Διαδικασία : 2015/2353(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0309

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1102kWORD 739k
30.6.2016
PE 580.444v02-00 A8-0224/2016

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Συνεισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 2,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, με τίτλο «Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: αντλούμενα διδάγματα και μελλοντικές προοπτικές»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 19ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020(8) και σχετικά με τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2012, που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(13),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική κοινή δήλωση περί ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0224/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) εγκρίθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο των νέων διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, σύμφωνα με τις οποίες το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με μια ειδική νομοθετική διαδικασία, εγκρίνει ομόφωνα τον κανονισμό του ΠΔΠ, αφού επιτύχει τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΠΔΠ, το οποίο συμφωνήθηκε το 2013, αντανακλά τις προτεραιότητες της Ένωσης κατά τον χρόνο έγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επόμενα έτη η ΕΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την έγκριση του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες της ΕΕ έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ το ΠΔΠ έχει παραμείνει αμετάβλητο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να εξασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμοποίηση του νέου ΠΔΠ και να δοθεί στη νέα Επιτροπή και το νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να επαναβεβαιώσουν και να αξιολογήσουν εκ νέου τις πολιτικές και δημοσιονομικές προτεραιότητες προσαρμόζοντας κατάλληλα το ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο ζήτησε να ισχύσει μια ρήτρα μετεκλογικής αναθεώρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επί του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς και επίπονης διαδικασίας διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το συνολικό επίπεδο του ΠΔΠ είχε μειωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπο σε πολιτικό επίπεδο με την αδυναμία αλλαγής των συνολικών αριθμητικών στοιχείων του ΠΔΠ που είχαν αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την ενσωμάτωση ειδικού άρθρου στον κανονισμό του ΠΔΠ, για την υποχρεωτική και σφαιρική επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ, τη δημιουργία νέων και ενισχυμένων διατάξεων σχετικά με την ευελιξία, και τη συγκρότηση ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

Νομικό πλαίσιο και πεδίο εφαρμογής της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης

1.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα υποβάλει υποχρεωτική επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2016, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την οικονομική κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις, και ότι η εν λόγω επανεξέταση θα συνοδεύεται, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού του ΠΔΠ·

2.  θεωρεί, σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, ότι ενώ μια επανεξέταση έχει ως στόχο την αξιολόγηση και την αποτίμηση της λειτουργίας του ΠΔΠ με βάση την εφαρμογή του, τις νέες οικονομικές συνθήκες και άλλες νέες εξελίξεις, και ως εκ τούτου θα μπορούσε να διατηρήσει το status quo, μια αναθεώρηση συνεπάγεται τροποποίηση του κανονισμού του ΠΔΠ η οποία αφορά επίσης (πέρα από τις νομοθετικές διατάξεις) τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, στη βάση της δέουσας τήρησης του άρθρου 312 ΣΛΕΕ και των περιορισμών όσον αφορά την έκταση της αναθεώρησης του ΠΔΠ που προβλέπεται στην τελευταία πρόταση του άρθρου 2 του κανονισμού του ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι το άρθρο αυτό ορίζει ότι τα ήδη προβλεφθέντα εθνικά κονδύλια δεν θα μειωθούν μέσω μιας αναθεώρησης· επισημαίνει ότι δεν έχουν οριστεί άλλοι περιορισμοί για την αναθεώρηση του ΠΔΠ, οπότε είναι εφικτή η αναθεώρηση προς τα επάνω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το άρθρο 323 ΣΛΕΕ απαιτεί να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων·

3.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της· θεωρεί, συνεπώς, ότι σε περίπτωση που η επανεξέταση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα σημερινά ανώτατα όρια ήταν υπερβολικά χαμηλά, η αύξηση των ανώτατων ορίων θα αποτελούσε απαίτηση βάσει του πρωτογενούς δικαίου·

4.  τονίζει ότι το άρθρο 17 του κανονισμού του ΠΔΠ προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης του ΠΔΠ σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων· επισημαίνει το μέγεθος των κρίσεων που έχουν πλήξει την Ένωση από την έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ το 2013·

5.  υπογραμμίζει ότι σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η ανάλυση των καθαρώς δημοσιονομικών πτυχών της λειτουργίας του ΠΔΠ, και δεν θα θιγούν οι νομικές βάσεις της κατά τομέα νομοθεσίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πολλές πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης προβλέπουν τις δικές τους απαιτήσεις επανεξέτασης/αναθεώρησης, κυρίως για το 2017·

I. Αναθεώρηση του ΠΔΠ — αξιολόγηση των πρώτων ετών

6.  θεωρεί ότι σε μια επανεξέταση του ΠΔΠ το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες σοβαρές κρίσεις και νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, μαζί με τις αντίστοιχες δημοσιονομικές επιπτώσεις τους, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη στιγμή της έγκρισης του ΠΔΠ· επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τις εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, τις κρίσεις στη γεωργία, τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· επιπλέον, επισημαίνει την πρόσφατη διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος και την αυξανόμενη πίεση που υφίσταται η αναπτυξιακή πολιτική· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι πρόσθετες πιεστικές ανάγκες, κρίθηκε αναγκαία μια πρωτοφανής προσφυγή στους μηχανισμούς ευελιξίας και τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, δεδομένου ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ αποδείχτηκαν υπερβολικά περιορισμένα σε ορισμένους τομείς· θεωρεί ότι, κατά τα τελευταία δύο έτη, το ΠΔΠ έχει ουσιαστικά φτάσει στα όριά του·

7.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων και νέων προκλήσεων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην υλοποίηση της από κοινού συμφωνηθείσας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία αποτελεί τον κύριο προσανατολισμό της και ύψιστη προτεραιότητα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι στην αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να συμπεριληφθεί ποιοτική ανάλυση σχετικά με το κατά πόσον και σε ποιον βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στην εν λόγω στρατηγική· επιμένει να συνδυαστεί η αξιολόγηση αυτή με πρόβλεψη σχετικά με το κατά πόσον οι οικονομικοί πόροι για τη στήριξη της στρατηγικής αυτής για τα υπόλοιπα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ θα είναι επαρκείς για την επιτυχή υλοποίησή της·

A. Μείζονα γεγονότα και προκλήσεις

Μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

8.  τονίζει ότι οι συγκρούσεις στη Συρία, τη Μέση Ανατολή και πολλές περιοχές της Αφρικής είχαν συνέπειες πρωτοφανούς κλίμακας, σε επίπεδο ανθρωπιστικών αναγκών και μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ επηρεάστηκε άμεσα, με πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη μόνο το 2015, που αναμένεται να αυξηθούν κατά τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι η κρίση αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική οικονομική απόκριση εκ μέρους της ΕΕ και έχει, επομένως, σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, κυρίως στους τομείς 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), και 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)·

9.  υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια του 2015 τα πρόσθετα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση είχαν άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως αντικατοπτρίζεται ιδίως στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς 5 και 7/2015· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 εγκρίθηκε η χρησιμοποίηση πρόσθετων πιστώσεων 1 506 000 000 EUR με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, προκειμένου να προβλεφθούν συμπληρωματικοί πόροι για τη λήψη μέτρων σε σχέση με τη μετανάστευση/τους πρόσφυγες στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), όπως η αύξηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), καθώς και πόροι για τους τρεις οργανισμούς που σχετίζονται με τη μετανάστευση, ειδικότερα τον FRONTEX, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και την Europol·

10.  επισημαίνει ότι οι προαναφερθείσες δημοσιονομικές αποφάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να εξαντληθεί το μικρό διαθέσιμο περιθώριο στον συγκεκριμένο τομέα και οδήγησαν σε μια εκ των πραγμάτων αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων του τομέα 3· εφιστά, επιπλέον, την προσοχή στις νέες προτάσεις της Επιτροπής που αναμένεται ότι θα έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως δε στην πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, με συνολική δημοσιονομική επίπτωση ύψους 1 829 000 000 EUR για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος του ΠΔΠ, την πρόταση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1 212 000 000 EUR για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος του ΠΔΠ, και τον νέο μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης, με εκτιμώμενο αντίκτυπο τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2016 έως 2018· τονίζει ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, που οι πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) τον Νοέμβριο του 2015 χρειάστηκε να μειωθούν τον Μάρτιο του 2016, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ακόμη πιο πιεστικές ανάγκες, όπως η ανάγκη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην ΕΕ, που αντιμετωπίζεται από τον προαναφερθέντα νέο μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης·

11.  θεωρεί ότι για την επίλυση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης απαιτείται ευρωπαϊκή προσέγγιση που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στη δίκαιη κατανομή των βαρών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη στήριξη για τον μετριασμό του βάρους του κόστους που σχετίζεται με την υποδοχή προσφύγων, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αμβλυνθεί η πίεση στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλή εισροή προσφύγων· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή θα οδηγήσει σε δημιουργία συνεργειών, ενώ είναι επιπλέον αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική για όλα τα κράτη μέλη·

12.  τονίζει ότι έχουν αναπτυχθεί σημαντικά, αλλά ανεπαρκή, δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, με την ενίσχυση ειδικών ενωσιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του τομέα 4· υπενθυμίζει ότι το 2015 ελήφθησαν μέτρα όπως ανακατανομές πιστώσεων συνολικού ύψους 170 εκατομμυρίων EUR υπέρ ενεργειών στον τομέα της μετανάστευσης και των προσφύγων, και ότι το 2016 εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις 130 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του τομέα 4, για δραστηριότητες σε σχέση με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, σε συνδυασμό με την ανακατανομή 430 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας· υπενθυμίζει, επίσης, ότι για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες άλλες προτάσεις που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως αυτές για τη σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ (του καταπιστεύματος Madad Trust Fund και το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική, με αρχική εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση 570 εκατομμυρίων EUR και 405 εκατομμυρίων EUR, αντίστοιχα), καθώς και για τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με ένα δισεκατομμύριο EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς να υπολογίζεται πιθανή πρόσθετη χρηματοδότηση· τονίζει ότι θα προκύψει περαιτέρω πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης, από άλλες προγραμματισμένες ενέργειες που έχουν εξαγγελθεί από την Επιτροπή, όπως η «υπόσχεση του Λονδίνου» ή από εκδηλώσεις όπως η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016· τονίζει ότι τα πρόσθετα επικείμενα δημοσιονομικά μέσα αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την ένταξη των πλέον ευάλωτων μεταναστών, ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των ΛΟΑΔΜ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία για το γεγονός ότι, λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, θα απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες·

13.  συμπεραίνει ότι το μέγεθος της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων που δρομολόγησε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά τον χρόνο της θέσπισης του ΠΔΠ 2014-2020· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης επαρκών πόρων, η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να συγκροτεί ad hoc, «δορυφορικά» μέσα, τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινού από τα κράτη μέλη, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, συγκεκριμένα τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ (το καταπίστευμα Madad Trust Fund και το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την Αφρική) και η Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η απουσία συνολικής δημοσιονομικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης οδήγησε σε παραγκωνισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λήψη απόφασης για τη χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των μέσων αυτών δημιουργεί πρόβλημα λογοδοσίας και δημοκρατικού ελέγχου στην ΕΕ, το οποίο πρέπει να αναλυθεί· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν προσφέρει τις αναμενόμενες συνεισφορές τους στα καταπιστευματικά ταμεία, γεγονός που υπονομεύει την επιτυχία αυτών των ταμείων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν άμεσα τις δεσμεύσεις τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους·

Χαμηλό επίπεδο επενδύσεων

14.  υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πάσχει από χαμηλά και ανεπαρκή επίπεδα επενδύσεων επισημαίνει, ειδικότερα, ότι το 2014 οι συνολικές επενδύσεις ήταν 15% κάτω από το επίπεδο του 2007, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πτώση των επενδύσεων κατά 430 δισεκατομμύρια EUR· εκτιμά ότι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα·

15.  υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και τη σύσταση του ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία· επαναλαμβάνει τη σθεναρή του προσήλωση στο ΕΤΣΕ, το οποίο αναμένεται να δώσει ισχυρή και στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς τομείς που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση· παρατηρεί ότι έχει ήδη εγκριθεί σημαντικός αριθμός έργων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της εκτέλεσης· επισημαίνει ότι η εγγύηση που παρέχεται από την Ένωση για το ΕΤΣΕ καλύπτεται από εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ δισεκατομμυρίων EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

16.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση για δύο σημαντικά προγράμματα της ΕΕ, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), μειώθηκε τελικά κατά 2,2 δισεκατομμύρια EUR και 2,8 δισεκατομμύρια EUR αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια EUR καλύπτονται από μη χρησιμοποιηθέντα περιθώρια του ΠΔΠ· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του ΕΤΣΕ για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μετριασμό του αρνητικού αντικτύπου στα δύο αυτά προγράμματα, των οποίων η χρηματοδότηση, που αποφασίστηκε μόλις το 2013, υπέστη σημαντικές περικοπές σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής ήδη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020·

17.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζεται για την έρευνα και την καινοτομία είναι συχνά το πρώτο που πλήττεται από τις περικοπές που διενεργούνται στον προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας δημιουργούν ενωσιακή προστιθέμενη αξία, και υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των εν λόγω προγραμμάτων για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και, επομένως, για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης ευημερίας της Ένωσης·

18.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού του ΠΔΠ, κατά την περίοδο 2014-2015 έγινε προχρηματοδότηση των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» (200 εκατομμύρια EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και τις δράσεις Marie Curie) και COSME (50 εκατομμύρια EUR), προκειμένου να αντισταθμιστεί εν μέρει η μείωση των πιστώσεων μεταξύ 2013 και 2014· επισημαίνει ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση δεν μεταβάλλει το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μένουν λιγότερες πιστώσεις για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· τονίζει, ωστόσο, ότι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση για το «Ορίζων 2020» και το COSME απορροφήθηκε πλήρως, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της ισχυρής επίδοσης των συγκεκριμένων προγραμμάτων και της ικανότητάς τους για ακόμα μεγαλύτερη απορρόφηση·

19.  επισημαίνει επίσης με μεγάλη ανησυχία ότι το ποσοστό επιτυχίας για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» μειώθηκε στο 13% από το 20-22% του προηγούμενου προγράμματος (ΠΠ7) κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί ο αριθμός των έργων υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ· επισημαίνει, επίσης, ότι έχουν απορριφθεί πολλές αιτήσεις έργων υψηλής ποιότητας σε σχέση με τη CEF λόγω έλλειψης κονδυλίων του προϋπολογισμού·

Ανεργία των νέων

20.  τονίζει ότι η ανεργία των νέων παραμένει εντυπωσιακά υψηλή και αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ· τονίζει ότι 4,4 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην Ένωση τον Φεβρουάριο του 2016, και ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν άνω του 40% σε διάφορα κράτη μέλη, και άνω 60% σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερο από τον στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ως εκ τούτου, τονίζει ότι μεγάλος αριθμός νέων κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και πρέπει να ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα για την ένταξη των ΕΕΑΚ (νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης)· επισημαίνει το γεγονός ότι το μέγεθος των υψηλού μορφωτικού επιπέδου και καλά καταρτισμένων ανθρώπινων πόρων έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την παραγωγικότητα της Ευρώπης, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον πολιτισμό· αναγνωρίζει ακόμη τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2018·

21.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI)· σημειώνει την επισήμανση της Επιτροπής ότι ο ορισμός των υπεύθυνων για την υλοποίηση αρχών έχει αποτελέσει βασική πρόκληση για τις χρηματοοικονομικές ροές του προγράμματος· τονίζει επίσης ότι παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στον ορισμό αυτό και την υλοποίηση της YEI, τα τρέχοντα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν πλήρη ικανότητα απορρόφησης (που έχει επιτευχθεί εν μέρει μέσω της σημαντικής αύξησης του ποσοστού προχρηματοδότησης αυτού του προγράμματος)· επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της πρωτοβουλίας αυτής θα ολοκληρωθεί σύντομα από την Επιτροπή, και αναμένει ότι θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησής της· θεωρεί ότι το προτεινόμενο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει μια πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό· τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της αξιολόγησης των επιδόσεων της YEI από σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας·

22.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την απουσία νέων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την YEI το 2016, καθώς ολόκληρος ο αρχικός προϋπολογισμός της διατέθηκε προκαταβολικά κατά την περίοδο 2014-2015 (άρθρο 15 του κανονισμού για το ΠΔΠ)· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν υποστήριξε σε καμιά περίπτωση την εμπροσθοβαρή αυτή χρηματοδότηση με την πρόθεση να τεθεί τέρμα στην εν λόγω πρωτοβουλία μετά δύο μόλις χρόνια χρηματοδότησης, και ότι τέθηκαν σε εφαρμογή άλλοι μηχανισμοί του ΠΔΠ, όπως το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων (GMC), με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχισή της· υπενθυμίζει πάντως ότι το GMC έχει ήδη κινητοποιηθεί μόνον για τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ· επισημαίνει ότι με βάση το ίδιο άρθρο διατέθηκαν προκαταβολικά πιστώσεις για το Erasmus + (150 εκατομμύρια EUR), δεδομένου ότι πρόκειται για άλλο ένα πρόγραμμα της ΕΕ που συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων, το οποίο υλοποιήθηκε πλήρως στα δύο πρώτα έτη της εν λόγω περιόδου· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), μια αποτελεσματική Εγγύηση για τη Νεολαία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κόστιζε 21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση για τις χώρες της ευρωζώνης·

Εσωτερική ασφάλεια

23.  υπενθυμίζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και το Βέλγιο και τα αυξημένα επίπεδα απειλής σε άλλα κράτη μέλη, που επιβάλλουν περισσότερο συντονισμένη και ενισχυμένη δράση και μέσα σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαθέτει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως κατάλληλο μέσο, ενώ διάφοροι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση· θεωρεί ότι απαιτείται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης και, συνεπώς, η αύξηση της χρηματοδότησής της, στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η εν λόγω απειλή· τονίζει ότι η αύξηση της συνεργασίας στον τομέα αυτό απαιτεί ενίσχυση του προσωπικού των σχετικών υπηρεσιών, πράγμα που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και υπενθυμίζει την περιορισμένη αύξηση των επιπέδων προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στους κόλπους της Ευρωπόλ που χρηματοδοτείται μέσω ανακατανομής πόρων από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας·

24.  τονίζει ότι, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων μέτρων και νομοθετικών προτάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας, θα απαιτηθούν σταδιακά πρόσθετοι οικονομικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό για την Eurojust, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Οι κρίσεις στον γεωργικό τομέα

25.  τονίζει ότι τα περιορισμένα μέχρι το 2020 ανώτατα όρια για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προβλέπουν πολύ χαμηλότερα περιθώρια από εκείνα του προηγούμενου ΠΔΠ μολονότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι η πολιτική αυτή έχει κρίσιμη σημασία για την εισοδηματική κατάσταση πολλών γεωργών και δη σε περιόδους κρίσης, και επισημαίνει το υψηλό ετήσιο ποσοστό απορρόφησης που φτάνει σχεδόν το 100%· υπενθυμίζει τις διάφορες κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες από την αρχή του τρέχοντος ΠΔΠ, ιδίως δε την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα και στους τομείς του χοιρινού και βόειου κρέατος και των οπωροκηπευτικών, και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που είχαν στους ευρωπαίους αγρότες οι ζημίες που προκλήθηκαν από το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει την κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης το 2017 και τις πιθανές επιπτώσεις της στον τομέα της ζάχαρης, με τη δέουσα προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιφερειών· τονίζει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων EUR στον προϋπολογισμό του 2016 και 300 εκατομμυρίων EUR το 2015, που χρηματοδοτήθηκαν από τα περιθώρια στον τομέα 2· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε μείωση στον τομέα αυτόν θα έθετε σε κίνδυνο την εδαφική συνοχή, ιδίως όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές· αντιτίθεται επιπλέον σε οιαδήποτε προσπάθεια επανεθνικοποίησης της γεωργικής πολιτικής, η οποία θα δημιουργούσε στρέβλωση στην αγορά και αθέμιτο ανταγωνισμό για τους γεωργούς·

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις

26.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο στόχος της διάθεσης του 20% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της ΕΕ (δυνάμει του ισχύοντος ΠΔΠ) για ενέργειες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος δεν έχει επιτευχθεί, και ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Επιτροπής για ενσωμάτωση των ενεργειών αυτών, μόνο 12,7% περίπου του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται για τον σκοπό αυτό· επισημαίνει τις σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή, την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, οι οποίες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο λόγω των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη· επισημαίνει, ιδιαίτερα, τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα που επετεύχθη κατά την πρόσφατη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι το 2015·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

27.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ όλων των περιφερειών της ΕΕ και, συνεπώς, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών· τονίζει τον σημαντικό ρόλο της στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ιδίως μέσω σαφούς πρόβλεψης πόρων για τις ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα και για τους κοινωνικούς στόχους, ειδικά για την καταπολέμηση της αύξησης της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων της παιδικής φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, και για την τόνωση της απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την πλήρη υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων· θεωρεί, επιπλέον, ότι, παράλληλα με την εκτέλεση των προβλεφθέντων εθνικών κονδυλίων, τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν, όπως οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης·

Αυξανόμενη πίεση στις πολιτικές για την ανάπτυξη και τη γειτονία

28.  σημειώνει την ανοδική πίεση επί των παγκόσμιων αναγκών για ανθρωπιστική βοήθεια και για μείωση των κινδύνων καταστροφών που οφείλεται στις συνέπειες των συγκρούσεων και των πολέμων· επισημαίνει τη συμφωνία της Αντίς Αμπέμπα, στην οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν την ισχυρή πολιτική δέσμευσή τους στην υλοποίηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ), και έχει επίγνωση της ανάγκης για διάθεση χρημάτων σε σχέση με τη δέσμευση αυτή· υπενθυμίζει την πρόσφατη ανανέωση της συλλογικής δέσμευσης της ΕΕ να αυξήσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) της Ένωσης στο 0,7% του ΑΕΕ και να διαθέσει τουλάχιστον το 20% της ΕΑΒ της σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, εστιάζοντας στην εκπαίδευση και την υγεία· τάσσεται απερίφραστα κατά της χρήσης της αναπτυξιακής βοήθειας για μη αναπτυξιακούς στόχους·

29.  υπενθυμίζει ότι η γεωπολιτική κατάσταση στις χώρες της ανατολικής γειτονίας είναι επίσης ευάλωτη· τονίζει τον σημαντικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη συμβολή στη σταθεροποίηση της κατάστασης στις νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες της ΕΕ αλλά και στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω της παροχής υποστήριξης σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν επί του παρόντος συμφωνίες σύνδεσης, προκειμένου να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις και να διασφαλιστεί η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των αντίστοιχων χωρών·

Ένταξη της διάστασης του φύλου

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, η οποία αποτελεί ευκαιρία για την επίτευξη σημαντικής προόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο ΠΔΠ και την εφαρμογή και παρακολούθηση της κοινής σχετικής δήλωσης που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ·

Συσσωρευμένες καθυστερήσεις πληρωμών

31.  υπενθυμίζει την αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο ΠΔΠ (2007-2013) των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών, από ένα επίπεδο ύψους 5 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2010 σε πρωτοφανή επίπεδα της τάξης των 11 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2011, 16 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2012 και 23,4 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2013· προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις αυτές επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ (2014-2020), φτάνοντας σε άνευ προηγουμένου ποσό των 24,7 δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2014· τονίζει ότι, μετά από επιτακτικό αίτημα του Κοινοβουλίου, συμφωνήθηκε σχέδιο πληρωμών με σκοπό τη μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων πληρωμών που σχετίζονται με την πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 σε ένα «φυσιολογικό» επίπεδο ύψους δύο δισεκατομμυρίων EUR στο τέλος του 2016· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2015 είχαν διαπιστωθεί ανεξόφλητοι λογαριασμοί ύψους τουλάχιστον 8,2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2007-2013 στον τομέα της πολιτικής συνοχής, αριθμός που αναμένεται να πέσει κάτω από τα δύο δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2016· επισημαίνει ότι η μείωση αυτή είναι απλώς προσωρινή ανακούφιση δεδομένου ότι οφείλεται απλώς στην υποβολή μικρότερου αριθμού αιτήσεων πληρωμών για προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και της περιόδου 2014-2020 από ό,τι είχε ανακοινωθεί· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι δεν λήφθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της «κρυφής» συσσώρευσης απλήρωτων λογαριασμών που εντοπίστηκε σε άλλους τομείς· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κατάσταση της περιόδου 2012-2014 αναμένεται να επαναληφθεί στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα·

32.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις σοβαρές συνέπειες της παρούσας κρίσης πληρωμών σε δικαιούχους του προϋπολογισμού της ΕΕ όπως οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ, οι ερευνητές και οι ΜΚΟ, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλες σχετικές οντότητες· υπενθυμίζει, ιδίως, τη δραματική ανεπάρκεια πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της ανθρωπιστικής δράσης το 2014, που επηρέασε αρνητικά τις επιχειρήσεις διάσωσης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υποχρεώθηκε να καταφύγει σε «μέτρα μετριασμού», όπως η μείωση των προχρηματοδοτήσεων και η αναβολή των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων/προσφορών και των σχετικών συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι σημειώθηκε μια τεχνητή επιβράδυνση της εκτέλεσης των νέων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, λόγω της γενικής έλλειψης πληρωμών, για παράδειγμα μια τεχνητή καθυστέρηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους ενός δισεκατομμυρίου EUR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» το 2014, που αποσκοπούσε στο να εξασφαλιστεί ότι οι πληρωμές θα καταστούν απαιτητές το 2015 αντί το 2014· τονίζει, επιπλέον, ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ καταλογίστηκαν κυρώσεις για καθυστερημένες πληρωμές, που το 2014 και το 2015 έφτασαν σε περίπου τρία εκατομμύρια EUR·

B. Ουσιαστική χρήση των διατάξεων ευελιξίας του ΠΔΠ

33.  τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συμπληρωματικές πιστώσεις που ήταν αναγκαίες για την ανταπόκριση σε κρίσεις ή για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών προτεραιοτήτων από το 2014, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε την ουσιαστική κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών μέσων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΠΔΠ, αφού είχε εξαντλήσει προηγουμένως όλα τα διαθέσιμα περιθώρια· υπενθυμίζει ότι πολλές από τις διατάξεις αυτές απέρρεαν άμεσα από προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο κατέστησε το αίτημά του για μέγιστη δυνατή ευελιξία βασική απαίτηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ·

34.  επισημαίνει, ειδικότερα, ότι τα ειδικά μέσα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης (το 2016 εξαντλήθηκε όλο το ποσό του μέσου ευελιξίας– 1 530 000 000 εκατομμύρια EUR· αποθεματικό επείγουσας βοήθειας το 2016– 150 εκατομμύρια EUR), για το πρόβλημα της έλλειψης πληρωμών (το 2015 ενεργοποιήθηκε το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες– 3,16 δισεκατομμύρια EUR) και για τη χρηματοδότηση του ταμείου εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (πλήρης χρησιμοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 2014– 543 εκατομμύρια EUR)· υπενθυμίζει ότι η απόφαση για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών συνδέεται με τη μείωση των ανώτατων ορίων των πληρωμών για τα έτη 2018 έως 2020·

35.  αναμένει ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ανάγκες προκύψουν σε σχέση με την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση το 2016, συμπεριλαμβανομένης της δόσης 200 εκατομμυρίων EUR για το νέο μέσο παροχής έκτακτης στήριξης εντός της Ένωσης θα πρέπει να οδηγήσουν στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το συντομότερο· επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια στο πλαίσιο του τομέα 3, ενώ το μέσο ευελιξίας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για το φετινό έτος· προτείνει να διερευνηθούν περαιτέρω ευκαιρίες για ευελιξία όσον αφορά τις αναδυόμενες προκλήσεις·

36.  υπενθυμίζει ότι η νομοθετική ευελιξία, όπως παγιώνεται στο σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ), επιτρέπει την αύξηση έως +/- 10% του συνολικού προϋπολογισμού των προγραμμάτων που εγκρίνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου· επισημαίνει ότι «νέες, αντικειμενικές και διαρκείς περιστάσεις» επιτρέπουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό· εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η διάταξη αυτή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει η Ένωση να αντιδράσει σε απρόβλεπτα γεγονότα αυξάνοντας σημαντικά τις αρχικές ετήσιες πιστώσεις προγραμμάτων όπως το AMIF·

II. Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ –μια επιτακτική απαίτηση

37.  είναι πεπεισμένο, βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, ότι η επανεξέταση της λειτουργίας του ισχύοντος ΠΔΠ θα οδηγήσει στο συμπέρασμα πως μια πραγματική ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, όπως προβλέπεται στον κανονισμό του ΠΔΠ, είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου η Ένωση να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων και παράλληλα να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους της· υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» παραμένει η βασική προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να διαθέτει ο προϋπολογισμός της ΕΕ επαρκείς πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η πραγματοποίηση επενδύσεων που ευνοούν την ανάπτυξη και την απασχόληση, επιτυγχάνουν οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και προωθούν την αλληλεγγύη·

38.  καλεί την Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της νομοθετικής της πρότασης να λάβει υπόψη τα ακόλουθα αιτήματα του Κοινοβουλίου σχετικά με τις αλλαγές στον κανονισμό του ΠΔΠ, όσον αφορά τόσο τα αριθμητικά στοιχεία όσο και ορισμένες διατάξεις σχετικές με τη λειτουργία του ΠΔΠ, οι οποίες χρειάζεται να εφαρμοστούν ήδη στο τρέχον ΠΔΠ·

39.  τονίζει ότι οι δύο νομοθετικές προτάσεις με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, ήτοι παράταση του ΕΤΣΕ και σύσταση ενός Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου, προβλέπονται το φθινόπωρο του 2016· αναμένει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των εν λόγω δύο προτάσεων θα είναι διαθέσιμες το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· επαναλαμβάνει τη θέση αρχής σύμφωνα με την οποία οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ·

40.  τονίζει ότι οι τροποποιήσεις που θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του ΠΔΠ θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση και να ενσωματωθούν ήδη στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2017· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν παράλληλες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΠΔΠ και για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017 και για μια έγκαιρη συμφωνία στο θέμα αυτό·

41.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκβαση του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου της 23ης Ιουνίου 2016· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παράσχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετική με τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις του δημοψηφίσματος αυτού, με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ·

A. Τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ

Αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ (αναλήψεις υποχρεώσεων)

42.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, μολονότι ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια της μεγάλης κλίμακας πολιτικής και οικονομικής στήριξης του ΕΤΣΕ, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών· προτίθεται να ανταποκριθεί στη δέσμευσή του για πλήρη αντιστάθμιση των περικοπών σε σχέση με το ΕΤΣΕ στα προγράμματα «Ορίζων 2020» και CEF, προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους που συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη και να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το επίπεδο χρηματοδότησης των άλλων προγραμμάτων στον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), δεν θα πρέπει να θιγεί από την αντιστάθμιση αυτή, επισημαίνοντας την αδιαμφισβήτητη συμβολή τους στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· θεωρεί ότι τα περιθώρια στον υποτομέα 1α δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών αυτών και ζητεί, συνεπώς, να αυξηθεί το ανώτατο όριο σε αυτόν τον υποτομέα·

43.  υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση της πρωτοβουλίας YEI, ως μέσου για την εξασφάλιση μιας επείγουσας απόκρισης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές που έγιναν με βάση τη διαρκή αξιολόγηση· θεωρεί ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω της πρόβλεψης τουλάχιστον του ίδιου ύψους πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την YEI έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ με εκείνο που είχε διατεθεί ετησίως κατά τα πρώτα δύο έτη της περιόδου αυτής (6 δισεκατομμύρια EUR που διατέθηκαν προκαταβολικά κατά την περίοδο 2014-2015), με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της επικείμενης αξιολόγησης της Επιτροπής· επισημαίνει ότι τούτο θα έχει ως συνέπεια την αναθεώρηση προς τα πάνω του ανώτατου ορίου του υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια·

44.  είναι της γνώμης ότι το συνολικό κονδύλιο του προϋπολογισμού και τα ήδη προβλεφθέντα εθνικά κονδύλια για την ΚΓΠ, περιλαμβανομένων των άμεσων πιστώσεων πληρωμών, θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι έχει σημασία να εξασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας δεν θα μειωθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των στόχων της πρόσφατης μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής·

45.  θεωρεί ότι το μέγεθος της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, που προκαλείται λόγω των συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής, καταδεικνύει ότι κατά τα προσεχή έτη ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες ανάγκες για τον σκοπό αυτό με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια)· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο του ίδιου τομέα, θα χρειαστεί επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση με στόχο την υποστήριξη ενισχυμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί, το συντομότερο δυνατόν, σε επικαιροποιημένη προβολή του προϋπολογισμού που θα απαιτηθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ΠΔΠ για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων στους τομείς αυτούς·

46.  πιστεύει, συνεπώς, ακράδαντα ότι, ακόμη και με την κινητοποίηση των μικρών περιθωρίων που είναι διαθέσιμα στον τομέα 3 και των υφιστάμενων διατάξεων ευελιξίας, οι διαθέσιμοι πόροι δεν θα επαρκέσουν για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στον συγκεκριμένο τομέα· ζητεί, επομένως, να ενισχυθούν σημαντικά οι πιστώσεις του AMIF και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και των οργανισμών της Ένωσης (Frontex, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπόλ, Eurojust και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)), οι οποίοι έχουν αναλάβει νέες ευθύνες στο πλαίσιο της δράσης τους στον τομέα, καθώς και άλλων πρωτοβουλιών που μπορούν να αναληφθούν· θεωρεί ότι απαιτείται αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων του τομέα 3·

47.  αναμένει ότι η συντονισμένη δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, ιδίως όσον αφορά την πολιτική σταθεροποίησης της ευρωπαϊκής γειτονίας και της υποσαχάριας Αφρικής και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών και οικονομικών αιτιών της μετανάστευσης, θα ενταθεί κατά τα προσεχή έτη, και θα συνοδεύεται από αύξηση των αιτήσεων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αιτήσεις για χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος υφιστάμενων εξωτερικών ενεργειών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων στον τομέα 4·

Αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ (πληρωμές)

48.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, ως ζήτημα προτεραιότητας, να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή μιας νέας κρίσης πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών, φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, την ίδια στιγμή που οι ανάγκες πληρωμών αναμένεται να φτάσουν στο συνηθισμένο ανώτατο ύψος τους, ήδη προβλέπεται σημαντική πίεση στις πληρωμές κατά το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η πρόσθετη πίεση οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον συμψηφισμό μεταξύ του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες και των ήδη στενών ανώτατων ορίων πληρωμών για την περίοδο 2018-2020, στις σημαντικές καθυστερήσεις της έναρξης των νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, περιλαμβανομένης της YEI, στο προφίλ πληρωμών του ΕΤΣΕ, και στις πρόσθετες πληρωμές που συνεπάγονται οι πρόσφατες αυξήσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων σε σχέση με την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση·

49.  υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις πληρωμών αποτελούν ομαλή συνέπεια των υποχρεώσεων προηγούμενων ετών· αναμένει, συνεπώς, ότι οι νέες αυξήσεις των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων θα συνοδεύονται από αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών και από αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων πληρωμών· θεωρεί, επιπλέον, ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την αποτίμηση της εκτέλεσης των πληρωμών και για επικαιροποιημένες προβλέψεις σχετικά με την αναμενόμενη εξέλιξη των πληρωμών μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων ένα δεσμευτικό κοινό σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2016-2020· επιμένει ότι το νέο αυτό σχέδιο πληρωμών θα πρέπει να βασίζεται στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προβλέπει σαφή στρατηγική για την κάλυψη όλων των αναγκών πληρωμών σε όλους τους τομείς μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς και να αποφεύγει μια «κρυφή συσσώρευση απλήρωτων λογαριασμών» λόγω τεχνητής επιβράδυνσης στην υλοποίηση ορισμένων πολυετών προγραμμάτων και άλλων μέτρων μετριασμού, όπως η μείωση των ποσοστών προχρηματοδότησης·

50.  είναι αποφασισμένο να ρυθμίσει οριστικά το ζήτημα της εγγραφής των πληρωμών των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό· υπενθυμίζει τις ανεπίλυτες συγκρούσεις ερμηνείας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αφενός, και του Συμβουλίου, αφετέρου, που κυριαρχούν στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πιστώσεις πληρωμών που προκύπτουν από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται πάνω και πέρα από τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

Αιρεσιμότητα για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της ΕΕ

51.  επιμένει ότι όλες οι χώρες πρέπει να αναλάβουν πλήρως το μερίδιο των ευθυνών στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης και της απόφασης για τον μηχανισμό ανακατανομής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό οικονομικών πριμοδοτήσεων και επιβαρύνσεων όσον αφορά την εκπλήρωση ή μη εκπλήρωση από τα κράτη μέλη των υποχρεώσεών τους βάσει των μέτρων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή· υποστηρίζει ότι τυχόν οικονομική συνεισφορά που προέρχεται από την επιβολή κυρώσεων σε κράτος μέλος που δεν τηρεί τα μέτρα αυτά, πρέπει να επιστρέφεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως πρόσθετο έσοδο·

Έκτακτα έσοδα

52.  πιστεύει ακράδαντα ότι τυχόν πλεονάσματα λόγω ελλιπούς απορρόφησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού θα πρέπει να εγγράφονται ως πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς αντίστοιχη προσαρμογή των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· θεωρεί ότι το μέτρο αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στον μετριασμό του προβλήματος πληρωμών του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις προς τούτο·

53.  είναι πεπεισμένο ότι οι πιστώσεις που αποδεσμεύονται σε όλους τους τομείς, λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των ενεργειών για τις οποίες είχαν προβλεφθεί, πρέπει να καθίστανται ξανά διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· πιστεύει ακράδαντα ότι, δεδομένων των τρεχόντων περιορισμών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών που αντιμετωπίζει η Ένωση, η διάταξη αυτή πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις αποδεσμεύσεις πιστώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις προς τούτο·

Διατάξεις ευελιξίας και ειδικά μέσα

54.  τονίζει ότι και μόνον η συχνότητα και το επίπεδο της κινητοποίησης των ειδικών μέσων του ΠΔΠ κατά τα τελευταία δύο έτη αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία την αξία των διατάξεων και μηχανισμών ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΠΔΠ· τονίζει την πάγια θέση του Κοινοβουλίου, ότι η ευελιξία θα πρέπει να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή χρήση των συνολικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές·

55.  πιστεύει, συνεπώς, ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την άρση μιας σειράς εμποδίων και περιορισμών που επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο σε σχέση με τις διατάξεις περί ευελιξίας κατά την έγκριση του ΠΔΠ· θεωρεί, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί στη μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων και τα περιθώρια, είτε με τον καθορισμό ετήσιων ανώτατων ορίων (συνολικό περιθώριο πληρωμών) είτε με την επιβολή προθεσμιών (συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων)· θεωρεί ότι, δεδομένων των τρεχόντων δημοσιονομικών περιορισμών σε πολλούς τομείς, δεν πρέπει να οριστεί συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τη χρήση των πόρων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

56.  τονίζει, ειδικότερα, την κινητοποίηση του συνολικού ποσού του μηχανισμού ευελιξίας το 2016· επισημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός προβλέπει τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των ανώτατων ορίων ενός ή περισσότερων άλλων τομέων και δεν συνδέεται με συγκεκριμένη πολιτική της ΕΕ· θεωρεί, επομένως, ότι παρέχει πραγματική ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως σε περίπτωση σοβαρής κρίσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σημαντική αύξηση των πιστώσεών του μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού δύο δισεκατομμυρίων EUR, επισημαίνοντας ότι το ποσό αυτό εγγράφεται στον προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για την κινητοποίηση του εν λόγω μηχανισμού· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ευελιξίας δεν συνδέεται με συγκεκριμένο τομέα πολιτικής και μπορεί να χρησιμοποιείται για όποιο σκοπό κριθεί απαραίτητο·

57.  επισημαίνει τον ρόλο του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας για την ταχεία ανταπόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες βοήθειας προς τρίτες χώρες για απρόβλεπτα γεγονότα, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του στο σημερινό πλαίσιο· ζητεί τη σημαντική αύξηση των πιστώσεών του ώστε η ετήσια χρηματοδότησή του να φτάσει έως ένα δισεκατομμύριο ευρώ·

58.  επισημαίνει τους διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν όσον αφορά το χρονικό διάστημα για τη μεταφορά των μη δαπανηθέντων πιστώσεων για τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, και ειδικότερα για τον μηχανισμό ευελιξίας, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση· ζητεί την εναρμόνιση των εν λόγω κανόνων προκειμένου να καταστεί δυνατή η γενική εφαρμογή του κανόνα N+3 στα συγκεκριμένα μέσα·

59.  αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ως έσχατο μέσο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων· τονίζει ότι, κατά την Επιτροπή, είναι το μόνο ειδικό μέσο που μπορεί να κινητοποιηθεί αποκλειστικά για πιστώσεις πληρωμών ώστε να αποφευχθεί μια κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ όπως αυτή του 2014· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, στον κανονισμό του ΠΔΠ προβλέπεται η υποχρεωτική αντιστάθμιση των πιστώσεων· πιστεύει ακράδαντα ότι η απαίτηση αυτή δημιουργεί μια αφόρητη κατάσταση, η οποία στην πράξη θα μειώσει τα ετήσια ποσά όσον αφορά τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τα τελευταία έτη της περιόδου, δημιουργώντας ως εκ τούτου πρόσθετη πίεση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες αποτελεί σε κάθε περίπτωση έσχατο μέσο, η κινητοποίηση του οποίου έχει συμφωνηθεί από κοινού από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· ζητεί, συνεπώς, την άμεση άρση του κανόνα περί υποχρεωτικής αντιστάθμισης, με αναδρομική ισχύ, καθώς και την αναθεώρηση προς τα επάνω του μέγιστου ετήσιου ποσού σε 0,05% του ΑΕΕ της ΕΕ·

Μεταπαρακολούθηση των διεθνών συμφωνιών για την κλιματική αλλαγή

60.  επισημαίνει ότι η συμφωνία COP 21 που επετεύχθη στο Παρίσι είναι μια παγκόσμια, δυναμική και διαφοροποιημένη συμφωνία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι, δυνάμει της συμφωνίας αυτής, πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη της κλιματικής δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι τυχόν χρηματοδότηση των πιθανών μέτρων που απορρέουν από την COP 21 θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τις τρέχουσες δαπάνες για τις σχετικά με το κλίμα ενέργειες, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη στρατηγική της για την εκτέλεση και την πρώτη αξιολόγηση του πιθανού αντικτύπου της συμφωνίας COP21 στον προϋπολογισμό της ΕΕ εγκαίρως για την αναθεώρηση· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται ο στόχος του 20% των δαπανών για ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα και για να προβλεφθεί πιθανή αύξηση του εν λόγω κατώτατου ορίου, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ που έχουν αναληφθεί κατά την COP 21· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός ενσωμάτωσης της κλιματικής δράσης έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ότι θα βελτιωθεί η υφιστάμενη μέθοδος παρακολούθησης των εν λόγω δαπανών· υπενθυμίζει ακόμη ότι η Ένωση έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσει το στρατηγικό σχέδιο για τη βιολογική ποικιλομορφία της σύμβασης της των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διαθέσει επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο θέμα αυτό·

Απλοποίηση

61.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την πρώτη αξιολόγηση και αποτίμηση της λειτουργίας των σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και της λειτουργίας των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, και αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση στην οποία να προσδιορίζει τις ελλείψεις του τρέχοντος συστήματος εκτέλεσης· δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στη διαδικασία υλοποίησης τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, όπως οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις επιδόσεις των διατεθέντων κονδυλίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των πιθανών αδυναμιών και για τη βελτίωση και την ορθολογική οργάνωση του πλαισίου εφαρμογής για τα υπόλοιπα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο αποδοτική χρήση των σπανιζόντων οικονομικών πόρων και να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τους δικαιούχους·

62.  τονίζει ότι έχει σημασία να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία της προσφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ και τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης στο επίκεντρο των δαπανών της ΕΕ της αντίληψης περί προσανατολισμού στα αποτελέσματα· τονίζει ότι, κατά περίπτωση, η αξιολόγηση βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων θα πρέπει να καταστεί βασική αρχή, και τονίζει η αρχή αυτή μπορεί να βρει ιδιαίτερη εφαρμογή στα προγράμματα που εστιάζουν στην καινοτομία· αναγνωρίζει το έργο της Επιτροπής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα», η οποία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, και αναμένει τα αποτελέσματα των εργασιών της διοργανικής ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων με θέμα την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων· θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει όχημα για την ενίσχυση των επιδόσεων των προγραμμάτων με χαμηλές επιδόσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι οι τεχνικές ή προγραμματικές ελλείψεις δεν είναι δυνατόν να οδηγούν σε μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ ή στην εγκατάλειψη πολιτικών προτεραιοτήτων, και ότι η βελτίωση των δαπανών από μόνη της δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης οικονομικών μέσων για την αντιμετώπιση πιεστικών και αυξανόμενων αναγκών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο, ως το ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάπτυξη της στρατηγικής της Επιτροπής στο θέμα αυτό·

Χρηματοοικονομικά μέσα

63.  επισημαίνει τον αυξημένο ρόλο των χρηματοοικονομικών μέσων στον προϋπολογισμό της Ένωσης, τα οποία αποτελούν μια μορφή συμπληρωματικής χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· αναγνωρίζει το δυναμικό των μέσων αυτών όσον αφορά την αύξηση του δημοσιονομικού και, συνακόλουθα, του πολιτικού αντικτύπου του προϋπολογισμού της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η στροφή από την παραδοσιακή χρηματοδότηση σε πιο καινοτόμα μέσα δεν είναι σκόπιμη σε όλους τους τομείς πολιτικής, δεδομένου ότι δεν είναι όλες οι πολιτικές αγοραστρεφείς· τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα παρέχουν εναλλακτικό και συμπληρωματικό τρόπο χρηματοδότησης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα έργα που μπορούν να επωφεληθούν μόνο από τη χρήση επιχορηγήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

64.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση, διεξοδική ανάλυση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων από την αρχή της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση ενός χρηματοοικονομικού μέσου, η διάσταση της μόχλευσης δεν πρέπει να αποτελεί το μόνο κριτήριο αξιολόγησης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των κριτηρίων προσθετικότητας και της αξιολόγησης της συμβολής στην επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ·

65.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν με χρηματοοικονομικά μέσα και να σκεφτεί την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· πιστεύει ακράδαντα ότι η δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων πόρων της ΕΕ υπό εναρμονισμένους κανόνες διαχείρισης θα συνέβαλε στη βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του προϋπολογισμού της Ένωσης· υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά του για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B. Οι εκτιμήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020

66.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού του ΠΔΠ, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018· τονίζει, συνεπώς, ότι ορισμένα βασικά στοιχεία για το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να συζητηθούν ήδη στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης/αναθεώρησης·

67.  θεωρεί ότι στις βασικές προτεραιότητες που θα εξεταστούν πρέπει να περιλαμβάνονται προσαρμογές της διάρκειας του ΠΔΠ, μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, μεγαλύτερη έμφαση στην ενότητα του προϋπολογισμού, και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία· είναι επίσης πεπεισμένο, ότι απαιτείται να επανεξεταστούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν η δημοκρατική νομιμότητα και η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Συνθήκης·

68.  υπενθυμίζει τις αρχές της ενότητας, της ακρίβειας του προϋπολογισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

69.  υπογραμμίζει ότι ένα ουσιαστικό στοιχείο των δυσχερειών στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μεταξύ των κρατών μελών είναι η κύρια έμφαση που δίνουν στα καθαρά υπόλοιπα· επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι ένα απλό παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, αλλά αντίθετα ένα σημαντικό έναυσμα για σύγκλιση και η έκφραση κοινών πολιτικών που δημιουργούν συλλογική προστιθέμενη αξία· προτρέπει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αλλάξουν την αντίληψή τους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και την προσέγγισή τους επ’ αυτού, να καθορίζουν δηλαδή το μέγεθος του προϋπολογισμού με βάση την ενδελεχή αξιολόγηση των χρηματοδοτικών αναγκών που απορρέουν από τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης, τους πολιτικούς της στόχους που ορίζονται στα προγράμματα και τις πολιτικές της καθώς και στις διεθνείς δεσμεύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγηθούμε σε ένα νέο αδιέξοδο που θα συμβάλει μόνο στην περαιτέρω αποσύνδεση της Ένωσης από τους πολίτες της· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την εξοικονόμηση πόρων που έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη χάρη στη χρηματοδότηση των ενεργειών στους διάφορους τομείς πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ·

70.  τονίζει την πολιτική σημασία της δημιουργίας μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα εγγυάται τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων χρηματοοικονομικών πόρων, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Διάρκεια

71.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού του ΠΔΠ, τα τρία θεσμικά όργανα έχουν συμφωνήσει να μελετήσουν από κοινού το ζήτημα της πλέον ενδεδειγμένης διάρκειας στο πλαίσιο της επανεξέτασης/αναθεώρησης· επαναλαμβάνει τη θέση του, ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον κύκλο πολιτικής, τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής, ώστε οι ευρωπαϊκές εκλογές να γίνουν φόρουμ συζήτησης σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες των δαπανών·

72.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, ιδίως για τα προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση στον τομέα της πολιτικής συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης, η μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα έχει καθοριστική σημασία, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την τομεακή νομοθεσία και τα επιχειρησιακά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

73.  πιστεύει ότι, δεδομένου του ραγδαία μεταβαλλόμενου πολιτικού περιβάλλοντος και προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία, θα πρέπει ορισμένα στοιχεία του ΠΔΠ να συμφωνούνται για πέντε έτη, και άλλα, κυρίως εκείνα που συνδέονται με προγράμματα τα οποία απαιτούν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και/ή με πολιτικές που προβλέπουν περίπλοκες διαδικασίες για την εγκατάσταση συστημάτων εκτέλεσης, όπως η πολιτική συνοχής ή η ανάπτυξη της υπαίθρου, να συμφωνούνται για περίοδο 5+5 ετών με υποχρεωτική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση·

Μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων

74.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, με την απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια ως κατευθυντήριες αρχές· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, μια φιλόδοξη τελική έκθεση από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους έως το τέλος του 2016, καθώς και μια εξίσου φιλόδοξη νομοθετική δέσμη για τους ιδίους πόρους από το 2021 από την Επιτροπή έως τα τέλη του 2017·

75.  τονίζει την ανάγκη να μειωθεί το μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην προσέγγιση «juste retour» των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μειώσει την πίεση στα εθνικά δημόσια οικονομικά, ελευθερώνοντας τους σχετικούς πόρους ώστε να διατεθούν στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων με βάση τον ΦΠΑ είναι υπερβολικά περίπλοκο και συνιστά ουσιαστικά μια δεύτερη συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ, και ζητεί, συνεπώς, ο εν λόγω ίδιος πόρος είτε να τροποποιηθεί ουσιαστικά είτε να καταργηθεί εντελώς· θεωρεί αναγκαίο, ωστόσο, να διατηρηθεί η συνεισφορά με βάση το ΑΕΕ ως στοιχείο του προϋπολογισμού, δεδομένης της ανάγκης να λειτουργεί ως εξισορροπητική συνεισφορά·

76.  ζητεί τη θέσπιση ενός ή διαφόρων νέων ιδίων πόρων, ει δυνατόν με σαφή σύνδεση με τις πολιτικές της ΕΕ που παράγουν προστιθέμενη αξία· επισημαίνει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου έχει ήδη συζητήσει πλήθος πιθανών νέων ιδίων πόρων, όπως ένας αναθεωρημένος ΦΠΑ, φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έσοδα από το εκδοτικό προνόμιο της ΕΚΤ, αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ και φορολόγηση του άνθρακα, φορολόγηση των μεταφορών, φορολόγηση εταιρειών, φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας ή των ψηφιακών μέσων· αναμένει με ενδιαφέρον τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου, προκειμένου να προχωρήσει και να ετοιμάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σταδιακή εξάλειψη όλων των μορφών εκπτώσεων·

Ενότητα του προϋπολογισμού

77.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της ενότητας του προϋπολογισμού, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό· εκφράζει τον προβληματισμό του για την πρόσφατη στροφή από την κοινοτική μέθοδο στη διακυβερνητική διαδικασία λήψης αποφάσεων, που παρατηρείται από το 2014, όπως στη σύσταση του Καταπιστευματικού Ταμείου Bêkou για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου Madad της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρίση στη Συρία, και του Καταπιστευματικού Ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, καθώς και της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία· τονίζει ότι αυτή η μορφή χρηματοδότησης συνεπάγεται ανακατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολυετών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· επισημαίνει ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατική λογοδοσία, καθώς το Κοινοβούλιο έχει αποκλειστεί από τη σύσταση των εν λόγω ταμείων·

78.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε βάση ισοτιμίας, ως τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο όλων των δαπανών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την ενότητα του προϋπολογισμού και να την λαμβάνει ως κατευθυντήρια αρχή κατά τον καθορισμό νέων πολιτικών πρωτοβουλιών·

79.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) θα πρέπει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021, και παράλληλα να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και των επιχειρήσεων που συνδέονται με την ασφάλεια·

80.  τονίζει ότι οιαδήποτε μελλοντική ενσωμάτωση του ΕΤΑ ή τέτοιων ad-hoc μέσων στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνεπάγεται ότι τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλια αυτών προστίθενται στα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, τα οποία θα πρέπει να αναθεωρηθούν ανάλογα, ώστε να μην υπονομευθεί η χρηματοδότηση άλλων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ·

Αυξημένη ευελιξία

81.  τονίζει ότι η άκαμπτη δομή του προϋπολογισμού της Ένωσης στερεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τη δυνατότητα να αντιδρά καταλλήλως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες· ζητεί, συνεπώς, μεγαλύτερη ελαστικότητα στο προσεχές ΠΔΠ, ιδίως με μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ τομέων όσον αφορά τα μη δαπανηθέντα περιθώρια και μεταξύ ετών, με σκοπό να αξιοποιούνται πλήρως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

82.  υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει, εκτός από το να μπορεί να αντιδρά με ευελιξία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες χωρίς να επηρεάζεται ο συμφωνημένος προγραμματισμός, να είναι επίσης σε θέση να αντιδρά γρήγορα σε εξελισσόμενες κρίσεις, όπως η σημερινή μεταναστευτική κρίση· ζητεί, συνεπώς, πέραν των ήδη υφισταμένων ειδικών μέσων του ΠΔΠ, να συσταθεί μόνιμο αποθεματικό κρίσεων της ΕΕ εντός του προϋπολογισμού της Ένωσης, προκειμένου να αποφεύγονται λύσεις ad hoc όπως η σύσταση καταπιστευματικών ταμείων· επισημαίνει ότι ο εν λόγω μηχανισμός, που προορίζεται για την αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, θα πρέπει από την ίδια του τη φύση να λειτουργεί ως νέο ειδικό μέσο του ΠΔΠ και να υπολογίζεται πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

83.  υπενθυμίζει την κριτική στάση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020· υπενθυμίζει ότι για την έκδοση του κανονισμού απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου· τονίζει, συνεπώς, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στις σχετικές διαπραγματεύσεις ήδη από την αρχή· θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να επισημοποιήσουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας για το προσεχές ΠΔΠ σε συμφωνία που θα συναφθεί κατά την ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ, στην οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αδυναμίες των προηγούμενων διαπραγματεύσεων και να διαφυλαχθούν πλήρως ο ρόλος και τα προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στις Συνθήκες· φρονεί ότι αυτή οι λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει τελικά να κατοχυρωθούν στη ΔΣ, όπως έγινε και με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού·

84.  θεωρεί ότι η απαίτηση για ομοφωνία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί πραγματική τροχοπέδη στη διαδικασία· καλεί, εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα γέφυρας του άρθρου 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, προκειμένου να εφαρμοστεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι η μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ συνάδει με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρμόζεται ουσιαστικά για την έγκριση όλων των πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ, αλλά και με την ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

85.  υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη δεν χορηγεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δικαίωμα να ασκεί νομοθετική λειτουργία· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη αντίθεσή του στην παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε νομοθετικό επίπεδο στη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να περιορίζεται στα καθήκοντα που του ανατίθενται από τη Συνθήκη και να μην προδικάζει τις αλλαγές πολιτικής που πρόκειται να αποφασιστούν δυνάμει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, σεβόμενο έτσι τα νομοθετικά προνόμια του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης·

86.  επιμένει ότι η νομοθετική διαδικασία για την έγκριση του προσεχούς ΠΔΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018, έπειτα από τη διεξαγωγή ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· τονίζει ότι η έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας για το ΠΔΠ θα διευκολύνει την ταχεία έγκριση όλων των τομεακών κανονισμών, και θα καταστήσει δυνατόν, τα νέα προγράμματα να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση την 1η Ιανουαρίου 2021· τονίζει ότι έχει σημασία να ενημερωθούν καλύτερα τα εθνικά κοινοβούλια και οι ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με τα προβλήματα του επόμενου ΠΔΠ μέσω της διοργάνωσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, μιας διοργανικής και διακοινοβουλευτικής διάσκεψης·

°

°  °

87.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

  ΕΕ L 103, 22.4.2005, σ. 1.

(3)

  ΕΕ L 168, 7.6.2014, σ. 105.

(4)

  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(5)

  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(6)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0378.

(7)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0599.

(8)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0455.

(9)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0456.

(10)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0304.

(11)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0078.

(12)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0360.

(13)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (25.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Neena Gill

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή αριθμό κρίσεων, στη γειτονική περιοχή της και πέρα από αυτήν, ιδιαίτερα με την προσφυγική κρίση, τις απειλές για την ασφάλεια και τις ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες απειλούν τις θεμελιώδεις αξίες και απαιτούν αλληλεγγύη και ενισχυμένη κοινή εξωτερική δράση· υπενθυμίζει την ανάγκη για αλληλεγγύη όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι κρίσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όταν αποφασίστηκε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020· υπενθυμίζει ότι το συνολικό ποσό για τον τομέα 4 περικόπηκε κατά 16% περίπου σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις νέες προκλήσεις στο πεδίο της ασφάλειας και να τηρεί τις πολιτικές δεσμεύσεις της· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης για την αύξηση των ανωτάτων ορίων των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο τομέα για να εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την προσέγγιση για την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα την ιδιαιτερότητα των εξωτερικών δράσεων·

2.  υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αποτελεί βασική προτεραιότητα, αλλά τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των πολιτικών σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι καθοριστικοί για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων και των γενεσιουργών αιτίων της σημερινής κρίσης· είναι πεπεισμένο ότι η απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης πρέπει να συμβαδίζει με τις αναπτυξιακές διαδικασίες, με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, την καλλιέργεια σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος εντός του οποίου μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη, με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με όλες τις άλλες προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

3.  θεωρεί ότι οι τρέχοντες μηχανισμοί ευελιξίας είναι ανεπαρκείς από πλευράς μεγέθους και ευελιξίας για να ανταποκριθούν επαρκώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες· υπενθυμίζει ότι, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων, η Επιτροπή έχει θεσπίσει μια σειρά ειδικών μέτρων, περιλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων για τη Συρία, την Αφρική και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητά τους να αυξήσουν την οικονομική απόκριση της ΕΕ και τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων, και εκφράζει την αγανάκτησή του όσον αφορά τις υποσχέσεις των κρατών μελών σχετικά με τη χρηματοδότηση· ζητεί μετ’ επιτάσεως να εποπτεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διακυβέρνηση των καταπιστευματικών ταμείων·

4.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μεταρρύθμιση των μηχανισμών ευελιξίας στο πλαίσιο του ΠΔΠ, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία ενός μόνιμου αποθεματικού κρίσεων της ΕΕ που να επιτρέπει την κινητοποίηση συμπληρωματικών πόρων, όταν χρειάζεται, μέσω ευέλικτων διαδικασιών που θα επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση σε επείγουσες και ασταθείς καταστάσεις· επισημαίνει ότι κάθε έκτακτη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση κρίσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων θα πρέπει από την ίδια της τη φύση να καλύπτεται από ειδικά μέσα και να υπολογίζεται εκτός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· πιστεύει ότι η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων μεταξύ τομέων θα αυξήσει την ικανότητα ανταπόκρισης σε νέες προκλήσεις· και ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη μέγιστη χρήση των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ· σημειώνει ότι οι διαθέσιμοι σήμερα πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο· τονίζει τη σημασία των αποθεματικών επείγουσας βοήθειας και της διατήρησης επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτόν·

5.  τονίζει την ανάγκη, το αναθεωρημένο ΠΔΠ να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων μετά την ενδιάμεση επανεξέταση του 2017, και ζητεί τη βελτίωση της συνοχής και του συντονισμού των δύο διαδικασιών αναθεώρησης στο μέλλον·

6.  καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει το επόμενο ΠΔΠ προς τους πολιτικούς κύκλους της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, ώστε να βελτιωθεί η δημοκρατική λογοδοσία και η διαφάνεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis de Grandes Pascual, Marek Jurek, Bodil Valero

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ricardo Serrão Santos, Renate Weber


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (30.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paul Rübig

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι τα πρώτα έτη του νέου ΠΔΠ χαρακτηρίζονται από σοβαρές ελλείψεις πληρωμών στον προϋπολογισμό, με αρνητικές συνέπειες για την υλοποίηση των προγραμμάτων εξωτερικής δράσης· ζητεί να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο πληρωμών στον τομέα 4, προκειμένου να μην επαναληφθεί το πρόβλημα·

2.  επισημαίνει τη μαζική κλίμακα των παγκόσμιων αναγκών για ανθρωπιστική βοήθεια και για μείωση των κινδύνων καταστροφών, για ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών και επιδημιών και για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ακόμα την ανοδική πίεση στις ανάγκες αυτές, που οφείλεται στις συνέπειες των συγκρούσεων και πολέμων, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κακής διακυβέρνησης και της διαφθοράς, της ανεπαρκούς παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκών συστημάτων υγείας, της έλλειψης καθολικής υγειονομικής κάλυψης και της απουσίας επενδύσεων για καινοτομία στο χώρο της υγείας, της αυξανόμενης οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, όπως επίσης της κλιματικής αλλαγής και του ανταγωνισμού για περιορισμένους πόρους· θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υποβολή εκθέσεων σε σχέση με τους πόρους για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, και την αύξηση των χρηματοοικονομικών μέσων για τη βοήθεια αυτή, με ταχεία έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του νεοθεσπισθέντος Θεματολογίου του 2030, προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη (PCD)· είναι πεπεισμένο ότι αυτό εξυπηρετεί επίσης τα συμφέροντα της ΕΕ, δεδομένου ότι θα αποτρέψει μελλοντικές μεταναστευτικές πιέσεις·

3.  επισημαίνει ότι οι δαπάνες που συνδέονται με το εσωτερικό κόστος υποδοχής προσφύγων για τον χορηγό, μολονότι καλύπτονται εν μέρει από τον ορισμό της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (ΕΑΒ), δεν συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης· παρατηρεί μια αύξηση στο κόστος υποδοχής προσφύγων που δηλώνουν ορισμένα κράτη μέλη ως ΕΑΒ· επαναλαμβάνει ότι για να έχουν αποτελεσματικότητα η ανθρωπιστική δράση και τα αναπτυξιακά προγράμματα, θα πρέπει να έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και να μην υλοποιούνται εις βάρος της αναπτυξιακής χρηματοδότησης της ΕΕ και των πολιτικών σε άλλους τομείς·

4.  υπενθυμίζει ότι η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση είχαν έντονες συνέπειες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα εξακολουθήσουν να απαιτούν δυναμική αντιμετώπιση τα επόμενα χρόνια· υποστηρίζει ότι στους προϋπολογισμούς της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016 πρέπει να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι για τους τομείς 3 και 4· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την κατάλληλη αύξηση των ανώτατων ορίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση·

5.  αναγνωρίζει ότι απαιτούνται δαπάνες για την επίτευξη όλων των πτυχών του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 16· πιστεύει ότι η προώθηση της ειρήνης, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας, για τη μείωση της φτώχιας και της ανισότητας, και, μακροπρόθεσμα, για την εξάλειψη της φτώχειας· απορρίπτει κάθε χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας για στόχους εκτός των αναπτυξιακών, οι οποίοι ορίζονται σαφώς στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)· τονίζει ότι η σχετική χρηματοδότηση, η οποία δεν συνιστά ΕΑΒ, πρέπει να προέρχεται από μέσα άλλα από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) ή οποιουσδήποτε ·άλλους μηχανισμούς που επωφελούνται αποκλειστικά από τα μέσα αυτά, όπως είναι το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική·

6.  τονίζει την ανάγκη για επαρκείς δαπάνες στον τομέα της υγείας ενόψει των νεοεμφανιζόμενων επιδημιών· τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα συστήματα υγείας με οικονομικά προσιτά φάρμακα, ώστε να επιτευχθεί ο ΣΒΑ 3· παροτρύνει για καλύτερη χρήση όλων των προγραμμάτων του ΠΔΠ, όπως είναι το «Ορίζοντας 2020», ο ΜΑΣ, το ΕΤΑ ή το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη», ώστε να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, από τις οποίες μπορεί εύκολα να πληγεί και η ίδια η Ευρώπη·

7.  τονίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία δημιουργήθηκαν διότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν διαθέτει τους πόρους και την ευελιξία που χρειάζονται για την ταχεία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σοβαρών κρίσεων· ζητεί μια βιώσιμη λύση που να επιτρέπει πλήρη έλεγχο από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προκειμένου να βελτιωθούν η ενότητα του προϋπολογισμού και η τήρηση της αρχής του δημοκρατικού ενστερνισμού·

8.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, όσον αφορά την αρχή του δημοκρατικού ενστερνισμού εκ μέρους των αποδεκτών της βοήθειας στα αναπτυξιακά προγράμματα, και την ευθυγράμμιση της ενωσιακής βοήθειας με τις προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών· επισημαίνει ότι η αρχή αυτή πρέπει να τηρείται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της μετανάστευσης από την ΕΕ, π.χ. στη δημιουργία του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για την παράκαμψη περισσότερο χρονοβόρων διαδικασιών του ΕΤΑ που τηρούν τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για άλλον τρόπο χρηματοδότησης του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική·

9.  επισημαίνει, ακόμα, ότι οι ενθαρρυντικές εξελίξεις όπως αυτές στη Μιανμάρ/Βιρμανία και στην Κολομβία απαιτούν κατάλληλη απόκριση και επαρκή κονδύλια από την πλευρά της ΕΕ·

10.  υπογραμμίζει ότι χρειάζεται να διατεθούν επαρκείς πόροι για την επίτευξη των ΣΒΑ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ ανήλθε στο 0,47% του ΑΕΕ της ΕΕ το 2015· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν ανταποκρίθηκε στη δέσμευσή της για αύξηση της ΕΑΒ στο 0,7% του ΑΕΕ της έως το 2015· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ ανανέωσε πρόσφατα τη συλλογική δέσμευσή της για αύξηση της ΕΑΒ στο 0,7% του ΑΕΕ της· επισημαίνει ότι τούτο απαιτεί σημαντικές αυξήσεις, και τονίζει ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην η αναθεώρηση του ΠΔΠ· ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ένα σαφές σχέδιο για την εκπλήρωση της δέσμευσής τους να συνεισφέρουν το 0,7% του ΑΕΕ τους στην ΕΑΒ·

11.  υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη και προβλέψιμη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας υποστηρίζεται καλύτερα όταν δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη συστηματική πραγματοποίηση πληρωμών ίσων με τις αναλήψεις υποχρεώσεων στις ενέργειες ανθρωπιστικής βοήθειας·

12.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σταματήσουν να διογκώνουν τη βοήθεια και να μην περιλαμβάνουν στις εκθέσεις της ΕΑΒ διογκωμένα στοιχεία (π.χ. για το κόστος υποδοχής προσφύγων, το τεκμαρτό κόστος σπουδών, την εξαρτημένη βοήθεια, τους τόκους επί των δανείων και την ελάφρυνση του χρέους)·

13.  υποστηρίζει την ενωσιακή χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, και επιμένει να γίνει σεβαστή η δέσμευση των αναπτυγμένων χωρών να μην επιτρέψουν, η βοήθεια αυτή να υπονομεύσει την ΕΑΒ που δεν συνδέεται με το κλίμα· επιμένει ότι για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών απαιτείται η κινητοποίηση πρόσθετων πόρων ·

14.  ζητεί τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΠΔΠ με βάση τις επιδόσεις σε σχέση με καθορισμένους στόχους και αντικείμενα, την ικανότητα απορρόφησης και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία τους, λαμβάνοντας υπόψη την καθυστερημένη εφαρμογή του τρέχοντος πλαισίου και τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο μεταξύ, όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης· συνιστά να διατίθενται, αν χρειάζεται, οι απαιτούμενοι πόροι από τον προϋπολογισμό για αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί επαρκώς·

15.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να διαθέσει τουλάχιστον το 20% της ΕΑΒ της σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, εστιάζοντας στην εκπαίδευση και την υγεία· πιστεύει ότι η εφαρμογή των ανώτατων δυνατών προτύπων στον τομέα της υγείας αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ότι η καθολική πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόνοια, συμπεριλαμβανομένων της γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων, αποτελεί ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης και είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων, τη βελτίωση της διατροφής και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη για δαπάνες σχετικές με την υγεία ενόψει της ταχύτατης εμφάνισης νέων επιδημιών και δεδομένης της ανάγκης για εκτενείς επενδύσεις προκειμένου να δημιουργηθούν ανθεκτικά συστήματα υγείας και να παρέχεται προσιτή οικονομικά πρόσβαση σε βασικά φάρμακα σε πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Θεματολογίου για το 2030.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carolina Punset, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Jan Zahradil

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (25.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Reimer Böge

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ, προωθώντας τις ανοικτές αγορές με πνεύμα αμοιβαιότητας προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανάπτυξη, συνεισφέρει στη σταθερότητα και την ευημερία τόσο των κρατών της ΕΕ όσο και τρίτων χωρών· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υλοποιήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα που περιγράφεται στη στρατηγική της «Εμπόριο για όλους»·

2.  επισημαίνει ότι η σύναψη κάθε νέας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών επιφέρει σημαντική απώλεια εσόδων για τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να υπολογίσει ακριβώς την αναμενόμενη απώλεια εσόδων από κάθε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση και να προσδιορίσει σαφώς, μέσω ποιων αναδιατάξεων στον προϋπολογισμό θα αντισταθμιστούν οι απώλειες αυτές· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη μελλοντική συνεισφορά του διεθνούς εμπορίου στην αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού και των ιδίων πόρων της Ένωσης·

3.  πιστεύει ότι η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση έχουν αποκαλύψει σημαντικές ελλείψεις στη συνοχή της δράσης της ΕΕ στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες, καθώς και στην υποσαχάρια Αφρική· ζητεί από την Επιτροπή να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της αναθεώρησης του ΠΔΠ για να δρομολογήσει μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση της στρατηγικής πολιτικής έναντι των εταίρων της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης· υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα για τον μετριασμό της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται με πόρους της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ)·

4.  τονίζει ότι ο ζωτικός ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομία της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική, που να παρέχει στις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και να στηρίζει τις ευκαιρίες τους στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να εκπονήσει ειδικά και σαφή εγχειρίδια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θα εξηγούν τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρει κάθε εμπορική συμφωνία που συνάπτει η ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αξιολογήσει ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους και να βελτιώσει τις διάφορες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του μηχανισμού εταιρικής σχέσης, τόσο τις ιδιωτικές όσο και τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών, οι οποίες στηρίζουν τη διεθνοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως το COSME, με στόχο τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

5.  επισημαίνει την αυξανόμενη τάση προσφυγής σε εγγυήσεις και χρηματοδοτικά μέσα εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολλαπλές κρίσεις παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς· εκφράζει δυσαρέσκεια για τις διάφορες περικοπές στον τομέα 4 λόγω της διάθεσης κονδυλίων στα νεοϊδρυθέντα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ για την Αφρική και τη Συρία και στη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· επιμένει ότι τέτοια χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να σέβονται τα καθορισμένα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, όπως είναι η αρχή της ιδίας ευθύνης και η ευθυγράμμιση, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατ’ εξαίρεση και πρέπει εν τέλει να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία·

6.  υπενθυμίζει ότι τα υπόλοιπα προς εκκαθάριση (RAL) του τομέα IV έφτασαν σε επίπεδα άνευ προηγουμένου το 2015, κατόπιν σταθερής αύξησης από το 2010· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να υφίσταται στον τομέα IV επαρκές επίπεδο πληρωμών σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων για να αποτραπεί η επανεμφάνιση μη βιώσιμου επιπέδου υπολοίπων προς εκκαθάριση στο μέλλον· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει προς τα άνω τα ανώτατα όρια των πληρωμών ώστε να αποτρέψει την επέλευση μιας νέας κρίσης πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι θα πρέπει να αποτραπεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε απώλεια διαθέσιμων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, δεδομένων των πολύ στενών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· ζητεί, συνεπώς, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που ακυρώθηκαν λόγω μερικής ή ολικής μη εκτέλεσης να καταστούν διαθέσιμες εκ νέου στον προϋπολογισμό της ΕΕ, για σκοπούς που θα καθοριστούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

7.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις αποτελεί έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό μηχανισμό για την κάλυψη των κινδύνων που σχετίζονται με δανειοδοτικές πράξεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες· ζητεί επιτακτικά την αύξηση της χορήγησης δανείων για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών υποδομών στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση ώστε να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της μετανάστευσης· ζητεί, ειδικότερα, να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό οι εμπειρίες από τον τομέα του δίκαιου εμπορίου και να ενισχυθούν οι σχετικές δομές και αρχές κατά τρόπο βιώσιμο·

8.  τονίζει ότι η πολύτιμη στήριξη προς χώρες εταίρους που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες με βάση τον μηχανισμό μακροοικονομικής συνδρομής της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

9.  ζητεί τη χορήγηση επαρκών πόρων στο πλαίσιο του τομέα 5 προκειμένου να διεξαχθούν εκ των προτέρων, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των εμπορικών συμφωνιών και να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά τους μέσω της αναθεώρησης της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, και να διασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της θα εφαρμόζονται και θα επιβάλλονται πλήρως.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (31.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Georgi Pirinski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η μετεκλογική αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντεπεξέρχονται στις τρέχουσες και τις νέες πολιτικές προκλήσεις και προτεραιότητες που αντιμετωπίζουν, όπως υψηλά επίπεδα φτώχειας, κοινωνικός αποκλεισμός, ανεργία, ανισότητα και το πρόβλημα των προσφύγων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα εκπληρώσει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει ότι η ανακατανομή των πόρων για έκτακτες ανάγκες δεν είναι μια βιώσιμη λύση· επιμένει ότι πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις πόρων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ένωσης και για μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· ζητεί να αναθεωρηθούν προς τα πάνω τα ειδικά ανώτατα όρια του ΠΔΠ που συνδέονται με την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική και να διευρυνθεί η ευελιξία του ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες κοινωνικές καταστάσεις·

2.  επισημαίνει ότι τα ανώτατα όρια του τρέχοντος ΠΔΠ έχουν ξεπεραστεί, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ΠΔΠ κατά το δεύτερο ήμισυ του κύκλου του· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να προβεί σε πραγματική ενδιάμεση αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ και των διατάξεων του κανονισμού για το ΠΔΠ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμπεράσματα της πραγματοποιηθείσας εξέτασης, προκειμένου να διατεθεί στην Ένωση βιώσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα της επιτρέψει να πραγματοποιήσει τους πρωταρχικούς στόχους της και να φέρει σε πέρας τα μεγάλα έργα που έχει προγραμματίσει·

3.  υπογραμμίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ ανέρχεται σήμερα στο 69,2%, πολύ χαμηλότερο από τον στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ότι η ανεργία παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα μεταξύ των γυναικών, των νέων, των ηλικιωμένων και των μειονεκτουσών ομάδων και ότι περισσότερα από 12 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη είναι μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι το 5 % του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατα εγκριθείσα σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(1), η οποία κατέδειξε και πάλι την ανάγκη υιοθέτησης ισχυρών πολιτικών στην Ένωση και διάθεσης επαρκών πόρων· ζητεί αύξηση των ευρωπαϊκών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, κυρίως πράσινων θέσεων εργασίας και απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, μέσω της εδραίωσης και της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)·

4.  επισημαίνει ότι το σύνολο του χρηματοδοτικού κονδυλίου που προορίζεται για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων προκαταβλήθηκε την περίοδο 2014-2015 και ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πλήρη απορρόφηση έως σήμερα· επιμένει σχετικά με τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η απόδοση της οποίας θα πρέπει να αναλυθεί και να αξιολογηθεί, όπως προβλέπεται στην κοινή δήλωση που αποτελεί μέρος της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό 2016 και λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017· επιμένει να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες διορθώσεις για να βελτιωθεί η υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτών επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος· ζητεί να παρέχονται οι πόροι για την πρωτοβουλία αυτή τουλάχιστον μέχρι το 2020·

5.  επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και την ποιοτική μαθητεία ως μηχανισμούς που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την άμεση πρόσβαση στην απασχόληση, διασφαλίζοντας ιδίως την προστασία της απασχόλησης και επαρκή κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη διάθεσης επαρκών πόρων για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των μαθητευόμενων εξασφαλίζοντας γι' αυτούς τα πλεονεκτήματα των κονδυλίων Erasmus υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους φοιτητές·

6.  διαπιστώνει ότι η νέα νομοθεσία σχετικά με το EURES και την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας θα αξιοποιήσει τους πόρους του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, και ζητεί να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό από τον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι αποστολές των επιμέρους τομέων «PROGRESS» και «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα» του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία· ζητεί να διατηρηθεί η παρούσα ενίσχυση του 61 % του άξονα Progress, συγκεκριμένα για σχέδια και στήριξη σε δίκτυα σε επίπεδο Ένωσης που προωθούν την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας·

7.  τονίζει ότι οι πόροι του ΕΚΤ και του Ταμείου για την ευρωπαϊκή βοήθεια στους απόρους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της αύξησης της ανισότητας και της φτώχειας, των χειρότερων επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας λόγω αποκλεισμού των νέων και των μακροχρόνια ανέργων από την αγορά αυτή, και της άνευ προηγουμένου ροής των προσφύγων· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις πιστώσεις που διατίθενται στις κοινωνικές πολιτικές, ενισχύοντας, ως εκ τούτου, την πολιτική συνοχής προκειμένου να μπορέσει να διασφαλίσει την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και να εκπληρώσει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει αύξηση, όπου αρμόζει, των κονδυλίων του ΕΚΤ στον προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ· επιμένει ότι δεν πρέπει να γίνουν μειώσεις στα εθνικά κονδύλια για μέτρα του ΕΚΤ, και ότι πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ταμειακές ροές ετησίως για τις πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

8.  επισημαίνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου για τη φτώχεια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», γεγονός που δείχνει ότι οι πολιτικές στον τομέα αυτόν έχουν αποτύχει, ιδίως όσον αφορά τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· ζητεί την αξιολόγηση του αντικτύπου και ανάλυση της αποδοτικότητά τους ούτως ώστε να προσδιοριστούν οι λόγοι αυτής της αποτυχίας· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 24,4 % των ατόμων στην ΕΕ αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και ότι ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά πέντε εκατομμύρια από το 2008· ζητεί, συνεπώς, την αύξηση της οικονομικής στήριξης σε μέτρα κοινωνικής πολιτικής προκειμένου να προωθηθούν οι κοινωνικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και στην κοινωνική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός ελάχιστου μεριδίου ύψους 25 % του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και να ελέγχει με προσοχή αν πράγματι το μερίδιο αυτό χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό·

9.  εφιστά την προσοχή στο τεράστιο πρόβλημα της παιδικής φτώχειας στην Ευρώπη, που πλήττει πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά (27,8 % στην ΕΕ των 28 και σχεδόν 50% σε ορισμένα κράτη μέλη), τα οποία ζουν σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση την απουσία εισοδήματος και στοιχειωδών υπηρεσιών, όπως προμήθεια τροφίμων, στέγαση, εκπαίδευση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη θέσπιση εγγύησης για τα παιδιά, θέτοντας το παιδί στο επίκεντρο των πολιτικών για τη μείωση της φτώχειας και εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για την πλήρη εφαρμογή των πολιτικών αυτών, και βοηθώντας τους γονείς να ξεπεράσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, όπως η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων·

10.  είναι της άποψης ότι το μέγιστο ετήσιο ποσό που θα διατίθεται προς κινητοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF) θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο των 150 εκατομμυρίων ευρώ (σε τιμές 2011) δεδομένου ότι το εν λόγω μέσο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα, έχει τεράστιο δυναμικό στήριξης των εργαζομένων που έχουν πληγεί από μείζονες οικονομικές διαρθρωτικές αλλαγές·

11.  υπογραμμίζει ότι οι συνεργίες και ο συντονισμός μεταξύ και των πέντε Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ιδίως μεταξύ του ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και άλλων μέσων της ΕΕ, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω·

12.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι εν μέρει ένας προϋπολογισμός επενδύσεων με σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης και μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σύμφωνη με μια προσέγγιση που θα αποσκοπεί στην δημιουργία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και στην επίτευξη κοινωνικής σύγκλισης προς τα πάνω· θεωρεί ότι κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ πρέπει να εξεταστεί ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στα υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ, έχοντας ιδίως κατά νου τη σημασία των προγραμμάτων αυτών για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι το ΕΤΣΕ έχει να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο στην αναζωογόνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη·

13.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη έχουν καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· επισημαίνει ωστόσο ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν μόνο το 2,03 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ποσοστό πολύ κατώτερο του στόχου που έχει τεθεί στην στρατηγική «Ευρώπη 2020»· ζητεί, συνεπώς, επιμόνως από την Επιτροπή να βρει τρόπο για την πλήρη αντιστάθμιση των περικοπών υπέρ του ΕΤΣΕ στη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

14.  υπογραμμίζει ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και υπενθυμίζει ότι μία θέση εργασίας στον τομέα της γεωργίας δημιουργεί επτά δευτερογενείς θέσεις εργασίας· τάσσεται υπέρ της διατήρησης των ποσών που είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία 2 του ΠΔΠ, λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιώδη σημασία που έχει η ΚΓΠ στον τομέα της απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ επιτρέπει όχι μόνο να μετριαστεί η μεταβλητότητα των εισοδημάτων των αγροτών, ιδίως σε καιρό κρίσης, αλλά επιτρέπει επίσης στους αγρότες, ιδίως τους νέους, να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν μια εκμετάλλευση κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποδοτική και επικερδής και να δημιουργήσει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας·

15.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 13,1% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, έχει δαπανηθεί για τη διάσωση των τραπεζών ενώ ο προϋπολογισμός της ΕΕ παραμένει κάτω από το 1%, καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων ώστε να ξεπεραστούν με επιτυχία όλες οι ακραίες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σήμερα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Tania González Peñas, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Jens Geier, Sylvie Goddyn, Andrej Plenković, Jasenko Selimovic

(1)

ΕΕ C 67, 20.2.2016, σ. 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (27.4.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Francesc Gambús

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί να αναθεωρηθεί το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τους στόχους πολιτικής της για το κλίμα και την ενέργεια για την περίοδο έως το 2020 και θα βρεθεί σε τροχιά επίτευξης, με τον αποδοτικότερο τρόπο, των στόχων που τέθηκαν κατά την COP21 στο Παρίσι και των στόχων ΕΕ 2030 και 2050 για το κλίμα· υπογραμμίζει ότι η μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα αποτελέσει μία από τις κύριες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ερχόμενα έτη· σημειώνει, επιπλέον, ότι, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη της κλιματικής δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό στην επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ·

2.  σημειώνει ότι τουλάχιστον το 20% του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να δαπανηθεί για ενέργειες σχετικές με την κλιματική αλλαγή και επισημαίνει ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για ενσωμάτωση της δράσης αυτής υπολόγισε ότι το 12,7% του προϋπολογισμού του 2014 δαπανήθηκε για την κλιματική αλλαγή και ότι, στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2015, διατέθηκε το 12,5%· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει οριστικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του 2015, όπως αυτός εκτελέστηκε, καθώς και τις δαπάνες για την κλιματική αλλαγή που προβλέπεται ότι απαιτούνται τα υπόλοιπα έτη του τρέχοντος ΠΔΠ ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 20% που είναι αναγκαίος για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα πεδία πολιτικής έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή· τονίζει ότι η αύξηση του τρέχοντος ποσοστού 20% των δαπανών θα μπορούσε να θεωρηθεί δημοσιονομικά ουδέτερο εργαλείο που θα συνέβαλε στη μετατροπή της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

3.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης δεν περιλαμβάνουν επιχορηγήσεις που είναι επιζήμιες για το κλίμα, εδραιώνουν υποδομές ορυκτών καυσίμων, υποστηρίζουν δραστηριότητες που βλάπτουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα ή συνιστούν επιδότηση των ορυκτών καυσίμων· καλεί επίσης την Επιτροπή να καθιερώσει μια αποτελεσματική μέθοδο για την παρακολούθηση των δαπανών υπέρ της βιοποικιλότητας στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  τονίζει ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για να μεταθέσουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ τις ευθύνες τους που προκύπτουν από τον κοινό στόχο του Παρισιού για τη χορήγηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών·

5.  σημειώνει ότι ο εκτελεστικός κανονισμός για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θέτει υψηλότερο στόχο για την κλιματική δράση από ό,τι ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ· πιστεύει ότι, για να υπερβούν οι δαπάνες για το κλίμα το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του «Ορίζοντας 2020», απαιτείται πιο ακριβής και πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση της κλιματικής δράσης στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020», καθώς και μεγαλύτερη εστίαση στα τμήματα του «Ορίζοντας 2020» τα οποία συνδέονται δυνητικά με το κλίμα αλλά δεν έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα σημαντική δράση στο πεδίο αυτό·

6.  πιστεύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτή την αξία διαθέτοντας επαρκείς πόρους στους προσεχείς προϋπολογισμούς για τη διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας, ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου·

7.  τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες δεσμεύσεις της ΕΕ για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των υπηρεσιών οικοσυστήματος στην Ευρώπη έως το 2020, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα και στηρίζουν την επίτευξη των στόχων για τη βιοποικιλότητα·

8.  θεωρεί ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να προσφέρει επαρκή προϋπολογισμό και χρηματοδότηση για το δίκτυο Natura 2000, ειδικότερα μέσω του προγράμματος LIFE, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της υλοποίησης των περιβαλλοντικών, των ενεργειακών και των κλιματικών στόχων και στην ενσωμάτωσή τους σε άλλες πολιτικές και στις πρακτικές των κρατών μελών· σημειώνει με ανησυχία τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών για το πρόγραμμα LIFE στον προϋπολογισμό του 2015, κυρίως λόγω της αναβολής ορισμένων έργων εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης και καθυστερήσεων στις εκταμιεύσεις για το χρηματοδοτικό μέσο «Μηχανισμός χρηματοδότησης φυσικού κεφαλαίου»·

9.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει έλεγχο καταλληλότητας στην ΚΓΠ το συντομότερο δυνατό, με βάση τα πέντε κριτήρια του ελέγχου καταλληλότητας: ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και συνεκτικότητα της πολιτικής·

10.  θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της ΚΓΠ πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι στόχοι για την ποιότητα του αέρα, τα ύδατα, τη βιοποικιλότητα και το κλίμα·

11.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα «Υγεία για την ανάπτυξη» για το 2014-2020 αποτελεί ένα σημαντικό μέσο και, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η διατήρηση του προϋπολογισμού του·

12.  καλεί την Ένωση να αξιολογήσει κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μετά την ανακατανομή πόρων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, και τουλάχιστον να αποκαταστήσει το κονδύλιο του προγράμματος·

13.  σημειώνει ότι η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία θα τονώσει την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων και θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία·

14.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η επισιτιστική ασφάλεια και η ασφάλεια των τροφίμων θα αποτελέσουν προκλήσεις τα επόμενα έτη, λόγω της αυξημένης πίεσης στους πόρους και της αυξανόμενης διάδοσης φυτικών ασθενειών στην ΕΕ· η πρόβλεψη αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν οι τάσεις υποσιτισμού στα κράτη μέλη, καθώς και για την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, ειδικότερα μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας των επίσημων ελέγχων, ως απαραίτητου εργαλείου για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά, σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας, παράλληλα με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος·

15.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να συνυπολογίσει την αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών, διαθέτοντας περισσότερους πόρους στο μέσο πολιτικής προστασίας και επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των πόρων αυτών·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

56

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Jacqueline Foster, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Kay Swinburne, Keith Taylor, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Γραμματικάκης, Λάμπρος Φουντούλης, Николай Бареков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Boutonnet, Linda McAvan


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (24.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Janusz Lewandowski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε διεξοδική επανεξέταση της λειτουργίας του τρέχοντος ΠΔΠ, και στη συνέχεια σε νομοθετική αναθεώρηση·

2.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνιστούν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· ζητεί, επομένως, την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ·

3.  επισημαίνει ότι, ενώ ο κανονισμός για το ΠΔΠ έχει παραμείνει ως επί το πλείστον αμετάβλητος από τότε που εκδόθηκε, το πλαίσιο συνθηκών για την εφαρμογή του έχει αλλάξει· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, μετά από μια ουσιαστική επανεξέταση, η νομοθετική πρόταση θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι τα νέα μέσα, όπως το ΕΤΣΕ, που συστάθηκαν μετά την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν δεόντως στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς οιοδήποτε αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο στα συμφωνηθέντα προγράμματα·

4.  επισημαίνει τον σημαντικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του ΕΤΣΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί ότι το ΕΤΣΕ επενδύει σε έργα διαφορετικά από εκείνα στα οποία στοχεύουν το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και, επομένως, δεν αντισταθμίζει πλήρως τις γραμμές του προϋπολογισμού που προορίζονται για το «Ορίζοντας 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»· τονίζει, επομένως, ότι, προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως το ομόφωνα συμφωνημένο επίπεδο χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ και να διατηρηθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και της Ψηφιακής Ένωσης· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 10 % ή περισσότερο·

5.  επισημαίνει ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και COSME οδήγησε σε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης καθώς και ότι αυτό οδήγησε σε πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στο «Ορίζοντας 2020», γεγονός το οποίο αποτρέπει μελλοντικούς υποψήφιους από το να υποβάλλουν έργα τους·

6.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση για το έργο ITER, προκειμένου να προβληθεί η σύντηξη ως αξιόπιστη βιώσιμη πηγή ενέργειας και μελλοντικό συστατικό του ενεργειακού μείγματος και να προσελκυσθούν περισσότερο η βιομηχανία και οι ΜΜΕ καθώς και τα ερευνητικά κέντρα·

7.  υποστηρίζει ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες δεν πρέπει να προτείνονται εις βάρος των προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, ιδίως του «Ορίζοντας 2020», της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», του COSME, του Galileo και του Copernicus, ή εις βάρος των προκατανεμηθέντων εθνικών κονδυλίων· τονίζει ότι στην εναπομένουσα περίοδο του ΠΔΠ κάθε νέα προτεραιότητα θα πρέπει να στηρίζεται μέσω νέας χρηματοδότησης·

8.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση που έχει ήδη διατεθεί στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 για την ταχεία και πλήρη ολοκλήρωση και λειτουργία των υποδομών του Galileo, του EGNOS και του Copernicus, καθώς και για τη στήριξη των εφαρμογών GNSS στα προηγούμενα και στα επόμενα στάδια και των δραστηριοτήτων παρατήρησης της γης· επαναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ όσον αφορά καίριας σημασίας διαστημικές τεχνολογίες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το τμήμα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που αφορά το διάστημα εμπίπτει στην προτεραιότητα «Βιομηχανική υπεροχή» και, ειδικότερα, στο πεδίο του συγκεκριμένου στόχου «Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες»·

9.  ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ του ΕΤΣΕ, των ΕΔΕΤ, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του COSME και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

10.  καλεί τις δημοσιονομικές αρχές να καθιερώσουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στη διοχέτευση ετήσιων αχρησιμοποίητων πιστώσεων προς προγράμματα του τομέα 1α, όπως το «Ορίζοντας 2020», το COSME και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

11.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα της Ένωσης έχουν συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση στην ΕΕ, και ειδικά εκείνων που δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρή και επίμονη χρηματοπιστωτική κρίση· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες ΜΜΕ και να ικανοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι διάφορες ανάγκες των ΜΜΕ· ζητεί ιδιαίτερα τη σημαντική επέκταση του μέσου για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να φθάσει τουλάχιστον στο ποσό που έχει δεσμευθεί νομίμως στο πλαίσιο του κανονισμού για το «Ορίζοντας 2020»· τονίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παραμένει πρόκληση για πολλές ΜΜΕ, ειδικά όσον αφορά τα κεφάλαια κινδύνου· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης σαφέστερης δημοσιονομικής επισκόπησης και δημοσιονομικού ελέγχου, καθώς μια γνήσια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή κατά την υλοποίησή της·

12.  υπενθυμίζει τη μοναδική ικανότητα της Ένωσης να εγκαινιάζει διεθνείς συνεργασίες και να κινητοποιεί δημόσια κονδύλια για διασυνοριακά ζητήματα· τονίζει ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί πράγματι να λειτουργεί ως έναυσμα και καταλύτης για δράσεις τις οποίες δεν μπορούν να υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη και μπορεί να δημιουργεί συνέργειες και συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες των κρατών μελών·

13.  πιστεύει ότι ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων στην πολιτική για την αειφόρο ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να αποφέρει αποδοτικά ως προς το κόστος οφέλη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της· ζητεί να διατεθούν δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι της ΕΕ και των κρατών μελών για επενδύσεις στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας· θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των πρωτοβουλιών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και να στηριχθεί η περιφερειακή οικονομική σύγκλιση·

14.  ζητεί να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων του ΠΔΠ με βάση τις επιδόσεις τους σε σχέση με καθορισμένους στόχους και σκοπούς, την ικανότητα απορρόφησης και την προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ, καθώς και νεοαναδυόμενες πολιτικές προτεραιότητες ως βασική πτυχή στη διαχείριση των δαπανών της ΕΕ, λαμβανομένης υπόψη τόσο της ακόμα υφιστάμενης συσσώρευσης εκκρεμών πληρωμών όσο και της καθυστερημένης εφαρμογής του τρέχοντος πλαισίου· υπογραμμίζει επίσης ότι η μετεκλογική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στο ΠΔΠ, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την εφαρμογή, τη διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο των κονδυλίων· ζητεί, με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων η οποία εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, να ανακατανεμηθούν οι πόροι προγραμμάτων με μη ικανοποιητικό βαθμό υλοποίησης προς όφελος προγραμμάτων που λειτουργούν ικανοποιητικά·

15.  θεωρεί ότι όλα τα δημοσιονομικά μέσα της Ένωσης που στηρίζουν τις επενδύσεις και την καινοτομία θα πρέπει να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω και ότι δεν πρέπει να ευνοείται ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω μέσα εις βάρος των άλλων· επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στην παροχή κινήτρων για τις μελλοντικές δαπάνες και στη στήριξη της συνοχής και της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών εντός της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

5

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Jens Geier, Constanze Krehl, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anne Sander, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Μαρία Σπυράκη


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (27.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marian-Jean Marinescu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Τονίζει ότι η πλήρης ανάκτηση των πόρων που μεταφέρθηκαν από τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 (ΠΔΠ)· επιμένει ότι οι προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί και η χρηματοδότηση που έχει καθοριστεί πρέπει να γίνονται σεβαστές στο μέλλον και ότι δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού του CEF ή άλλων μέσων για έργα μεταφορών έως το 2020·

2.  Ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΣΕ έργων στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού·

3.  πιστεύει ότι, προκειμένου να ληφθεί καλύτερη απόφαση σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΔΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν έκθεση για τα επίπεδα χρήσης και απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής σε έργα τουρισμού καθώς και μεταφορών και υποδομών, προσδιορίζοντας τα έργα εκείνα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κεντρικού δικτύου, των διαδρόμων και του συνολικού δικτύου·

4.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι έχει καθοριστική σημασία να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση από την ΕΕ για τα έργα που περιλαμβάνονται στα προγράμματα εργασιών των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ· επισημαίνει ότι αυτό απαιτεί επίσης βελτιωμένη κάλυψη πεδίων της πολιτικής μεταφορών όπως οι συνδυασμένες μεταφορές και η αποδοτική εφοδιαστική, η αναβάθμιση και συντήρηση της εγκατεστημένης υποδομής μεταφορών, η διαλειτουργικότητα, η οδική ασφάλεια και προσβασιμότητα, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, οι συνέργειες με άλλους τομείς, η μείωση των εκπομπών ρύπων, η αστική κινητικότητα και ο εξοπλισμός καθαρών καυσίμων για βιώσιμη ανάπτυξη και την καλύτερη ενσωμάτωση των αστικών κόμβων·

5.  υπογραμμίζει ότι οι προηγούμενες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του CEF, το 2014 και το 2015, υπερκαλύφθηκαν σε τριπλάσιο επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει έναν πολύ σημαντικό δίαυλο έργων με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, που θα μπορούσε να απορροφήσει πρόσθετους πόρους (πέρα από την ανάκτηση κονδυλίων που είχαν μεταφερθεί)· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου διαθέσιμοι πόροι για νέα έργα στη διάρκεια των 4 υπόλοιπων ετών του ΠΔΠ· υπενθυμίζει την αρχική διάθεση κονδυλίων στο CEF πριν από την τελική απόφαση για το ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα αύξησης των συνολικών κονδυλίων του CEF, μεταξύ άλλων με την αύξηση της δέσμης κονδυλίων του CEF για τη συνοχή·

6.  υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ συμβάλλει ουσιαστικά στη χρηματοδότηση έργων των ΔΕΔ-Μ, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις επιχορηγήσεις, οι οποίες παραμένουν ζωτικής σημασίας και αναγκαία πηγή χρηματοδότησης· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι οι επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν με καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και με το ΕΤΣΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των πρόσθετων έργων, ιδίως των μεγάλων έργων υποδομών που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, και να κινητοποιηθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση (συνδυασμένη χρηματοδότηση)· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο που θα περιλαμβάνει τα επιτυχημένα έργα, ώστε να διευκολυνθεί η άντληση διδαγμάτων από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές·

7.  επισημαίνει ότι οι υποδομές των μεταφορών αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς και τη βάση για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία της στενότερης σύνδεσης μεταξύ του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών θα πρέπει επίσης να τοποθετηθεί στο κατάλληλο επίπεδο στο ΠΔΠ μετά το 2020, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ολοκλήρωσης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030 και του ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2050·

8.  επισημαίνει το σημαντικό και μόνιμο έλλειμμα επενδύσεων στην Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες υποδομές μεταφορών, και τονίζει ότι αυτό απειλεί να θέσει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στο σύνολό της· σημειώνει ότι οι επενδυτικές ανάγκες δεν αφορούν μόνο τη δημιουργία υποδομών αλλά και τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό τους·

9.   υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η παροχή επαρκούς ενωσιακής χρηματοδότησης για υποδομές μεταφορών συνιστά βασική απαίτηση για την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή· αναγνωρίζει τη σημασία του Ταμείου Συνοχής για τη βελτίωση των υποδομών και της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ περιφερειών όσον αφορά τις υποδομές· επιμένει, συνεπώς, ότι πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση στο εν λόγω Ταμείο κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, καθώς και κατά την περίοδο μετά το 2020·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον συντονισμό των εθνικών στρατηγικών στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκ μέρους της Επιτροπής έγκριση των μεγάλων έργων υποδομής· ζητεί τη βελτίωση του συντονισμού όλων των μέσων της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός βασικών έργων ΔΕΔ-Μ θα ολοκληρωθούν εγκαίρως και ότι οι πόροι που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν αξιοποιούνται επαρκώς για τη στήριξη ώριμων έργων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα· καλεί επίσης την Επιτροπή να αναλάβει ισχυρή δέσμευση για τη βελτίωση της διαφάνειας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ως προς την ακρίβεια των εκτιμήσεων κόστους, την περιβαλλοντική συμμόρφωση, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και την επαρκή και συνεχή παρακολούθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ·

11.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο σε έργα που απαιτούν λιγότερα κονδύλια και προσφέρουν σημαντικά βραχυπρόθεσμα πλεονεκτήματα, όπως η κάλυψη των ελλειπουσών ζεύξεων σε εγκαταλελειμμένες και καταργημένες περιφερειακές διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις, καθώς και η αναβάθμιση και συντήρηση υφιστάμενων υποδομών μεταφορών·

12.  κρίνει αναγκαίο να επιτραπεί η μεταφορά των πλεονασματικών και αχρησιμοποίητων ανάληψης υποχρεώσεων από το ένα έτος στο άλλο, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες σχετικές προτάσεις και να ανακατανείμει τα κονδύλια αυτά στα πλέον κατάλληλα, ώριμα και από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη βιώσιμα έργα· τονίζει ότι θα πρέπει να επιτραπεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία προκειμένου να διευκολυνθεί η μέγιστη αξιοποίηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του ΠΔΠ·

13.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, κατά την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ για υποδομές μεταφορών, την 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, που εγκρίθηκε πρόσφατα, και να πράξει ό,τι της είναι δυνατό για να διευκολύνει την ταχεία υλοποίησή της σε πεδία όπως η διαλειτουργικότητα, η ασφάλεια, η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και η ελεύθερη κυκλοφορία· καλεί επίσης της Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις αερομεταφορές και σχετικά με τους λιμένες, καθώς και την αναμενόμενη δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές·

14.  διαπιστώνει ότι ο ρόλος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μέσω των διαφόρων μορφών χρηματοδοτικής στήριξης (επιχορηγήσεις, χρηματοπιστωτικά μέσα), έχει αποδειχθεί ότι είναι καθοριστικός για την έναρξη ή την επανεκκίνηση πολυάριθμων έργων στον τομέα των μεταφορών· πιστεύει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση του ΠΔΠ πρέπει να εξετάζει κατά προτεραιότητα τον τομέα των μεταφορών·

15.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, ως του κυριότερου μέσου εγγύησης της ασφάλειας, των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διάθεση των αναγκαίων και προβλεπόμενων ποσών για την ανάπτυξη του ερευνητικού σχεδίου ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR)·

16.  στηρίζει, επίσης, τη συνολική ανάκτηση των πόρων που μεταφέρθηκαν από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο ΕΤΣΕ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ενδεχόμενο αύξησης των πόρων που διατίθενται στο SESAR και στην κοινή επιχείρηση Clean Sky, λαμβανομένων υπόψη των θετικών αποτελεσμάτων της κοινής επιχείρησης και της συμβολής τους στις πολιτικές της ΕΕ για τις μεταφορές και την κλιματική αλλαγή·

17.  υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των εξαιρετικά επακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών θέσης και χρονισμού που παρέχουν τα εμβληματικά ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS για την αυξημένη ασφάλεια και την αποδοτική χρήση των αεροπορικών, οδικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών, και ιδίως για τα ευφυή συστήματα μεταφορών και διαχείρισης της κυκλοφορίας όπως το ATM, το ERTMS, το eCall, τα συνδεδεμένα/αυτόνομα οχήματα και η ευφυής διαχείριση στόλου και φορτίου· καλεί την Επιτροπή να διαφυλάξει την ήδη διατεθείσα χρηματοδότηση του ΠΔΠ 2014-2020 για την ταχεία και πλήρη ολοκλήρωση και λειτουργία των υποδομών του Galileo και του EGNOS, καθώς και για την υποστήριξη των εφαρμογών στα προηγούμενα και στα επόμενα στάδια, στο πλαίσιο των προϋπολογισμών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, τη δέσμευση της Επιτροπής να παρέχει αδιάλειπτες υπηρεσίες GNSS, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να μεγιστοποιήσει τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης εφαρμογών·

18.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη το ισχυρό δυναμικό που παρουσιάζουν τα οριζόντια έργα καθώς και οι συνέργειες μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών·

19.  επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης και προώθησης περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς, όπως οι σιδηρόδρομοι· ζητεί, ως εκ τούτου, να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε πρωτοβουλίες όπως η Shift2Rail·

20.  προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αρμόζουσα διασυνοριακή συνεργασία και να ενισχύσει τη διακυβέρνηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (Δούναβης, Βαλτική Θάλασσα, Εύξεινος Πόντος, Αδριατική και Ιόνιο πέλαγος), με στόχο τη βελτίωση της εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και την προσφορά βοήθειας και υποστήριξης στα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό έργων προτεραιότητας όσον αφορά τις υποδομές τα οποία προσφέρουν περιφερειακή και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

21.  υπενθυμίζει ότι, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2017, τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά των κονδυλίων που μεταφέρονται από την πολιτική συνοχής στο CEF θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα κράτη μέλη που καλύπτονται από την πολιτική συνοχής και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για την παράταση της περιόδου χρήσης αυτών των χρηματοδοτικών μέσων από τα εν λόγω κράτη μέλη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει τα ποσά που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2017 για έργα διασυνοριακών συνδέσεων μεταξύ αναπτυσσόμενων περιφερειών ή προς αυτές· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα την τεχνική βοήθεια που προσφέρει η Επιτροπή·

22.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης μιας ευρύτερης και πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τα κριτήρια των επιλέξιμων έργων για τα οποία ζητείται χρηματοδότηση από την ΕΕ και της παροχής καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τα έργα που καθιερώνουν νέες υπηρεσίες μεταφορών και αποτελεσματικότερη διάδοση δεδομένων· υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη για να διοχετευθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ στην εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών μεταφορών και ευφυών συστημάτων μεταφορών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς πιο βιώσιμα συστήματα μεταφορών και βελτιστοποιούν τη χρήση του υφιστάμενου δυναμικού·

23.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται, εντός της Ένωσης, το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας, ασφάλειας και διαλειτουργικότητας στον τομέα των μεταφορών· τονίζει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για τους οργανισμούς της ΕΕ δεν συνίστανται αποκλειστικά σε διοικητικές δαπάνες, αλλά συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, αποσκοπώντας παράλληλα στην εξοικονόμηση πόρων σε εθνικό επίπεδο, και ότι οι προϋπολογισμοί τους θα πρέπει να τους προσφέρουν επαρκή και κατάλληλα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

24.  επισημαίνει ότι ο τομέας του βιώσιμου τουρισμού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και κινητήρια δύναμη για ένα σημαντικό μέρος της απασχόλησης, ιδίως για την απασχόληση των νέων· θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθούν κατάλληλα και αυξημένα κονδύλια από τον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη μιας γνήσιας ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του τουρισμού, με επίκεντρο την προώθηση των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και τον σεβασμό της φυσικής, πολιτιστικής, ιστορικής και βιομηχανικής κληρονομιάς· τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των έργων τουρισμού και υποδομών· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικής ενότητας στο μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο·

25.  αναγνωρίζει τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών και υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πεδίο αυτό· τονίζει ότι οι επενδύσεις στον τουρισμό έχουν εξαιρετικό συντελεστή απόσβεσης, ενώ συμβάλλουν επίσης στην κοινωνική συνοχή, ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου·

26.  τονίζει τη σημασία μιας επαρκώς χρηματοδοτούμενης Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, ως εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ σε επίπεδο διατομεακής και διεθνικής διακυβέρνησης·

27.  θεωρεί ότι όλα τα δημοσιονομικά μέσα της ΕΕ που στηρίζουν τις επενδύσεις και την καινοτομία πρέπει να διατηρηθούν ή και να αναπτυχθούν και ότι δεν είναι αναγκαίο να ευνοείται το ένα από τα εν λόγω μέσα σε βάρος των άλλων· υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του προϋπολογισμού της Ένωσης ως κινήτρου για τις μελλοντικές δαπάνες και ως παράγοντα συνοχής και αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών στο εσωτερικό της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Curzio Maltese, Jozo Radoš, Ulrike Rodust, Davor Škrlec, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatrix von Storch


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (25.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Constanze Krehl

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι ένας από τους σημαντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική και εργαλείο για τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών, διαδραματίζει δε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· θεωρεί ότι κάθε μέσο της Ένωσης πρέπει να αποδεικνύει τη συμβολή του στους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ· ζητεί να δοθεί έμφαση στην αξιολόγηση των επιπτώσεων, των αποτελεσμάτων, της επίδοσης, των συνεργειών και της προστιθεμένης αξίας·

2.  επισημαίνει ότι στην επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέες πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για αποτελεσματικότητα και προσανατολισμό της πολιτικής συνοχής στα αποτελέσματα και σημειώνει ότι στο υπάρχον ΠΔΔ έχουν ήδη εισαχθεί μηχανισμοί κινήτρων όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση τις επιδόσεις· υπενθυμίζει ότι – λόγω της καθυστερημένης συμφωνίας για το ΠΔΠ και, κατά συνέπεια, της καθυστερημένης έγκρισης της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής (2014-2020) και των επιχειρησιακών προγραμμάτων – τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης το 2016 και ότι κατά τον χρόνο της επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ υπάρχουν πολύ περιορισμένα στοιχεία όσον αφορά αποτελέσματα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες που προσφέρει το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο του Παραρτήματος I του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να ανακοινώσει στο Κοινοβούλιο την κατάσταση εφαρμογής των ΕΔΕΤ και να προωθήσει πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κονδύλια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· πιστεύει ότι χρειάζονται εγκαίρως προπαρασκευαστικές ενέργειες για τις πολιτικές της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΠ, έτσι ώστε η υλοποίηση να ξεκινήσει ήδη με την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν περαιτέρω τις συνέργειες και συμπληρωματικότητες, να διασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό, συνεκτικότητα και βελτίωση μεταξύ των πέντε ΕΔΕΤ και των άλλων ενωσιακών μέσων και πολιτικών (συμπεριλαμβανομένων της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νέων, του Ορίζοντας 2020 και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν δεόντως υπόψη τις δυνατότητες συνεργειών των χρηματοδοτήσεων από τα ταμεία ESI και το ΕΤΣΕ, αυξάνοντας έτσι τη μόχλευση των επενδύσεων και τον θετικό αντίκτυπο στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής και της διενέργειας στοχευμένης αξιολόγησης των εδαφικών επιπτώσεων που έχουν τα συναφή μέσα όπως το ΕΤΣΕ και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

4.  υπενθυμίζει ότι η επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ δεν μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό των προκατανεμημένων εθνικών κονδυλίων σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020· ζητεί την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης/αναθεώρησης, όχι αργότερα από το 2018, μια προς τα άνω αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και μια νομοθετική αναθεώρηση του προαναφερθέντος κανονισμού ΠΔΠ, χωρίς να θίγεται η προσαρμογή στον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΕ) αριθ. 1311/2013·

5.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, η απλούστευση αναδεικνύεται ως εξαιρετικά σημαντική καθώς η διοικητική επιβάρυνση αποτελεί οριζόντιο ζήτημα· επαναλαμβάνει, συνεπώς, τη σταθερή του θέση σχετικά με τη σημασία που έχει η απλούστευση της πρόσβασης στα ταμεία ESI· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου (ΟΥΕ) της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντάξουν ήδη τις σχετικές προτάσεις απλούστευσης της ομάδας υψηλού επιπέδου στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να επιδιώξει την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την ομάδα υψηλού επιπέδου, και επισημαίνει το ψήφισμά του σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020· τονίζει, περαιτέρω, την ανάγκη, διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ απλοποίησης και ελέγχου·

6.  τονίζει ότι οι επιχορηγήσεις είναι ένα αποτελεσματικό και πρωταρχικό μέσο στήριξης σε πολλούς τομείς δημόσιας παρέμβασης και για τις επιχειρήσεις πολύ μικρής κλίμακας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με συμπληρωματικό τρόπο, ύστερα από κατάλληλη εκ των προτέρων αξιολόγηση, αν είναι πιο ουσιαστικά για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης· αναγνωρίζει τις δυνατότητες των χρηματοδοτικών μέσων ως ευέλικτων μηχανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τις επιχορηγήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της πολιτικής συνοχής και του προϋπολογισμού της ΕΕ, θεωρώντας ότι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, από άποψη αντικτύπου και μόχλευσης, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς υπάρχει κίνδυνος απώλειας των ευκαιριών λόγω ανεπαρκώς σχεδιασμένων χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία έχουν μικρή χρήση και μικρό αντίκτυπο· τονίζει ότι χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις για να γίνει κατανοητό πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθούν περαιτέρω η λογοδοσία και η διαφάνεια των χρηματοδοτικών μέσων και ζητεί μια πιο απλουστευμένη χρήση των επιδοτήσεων και των χρηματοπιστωτικών μέσων στο μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι οι σαφείς κανόνες σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι οποίοι βοηθούν στην απλούστευση της διαδικασίας προετοιμασίας και υλοποίησης για τους διαχειριστές και τους τελικούς δικαιούχους κονδυλίων, είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της χρήσης των εν λόγω μέσων·

7.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για την παροχή κατάλληλων συνθηκών υποδοχής και ένταξης των αιτούντων άσυλο και άλλων μεταναστών, και να διερευνήσει τη δυνατότητα, σε συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια δαπανών του ΠΔΠ, για την παροχή πρόσθετης συνδρομής και ευελιξίας στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, προκειμένου να στηριχθούν τα εν λόγω κράτη μέλη και περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, κατά την αναθεώρηση της λειτουργίας του ΠΔΠ, χωρίς να μειωθούν οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ή πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 1β και χωρίς να θίγεται η προσαρμογή στον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΕ) αριθ. 1311/2013·

8.  σημειώνει ότι το ΠΔΠ 2014-2020 είχε να απορροφήσει την αφύσικη συσσώρευση καθυστερούμενων πληρωμών που είχε δημιουργηθεί από το 2011 και ότι καθυστερεί η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· σημειώνει ότι η αποφυγή της συσσώρευσης καθυστερούμενων πληρωμών στο μέλλον έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τους δικαιούχους, καθώς η υφιστάμενη συσσώρευση καθυστερούμενων πληρωμών αμαυρώνει τη φήμη της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα επηρεάσει θετικά το ζήτημα της συσσώρευσης καθυστερούμενων πληρωμών· ζητεί τη διεξαγωγή εκτενούς συζήτησης σχετικά με την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων παράλληλα με τη διαδικασία επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ·

9.  επισημαίνει το γεγονός ότι η επταετής διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου έχει αποδείξει στο παρελθόν την αξία της και μπορεί να αποβεί ωφέλιμη, παρέχοντας μια σταθερή πηγή χρηματοδότησης, ιδίως για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές· επισημαίνει ότι, κατά τη διαδικασία επανεξέτασης/αναθεώρησης, τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν από κοινού ποια πρέπει να είναι η πλέον ενδεδειγμένη διάρκεια για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση των προγραμμάτων υπό επιμερισμένη διαχείριση· επαναλαμβάνει, ωστόσο τη σημασία μιας ενδελεχούς αξιολόγησης της διάρκειας της περιόδου προγραμματισμού, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ευθυγράμμιση με τους πολιτικούς κύκλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· ζητεί, ως εκ τούτου, στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, να εξασφαλιστεί είτε μια περίοδος προγραμματισμού τουλάχιστον επτά ετών είτε μια προγραμματική περίοδος 5+5 ετών με σαφή μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση της πολιτικής·

10.  επισημαίνει, υπό το φως της προετοιμασίας της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020, ότι η εφαρμογή του ισχύοντος ΠΔΠ έχει ήδη αποδειχθεί δύσκολη και η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ήδη αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τα μέγιστα επίπεδα ευελιξίας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αντλήσει συγκεκριμένα διδάγματα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ· τονίζει ότι μια καλά χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και αλληλεγγύης στην ΕΕ θα συνεχίσει να έχει ζήτηση· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η πολιτική συνοχής να αντιπροσωπεύει την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μετά το 2020 με ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με τους περιορισμούς της ισχύουσας κλείδας κατανομής για τον καθορισμό της στήριξης από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής αποκλειστικά και μόνο επί τη βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ·

12.  θεωρεί ότι η επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ αποτελεί καλή ευκαιρία για την αντιμετώπιση της θεμελιώδους σύνδεσης μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του επόμενου βήματος στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων και συμφωνιών της διάσκεψης COP21· τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί και βελτιωθεί η αποδοτικότητα των δαπανών για το κλίμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα το τεράστιο δυναμικό που παρέχει η πολιτική συνοχής στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την προστασία του κλίματος·

13.  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και της χρηστής διακυβέρνησης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διοικητική ικανότητα σε εθνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο είναι βασική προϋπόθεση για έγκαιρη και επιτυχημένη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· υπενθυμίζει επίσης ότι το αποθεματικό επίδοσης συνδέεται άρρηκτα με μια προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα πολιτική συνοχής· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χορήγηση του αποθεματικού επίδοσης στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου σε προγράμματα που έχουν επιτύχει τα ορόσημα τα οποία έχουν τεθεί για το 2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivana Maletić, Miroslav Mikolášik, Sophie Montel, Tonino Picula, Maurice Ponga, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Hannu Takkula, Milan Zver, Δημήτριος Παπαδημούλης, Дамиано Дзофоли


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (8.6.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Peter Jahr

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί εδώ και δεκαετίες κοινή πολιτική της ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι οι γεωργικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· τονίζει ότι οι γεωργικές δαπάνες έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχετικές τιμές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από 75% στο σημερινό 38%, σύμφωνα με τις διαδοχικές και προσανατολισμένες την αγορά μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ· τονίζει συνεπώς ότι κάθε πολίτης της ΕΕ συνεισφέρει μόλις 32 λεπτά την ημέρα για την ΚΓΠ και ότι η πολιτική αυτή εμφανίζει χαμηλά ποσοστά σφάλματος ως προς τις παρατυπίες σε δαπάνες· τονίζει ότι στο μέλλον τροφές όπως το νερό θα αποτελούν στρατηγικά προϊόντα και ότι, ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μια κοινή γεωργική πολιτική και έναν ισχυρό γεωργικό προϋπολογισμό·

2.  τονίζει ότι η ΚΓΠ παρέχει σταθερή εισοδηματική στήριξη σε αγρότες μέσω του Πυλώνα 1 και 2, στηρίζει τη γεωργική παραγωγή, περιβαλλοντικά προγράμματα και οικονομικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο και αποτρέπει την πληθυσμιακή συρρίκνωση στις γεωργικές περιοχές· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ύψος του προϋπολογισμού, τουλάχιστον όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, είναι σημαντικό για να διατηρηθεί η δομή δύο πυλώνων της ΚΓΠ προκειμένου να αποζημιώνονται και να λαμβάνουν στήριξη οι αγρότες σε όλους τους γεωργικούς τομείς και να υλοποιηθεί ο σημαντικός στόχος της καινοτομίας καθώς και να προστατεύονται και να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης και να αυξάνονται τα εισοδήματα των γεωργών· τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί μια συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου έχει σημασία η ανάπτυξη της υπαίθρου να παραμείνει μέρος της ΚΓΠ και να χρηματοδοτείται επαρκώς προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών·

3.  επισημαίνει ότι, αν όλοι οι τομείς πολιτικής στην ΕΕ, σε επίπεδο κράτους μέλους ή σε επίπεδο Ένωσης, χρηματοδοτούνταν στο σύνολό τους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τότε το μερίδιο της ΚΓΠ θα αντιστοιχούσε μόλις σε 1%, ποσοστό καθόλου παράλογο για έναν τομέα που παρέχει τροφή για περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες, συμβάλλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης· εκτιμά ότι η ΚΓΠ αποτελεί την καλύτερη και φθηνότερη πολιτική ασφαλείας της Ένωσης δεδομένου ότι εξασφαλίζει ικανοποιητική επισιτιστική ασφάλεια, ευνοεί την εδαφική συνοχή και αποτρέπει την πληθυσμιακή συρρίκνωση των αγροτικών περιοχών·

4.  εμμένει στο γεγονός ότι η ΚΓΠ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1% του συνόλου των δημόσιων δαπανών της ΕΕ, θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα έως το 2020 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο γεωργικός τομέας είναι οικονομικά βιώσιμος, ικανοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα και προωθεί την ανάπτυξη της οικονομίας και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ·

5.  αναγνωρίζει ότι το εμφανώς μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ που αντιστοιχεί στη γεωργία μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στο κοινό σχετικά με τον κλάδο, αν και, στην πραγματικότητα, οι γεωργικές επιδοτήσεις αποτελούν αμελητέο ποσό σε σχέση με το συνολικό ΑΕγχΠ των κρατών μελών, ωστόσο έχουν σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τη διασφάλιση της συνέχειας στη γεωργική δραστηριότητα και την εξασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών, καθώς και τα οφέλη για την ευρύτερη αγροτική οικονομία· τονίζει ότι οι κανόνες για την εφαρμογή της ΚΓΠ πρέπει να απλοποιηθούν ούτως ώστε να μπορεί να απορροφηθεί καλύτερα η οικονομική στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης·

6.  δηλώνει απερίφραστα ότι, μετά από τις πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις του τομέα, οι δαπάνες της ΚΓΠ έχουν μειωθεί και έχουν καταστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στοχοθετημένες και προσανατολισμένες στην αγορά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού κλάδου της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων, μεταξύ των οποίων τα προβλήματα του περιβάλλοντος και η κλιματική μεταβολή, η θέσπιση μέτρων οικολογικού προσανατολισμού και η εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της υπαίθρου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να διενεργηθεί διεξοδική ανάλυση σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί η οικονομική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα μέσω της διαφύλαξης των εισοδημάτων, και ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η αστάθεια των τιμών μέσω της πρότασης νέων εργαλείων·

7.  επιμένει ότι τα κονδύλια που προβλέπονται από το τρέχον ΠΔΠ για τον τομέα 2 πρέπει τουλάχιστον να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο· παραπέμπει, σχετικά, στο άρθρο 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ, στο οποίο δηλώνεται ρητώς ότι τα ήδη προβλεφθέντα εθνικά κονδύλια δεν μπορούν να μειωθούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση· εκτιμά επιπλέον ότι άλλοι τομείς πολιτικής της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα που θα δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις, όπως επιτάσσει η αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία· θεωρεί απαράδεκτο η έλλειψη πόρων που υπάρχει σε άλλες πολιτικές ή προγράμματα να αντιμετωπίζεται με την ανακατανομή των πόρων που προβλέπονται για τη γεωργική πολιτική· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης, να διερευνήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ της απόσυρσης γεωργικών προϊόντων από την αγορά και της διανομής επισιτιστικής βοήθειας στους άπορους πολίτες και στους πρόσφυγες μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους·

8.  εμμένει επίσης στο γεγονός ότι τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων του τομέα 2 πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα· επισημαίνει ότι το ζήτημα είναι κρίσιμης σημασίας για την εισοδηματική κατάσταση των γεωργών και δη σε περιόδους που η κρίση πλήττει διάφορους τομείς της γεωργίας, και επισημαίνει ότι το ετήσιο ποσοστό απορρόφησης φτάνει σχεδόν το 100%·

9.  επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του γαλακτοκομικού κλάδου θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή γάλακτος σε ορεινές περιοχές έντασης κόστους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει προγράμματα που θα στηρίζουν ιδίως τις εγκαταστάσεις μεταποίησης σε ορεινές περιοχές, οι οποίες μετατρέπουν το γάλα σε υψηλής αξίας τελικά προϊόντα και μπορούν, με τον τρόπο αυτό, να δημιουργήσουν απολύτως αναγκαία για τους γαλακτοπαραγωγούς προστιθέμενη αξία·

10.  σημειώνει ότι η αστάθεια των τιμών που συνδέεται με τις επιδεινούμενες συνθήκες της αγοράς σε πολλούς γεωργικούς τομείς έχει αυξηθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα μια σοβαρότατη αστάθεια και στα εισοδήματα, πράγμα που πρέπει να διαχειριστούν οι αρμόδιοι με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, ειδικά τη στιγμή που το κόστος της παραγωγής αυξάνει· επισημαίνει ότι η τρέχουσα ΚΓΠ δεν παρέχει επαρκή πραγματικά μέσα για την αντιμετώπιση της αστάθειας των αγορών και των γεωργικών εισοδημάτων· τονίζει συνεπώς ότι η τρέχουσα κατάσταση οδήγησε στην ανάγκη να ληφθούν ταχέως τα μέτρα ρύθμισης της αγοράς και τα έκτακτα μέτρα κατά της κρίσης που προβλέπονται από την ενιαία ΚΟΑ, και να εξασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση των κρίσεων στις αγορές, ιδιαίτερα των κρίσεων που πλήττουν τους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του χοιρείου κρέατος, των οπωροκηπευτικών και των πουλερικών· τονίζει ότι μία βασική αιτία της κρίσης, το ρωσικό εμπάργκο, προκλήθηκε από αποφάσεις που ελήφθησαν εκτός του κλάδου· προσθέτει επ’ αυτού ότι, εξαιτίας των περικοπών που υπέστη ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ κατά τη διάρκεια των τελευταίων διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, οι άμεσες ενισχύσεις από τον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ αποδεικνύονται προς το παρόν ανεπαρκείς για να μετριάσουν την αστάθεια των εισοδημάτων που πλήττει τους αγρότες· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί περιθώριο ελιγμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016, και ότι οι δημόσιες αρχές και οι επαγγελματίες του τομέα της γεωργίας θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εισαγάγουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα λίγα μέτρα ρύθμισης της αγοράς που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γεωργίας στις 14 Μαρτίου 2016· επισημαίνει ότι η σημερινή κρίση θα πρέπει να ωθήσει την Επιτροπή να επανεξετάσει ορισμένα μέσα διαχείρισης των αγορών και των κρίσεων, διασφαλίζοντας επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους· επιμένει επίσης ότι με την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ διατίθενται κονδύλια με σκοπό να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη σε περιόδους κρίσεων τα ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων και υγείας των ζώων·

11.  επισημαίνει ότι οι γεωργοί παράγουν τα τρόφιμα που είναι απαραίτητα για τον υπόλοιπο πληθυσμό και ότι στα περισσότερα κράτη μέλη τα εισοδήματα των γεωργών υπολείπονται του μέσου όρου, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το βιοτικό τους επίπεδο και το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών τους και μειώνει την ελκυστικότητα του επαγγέλματος αυτού στους νέους· σημειώνει ότι οι αγρότες συμπιέζονται λόγω αφενός του αυξανόμενου κόστους των εισροών(1) και αφετέρου των μη αποδοτικών τιμών των αγαθών τους(2)· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι εισροές και το κόστος παραγωγής πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ, μέσω της παροχής μεγαλύτερης αυτονομίας·

12.  τονίζει ότι τα καθορισμένα μέχρι το 2020 ανώτατα όρια για την ΚΓΠ προβλέπουν πολύ χαμηλότερα περιθώρια από εκείνα του προηγούμενου ΠΔΠ μολονότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερες προκλήσεις· επισημαίνει σχετικά ότι οποιαδήποτε αξιοποίηση περιθωρίου πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών του γεωργικού τομέα, δεδομένου ότι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η ασφάλεια των επενδύσεων είναι ουσιώδους σημασίας για τους αγρότες της ΕΕ· επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας έχει πληγεί περισσότερο από το ρωσικό εμπάργκο, με σοβαρές έμμεσες επιπτώσεις στις αγορές, και ότι ο τομέας αυτός δεν θα πρέπει να είναι ο μόνος τομέας που υφίσταται το βάρος των πολιτικών αποφάσεων, όπως συμβαίνει σήμερα· ζητεί αξιολόγηση του αντικτύπου του ρωσικού εμπάργκο στον γεωργικό τομέα της ΕΕ, η οποία θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία με σκοπό να τεθεί τέλος στο εμπάργκο αυτό·

13.  προειδοποιεί ότι το τρέχον περιθώριο του προϋπολογισμού για τη γεωργία ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκές, δεδομένου ότι η αστάθεια των αγορών, οι κίνδυνοι για την υγεία των φυτών και των ζώων και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα επιβαρύνουν σε τέτοιο βαθμό τον προϋπολογισμό ώστε να αναμένεται ότι το περιθώριο θα έχει εξαντληθεί μέχρι το πέρας της παρούσας περιόδου προγραμματισμού· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πιστώσεις για τα φυτοπροστατευτικά μέτρα εντάσσονται στον Τομέα 3 του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει ότι οιεσδήποτε περικοπές ή αναδιατάξεις των πιστώσεων αυτής της γραμμής του προϋπολογισμού μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία στην ΕΕ·

14.  τονίζει ότι η σημερινή αστάθεια στις γεωργικές αγορές και οι μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών καταδεικνύουν την ανάγκη να διατηρηθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις, δεδομένου ότι επιτρέπουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και έλεγχο των ανεπαρκειών της αγοράς· αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η αύξηση των τιμών των τροφίμων και των πωλήσεων προϊόντων τα τελευταία έτη δεν έχουν περάσει στους αγρότες· επιμένει ότι χρειάζεται συγκεκριμένη υποστήριξη για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πρόσβασης των αγροτών σε πιστώσεις και η μείωση του γεωργικού εισοδήματος· υπενθυμίζει επίσης ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν είναι έτοιμοι να καταβάλουν αναμφισβήτητα υψηλότερη τιμή για τη διατροφή τους σε περίπτωση που ο γεωργικός τομέας δεν λάβει δημόσια στήριξη· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι οι άμεσες ενισχύσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα της γεωργικής παραγωγής καθώς και η σταδιακή κατάργηση των μέτρων διαχείρισης της προσφοράς έφθασαν στα όριά τους·

15.  παρατηρεί ότι οιεσδήποτε νέες προτεραιότητες του γεωργικού τομέα ανακύψουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο με νέους πόρους· επισημαίνει ως εκ τούτου ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντική ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκή περιθώρια στον Τομέα 2 προκειμένου να υπάρχει περιθώριο για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου·

16.  επισημαίνει ότι οι στόχοι της ΚΓΠ παραμένουν αμετάβλητοι μετά την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας και συνίστανται στην αύξηση της παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα, στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης της γεωργικής κοινότητας, στη σταθεροποίηση των αγορών, και στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας προϊόντων σε λογικές τιμές· παρατηρεί εντούτοις ότι οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν δημιουργήσει νέα καθήκοντα για την γεωργία σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική μεταβολή, την υγεία των καταναλωτών, τα ζητήματα της χρήσης γης και τις μεθόδους παραγωγής και παραγωγικότητας που έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της τιμής κόστους για τους αγρότες και τους καλλιεργητές· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να αναλυθεί ο αντίκτυπος της ΚΓΠ σε όλες τις στρατηγικές της ΕΕ (ΕΕ 2020 και στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια), ούτως ώστε να συναχθούν συμπεράσματα για την περίοδο μετά το 2020· επισημαίνει ότι οι στόχοι που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την βιωσιμότητα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στην γεωργική πολιτική της ΕΕ·

17.  είναι πεπεισμένο ότι μια ισχυρή ΚΓΠ για την ΕΕ, τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη χρηματοδότησης, αποτελεί παράγοντα καίριας σημασίας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών και, ταυτόχρονα, εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού και διαφανείς επισιτιστικές αλυσίδες εντός της εσωτερικής αγοράς, καθώς και μία βιώσιμη ύπαιθρο· εκτιμά εξάλλου ότι η αύξηση της ανθεκτικότητας και η βελτίωση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες στην προσπάθεια καταπολέμησης της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της υπαίθρου και προώθησης της βιωσιμότητας· θεωρεί ότι στον δεύτερο πυλώνα μετά το 2020 θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε μέσα για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού, των επενδύσεων και της καινοτομίας με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τη μείωση των ανισοτήτων στην ανάπτυξη της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών·

18.  τονίζει ότι η γεωργική παραγωγή έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, τόσο όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων όσο και την παροχή μη διατροφικών αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι προμηθεύει επίσης τον μεταποιητικό τομέα, πράγμα που έχει σημασία για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των περιφερειών και στην ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να διατηρηθεί, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να αυξηθεί η ενίσχυση προς τον αγροτικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, ώστε να δοθεί κίνητρο για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής και την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας σε τρόφιμα, με σκοπό την καταπολέμηση της αστάθειας και την τόνωση της απασχόλησης στον τομέα, καθώς και την υλοποίηση μη των μη γεωργικών στόχων της ΕΕ· τονίζει ότι η ΚΓΠ συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές – περισσότερο από ό, τι άλλες πολιτικές της ΕΕ – και ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής αυξάνουν την ελκυστικότητα της υπαίθρου σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές· υπενθυμίζει ότι, από άποψη στατιστικής, ένας γεωργός δημιουργεί επτά πρόσθετες θέσεις απασχόλησης σε συναφείς κλάδους και στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει η ΚΓΠ προσηλωμένη στην υποστήριξη οικογενειακών και μικρής κλίμακας αγροτικών επιχειρήσεων διότι αυτές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ και της ζωής στην ύπαιθρο της ΕΕ, και να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος ως προς τον συγκεκριμένο στόχο πολιτικής· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ ειδικά μέτρα για τις περιοχές που παρουσιάζουν σοβαρά και μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα, ιδίως τις ορεινές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και άλλα ειδικά μειονεκτήματα·

19.  τονίζει ότι η επιτυχία αλλά και η συνεπαγόμενη αποδοχή της ΚΓΠ εξαρτώνται επίσης από την περαιτέρω μείωση του περιττού γραφειοκρατικού φόρτου και από τον περιορισμό του διοικητικού και ρυθμιστικού κόστους σε ένα αποδεκτό και διαχειρίσιμο επίπεδο· ζητεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η ΚΓΠ καθώς και να επιταχυνθεί η απλοποίησή της, οπότε θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ενέργειες αυτές, περιλαμβανομένης της ταχύτητας των πληρωμών από τις ορισθείσες εθνικές αρχές, με παράλληλη επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων πολιτικής που απαιτεί η κοινωνία·

20.  θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη στήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών όσον αφορά την τεχνική υποδομή, την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των βασικών υπηρεσιών, την αναβάθμιση τοποθεσιών σε αγροτικές περιοχές και τις επενδύσεις που σχετίζονται με τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης·

21.  δηλώνει την σθεναρή του αντίθεση σε οποιαδήποτε μορφή επανεθνικοποίησης της γεωργικής πολιτικής· σημειώνει ότι η άνιση εφαρμογή της ΚΓΠ και οι διαφορές στα επίπεδα πληρωμών στα κράτη μέλη έχει οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής δεδομένου ότι χάρη σε αυτή εξοικονομούνται χρήματα για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους· εκφράζει την ανησυχία του για την τάση επανεθνικοποίησης που παρατηρείται στις δημόσιες απαντήσεις στη γεωργική κρίση, ιδίως η κινητοποίηση στοχευμένων πληρωμών αντί για πραγματικές ευρωπαϊκές δράσεις· επιβεβαιώνει ότι ένας καλά λειτουργών και καλά χρηματοδοτούμενος δεύτερος πυλώνας έχει ουσιαστική σημασία για την επιτυχία της ΚΓΠ και για την οικονομική ευμάρεια της υπαίθρου της ΕΕ· σημειώνει τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τόσο την ανάγκη για γεωργική ανάπτυξη όσο και τη χρηματοδότησή της·

22.  επισημαίνει ότι οι ολοένα και διευρυνόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΚΓΠ, όπως η επισιτιστική ασφάλεια και η καταπολέμηση της αστάθειας των τιμών, καθιστούν αναγκαία την παροχή πιο προσαρμοσμένων χρηματοδοτικών πόρων· ζητεί συνεπώς να τεθούν στη διάθεση των αγροτών ζωτικής σημασίας ευέλικτα εργαλεία προκειμένου οι εν λόγω προκλήσεις να αντιμετωπίζονται μόλις ανακύπτουν· ζητεί επίσης να θεσπιστούν επαρκή μέτρα αποζημίωσης για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων και δυσχερειών της αγοράς που απορρέουν από πολιτικές αποφάσεις· εφιστά την προσοχή στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές αγορές και στις αυξανόμενες νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία· προειδοποιεί για τις συνέπειες της τρέχουσας κρίσης στις γεωργικές αγορές και για την αποδυνάμωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα και στις τρέχουσες και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις· θεωρεί ακόμη ότι η υιοθέτηση υπερβολικά φιλόδοξων στόχων μείωσης που σχετίζονται με τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα και την οδηγία σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (ΕΑΟΕ) θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους γεωργικής παραγωγής·

23.  επισημαίνει, όσον αφορά την περίοδο μετά το 2020, ότι, σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΓΠ, πρώτα πρέπει να προσδιοριστούν τα μέτρα και οι συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής και στη συνέχεια να κατανεμηθούν τα απαραίτητα κονδύλια από τον προϋπολογισμό· τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ενός ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου ασφάλισης το οποίο θα μπορεί να κινητοποιείται σε περιόδους κρίσης, παραδείγματος χάριν, για να μειώνονται οι ποσότητες παραγωγής προκειμένου να εξασφαλίζεται στους αγρότες η σταθερότητα των τιμών για τις πρώτες ύλες που παράγονται εντός Ευρώπης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

6

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Bas Belder, Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Michela Giuffrida, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Μανώλης Κεφαλογιάννης

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg

(1)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: δομή και συνέπειες, ΕΕ C 227E, 6.8.2013, σ. 3.

(2)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τα δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη – ΕΕ C 308Ε, 20.10.2011, σ. 22.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (2.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι το υπόλοιπο προς εκκαθάριση αποτελεί αναπόφευκτο παρεπόμενο του πολυετούς προγραμματισμού και των διαχωριζομένων πιστώσεων καθώς και της υπέρμετρης δυσκαμψίας του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), το οποίο δεν επιτρέπει ανακατανομές μεταξύ τομέων και διαθέτει περιορισμένο περιθώριο ευελιξίας· σημειώνει ότι το υπόλοιπο προς εκκαθάριση ήταν σημαντικά υψηλότερο του προσδοκώμενου κατά τη λήξη του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και τονίζει ότι το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ δεσμεύσεων και πληρωμών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέες δυσκολίες για τα τρέχοντα προγράμματα και ότι το θέμα αυτό πρέπει να επιλυθεί κατά τρόπο διαρθρωτικό και όχι με την ανά έτος προσφυγή σε σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών·

2.  σημειώνει ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ αποτελεί βασικό σημείο στη διαχείριση των δαπανών της Ένωσης, καθώς έτσι εξασφαλίζεται ότι τα επενδυτικά προγράμματα της Ένωσης παραμένουν αποδοτικά· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει εκτεταμένη απλούστευση στα έντυπα αιτήσεων και στα κριτήρια, στην υποβολή εκθέσεων και στην επιστροφή εξόδων, ιδίως για σχέδια μικρής κλίμακας, τόσο στο πρόγραμμα Erasmus+ όσο και στα προγράμματα Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη των Πολιτών·

3.  σημειώνει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ και οι εκθέσεις για την υλοποίηση των ενωσιακών προγραμμάτων θα πρέπει να θεωρούνται ως δύο αλληλοσυνδεόμενες συνιστώσες της ίδιας διαδικασίας· καλεί, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα να επανεξετάσουν τη διαδικασία αυτή στις περιπτώσεις όπου υφιστάμενες διατάξεις αποτελούν εμπόδιο στην επίτευξη των πολιτικών και στρατηγικών στόχων της Ένωσης, ιδίως σε σχέση με την αποκέντρωση στην παροχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του τμήματος Νεολαία του προγράμματος Erasmus+·

4.  ζητεί τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η οποία είχε προταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ως αντίδραση στο χρονίζον πρόβλημα των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, μετά από πλήρη αξιολόγηση των επιδόσεών της, την οποία η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποβάλει το πρώτο εξάμηνο του 2016· ζητεί να προταθεί η συνακόλουθη προσαρμογή της εν λόγω πρωτοβουλίας για να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα στην υλοποίησή της έως τη λήξη του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου·

5.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αυξημένη εστίαση στις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και στις νέες βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας· τονίζει, εξάλλου, την ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των περικοπών στα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» και στον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», ώστε τα προγράμματα αυτά να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση της ενδεχόμενης προσθετικότητας και των συνεργειών μεταξύ των τριών αυτών μέσων, προκειμένου να επανέλθει στην Ευρώπη μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα εδράζεται στην καινοτομία και στην ποιοτική απασχόληση·

6.  εκφράζει ανησυχία για την επιβράδυνση στην εκκίνηση νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020, λόγω καθυστερημένης έγκρισης των νομικών βάσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και ελλείψεων στις πιστώσεις πληρωμών το 2014· τονίζει ότι, παρά την επιτάχυνση των διαδικασιών στη διάρκεια του 2014, το πρόβλημα των μη περατωθεισών συμβάσεων και των μη εξοφληθέντων τιμολογίων παραμένει και προσλαμβάνει διαρθρωτικό χαρακτήρα· υπογραμμίζει, υπό το πρίσμα αυτό, την ευθύνη των κρατών μελών, τα οποία υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα ίδια ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως σε ό, τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών· εκφράζει την ανησυχία του για το πώς προγράμματα επιδίωξη των οποίων είναι η υλοποίηση επενδύσεων στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας στην ΕΕ και τα οποία επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως είναι το Erasmus+ και τα προγράμματα Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη για τους πολίτες, θα περάσουν σε στάδιο πλήρους λειτουργίας· υποδέχεται με ικανοποίηση την εκκίνηση, μολονότι με καθυστέρηση, του μηχανισμού εγγύησης του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, ενός σημαντικού μέσου χρηματοδότησης ΜΜΕ και οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας· τονίζει ότι οι εν λόγω εμπειρίες θα πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο της εκπόνησης του επόμενου ΠΔΠ·

7.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα περάσει σε στάδιο πλήρους λειτουργίας μόνο εφόσον υιοθετεί όλο και περισσότερα σχέδια μικρής κλίμακας που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάχυση του προγράμματος στα σχολεία ή μεταξύ των νέων και αύξηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ, έτσι ώστε να καταστεί το πρόγραμμα πιο αποδοτικό ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών του στόχων· επικροτεί, επομένως, όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και οι εθνικοί οργανισμοί για τη βελτίωση όχι μόνο της οικονομικής διαφάνειας αλλά και των διαδικασιών απλούστευσης για τους επικεφαλής των έργων·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τους πρακτικά ανύπαρκτους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του τομέα 3 του τρέχοντος ΠΔΠ («Ασφάλεια και ιθαγένεια») και ζητεί στην επόμενη συνεδρίαση να προβλεφθούν για τον εν λόγω τομέα οι απαραίτητοι πόροι καθώς και επαρκής ευελιξία, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

9.  συνιστά στην Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην υλοποίηση του μηχανισμού οικονομικής εγγύησης του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, η οποία καθυστερεί εδώ και αρκετούς μήνες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολιτιστικές ΜΚΟ και οι μικρές ενώσεις δεν θα είναι επιλέξιμες για τον συγκεκριμένο μηχανισμό ενώ δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν μόνο ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας· συνιστά τη διεξαγωγή διεξοδικής ανάλυσης των εμπειριών που θα αποκομιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να ελεγχθούν η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα ενός τέτοιου μηχανισμού ο οποίος θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME)·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τη στάση τους σχετικά με το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες», το μόνο πρόγραμμα που εξασφαλίζει την άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών, και να εξασφαλίσουν για το εν λόγω πρόγραμμα έναν ικανό συμπληρωματικό προϋπολογισμό μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατή η καλύτερη υλοποίηση των στόχων του προγράμματος και η αποφυγή περαιτέρω δυσαρέσκειας μεταξύ των συμμετεχόντων στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· καταδικάζει το γεγονός ότι, έχοντας υποστεί παράλογες περικοπές, το πρόγραμμα δεν μπορεί να δεχτεί παρά μόνο έναν εξαιρετικά χαμηλό αριθμό έργων, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε αιτιολογημένη στα όμματα των πολιτών της ΕΕ, και μάλιστα στην τρέχουσα περίοδο κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η ΕΕ, η δήλωση των 28 υπουργών Παιδείας στο Παρίσι, στις 17 Μαρτίου 2015(1), δίνει έμφαση στον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου και στις συνδυασμένες προσπάθειες των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης, της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και στη διατήρηση ενός πλαισίου ίσων ευκαιριών για όλους· σημειώνει ότι κύριο χαρακτηριστικό των σημερινών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας, της νεολαίας και του αθλητισμού είναι η δυνητική τους προσθετικότητα και οι συνέργειες όσον αφορά τις πολιτικές για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων και, κατά συνέπεια, επισημαίνει στα θεσμικά όργανα την ανάγκη η απάντηση που θα δοθεί στη μεταναστευτική να προβλέπει πρόσθετους πόρους, τόσο στα προγράμματα άμεσης διαχείρισης και στα διαρθρωτικά ταμεία, όσο και στα συναφή κονδύλια του προϋπολογισμού·

12.  υπογραμμίζει ότι η προσφυγική κρίση που βιώνει η ΕΕ έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και απαιτεί, συνεπώς, τη θέσπιση ειδικού, κατάλληλου και βιώσιμου μηχανισμού χρηματοδότησης, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την πολιτιστική ένταξη·

13.  σημειώνει ότι η αναντιστοιχία μεταξύ του επταετούς προγραμματισμού του ΠΔΠ και του δεκαετούς προγραμματισμού των πολιτικών και στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη συνεκτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων της Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης της περιόδου προγραμματισμού του ΠΔΠ κατά τρόπο ώστε να ευθυγραμμίζεται μεν με την εκλογική εντολή, αλλά να επιτρέπει παράλληλα έναν μακρόπνοο προγραμματισμό·

14.  υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ της διαδικασίας της επανεξέτασης και της αναθεώρησης του ΠΔΠ, λαμβανομένου υπόψη ότι με την αναθεώρηση πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ουσιώδους τροποποίησης των τομέων, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμοποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού· υποστηρίζει ένθερμα, ως εκ τούτου, το έργο της διοργανικής ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους, ως διαρθρωτική λύση για ορισμένα από τα εγγενή προβλήματα του πολυετούς προγραμματισμού του προϋπολογισμού της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Martina Michels, Илхан Кючюк

(1)

Δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης (Δήλωση του Παρισιού) που εγκρίθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Μαρτίου 2015.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (3.6.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Laura Agea

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι, υπό το φως της πρωτοφανούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει διαμορφωθεί στο μεταναστευτικό, τα σημερινά ανώτατα όρια του ΠΔΠ 2014-2020 – ιδίως του τομέα 3 – έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή και δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς ούτε την ενδυνάμωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας ούτε τον αυξανόμενο αριθμό των καθηκόντων και προκλήσεων που παρουσιάζονται στο πλαίσιό του, συμπεριλαμβανομένων του διαρθρωτικού φαινομένου της μετανάστευσης και των απαιτήσεων που αφορούν την ασφάλεια· υπενθυμίζει ότι οι πόροι του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) έχουν στην ουσία ήδη εξαντληθεί· υπενθυμίζει ότι έχει γίνει ήδη εκτεταμένη χρήση των υπαρχόντων μηχανισμών ευελιξίας του ΠΔΠ, με αποτέλεσμα να περιοριστεί δραστικά η χρηματοδοτική ευελιξία που θα υπάρχει τα επόμενα οικονομικά έτη·

2.  παρά το γεγονός ότι έχει γίνει ήδη εκτεταμένη χρήση των υπαρχόντων μηχανισμών ευελιξίας του ΠΔΠ, ζητεί να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από αυτούς τα κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο, ιδίως μέσω της «ρήτρας εξαιρετικών περιστάσεων» που περιλαμβάνεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

3.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η διάθεση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση (ενέργειες διάσωσης, αναχαίτισης, υποδοχής, καταγραφής, ελέγχου, στέγασης, μεταφοράς, μετεγκατάστασης, επιστροφής και ένταξης) και για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προκλήσεων εντός και εκτός της ΕΕ, για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου γνήσιου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, τη διαχείριση των κοινών εξωτερικών συνόρων και την εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας του χώρου Σένγκεν καθώς και για την υποστήριξη της ένταξης και την πρόληψη των διακρίσεων (ιδίως εις βάρος των γυναικών), του ρατσισμού και της ξενοφοβίας·

4.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει πολιτικές που εστιάζουν περισσότερο στην ένταξη και λιγότερο στην ασφάλεια· ζητεί να αξιοποιηθούν πλήρως τα υφιστάμενα εργαλεία και οι δυνατότητες στον τομέα της ασφάλειας πριν αποφασιστούν νέες κατανομές, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας και επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη·

5.  χαιρετίζει τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο εσωτερικό της ΕΕ, ιδίως για να αντιμετωπισθεί η μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων· θέτει ωστόσο υπό αμφισβήτηση την επιλογή του άρθρου 122, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομικής βάσης για τη δημιουργία του νέου αυτού εργαλείου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται επαρκής συμμετοχή του Κοινοβουλίου· εκφράζει ανησυχία για την πρόθεση της Επιτροπής να χρηματοδοτήσει αυτόν τον μηχανισμό από τον τομέα 3 του ΠΔΠ, και συγκεκριμένα από το ΤΑΜΕ, που ήδη χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και χρηματοδοτείται ανεπαρκώς· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για αυτό το μέσο ώστε να μην υπάρξει αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες και στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του ΤΑΜΕ·

6.  εκφράζει επιδοκιμασία για την προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου στον τομέα 3 για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό της Ένωσης· φρονεί ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η μελλοντική χρηματοδότηση αυτής της "στήριξης" θα παρέχεται πέραν και εκτός των ανωτάτων ορίων, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή της κατανομής των πόρων σύμφωνα με τις επιτόπιες εξελίξεις και τις αλλαγές στις πολιτικές προτεραιότητες·

7.  ζητεί να αναθεωρηθεί το ΤΑΜΕ και να διατεθούν περισσότεροι πόροι· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός και το προσωπικό των ευρωπαϊκών οργανισμών που διαχειρίζονται την μεταναστευτική πίεση, και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και του FRONTEX, θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω, ώστε οι οργανισμοί αυτοί να είναι σε θέση να παρέχουν ουσιαστική στήριξη στα κράτη μέλη και να εγγυώνται την επίτευξη των στόχων τους· πιστεύει ότι θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πόροι για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και τονίζει ότι οι πόροι που προορίζονται για έρευνα και διάσωση έχουν σήμερα εσφαλμένα περιληφθεί στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)·

8.  σημειώνει ότι η Επιτροπή σύναψε πρόσφατα συμφωνία με την Τουρκία για τη δημιουργία Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία με προϋπολογισμό ύψους έξι δισεκατομμυρίων ευρώ· εκφράζει την ανησυχία του για την καθιέρωση χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ, δεδομένου ότι απειλούν τον ενιαίο χαρακτήρα του και παρακάμπτουν την διαδικασία για τον προϋπολογισμό η οποία απαιτεί τη συμμετοχή και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου σε κανένα στάδιο της έγκρισης· εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει αυτή η συμφωνία στον προϋπολογισμό του 2017· τονίζει ότι το κονδύλιο αυτό, όπως και άλλα παρόμοια κονδύλια, δεν θα πρέπει να προωθεί μέτρα καταστολής ή οποιαδήποτε δράση ενδέχεται να παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη χρήση αυτών των κονδυλίων και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει ότι η στήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών για τους πρόσφυγες θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την τακτική αναπτυξιακή βοήθεια και να μην την υποκαθιστά·

9.  πιστεύει ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της τρομοκρατίας στην Ευρώπη· ζητεί νέα χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων στο εσωτερικό της ΕΕ· πιστεύει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· ζητεί να μην μειωθούν τα κονδύλια για σχέδια που στοχεύουν στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

10.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να παρασχεθούν στο ΤΕΑ επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τους στόχους του, ιδίως στον τομέα της ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι όλες οι πράξεις του πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

11.  ζητεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια, το οποίο έχει στόχο την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε μορφής διακρίσεων, ιδίως στο πλαίσιο της αυξανόμενης μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη·

12.  αναμένει ότι θα συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές, λόγω της συνέχισης της πολιτικής αστάθειας και των συγκρούσεων σε πολλές περιοχές και της έλλειψης νόμιμων μέσων πρόσβασης στην ΕΕ τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για τους μετανάστες· ζητεί να διενεργηθεί επικαιροποιημένη εκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που αναμένονται έως τη λήξη του ΠΔΠ· ζητεί αναθεώρηση του ΠΔΠ το 2017 για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία του ΠΔΠ ούτως ώστε να προσαρμοστεί η ικανότητά του να αντιδρά σε καταστάσεις που δεν είχαν προβλεφθεί τη στιγμή της έγκρισής του· ζητεί κατάλληλη αναθεώρηση προς τα επάνω των κατηγοριών 3 και 4 και εξασφάλιση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τόσο τα δημοσιονομικά όσο και τα νομοθετικά μέτρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Илхан Кючюк, Keith Taylor, Lieve Wierinck


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (31.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pedro Silva Pereira

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιμένει στην πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον διοργανικό διάλογο σχετικά με τον ρόλο, τη διάρθρωση, τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα αποτελέσματα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) σύμφωνα με την εντολή του όπως εγκρίθηκε από την ολομέλεια·

2.  ζητεί μια ολοκληρωμένη, ευρεία και ουσιαστική επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ η οποία, στη συνέχεια, θα οδηγήσει σε υποχρεωτική νομοθετική αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.1311/2013 του Συμβουλίου, και της συνοδευτικής διοργανικής συμφωνίας, η οποία θα καλύπτει τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται βάσει του σημερινού πλαισίου·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση την χρήση των ειδικών μέσων και των μέσων ευελιξίας στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες που επικρατούν στην Ένωση· υπενθυμίζει, ιδίως, την εστίαση στην εμφάνιση της μετανάστευσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες λόγω της οικονομικής κρίσης· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη διάθεσης, κατά την αναθεώρηση του ΠΔΠ, περισσότερων πόρων στους σχετικούς τομείς, προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να παράσχει πιο δομημένη απάντηση στην τρέχουσα ανθρωπιστική και οικονομική κρίση· ζητεί να επιδειχθεί ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επάρκεια οι εν λόγω συνθήκες· επισημαίνει εντούτοις ότι η ΕΕ δεν πρέπει στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις να θέτει σε κίνδυνο την κατανομή πόρων για σκοπούς που άπτονται της συνοχής· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση της ευελιξίας θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311, πρώτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, «η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της»· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συσσώρευση των απλήρωτων λογαριασμών από τους προηγούμενους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς και η έλλειψη μέσων για την αντιμετώπιση κρίσεων και προκλήσεων, τρεχουσών ή επικείμενων, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης των προσφύγων, της ροής των μεταναστών, του συντονισμού του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, της ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, της υποστήριξης και του συντονισμού του τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, της στήριξης των μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για περισσότερες ευρωπαϊκές δράσεις και κεφάλαια·

5.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να μεταρρυθμιστεί το σύστημα χρηματοδότησης του ΠΔΠ ιδίως μέσω της δημιουργίας νέων και γνησίων ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τα λοιπά έσοδα της φορολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να καταρτίζεται ένας προϋπολογισμός που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους ίδιους πόρους όπως προβλέπεται από το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, και, συνεπώς, παροτρύνει το Συμβούλιο να δεσμευτεί ότι θα εξετάσει το ζήτημα, με την επιφύλαξη της τελικής έκθεσης της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· παροτρύνει επίσης το Συμβούλιο να μελετήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας φορολογικής και δημοσιονομικής ικανότητας εντός της ευρωζώνης υπογραμμίζει ότι κάθε νέο μέσο θα πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά εκτός των ανωτάτων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, και να χρηματοδοτείται από πραγματικούς ιδίους πόρους·

6.   υπογραμμίζει την ανάγκη της ενότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ για λόγους δημοκρατικής λογοδοσίας και διαφάνειας·

7.  ζητεί να διεξαχθεί, από κοινού με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ένας διαφανής, ενημερωμένος και αποδοτικός διάλογος με θέμα την καταλληλότερη διάρκεια των δημοσιονομικών πλαισίων της περιόδου μετά το 2020, ούτως ώστε να ευθυγραμμίζεται η διάρκεια του ΠΔΠ με τον πολιτικό κύκλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 312, πρώτη παράγραφος της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη, κατά κύριο λόγο, αφενός, τις συνέπειες των πλαισίων για τους κύκλους προγραμματισμού και υλοποίησης της κάθε πολιτικής και, αφετέρου, την ανάγκη για ένα βαθμό ευελιξίας και για μηχανισμούς επανεξέτασης, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ σταθερότητας, προβλεψιμότητας και ευελιξίας·

8.  ζητεί την ενεργοποίηση των διαθέσιμων ρητρών «γέφυρας» όσον αφορά τόσο τον κανονισμό ΠΔΠ, όπως προβλέπει το άρθρο 312 παράγραφος 2 της ΣΛΕE, όσο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τους ίδιους πόρους, όπως προβλέπει το άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας μετάβασης από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία·

9.  εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω εξορθολογισμού και απλούστευσης των κανονισμών για την εφαρμογή του ΠΔΠ και αντίστοιχων ταμείων, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στην διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Gerolf Annemans, Helmut Scholz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Arne Lietz, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jarosław Wałęsa


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (25.5.2016)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

(2015/2353(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Clare Moody

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη του 2008 με στόχο την αποτίμηση της σκοπιμότητας, και των εναλλακτικών δυνατοτήτων, της εισαγωγής στοιχείων συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΕΕ, την οποία ζήτησε η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής, επιβεβαίωσε ότι, παρά τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να καταρτισθεί με συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων και ότι η συνεκτίμηση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού, από τον σχεδιασμό και την προετοιμασία μέχρι τον λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγηση·

1.  αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης αξία της ΕΕ η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ προκειμένου να γίνει πράξη· επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να αποτελέσει στόχο πολιτικής στους τίτλους του προϋπολογισμού, ότι, ομοίως, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να αναγνωριστεί στους τίτλους του προϋπολογισμού ως μέθοδος εκτέλεσης και ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλα τα στάδια, αλλά ότι η πρόοδος σε αυτό το ζήτημα σε σχέση με το σύνολο των πολιτικών είναι οριακή· αναμένει, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να εκπονήσει μια μεθοδολογία για τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, την οποία και θα εφαρμόσει στον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι χρειάζονται προγραμματισμένοι και επαρκείς πόροι προκειμένου οι πολιτικές για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου να είναι αποτελεσματικές και να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της ισότητας των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η μεσοπρόθεσμη επανεξέταση του ΠΔΠ αποτελεί ευκαιρία για να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, δεδομένου του θεματολογίου της πρωτοβουλίας «Προϋπολογισμός που φέρνει αποτελέσματα», και για να υποβληθούν νέοι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί στόχοι οι οποίοι θα βασίζονται μεταξύ άλλων στην αποτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, προκειμένου να ενσωματωθεί πραγματικά η διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση στο θεματολόγιο της πρωτοβουλίας «Προϋπολογισμός που φέρνει αποτελέσματα» ως μια ευκαιρία να αποφέρουν οι δημοσιονομικές δαπάνες ολοκληρωμένα οφέλη στο ζήτημα της ισότητας των φύλων με κάθε ευρώ που δαπανάται· αναγνωρίζει επίσης ότι τα μέτρα απλούστευσης που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο της πρωτοβουλίας «Προϋπολογισμός που φέρνει αποτελέσματα» δεν πρέπει να υλοποιηθούν εις βάρος επενδύσεων που μπορούν να επιφέρουν θετικές αλλαγές για την επίτευξη της ισότητας των φύλων·

3.  εφιστά την προσοχή στους στόχους ως προς τη διάσταση του φύλου που υπάρχουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», δηλαδή την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στο 75% και την επίτευξη της ίσης αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών, την επίτευξη ίσης κατανομής των βουλευτικών εδρών μεταξύ των φύλων στα εθνικά κοινοβούλιο και ίσου αριθμού γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων, στόχοι από την επίτευξη των οποίων απέχουμε πολύ· εφιστά επίσης την προσοχή στις συναφείς προτεραιότητες του ΕΚ στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», που περιλαμβάνουν την προαγωγή της ισότητας των φύλων, ιδίως στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· επισημαίνει ότι η επανεξέταση του ΠΔΠ πρέπει να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των στόχων και, εάν κριθεί σκόπιμο, να αναθεωρήσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επίτευξή τους·

4.  επισημαίνει ότι, παρά την κοινή δήλωση περί ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ, δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής κανένα συγκεκριμένο μέτρο· ζητεί να υπάρξει αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω δήλωσης στις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού και ακόμη πιο αποτελεσματική ενσωμάτωσή της στην επανεξέταση του ΠΔΠ·

5.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 55% των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2016 είναι γυναίκες και παιδιά· ζητεί, δεδομένου ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και διατρέχουν κίνδυνο σε δυσανάλογο βαθμό σε καταστάσεις κρίσης και συγκρούσεων, να εξεταστούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΔΠ χρηματοδοτικά εργαλεία στοχευμένα στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών, μεταξύ άλλων για υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, στον Τομέα 3 («Ασφάλεια και ιθαγένεια») και στον Τομέα 4 («Η Ευρώπη στον κόσμο»), μέτρα ειδικά σχεδιασμένα για την ενσωμάτωση γυναικών και παιδιών προσφύγων και αιτούντων άσυλο στη χώρα υποδοχής τους, όπως μαθήματα γλωσσών, εκπαίδευση και υπηρεσίες παιδικής μέριμνας που χαρακτηρίζονται από ευελιξία, και μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του αρχικού εκτοπισμού τους·

6.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της μέριμνας, όπως σε υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, κοινωνικής μέριμνας και σε υπηρεσίες μακροπρόθεσμης φροντίδας και φροντίδας για τους ηλικιωμένους, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, αποτελούν κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύουν την ισότητα των φύλων και επιτρέπουν σε περισσότερες γυναίκες να επανέλθουν σε εργασία πλήρους απασχόλησης, ή να αναλάβουν τέτοια εργασία, δεδομένου ότι οι γυναίκες δαπανούν διπλάσιο έως δεκαπλάσιο χρόνο σε μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας σε σχέση με τους άνδρες· ζητεί να χρησιμοποιηθεί η αναθεώρηση του ΠΔΠ προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην Ευρώπη στο πλαίσιο του θεματολογίου για την απασχόληση και την ανάπτυξη και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, με ειδική πρόβλεψη για επενδύσεις στην εκπαίδευση των γυναικών στην επιχειρηματικότητα· σημειώνει ότι, όταν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους δημιουργίας θέσεων εργασίας σε περιόδους ύφεσης, αυτό το είδος δαπανών σπάνια θεωρείται κατάλληλη μορφή επενδύσεων, και μάλιστα συχνά παρατηρείται το αντίθετο, δεδομένου ότι οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, την υγεία, την παιδική μέριμνα και τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας περικόπτονται σε πολλές χώρες στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για μείωση του ελλείμματος· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η παραμέληση των κοινωνικών υποδομών αντικατοπτρίζει μια έμφυλη προκατάληψη στην οικονομική σκέψη και μπορεί να απορρέει από τον καταμερισμό της εργασίας κατά φύλο και τον διαχωρισμό με βάση το φύλο στον τομέα της απασχόλησης, στοιχείο το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στη διεύρυνση της διαφοράς στις αμοιβές των δύο φύλων στην Ευρώπη· θεωρεί ότι η επανεξέταση του ΠΔΠ αποτελεί ευκαιρία για την ανάληψη δράσης με στόχο την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης·

7.  επαναλαμβάνει ότι τα προγράμματα «Δάφνη» έπαιξαν θεμελιώδη ρόλο στην καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών στην ΕΕ, αλλά θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν θεωρούνται πλέον χωριστός και αυτοτελής τομέας δαπανών· υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή οικονομική υποστήριξη και περισσότερη σαφήνεια ως προς τους τρόπους με τους οποίους θα επιδιωχθεί ο στόχος αυτός στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»· εμμένει στην άποψη ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια φτάνουν στις επιτόπιες οργανώσεις βάσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίησή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Marijana Petir, Pina Picierno, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Arne Gericke, Clare Moody

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Ulrike Rodust, Siôn Simon


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Mercedes Bresso, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου