Postup : 2016/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0219/2016

Predkladané texty :

A8-0219/2016

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0148

SPRÁVA     ***I
PDF 778kWORD 451k
27.6.2016
PE 580.424v02-00 A8-0219/2016

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Timothy Kirkhope

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV

(COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0007),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 1 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0012/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0219/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Únia si stanovila za cieľ poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb spolu s primeranými opatreniami týkajúcimi sa predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou.

(1)  Únia si stanovila za cieľ poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb spolu s primeranými opatreniami týkajúcimi sa predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou a zaisťovania vnútornej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Právny rámec systému ECRIS však nepokrýva osobitosti žiadostí týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín v dostatočnej miere. Hoci je teraz možné na výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín používať systém ECRIS, nie je zavedený žiadny postup ani mechanizmus na efektívnu výmenu.

(4)  Existujúci právny rámec systému ECRIS sa však nezaoberá osobitosťami žiadostí týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín v dostatočnej miere. Hoci je možné na výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín používať systém ECRIS, nie je zavedený žiadny spoločný európsky postup ani mechanizmus, na základe ktorého by sa táto výmena uskutočňovala účinne.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Takéto plošné žiadosti vytvárajú administratívnu záťaž na všetky členské štáty vrátane tých, ktoré nemajú informácie o konkrétnom štátnom príslušníkovi tretej krajiny. V praxi tento negatívny účinok odrádza členské štáty od toho, aby žiadali informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, a vedie to k tomu, že sa jednotlivé členské štáty, pokiaľ ide o informácie z registra trestov, obmedzia len na informácie uchované v ich príslušnom národnom registri.

(6)  Takéto plošné žiadosti vytvárajú neprimeranú administratívnu záťaž na všetky členské štáty vrátane tých, ktoré nemajú informácie o konkrétnom štátnom príslušníkovi tretej krajiny. V praxi tento negatívny účinok odrádza členské štáty od toho, aby od ostatných členských štátov žiadali informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín, čo výrazne sťažuje takúto výmenu medzi členskými štátmi, čím sa obmedzujú informácie z registra trestov uchované v ich príslušnom národnom registri. V dôsledku toho sa zvyšuje riziko, že výmena informácií medzi členskými štátmi bude neefektívna a neúplná, čo následne ovplyvňuje úroveň bezpečnosti a ochrany občanov Únie a osôb s pobytom v Únii.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Výmena informácií o odsúdeniach za trestné činy je dôležitou súčasťou každej stratégie v boji proti trestnej činnosti a terorizmu. Ak by členské štáty plne využívali potenciál systému ECRIS, prispelo by to k reakcii trestného súdnictva na radikalizáciu vedúcuterorizmu a násilnému extrémizmu.

(7)  Výmena informácií o odsúdeniach za trestné činy je dôležitou súčasťou každej stratégie v boji proti trestnej činnosti a terorizmu a pri zaisťovaní bezpečnosti v rámci Únie. Ak by členské štáty plne využívali potenciál systému ECRIS, posilnilo by to reakciu trestného súdnictva členských štátov na radikalizáciu, ktorá vedieteroristickým činom a násilnému extrémizmu, zvýšilo ochranu zraniteľných osôb a prispelo k riešeniu pretrvávajúcich a závažných dôsledkov činnosti cezhraničných organizovaných zločineckých sietí.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Nedávne teroristické útoky preukázali najmä naliehavosť posilnenia výmeny príslušných informácií, najmä pokiaľ ide o rozšírenie systému ECRIS tak, aby zahŕňal informácie o štátnych príslušníkov tretích krajín.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  S cieľom zvýšiť užitočnosť informácií o odsúdeniach a zákazoch činnosti, ktoré vyplývajú z odsúdení za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch, sa v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ1a stanovila povinnosť pre členské štáty prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri nábore osoby na úlohu, pri ktorej dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, boli zamestnávatelia oprávnení požiadať o informácie o jej odsúdeniach alebo akýchkoľvek zákazoch činnosti, ktoré vyplývajú z týchto odsúdení. Členské štáty by sa mali snažiť poskytovať podobné záruky aj v súvislosti s osobami, ktoré majú v úmysle pracovať s osobami so zdravotným postihnutím alebo so staršími osobami. Cieľom je zabezpečiť, aby osoba odsúdená za sexuálny alebo násilný trestný čin voči dieťaťu alebo zraniteľnej osobe už nemohla toto odsúdenie alebo zákaz činnosti zatajiť s cieľom vykonávať prácu tohto druhu v inom členskom štáte.

 

____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že rozsah pôsobnosti osobných previerok by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal nielen osoby pracujúce s deťmi, ale aj tých jednotlivcov, ktorí pracujú so zraniteľnými osobami vrátane osôb so zdravotným postihnutím, ako aj tých, ktorí pracujú všeobecnejšie v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)   V dôsledku toho by sa mal vytvoriť systém, prostredníctvom ktorého ústredný orgán členského štátu rýchlo a účinne zistí, v ktorom inom členskom štáte sa uchovávajú informácie z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny, aby sa následne mohol využiť existujúci rámec systému ECRIS.

(9)   V dôsledku toho by sa mal vytvoriť systém, prostredníctvom ktorého ústredný orgán členského štátu ihneď a účinne zistí, ktorý iný členský štát disponuje informáciami z registra trestov o štátnom príslušníkovi tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)   Medzi povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o odsúdenia štátnych príslušníkov tretích krajín, by mali patriť aj odtlačky prstov na zabezpečenie identifikácie. Táto povinnosť zahŕňa uchovávanie informácií vrátane odtlačkov prstov, odpovedanie na žiadosti o informácie od iných ústredných orgánov, zabezpečenie, aby výpis z registra trestov, o ktorý žiada štátny príslušník tretej krajiny, bol v prípade potreby doplnený o informácie od ostatných členských štátov, a takisto vykonávanie technických zmien s cieľom uplatňovať najmodernejšie technológie potrebné na to, aby systém výmeny informácií fungoval.

(10)   Medzi povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o odsúdenia štátnych príslušníkov tretích krajín, by mali patriť aj odtlačky prstov, keď sú nevyhnutné na zabezpečenie identifikácie. Táto povinnosť zahŕňa uchovávanie informácií vrátane odtlačkov prstov, odpovedanie na žiadosti o informácie od iných ústredných orgánov, zabezpečenie, aby výpis z registra trestov, o ktorý žiada štátny príslušník tretej krajiny, bol v prípade potreby doplnený o informácie od ostatných členských štátov, a takisto vykonávanie technických zmien s cieľom uplatňovať najmodernejšie technológie potrebné na to, aby systém výmeny informácií fungoval.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  V prípade, že neexistuje jeden členský štát, ktorý uchováva informácie o konkrétnom štátnom príslušníkovi tretej krajiny, decentralizované informačné technológie by mali umožniť ústredným orgánom členských štátov zistiť, v ktorom inom členskom štáte sa informácie z registra trestov uchovávajú. Na tento účel by mal každý ústredný orgán zaslať ostatným členským štátom indexový filter, ktorý bude obsahovať anonymizované identifikačné údaje štátnych príslušníkov tretích krajín odsúdených v danom členskom štáte. Osobné údaje by sa mali anonymizovať, a to takým spôsobom, aby dotknutá osoba nebola identifikovateľná. Prijímajúci členský štát môže potom porovnať tieto údaje so svojimi vlastnými informáciami na základe „pozitívnej/negatívnej lustrácie“, čím zistí, či sú informácie z registra trestov dostupné v ostatných členských štátov a v prípade „pozitívnej lustrácie“, v ktorých členských štátoch. Prijímajúci členský štát by mal následne na takúto „pozitívnu lustráciu“ nadviazať s využitím rámca ECRIS. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú aj štátnu príslušnosť niektorého členského štátu, informácie obsiahnuté v indexe by sa mali obmedziť na disponibilné informácie o štátnych príslušníkoch členských štátov.

(11)  V prípade, že neexistuje centralizovaná databáza Únie, v ktorej sa uchovávajú informácie o každom konkrétnom odsúdenom štátnom príslušníkovi tretej krajiny, decentralizovaný systém informačných technológií by mal umožniť ústredným orgánom členských štátov zistiť, v ktorom inom členskom štáte sa informácie z registra trestov o tomto konkrétnom štátnom príslušníkovi tretej krajiny uchovávajú. Na tento účel by mal každý určený ústredný orgán zaslať ostatným členským štátom indexový filter, ktorý bude obsahovať pseudonymizované identifikačné údaje štátnych príslušníkov tretích krajín odsúdených v danom členskom štáte. Osobné údaje v indexovom filtri by sa mali pseudonymizovať tak, aby dotknutá osoba nebola priamo identifikovateľná. Prijímajúci členský štát môže potom porovnať tieto údaje so svojimi vlastnými informáciami na základe „pozitívnej/negatívnej lustrácie“, čím zistí, či sú informácie z registra trestov dostupné v ostatných členských štátov a v prípade „pozitívnej lustrácie“, v ktorých členských štátoch. Prijímajúci členský štát by mal následne na takúto „pozitívnu lustráciu“ nadviazať s využitím rámca ECRIS. Pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú aj štátnu príslušnosť niektorého členského štátu, informácie obsiahnuté v indexovom filtri by sa mali obmedziť na disponibilné informácie o štátnych príslušníkoch členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)   Ak členský štát získa v rámci trestného konania na základe dvojstranných dohôd, ktoré sú v súlade s právom Únie, informácie o odsúdení štátneho príslušníka tretej krajiny s pobytom na území Únie, ktoré v súvislosti s teroristickými trestnými činmi alebo závažnými trestnými činmi vyniesol justičný orgán v tretej krajine, daný členský štát by mal mať možnosť vytvoriť indexový filter s touto informáciou a postúpiť ho ostatným členským štátom, a to v rámci obmedzení dvojstranných dohôd. Pri tejto výmene informácií by sa mali v plnom rozsahu dodržiavať najmä zásady proporcionality a nevyhnutnosti a právo na spravodlivý proces v tretej krajine.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)   Komisia by mala prijať všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie interoperability a prepojenia spoločnej komunikačnej infraštruktúry ECRIS so všetkými ostatnými príslušnými databázami Únie na účely presadzovania práva, kontroly hraníc a justičnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV22 by sa malo uplatňovať v kontexte počítačovej výmeny informácií z registrov trestov členských štátov, čím sa zaistí primeraná úroveň ochrany údajov pri výmene informácií medzi členskými štátmi a zároveň sa členským štátom umožní požadovať vyššie normy ochrany pri vnútroštátnom spracúvaní údajov.

(12)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV22smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 sa musia uplatňovať v kontexte počítačovej výmeny informácií z registrov trestov členských štátov, čím sa zaistí vysoká úroveň ochrany údajov pri výmene informácií medzi členskými štátmi a zároveň sa členským štátom umožní požadovať ešte vyššie normy ochrany údajov pri vnútroštátnom spracúvaní údajov.

____________

____________

22 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60).

22 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60).

 

22a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Odôvodnenie

Smernica by tiež mala priniesť nevyhnutné aktualizácie s cieľom zohľadniť pravidlá ochrany údajov prijaté v rámci nedávnych legislatívnych zmien v oblasti presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Táto smernica rešpektuje základné práva a slobody a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov, zásady rovnosti pred zákonom a všeobecného zákazu diskriminácie. Táto smernica by sa mala vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(15)  Táto smernica rešpektuje základné práva a slobody a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov zahŕňajúceho súdne a správne prostriedky nápravy, zásady rovnosti pred zákonom, práva na spravodlivý procesprezumpciu neviny, ako aj všeobecného zákazu diskriminácie. Táto smernica by sa mala vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami, ako aj zásadami proporcionality a nevyhnutnosti.

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa poskytovania informácií o predchádzajúcich odsúdeniach by jednotlivcovi nemali brániť v uplatňovaní práva na spravodlivý proces a prezumpciu neviny. Je preto dôležité posudzovať tieto hodnoty a zohľadňovať iné právne predpisy EÚ v oblasti procesných práv.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne umožnenie rýchlej a účinnej výmeny informácií z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale je ho z dôvodu nevyhnutnej synergieinteroperability skôr možné dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie vytýčeného cieľa,

(16)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne umožnenie rýchlej a účinnej výmeny informácií z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale prostredníctvom zavedenia spoločných európskych pravidielinteroperabilných systémov je ho skôr možné dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie vytýčeného cieľa,

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – bod 1

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. článok 1 sa nahrádza takto:

1. článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

„Článok 1

Predmet úpravy

Predmet úpravy

V tomto rámcovom rozhodnutí sa:

V tomto rámcovom rozhodnutí sa:

a)  vymedzujú spôsoby, akými odsudzujúci členský štát zdieľa informácie o odsúdeniach s inými členskými štátmi;

a)  vymedzujú spôsoby a podmienky, za akých si odsudzujúci členský štát vymieňa informácie o odsúdeniach s inými členskými štátmi;

b)  vymedzujú povinnosti odsudzujúceho členského štátu uchovávať informácie a určujú sa metódy, ktoré sa musia dodržať pri poskytovaní odpovede na žiadosť o poskytnutie informácií z registra trestov;

b)  vymedzujú povinnosti odsudzujúceho členského štátu uchovávať informácie a chrániť súkromie a určujú sa metódy, ktoré sa musia dodržať pri poskytovaní odpovede na žiadosť o poskytnutie informácií z registra trestov;

 

ba)  vymedzujú povinnosti členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o uchovávanie informácií, a stanovujú metódy, ktoré musí tento členský štát dodržiavať, keď odpovedá na žiadosť o informácie z registra trestov;

c)  zavádza decentralizovaný systém informačných technológií na výmenu informácií o odsúdeniach založený na databázach registrov trestov v každom členskom štáte – Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).“;

c)  zavádza európsky decentralizovaný systém informačných technológií na výmenu informácií o odsúdeniach založený na databázach registrov trestov v každom členskom štáte – Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).“;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 4 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:

3.  článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.  Každý členský štát prijíma opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa v rámci zaznamenávania odsúdení vynesených na jeho území do jeho registra trestov uviedli aj informácie o štátnej príslušnosti alebo štátnych príslušnostiach odsúdenej osoby, ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu alebo štátneho príslušníka tretej krajiny.“;

„1.  Každý členský štát prijíma všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že keď sa na jeho území vynesú odsúdenia, zaznamenajú sa do databázy jeho registra trestov, a že sa uvedú aj informácie o štátnej príslušnosti alebo štátnych príslušnostiach odsúdenej osoby, ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu alebo štátneho príslušníka tretej krajiny.“;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 4 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členský štát, v ktorom je štátny príslušník tretej krajiny odsúdený, uchováva – okrem individuálnych výnimočných prípadov, v ktorých to nie je možné – tieto informácie:

1.  Členský štát, v ktorom je štátny príslušník tretej krajiny odsúdený, vždy uchováva – okrem individuálnych výnimočných prípadov, v ktorých to nie je možné – tieto informácie (povinné informácie):

a)  informácie o odsúdenej osobe [úplné meno, dátum narodenia, miesto narodenia (obec a štát), pohlavie, štátna príslušnosť a prípadné predchádzajúce mená];

a)  informácie o odsúdenej osobe [úplné meno, dátum narodenia, miesto narodenia (obec a štát), pohlavie, štátna príslušnosť a prípadné predchádzajúce mená];

b)  informácie o odsúdení (dátum odsúdenia, názov súdu, dátum právoplatnosti rozhodnutia);

b)  informácie o odsúdení (dátum odsúdenia, názov súdu, dátum právoplatnosti rozhodnutia);

c)  informácie o trestnom čine, ktorý viedol k odsúdeniu (dátum spáchania trestného činu, s ktorým odsúdenie súvisí, a názov alebo právna klasifikácia trestného činu, ako aj odkaz na uplatniteľné právne ustanovenia);

c)  informácie o trestnom čine, ktorý viedol k odsúdeniu (dátum spáchania trestného činu, s ktorým odsúdenie súvisí, a názov alebo právna klasifikácia trestného činu, ako aj odkaz na uplatniteľné právne ustanovenia);

d)  informácie o obsahu odsúdenia (predovšetkým trestu, ako aj akýchkoľvek doplnkových sankcií, bezpečnostných opatrení a následných rozhodnutí upravujúcich výkon trestu);

d)  informácie o obsahu odsúdenia (predovšetkým trestu, ako aj akýchkoľvek doplnkových sankcií, bezpečnostných opatrení a následných rozhodnutí upravujúcich výkon trestu);

 

1a.  Členský štát, v ktorom je štátny príslušník tretej krajiny odsúdený, môže uchovávať tieto informácie, ak sú dostupné (nepovinné informácie):

e)  informácie o menách rodičov odsúdenej osoby;

 

f)  informácie o čísle spisu odsúdenia;

a)  informácie o čísle spisu odsúdenia;

g)  informácie o mieste spáchania trestného činu;

b)  informácie o mieste spáchania trestného činu;

h)  prípadne informácie o zákazoch činnosti, ktoré vyplývajú z odsúdenia za trestný čin;

c)  prípadne informácie o zákazoch činnosti, ktoré vyplývajú z odsúdenia za trestný čin;

i)  informácie o identifikačnom čísle odsúdenej osoby alebo o čísle a druhu dokladu totožnosti odsúdenej osoby;

d)  informácie o identifikačnom čísle odsúdenej osoby alebo o čísle a druhu dokladu totožnosti odsúdenej osoby;

j)  odtlačky prstov danej osoby;

e)  odtlačky prstov danej osoby len v prípade, že vnútroštátne právo členského štátu, v ktorom je táto osoba odsúdená, umožňuje odobratie a uchovávanie odtlačkov prstov odsúdenej osoby;

k)  prípadný pseudonym a/alebo prezývky.

f)  prípadný pseudonym a/alebo prezývky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, aby sa údaje o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín uchovávané na vnútroštátnej úrovni kategorizovali rovnakým spôsobom ako v prípade odsúdených občanov EÚ, pričom sú rozčlenené na „povinné informácie“ a „nepovinné informácie“ s cieľom vyhnúť sa zbytočnej diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 4a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ústredný orgán vytvorí indexový filter, ktorý obsahuje anonymizované informácie uvedené v odseku 1 písm. a), e), i), j) a k) týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín odsúdených v jeho členskom štáte. Ústredný orgán zašle tento indexový filter spolu so všetkými jeho aktualizáciami všetkým členským štátom.

2.  Ústredný orgán vytvorí indexový filter, ktorý obsahuje pseudonymizované informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a v odseku 1a písm. d), e) a f) týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín odsúdených v jeho členskom štáte. Ústredný orgán zašle tento indexový filter spolu so všetkými jeho aktualizáciami všetkým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 4 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Akákoľvek zmena alebo vymazanie informácií uvedených v odseku 1 má za následok bezodkladnú rovnakú zmenu alebo vymazanie informácií uchovávaných v súlade s odsekom 1 a obsiahnutých v indexovom filtri, ktorý v súlade s odsekom 2 vytvoril ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu.

3. Akákoľvek zmena alebo vymazanie informácií uvedených v odsekoch 1 a 1a má za následok bezodkladnú rovnakú zmenu alebo vymazanie informácií uchovávaných v súlade s odsekmi 1 a 1a a obsiahnutých v indexovom filtri, ktorý v súlade s odsekom 2 vytvoril ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu, ako aj aktualizáciu informácií obsiahnutých v indexovom filtri uchovávanom vo všetkých ostatných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 4 a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Odseky 2 a 3 sa uplatňujú vo vzťahu k indexovému filtru aj v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú štátnu príslušnosť niektorého členského štátu do tej miery, do akej ústredný orgán uchováva informácie uvedené v odseku 1 písm. a), e), i), j) a k) v súvislosti so štátnymi príslušníkmi členských štátov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 4 a – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.   Členské štáty nezaznamenávajú do indexového filtra informácie o odsúdeniach za neoprávnený vstup alebo pobyt.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 4a – odsek 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.   Členské štáty nezaznamenávajú do indexového filtra iné informácie o odsúdeniach maloletých štátnych príslušníkov tretích krajín ako tie, ktoré sa týkajú zločinu, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej štyri roky.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 4 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Tento článok sa uplatňuje aj na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má štátnu príslušnosť niektorého členského štátu.

2.   Tento článok sa neuplatňuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má štátnu príslušnosť niektorého členského štátu. S každým štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý má aj štátnu príslušnosť niektorého členského štátu, sa zaobchádza ako so štátnym príslušníkom daného členského štátu v súlade s článkom 4.

Odôvodnenie

Návrh spôsobuje diskrimináciu medzi občanmi EÚ, ktorí majú len jednu štátnu príslušnosť, a občanmi EÚ, ktorí majú štátnu príslušnosť niektorého členského štátu i štátnu príslušnosť tretej krajiny. S občanmi EÚ s dvojitým občianstvom by sa zaobchádzalo ako so štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, hoci sú v prvom rade občanmi EÚ. Tento pozmeňujúci návrh odstraňuje riziko diskriminácie tým, že zabezpečuje, aby sa občania s dvojitým občianstvom (občianstvom EÚ i občianstvom tretej krajiny) považovali za občanov EÚ.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 – písmeno b

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiada o informácie o vlastnom zázname v registri trestov, dostane v prípade, že výsledkom vyhľadávania v indexových filtroch je negatívna lustrácia, výpis potvrdzujúci, že výsledkom vyhľadávania v indexových filtroch bola negatívna lustrácia.“;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, aby štátni príslušníci tretích krajín, ktorí požiadajú o výpis z registra trestov, dostali v prípade, že sa nedopustili žiadneho trestného činu, potvrdenie o negatívnej lustrácii v ECRIS, čo preukazuje, že v 28 členských štátoch nemajú žiaden záznam. To môže byť pre štátnych príslušníkov tretích krajín mimoriadne užitočné na účely zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – bod 6 a (nový)

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

6a.   v článku 7 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

2.   Ak je ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, podľa článku 6 predložená žiadosť o informácie z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania, tento ústredný orgán na ňu odpovie v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ ide o odsúdenia vynesené v členskom štáte, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, a odsúdenia vynesené v tretích krajinách, ktoré mu boli poskytnuté a zaznamenané v jeho registri trestov.

2.   Ak je ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, podľa článku 6 predložená žiadosť o informácie z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania, tento ústredný orgán na ňu odpovie, pokiaľ ide o odsúdenia vynesené v členskom štáte, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, a odsúdenia vynesené v tretích krajinách, ktoré mu boli poskytnuté a zaznamenané v jeho registri trestov, ak sa tak stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, alebo žiadajúceho členského štátu.“;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 a (nový)

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.   vkladá sa tento článok:

 

„Článok 7a

 

Prístup Europolu do databázy ECRIS

 

1.   Europol má právo na prístup do databázy ECRIS na účely výkonu svojich úloh.

 

2.   Europol môže na individuálnom základe prostredníctvom národnej ústredne Europolu predložiť ústrednému orgánu ktoréhokoľvek členského štátu elektronickú a náležite odôvodnenú žiadosť o prenos informácií z registra trestov daného členského štátu, pričom použije formulár uvedený v prílohe.

 

3.   Europol môže predložiť žiadosť uvedenú v odseku 2, ak je to nevyhnutné na podporu a posilnenie opatrení príslušných orgánov členských štátov a ich vzájomnej spolupráce pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu a formám trestnej činnosti, ktoré ovplyvňujú spoločný záujem, na ktorý sa vzťahuje politika Únie, ako aj v boji proti takejto trestnej činnosti.

 

4.   Výmena informácií podľa tohto článku prebieha prostredníctvom sieťovej aplikácie na zabezpečenú výmenu informácií.“;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 b (nový)

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.   vkladá sa tento článok:

 

„Článok 7b

 

Prístup Frontexu do databázy ECRIS

 

1.   Frontex má právo na prístup do databázy ECRIS na účely výkonu svojich úloh.

 

2.   Frontex môže na individuálnom základe predložiť ústrednému orgánu ktoréhokoľvek členského štátu elektronickú a náležite odôvodnenú žiadosť o prenos informácií z registra trestov daného členského štátu, pričom použije formulár uvedený v prílohe.“;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – bod 9

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 11 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak spôsob zasielania uvedený v odseku 3 nie je k dispozícii, tak počas celej doby trvania tohto stavu ústredné orgány členských štátov zasielajú všetky informácie uvedené v odseku 3 s výnimkou indexového filtra uvedeného v článku 4a akýmikoľvek prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu a za podmienok, ktoré umožňujú ústrednému orgánu prijímajúceho členského štátu potvrdiť ich pravosť.

4.  Ak spôsob zasielania uvedený v odseku 3 nie je k dispozícii, tak počas celej doby trvania tohto stavu ústredné orgány členských štátov zasielajú všetky informácie uvedené v odseku 3 s výnimkou indexového filtra uvedeného v článku 4a akýmikoľvek bezpečnými prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu a za podmienok, ktoré umožňujú ústrednému orgánu prijímajúceho členského štátu potvrdiť ich pravosť, informujú o tom Komisiu a vyvinú všetko úsilie, aby situáciu čo najskôr napravili.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 11 a – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ECRIS zabezpečuje dôvernosť a integritu informácií z registrov trestov zasielaných do iných členských štátov.

ECRIS zabezpečuje dôvernosť, ochranu, súkromie a integritu informácií z registrov trestov zasielaných do iných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Všetky údaje z registrov trestov sa uchovávajú len v databázach prevádzkovaných členskými štátmi.

2.   Všetky údaje z registrov trestov sa uchovávajú len v databázach prevádzkovaných členskými štátmi na území Únie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 11 a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Za softvér a uchovávanie databáz, zasielanie a prijímanie informácií z registrov trestov zodpovedá dotknutý členský štát.

4.  Za softvér a uchovávanie databáz, zasielanie a prijímanie informácií z registrov trestov zodpovedá dotknutý členský štát a príslušné orgány.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – bod 10

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 11 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia poskytuje softvér uvedený v odseku 1, všeobecnú podporu a technickú pomoc, zároveň zbiera štatistické údaje a vypracúva štatistiky.

6.  Komisia poskytuje vhodný a najúčinnejší softvér uvedený v odseku 1, všeobecnú podporu a technickú pomoc, zároveň zbiera štatistické údaje a vypracúva štatistiky.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – bod 11

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 11 b – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)   akékoľvek iné spôsoby organizácie a realizácie výmeny informácií o odsúdeniach medzi ústrednými orgánmi členských štátov vrátane:

c)   akékoľvek iné technické spôsoby organizácie a realizácie výmeny informácií o odsúdeniach medzi ústrednými orgánmi členských štátov vrátane:

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 13

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV

Článok 13 a 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 13a

„Článok 13a

Podávanie správ zo strany Komisie a preskúmanie

Podávanie správ zo strany Komisie a preskúmanie

1.  Do [24 mesiacov po vykonaní] predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia. V tejto správe sa posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím vrátane technickej realizácie.

1.  Do [18 mesiacov po vykonaní] predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia. V tejto správe sa posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím vrátane technickej realizácie.

2.  Spolu so správou sa v prípade potreby predložia príslušné legislatívne návrhy.

2.  Spolu so správou sa v prípade potreby predložia príslušné legislatívne návrhy.

3.  Útvary Komisie pravidelne uverejňujú správu o výmene informácií z registra trestov prostredníctvom systému ECRIS najmä na základe štatistík uvedených v článku 11a ods. 6. Táto správa sa prvýkrát uverejní rok po predložení správy uvedenej v odseku 1.“.

3.  Útvary Komisie pravidelne uverejňujú správu o výmene informácií z registra trestov prostredníctvom systému ECRIS najmä na základe štatistík uvedených v článku 11a ods. 6. Táto správa sa prvýkrát uverejní rok po predložení správy uvedenej v odseku 1.“.

 

3a.  Správa Komisie uvedená v odseku 3 zahŕňa najmä úroveň výmeny medzi členskými štátmi, a to aj pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, účel žiadostí a ich počet vrátane žiadostí na iné účely než trestné konanie, ako sú napríklad osobné previerky a žiadosti dotknutých osôb o informácie o svojom vlastnom zázname z registra trestov, i otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a posúdenie vplyvu tohto rámcového rozhodnutia na základné práva.

 

3b.  V správe uvedenej v odseku 3 druhej vete sa preskúma aj uskutočniteľnosť vytvorenia centralizovaného Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Základné informácie

Charakter trestnej a teroristickej činnosti sa v posledných rokoch neustále vyvíja. Stala sa vo svojej povahe nadnárodnou, pričom inštitúcie EÚ a členské štáty hovoria o zvyšujúcej sa potrebe výmeny informácií s cieľom riešiť hrozby, ktorým čelia. Európska rada a Rada ministrov pre spravodlivosť a vnútorné veci už niekoľkokrát zdôraznili význam zdokonaľovania systému ECRIS. Vo vyhlásení z Rigy, ktoré 29. januára 2015 vydali ministri spravodlivosti a vnútorných vecí, sa zdôrazňovalo, že výmena informácií o trestnoprávnych odsúdeniach osôb je v rámci akejkoľvek stratégie boja proti trestnej činnosti a terorizmu nevyhnutná.

Nedávne teroristické útoky preukázali predovšetkým naliehavosť posilnenia výmeny príslušných informácií, najmä pokiaľ ide o rozšírenie systému ECRIS tak, aby zahŕňal informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín. V reakcii na to Európska komisia ako súčasť svojho Európskeho programu v oblasti bezpečnosti navrhla revíziu existujúceho nariadenia týkajúceho sa systému na výmenu informácií o trestných záznamoch. Zmyslom tejto revízie je rozšíriť výmenu informácií medzi členskými štátmi a odstrániť všetky existujúce medzery.

ECRIS je elektronický systém výmeny informácií o predchádzajúcich odsúdeniach vynesených proti konkrétnej osobe na trestných súdoch v EÚ na účely súdnych konaní voči určitej osobe a – ak to povoľuje vnútroštátne právo – aj na iné účely. Právny rámec systému ECRIS však nepokrýva žiadosti týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín v dostatočnej miere. Hoci je teraz možné na výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín používať systém ECRIS, nie je zavedený žiadny postup ani mechanizmus na to, aby táto výmena bola efektívna.

II. Návrh Komisie

Zámerom návrhu je zmena rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV. V návrhu sa zavádza povinnosť uchovávať informácie z registrov trestov; povinnosť distribuovať ostatným členským štátom anonymizovaný indexový filter s informáciami o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín odsúdených na jeho území na účely identifikácie členských štátov, ktoré majú informácie z registrov trestov o danom štátnom príslušníkovi tretej krajiny; a povinnosť aktualizovať indexový filter, ak dôjde k akýmkoľvek výmazom alebo zmenám údajov v ňom obsiahnutých.

Uchovávanie: Členský štát splní povinnosť uchovávania údajov aj vtedy, keď sa informácie uchovávajú v databáze inej než databáza registra trestov, pokiaľ ústredný orgán má prístup k databáze, v ktorej sú informácie uchovávané. Navyše, povinnosť sa uplatňuje bez ohľadu na to, či má daná osoba aj štátnu príslušnosť EÚ, čím sa má zabezpečiť, aby bolo možné informácie nájsť bez ohľadu na to, či ďalšia štátna príslušnosť je alebo nie je známa;

Žiadosť o informácie o odsúdeniach: Členský štát má povinnosť doplniť výpis z registra trestov, o ktorý štátny príslušník tretej krajiny požiadal (jeho vlastný záznam), o informácie od ostatných členských štátov rovnakým spôsobom, ako by ich doplnil pri štátnych príslušníkoch EÚ.

Vymedzenie pojmu „odsudzujúci členský štát“: teraz zahŕňa odsúdenia bez ohľadu na to, či boli vynesené proti štátnemu príslušníkovi iného členského štátu alebo proti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny.

Povinnosti odsudzujúceho členského štátu: rámcové rozhodnutie sa mení tak, aby sa zabezpečilo, že povinnosť členských štátov zaznamenávať štátnu príslušnosť (alebo štátne príslušnosti) odsúdenej osoby v registri trestov teraz bude platiť aj pre štátnu príslušnosť či príslušnosti štátnych príslušníkov tretích krajín.

Odpoveď na žiadosť o informácie o odsúdeniach: so žiadosťou o informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín sa zaobchádza podobne ako so žiadosťou o informácie o štátnych príslušníkoch EÚ. V tom zmysle musí dožiadaný ústredný orgán zaslať informácie o odsúdení vynesenom proti štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v jeho členskom štáte, ako aj o akýchkoľvek odsúdeniach vynesených v tretích krajinách, ktoré boli zaznamenané v jeho registri trestov.

Osobné údaje: odkazy na osobné údaje boli rozšírené, takže sa teraz vzťahujú aj na nové ustanovenia o štátnych príslušníkoch tretích krajín.

Formát a organizačné usporiadanie: v návrhu sa stanovuje, že ústredné orgány členských štátov zasielajú informácie, indexový filter, žiadosti, odpovede a iné relevantné informácie elektronicky prostredníctvom systému ECRIS a v štandardizovanom formáte v súlade s normami stanovenými vo vykonávacích aktoch; stanovujú sa technické povinnosti členských štátov v súvislosti s úlohami, ktoré sa majú na základe smernice splniť. To sa týka tak súčasného systému výmeny informácií, ako aj nového systému „pozitívnej/negatívnej lustrácie“ na základe anonymizovaného indexového filtra. Technické a administratívne opatrenia, ktorými sa uľahčí výmena informácií, budú stanovené vo vykonávacích aktoch; upravuje sa zasielanie informácií, ak systém ECRIS nie je dostupný; vyžaduje sa od členských štátov, aby namiesto Rady v budúcnosti informovali Komisiu o tom, že sú schopné využívať systém ECRIS a nový indexový filter.

Komitológia: zavedený bol komitologický postup, ktorý má Komisii poskytnúť nástroje potrebné na vykonávanie technických aspektov výmeny informácií tak, aby fungovala v praxi.

III. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca vo veľkej miere súhlasí s prístupom Komisie k problematike výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia tak, aby sa vytvorili osobitné ustanovenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín, je veľmi dôležité na dosiahnutie rovnosti pred vnútroštátnymi právnymi systémami, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov členských krajín EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín.

Kontrola trestných záznamov osôb vstupujúcich do EÚ predstavuje dôležitý krok pri dosahovaní väčšej dôvery v oblasti migrácie, ako aj bezpečnosti EÚ vo všeobecnosti. S cieľom získať dôveru v schengenský priestor a voľný pohyb v EÚ požadujeme jasné a účinné kroky, ktoré napomôžu výmenu informácií o osobách podozrivých z trestnej činnosti. Takáto revízia tohto nariadenia má zásadný význam pre posilnenie dôvery a vzájomného uznávania v oblasti justičnej spolupráce.

Spravodajca tiež navrhuje, aby sa ustanoveniami tohto nariadenia rozšíril rozsah osobných previerok na všetky osoby pracujúce so zraniteľnými osobami a s deťmi. Členské štáty musia dôverovať všetkým osobám pracujúcim v zdravotníctve, školstve a podobných profesiách v oblasti poskytovania starostlivosti.

Spravodajca sa tiež domnieva, že členské štáty by mali mať jednoznačnú povinnosť uvádzať všetky informácie, ktoré získajú na dvojstrannom základe o odsúdeniach osôb s pobytom na území EÚ, do svojej vnútroštátnej databázy registra trestov a vymieňať si takéto informácie prostredníctvom systému indexov.

Spravodajca tiež žiada, aby sa jasne odkazovalo na potrebu ustanovení o ochrane údajov, prezumpcie neviny a spravodlivého procesu a aby sa uviedol jasný zoznam ustanovení, ktoré by mali byť súčasťou podrobného preskúmania systému, ako sa vyžaduje v ustanoveniach o lepšej právnej regulácii.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)

Referenčné čísla

COM(2016)0007 – C8-0012/2016 – 2016/0002(COD)

Dátum predloženia v EP

19.1.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Timothy Kirkhope

15.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.3.2016

7.4.2016

9.5.2016

30.5.2016

Dátum prijatia

30.5.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Caterina Chinnici, Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Dátum predloženia

27.6.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero.

2

-

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk

4

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne oznámenie