Διαδικασία : 2015/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0225/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0225/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 6
CRE 15/09/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0360

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 873kWORD 291k
1.7.2016
PE 575.375v02-00 A8-0225/2016

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)

(2015/2116(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Renate Weber

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)

(2015/2116(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 2 και 5, καθώς και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως τα άρθρα 6, 8, 10, 19 και 153,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα τα άρθρα 20, 21, 23 και 26,

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε αυτόν,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οκτώβριος 2015),

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων, Hans Bielefeldt, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το ψήφισμα 68/170 της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία για την ισότητα των φύλων (οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(2)),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («η οδηγία»)(3),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που εξέδωσε το Συμβούλιο την 24η Ιουνίου 2013 για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής («οδηγία για τη φυλετική ισότητα») και της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση») (COM(2014)0002),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους – Στρατηγική-πλαίσιο» (COM(2005)0224),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία του 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη(7),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ)(15),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ όσον αφορά την αρχή της μη διάκρισης βάσει θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή ανάλυση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «The Employment Equality Directive – Evaluation of its implementation» (Αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments» (Εύλογες προσαρμογές και προστατευόμενα εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία: Κόστος και απόδοση των επενδύσεων),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Differential Treatment of Workers under 25 with a View to their Access to the Labour Market» (Διαφοροποιημένη μεταχείριση των εργαζομένων κάτω των 25 ετών όσον αφορά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ "Εγγυήσεις για τη νεολαία": τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης»,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Μπράιτον και τα συμπεράσματα της διάσκεψης υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον στις 19 και 20 Απριλίου 2012(16),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 10 έτη μετά την αρχική εφαρμογή των οδηγιών περί ισότητας,

–  έχοντας υπόψη τη συγκριτική νομική ανάλυση εκ μέρους του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία ενάντια στις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0225/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζεται στη ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα 28 κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για την ισότητα και την απασχόληση και, παρά τις διαφορές σε επίπεδο μεταφοράς και εφαρμογής, έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες σε θέματα ίσης μεταχείρισης απαγορεύουν τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες διακρίσεις, καθώς και την παρενόχληση και τις διοικητικές εντολές για εφαρμογή διακρίσεων·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν όλα τα κράτη μέλη ώστε, παράλληλα με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, να θεσπίσουν νομοθετικά μέσα τα οποία να προβλέπουν συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και δομές κοινωνικής προστασίας για τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις, συνοδευόμενα από δράσεις με στόχο την άρση των εμποδίων που δεν τους επιτρέπουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επισήμανε στη δεύτερη έκθεση εφαρμογής της ότι δεν αρκεί μόνο η νομοθεσία για να διασφαλίσει την πλήρη ισότητα, και ότι πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ήδη παρεχόμενη προστασία, σε συνδυασμό με τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ και την ενίσχυση των εθνικών φορέων ισότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διακριτική μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας θα γίνει πραγματικότητα μόνον εάν οι διακρίσεις καταπολεμηθούν πλήρως σε όλους τους τομείς της ζωής μαζί με άλλα εμπόδια τα οποία, περιορίζονται στην ελευθερία και την ισότητα, παρεμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη ενός ατόμου και δεν επιτρέπουν στους εργαζομένους να συμμετάσχουν πραγματικά στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των κρατών μελών·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση Römer κατά Freie und Hansestadt Hamburg(17) τόνισε ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση δεν καθιερώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχολήσεως και της εργασίας, αλλά παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων που οφείλονται σε διάφορους λόγους·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ η αντίληψη της ύπαρξης διακρίσεων έχει αυξηθεί, πολλά θύματα διακρίσεων εξακολουθούν να μην έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους ή δεν τολμούν να κινήσουν νομικές διαδικασίες κατά πρακτικών οι οποίες εισάγουν διακρίσεις, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές των κρατών μελών είτε η ύπαρξη πολύπλοκων και χρονοβόρων νομικών διαδικασιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία που συνέλεξε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δείχνουν ότι ο ρατσιμός, η ξενοφοβία, η ομοφοβία και η τρανσφοβία καθώς και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας είναι ευρέως διαδεδομένα φαινόμενα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών σε όλη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα δείχνεί όλο και μεγαλύτερη ανοχή στην εξτρεμιστική, ρατσιστική και ξενοφοβική ρητορική που εκμεταλλεύεται τους φόβους σχετικά με την ανεργία, το μεταναστευτικό, την αποξένωση που οφείλεται εν μέρει στις μεταναστευτικές ροές και την ασφάλεια, όταν έρχεται αντιμέτωπο με την τρομοκρατία και άλλες γεωπολιτικές προκλήσεις, γεγονός που υπονομεύει τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(18) (FRA) για τα άτομα ΛΟΑΔ και την έκθεση του FRA με τίτλο «Being Trans in Europe» (Η διεμφυλικότητα στην Ευρώπη)(19), στην οποία επισημαίνεται η διαρκής διακριτική μεταχείριση των ατόμων ΛΟΑΔ όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την παρουσία τους σε αυτήν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις, όμως τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας καθώς και να θεσπίσουν θετικά μέτρα στον τομέα αυτό στις εθνικές τους νομοθεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία αφ’ εαυτής δεν αρκεί για να διασφαλίσει την πλήρη ισότητα και πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλα μέτρα πολιτικής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αποτελούν θύματα αρνητικών διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, αυτό δε ισχύει ιδίως για τις εγκύους και τις μητέρες καθώς και για τις μητέρες που θηλάζουν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση καλύπτει μόνο την ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων, την αναπηρία, την ηλικία και τον γενετήσιο προσανατολισμό, όμως τα κράτη μέλη οφείλουν, επίσης, σύμφωνα με την οδηγία για τη φυλετική ισότητα, να καταπολεμούν τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής και εθνότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μερικές φορές, όταν πρόκειται για ζητήματα διακρίσεων στην απασχόληση, η θρησκεία την οποία πραγματικά ή υποθετικά πρεσβεύει ένα άτομο χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της φυλής·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στα κράτη μέλη είναι πολύ κάτω του 50%, σε σύγκριση με το ποσοστό απασχόλησης άνω του 70% που καταλαμβάνει ο γενικός πληθυσμός, και το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία (18,3%) είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του γενικού πληθυσμού (9,9%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πίσω από τα μέσα αυτά ποσοστά της ΕΕ κρύβονται μεγάλες διαφορές σε επίπεδο χωρών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυρίως οι γυναίκες φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των λοιπών εξαρτημένων ατόμων, της οικογένειας και του νοικοκυριού, και ότι η ευθύνη αυτή είναι μεγαλύτερη αν έχουν παιδιά με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ευθύνες έχουν άμεση επίδραση στη σταδιοδρομία των γυναικών και επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες απασχόλησής τους, όταν για παράδειγμα τις υποχρεώνουν να προσφεύγουν σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή σε πιο επισφαλείς μορφές απασχόλησης, και ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες, ιδίως οι μόνες μητέρες, συγκαταλέγονται πολύ πιο συχνά μεταξύ των φτωχών εργαζόμενων και ότι όλα τα μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να εστιάζουν στις μονογονεϊκές οικογένειες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρύ φάσμα προσόντων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι γυναίκες λόγω της ανάληψης οικογενειακών ευθυνών εμπλουτίζει τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεξιότητες αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται από την κοινωνία και τους εργοδότες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια μείζονα οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην προσωπική τους ζωή, καθώς αυτές είναι πιο πιθανόν να βρεθούν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, να καταστούν άνεργες και να μην έχουν κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πραγματικά αποτελεσματικής νομοθεσίας που να προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος των εργαζόμενων γονέων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο μέτρα πολιτικής όπως η οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους μέτρα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας για τις γυναίκες στον τομέα της απασχόλησης και να βελτιώσουν την πρόσβαση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία πρέπει να θεωρείται εργαλείο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με κανονιστικές διαδικασίες και εκστρατείες προκειμένου να γίνει πράξη η ισότητα των φύλων, όχι μόνο στη νομοθεσία, αλλά και στην κοινή γνώμη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται πολλαπλές, άμεσες και έμμεσες διακρίσεις στην αγορά εργασίας, παρά την εφαρμογή σε θεωρητικό επίπεδο της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές έμμεσων διακρίσεων, και πρέπει όλες να καλύπτονται από τον ενιαίο ορισμό, καθώς οι διακρίσεις δημιουργούνται όταν διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται σε παρόμοιες καταστάσεις ή όταν ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν έχουν πάντοτε επίγνωση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της υπάρχουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την ισότητα και τις διακρίσεις, ή αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της καταγγελίας περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης· τονίζοντας, ως εκ τούτου, τη σημασία της ενημέρωσης και των εντύπων με οδηγίες, των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των δικτυακών πυλών πληροφόρησης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ισότητα στην απασχόληση, μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο με πολιτικές που διασφαλίζουν την καλύτερη κατανομή του πλούτου, στη βάση της αύξησης των πραγματικών μισθών, της προώθησης της ρύθμισης της εργασίας και του ωραρίου εργασίας και της προστασίας της εργασίας, ιδίως μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κατοχύρωσης της καθολικής, δωρεάν και ποιοτικής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης·

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ένας στους πέντε νέους αναζητεί εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το συνολικό οικονομικό κόστος της ανεργίας των νέων υπολογίζεται σε 153 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως(20), και ότι το πρόσθετο κοινωνικό κόστος είναι πολύ ανησυχητικό·

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τα στοιχεία της έκτης ευρωπαϊκής έρευνας του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας (EWCS)(21), επιβεβαιώνεται ότι τα τελευταία 10 έτη έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των διακρίσεων σε βάρος εργαζομένων βάσει δικής τους δήλωσης·

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τα στοιχεία της έκτης ευρωπαϊκής έρευνας του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας, προκύπτει ότι το 7% των εργαζομένων αναφέρει ότι έχει υποστεί διάκριση για έναν τουλάχιστον λόγο και ότι οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι έχουν υποστεί πολλαπλές διακρίσεις·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με αναπηρία στην ΕΕ (44%) είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών με αναπηρία (52%), και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ηλικιακή ομάδα 55-65 σε ορισμένα κράτη μέλη είναι σχεδόν ίσο ή μικρότερο του 30%, και ότι το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση είναι το υψηλότερο (14,5 ποσοστιαίες μονάδες) σε σύγκριση με το χάσμα στις μεσαίες (30-54 ετών - 12,4 ποσοστιαίες μονάδες) και νεότερες (20-29 ετών - 8,3 ποσοστιαίες μονάδες) ηλικιακές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ των νεότερων και πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, ιδίως γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής και της μεταφοράς της οδηγίας 2006/54/EΚ, και ότι το Κοινοβούλιο, στην έκθεσή του της 25ης Ιουνίου 2015, εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την υλοποίηση των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, στερεότυπα και εμπόδια λόγω ηλικίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικίας πλήττουν όλες τις ηλικιακές ομάδες και, λόγω των συνεπειών της, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτισμένη κοινωνία που αποβλέπει στην επίτευξη των κοινωνικών και οικονομικών στόχων της χρειάζεται την εμπειρία, την συμβολή και τον πλούτο των ιδεών όλων των γενεών, βασιζόμενη ταυτόχρονα στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών·

1.   επικροτεί το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει στα συντάγματά τους τη γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι συγκεκριμένων λόγων διακρίσεων· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι λίγα μόνο κράτη μέλη διασφαλίζουν συστηματικά ότι όλα τα υφιστάμενα νομικά κείμενα συμμορφώνονται με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, και ακόμα λιγότερα κράτη μέλη τα εφαρμόζουν συστηματικά(22), ενώ οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας πολλών Ευρωπαίων·

2.   εκφράζει την ελπίδα να άρουν όλα τα κράτη μέλη τα εμπόδια φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής φύσεως που παρακωλύουν την ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της ισότητας και περιορίζουν την ελευθερία των ευρωπαίων πολιτών·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αντίληψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλένδετα είναι μια αρχή του δικαίου που παραμένει περισσότερο θεωρία παρά πράξη, δεδομένου ότι οι διάφορες πτυχές της ανθρώπινης φύσης αντιμετωπίζονται χωριστά από τα υπάρχοντα νομικά μέσα της ΕΕ·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση των περιπτώσεων διακριτικής μεταχείρισης και παρενόχλησης, μεταξύ άλλων, στον χώρο εργασίας, ιδίως λόγω φύλου, εθνικότητας, κοινωνικού υπόβαθρου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, εθνοτικής καταγωγής, και θρησκείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μουσουλμάνες και τα άτομα ΛΟΑΔΜ· εκφράζει τη λύπη του ταυτόχρονα για τη γενικότερη ελλιπή αναφορά κάθε μορφής διακρίσεων, ιδιαίτερα των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε όλους τους τύπους διακρίσεων κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και τονίζει την ανάγκη να συνειδητοποιήσουν οι ΛΟΑΔΜ τα δικαιώματά τους, π.χ. μέσω φορέων αρμόδιων για θέματα ισότητας, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων εργοδοτών·

5.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν και καλεί το Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο προκειμένου να εξευρεθεί μία ρεαλιστική λύση και να επισπεύσει, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, την έκδοση της οριζόντιας οδηγίας κατά των διακρίσεων της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή το 2008 και υπερψήφισε το Κοινοβούλιο· θεωρεί ως προϋπόθεση τη διασφάλιση ενός ενοποιημένου και συνεκτικού πλαισίου δικαίου της ΕΕ, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από τις διακρίσεις βάσει θρησκείας και πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού σε τομείς πέραν της απασχόλησης· σημειώνει ότι δεν πρέπει να γίνεται δεκτός κανένας αδικαιολόγητος περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας· θεωρεί ότι η ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους αποτελεί επίσης καίριο στοιχείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο περιβάλλον εργασίας είναι διαδεδομένα ανάλογα εγκλήματα·

6.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όλες οι μορφές διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών και των επικαλυπτόμενων διακρίσεων, παρεμποδίζουν, σε μεγάλο βαθμό, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και συνιστούν εμπόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία γίνονται συχνά αντικείμενο τέτοιων ειδών διάκρισης·

7.  επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη νομολογίας που να παρέχει ερμηνεία των «έμμεσων διακρίσεων» σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και τις δυσκολίες που προκάλεσε ο ορισμός τους κατά τη μεταφορά της οδηγίας σε ορισμένα κράτη μέλη· συνιστά την παροχή συμβουλών από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη σε τέτοιες περιπτώσεις ερμηνευτικών δυσχερειών·

8.  σημειώνει ότι η μη διακριτική μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας θα γίνει πραγματικότητα μόνο εάν οι διακρίσεις καταπολεμηθούν πλήρως σε όλους τους τομείς της ζωής μέσω, μεταξύ άλλων, κοινοτικής στήριξης, νομοθεσίας και εργαλείων συντονισμού, όπως στρατηγικές και πλαίσια τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας λήψης μέτρων θετικής δράσης·

Θρησκεία και πεποιθήσεις

9.  σημειώνει ότι η απαγόρευση των διακρίσεων για λόγους θρησκείας ή πεποιθήσεων έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη, μολονότι στην οδηγία δεν δίνεται ορισμός των εν λόγω όρων(23)·

10.  σημειώνει τον διατομεακό χαρακτήρα των διακρίσεων λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων και των διακρίσεων λόγω φυλής και εθνότητας και φρονεί ότι ορισμένες ομάδες που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες πλήττονται ιδιαιτέρως από διακρίσεις λόγω θρησκείας στην απασχόληση, όπως τεκμηριώνεται από εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες, ιδίως έρευνες που διεξάγει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

11.  είναι της άποψης ότι προστασία από τις διακρίσεις λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχεται προς το παρόν τόσο από το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και από το δίκαιο κατά των διακρίσεων, και υπάρχει αμοιβαία επιρροή μεταξύ των δύο δικαίων·

12.   τονίζει ότι, σύμφωνα με μελέτες, οι θρησκευτικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης είναι οι εβραίοι, οι σιχ και οι μουσουλμάνοι (και ιδίως οι γυναίκες)· συνιστά τη θέσπιση ευρωπαϊκών πλαισίων για εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας·

13.  αναγνωρίζει την εκτενή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον τομέα της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, επικροτεί το ρόλο που αυτό έχει διαδραματίσει με τις αποφάσεις του για την ερμηνεία της οδηγίας στο σύνολό της και προσβλέπει στις πρώτες μελλοντικές αποφάσεις που θα λάβει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ζήτημα αυτό· εκφράζει τη λύπη του όσον αφορά τον μικρό αριθμό υποθέσεων που παραπέμπονται σε δίκη, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον υψηλό αριθμό διακρίσεων που επισημαίνονται σε μελέτες για τη θυματοποίηση αλλά δεν ερευνώνται δικαστικά·

14.  φρονεί ότι η συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων πρέπει να θεωρείται ως σημαντικό στοιχείο των στρατηγικών για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, στο πλαίσιο συνθηκών επιτεινόμενης ξενοφοβίας και ισλαμοφοβίας, οι διακρίσεις εις βάρος θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών, μπορεί να συμβάλει στη θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση ατόμων, να υπονομεύει στην επιτυχή ένταξη των τελευταίων στην αγορά εργασίας και να έχει αντίκτυπο όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη λόγω του καθεστώτος διαμονής τους·

15.   πιστεύει ότι τα δικαστήρια πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην προσπάθεια να διαπιστώσουν εάν η δήλωση θρησκευτικής πεποίθησης γίνεται καλή τη πίστει και όχι στην αξιολόγηση εάν είναι αξιόπιστη ή ορθή μια θρησκεία ή πεποίθηση·

16.   θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερη εναρμόνιση των αποφάσεων που εκδίδονται τόσο από τα εθνικά δικαστήρια όσο και από το ΕΔΔΑ κατά την αξιολόγηση της αρχής του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους, με γνώμονα τις διατάξεις σχετικά με τη δεοντολογία που βρίσκονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση·

17.  φρονεί, βάσει της υφιστάμενης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο νομολογίας, ότι στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο πρέπει να θεσπιστεί υποχρέωση θέσπισης εύλογων ρυθμίσεων έναντι κάθε αφορμής διακρίσεων (συμπεριλαμβανομένων, συνεπώς, της θρησκείας και των πεποιθήσεων), υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους εργοδότες ή τους παρόχους υπηρεσιών·

18.   καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία συνείδησης, σημειώνει με ανησυχία ότι υπάρχουν κράτη μέλη που στερούν ή διακόπτουν την απασχόληση ικανού και κατάλληλα καταρτισμένου ιατρικού προσωπικού λόγω της αντίρρησης που προβάλλει, για λόγους συνείδησης, σε διαδικασίες ευθανασίας·

19.   είναι της άποψης ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εάν η οδηγία παρέχει προστασία κατά των διακρίσεων λόγω της θρησκείας ή των πεποιθήσεων του εργοδότη·

20.  πιστεύει ότι η γενική εξαίρεση του άρθρου 2 παράγραφος 5 είναι διατυπωμένη κατά τρόπο γενικό και πρέπει να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του προσφυγικού και μεταναστευτικού και ευελπιστεί ότι τα δικαστήρια θα αξιολογήσουν πολύ προσεκτικά τα όριά της σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας·

21.   σημειώνει ότι οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι εργοδότες όσον αφορά τη χρήση θρησκευτικών συμβόλων δεν συνάδουν πάντοτε με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι δεν περιορίζονται σε σαφώς καθορισμένα και αυστηρά πλαίσια ούτε επιδιώκουν την επίτευξη θεμιτών στόχων, και ότι τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα για την άρση των εν λόγω περιορισμών όταν δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ανησυχεί για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη, στο όνομα της ουδετερότητας και του κοσμικού χαρακτήρα, έχουν θεσπίσει γενική απαγόρευση της χρήσης θρησκευτικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε προσπάθειες να επεκταθούν οι εν λόγω περιορισμοί στον ιδιωτικό τομέα·

Αναπηρία

22.   τονίζει ότι «διάκριση λόγω αναπηρίας» αποτελεί κάθε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός λόγω αναπηρίας, που έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα να εμποδίσει ή να αποτρέψει την αναγνώριση, την απόλαυση ή την άσκηση, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό ή κάθε άλλο τομέα· περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων, ακόμη και την άρνηση εύλογων διευκολύνσεων(24)·

23.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ερμηνεύσουν το δίκαιο της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να διαμορφώσουν τη βάση για μια έννοια της αναπηρίας σύμφωνη με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD), που θα συνδυάζει τα στοιχεία εκείνα που εξασφαλίζουν ισότητα στα άτομα με αναπηρία, και που θα αναφέρει την άρνηση παροχής εύλογων διευκολύνσεων ως μορφή διάκρισης σύμφωνα με την CRPD· εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να εφαρμόζουν νομοθεσία που επιβάλλει ποσοστό αναπηρίας 50% και αποδέχεται μόνο επίσημη ιατρική πιστοποίηση·

24.   σημειώνει ότι η οδηγία 2000/78 δεν περιλαμβάνει ορισμό της έννοιας της αναπηρίας· τονίζει ότι ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να προσδιορίσει την έννοια της αναπηρίας ανεξάρτητα στο πλαίσιο της υπόθεσης Chacón Navas· υπενθυμίζει ότι σε περαιτέρω υποθέσεις κατέστη αναγκαία η διευκρίνιση της έννοιας της αναπηρίας καθώς και της έννοιας των εύλογων διευκολύνσεων για άτομα με αναπηρία, τις οποίες οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας (HK Danmark C-335/11 και C 337/11)·

25.   εκφράζει τη λύπη του διότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με αναπηρία είναι κατώτερο του 50%, γεγονός που αποτυπώνει τη διπλή διάκριση που υφίστανται οι γυναίκες αυτές και που δυσχεραίνει την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία·

26.   θεωρεί ότι μια ανίατη ασθένεια, δηλαδή μία νόσος ή σωματική πάθηση που εύλογα αναμένεται να οδηγήσει σε θάνατο μέσα σε 24 μήνες ή και λιγότερο από την ημερομηνία ιατρικής πιστοποίησής της, μπορεί να θεωρηθεί αναπηρία, εφόσον παρεμποδίζει τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου ατόμου στον επαγγελματικό του βίο·

27.   τονίζει την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν εύλογες διευκολύνσεις σε όλους τους εργαζομένους με αναπηρία, στους οποίους μπορούν να περιλαμβάνονται εργαζόμενοι που πάσχουν από ανίατες ασθένειες·

28.   επισημαίνει ότι η φύση ορισμένων ανίατων ασθενειών μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις των σωματικών, διανοητικών ή ψυχικών δυσλειτουργιών και ότι, ως εκ τούτου, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επανεξετάζουν σε τακτική βάση τις εύλογες προσαρμογές προκειμένου να διασφαλίζουν την παροχή πλήρους στήριξης στους εργαζομένους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

29.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται οι εργαζόμενοι με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πάσχουν από ανίατη ασθένεια, από κάθε μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας· επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη προστασίας των εν λόγω εργαζομένων από άδικη απόλυση·

30.  σημειώνει ότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία είναι οικονομικά συμφέρουσες και παρέχουν οφέλη, όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνικής ένταξης, αλλά και σε επίπεδο αυξημένης παραγωγικότητας και μειωμένης τάσης απουσιών(25)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν παρέχουν τις δέουσες εύλογες διευκολύνσεις·

31.   τονίζει τη σημασία της εργασίας για τα άτομα με αναπηρία καθώς και τα άτομα που πάσχουν από σοβαρές, χρόνιες ή ανίατες νόσους και τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων για μία αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που εξασφαλίζουν εγγυήσεις και δικαιώματα και στις δύο αυτές ομάδες·

32.   ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών που συνδέονται με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στο πλαίσιο της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, και να μεριμνήσουν για την τήρηση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρία·

33.  χαιρετίζει το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη προσφέρουν επιχορηγήσεις, επιδόματα ή φορολογικές απαλλαγές, για παράδειγμα, σε εργοδότες που προσφέρουν εύλογες διευκολύνσεις, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κίνητρα στους εργοδότες να παράσχουν διευκολύνσεις στον τόπο εργασίας προκειμένου να προσαρμόσουν και να ανοίξουν την αγορά εργασίας σε άτομα με αναπηρίες και να εξασφαλίσουν ότι όλα τα άτομα απολαμβάνουν και ασκούν, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα, το σύνολο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών· συνιστά τα κράτη μέλη να παρέχουν και η Επιτροπή να υποστηρίζει την εκπαίδευση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά τις εύλογες διευκολύνσεις, προκειμένου να μπορούν αυτές να παρέχουν οδηγίες όσον αφορά τις εύλογες διευκολύνσεις και την αποτροπή του αποκλεισμού συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων· ζητεί τη διενέργεια διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες, με στόχο τον προσδιορισμό κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών για εύλογες προσαρμογές·

34.   τονίζει ότι είναι αναγκαίο σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων οι κοινωνικές ρήτρες να αναγνωρίζονται ως δυνητικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων κοινωνικής πολιτικής· είναι της άποψης ότι η κοινωνικά υπεύθυνη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ένταξης των ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας·

35.   παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλαίσια ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, με σκοπό την εξασφάλιση εύλογων προσαρμογών και προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία·

36.  τονίζει τη σημασία ενός καθολικού προτύπου σχεδιασμού για το δημόσιο χώρο και το περιβάλλον εργασίας που λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, με τη γενική παρατήρηση για την προσβασιμότητα(26) που ενέκρινε η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών στις 11 Απριλίου 2014 και εφιστά την προσοχή στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ για την προσβασιμότητα προκειμένου να επέλθουν μόνιμες βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας όλων των ευρωπαίων εργαζομένων·

37.   καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα για τη δημιουργία μοντέλων έξυπνης εργασίας που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στον χώρο κατοικίας τους, με όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν ως προς την ποιότητα ζωής και την παραγωγικότητα·

38.  επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή των ατόμων με αναπηρίες στο κοινωνικό σύνολο και καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την προσαρμογή των εργασιακών χώρων και την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στα άτομα με αναπηρία κατά την εργασία, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να καταπολεμηθούν η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 7 και το άρθρο 96, παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)(27) προωθούν τις ίσες ευκαιρίες, την απαγόρευση των διακρίσεων και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) γενικά και των επιχειρησιακών προγραμμάτων ειδικότερα, και τονίζει ότι μία εκ των προτέρων αξιολόγηση θα πρέπει να εκτιμά την καταλληλόλητα των σχεδιαζόμενων μέτρων όσον αφορά την προώθηση ισότητας ευκαιριών και την αποτροπή διακρίσεων· φρονεί ότι η ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση θα μπορούσε επίσης να παρέχεται, για παράδειγμα, σε ΜΜΕ που ενθαρρύνουν την εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να παραμείνουν στην αγορά εργασίας·

39.   καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα καθεστώτα ασφάλισης εργασίας με σκοπό την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία·

40.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα οφέλη από τη θέσπιση μέτρων θετικής δράσης όπως, για παράδειγμα, το συνδυασμό παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και χρηματικά κίνητρα, με ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας – π.χ. καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, εκπαίδευση και κατάρτιση, και εύρεση θέσεων εργασίας– με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία·

41.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα συνολικό πλαίσιο μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε ποιοτική εργασία, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής προστίμων λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, τα οποία πρόστιμα θα χρησιμεύσουν για τη χρηματοδότηση της ένταξης στην αγορά εργασίας και άλλων δράσεων στον τομέα αυτό·

42.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν συνεχή στήριξη στους εργοδότες που προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες και να διασφαλιστεί επαρκής στήριξη σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής ζωής, δηλαδή την πρόσληψη, την παραμονή και την επαγγελματική σταδιοδρομία·

43.   καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη των ατόμων με νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία και να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την CRPD προκειμένου να καταπολεμήσουν την προκατάληψη σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των ατόμων με ψυχοκοινωνική αναπηρία, νοητική αναπηρία, των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και άλλων ατόμων με αναπηρία, στους χώρους εργασίας· ζητεί να διατίθεται σε προσβάσιμη μορφή όλο το υλικό που αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση και τις δημόσιες δηλώσεις·

44.   εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στη διενέργεια ενδιάμεσης αξιολόγησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020· προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάσει την εν λόγω στρατηγική με βάση τις καταληκτικές παρατηρήσεις επί της αρχικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, και να συμπεριλάβει στην εν λόγω διαδικασία οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία·

45.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα αντιμετωπίσει τις ανισότητες λόγω ηλικίας κατά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) και της στρατηγικής για την αναπηρία· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προβεί σε σχετική ενημέρωση και να εξετάσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τις διακρίσεις που υφίστανται·

Ηλικία

46.  υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων στην κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στον χώρο εργασίας που μπορούν να μεταφέρουν τις γνώσεις και την πείρα τους σε εργαζομένους νεότερης ηλικίας στο πλαίσιο της ενεργούς γήρανσης, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ηλικία είναι σημαντικός λόγος εισαγωγής διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με στερεότυπα και να συναντούν εμπόδια στην αγορά εργασίας και ζητεί να υπάρξει δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών με βάση την αλληλεγγύη, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ευθύνη και τη βούληση για αλληλοβοήθεια·

47.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση στην απασχόληση και την ένταξη όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ηλικίας, στην αγορά εργασίας και να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων στον χώρο εργασίας όσον αφορά την αμοιβή, την κατάρτιση, την επαγγελματική σταδιοδρομία, την υγεία και την ασφάλεια κ.λπ.·

48.   διαπιστώνει ότι η μονόπλευρη πρόσληψη εργαζομένων νεότερης ηλικίας δεν οδηγεί σε αύξηση των καινοτομιών, αλλά σε κατασπατάληση πείρας, γνώσεων και δεξιοτήτων·

49.   καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να προσλαμβάνουν νέα άτομα, ταυτόχρονα όμως να διασφαλίζουν και να σέβονται την ίση μεταχείριση όσον αφορά την αμοιβή και την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης κατάρτισης που συνδέεται με την εργασία·

50.   επισημαίνει με ανησυχία τη διαπίστωση του ΔΕΕ ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι ο σημαντικότερος θεμιτός σκοπός που δικαιολογεί τις διαφορές μεταχείρισης λόγω ηλικίας(28), καθώς τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας είναι ταυτόχρονα εκείνα που παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την ένταξη νεαρών ατόμων στην αγορά εργασίας·

51.   υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές για τη γήρανση πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά προκειμένου να καταπολεμηθούν και να προληφθούν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας·

52.  σημειώνει ότι, χάρη στις πολιτικές που εφαρμόζουν πολλά κράτη μέλη, τα άτομα ηλικίας 55-64 ετών αποτελούν μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι το ποσοστό απασχόλησης αυτής της ομάδας αυξάνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και παραμένει κάτω από 50% στην ΕΕ των 28· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι η ψηφιοποίηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας και πιο ευέλικτες εργασιακές συνθήκες, όπως η τηλεργασία ή η εργασία εξ αποστάσεως, και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του αποκλεισμού ατόμων άνω των 50 ετών, καθώς και ατόμων μέσης ηλικίας χωρίς δεξιότητες· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι η συνεχής βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων με την παροχή στους εργαζόμενους ευκαιριών κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου αποτελεί προϋπόθεση για την επωφελή αξιοποίηση της ψηφιοποίησης· πιστεύει επίσης ότι οι ευκαιρίες για μελλοντική δημιουργία θέσεων εργασίας στην ψηφιακή αγορά θα απαιτήσει περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, ιδίως για τα άτομα άνω των 50 ετών·

53.   τονίζει ότι τα μέτρα κατά των διακρίσεων λόγω ηλικίας πρέπει καταρχήν να αποφεύγουν τη διαφοροποίηση μεταξύ παιδιών και ηλικιωμένων και ότι κάθε μορφή αδικαιολόγητης διάκρισης λόγω ηλικίας πρέπει να αντιμετωπίζεται δεόντως·

54.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ιδίως ηλικίας αντιμετωπίζουν πιο επισφαλείς συνθήκες και καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξετάσει το επιτεινόμενο πρόβλημα της ανεργίας ατόμων άνω των 50 ετών και να αναπτύξει αποτελεσματικά μέσα, όπως επαγγελματική κατάρτιση και κίνητρα ή επιδόματα για εργαζομένους, με στόχο να επανενταχθούν οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας και να προστατευτούν από αθέμιτες απολύσεις·

55.  τονίζει την ανάγκη να αναβαθμιστούν οι ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση θα συμβάλει στην κοινωνική ένταξη και θα βοηθήσει τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τους εργαζόμενους με αναπηρίες να παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντάς τους να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη· θεωρεί σημαντικό να διαμορφωθεί η επιρροή της ψηφιακής αγοράς στην απασχόληση με κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο τρόπο· υπογραμμίζει ότι πολλοί εργοδότες δεν προσλαμβάνουν μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους λόγω στερεότυπων που αφορούν την έλλειψη δεξιοτήτων ή τον παρωχημένο χαρακτήρα τους· ζητεί, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν η διά βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων για τους εργαζομένους όλων των ηλικιακών ομάδων στους στοχασμούς για την επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική δεξιοτήτων που έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

56.  επισημαίνει ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν τον σημαντικότερο πόρο στην ΕΕ και τα κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι οι ηλεκτρονικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 55 ετών προκειμένου να αποτρέπεται ο αποκλεισμός τους από την αγορά εργασίας και να διευκολύνονται κατά την εξεύρεση νέας απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν στρατηγικές στον τομέα των δεξιοτήτων με τη διασύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας και, συνεπώς, να επενδύσουν και να προωθήσουν την δια βίου μάθηση και να παράσχουν προσιτά, οικονομικά και ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης καθώς και επανεκπαίδευση για την ανάπτυξη ψηφιακών και προσωπικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στο εικονικό περιβάλλον (διευρυμένη πραγματικότητα), οι οποίες διευκολύνουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες να προσαρμοστούν καλύτερα στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων σε πολλούς επιμέρους τομείς· τονίζει συνεπώς ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι άνω των 55 ετών και ιδίως οι γυναίκες πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε κατάρτιση στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών· ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγικές με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση της ίσης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών·

57.   επικροτεί το πρόγραμμα εργασίας των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για την περίοδο 2015-2017, το οποίο εστιάζει στην ενεργό γήρανση: καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να εξετάσουν διεξοδικά τα ζητήματα που συνδέονται με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, την εκπαίδευση ενηλίκων, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία καθώς και την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα στηρίζει την απασχολησιμότητα και την υγεία όλων των εργαζομένων·

58.   τονίζει ότι απαιτούνται αξιόπιστες στατιστικές σχετικά με την κατάσταση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τις δημογραφικές αλλαγές, προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερα στοχευμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές για την ενεργό γήρανση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας συλλογή στοιχείων για την κοινωνική θέση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, την υγεία, τα δικαιώματα και το βιοτικό τους επίπεδο·

59.   καλεί τα κράτη μέλη να διενεργήσουν έλεγχο των ανωτάτων ορίων ηλικίας που αφορούν ορισμένα επαγγέλματα και θέσεις καθώς και δικαιώματα για τη χορήγηση δανείων, ώστε να καταργήσουν τα όρια αυτά·

60.   επισημαίνει ότι η προώθηση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους ηλικιωμένους είναι απαραίτητο μέσο για την υποστήριξη των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και των αναζητούντων εργασία, καθώς και για την προώθηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς που προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους· επικροτεί, εν προκειμένω, το από κοινού με τον ΠΟΥ εφαρμοσθέν διοικητικό πρόγραμμα της Επιτροπής για την προσαρμογή του οδηγού του ΠΟΥ για τις φιλικές προς τους ηλικιωμένους σύγχρονες πόλεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο·

61.   επικροτεί την εκστρατεία «Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες» που διεξήγαγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)· τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και της παροχής κινήτρων στις εταιρείες προκειμένου να εφαρμόσουν μεθόδους πρόληψης· ζητεί να εφαρμοστούν κατά την εκστρατεία μέθοδοι ισχυρής προβολής των μέτρων αυτών σε εταιρείες κάθε μεγέθους·

62.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα ώστε να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές αντισταθμιστικό εισόδημα για όλους μετά τη συνταξιοδότηση·

63.   επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· επισημαίνει ότι η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής συνιστά πρόκληση, μεταξύ άλλων, και για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς το 18% των ανδρών και το 22% των γυναικών ηλικίας 55 έως 64 ετών παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογένειάς τους που την έχουν ανάγκη, ενώ περισσότεροι από τους μισούς παππούδες παρέχουν τακτικά φροντίδα στα εγγόνια τους· συνιστά να συμπεριληφθούν πλήρως, στην επικείμενη πρωτοβουλία σχετικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μέτρα στήριξης των άτυπων παρόχων φροντίδας και των παππούδων σε εργάσιμη ηλικία, καθώς και των νεαρών γονέων·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες να παρέχουν την κατάλληλη και αναγκαία φροντίδα και αρωγή στα παιδιά, τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους·

Γενετήσιος προσανατολισμός

65.  επισημαίνει ότι τα εθνικά δικαστήρια και το ΔΕΕ έχουν εκδικάσει έναν περιορισμένο μόνο αριθμό υποθέσεων που αφορούν διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού·

66.  υπενθυμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε από 10 το 2010 σε 13 το 2014, ο αριθμός των κρατών μελών που επέκτειναν την απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία για τη φυλετική ισότητα, εξακολουθεί να παρέχεται περιορισμένη προστασία από τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(29)·

67.  υπενθυμίζει ότι η έκταση της προστασίας των διεμφυλικών ατόμων από διακρίσεις, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης, παραμένει αβέβαιη σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί τη θέσπιση μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρεται η οδηγία για την ισότητα των φύλων (αναδιατύπωση)· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν βελτιωμένους νομικούς ορισμούς ώστε να διασφαλίζεται η προστασία όλων των διεμφυλικών ατόμων και όχι μόνο των διεμφυλικών που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται σε αλλαγή φύλου(30)·

68.  εκφράζει την ανησυχία του για τη χαμηλή ευαισθητοποίηση τόσο σχετικά με τα δικαιώματα στον τομέα των διακρίσεων, όσο και σχετικά με την ύπαρξη φορέων και οργανισμών που παρέχουν στήριξη σε θύματα διακρίσεων, ενώ παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά ευαισθητοποίησης μεταξύ των ΛΟΑΔΜ· είναι της άποψης ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και οι οργανώσεις των ενδιαφερομένων μερών, πρέπει να αυξήσουν σημαντικά τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, και όσον αφορά άλλες ομάδες, τόσο των θυμάτων όσο και των εργοδοτών· επισημαίνει ότι οι εθνικές οργανώσεις ΛΟΑΔΜ αποτελούν βασικούς εταίρους στις εν λόγω προσπάθειες·

69.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος συμβίωσης, των περιουσιακών σχέσεων και των γονικών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις ειδικές διακρίσεις που υφίστανται οι μεσοφυλικοί στην απασχόληση και να επανεξετάσουν τις νομοθεσίες και τις πρακτικές με σκοπό την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος των μεσοφυλικών·

Οριζόντιες πτυχές και συστάσεις

70.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις πολλαπλές διακρίσεις, η οποία συχνά οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών και κατακερματισμένων κανόνων και προτύπων στα κράτη μέλη· επισημαίνει το σημαντικό έργο που επιτέλεσε το ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων ισότητας (Equinet) με τη συμβολή του στην ανάπτυξη κοινών προτύπων και πιστεύει ότι πρέπει να του παρασχεθεί επαρκής στήριξη·

71.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οδηγία 2000/78/ΕΚ δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τις πολλαπλές διακρίσεις, μολονότι γίνεται τουλάχιστον αναφορά στο γεγονός ότι οι γυναίκες υφίστανται συχνά πολλαπλές διακρίσεις και επισημαίνει, εξάλλου, ότι ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων μορφών διακρίσεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα που οφείλονται στις υφιστάμενες διαφορές όσον αφορά το εγγυημένο επίπεδο προστασίας για διαφορετικές μορφές διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταπολεμήσουν κάθε μορφή πολλαπλών διακρίσεων και να διασφαλίσουν την εφαρμογή της αρχής της αποφυγής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης στην αγορά εργασίας και στην πρόσβαση στην απασχόληση· συνιστά στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, στους φορείς επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών εργασίας, στους εθνικούς φορείς ισότητας και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να ενισχύσουν την παρακολούθηση της συνάρθρωσης μεταξύ φύλου και άλλων αφορμών σε περιπτώσεις και πρακτικές διακρίσεων·

72.  τονίζει ότι η έλλειψη αντικειμενικών, συγκρίσιμων και σαφών στοιχείων σχετικά με την ισότητα σε υποθέσεις διακρίσεων και ανισότητας καθιστά πιο δύσκολη την απόδειξη της ύπαρξης διακρίσεων, ιδίως των έμμεσων διακρίσεων· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 10 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα μετατόπισης του βάρους της απόδειξης και την αντιστροφή του σε περίπτωση που από πραγματικά περιστατικά τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν κατά τρόπο ακριβή και συστηματικό και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των εθνικών φορέων ισότητας και των εθνικών δικαστηρίων στοιχεία σχετικά με την ισότητα που άπτονται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας·

73.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν – μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εθνικής υποβολής εκθέσεων και στην ετήσια κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση – εναρμονισμένα και ομοιογενή στατιστικά στοιχεία προκειμένου να κλείσουν όλα τα κενά που υφίστανται κατά τη συλλογή στοιχείων για την ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της εν λόγω συλλογής στοιχείων, απευθύνοντας σύσταση προς τα κράτη μέλη και αναθέτοντας στη Eurostat τη διενέργεια διαβουλεύσεων προκειμένου να ενσωματωθεί η κατηγοριοποίηση των στοιχείων σχετικά με όλες τις αφορμές διακρίσεων στους δείκτες της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να αντιμετωπιστούν στην πράξη όλες οι μορφές διακρίσεων στις προσλήψεις και την αγορά εργασίας·

74.   συνιστά στα κράτη μέλη, κατά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για θέματα απασχόλησης, να συμπεριλάβουν σε έρευνα για τους εργαζομένους προαιρετικά ερωτήματα προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού·

75.   υπογραμμίζει ότι η γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεξετάζεται πάντα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα και ότι τα προβλεπόμενα μέτρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο αναλογικότητας·

76.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των εθνικών φορέων ισότητας στην εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, καθώς αυτοί συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στη συλλογή στοιχείων, συνεργαζόμενοι με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αντιμετωπίζοντας τις ελλιπείς καταγγελίες και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην απλοποίηση και διευκόλυνση της υποβολής καταγγελιών από τα θύματα των διακρίσεων· ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών φορέων ισότητας, να διασφαλιστεί ο αμερόληπτος χαρακτήρας τους, να αναπτυχθούν οι δραστηριότητές τους και να ενισχυθούν οι δυνατότητές τους μεταξύ άλλων μέσω επαρκούς χρηματοδότησης·

77.  καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη προσήλωση στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στις πολιτικές απασχόλησης· ζητεί να εφαρμοστεί ενεργά η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση προϋπολογισμών, μεταξύ άλλων και μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών από την Επιτροπή, και να ληφθούν μέτρα που θα ενθαρρύνουν την απασχόληση των γυναικών με δίκαιους όρους, χωρίς ανασφαλείς μορφές απασχόλησης, με μια υγιή ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής αφενός και ζωής και διαρκούς μάθησης αφετέρου, καθώς και μέτρα που θα μειώνουν το χάσμα στους μισθούς και τις συντάξεις, και, γενικότερα, θα βελτιώνουν τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας·

78.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ταξινομήσεις των επαγγελμάτων και συστήματα αξιολόγησης ουδέτερα ως προς το φύλο ως μέτρα απαραίτητα για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης·

79.  υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για την ίση μεταχείριση θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των στερεότυπων που αφορούν τα επαγγέλματα και τους ρόλους ανδρών και γυναικών·

80.  υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων·

81.  θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω εστίαση στην εξισορρόπηση συγκρουόμενων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων και η ελευθερία του λόγου, σε περιπτώσεις παρενόχλησης για τους λόγους αυτούς·

82.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα εθνικά όργανα επιθεώρησης εργασίας, παρέχοντάς τους τις συνθήκες και τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν μια αποτελεσματική επιτόπια παρουσία προκειμένου να καταπολεμήσουν την επισφαλή απασχόληση, την αρρύθμιστη απασχόληση και τις εργασιακές και μισθολογικές διακρίσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

83.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν με συγκεκριμένα μέτρα την συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, προτείνοντας για παράδειγμα επειγόντως νέες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητας προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των γυναικών να επιστρέφουν στην εργασία τους μετά την κύηση και την άδεια μητρότητας και τη γονική άδεια, να διασφαλίζεται το δικαίωμά τους σε αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, να κατοχυρώνονται τα δικαιώματά τους από την μητρότητα και να λαμβάνονται μέτρα κατά της αθέμιτης απόλυσης εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κύησης κλπ. καθώς και σχετικά με την οδηγία για την άδεια όσων παρέχουν φροντίδα και ενισχύοντας τη νομοθεσία σχετικά με την άδεια πατρότητας·

84.  σημειώνει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι περιορισμένη σε πολλές υποθέσεις διακρίσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να έχουν τα θύματα διακρίσεων πρόσβαση σε ενημέρωση· θεωρεί απαραίτητο να λάβουν τα κράτη μέλη κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή πρόσβασης σε εύλογες νομικές συμβουλές και βοήθεια προς τα θύματα από φορείς ισότητας ή κατάλληλους ενδιάμεσους φορείς, σε όλα τα στάδια της νομικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης, της κατ’ ιδίαν παροχής συμβουλών, και της συναισθηματικής, προσωπικής και ηθικής στήριξης· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την παρενόχληση και τη βία στον χώρο εργασίας, φαινόμενα που πλήττουν την αξιοπρέπεια του ατόμου και/ή δημιουργούν επιθετικό εργασιακό περιβάλλον·

85.  πιστεύει ότι οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών πρέπει να βελτιωθούν σε εθνικό επίπεδο μέσω της ενίσχυσης των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για θέματα ισότητας, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στους εξωδικαστικούς μηχανισμούς, καθώς και μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης στις αρχές, της παροχής νομικής στήριξης και νομικών συμβουλών και της απλοποίησης συχνά χρονοβόρων και πολύπλοκων νομικών διαδικασιών· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πλατφόρμες που θα μπορούσαν να δέχονται καταγγελίες και να παρέχουν δωρεάν νομική στήριξη σε περιπτώσεις διακρίσεων και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας·

86.   ζητεί σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης και/ή παρενόχλησης ή επίμονης παρακολούθησης στον χώρο εργασίας, να θεσπιστούν κανόνες για την προστασία των καταγγελλόντων και τη διατήρηση της ανωνυμίας τους·

87.  υπενθυμίζει ότι η εκδίκαση υποθέσεων, και η εξασφάλιση επαρκούς εκπροσώπησης, εξακολουθεί να είναι προβληματική σε ορισμένες περιπτώσεις, και καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να βρουν τρόπους να βοηθήσουν τα θύματα στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών απαλλαγών και ελαφρύνσεων, δικαστικής αρωγής και συνδρομής από ειδικευμένες ΜΚΟ, καθώς και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα προσφυγής και επαρκούς εκπροσώπησης· τονίζει τη σημασία του δικαιώματος του παρίστασθαι για τις ΜΚΟ που έχουν έννομο συμφέρον στις σχετικές δικαστικές και/ή διοικητικές διαδικασίες·

88.  επικροτεί το γεγονός ότι, οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία των κρατών μελών κατά των διακρίσεων είναι κατά κανόνα συμβατές με την οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση· υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι δημόσιοι οργανισμοί που ειδικεύονται στην καταπολέμηση των διακρίσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με κυρώσεις και προσφυγές· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του διότι, όσον αφορά το επίπεδο και το ποσό των αποζημιώσεων που επιδικάζονται, τα εθνικά δικαστήρια τείνουν να εφαρμόζουν τη μικρότερη κλίμακα κυρώσεων που προβλέπεται από τον νόμο(31)· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ελέγχει στενά τους κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τις κυρώσεις και τις αποζημιώσεις στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά δίκαια δεν προβλέπουν κυρώσεις με απλώς συμβολικό και μόνο χαρακτήρα, και δεν απευθύνουν μόνο προειδοποιήσεις σε περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης, όπως έχει καταστήσει σαφές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο·.

89.   εκφράζει την ανησυχία του για τη χαμηλή συμμετοχή της κοινότητας των Ρομά στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των ΜΚΟ που ειδικεύονται σε αυτήν την εθνοτική μειονότητα με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής των Ρομά στην αγορά εργασίας· τονίζει επιπλέον τη σημασία των ΜΚΟ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα που διαθέτουν οι Ρομά ή για τη διευκόλυνση της υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης ώστε να βελτιωθεί σε τελική ανάλυση η συλλογή δεδομένων·

90.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της δυνατότητας που τους δίνει η οδηγία να αναλάβουν θετική δράση σε περίπτωση ομάδων που υφίστανται σοβαρές και δομικές διακρίσεις, όπως οι Ρομά·

91.  επικροτεί το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει κάποιου είδους θετική δράση στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας·

92.  τονίζει την ανάγκη διάδοσης των σχετικών αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και ανταλλαγής των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τις διατάξεις της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση·

93.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί στήριξη για τους άτυπους παρόχους φροντίδας, οι οποίοι συνδυάζουν την εργασία με τις ευθύνες φροντίδας (π.χ. ευέλικτο ωράριο εργασίας, δυνατότητα αντικατάστασης κατά τον χρόνο της ανάπαυλας) ούτως ώστε οι εν λόγω πάροχοι φροντίδας (ως επί το πλείστον γυναίκες) να είναι σε θέση να παρέχουν φροντίδα, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικογένειά τους και στην κοινωνία, χωρίς, ωστόσο, να υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις για αυτήν τη συνεισφορά ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον·

94.  θεωρεί απαραίτητη την παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους εργαζομένους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οργάνων επιβολής του νόμου και των επιθεωρητών εργασίας· θεωρεί ότι η κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων μερών, όπως των δικαστών, των εισαγγελέων, των δικαστικών υπαλλήλων, των δικηγόρων και των ανακριτών, των αστυνομικών καθώς και του προσωπικού των φυλακών σχετικά με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων στην απασχόληση και σχετικά με τη νομολογία είναι καίριας σημασίας, παράλληλα με την κατάρτιση σε θέματα πολιτισμικής κατανόησης και υποσυνείδητων προκαταλήψεων·

95.   θεωρεί απαραίτητο να παρέχει η Επιτροπή στις ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, μοντέλα ισότητας και πλαίσια πολυμορφίας τα οποία αργότερα να μπορούν να αντιγράψουν και να προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους· καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προχωρήσουν πέρα από τις υποσχέσεις όσον αφορά τον σεβασμό της ισότητας και της πολυμορφίας, μεταξύ άλλων μέσω της ετήσιας υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν στον εν λόγω τομέα, αξιοποιώντας τη βοήθεια των φορέων ισότητας, εφόσον το επιθυμούν·

96.   καλεί τους εργοδότες να δημιουργήσουν για τους εργαζομένους τους ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις, μέσω του σεβασμού και της εφαρμογής των ισχυουσών οδηγιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων, οι οποίες βασίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή των συναφών μέτρων·

97.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή βοήθειας στα θύματα, και τονίζει ότι συχνά είναι πιο εύκολο τα άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις να απευθυνθούν σε αυτούς και όχι σε άλλους φορείς· ζητεί, ως εκ τούτου, να παρέχεται υποστήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα·

98.  ζητεί την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αγωγής του πολίτη που να προάγει την ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της πολυμορφίας, και να επιδιώκει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, ενθαρρύνοντας τον επαναπροσδιορισμό των κανόνων και την εξάλειψη προσβλητικών εκφράσεων·

99.   καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη μελέτη της αγωγής του πολίτη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

100.   θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, ενός ευρωπαϊκού πλαισίου εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας και άλλων μορφών ρατσισμού·

101.   καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλα συστήματα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των κρατουμένων που έχουν εκτίσει την ποινή τους·

102.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων ισότητας, για να διευκολύνουν τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σχετικά με τις διακρίσεις στην απασχόληση· καλεί τον ιδιωτικό τομέα να καταβάλει από πλευράς του προσπάθειες για την επίτευξη ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς διακρίσεις·

103.   καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση·

104.   καλεί τις οργανώσεις κοινωνικών εταίρων να αναπτύξουν εσωτερικούς μηχανισμούς εντοπισμού ανισοτήτων στην απασχόληση και να υποβάλουν προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε επίπεδο οργάνωσης/εταιρείας, τομεακών συλλογικών διαπραγματεύσεων, κατάρτισης και εκστρατειών που να απευθύνονται σε μέλη και εργαζομένους·

105.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών) και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων ισότητας, στην αποτελεσματική υλοποίηση της ισότητας στην απασχόληση και την εργασία, με στόχο την προώθηση της ίσης μεταχείρισης· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον κοινωνικό διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·

106.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Τα κράτη μέλη χαρακτηρίζονται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Επιπλέον, το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Έχουν περάσει 15 χρόνια από την έγκριση της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, απώτερος στόχος της οποίας είναι η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά την ισότητα στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

Η εισηγήτρια διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ορισμένα κράτη μέλη υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, καθώς δεν περιορίζουν την προστασία έναντι των διακρίσεων λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού στην απασχόληση, την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση, αλλά την επεκτείνουν και στους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία για τη φυλετική ισότητα.

Σύμφωνα με το τέταρτο Ευρωβαρόμετρο, περισσότεροι Ευρωπαίοι ήταν ανεκτικοί στις ομάδες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο διακρίσεων και, συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα που διενεργήθηκε το 2012, καλύτερα ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση διάκρισης.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το 40% των αναζητούντων εργασία Ρομά υφίστανται διακρίσεις, το 75% των ομοφυλόφιλων δεν κρατούν το χέρι των συντρόφων τους δημοσίως, το 38% των ερωτηθέντων Εβραίων παραδέχτηκαν ότι δεν φορούν τα συμβολικά τους ενδύματα δημοσίως, το 37% των ερωτηθέντων Μουσουλμάνων δήλωσαν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις και το 11% εξ αυτών έχουν πέσει θύματα εγκλημάτων μίσους. Συνολικά, η κατάσταση αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, καθώς και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ισότητα εξακολουθούν να είναι πολύ σπάνια, μεταξύ άλλων και λόγω του γεγονότος ότι η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση δεν απαιτεί τη συλλογή τέτοιων στοιχείων από τα κράτη μέλη. Συνεπώς, η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων(32) βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των μέσων προώθησης της συλλογής τέτοιων πληροφοριών.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η απόκλιση μεταξύ του ποσοστού των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα και του ποσοστού των διακρίσεων που καταγγέλλονται, πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Τα θύματα εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν μια κατάσταση δυσμενούς διάκρισης.

Η ευαισθητοποίηση δεν είναι χαμηλή μόνο μεταξύ του κοινού αλλά και μεταξύ των μελών νομικών επαγγελμάτων, αν και στους τελευταίους διακρίνονται ορατές αλλαγές. Ορισμένες από τις αφορμές διακρίσεων που καλύπτονται από την οδηγία, όπως η αναπηρία, τυγχάνουν σημαντικής προσοχής σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ άλλων και στο ευρωπαϊκό, σε σύγκριση με άλλες αφορμές, όπως η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις(33).

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά όλες τις αφορμές διακρίσεων, καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Η πλειονότητα των κρατών μελών έχει αναθέσει την ευθύνη για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ειδικευμένους εθνικούς φορείς χωρίς απαραίτητα να τους παρέχουν επαρκείς πόρους(34).

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(35), ενδέχεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των χωρών με μικρό όγκο νομολογίας και των χωρών που μετέφεραν την οδηγία «υιοθετώντας» απλώς τη διατύπωσή της στην εθνική τους νομοθεσία. Ορισμένες διαδικαστικές δυσκολίες που επηρεάζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την αποτελεσματική επιβολή οφείλονται επίσης στις σύντομες προθεσμίες παραγραφής που προβλέπονται στη νομοθεσία, στις μακροσκελείς διαδικασίες, στο υψηλό κόστος και στην αδυναμία παροχής νομικής συνδρομής, καθώς και στους γλωσσικούς φραγμούς, στους φραγμούς στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και σε ζητήματα που αφορούν τη νομική βάση του έννομου συμφέροντος. Πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το παραδεκτό των μεθόδων απόδειξης, όπως τα στατιστικά στοιχεία, και, σε μικρότερη έκταση, η ανάλυση συνθηκών και η εξαγωγή συμπερασμάτων από περιστάσεις.

Η ίδια μελέτη αναφέρει ότι η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω των συλλογικών αγωγών, που θα συνιστούσαν μια κατάλληλη λύση για τη διόρθωση καταστάσεων στις οποίες επιδικάζονται εξαιρετικά χαμηλά ποσά αποζημίωσης στα θύματα· για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απορρέουν από το γεγονός ότι τα θύματα βαρύνονται με όλες τις δαπάνες· και για την επίλυση του προβλήματος της περιορισμένης πρόσβασης σε δωρεάν νομική συνδρομή. Στο ίδιο πνεύμα, η actio popularis (λαϊκή αγωγή), εάν και όταν γενικώς επιτρέπεται, θα μπορούσε να αποτελέσει το ιδανικό μέσο για την άσκηση αγωγών ενώπιον των δικαστηρίων σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, ρητορικής μίσους σε βάρος συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας όταν δεν εντοπίζεται συγκεκριμένο θύμα αλλά θίγεται το δημόσιο συμφέρον. Τέλος, όταν εκδίδονται αποφάσεις από ένα δικαστήριο ή έναν φορέα ισότητας, οι αντίδικοι δεν συμμορφώνονται πάντα με τις κυρώσεις και οι δημόσιες αρχές δεν ακολουθούν πάντα τις συστάσεις.

Από την άλλη πλευρά, η οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε δημοσιονομικές περικοπές που έχουν επηρεάσει σημαντικά τους φορείς ισότητας και τις ΜΚΟ σε πολλά κράτη μέλη. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η κρίση είχε πολύ σοβαρό αντίκτυπο στις μελλοντικές προοπτικές σε πολλά κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (15-64 ετών) στην ΕΕ έχει αρχίσει να μειώνεται, ενώ ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί από 87 εκατομμύρια το 2010 σε 152 εκατομμύρια το 2060. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των ανθρώπων που χρήζουν φροντίδας σχεδόν θα τριπλασιαστεί κατά την ίδια περίοδο(36).

Η ανάγκη για αυξημένη συμμετοχή στην αγορά εργασίας στο μέλλον, καθώς και για μακροπρόθεσμη εισοδηματική ασφάλεια, καθιστούν αναγκαία την εύρεση καλύτερων ρυθμίσεων για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής φροντίδας σε μέλος της οικογένειας. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια ευελπιστεί ότι θα έχει σύντομα πρακτική εφαρμογή η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013, στην οποία επισημαίνεται ότι η οργάνωση της μακροπρόθεσμης φροντίδας πρέπει να συμβάλει καίρια ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.

Οι διακρίσεις πλήττουν πολλές πτυχές της ζωής των ανθρώπων, και η απασχόληση είναι μόνο μία από αυτές. Η εξέλιξη φέρνει την αλλαγή και η κοινωνία μας πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές πολιτισμικές συνθήκες. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει επίσης να προσαρμοστεί, όμως η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στη νομοθεσία αλλά και στη διαμόρφωση εργασιακής νοοτροπίας και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

22.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)

(2015/2116(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Stevens

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι στην ΕΕ το άτομο δεν προστατεύεται εκτός χώρου εργασίας έναντι των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού· είναι της άποψης ότι η εξάλειψη των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας είναι αποτελεσματική μόνο εάν οι διακρίσεις τεθούν συνολικά εκτός νόμου σε όλους τους άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της κοινωνικής προστασίας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, ενώ το 2008 προτάθηκε από την Επιτροπή μια οδηγία της ΕΕ κατά των διακρίσεων και ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009, το ζήτημα παραμένει στάσιμο στο Συμβούλιο· αποδοκιμάζει την έλλειψη πολιτικής βούλησης ορισμένων κρατών μελών, την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων εντός του Συμβουλίου, καθώς και την κατάχρηση της αρχής της ομοφωνίας από διαφωνούντα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι απηύθηνε επανειλημμένως έκκληση στο Συμβούλιο τα τελευταία 8 χρόνια για την έγκριση της πρότασης οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού , αλλά ότι το Συμβούλιο δεν ενήργησε ούτε ανταποκρίθηκε θετικά στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μόνου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες· παροτρύνει εκ νέου το Συμβούλιο να υπερβεί την συνεχιζόμενη πολιτική απραξία και να εγκρίνει τάχιστα την οδηγία που προτάθηκε πριν από 8 χρόνια·

2.  πιστεύει ότι οι μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών πρέπει να βελτιωθούν σε εθνικό επίπεδο μέσω της ενίσχυσης των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για θέματα ισότητας, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στους εξωδικαστικούς μηχανισμούς, καθώς και μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης στις αρχές, της παροχής νομικής στήριξης και νομικών συμβουλών και της απλοποίησης συχνά χρονοβόρων και πολύπλοκων νομικών διαδικασιών·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η αντίληψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλένδετα είναι μια αρχή του δικαίου που παραμένει περισσότερο θεωρία παρά πράξη, δεδομένου ότι οι διάφορες πτυχές της ανθρώπινης φύσης αντιμετωπίζονται χωριστά από τα υπάρχοντα νομικά μέσα της ΕΕ·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση των περιπτώσεων διακριτικής μεταχείρισης και παρενόχλησης, μεταξύ άλλων, στον χώρο εργασίας, ιδίως λόγω φύλου, εθνικότητας, κοινωνικού υπόβαθρου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, εθνοτικής καταγωγής, και θρησκείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μουσουλμάνες και τα άτομα ΛΟΑΔΜ· εκφράζει τη λύπη του ταυτόχρονα για τη γενικότερη ελλιπή αναφορά κάθε μορφής διακρίσεων, ιδιαίτερα των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε όλους τους τύπους διακρίσεων κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και τονίζει την ανάγκη να συνειδητοποιήσουν οι ΛΟΑΔΜ τα δικαιώματά τους, π.χ. μέσω φορέων αρμόδιων για θέματα ισότητας, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων εργοδοτών·

5.  σημειώνει με ανησυχία την άγνοια που επικρατεί σχετικά με τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που διαθέτει το θύμα και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν διαρθρωμένες και ειδικά εστιασμένες δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ κατά των διακρίσεων και τη νομοθεσία για την ισότητα στην απασχόληση·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις πολλαπλές διακρίσεις, η οποία συχνά οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών και κατακερματισμένων κανόνων και προτύπων στα κράτη μέλη· επισημαίνει το σημαντικό έργο που επιτέλεσε το ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων ισότητας (Equinet) με τη συμβολή του στην ανάπτυξη κοινών προτύπων και πιστεύει ότι πρέπει να του παρασχεθεί επαρκής στήριξη·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή εργασιακή εκμετάλλευση που εξακολουθεί να υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι τα θύματα σοβαρών μορφών εργασιακής εκμετάλλευσης δεν έχουν συχνά επίγνωση των δικαιωμάτων τους, αγνοούν τις αρχές στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν και τις δυνατότητες που έχουν για να λάβουν υποστήριξη και να ασκήσουν ένδικα μέσα· ζητεί εν προκειμένω τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας και ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για την παροχή πληροφοριών σε θύματα σοβαρής εργασιακής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών πληροφοριών για κάθε κράτος μέλος·

8.  σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη συγκρίσιμων και αναλυτικών στοιχείων για την ισότητα, καθώς και τις τεράστιες διαφορές που παρουσιάζει η αναφορά περιστατικών στα κράτη μέλη· παρακινεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν συστηματικά δεδομένα για την ισότητα, προκειμένου να καταστήσουν τις υφιστάμενες διακρίσεις, και ιδίως τις έμμεσες διακρίσεις, πιο ορατές, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, να συλλέγουν σε τακτική βάση συναφή και συγκρίσιμα στοιχεία, διαχωρισμένα ανά λόγο διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων·

9.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD), στην οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση δεν χαρακτηρίζεται ρητά ως διάκριση η άρνηση εξασφάλισης εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία·

10.  σημειώνει ότι η μη διακριτική μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας θα γίνει πραγματικότητα μόνο εάν οι διακρίσεις καταπολεμηθούν πλήρως σε όλους τους τομείς της ζωής μέσω, μεταξύ άλλων, κοινοτικής στήριξης, νομοθεσίας και εργαλείων συντονισμού, όπως στρατηγικές και πλαίσια τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας λήψης μέτρων θετικής δράσης·

11.  επισημαίνει ότι για τα άτομα με αναπηρία η προσβασιμότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ίση και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, και, για τον λόγο αυτό, χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, δεδομένου ότι το μέτρο αυτό θα έχει αναμφισβήτητα πραγματικό και θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ατόμων με αναπηρία· σημειώνει ότι η ανακοίνωση επί της πρότασης αυτής ήταν εξαιρετικά ελλιπής με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού να παραμένουν στάσιμες στο Συμβούλιο από τότε που η οδηγία προτάθηκε από την Επιτροπή το 2008 και ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο το 2009.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Kristina Winberg, Илияна Йотова, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Jens Gieseke, Peter Jahr, Karin Kadenbach, Werner Kuhn, Maria Noichl, Claudia Schmidt

15.3.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)

(2015/2116(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Michaela Šojdrová

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής αναφέρει ότι και τα 28 κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία, αλλά η νομοθεσία αφ' εαυτής δεν αρκεί, για να διασφαλίσει την πλήρη ισότητα, και πρέπει να συνδυαστεί με τη δέουσα δράση στον τομέα της πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο μέτρα πολιτικής όπως η οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους μέτρα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας για τις γυναίκες στον τομέα της απασχόλησης και να βελτιώσουν την πρόσβαση των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία πρέπει να θεωρείται εργαλείο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με κανονιστικές διαδικασίες και εκστρατείες προκειμένου να γίνει πράξη η ισότητα των φύλων, όχι μόνο στη νομοθεσία, αλλά και στην κοινή γνώμη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής και της μεταφοράς της οδηγίας 2006/54/EΚ, και ότι το Κοινοβούλιο, στην έκθεσή του της 25ης Ιουνίου 2015, εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την υλοποίηση των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ισότητα στην απασχόληση, μπορούν να καταπολεμηθούν μόνο με πολιτικές που διασφαλίζουν την καλύτερη κατανομή του πλούτου, στη βάση της αύξησης των πραγματικών μισθών, της προώθησης της ρύθμισης της εργασίας και του ωραρίου εργασίας και της προστασίας της εργασίας, ιδίως μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κατοχύρωσης της καθολικής, δωρεάν και ποιοτικής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αποτελούν θύματα αρνητικών διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, ιδίως δε οι μητέρες και οι γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυρίως οι γυναίκες φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, της οικογένειας και του νοικοκυριού, και ότι η ευθύνη αυτή είναι μεγαλύτερη αν έχουν παιδιά με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ευθύνες έχουν άμεση επίδραση στη σταδιοδρομία των γυναικών και επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες απασχόλησής τους, όταν για παράδειγμα τις υποχρεώνουν να προσφεύγουν σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή σε πιο επισφαλείς μορφές απασχόλησης, και ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες, ιδίως οι μόνες μητέρες, συγκαταλέγονται πολύ πιο συχνά μεταξύ των φτωχών εργαζόμενων και ότι όλα τα μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να εστιάζουν στις μονογονεϊκές οικογένειες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρύ φάσμα προσόντων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι γυναίκες λόγω της ανάληψης οικογενειακών ευθυνών εμπλουτίζει τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, και, επομένως, οι δεξιότητες αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται από την κοινωνία και τους εργοδότες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια μείζονα οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες στην αγορά εργασίας και στην προσωπική τους ζωή, καθώς αυτές είναι πιο πιθανόν να βρεθούν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, να καταστούν άνεργες και να μην έχουν κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πραγματικά αποτελεσματικής νομοθεσίας που να προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος των εργαζόμενων γονέων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται πολλαπλές, άμεσες και έμμεσες διακρίσεις στην αγορά εργασίας, παρά την εφαρμογή σε θεωρητικό επίπεδο της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές έμμεσων διακρίσεων, και πρέπει όλες να καλύπτονται από τον ενιαίο ορισμό, καθώς οι διακρίσεις δημιουργούνται όταν διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται σε παρόμοιες καταστάσεις ή όταν ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν έχουν πάντοτε επίγνωση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της υπάρχουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την ισότητα και τις διακρίσεις, ή αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της καταγγελίας περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της ενημέρωσης και των εντύπων με οδηγίες, των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των δικτυακών πυλών πληροφόρησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εποπτεύει την υλοποίηση της οδηγίας 2000/78/EΚ σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και να αναφέρει και να αντιμετωπίζει οποιεσδήποτε ελλείψεις κατά την εφαρμογή της·

1.  επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη νομολογίας που να παρέχει ερμηνεία των «έμμεσων διακρίσεων» σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και τις δυσκολίες που προκάλεσε ο ορισμός τους κατά τη μεταφορά της οδηγίας σε ορισμένα κράτη μέλη· συνιστά την παροχή συμβουλών από την Επιτροπή προς τα κράτη μέλη σε τέτοιες περιπτώσεις ερμηνευτικών δυσχερειών·

2.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ταξινομήσεις των επαγγελμάτων και συστήματα αξιολόγησης ουδέτερα ως προς το φύλο ως απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες να παρέχουν την κατάλληλη και αναγκαία φροντίδα και αρωγή στα παιδιά, τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους·

4.  τονίζει τον χαμηλό αριθμό καταγγελιών, που αντικατοπτρίζει μόνο ένα χαμηλό ποσοστό των περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης που λαμβάνουν χώρα στην πραγματικότητα στο σύνολο της ΕΕ· σημειώνει ότι σε κάποια κράτη μέλη οι αριθμοί ενδεχομένως να είναι ακόμα και υπερβολικά χαμηλοί επειδή υπάρχουν σαφή περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης που δεν καταγγέλλονται και των οποίων οι δράστες δεν διώκονται· τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες προς ευαισθητοποίηση, διάδοση πληροφοριών, βελτίωση της πρόσβασης στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης και στους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών, παράταση της προθεσμίας για την υποβολή καταγγελίας για διακριτική μεταχείριση (που τώρα είναι υπερβολικά σύντομη), μείωση της διάρκειας και του κόστους της διαδικασίας και ευρύτερη χορήγηση νομικής αρωγής σε άπορους καταγγέλλοντες, που συνήθως είναι γυναίκες·

5.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η οδηγία 2000/78/EΚ δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για τις πολλαπλές διακρίσεις, αν και γίνεται τουλάχιστον αναφορά στο γεγονός ότι οι γυναίκες υφίστανται συχνά πολλαπλές διακρίσεις· επισημαίνει, επιπλέον, ότι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων μορφών διακρίσεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα λόγω των υφιστάμενων αποκλίσεων στο επίπεδο εγγυημένης προστασίας για διαφορετικές μορφές διακρίσεων· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό για την έγκριση κοινής θέσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008) 0426), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση τον Απρίλιο του 2009 και αναφέρεται ρητά στις πολλαπλές διακρίσεις·

6.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη επαρκών στοιχείων για την ισότητα δυσχεραίνει την αξιολόγηση περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης και τη συγκέντρωση σχετικών αποδείξεων, ιδίως όταν πρόκειται για έμμεσες διακρίσεις, στο πλαίσιο των οποίων είναι θεμελιώδους σημασίας ο ρόλος των στατιστικών, προκειμένου να αποδειχθούν οι δυσμενείς συνέπειες ενός μέτρου επιφανειακά ουδέτερου που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν - και ως τμήμα της εθνικής διαδικασίας υποβολής εκθέσεων και στην ετήσια κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη - εναρμονισμένες και ομοιογενείς στατιστικές με στόχο να καλύψουν όλα τα κενά κατά τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με την ισότητα έτσι ώστε αυτά τα δεδομένα να μπορούν να είναι συγκρίσιμα, διαχωρισμένα κατά φύλο και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ γυναικών με και χωρίς κατάρτιση και με ή χωρίς οικογενειακές ευθύνες, καθώς και των γυναικών εκείνων που η εργασία τους αποφέρει το κύριο εισόδημα σε ένα νοικοκυριό, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια ορθή αξιολόγηση των πολλαπλών και έμμεσων διακρίσεων, και να καθοριστεί αν οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να υφίστανται ορισμένα είδη διακρίσεων από τους άνδρες·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια εργασιακή νομοθεσία που θα προωθεί την εργασιακή ρύθμιση, τη συλλογική διαπραγμάτευση, την κοινωνική προστασία και τις μισθολογικές αυξήσεις· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τη νομοθεσία που επιτρέπει ή ρυθμίζει την επισφαλή απασχόληση·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση, να ενθαρρύνουν τον δημόσιο διάλογο και να εφαρμόζουν πολιτικές ισότητας αποφασιστικά και με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, συμπεριλαμβάνοντας την κατάλληλη κατάρτιση για επαγγελματίες σε θεσμικούς χώρους, με στόχο την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών ισότητας και την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους φορείς ισότητας, και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την δέουσα χρηματοδότησή τους, καθώς οι φορείς αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην απλούστευση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών από θύματα διακρίσεων, στη βελτίωση των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην αγορά εργασίας·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα εθνικά όργανα επιθεώρησης εργασίας, παρέχοντάς τους τις συνθήκες και τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν μια αποτελεσματική επιτόπια παρουσία προκειμένου να καταπολεμήσουν την επισφαλή απασχόληση, την αρρύθμιστη απασχόληση και τις εργασιακές και μισθολογικές διακρίσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

10.  τονίζει τη σημασία της αντιστροφής του βάρους απόδειξης ώστε να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των καταγγελιών περί διακρίσεων στα δικαστήρια και στις υπόλοιπες δημόσιες αρχές· κρίνει απαραίτητη την προώθηση της εφαρμογής της προαναφερθείσας διαδικασίας μέσω της κατάρτισης των εθνικών δικαστών και των ασκούντων νομικά επαγγέλματα·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη δέσμευση αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στις πολιτικές απασχόλησης· ζητεί να εφαρμοστεί ενεργά η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση προϋπολογισμών, μεταξύ άλλων και μέσω της προώθησης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών από την Επιτροπή, και να ληφθούν μέτρα που θα ενθαρρύνουν την απασχόληση των γυναικών με δίκαιους όρους, χωρίς ανασφαλείς μορφές απασχόλησης, με μια υγιή ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής αφενός και ζωής και διαρκούς μάθησης αφετέρου, καθώς και μέτρα που θα μειώνουν το χάσμα στους μισθούς και τις συντάξεις, και, γενικότερα, θα βελτιώνουν τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας·

12.  επικροτεί το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης κάποιου είδους θετικής δράσης εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας·

13.  παρατηρεί με ανησυχία ότι τα εθνικά δικαστήρια τείνουν να επιβάλλουν τις χαμηλότερες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο και να επιδικάζουν τις χαμηλότερες δυνατές αποζημιώσεις· δίνει έμφαση στην ανάγκη η Επιτροπή να επιβλέπει στενά τους κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τις κυρώσεις και τις αποζημιώσεις στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά δίκαια δεν προβλέπουν κυρώσεις με απλώς και μόνο συμβολικό χαρακτήρα, και δεν απευθύνουν μόνο προειδοποιήσεις σε περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης, όπως κατέδειξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Margot Parker, João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Eck, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Geier, Sabine Verheyen, Patricija Šulin

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Emilian Pavel, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Georges Bach, Lynn Boylan, Sergio Gutiérrez Prieto, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Tang

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

 

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Morten Løkkegaard, Yana Toom, Renate Weber,

Arne Gericke,

Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin,

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Gabriele Zimmer,

Lampros Fountoulis,

Georges Bach, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc,

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Paul Tang, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato,

Terry Reintke, Tatjana Ždanoka,

1

-

ENF

Dominique Martin,

2

0

ECR

ENF

Czesław Hoc

Mara Bizzotto,

Επεξήγηση συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.

(3)

ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0286.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0293.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0068.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0328.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0400.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0262.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0371.

(15)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0212.

(16)

http://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf

(17)

Υπόθεση C-147/08, Römer κατά Freie und Hansestadt Hamburg, Συλλογή 2011, σελ. I-3591.

(18)

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main

(19)

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data

(20)

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_EL.pdf.

(21)

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1568el.pdf

(22)

Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «Η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση - Αξιολόγηση της εφαρμογής της».

(23)

Ό.π.

(24)

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 13 Δεκεμβρίου 2006, άρθρο 2.

(25)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματικό Τμήμα Α: Οικονομική και Επιστημονική Πολιτική, «Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments» (Εύλογες προσαρμογές και προστατευόμενα εργαστήρια για τα άτομα με αναπηρία: Κόστος και απόδοση των επενδύσεων),

(26)

Γενική παρατήρηση αριθ. 2.(2014) σχετικά με το άρθρο 9: Προσβασιμότητα https://documentsddsny. un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/ PDF/G1403313.pdf?OpenElement

(27)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(28)

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Annexes to the Joint Report on the application of the Racial Equality Directive (2000/43/EC) and the Employment Equality Directive (2000/78/EC)» (SWD(2014)5).

(29)

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (2015), «Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the European Union: («Προστασία έναντι των διακρίσεων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας του φύλου και των χαρακτηριστικών του φύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Comparative legal analysis’ (Συγκριτική νομική ανάλυση»).

(30)

Ό.π.

(31)

Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), ό.π.

(32)

EPRS (Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου): The Employment Equality Directive - Evaluation of its implementation (Η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση - αξιολόγηση της εφαρμογής της). Εις βάθος ανάλυση

(33)

EPRS (Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου): The Employment Equality Directive - Evaluation of its implementation (Η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση - αξιολόγηση της εφαρμογής της). Εις βάθος ανάλυση

(34)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Developing Anti-Discrimination Law in Europe («Η ανάπτυξη της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην Ευρώπη. Συγκριτική παρουσίαση των 28 κρατών μελών της ΕΕ, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Τουρκίας). Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών. 2015

(35)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Developing Anti-Discrimination Law in Europe («Η ανάπτυξη της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην Ευρώπη. Συγκριτική παρουσίαση των 28 κρατών μελών της ΕΕ, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Τουρκίας). Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών. 2015

(36)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Developing Anti-Discrimination Law in Europe. The 28 EU Member States, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey compared. 2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου