölcs elleni vagy erőszakos bűncselekmény miatt elítélt személy ne tudja eltitkolni a vele szemben hozott ilyen ítéletet vagy eltiltást, ha más tagállamban kívánja gyakorolni szakmai tevékenységét.

 

____________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/93/EU irányelve a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 2011.12.17., 1. o.).

Indokolás

Az előadó véleménye szerint a gyermekekkel dolgozó személyek előéletének ellenőrzését ki kell terjeszteni a kiszolgáltatott, többek között fogyatékos személyekkel dolgozó személyekre is, illetve azokra, akik általánosságban az egészségügyben és az oktatásban dolgoznak.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)   Ennek eredményeként olyan rendszert kell létrehozni, amelynek segítségével a tagállamok központi hatóságai könnyen és hatékonyan utánajárhatnak, hogy mely másik tagállamban őriznek a harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat, hogy a meglévő ECRIS-keretet alkalmazni lehessen.

(9)   Ennek eredményeként olyan rendszert kell létrehozni, amelynek segítségével a tagállamok központi hatóságai haladéktalanul és hatékonyan utánajárhatnak, hogy mely másik tagállam rendelkezik a harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkkal.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)   A tagállamok harmadik országbeli állampolgárok ítéletivel kapcsolatos kötelezettségeit a személyazonosság biztonságos meghatározása érdekében az ujjnyomatokra is ki kell terjeszteni. Ez a kötelezettség felöleli az információk – köztük az ujjnyomatok – tárolását, a többi központi hatóság információ iránti megkereséseinek megválaszolását, valamint annak biztosítását, hogy a harmadik országbeli állampolgár által igényelt bűnügyi nyilvántartási kivonatot kiegészítsék a többi tagállamból származó, megfelelő információkkal, valamint hogy elvégezzék az információcsere működéséhez szükséges korszerű technológia alkalmazására irányuló technikai változtatásokat.

(10)   A tagállamok harmadik országbeli állampolgárok ítéleteivel kapcsolatos kötelezettségeit az ujjnyomatokra is ki kell terjeszteni, amennyiben az a személyazonosság biztonságos meghatározása érdekében szükséges. Ez a kötelezettség felöleli az információk – köztük az ujjnyomatok – tárolását, a többi központi hatóság információ iránti megkereséseinek megválaszolását, valamint annak biztosítását, hogy a harmadik országbeli állampolgár által igényelt bűnügyi nyilvántartási kivonatot kiegészítsék a többi tagállamból származó, megfelelő információkkal, valamint hogy elvégezzék az információcsere működéséhez szükséges korszerű technológia alkalmazására irányuló technikai változtatásokat.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Annak ellensúlyozása érdekében, hogy nem egyetlen tagállamban őrzik a konkrét harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó információkat, a decentralizált információs technológiának lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok központi hatóságai utánajárjanak, hogy mely másik tagállam őriz bűnügyi nyilvántartási információkat. E célból mindegyik központi hatóságnak ki kell osztania a többi tagállam számára egy kódot, amely anonimizált formában tartalmazza a tagállamában elítélt harmadik országbeli állampolgárok személyazonosító adatait. A személyes adatokat anonimizálni kell olyan módon, hogy az érintettek ne legyenek azonosíthatók. Az átvevő tagállam „találat/nincs találat” alapon megfeleltetheti ezeket az adatokat a saját információival, így megállapíthatja, hogy a többi tagállamban rendelkezésre állnak-e bűnügyi nyilvántartási információk vagy sem, „találat” esetén pedig azt, hogy mely tagállamokban. Az átvevő tagállamnak az ECRIS-keret használatával nyomon kell követnie a „találatokat”. A tagállami állampolgársággal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, a kódban foglalt információkat a tagállamok állampolgáraival kapcsolatosan rendelkezésre álló információkra kell korlátozni.

(11)  Annak ellensúlyozása érdekében, hogy nem létezik központi uniós adatbázis a harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező egyes konkrét elítéltekre vonatkozó információk tárolására, egy decentralizált információs technológiának kellene lehetővé tennie, hogy a tagállamok központi hatóságai utánajárjanak, hogy mely másik tagállam őriz bűnügyi nyilvántartási információkat az adott harmadik országbeli állampolgárról. E célból mindegyik kijelölt központi hatóságnak ki kell osztania a többi tagállam számára egy kódot, amely álnevesített formában tartalmazza a tagállamában elítélt harmadik országbeli állampolgárok személyazonosító adatait. A kódban tárolt személyes adatokat álnevesíteni kell olyan módon, hogy az érintettek ne legyenek közvetlenül azonosíthatók. Az átvevő tagállam „találat/nincs találat” alapon megfeleltetheti ezeket az adatokat a saját információival, így megállapíthatja, hogy a többi tagállamban rendelkezésre állnak-e bűnügyi nyilvántartási információk vagy sem, „találat” esetén pedig azt, hogy mely tagállamokban. Az átvevő tagállamnak az ECRIS-keret használatával nyomon kell követnie a „találatokat”. A tagállami állampolgársággal is rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, a kódban foglalt információkat a tagállamok állampolgáraival kapcsolatosan rendelkezésre álló információkra kell korlátozni.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)   Amennyiben egy büntetőeljárás keretében valamely tagállam az uniós joggal összhangban álló kétoldalú megállapodások alapján információt kap arról, hogy egy harmadik ország igazságügyi hatósága korábban terrorista bűncselekmény vagy súlyos bűncselekmény miatt elítélt egy olyan, harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező személyt, aki az Unió területén tartózkodik, az adott tagállamnak képesnek kell lennie arra, hogy – a kétoldalú megállapodás szerinti keretek között – kódot hozzon létre ezzel az információval és azt továbbítsa más tagállamoknak. Az információcsere folyamán teljes mértékben tiszteletben kell tartani az arányosság és a szükségesség elvét, valamint a harmadik országban a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)   A Bizottságnak meg kell tennie minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az ECRIS közös kommunikációs infrastruktúrája interoperábilis legyen és össze legyen kapcsolva az összes többi vonatkozó uniós bűnüldözési, határellenőrzési és igazságügyi együttműködési célú adatbázissal.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A 2008/977/IB tanácsi kerethatározat22, amelyet a tagállamok bűnügyi nyilvántartásaiból kivonatolt információk számítógépes cseréje keretében kell alkalmazni, megfelelő adatvédelmi szintet határoz meg a tagállamok közötti információcsere során, miközben lehetővé teszi, hogy a tagállamok magasabb védelmi szintet írjanak elő nemzeti adatkezelés esetén.

(12)  A 2008/977/IB tanácsi kerethatározatot22 és az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvet22a a tagállamok bűnügyi nyilvántartásaiból kivonatolt információk számítógépes cseréje keretében kell alkalmazni, magas szintű adatvédelmet meghatározva a tagállamok közötti információcserére, és egyúttal lehetővé téve, hogy a tagállamok még magasabb szintűadatvédelmi normákat írjanak elő nemzeti adatkezelés esetén.

____________

____________

22 A Tanács 2008. november 27-i 2008/977/IB kerethatározata a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről (HL L 350., 2008.12.30., 60. o.).

22 A Tanács 2008. november 27-i 2008/977/IB kerethatározata a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről (HL L 350., 2008.12.30., 60. o.).

 

22a Az európai parlament és a tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.)

Indokolás

Az irányelvben a bűnüldözéssel kapcsolatos jogszabályok legutóbbi módosítása során elfogadott adatvédelmi szabályoknak való megfeleléshez szükséges aktualizálásokról is rendelkezni kell.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre, többek között a személyes adatok védelméhez való jogra, a törvény előtti egyenlőség elvére és a megkülönböztetés általános tilalmára. Ezt az irányelvet az említett jogokkal és alapelvekkel összhangban kell végrehajtani.

(15)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elvekre, többek között a személyes adatok védelméhez való jogra, a bírósági és a közigazgatási jogorvoslatra, a törvény előtti egyenlőség elvére, a tisztességes eljáráshoz való jogra és az ártatlanság vélelmére, valamint a megkülönböztetés általános tilalmára. Ezt az irányelvet az említett jogokkal és alapelvekkel és az arányosság és a szükségesség elvével összhangban kell végrehajtani.

Indokolás

A korábbi elítélésekre vonatkozó információnyújtással kapcsolatos rendelkezések nem foszthatják meg az egyént a tisztességes eljáráshoz való jogtól és az ártatlanság vélelmétől. Fontos ezért ezekről az értékekről rendelkezni és az eljárásjoggal kapcsolatos más uniós jogszabályokra hivatkozni.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Mivel ezen irányelv célkitűzését, nevezetesen a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információk gyors és hatékony cseréjének lehetővé tételét, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így az a szükséges szinergia és interoperabilitás miatt uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(16)  Mivel ezen irányelv célkitűzését, nevezetesen a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információk gyors és hatékony cseréjének lehetővé tételét, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, így az a közös európai szabályok és interoperábilis rendszerek létrehozásával uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

„1. cikk

Tárgy

Tárgy

E kerethatározat:

E kerethatározat:

a)  meghatározza azon módszereket, amelyek szerint az ítélethozatal szerinti tagállam megosztja az ítéletekre vonatkozó információkat a többi tagállammal;

a)  meghatározza azon módszereket és feltételeket, amelyek szerint az ítélethozatal szerinti tagállam megosztja az ítéletekre vonatkozó információkat a többi tagállammal;

b)  meghatározza az ítélethozatal szerinti tagállam ezen információk megőrzésével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint megállapítja a bűnügyi nyilvántartásokból származó információk iránti megkeresések megválaszolásakor követendő módszereket;

b)  meghatározza az ítélethozatal szerinti tagállam ezen információk megőrzésével és védelmével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint megállapítja a bűnügyi nyilvántartásokból származó információk iránti megkeresések megválaszolásakor követendő módszereket;

 

ba)  meghatározza a személy állampolgársága szerinti tagállam ezen információk megőrzésével kapcsolatos kötelezettségét, valamint megállapítja azon módszereket, amelyeket e tagállamnak alkalmaznia kell a bűnügyi nyilvántartásból származó információkra irányuló megkeresés megválaszolásakor;

c)  létrehozza az egyes tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisai alapján az ítéletekre vonatkozó információk cseréjére szolgáló, decentralizált információtechnológiai rendszert, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS)”;

c)  létrehozza az egyes tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisai alapján az ítéletekre vonatkozó információk cseréjére szolgáló, európai decentralizált információtechnológiai rendszert, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS)”;

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A 4. cikkben a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

3.  A 4. cikkben a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy amikor a területén hozott ítéleteket beviszik a bűnügyi nyilvántartásába, az elítélt személy állampolgárságára vagy állampolgárságaira vonatkozó információkat is foglalják bele azokba, amennyiben e személy egy másik tagállam állampolgára vagy harmadik országbeli állampolgár.”;

„(1)  Valamennyi tagállam meghoz valamennyi szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy amikor a területén ítéleteket hoznak, azokat beviszik a bűnügyi nyilvántartás adatbázisába, és hogy az elítélt személy állampolgárságára vagy állampolgárságaira vonatkozó információkat is foglalják bele azokba, amennyiben e személy egy másik tagállam állampolgára vagy harmadik országbeli állampolgár.”;

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

4 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az a tagállam, ahol ítéletet hoztak egy harmadik országbeli állampolgárral szemben, megőrzi az alábbi információkat, kivéve ha kivételes egyedi esetekben erre nincs lehetőség:

(1)  Az a tagállam, ahol ítéletet hoztak egy harmadik országbeli állampolgárral szemben, minden esetben megőrzi az alábbi információkat, kivéve ha kivételes egyedi esetekben erre nincs lehetőség (kötelező információk):

a)  az elítélt személyre vonatkozó információk (teljes név, születési idő, születési hely (település és ország), nem, állampolgárság és – adott esetben – előző név/nevek);

a)  az elítélt személyre vonatkozó információk (teljes név, születési idő, születési hely (település és ország), nem, állampolgárság és – adott esetben – előző név/nevek);

b)  az ítélet jellegére vonatkozó információk (az ítélet dátuma, a bíróság megnevezése, a határozat jogerőre emelkedésének időpontja);

b)  az ítélet jellegére vonatkozó információk (az ítélet dátuma, a bíróság megnevezése, a határozat jogerőre emelkedésének időpontja);

c)  az ítélet alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó információk (az ítélet alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének időpontja, a bűncselekmény megnevezése vagy jogi minősítése, valamint az alkalmazandó jogi rendelkezésekre történő hivatkozás);

c)  az ítélet alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó információk (az ítélet alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének időpontja, a bűncselekmény megnevezése vagy jogi minősítése, valamint az alkalmazandó jogi rendelkezésekre történő hivatkozás);

d)  az ítélet tartalmára vonatkozó információk (így az ítéletet, valamint a kiegészítő büntetéseket, biztonsági intézkedéseket és a büntetés-végrehajtást módosító későbbi határozatokat is);

d)  az ítélet tartalmára vonatkozó információk (így az ítéletet, valamint a kiegészítő büntetéseket, biztonsági intézkedéseket és a büntetés-végrehajtást módosító későbbi határozatokat is);

 

(1a)  Az a tagállam, ahol ítéletet hoztak egy harmadik országbeli állampolgárral szemben, adott esetben megőrizheti az alábbi információkat (opcionális információk):

e)  az elítélt személy szüleinek neve;

 

f)  az ítélet ügyiratszámára vonatkozó információ;

a)  az ítélet ügyiratszámára vonatkozó információ;

g)  a bűncselekmény elkövetési helyére vonatkozó információ;

b)  a bűncselekmény elkövetési helyére vonatkozó információ;

h)  adott esetben az ítéletből eredő, foglalkozás gyakorlásától való eltiltások;

c)  adott esetben az ítéletből eredő, foglalkozás gyakorlásától való eltiltások;

i)  az elítélt személy személyazonosító száma, vagy a személyt azonosító dokumentum típusa és száma;

d)  az elítélt személy személyazonosító száma, vagy a személyt azonosító dokumentum típusa és száma;

j)  a személy ujjnyomatai;

e)  a személy ujjnyomatai, kizárólag abban az esetben, ha azon tagállam nemzeti joga, ahol ítéletet hoztak, lehetővé teszi az elítélt személyek ujjlenyomatának gyűjtését és tárolását;

k)  adott esetben álnév és/vagy felvett név/nevek.

f)  adott esetben álnév és/vagy felvett név/nevek.

Indokolás

A módosítás azt hivatott biztosítani, hogy az elítélt harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan nemzeti szinten tárolt adatok besorolása – a szükségtelen megkülönböztetés elkerülése érdekében – megegyezzen az elítélt uniós állampolgárok esetében alkalmazottal, megkülönböztetve a „kötelező” és az „opcionális” információkat.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

4a. cikk – (2) bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A központi hatóság létrehoz egy kódot, amely anonimizált formában tartalmazza az (1) bekezdés a), e), i), j) és k) pontjában említett típusú információkat a tagállamában elítélt harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában. A központi hatóság ezt a kódot és annak bármely frissítését továbbítja minden tagállamnak.

(2)  A központi hatóság létrehoz egy kódot, amely álnevesített formában tartalmazza az (1) bekezdés a) és az (1a) bekezdés d), e) és f) pontjában említett típusú információkat a tagállamában elítélt harmadik országbeli állampolgárok vonatkozásában. A központi hatóság ezt a kódot és annak bármely frissítését továbbítja minden tagállamnak.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

4 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett információk megváltoztatása vagy törlése közvetlenül maga után vonja az (1) bekezdésnek megfelelő megőrzött, valamint az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága által – a (2) bekezdésnek megfelelően létrehozott – kódba foglalt információk azonos megváltozását vagy törlését.

(3) Az (1) és (1a) bekezdésekben említett információk megváltoztatása vagy törlése közvetlenül maga után vonja az (1) és (1a) bekezdésnek megfelelő megőrzött, valamint az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága által – a (2) bekezdésnek megfelelően létrehozott – kódba foglalt információk azonos megváltozását vagy törlését, valamint maga után vonja az összes többi tagállamban őrzött, kódba foglalt információk frissítését.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

4 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)   A (2) és a (3) bekezdés a kód tekintetében a tagállami állampolgársággal rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra is alkalmazandó, amennyiben a központi hatóság a tagállamok állampolgárai tekintetében megőrzi az (1) bekezdés a), e), i), j) és k) pontjában említett információkat.

törölve

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

4 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   A tagállamok a kódba nem vesznek fel illegális belépéssel vagy tartózkodással kapcsolatos ítéletekre vonatkozó információkat.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

4 a cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)   A tagállamok a kiskorú harmadik országbeli állampolgárok ítéleteire vonatkozó kódba csak súlyos, legalább négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményekkel kapcsolatos információkat foglalhatnak bele.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   E cikk a tagállami állampolgársággal rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra is alkalmazandó.”;

(2)   E cikk a tagállami állampolgársággal rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra nem alkalmazandó. A valamely tagállam állampolgárságával is rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat a 4. cikkel összhangban az adott tagállam állampolgáraként kell kezelni.

Indokolás

A javaslat megkülönböztetést eredményez a csak egy állampolgársággal rendelkező uniós polgárok és azon uniós polgárok között, akik egy tagállamnak és egy harmadik országnak is állampolgárai. A kettős állampolgár uniós polgárokat harmadik országbeli állampolgárokként kezelnék, noha elsősorban uniós polgárok. A módosítás azáltal, hogy biztosítja a kettős (egyrészt uniós, másrészt harmadik országbeli) állampolgárok uniós polgárokként való kezelését, megszünteti a megkülönböztetés kockázatát.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – b pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

6 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Adott esetben, amennyiben a kódok lekérdezésekor nincs találat, a saját magára vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat kikérő harmadik országbeli állampolgár számára nyilatkozatot kell kiadni, amely igazolja, hogy a kódok lekérdezésekor nem volt találat.”;

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a bűnügyi nyilvántartási kivonatot kérelmező harmadik országbeli állampolgárok, amennyiben nem követtek el bűncselekményt, igazolást kapjanak arról, hogy az ECRIS nem adott találatot, ami bizonyítja, hogy nem szerepelnek a 28 tagállam bűnügyi nyilvántartásában. Ez munkavállalás esetén rendkívül hasznos lehet a harmadik országbeli állampolgárok számára.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 a pont (új)

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a.   A 7. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)   Amennyiben büntetőeljárástól eltérő célból a 6. cikk alapján a bűnügyi nyilvántartásból származó információkra irányuló megkeresést intéznek a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához, ez a központi hatóság a személy állampolgársága szerinti tagállamban hozott ítéletek és a harmadik országokban hozott, hozzá továbbított és a bűnügyi nyilvántartásába bejegyzett ítéletek tekintetében a megkeresés ügyében a nemzeti jogának megfelelően jár el.

(2)   Amennyiben büntetőeljárástól eltérő célból a 6. cikk alapján a bűnügyi nyilvántartásból származó információkra irányuló megkeresést intéznek a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához, ez a központi hatóság a személy állampolgársága szerinti tagállamban hozott ítéletek és a harmadik országokban hozott, hozzá továbbított és a bűnügyi nyilvántartásába bejegyzett ítéletek tekintetében a megkeresés ügyében a nemzeti jogának megfelelően jár el, amennyiben az adott személy állampolgársága szerinti tagállam vagy a megkereső tagállam nemzeti joga így rendelkezik.”;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 a pont (új)

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

7 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.   a szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„7a. cikk

 

Az Europol hozzáférése az ECRIS adatbázishoz

 

(1)   Feladatainak elvégzéséhez az Europol jogosult az ECRIS adatbázishoz való hozzáférésre.

 

(2)   Az Europol eseti alapon, elektronikus úton, megfelelő indokolással kérelmet nyújthat be az Europol nemzeti egységén keresztül bármely tagállam központi hatóságához, a mellékletben meghatározott formanyomtatvány segítségével kérve egy tagállam bűnügyi nyilvántartási információinak továbbítását.

 

(3)   Az Europol abban az esetben nyújthat be a (2) bekezdésben említett kérelmet, ha az az illetékes tagállami hatóságok fellépésének támogatásához és erősítéséhez, valamint a két vagy több tagállamot érintő súlyos bűncselekmények, a terrorizmus, valamint a valamely uniós politikához kapcsolódó közös érdeket érintő bűncselekményfajták megelőzését és leküzdését célzó kölcsönös együttműködésük támogatásához és erősítéséhez szükséges.

 

(4)   Az e cikk szerinti információcsere a Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazáson (SIENA) keresztül történik.”;

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 7 b pont (új)

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

7 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b.   a szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„7b. cikk

 

A Frontex hozzáférése az ECRIS adatbázishoz

 

(1)   Feladatainak elvégzéséhez a Frontex jogosult az ECRIS adatbázishoz való hozzáférésre.

 

(2)   A Frontex eseti alapon, elektronikus úton, megfelelő indokolással kérelmet nyújthat be bármely tagállam központi hatóságához, a mellékletben meghatározott formanyomtatvány segítségével kérve egy tagállam bűnügyi nyilvántartási információinak továbbítását.”;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

11 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben, és mindaddig, amíg a (3) bekezdésben említett továbbítási mód nem áll rendelkezésre, a tagállamok központi hatóságai – a 4a. cikkben említett kód kivételével – a (3) bekezdésben említett valamennyi információt bármely olyan eszközzel továbbíthatják, amely alkalmas írásbeli nyilvántartás előállítására, feltéve, hogy az átvevő tagállam központi hatósága meg tudja állapítani annak hitelességét.

(4)  Amennyiben, és mindaddig, amíg a (3) bekezdésben említett továbbítási mód nem áll rendelkezésre, a tagállamok központi hatóságai – a 4a. cikkben említett kód kivételével – a (3) bekezdésben említett valamennyi információt bármely olyan biztonságos eszközzel továbbíthatják, amely alkalmas írásbeli nyilvántartás előállítására, feltéve hogy az átvevő tagállam központi hatósága meg tudja állapítani annak hitelességét, minderről tájékoztatják a Bizottságot, és megteszik a helyzet mielőbbi orvoslásához szükséges valamennyi intézkedést.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

11 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ECRIS biztosítja a más tagállamokba továbbított bűnügyi nyilvántartási információk titkosságát és sértetlenségét.

Az ECRIS biztosítja a más tagállamokba továbbított bűnügyi nyilvántartási információk titkosságát, megóvását, védelmét és sértetlenségét.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

11 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   Valamennyi bűnügyi nyilvántartási adat kizárólag a tagállamok által működtetett adatbázisokban tárolható.

(2)   Valamennyi bűnügyi nyilvántartási adat kizárólag a tagállamok által működtetett adatbázisokban, az Unió területén belül tárolható.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

11 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az érintett tagállamok felelősek a bűnügyi nyilvántartásból származó információkat tároló, továbbító és fogadó szoftver és adatbázisok működéséért.

(4)  Az érintett tagállamok és illetékes hatóságok felelősek a bűnügyi nyilvántartásból származó információkat tároló, továbbító és fogadó szoftver és adatbázisok működéséért.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

11 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(6)  A Bizottság szolgáltatja az (1) bekezdésben említett szoftvert, valamint általános támogatást és technikai segítséget nyújt, beleértve statisztikák gyűjtését és készítését is.

„(6)  A Bizottság szolgáltatja az (1) bekezdésben említett megfelelő és leghatékonyabb szoftvert, valamint általános támogatást és technikai segítséget nyújt, beleértve statisztikák gyűjtését és készítését is.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 11 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

11 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)   a tagállamok központi hatóságai közötti információcsere megszervezésére és elősegítésére szolgáló bármely egyéb eszköz, többek között az alábbiak:

c)   a tagállamok központi hatóságai közötti információcsere megszervezésére és elősegítésére szolgáló bármely egyéb műszaki eszköz, többek között az alábbiak:

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 13 pont

A Tanács 2009/315/IB kerethatározata

13 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„13a. cikk

„13a. cikk

A Bizottság jelentéstételi kötelezettsége és a felülvizsgálat

A Bizottság jelentéstételi kötelezettsége és a felülvizsgálat

(1)  A Bizottság [24 hónappal a végrehajtást követően] jelentést nyújt be e kerethatározat alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg a kerethatározatnak való megfeleléshez, így a technikai végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.

(1)  A Bizottság [18 hónappal a végrehajtást követően] jelentést nyújt be e kerethatározat alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg a kerethatározatnak való megfeleléshez, így a technikai végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.

(2)  A jelentést adott esetben vonatkozó jogalkotási javaslatokkal együtt kell benyújtani.

(2)  A jelentést adott esetben vonatkozó jogalkotási javaslatokkal együtt kell benyújtani.

(3)  A bűnügyi nyilvántartásból származó információk ECRIS útján történő cseréjét illetően a bizottsági szolgálatok rendszeresen jelentést tesznek közzé, amely elsősorban a 11a. cikk (6) bekezdésében említett statisztikákon alapul. Ezt a jelentést először egy évvel az (1) bekezdésben említett jelentés benyújtását követően teszik közzé.”.

(3)  A bűnügyi nyilvántartásból származó információk ECRIS útján történő cseréjét illetően a bizottsági szolgálatok rendszeresen jelentést tesznek közzé, amely elsősorban a 11a. cikk (6) bekezdésében említett statisztikákon alapul. Ezt a jelentést először egy évvel az (1) bekezdésben említett jelentés benyújtását követően teszik közzé.”.

 

(3a)  A Bizottság (3) bekezdésben említett jelentése kiterjed különösen a tagállamok közötti, többek között a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó információcsere mértékére; a kérelmek céljára és számára, beleértve a büntetőeljárástól eltérő célból benyújtott kérelmeket, úgymint előélet-ellenőrzés és egy adott személy saját bűnügyi nyilvántartására vonatkozó kérelmek; a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésekre és a kerethatározat alapvető jogokra gyakorolt hatásának értékelésére.

 

(3b)  A (3) bekezdés második mondatában említett jelentés megvizsgálja a központosított Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásának megvalósíthatóságát is.


INDOKOLÁS

I. Háttér

A bűnözői és terrorista tevékenység az elmúlt években folyamatosan átalakulóban van. Egyre inkább transznacionális jelleget ölt, és az uniós intézmények és a tagállamok a jelenlegi veszélyek kezelése céljából az információcsere fokozott szükségességét emlegetik. Az Európai Tanács és a Bel- és Igazságügyi Tanács több alkalommal kinyilvánította annak fontosságát, hogy javítsák az ECRIS-t. A Bel- és Igazságügyi Tanács által kiadott 2015. január 29-i rigai nyilatkozat hangsúlyozta, hogy a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó információk cseréje a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó bármely stratégia szempontjából fontos.

A közelmúltban történt terrorista támadások ráirányították a figyelmet arra, hogy sürgősen fokozni kell a releváns információk megosztásának intenzitását, különösen az ECRIS a harmadik országbeli állampolgárokra való kiterjesztésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság erre válaszul, európai biztonsági stratégiája keretében az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszerről szóló hatályos rendelet módosítását javasolta. A módosítás célja a tagállamok közötti információmegosztás javítása és az esetleges hiányosságok megszüntetése.

Az ECRIS egy olyan elektronikus rendszer, amely az EU-n belüli büntetőbíróságok által konkrét személyekkel szemben hozott korábbi, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó információknak az adott személlyel szembeni büntetőeljárás céljából – és ha a nemzeti jog megengedi, egyéb célokból – történő cseréjére szolgál. Az ECRIS jogi kerete azonban nem kellően fedi le a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos megkereséseket. Jóllehet jelenleg is lehetőség van a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcserére az ECRIS révén, azonban nem áll rendelkezésre ennek hatékony kivitelezésére szolgáló eljárás vagy mechanizmus.

II. Az Európai Bizottság javaslata

A javaslat célja a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosítása, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltása. A javaslat kötelezettséget állapít meg a bűnügyi nyilvántartási információk tárolására; továbbá arra vonatkozóan, hogy a többi tagállamnak kiosszanak egy anonimizált kódot, amely a területükön elítélt harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó személyazonossági információkat tartalmaz azon tagállamok meghatározása céljából, amelyek bűnügyi nyilvántartási információkkal rendelkeznek egy adott harmadik országbeli állampolgárról; illetve arra vonatkozóan, hogy tegyék naprakésszé a kódot az abban foglalt adatok bármely törlésének vagy megváltoztatásának megfelelően.

Tárolás: A tagállamok még akkor is eleget tesznek a tárolási kötelezettségnek, ha az ilyen információkat azon bűnügyi nyilvántartási adatbázisoktól eltérő adatbázisokban tárolják, amennyiben a központi hatóság hozzáféréssel rendelkezik ahhoz az adatbázishoz, amelyben az információkat tárolják. Emellett ez a kötelezettség attól függetlenül alkalmazandó, hogy egy adott személy uniós állampolgársággal is rendelkezik-e, annak biztosítása érdekében, hogy az információk megtalálhatók legyenek, akár ismert a további állampolgárság, akár nem.

Az ítéletekkel kapcsolatos információ iránti megkeresés: A tagállamok kötelesek kiegészíteni a többi tagállamból származó információkkal azt a bűnügyi nyilvántartási kivonatot, amely tekintetében a harmadik országbeli állampolgár ezt kéri (saját magára vonatkozó nyilvántartás), hasonlóképpen ahhoz, ahogyan ez uniós polgárok esetében történne.

Az „ítélethozatal szerinti tagállam” fogalommeghatározása: ez jelenleg attól függetlenül lefedi az ítéleteket, hogy egy másik tagállam állampolgárával vagy harmadik országbeli állampolgárral szemben hozták azokat.

Az ítélethozatal szerinti tagállam kötelezettségei: a kerethatározatot annak érdekében módosították, hogy a tagállamok azon kötelezettsége, hogy a bűnügyi nyilvántartásban feltüntessék az elítélt személy állampolgárságát (vagy állampolgárságait) mostantól a harmadik országbeli állampolgárok állampolgárságára vagy állampolgárságaira is vonatkozzon.

Az ítéletekkel kapcsolatos információ iránti megkeresés megválaszolása: A harmadik országbeli állampolgárra vonatkozó, információ iránti megkeresést hasonlóan kezelik az uniós polgárokra vonatkozó, információ iránti megkereséshez. Ennek megfelelően a megkeresett központi hatóság továbbítja a harmadik országbeli állampolgárral szemben a tagállamában hozott ítéletekre vonatkozó információkat, továbbá a harmadik országokban hozott bármely olyan ítéletre vonatkozó információt, amelyet bejegyeztek a bűnügyi nyilvántartásába.

Személyes adatok: A személyes adatokra való hivatkozásokat kiterjesztettük a harmadik országbeli állampolgárokról szóló új rendelkezésekre.

Formátum, valamint a megszervezés módjai: A javaslat értelmében a tagállamok központi hatóságai az információkat, a kódot, a megkereséseket, a válaszokat és az egyéb releváns információkat elektronikus úton, az ECRIS használatával, és a végrehajtási aktusokban megállapított szabványoknak megfelelő egységes formátumban továbbítják; a javaslat meghatározza az irányelv alapján ellátandó feladatok tekintetében a tagállamokra vonatkozó technikai követelményeket. Ez egyaránt vonatkozik a jelenlegi információcsere-rendszerre, valamint az anonimizált kódra épülő új „találat/nincs találat” rendszerre. Az információcsere elősegítésére szolgáló technikai és adminisztratív szabályokat végrehajtási aktusokban állapítják meg; a javaslat szabályozza az információk továbbítását, ha az ECRIS nem érhető el; a javaslat előírja a tagállamoknak, hogy a jövőben a Tanács helyett a Bizottságnak jelentsék be, hogy képesek használni az ECRIS-t és az új kódot.

Komitológia: Bevezettük a bizottsági eljárást, hogy biztosítsuk a Bizottság számára az ahhoz szükséges eszközöket, hogy az információcsere gyakorlati működése érdekében végrehajtsák annak technikai vonatkozásait.

III. Az előadó álláspontja

Az előadó túlnyomórészt egyetért a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő információk tagállamok közötti cseréjével kapcsolatos bizottsági megközelítéssel. Az uniós országok és harmadik országok állampolgárai nemzeti jogrendszerek előtti egyenlőségének megvalósítása szempontjából nagyon fontos e rendelet alkalmazási körét külön rendelkezések útján harmadik országbeli állampolgárokra is kiterjeszteni.

Az EU területére lépő személyekre vonatkozó bűnügyi nyilvántartások ellenőrzése fontos lépés a bevándorlás és általánosságban az EU biztonsága iránti bizalom megerősítésében. A schengeni térséggel és az EU-n belüli szabad mozgással szemben csak olyan konkrét és hatékony intézkedések útján valósítható meg a bizalom, amelyek segítségével kicserélhetők a bűncselekmények gyanúsítottjaira vonatkozó információk. A rendelet fentiek szerinti módosítása elengedhetetlen feltétele az igazságügyi együttműködés területén a bizalom és a kölcsönös elismerés javításának.

Az előadó javasolja továbbá, hogy a rendelet terjessze ki az előélet ellenőrzését valamennyi olyan személyre, aki kiszolgáltatott személyekkel, illetve gyermekekkel dolgozik. A tagállamokban valamennyi, az egészségügy és az oktatás területén és hasonló gondozási területeken dolgozó személynek megbízhatónak kell lennie.

Az előadó véleménye szerint továbbá egyértelműen kötelezni kell a tagállamokat az EU területén tartózkodó személyek büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletekről kétoldalú alapon kapott információk nemzeti bűnügyi nyilvántartási adatbázisaikba történő bevitelére és a kódrendszer útján történő megosztására.

Az előadó kéri továbbá, hogy a szövegben konkrétan szerepeljen az adatvédelmi rendelkezéseknek, az ártatlanság vélelmének és a tisztességes eljárásnak a szükségessége, továbbá azon rendelkezések egyértelmű felsorolása, amelyeknek a rendszer részletes felülvizsgálatában a szabályozás javítására vonatkozó rendelkezések szerint szerepelniük kell.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS)

Hivatkozások

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

19.1.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Az elfogadás dátuma

30.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Benyújtás dátuma

27.6.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat