Procedūra : 2016/0002(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0219/2016

Pateikti tekstai :

A8-0219/2016

Debatai :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0148

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 890kWORD 439k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR

(COM(2016) 0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Timothy Kirkhope

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR

(COM(2016) 0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0007),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 1 dalies d punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0012/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0219/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sąjunga užsibrėžė tikslą savo piliečiams pasiūlyti vidaus sienų neturinčią laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje laisvas asmenų judėjimas užtikrinamas kartu taikant atitinkamas nusikalstamumo prevencijos bei kovos su juo priemones;

(1)  Sąjunga užsibrėžė tikslą savo piliečiams pasiūlyti vidaus sienų neturinčią laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje laisvas asmenų judėjimas užtikrinamas kartu taikant atitinkamas nusikalstamumo prevencijos bei kovos su juo priemones, ir užtikrinti vidaus saugumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tačiau ECRIS teisinės sistemos aprėptis nėra pakankama, nes įtraukti ne visi informacijos apie trečiųjų šalių piliečius prašymų aspektai. Nors dabar per ECRIS irgi galima keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečius, nėra tvarkos ar mechanizmo, leidžiančio tai daryti efektyviai;

(4)  tačiau dabartinės ECRIS teisinės sistemos aprėptis nėra pakankama, nes atsižvelgiama ne į visus informacijos apie trečiųjų šalių piliečius prašymų aspektus. Nors per ECRIS jau irgi galima keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečius, nėra bendros Europos Sąjungos masto tvarkos ar mechanizmo, leidžiančio tai daryti efektyviai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  tokiais bendraisiais prašymais valstybėms narėms, tarp jų ir toms, kurios neturi informacijos apie konkretų trečiosios šalies pilietį, sukuriama administracinė našta. Praktikoje šis neigiamas reiškinys atgraso valstybes nares nuo informacijos apie trečiųjų šalių piliečius prašymų teikimo, todėl jos remiasi tik savo nacionaliniuose registruose saugoma teistumo informacija;

(6)  tokiais bendraisiais prašymais valstybėms narėms, tarp jų ir toms, kurios neturi informacijos apie konkretų trečiosios šalies pilietį, sukuriama neproporcingai didelė administracinė našta. Praktikoje šis neigiamas reiškinys atgraso valstybes nares nuo informacijos apie trečiųjų šalių piliečius iš kitų valstybių narių prašymų teikimo, o tai labai trukdo valstybėms narėms keistis informacija ir dėl to apribojamas nacionaliniuose registruose saugomos informacijos apie teistumą mastas. Todėl didėja rizika, kad valstybės narės neveiksmingai ir neišsamiai tarpusavyje keisis informacija, o tai daro neigiamą įtaką Sąjungos piliečiams ir Sąjungoje gyvenantiems asmenims užtikrinamo saugumo ir saugos lygiui;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  keitimasis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius – svarbus kiekvienos kovos su nusikalstamumu ir terorizmu strategijos elementas. Jeigu valstybės narės naudotųsi visomis ECRIS teikiamomis galimybėmis, tai padėtų stiprinti reagavimą į radikalizaciją, vedančią prie terorizmo ir smurtinio ekstremizmo, baudžiamosios justicijos priemonėmis;

(7)  keitimasis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius – svarbus kiekvienos kovos su nusikalstamumu ir terorizmu strategijos ir pastangų užtikrinti saugumą Sąjungoje elementas. Jeigu valstybės narės naudotųsi visomis ECRIS teikiamomis galimybėmis, tai padėtų stiprinti reagavimą baudžiamosios justicijos priemonėmis į radikalizaciją, kuri skatina teroro aktus ir smurtinį ekstremizmą, didinti pažeidžiamiems asmenims suteikiamos apsaugos lygį ir kovoti su nuolatiniais ir rimtais tarpvalstybinių organizuotų nusikaltėlių tinklų padariniais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  neseniai įvykdyti teroristiniai išpuoliai pirmiausia parodė, kad būtina skubiai gerinti dalijimąsi atitinkama informacija, visų pirma išplečiant ECRIS, kad per ją būtų keičiamasi ir informacija apie trečiųjų šalių piliečius;

Išbraukta.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  siekiant geriau naudotis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus apkaltinamaisiais nuosprendžiais skirtą teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/93/ES1a valstybės narės įpareigotos imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad darbdaviai, įdarbindami asmenį eiti pareigas, susijusias su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais, turėtų teisę prašyti informacijos apie to asmens atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius arba bet kokį tokiais apkaltinamaisiais nuosprendžiais skirtą teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą. Valstybės narės turėtų stengtis panašias apsaugos priemones suteikti ir kalbant apie asmenis, kurie ketina dirbti su neįgaliaisiais arba pagyvenusiais žmonėmis. Siekiama užtikrinti, kad už seksualinius arba smurtinius nusikaltimus prieš vaiką arba pažeidžiamą asmenį nuteistas asmuo nebegalėtų nuslėpti tokio nuosprendžio arba teisės atėmimo, siekdamas tokį darbą dirbti kitoje valstybėje narėje;

 

____________

 

1a 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad reikėtų išplėsti asmens patikrinimų aprėptį ir juos taikyti ne tik su vaikais, bet ir su pažeidžiamais asmenimis, įskaitant neįgaliuosius, dirbantiems asmenims, taip pat apskritai sveikatos priežiūros ir švietimo sektoriuose dirbantiems asmenims.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)   taigi reikėtų sukurti sistemą, kuri valstybės narės centrinei institucijai sudarytų sąlygas greitai ir efektyviai sužinoti, kurioje dar valstybėje narėje saugoma informacija apie trečiosios šalies piliečio teistumą, ir tada naudotis esama ECRIS infrastruktūra;

(9)   taigi reikėtų sukurti sistemą, kuria valstybės narės centrinei institucijai būtų sudaromos sąlygos greitai ir efektyviai sužinoti, kuri dar valstybė narė turi informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)   valstybių narių pareigos, susijusios su informacija apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, turėtų apimti ir pirštų atspaudų rinkimą, kad būtų patikimiau nustatoma asmenų tapatybė. Todėl valstybės narės privalo saugoti informaciją, įskaitant pirštų atspaudus, atsakyti į kitų centrinių institucijų prašymus pateikti informaciją, užtikrinti, kad į trečiosios šalies piliečiui išduodamą pažymą būtų, kai tinkama, įrašyta iš kitų valstybių narių gauta informacija, ir atlikti techninius pakeitimus, kad galėtų taikyti keitimosi informacija sistemos veikimui būtinas modernias technologijas;

(10)   valstybių narių pareigos, susijusios su informacija apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, turėtų apimti ir pirštų atspaudų rinkimą, kai tai būtina, kad būtų patikimiau nustatoma asmenų tapatybė. Todėl valstybės narės privalo saugoti informaciją, įskaitant pirštų atspaudus, atsakyti į kitų centrinių institucijų prašymus pateikti informaciją, užtikrinti, kad į trečiosios šalies piliečiui išduodamą pažymą būtų, kai tinkama, įrašyta iš kitų valstybių narių gauta informacija, ir atlikti techninius pakeitimus, kad galėtų taikyti keitimosi informacija sistemos veikimui būtinas modernias technologijas;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  kadangi informacija apie tam tikrą trečiosios šalies pilietį gali būti saugoma ne vienoje valstybėje narėje, reikėtų, kad valstybių narių centrinės institucijos turėtų galimybę naudotis decentralizuota informacinių technologijų priemone, leidžiančia išsiaiškinti, kuri dar valstybė narė turi susijusios teistumo informacijos. Šiuo tikslu kiekviena centrinė institucija turėtų kitoms valstybėms narėms perduoti koduotų duomenų filtrą su jos valstybėje narėje nuteistų trečiųjų šalių piliečių nuasmenintais tapatybės duomenimis. Asmens duomenys turėtų būti nuasmeninti taip, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Informaciją gavusi valstybė narė tuomet galėtų atlikti gautų duomenų ir savo turimos informacijos atitikties paiešką ir taip išsiaiškinti, ar kitose valstybėse narėse yra susijusios teistumo informacijos, o jei yra – kuriose. Tolesnių veiksmų dėl teigiamo atitikties paieškos rezultato informaciją gavusi valstybė narė turėtų imtis naudodama ECRIS infrastruktūrą. Jei trečiųjų šalių piliečiai turi ir valstybės narės pilietybę, įtraukiama tik apie valstybių narių piliečius turima informacija;

(11)  kadangi nėra centralizuotos Sąjungos duomenų bazės, kurioje būtų saugoma informacija apie kiekvieną konkretų nuteistą trečiosios šalies pilietį, reikėtų, kad valstybių narių centrinės institucijos turėtų galimybę naudotis decentralizuota informacinių technologijų sistema, leidžiančia išsiaiškinti, kuri dar valstybė narė turi susijusios informacijos apie šio konkretaus trečiosios šalies piliečio teistumą. Šiuo tikslu kiekviena paskirta centrinė institucija turėtų kitoms valstybėms narėms perduoti koduotų duomenų filtrą su jos valstybėje narėje nuteistų trečiųjų šalių piliečių pseudoniminiais tapatybės duomenimis. Į koduotų duomenų filtrą įtraukti asmens duomenys turėtų būti užkoduoti pseudonimais taip, kad nebūtų galima tiesiogiai nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Informaciją gavusi valstybė narė tuomet galėtų atlikti gautų duomenų ir savo turimos informacijos atitikties paiešką ir taip išsiaiškinti, ar kitose valstybėse narėse yra susijusios teistumo informacijos, o jei yra – kuriose. Tolesnių veiksmų dėl teigiamo atitikties paieškos rezultato informaciją gavusi valstybė narė turėtų imtis naudodama ECRIS infrastruktūrą. Jei trečiųjų šalių piliečiai turi ir valstybės narės pilietybę, į koduotų duomenų filtrą įtraukiama tik apie valstybių narių piliečius turima informacija;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)   jei vykstant baudžiamajam procesui valstybė narė Sąjungos teisę atitinkančių dvišalių susitarimų pagrindu gauna informacijos apie apkaltinamąjį nuosprendį dėl terorizmo arba sunkių nusikaltimų, kurį teisminė institucija trečiojoje šalyje yra priėmusi Sąjungos teritorijoje gyvenančio trečiosios šalies piliečio atžvilgiu, ta valstybė narė turėtų galėti sukurti ir kitoms valstybėms narėms perduoti koduotų duomenų filtrą su šia informacija, laikantis dvišaliuose susitarimuose nustatytų apribojimų. Tokia informacija turėtų būti keičiamasi visapusiškai laikantis visų pirma propocingumo ir būtinumo principų ir teisės į teisingą bylos nagrinėjimą trečiojoje šalyje.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)   Komisija turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų ECRIS bendros ryšių infrastruktūros ir visų kitų atitinkamų Sąjungos duomenų bazių sąveikumą ir tarpusavio ryšį teisėsaugos, sienų kontrolės ir teisminio bendradarbiavimo tikslais;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR turėtų būti taikomas vykdant kompiuterizuotą keitimąsi informacija iš valstybių narių nuosprendžių registrų, numatant tinkamą duomenų apsaugos lygį, kai valstybės narės keičiasi informacija, ir kartu sudarant galimybes valstybėms narėms reikalauti aukštesnių apsaugos standartų tvarkant duomenis nacionaliniu lygiu;

(12)  Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR22 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/68022a turi būti taikomi vykdant kompiuterizuotą keitimąsi informacija iš valstybių narių nuosprendžių registrų, numatant aukštą duomenų apsaugos lygį, kai valstybės narės keičiasi informacija, ir kartu sudarant galimybes valstybėms narėms reikalauti netgi aukštesnių duomenų apsaugos standartų tvarkant duomenis nacionaliniu lygiu;

____________

____________

22 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (OL L 350, 2008 12 30, p. 60).

22 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (OL L 350, 2008 12 30, p. 60).

 

22a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pagrindimas

Šia direktyva taip pat reikėtų atlikti būtinus atnaujinimus, kad būtų atspindėtos pastaraisiais teisėsaugos srities teisės aktų pakeitimais patvirtintos duomenų apsaugos taisyklės.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės ir laikomasi visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų principų, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, lygybės prieš įstatymą principą ir bendrą draudimą diskriminuoti. Ši direktyva turėtų būti įgyvendinta remiantis šiomis teisėmis ir principais;

(15)  šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės ir laikomasi visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų principų, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, be kita ko, taikant teismines ir administracines teisių gynimo priemones, lygybės prieš įstatymą principą, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpciją ir bendrą draudimą diskriminuoti. Ši direktyva turėtų būti įgyvendinta remiantis šiomis teisėmis ir principais, taip pat proporcingumo ir būtinumo principais;

Pagrindimas

Taikant nuostatas, susijusias su informacijos apie ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius teikimu, iš asmenų neturėtų būti atimama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir nekaltumo prezumpciją. Todėl svarbu apmąstyti šias vertybes ir atspindėti kitus procesinių teisių srityje patvirtintus ES teisės aktus.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. sudaryti sąlygas greitai ir efektyviai keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikalingos sinergijos ir sąveikumo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(16)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. sudaryti sąlygas greitai ir efektyviai keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu nustatant bendras Europos Sąjungos taisykles ir sukuriant sąveikias sistemas, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

1 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  1 straipsnis pakeičiamas taip:

1)   1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

„1 straipsnis

Dalykas

Dalykas

Šiuo pamatiniu sprendimu:

Šiuo pamatiniu sprendimu:

a)  nustatomi būdai, kuriais apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė dalijasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius su kitomis valstybėmis narėmis;

a)  nustatomi būdai ir sąlygos, kuriomis apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė dalijasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius su kitomis valstybėmis narėmis;

b)  nustatoma apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pareiga saugoti informaciją ir nurodomi būdai, kuriais turi būti atsakoma į prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro;

b)  nustatoma apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pareiga saugoti informaciją ir užtikrinti privatumą ir nurodomi būdai, kuriais turi būti atsakoma į prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro;

 

ba)  nustatoma asmens pilietybės valstybių narių pareiga saugoti informaciją ir nurodomi būdai, kuriais turi būti atsakoma į prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro;

c)  sukuriama decentralizuota informacinių technologijų sistema – Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS), skirta keistis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius remiantis kiekvienos valstybės narės nuosprendžių registro duomenų baze.“;

c)  sukuriama Europos Sąjungos decentralizuota informacinių technologijų sistema – Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS), skirta keistis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius remiantis kiekvienos valstybės narės nuosprendžių registro duomenų baze.“;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

4 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

3)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog informaciją apie jos teritorijoje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius įrašant į jos nuosprendžių registrą, taip pat būtų įrašyta informacija apie nuteisto asmens pilietybę ar pilietybes, jei nuteistasis yra kitos valstybės narės pilietis arba trečiosios šalies pilietis.“;

„1.  Kiekviena valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog, kai apkaltinamieji nuosprendžiai priimami jos teritorijoje, jie būtų įrašomi į jos nuosprendžių registro duomenų bazę ir kad būtų įrašoma informacija apie nuteisto asmens pilietybę ar pilietybes, jei nuteistasis yra kitos valstybės narės pilietis arba trečiosios šalies pilietis.“;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

4 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybė narė, kurioje trečiosios šalies piliečio atžvilgiu priimamas apkaltinamasis nuosprendis, saugo toliau nurodytą informaciją, išskyrus atskirus išimtinius atvejus, kai to padaryti neįmanoma:

1.  Valstybė narė, kurioje trečiosios šalies piliečio atžvilgiu priimamas apkaltinamasis nuosprendis, visada saugo toliau nurodytą informaciją, išskyrus atskirus išimtinius atvejus, kai to padaryti neįmanoma (privaloma informacija):

a)  informaciją apie nuteistąjį (vardas ir pavardė, gimimo data, gimimo vieta (miestas ir šalis), lytis, pilietybė ir, jei yra, ankstesnė (-ės) pavardė (-ės) ir vardas (-ai);

a)  informaciją apie nuteistąjį (vardas ir pavardė, gimimo data, gimimo vieta (miestas ir šalis), lytis, pilietybė ir, jei yra, ankstesnė (-ės) pavardė (-ės) ir vardas (-ai);

b)  informaciją apie apkaltinamojo nuosprendžio pobūdį (nuosprendžio data, teismo pavadinimas, data, kada sprendimas tapo galutinis);

b)  informaciją apie apkaltinamojo nuosprendžio pobūdį (nuosprendžio data, teismo pavadinimas, data, kada sprendimas tapo galutinis);

c)  informaciją apie nusikaltimą, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis (nusikaltimo, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, data ir nusikaltimo rūšis arba teisinis kvalifikavimas bei nuoroda į taikytinas teisines nuostatas);

c)  informaciją apie nusikaltimą, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis (nusikaltimo, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, data ir nusikaltimo rūšis arba teisinis kvalifikavimas bei nuoroda į taikytinas teisines nuostatas);

d)  informaciją apie apkaltinamojo nuosprendžio turinį, įskaitant visų pirma bausmę ir papildomas bausmes, saugumo priemones ir vėlesnius bausmės vykdymo sąlygas keičiančius sprendimus;

d)  informaciją apie apkaltinamojo nuosprendžio turinį, įskaitant visų pirma bausmę ir papildomas bausmes, saugumo priemones ir vėlesnius bausmės vykdymo sąlygas keičiančius sprendimus;

 

1a.  Valstybė narė, kurioje trečiosios šalies piliečio atžvilgiu priimamas apkaltinamasis nuosprendis, gali saugoti toliau nurodytą informaciją, jei ją turi (neprivaloma informacija):

e)  nuteistojo tėvų vardus bei pavardes;

 

f)  apkaltinamojo nuosprendžio numerį;

a)  apkaltinamojo nuosprendžio numerį;

g)  nusikaltimo vietą;

b)  nusikaltimo vietą;

h)  jei taikoma, informaciją apie tuo apkaltinamuoju nuosprendžiu skirtą teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą;

c)  jei taikoma, informaciją apie tuo apkaltinamuoju nuosprendžiu skirtą teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą;

i)  nuteistojo asmens kodą arba jo asmens dokumento tipą ir numerį;

d)  nuteistojo asmens kodą arba jo asmens dokumento tipą ir numerį;

j)  asmens pirštų atspaudus;

e)  asmens pirštų atspaudus, tik jei pagal valstybės narės, kurioje priimtas apkaltinamasis nuosprendis, nacionalinę teisę leidžiama rinkti ir saugoti nuteisto asmens pirštų atspaudus;

k)  jei taikoma, slapyvardį ir (arba) pravardę (-es).

f)  jei taikoma, slapyvardį ir (arba) pravardę (-es).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad nacionaliniu lygmeniu saugomi duomenys apie nuteistus trečiosios šalies piliečius būtų skirstomi taip pat, kaip duomenys apie nuteistus ES piliečius, ir būtų priskiriami prie „privalomos informacijos“ ir „neprivalomos informacijos“ siekiant išvengti nereikalingos diskriminacijos.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

4a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Centrinė institucija sukuria koduotų duomenų filtrą, kuriame išsaugo nuasmenintą 1 dalies a, e, i, j ir k punktuose nurodytų rūšių informaciją apie jos valstybėje narėje nuteistų trečiųjų šalių piliečius. Centrinė institucija šį koduotų duomenų filtrą ir visus jo atnaujinimus perduoda visoms valstybėms narėms.

2.  Centrinė institucija sukuria koduotų duomenų filtrą, kuriame išsaugo pseudonimais užkoduotą 1 dalies a punkte ir 1a dalies d, e ir f punktuose nurodytų rūšių informaciją apie jos valstybėje narėje nuteistų trečiųjų šalių piliečius. Centrinė institucija šį koduotų duomenų filtrą ir visus jo atnaujinimus perduoda visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

4 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pakeitus arba išbraukus 1 dalyje nurodytą informaciją, nedelsiant atitinkamai pakeičiama arba išbraukiama pagal 1 dalį saugoma ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinės institucijos pagal 2 dalį sukurtame koduotų duomenų filtre išsaugota informacija.

3. Pakeitus arba išbraukus 1 ir 1a dalyse nurodytą informaciją, nedelsiant atitinkamai pakeičiama arba išbraukiama pagal 1 ir 1a dalis saugoma ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinės institucijos pagal 2 dalį sukurtame koduotų duomenų filtre išsaugota informacija ir atnaujinama visų kitų valstybių narių koduotų duomenų filtre saugoma informacija.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

4 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.   2 ir 3 dalių nuostatos dėl koduotų duomenų filtro taikomos ir valstybės narės pilietybę turintiems trečiųjų šalių piliečiams, jei centrinė institucija saugo 1 dalies a, e, i, j ir k punktuose nurodytą informaciją apie valstybių narių piliečius.

Išbraukta.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

4 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.   Valstybės narės į koduotų duomenų filtrą neįveda informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius dėl neteisėto atvykimo arba buvimo.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

4 a straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.   Valstybės narės į koduotų duomenų filtrą neįveda informacijos apie trečiosios šalies nepilnamečių apkaltinamuosius nuosprendžius, nesusijusius su sunkiu nusikaltimu, už kurį baudžiama ne trumpesne kaip ketverių metų laisvės atėmimo bausme.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

2b straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Šis straipsnis taip pat taikomas valstybės narės pilietybę turintiems trečiųjų šalių piliečiams.

2.   Šis straipsnis netaikomas valstybės narės pilietybę turintiems trečiųjų šalių piliečiams. Pagal 4 straipsnį su bet kuriuo trečiosios šalies piliečiu, turinčiu ir valstybės narės pilietybę, elgiamasi kaip su tos valstybės narės piliečiu.

Pagrindimas

Pagal pasiūlymą sukuriama diskriminacija darant skirtumą tarp tų ES piliečių, kurie turi tik vieną pilietybę, ir tų, kurie turi ir valstybės narės, ir trečiosios šalies pilietybę. Su dvigubą pilietybę turinčiais ES piliečiais būtų elgiamasi kaip su trečiosios šalies piliečiais, nors pirmiausia jie yra ES piliečiai. Šiuo pakeitimu pašalinama diskriminacijos rizika ir užtikrinama, kad dvigubą pilietybę (ES valstybės narės ir trečiosios šalies pilietybę) turintys piliečiai būtų laikomi ES piliečiais.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 punkto b papunktis

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

6 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kai taikoma, jei atlikus paiešką koduotų duomenų filtre rezultatų nerandama, trečiosios šalies piliečiui, prašančiam suteikti informaciją apie jo teistumą, išduodama pažyma, kuria patvirtinama, kad atlikus paiešką koduotų duomenų filtre rezultatų nerasta.“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad trečiosios šalies piliečiams, prašantiems išduoti nuosprendžių registro išrašą, jei jie nepadarė jokių nusikaltimų, būtų išduodama pažyma, kuria patvirtinama, kad ECRIS nerasta jokių rezultatų, ir kuria įrodoma, kad 28 valstybėse narėse jie neturi jokių įrašų apie nusikaltimus. Tai gali būti labai naudinga įsidarbinti siekiantiems trečiosios šalies piliečiams.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

6a)  7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

2.   Jei asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją iš nuosprendžių registro pagal 6 straipsnį prašoma bet kuriais kitais ne baudžiamosios bylos tikslais, ši centrinė institucija valstybė atsakymą apie asmens pilietybės valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir trečiosiose šalyse priimtus ir vėliau jai perduotus bei į jos nuosprendžių registrą įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius turi pateikti laikydamasi savo nacionalinės teisės.

„2.   Jei asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją iš nuosprendžių registro pagal 6 straipsnį prašoma bet kuriais kitais ne baudžiamosios bylos tikslais, ši centrinė institucija valstybė atsakymą apie asmens pilietybės valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir trečiosiose šalyse priimtus ir vėliau jai perduotus bei į jos nuosprendžių registrą įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius turi pateikti laikydamasi savo nacionalinės teisės, jei taip nustatyta asmens pilietybės valstybės narės arba prašančiosios valstybės nacionalinės teisės aktuose.“;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„7a straipsnis

 

Europolo galimybė naudotis ECRIS duomenų baze

 

1.   Europolui suteikiama teisė naudotis ECRIS duomenų baze, kad galėtų vykdyti savo užduotis.

 

2.   Kiekvienu konkrečiu atveju per nacionalinį Europolo padalinį Europolas pagal priede pateiktą formą gali bet kurios valstybės narės centrinei institucijai pateikti elektroninį tinkamai pagrįstą prašymą perduoti informaciją iš valstybės narės nuosprendžių registro.

 

3.   Europolas gali pateikti 2 dalyje nurodytą prašymą, kai tai būtina siekiant remti ir stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmus ir jų tarpusavio bendradarbiavimą užkertant kelią sunkiems nusikaltimams, darantiems poveikį dviem ar daugiau valstybių narių, terorizmui ir kitų rūšių nusikaltimams, turintiems įtakos bendram su Sąjungos politika susijusiam interesui, ir su jais kovojant.

 

4.   Pagal šį straipsnį informacija keičiamasi pasitelkiant Saugaus keitimosi informacija tinklo programą.“;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 b punktas (naujas)

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

7 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b)   įterpiamas šis straipsnis:

 

„7b straipsnis

 

FRONTEX galimybė naudotis ECRIS duomenų baze

 

1.   FRONTEX suteikiama teisė naudotis ECRIS duomenų baze, kad galėtų vykdyti savo užduotis.

 

2.   Kiekvienu konkrečiu atveju FRONTEX pagal priede pateiktą formą gali bet kurios valstybės narės centrinei institucijai pateikti elektroninį tinkamai pagrįstą prašymą perduoti informaciją iš valstybės narės nuosprendžių registro.“;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

11 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei galimybės naudotis 3 dalyje nurodytu perdavimo būdu nėra, tol, kol ji atsiras, valstybių narių centrinės institucijos visą 3 dalyje nurodytą informaciją, išskyrus 4a straipsnyje nurodytą koduotų duomenų filtrą, perduoda bet kokiu kitu būdu, leidžiančiu ją užfiksuoti raštu taip, kad informaciją gaunančios valstybės narės centrinė institucija galėtų nustatyti jos autentiškumą.

4.  Jei galimybės naudotis 3 dalyje nurodytu perdavimo būdu nėra, tol, kol ji atsiras, valstybių narių centrinės institucijos visą 3 dalyje nurodytą informaciją, išskyrus 4a straipsnyje nurodytą koduotų duomenų filtrą, perduoda bet kokiu kitu saugiu būdu, leidžiančiu ją užfiksuoti raštu taip, kad informaciją gaunančios valstybės narės centrinė institucija galėtų nustatyti jos autentiškumą, apie tai informuoja Komisiją ir deda visas pastangas, kad kuo greičiau ištaisytų tokią padėtį.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

11 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ECRIS užtikrinamas kitoms valstybėms narėms siunčiamos teistumo informacijos konfidencialumas ir vientisumas.

ECRIS užtikrinamas kitoms valstybėms narėms siunčiamos teistumo informacijos konfidencialumas, apsauga, privatumas ir vientisumas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Visi teistumo informacijos duomenys saugomi tik valstybių narių administruojamose duomenų bazėse.

2.   Visi teistumo informacijos duomenys saugomi tik valstybių narių administruojamose duomenų bazėse Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

11 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Už programinės įrangos ir duomenų bazių, skirtų informacijai iš nuosprendžių registrų saugoti, siųsti ir gauti, tvarkymą atsako atitinkama valstybė narė.

4.  Už programinės įrangos ir duomenų bazių, skirtų informacijai iš nuosprendžių registrų saugoti, siųsti ir gauti, tvarkymą atsako valstybė narė ir atitinkamos kompetentingos institucijos.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

11 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„6.  Komisija parūpina 1 dalyje nurodytą programinę įrangą ir teikia bendro pobūdžio paramą ir techninę pagalbą, įskaitant statistinių duomenų rinkimą ir rengimą.

„6.  Komisija parūpina atitinkamą ir veiksmingiausią 1 dalyje nurodytą programinę įrangą ir teikia bendro pobūdžio paramą ir techninę pagalbą, įskaitant statistinių duomenų rinkimą ir rengimą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

11 b straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kitus valstybių narių nacionalinių institucijų keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius organizavimo bei supaprastinimo būdus, įskaitant:

c)  kitus techninius valstybių narių nacionalinių institucijų keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius organizavimo bei supaprastinimo būdus, įskaitant:

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 13 punktas

Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR

13 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„13a straipsnis

„13a straipsnis

Komisijos ataskaitų teikimas ir peržiūra

Komisijos ataskaitų teikimas ir peržiūra

1.  Komisija iki [24 mėnesiai po įgyvendinimo] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio pamatinio sprendimo taikymo ataskaitą. Ataskaitoje įvertinama, ar valstybės narės ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad būtų laikomasi šio pamatinio sprendimo, įskaitant techninį įgyvendinimą.

1.  Komisija iki [18 mėnesių po įgyvendinimo] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio pamatinio sprendimo taikymo ataskaitą. Ataskaitoje įvertinama, ar valstybės narės ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad būtų laikomasi šio pamatinio sprendimo, įskaitant techninį įgyvendinimą.

2.  Kai tinkama, kartu su ataskaita pateikiami susiję teisėkūros pasiūlymai.

2.  Kai tinkama, kartu su ataskaita pateikiami susiję teisėkūros pasiūlymai.

3.  Komisijos tarnybos reguliariai skelbia keitimosi informacija iš nuosprendžių registrų per ECRIS ataskaitą, kuri visų pirma grindžiama 11a straipsnio 6 dalyje nurodytais statistiniais duomenimis. Ši ataskaita pirmą kartą skelbiama po vienų metų nuo 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo.

3.  Komisijos tarnybos reguliariai skelbia keitimosi informacija iš nuosprendžių registrų per ECRIS ataskaitą, kuri visų pirma grindžiama 11a straipsnio 6 dalyje nurodytais statistiniais duomenimis. Ši ataskaita pirmą kartą skelbiama po vienų metų nuo 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo.

 

3a.  3 dalyje nurodytoje Komisijos ataskaitoje visų pirma apibūdinima, kokiu mastu valstybės narės tarpusavyje keičiasi informacija, įskaitant informaciją apie trečiųjų šalių piliečius, nurodomas prašymų tikslas ir atitinkamas jų skaičius, įskaitant ne su baudžiamuoju procesu susijusius, o kitokiais tikslais pateiktus prašymus, pavyzdžiui, prašymus, kurie teikiami atliekant asmens patikrinimus, ir pačių asmenų prašymus pateikti informaciją apie jų teistumą, nagrinėjami su duomenų apsauga susiję klausimai ir įvertinamas šio pamatinio sprendimo poveikis pagrindinėms teisėms.

 

3b.  3 dalies antrame sakinyje nurodytoje ataskaitoje taip pat nagrinėjamos centralizuotos Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos, kurioje būtų kaupiama informacija apie trečiųjų šalių piliečius, sukūrimo galimybės.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendroji informacija

Pastaraisiais metais nusikalstamos ir teroristinės veikos pobūdis nuolat keitėsi. Tokia veika tampa vis labiau tarptautinio pobūdžio, o ES institucijos ir valstybės narės kalbėjo apie padidėjusį poreikį keistis informacija, kad būtų galima kovoti su kylančiomis grėsmėmis. Europos Vadovų Taryba ir Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos ministrai ne kartą nurodė, kaip svarbu tobulinti ECRIS. 2015 m. sausio 29 d. Rygoje padarytame teisingumo ir vidaus reikalų ministrų pareiškime pabrėžta, kad, įgyvendinant bet kokią kovos su nusikalstamumu ir terorizmu strategiją, svarbu keistis informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius.

Iš neseniai įvykdytų teroristinių išpuolių visų pirma matyti, kad būtina skubiai tobulinti dalijimąsi atitinkama informacija, visų pirma išplečiant ECRIS, kad per ją būtų keičiamasi ir informacija apie trečiųjų šalių piliečius. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija, įgyvendindama savo Europos saugumo darbotvarkę, pasiūlė persvarstyti šiuo metu galiojantį reglamentą dėl nuosprendžių registrų informacinės sistemos. Šios peržiūros tikslas – stiprinti valstybių narių tarpusavio keitimosi informacija procesus ir naikinti bet kokias esamas spragas.

ECRIS yra elektroninė sistema, skirta keistis informacija apie ankstesnius ES baudžiamųjų teismų konkrečių asmenų atžvilgiu priimtus nuosprendžius baudžiamojo proceso prieš tą asmenį arba, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus, kitais tikslais. Vis dėlto į ECRIS teisinę sistemą įtraukti ne visų rūšių informacijos apie trečiųjų šalių piliečius prašymai. Nors dabar per ECRIS galima keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečius, nėra bendros tvarkos arba mechanizmo, leidžiančio tai daryti efektyviai.

II. Komisijos pasiūlymas

Šiuo pasiūlymu siekiama dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies pakeisti Tarybos pamatinį sprendimą 2009/315/TVR ir pakeisti Tarybos sprendimą 2009/316/TVR. Juo nustatoma prievolė saugoti informaciją apie teistumą, prievolė perduoti kitoms valstybėms narėms nuasmenintą koduotų duomenų filtrą, kuriame yra jos teritorijoje nuteistų trečiųjų šalių piliečių asmens tapatybės informacija, pagal kurią galima nustatyti, kurios valstybės narės turi informacijos apie konkretaus trečiosios šalies piliečio teistumą, ir prievolė atnaujinti koduotų duomenų filtrą, jeigu į jį įtraukti duomenys ištrinami ar pakeičiami.

Informacijos saugojimas. Valstybė narė turi laikytis informacijos saugojimo prievolės, net jeigu ta saugoma ne nuosprendžių registro, o kitoje duomenų bazėje, kol centrinė institucija gali naudotis duomenų baze, kurioje ta informacija saugoma. Be to, ši prievolė taikoma neatsižvelgiant į tai, ar asmuo taip pat turi ES valstybės narės pilietybę – taip siekiama užtikrinti, kad informaciją būtų galima surasti, nesvarbu, ar žinoma apie kitą asmens pilietybę.

Prašymai suteikti informaciją apie nuosprendžius. Valstybė narė įpareigojama trečiosios šalies piliečio paprašyta išduoti nuosprendžių registro išrašą (t. y. jo (arba jos) duomenis) papildyti iš kitų valstybių narių gauta informacija taip pat, kaip tai būtų daroma ES piliečių atveju.

„Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės“ apibrėžtis. Nuo šiol ši apibrėžtis apims visus apkaltinamuosius nuosprendžius, nesvarbu, ar jie priimti kitos valstybės narės piliečio, ar trečiosios šalies piliečio atžvilgiu.

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės prievolės. Pamatinis sprendimas iš dalies keičiamas siekiant užtikrinti, kad nuo šiol valstybių narių prievolė nuosprendžių registre nurodyti nuteisto asmens pilietybę (arba pilietybes) būtų taikoma ir duomenims apie trečiosios šalies piliečio pilietybę arba pilietybes.

Atsakymas į prašymą pateikti informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius. Prašymai pateikti informaciją apie trečiosios šalies pilietį nagrinėjami ta pačia tvarka, kokia taikoma dėl ES piliečių pateiktiems prašymams nagrinėti. Todėl centrinė institucija, kuriai pateikiamas prašymas, turi perduoti informaciją apie savo valstybėje narėje trečiosios šalies piliečio atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, taip pat į jos nuosprendžių registrą įtrauktą informaciją apie trečiosiose šalyse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius.

Asmens duomenys. Nuorodos į asmens duomenis taikomos ir naujoms nuostatoms dėl trečiųjų šalių piliečių.

Formato ir organizaciniai aspektai. Šiame pasiūlyme nustatyta, kad valstybių narių centrinės institucijos informaciją, koduotų duomenų filtrą, prašymus, atsakymus ir kitą susijusią informaciją perduoda elektroniniu būdu per ECRIS, naudodamos įgyvendinimo aktuose nustatytus standartus atitinkančią standartinę formą, ir išdėstytos techninės valstybių narių prievolės, susijusios su įgyvendinant šią direktyva atliktinomis užduotimis. Šios nuostatos taikomos ir dabartinei keitimosi informacija sistemai, ir naujajai nuasmenintų koduotų duomenų filtru grindžiamai atitikties paieškos sistemai. Techniniai ir administraciniai aspektai, padėsiantys paprasčiau keistis informacija, bus išdėstyti įgyvendinimo aktuose. Šiame pasiūlyme nustatyta, kaip informacija turėtų būti perduodama, jeigu negalima pasinaudoti ECRIS, ir reikalaujama, kad valstybės narės nuo šiol ne Tarybai, o Komisijai praneštų, kada jos galės pradėti naudotis ECRIS ir naujuoju koduotų duomenų filtru.

Komiteto procedūra. Komiteto procedūra pasirinkta siekiant suteikti Komisijai būtinų priemonių įgyvendinti techninius keitimosi informacija aspektus, kad sistema veiktų praktiškai.

III. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas pritaria didžiajai daliai Komisijos požiūrio į valstybių narių tarpusavio keitimąsi informacija apie teistumą aspektų. Siekiant užtikrinti, kad ES ir trečiųjų šalių piliečiai pagal nacionalines teisės sistemas būtų vertinami vienodai, labai svarbu išplėsti šio reglamento taikymo sritį, visų pirma į jį įtraukiant tam tikras su trečiųjų šalių piliečiais susijusias nuostatas.

Informacijos apie į ES atvykstančių asmenų teistumą tikrinimas yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti didesnį pasitikėjimą migracijos ir apskritai ES saugumu. Siekiant užtikrinti pasitikėjimą Šengeno erdve ir laisvu judėjimu ES, reikia imtis aiškių ir veiksmingų veiksmų, kurie padėtų keistis informacija apie nusikaltimais įtariamus asmenis. Tokia šio reglamento peržiūra būtina, kad būtų galima stiprinti pasitikėjimą ir tarpusavio pripažinimą teisminio bendradarbiavimo srityje.

Pranešėjas taip pat siūlo išplėsti šio reglamento nuostatos, susijusios su asmens patikrinimais, taikymo sritį ir tikrinti visus su pažeidžiamais asmenimis, taip pat su vaikais dirbančius asmenis. Valstybės narės turi pasitikėti visais sveikatos priežiūros ir švietimo sektoriuose dirbančiais, taip pat panašiomis su globa susijusiomis profesijomis besiverčiančiais asmenimis.

Pranešėjas taip pat mano, kad reikėtų nustatyti aiškią valstybėms narėms taikytiną prievolę bet kokią dvišaliu pagrindu gautą informaciją apie ES teritorijoje gyvenantiems asmenims skirtus apkaltinamuosius nuosprendžius įtraukti į savo nacionalinę nuosprendžių registro duomenų bazę ir tokia informacija dalytis koduotų duomenų filtro sistemoje.

Pranešėjas taip pat prašo užtikrinti, kad būtų pateiktos aiškios nuorodos į duomenų apsaugos nuostatas, taip pat į nekaltumo prezumpciją ir teisingą bylos nagrinėjimą, ir nustatyti aiškų nuostatų sąrašą, kuris turėtų būti išsamios sistemos peržiūros dalis, kaip reikalaujama pagal geresnio reglamentavimo nuostatas.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS)

Nuorodos

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

19.1.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Priėmimo data

30.5.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Pateikimo data

27.6.2016


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas