Procedure : 2015/0281(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0228/2016

Indgivne tekster :

A8-0228/2016

Forhandlinger :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Afstemninger :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0046

BETÆNKNING     ***I
PDF 722kWORD 523k
12.7.2016
PE 577.046v02-00 A8-0228/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Monika Hohlmeier

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0625),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, og 82, stk. 2 c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0386/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2178(2014) af 24. september 2014 og 2249(2015) af 20. november 2015,

–  der henviser til Europarådets konvention af 16. maj 2005 om forebyggelse af terrorisme og dens tillægsprotokol af 19. maj 2015,

–  der henviser til anbefalingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0228/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Henvisning 4 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

– der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2195 (2014), 2199 (2015) og 2253 (2015),

Ændringsforslag    2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Henvisning 4 b (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

– der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001),

Ændringsforslag    3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Henvisning 8 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

– der henviser til kommunikéet fra topmødet om nuklear sikkerhed i Washington den 1. april 2016,

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den Europæiske Union bygger på de universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den bygger på princippet om demokrati og retsstatsprincippet, der er principper, som medlemsstaterne har til fælles.

(1)   Den Europæiske Union bygger på de universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed mellem kvinder og mænd og solidaritet samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den bygger på princippet om demokrati og retsstatsprincippet, der er principper, som medlemsstaterne har til fælles.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme, som blev vedtaget i maj 2015, fastsætter krav om kriminalisering af deltagelse i en sammenslutning eller gruppe, hvis formål er udøvelse af terror, oplæring i terror, udlandsrejse eller forsøg på udlandsrejse med terror for øje, tilvejebringelse eller indsamling af midler til sådanne rejser og tilrettelæggelse eller anden formidling af sådanne rejser. EU undertegnede tillægsprotokollen og konventionen den 22. oktober 2015.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Terrortruslen er taget til og har udviklet sig hurtigt i de senere år. Personer, der betegnes som "udenlandske terrorkrigere", rejser til udlandet med terror for øje. Tilbagevendende udenlandske terrorkrigere udgør en øget sikkerhedstrussel for alle EU-medlemsstater. Udenlandske terrorkrigere er blevet knyttet sammen med flere nylige angreb eller planer, herunder angrebene i Paris den 13. november 2015. Hertil kommer, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater står over for tiltagende trusler fra enkeltpersoner, der er inspireret af eller modtager instrukser fra terrorgrupper i udlandet, men som forbliver i Europa.

(4)  Terrortruslen er taget til og har udviklet sig hurtigt i de senere år. Personer, der betegnes som "udenlandske terrorkrigere", rejser til udlandet med terror for øje. Tilbagevendende udenlandske terrorkrigere udgør en øget sikkerhedstrussel for alle EU-medlemsstater. Udenlandske terrorkrigere er blevet knyttet sammen med flere nylige angreb eller planer, herunder angrebene i Paris den 13. november 2015 og i Bruxelles den 22. marts 2016. Hertil kommer, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater står over for tiltagende trusler fra enkeltpersoner, der er inspireret af eller modtager instrukser fra terrorgrupper i udlandet, men som forbliver i Europa.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  FN's Sikkerhedsråds resolution 2178(2014), pkt. 6, pålægger alle FN's medlemsstater at sikre, at deres nationale love og forskrifter gør det til en alvorlig strafbar handling at rejse til et tredjeland med det formål at bidrage til at begå terrorhandlinger eller give eller modtage oplæring i terror samt at finansiere, organisere eller formidle sådanne rejser. For at undgå huller i retsforfølgelsen inden for Unionen er der behov for en harmoniseret gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 2178 (2014).

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Bekæmpelsen af terrorisme er primært medlemsstaternes ansvarsområde. Imidlertid har terrorangrebene i Europa i 2015 og 2016 understreget behovet for at samordne medlemsstaternes og EU's indsats for at bekæmpe terror og tackle den trussel, som udenlandske terrorkrigere udgør for Europa.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  Harmoniseret klassificering af strafferetlige sanktioner for terrorhandlinger vil sikre fælles retlige rammer, som indtil flere EU-agenturer vil kunne bruge som reference. Der bør derfor etableres en effektiv koordineringsmekanisme mellem Europol, Eurojust, SIS, OLAF og EJN.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d)  Medlemsstaterne bør øge professionalismen hos sikkerhedsstyrkerne, de retshåndhævende myndigheder og retslige institutioner. Desuden bør de sikre effektivt tilsyn og ansvarlighed hos disse instanser i overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning og retsstatsprincippet. Dette bør omfatte undervisning i menneskerettigheder til sikkerhedsstyrkerne, herunder overholdelse af sådanne rettigheder i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af voldelig ekstremisme og terrorisme.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Under hensyn til terrortruslernes udvikling og Unionens og medlemsstaternes retlige forpligtelser i henhold til international ret bør definitionen af terrorhandlinger, herunder strafbare handlinger med forbindelse til en terrorgruppe og strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter tilnærmes yderligere i alle medlemsstaterne, således at den mere bredt dækker adfærd med hensyn til navnlig udenlandske terrorkrigere og finansiering af terror. Disse former for adfærd bør være strafbare, også når de udøves via internettet og de sociale medier.

(5)  Under hensyn til terrortruslernes udvikling og Unionens og medlemsstaternes retlige forpligtelser i henhold til international ret bør definitionen af terrorhandlinger, strafbare handlinger med forbindelse til en terrorgruppe og strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter tilnærmes yderligere i alle medlemsstaterne, således at den mere bredt dækker adfærd, der navnlig vedrører udenlandske terrorkrigere, det øgede misbrug af internettet til terrorformål (f.eks. rekruttering, propaganda og træning) og finansiering af terror. Disse former for adfærd bør være strafbare, uagtet de midler, hvorved de udøves, uanset om det er online eller offline, samtidig med at princippet om proportionalitet og nødvendighed overholdes.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Truslen fra nuklear og radiologisk terrorisme er fortsat en betydelig udfordring for den internationale sikkerhed. Imødegåelsen af denne foranderlige trussel kræver et styrket internationalt samarbejde og øget støtte til den centrale rolle, som Det Internationale Atomenergiagentur udfylder, såvel som yderst stringente sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme vil kun få fuld virkning, hvis de ledsages af effektive, afskrækkende og samordnede strafferetlige foranstaltninger i alle medlemsstaterne. Ved at kriminalisere terrorhandlinger, som terrororganisationer begår i udlandet, vil EU's medlemsstater udstyre sig selv med redskaberne til at tage hånd om terrorist-radikaliseringen af EU-borgere og fænomenet udenlandske krigere. Ordensmagten og de retslige myndigheder bør have tilstrækkelig kapacitet til rådighed til at forebygge, efterforske og straffe sådanne handlinger. Dets mandskab bør løbende modtage konkret uddannelse i håndtering af terrorrelaterede forbrydelser.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 6 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Dette direktiv bør ikke resultere i en ændring af medlemsstaternes og organisationers rettigheder, forpligtelser og ansvar som gældende i henhold til folkeretten, herunder den humanitære folkeret. Dette direktiv fastsætter ikke regler for de aktiviteter, væbnede styrker udfører under væbnede konflikter som defineret i humanitær folkeret, og som er omfattet af denne ret, eller for de aktiviteter, en medlemsstats væbnede styrker udfører som led i deres officielle funktioner, for så vidt disse aktiviteter er omfattet af andre folkeretlige bestemmelser.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 6 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c)  Upartiske humanitære organisationer, som anerkendt af folkeretten, herunder den humanitære folkeret, tilvejebringer humanitær bistand, og dette bør ikke anses for at bidrage til en terrorgruppes kriminelle aktiviteter, idet der tages hensyn til EU-Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Strafbare handlinger med forbindelse til offentlig opfordring til at begå en terrorhandling omfatter bl.a. forherligelse og retfærdiggørelse af terror eller videreformidling af budskaber eller billeder, herunder vedrørende ofre for terror, som et middel til at skabe opmærksomhed om terroristernes sag eller intimidere en befolkning i alvorlig grad, såfremt en sådan adfærd skaber en fare for, at der begås terrorhandlinger.

(7)  Strafbare handlinger med forbindelse til offentlig opfordring til at begå en terrorhandling omfatter bl.a. forherligelse og retfærdiggørelse af terror eller videreformidling af budskaber eller billeder online eller offline som en måde til at skabe opbakning til terroristernes sag eller intimidere en befolkning i alvorlig grad. En sådan adfærd bør være strafbar, når den i et konkret tilfælde skaber en fare for, at der vil blive begået terrorhandlinger.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Ved ydelse af en IT-relateret tjenesteydelse i form af transmission på et kommunikationsnet af informationer, der leveres af en tjenestemodtager, eller der gives adgang til et kommunikationsnet, skal medlemsstaterne sikre, at tjenesteyderen ikke er ansvarlig for de transmitterede eller lagrede informationer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF1a.

 

________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  En effektiv metode til at bekæmpe terrorisme på internettet består i at fjerne ulovligt terrorrelateret indhold ved kilden. Dette direktiv griber i denne forbindelse ikke ind i de frivillige tiltag, der tages af internetbranchen til forebyggelse af misbrug af dens tjenester eller af medlemsstaternes støtte til sådanne tiltag, såsom afdækning og påtegning af ulovligt indhold. Medlemsstaterne bør tage alle nødvendige skridt til at fjerne eller blokere adgang til websteder, der offentligt ansporer andre til at begå terrorhandlinger. Hvor sådanne skridt tages, bør de ske i overensstemmelse med gennemsigtige procedurer og være genstand for fyldestgørende sikkerhedsmekanismer og underlagt uafhængige instansers kontrol. Medlemsstaterne bør gøre deres yderste for at samarbejde med tredjelande i forsøget på at udvirke, at denne slags indhold fjernes fra servere beliggende på deres territorium. Hvis det ikke er muligt at fjerne ulovligt indhold ved kilden, bør medlemsstaterne kunne iværksætte foranstaltninger for at blokere adgang fra EU's territorium til internetsider, der er identificeret som omfattende eller formidlende terrorrelateret indhold. Medlemsstaterne bør overveje at tage retslige skridt over for selskaber og udbydere af internettjenester og sociale medier, hvis disse selskaber og udbydere bevidst afviser at efterkomme en retskendelse om at slette ulovligt indhold, der forherliger terrorisme, fra deres internetplatforme, efter at være blevet behørigt underrettet om sådant indhold. Ethvert afslag bør være strafbart med konkrete, forholdsmæssigt afpassede og afskrækkende sanktioner. Retten til prøvelse ved domstolene bør garanteres for selskaber og udbydere af internettjenester og sociale medier.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Under hensyn til truslens alvor og behovet for navnlig at dæmme op for strømmen af udenlandske terrorkrigere er det nødvendigt at kriminalisere udlandsrejse med terror for øje, idet der ikke kun er tale om gennemførelse af terrorhandlinger og varetagelse af oplæring, men også deltagelse i en terrorgruppes aktiviteter. Enhver formidling af rejser af denne art bør også kriminaliseres.

(8)  Det er ikke absolut nødvendigt at kriminalisere det at rejse som sådan, men i betragtning af truslens alvor og behovet for navnlig at dæmme op for strømmen af udenlandske terrorkrigere er det nødvendigt at kriminalisere udlandsrejse med terror for øje, idet der ikke kun er tale om gennemførelse af terrorhandlinger og varetagelse af oplæring, men også deltagelse i en terrorgruppes aktiviteter. En sådan handling bør anses for kriminel ved specifikke omstændigheder og alene når terrorformålet med rejsen er bevisligt udledt af objektive forhold. Formidling eller planlægning af rejser af denne art bør også kriminaliseres.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Kriminalisering af modtagelse af oplæring i terror supplerer den eksisterende strafbare handling, varetagelse af oplæring, og adresserer specifikt trusler hidrørende fra personer, der aktivt forbereder gennemførelse af terrorhandlinger, herunder personer, som i sidste instans handler alene.

(9)  Kriminalisering af egen vilje at modtage oplæring i terror, herunder erhvervelse af viden, dokumentation eller praktiske færdigheder, hvad enten det sker ved selvstudium eller ej, supplerer den eksisterende strafbare handling, varetagelse af oplæring, og adresserer specifikt trusler hidrørende fra personer, der aktivt forbereder gennemførelse af terrorhandlinger, herunder personer, som i sidste instans handler alene. Det bør derfor kriminaliseres.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Cyberangreb, der gennemføres med terrorformål for øje eller af en terrororganisation, bør være strafbare i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Finansiering af terror bør være strafbar i medlemsstaterne og dække finansiering af terrorhandlinger, finansiering af en terrorgruppe samt andre strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter, f.eks. rekruttering og oplæring eller rejse med terror for øje, med det formål at nedbryde støttestrukturer, der letter gennemførelse af terrorhandlinger. Medvirken og anstiftelse til eller forsøg på finansiering af terror bør også være strafbart.

(10)  Finansiering af terror bør, uden at dette berører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/8491a, være strafbar i medlemsstaterne og dække ikke blot finansiering af terrorhandlinger, men også finansiering af en terrorgruppe samt andre strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter, f.eks. rekruttering og oplæring eller rejse med terror for øje, med det formål at nedbryde støttestrukturer, der letter gennemførelse af terrorhandlinger. Medvirken og anstiftelse til eller forsøg på finansiering af terror bør også være strafbart.

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Den tiltagende konvergens og sammenhæng mellem terrorisme og organiseret kriminalitet og forbindelser mellem kriminelle grupper og terrorgrupper udgør en voksende sikkerhedsrisiko for Unionen. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at finansiering af og støtte til terrorhandlinger via organiseret kriminalitet gøres strafbart, og at medlemsstaternes anklagemyndigheder i straffesager tager forbindelserne mellem organiseret kriminalitet og terroraktiviteter og finansiering mere eksplicit i betragtning.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Ulovlig handel med skydevåben, olie, stoffer, cigaretter, forfalskede varer og kunstgenstande og andre kulturgenstande såvel som med mennesker, opkrævning af beskyttelsespenge og afpresning er blevet lukrative måder for terrorgrupper til at anskaffe sig midler. I bestræbelserne på at bekæmpe terrorfinansiering skal der således også tages hånd om den måde, hvorved terrorister fremskaffer finansieringsmidler.

 

Medlemsstaterne skal tage alle fornødne skridt til at sikre, at terrorgrupper ikke kan drage nytte af handel med varer af enhver art, idet det skal undgås at pålægge økonomiske aktører en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde. Passende og forholdsmæssigt afpassede krav om rettidig omhu, tilsyn og indberetning vil kunne have en forebyggende effekt ved på gennemgribende vis at vanskeliggøre organiserede kriminelle gruppers og terrorgruppers handelsaktiviteter og ved at bistå med at spore og retsforfølge organiseret kriminalitet og andre kommercielle aktiviteter foretaget af terrororganisationer på mere effektiv vis. Medlemsstaterne skal i passende omfang gøre overtrædelser af disse krav strafbare.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 10 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10c)  Finansiel efterforskning kan være afgørende for at afdække terrorfremmende aktiviteter og terrororganisationers netværk og struktur. Sådanne efterforskninger kan være meget givtige, navnlig når skatte- og toldmyndigheder, finansielle efterretningsenheder og retslige myndigheder inddrages på et tidligt tidspunkt i efterforskningen. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at gøre finansielle undersøgelser til en automatisk del af alle antiterror-efterforskninger og sikre formidling af relevante finansielle oplysninger mellem de kompetente myndigheder. Medlemsstaterne bør i deres bestræbelser på at forebygge, efterforske og bekæmpe terrorfinansiering gøre videst muligt brug af Europols kapacitet på området for finansielle efterretninger og terrorfinansieringsbekæmpelse. De bør også bestræbe sig på at tilvejebringe en mere effektiv og koordineret tilgang, eksempelvis ved at oprette specialenheder på nationalt niveau til varetagelse af finansiel efterforskning med tilknytning til terrorisme, hvilket kan have betydelig merværdi og i væsentligt omfang bidrage til at sikre vellykkede retsforfølgelser.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Ydelse af materiel støtte til terrorisme gennem personer, der deltager i eller optræder som formidlere med hensyn til levering af eller bevægelighed for tjenester, aktiver og varer, herunder handelstransaktioner, der indebærer indførsel i eller udførsel fra Unionen, bør være strafbar i medlemsstaterne som medvirken og anstiftelse til terror eller finansiering af terror med viden om, at disse operationer eller indtægterne herfra skal anvendes helt eller delvist til terrorformål eller vil gavne terrorgrupper.

(11)  Ydelse af materiel støtte til terrorisme gennem personer, der deltager i eller optræder som formidlere med hensyn til levering af eller bevægelighed for tjenester, aktiver og varer, herunder handelstransaktioner, der indebærer indførsel i eller udførsel fra Unionen, bør være strafbar i medlemsstaterne som medvirken og anstiftelse til terror eller finansiering af terror med klar intention eller viden om, at disse operationer eller indtægterne herfra skal anvendes helt eller delvist til terrorformål eller vil gavne terrorgrupper.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For fysiske og juridiske personer, der har begået eller er ansvarlige for sådanne handlinger, bør der desuden fastsættes straffe, som afspejler disse handlingers alvor.

(14)  For fysiske og juridiske personer, der har begået eller er ansvarlige for sådanne handlinger, bør der fastsættes straffe, som afspejler disse handlingers alvor.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør fastsættes bestemmelser om straffemyndighed for at sikre, at en terrorhandling kan retsforfølges effektivt. Det forekommer navnlig nødvendigt at fastlægge straffemyndigheden for strafbare handlinger, som begås af personer, der varetager oplæring i terror, uanset deres nationalitet, på grund af de mulige virkninger af sådan adfærd på Unionens område og den nære materielle forbindelse, der er mellem varetagelse og modtagelse af oplæring i terror.

(15)  Der bør fastsættes bestemmelser om straffemyndighed for at sikre, at terrorhandlinger kan retsforfølges effektivt. Det forekommer navnlig nødvendigt at fastlægge straffemyndigheden for strafbare handlinger, som begås af personer, der varetager oplæring i terror af EU-borgere og af personer bosiddende i Unionen, uanset disse læreres nationalitet, i betragtning af de mulige virkninger af sådan adfærd på Unionens område og den nære indgående forbindelse mellem varetagelse og modtagelse af oplæring i terror. Enhver retsforfølgelse af en tredjelandsstatsborger bør respektere de aftaler, der er indgået med de berørte tredjelande om udlevering og om politi- og retsligt samarbejde i straffesager.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Oplysninger af relevans for afdækning, forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgelse af de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktiv, berører ofte mere end én medlemsstat og fordrer sommetider øjeblikkelig indgriben. Der er med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme brug for et tættere grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder og EU-agenturerne for så vidt angår hensigtsmæssig udveksling af relevante oplysninger fra straffeattester og domsakter eller andre tilgængelige kilder om enten radikaliserede eller voldelige, ekstremistiske enkeltpersoner, der er mistænkt for en kriminel handling eller som er eller har været retsforfulgt i en straffesag eller sag om indefrysning af aktiver på grund af en strafbar handling som omtalt i dette direktiv, herunder personer som er blevet nægtet adgang til EU's territorium eller som er blevet udvist på grund af mistanke om indblanding i kriminalitet som omhandlet i dette direktiv. De kompetente myndigheder på medlemsstats- og EU-niveau bør derfor udveksle sådanne oplysninger på effektiv og rettidig vis under samtidig efterlevelse af gældende bestemmelser om databeskyttelse. Medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder bør endvidere forøge deres anvendelse af de systemer og databaser, som de relevante agenturer har stillet til rådighed, på i kvantitativ og kvalitativ henseende, for at forbedre deres forebyggelses- og antiterrorkapacitet. Dette skal ske ved at dele alle relevante oplysninger og ved at foretage systematiske strategiske og operationelle analyser i overensstemmelse med gældende ret og hertil hørende sikkerhedsmekanismer.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b) For at sikre vellykket efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger, herunder strafbare handlinger med forbindelse til en terrorgruppe eller til terroraktiviteter, bør de kompetente myndigheder med ansvar for efterforskning og retsforfølgning af sådanne handlinger have mulighed for at benytte effektive efterforskningsmidler såsom dem, der anvendes til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og anden alvorlig kriminalitet. Under hensyntagen til bl.a. proportionalitetsprincippet bør brugen af sådanne midler i henhold til national ret stå i rimeligt forhold til de efterforskede strafbare handlingers karakter og grovhed.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 15 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15c)  Medlemsstaterne bør styrke rettidig udveksling af alle tilgængelige, relevante oplysninger om personer, der rejser til udlandet med terror for øje. De bør også systematisk anse alle sager, der vedrører strafbare handlinger som fastsat i dette direktiv, for egnede, relevante og vigtige, jf. artikel 21 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA1a med henblik på, at der udstedes indberetning til Schengeninformationssystemet. Endvidere bør medlemsstaterne i reglen anse alle sager, der vedrører strafbare handlinger som fastsat i dette direktiv, for relevante og nødvendige, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/6811b, for så vidt angår videregivelse af resultater af behandling af passageroplysninger med andre medlemsstater, som er berørte i overensstemmelse med det pågældende direktiv.

 

________________

 

1a Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 132).

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 15 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15d)  Terrororganisationer er stærkt afhængige af forskellige elektroniske værktøjer, internettet og sociale medier til at formidle, promovere og tilskynde til terrorhandlinger, rekruttere potentielle krigere, indsamle midler eller sørge for anden form for støtte til deres aktiviteter, hvilket skaber udfordringer for efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger. Medlemsstaterne bør derfor samarbejde indbyrdes, navnlig gennem Eurojust og Europol og med Kommissionen, om at tilsikre en koordineret tilgang til håndteringen af indsamling, videregivelse og antagelighed af bevismateriale.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Medlemsstaterne bør vedtage specifikke foranstaltninger til beskyttelse, hjælp og bistand, der modsvarer de særlige behov hos ofre for terror og yderligere kvalificerer og udbygger de rettigheder, der allerede er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU28. Ofre for terror er de personer, der er omhandlet i artikel 1 i direktiv 2012/29/EU, i forbindelse med terrorhandlinger som omhandlet i artikel 3. De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, bør sikre, at ofre i forbindelse med et terrorangreb får krisehjælp og psykologisk hjælp, herunder traumehjælp og -rådgivning, og enhver anden form for retlig, praktisk eller finansiel oplysning og rådgivning.

(16)  Medlemsstaterne bør sikre, at terrorofres status behørigt anerkendes før, under og efter straffesagsprocedurer og bør, idet ofrene sikres respektfuld og retfærdig behandling, vedtage specifikke foranstaltninger til beskyttelse, hjælp og bistand, der modsvarer de særlige behov hos ofre for terror og yderligere kvalificerer og udbygger de rettigheder, der allerede er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU28. Ofre for terror er de personer, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2012/29/EU, i forbindelse med terrorhandlinger som omhandlet i dette direktiv. De foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, bør sikre, at ofre i forbindelse med et terrorangreb får krisehjælp og psykologisk hjælp, herunder traumehjælp, og enhver anden form for retlig, praktisk eller finansiel oplysning, rådgivning og tilstrækkelig bistand. Medlemsstaterne bør tilskynde til særlig uddannelse af personer, der skal hjælpe ofre for terrorhandlinger, og afsætte de nødvendige ressourcer i den henseende. Endvidere bør hver medlemsstat tage hensyn til risikoen for intimidering og gengældelse vendt mod ofrene og personer, der afgiver vidneforklaring i straffesager vedrørende terrorhandlinger. Ofre for terrorisme bør også have adgang til retshjælp i alle medlemsstater, hvor de er part i straffesager eller andre retssager om opnåelse af afgørelse om kompensation.

__________________

__________________

28Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25.10.2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA af 15.3.2001 (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 37).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 37).

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Medlemsstater bør oprette og opbygge en kvikskranke med information og rådgivning til ofre for terror, ikke blot for at opfylde ofrenes behov for oplysninger og råd, men også for at tilbyde dem psykologisk førstehjælp og muligheder for henvisning, assistance og støtte til håndtering af interesse fra medierne.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Medlemsstaterne skal under fuld iagttagelse af respekten for ytringsfriheden udveksle bedste praksis om, hvordan medier og journalister håndteres i den hensigt at beskytte privatlivets fred og pårørende og om, hvordan der samarbejdes med specialiserede tjenester, som yder hjælp og støtte til ofre for at bistå dem med at håndtere interessen fra mediernes side.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Medlemsstaterne bør samarbejde for at sikre, at alle ofre for terror har adgang til oplysninger om ofres rettigheder, hjælpetjenester og erstatningsordninger. Medlemsstaterne bør desuden drage omsorg for, at ofre for terror har længerevarende adgang til hjælpetjenester i deres bopælsland, også selv om terrorhandlingen fandt sted i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne om terrorbekæmpelse bør også være kendetegnet ved intensiv udveksling og et betydeligt samarbejde mellem de retslige myndigheder og Eurojust. Der bør ske en styrkelse af ressourcerne til Eurojusts koordineringscenter, idet dette bør spille en afgørende rolle i at fremme medlemsstaternes retslige myndigheders fælles tiltag angående indsamling af dokumentation. Der bør derfor i højere grad gøres brug af redskabet fælles efterforskningshold, både mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og tredjelande, som Eurojust har etableret samarbejdsaftaler med.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 17 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17c)  Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af borgere i Unionen kræver en langsigtet, proaktiv og altomfattende tilgang, der kombinerer foranstaltninger inden for strafferet med politikker inden for uddannelse, social inddragelse og integration såvel som opstilling af virkningsfulde afradikaliserings- og udslusningsprogrammer. Medlemsstaterne bør dele bedste praksis om virkningsfulde foranstaltninger og projekter på dette område. Endvidere bør medlemsstaterne dele god praksis om anvendelse af virkningsfulde, alternative metoder inden for den retslige tilgang til forebyggelse af, at EU-borgere og tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold i Unionen forlader denne med terrorisme for øje eller til at føre kontrol med deres tilbagevenden til Unionen fra konfliktområder. De bør videregive sådanne erfaringer om bedste praksis ikke blot til hinanden, men også i hensigtsmæssigt omfang med tredjelande og med de relevante EU-agenturer.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 17 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17d)  Medlemsstaterne bør fortsætte deres bestræbelser på at forebygge terrorisme ved at koordinere deres strategier og udveksle de oplysninger og erfaringer, som de besidder, ved at implementere god praksis både på EU- og medlemsstatsniveau og ved at ajourføre de nationale forebyggelsespolitikker, så de stemmer overens med EU's strategi for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering til terrorisme. Kommissionen bør i hensigtsmæssigt omfang yde støtte til nationale, regionale og lokale myndigheder i forbindelse med udarbejdelse af forebyggelsestiltag.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Eftersom målene med dette direktiv ikke i tilstrækkelig grad kan nås af medlemsstaterne alene og derfor, på grund af behovet for harmoniserede regler for hele EU, bedre kan gennemføres på EU-plan, kan Den Europæiske Union træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5, er dette direktiv ikke mere vidtrækkende, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(18)  Eftersom målene med dette direktiv ikke i tilstrækkelig grad kan nås af medlemsstaterne alene og derfor bedre kan gennemføres på EU-plan, kan Den Europæiske Union træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5, er dette direktiv ikke mere vidtrækkende, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Bekæmpelsen af terrorisme er en essentiel og global kamp, der kræver en reaktion på internationalt plan og derfor tvinger EU til at samarbejde med tredjelande.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Dette direktiv er i overensstemmelse med de principper, der anerkendes i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og de grundlæggende rettigheder og friheder, samt med de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder i kapitel II, III, V og VI, og som bl.a. omfatter retten til frihed og sikkerhed, ytrings- og informationsfrihed, foreningsfrihed og tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, det generelle forbud mod diskrimination, navnlig på grund af race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf, præcision, klarhed og forudsigelighed i strafferetten, uskyldsformodning samt fri bevægelighed som omhandlet i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og direktiv 2004/38/EF. Dette direktiv skal gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(19)  Dette direktiv og implementeringen heraf er i overensstemmelse med de principper, der anerkendes i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og de grundlæggende rettigheder og friheder, samt med de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder i kapitel II, III, V og VI, og som bl.a. omfatter retten til frihed og sikkerhed, ytringsfrihed, informationsfrihed, foreningsfrihed og tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, det generelle forbud mod diskrimination, navnlig på grund af race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger, princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf, præcision, klarhed og forudsigelighed i strafferetten, uskyldsformodning og retten til en retfærdig rettergang, hvis resultat afhænger af de særlige omstændigheder ved sagen, og de principper der er anerkendt i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK), samt fri bevægelighed som omhandlet i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og direktiv 2004/38/EF1a, idet det anerkendes, at der kan blive gjort undtagelser af hensyn til offentlig politik eller den nationale sikkerhed. Enhver begrænsning af udøvelsen af disse rettigheder og friheder skal finde sted under efterlevelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, i chartret.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Dette direktiv skal ikke bevirke, at medlemsstaterne pålægges at træffe foranstaltninger, der kan resultere i nogen form for forskelsbehandling.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Betragtning 19 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b)  Intet i dette direktiv bør fortolkes som et forsøg på at reducere eller begrænse den gældende EU-ret for så vidt angår mistænktes eller anklagedes processuelle rettigheder, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/3431a. Bevisbyrden bør ikke hvile på personer, der er mistænkt for at have begået strafbare handlinger som fastsat i dette direktiv.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/343 af 9. marts 2016 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager (EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1).

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Betragtning 19 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19c)  Intet i dette direktiv bør fortolkes som et forsøg på at reducere eller begrænse udbredelse af oplysninger til meningstilkendegivelse eller af videnskabelige, akademiske eller rapporteringsmæssige formål eller tilkendegivelse af polemiske eller kontroversielle synspunkter i den offentlige debat om følsomme politiske spørgsmål.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Gennemførelsen af kriminaliseringen i henhold til dette direktiv bør stå i et rimeligt forhold til den strafbare handlings art og omstændighederne ved den med hensyn til de legitime mål, der forfølges, samt nødvendigheden heraf i et demokratisk samfund og bør udelukke enhver form for vilkårlighed eller diskrimination.

(20)  Gennemførelsen af kriminaliseringen i henhold til dette direktiv bør stå i et rimeligt forhold til den strafbare handlings og den enkelte sags art og omstændighederne ved dem med hensyn til de legitime mål, der forfølges, samt nødvendigheden heraf i et demokratisk samfund og bør udelukke enhver form for vilkårlighed eller diskrimination.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Dette direktiv bør erstatte rammeafgørelse 2002/475/RIA29for de medlemsstater, der er bundet af dette direktiv.

(21)  Dette direktiv erstatter rammeafgørelse 2002/475/RIA for de medlemsstater, der er bundet af dette direktiv.

__________________

 

29Som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28.11.2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EUT L 330 af 9.12.2008, s. 21).

 

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Straffe for terrorhandlinger og strafbare handlinger med forbindelse til en terrorgruppe eller terroraktivitet bør under ingen omstændigheder bruges af medlemsstaterne som grundlag for at undlade at opfylde deres internationale forpligtelser i henhold til Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-protokollen af 31. januar 1967.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der fastsættes ved dette direktiv minimumsregler vedrørende definitionen af strafbare handlinger og straffe i forbindelse med terrorhandlinger, strafbare handlinger med forbindelse til en terrorgruppe og strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter samt specifikke foranstaltninger til beskyttelse af og til bistand for ofre for terror.

Der fastsættes ved dette direktiv minimumsregler vedrørende definitionen af strafbare handlinger og straffe i forbindelse med terrorhandlinger, strafbare handlinger med forbindelse til en terrorgruppe og strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter samt specifikke foranstaltninger til beskyttelse af og til bistand og støtte for ofre for terror.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  "offer":

 

i)  en fysisk person, som har lidt skade, herunder fysisk, psykisk eller følelsesmæssig skade eller økonomisk tab, som er direkte forvoldt ved en strafbar handling

 

ii)  familiemedlemmer til en person, hvis død direkte blev forvoldt ved en strafbar handling, og som har lidt skade som følge af personens død

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller til at undlade at foretage en handling

b)  at bruge vold eller trusler om vold til at tvinge eller forsøge at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller til at undlade at foretage en handling

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – nr. a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  legemsangreb, der kan have døden til følge

a)  a) legemsangreb, der kan have døden eller legemsbeskadigelse til følge

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – nr. b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet

b)  b) alvorlige overgreb mod en persons fysiske eller psykiske integritet

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – nr. f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport, levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben samt, for så vidt angår biologiske og kemiske våben, forskning og udvikling

f)  fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport, levering eller brug af våben, sprængstoffer, kernevåben, radiologiske, biologiske og kemiske våben samt, for så vidt angår kernevåben, biologiske og kemiske våben, forskning og udvikling

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – nr. g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af oversvømmelser eller eksplosioner med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare

g)  spredning eller trusler om spredning af farlige stoffer, herunder radiologisk eller biologisk materiale, brandstiftelse, fremkaldelse af oversvømmelser eller eksplosioner med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare, eller at anstifte frygt og uro i større skala

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – nr. h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyningen eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare

h)  forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyningen eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer via cyberangreb eller andre typer angreb med den følgevirkning, at menneskeliv bringes i fare

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – nr. a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  angreb på informationssystemer, jf. definitionen i artikel 3-7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU1a.

 

_____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 8).

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  fremsættelse af trusler om at ville begå en af de i litra a)-h) nævnte handlinger.

i)  fremsættelse i ramme alvor af trusler om at ville begå en af de i litra a)-h) nævnte handlinger; truslernes art fastslået på grundlag af objektive, faktuelle omstændigheder.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende handlinger straffes som strafbare handlinger, når de begås med forsæt:

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende handlinger straffes som strafbare handlinger, når de begås med forsæt og i strid med loven:

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – nr. b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  deltagelse i en terrorgruppes aktiviteter, herunder ved tilvejebringelse af informationer eller materielle midler eller gennem enhver form for finansiering af dens aktiviteter, vel vidende, at denne deltagelse bidrager til terrorgruppens kriminelle aktiviteter.

b)  deltagelse i en terrorgruppes aktiviteter, herunder ved tilvejebringelse af informationer eller materielle midler eller gennem enhver form for finansiering af dens aktiviteter, vel vidende, at denne deltagelse bidrager til terrorgruppens kriminelle aktiviteter, hvad enten disse aktiviteter finder sted inden for medlemsstaten eller i et tredjeland.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det at udbrede eller på anden måde gøre en meddelelse til offentligheden tilgængelig med det forsæt at tilskynde nogen til at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, hvor denne adfærd, uanset om der derved direkte plæderes for terrorhandlinger eller ej, medfører fare for, at der begås en eller flere terrorhandlinger, udgør strafbare handlinger, når de begås forsætligt.

Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det at udbrede eller på enhver anden måde, både på eller uden for internettet, at gøre en meddelelse til offentligheden tilgængelig med det forsæt at tilskynde nogen til at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i artikel 3, stk. 2, litra a)-i), hvor denne adfærd, at der plæderes for udførelse af terrorhandlinger, i det konkrete tilfælde medfører fare for, at der begås en eller flere terrorhandlinger, udgør strafbare handlinger, når de begås forsætligt.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Skærpende omstændigheder

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det betragtes som en skærpende omstændighed, når en strafbar handling, jf. artikel 6 eller 7, er rettet mod sårbare, fysiske personer, herunder børn.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det at hverve en anden person til at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, eller i artikel 4, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det at hverve en anden person til at begå eller medvirke til at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i artikel 3, stk. 2, litra a)-h), eller i artikel 4, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det at modtage oplæring i fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller i andre konkrete metoder eller teknikker med henblik på at udføre eller medvirke til gennemførelse af en af de strafbare handlinger, der er angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, med viden om, at det er hensigten, at de tillærte færdigheder skal bruges til dette formål, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det at modtage oplæring eller vejledning, herunder ved at opnå viden, dokumentation eller praktiske færdigheder, i fremstilling eller brug af sprængstoffer, skydevåben eller andre våben eller skadelige eller farlige stoffer eller i andre konkrete metoder eller teknikker med henblik på at udføre eller medvirke til gennemførelse af en af de strafbare handlinger, der er angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, med viden om, at det er hensigten, at de tillærte færdigheder skal bruges til dette formål, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udlandsrejse med terror for øje

Udlandsrejse med terror for øje

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det at rejse til et andet land med det formål at gennemføre eller bidrage til gennemførelse af en terrorhandling som omhandlet i artikel 3, det at deltage i en terrorgruppes aktiviteter som omhandlet i artikel 4 eller at varetage eller modtage oplæring i terror som omhandlet i artikel 7 og 8 udgør strafbare handlinger, når de begås forsætligt.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at enhver rejse til et land eller en medlemsstat, enten direkte eller via transit gennem en eller flere medlemsstater, gøres strafbart, når rejsen foretages forsætligt med det påviselige formål at begå eller bidrage til gennemførelse af en terrorhandling som omhandlet i artikel 3, eller for at deltage i en terrorgruppes aktiviteter som omhandlet i artikel 4, velvidende at denne deltagelse vil bidrage til en sådan gruppes kriminelle aktiviteter, eller at varetage eller modtage oplæring i terror som omhandlet i artikel 7 og 8.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 10 - Overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilrettelæggelse eller anden formidling af udlandsrejse med terror for øje

Tilrettelæggelse eller anden befordring af udlandsrejse med terror for øje

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at enhver form for direkte eller indirekte indsamling af midler med den hensigt at bruge dem eller med viden om, at de skal bruges, helt eller delvist, til at begå en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3-10 og artikel 12-14 eller artikel 16, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at enhver form for direkte eller indirekte indsamling af midler med den hensigt at bruge dem eller med viden om, at de skal bruges, helt eller delvist, til at begå eller medvirke til at begå en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 3-10 og artikel 14, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

 

2.  Hvis finansieringen af terror som omhandlet i stk. 1 vedrører en af de strafbare handlinger, der er fastlagt i artikel 3, 4 og 9, er det ikke nødvendigt, at midlerne, helt eller delvis, faktisk bruges til at begå eller til at bidrage til en af disse strafbare handlinger, og det er heller ikke et krav, at gerningsmanden ved, hvilken eller hvilke specifikke handlinger midlerne skal bruges til.

 

3.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre indefrysning eller beslaglæggelse af midler eller andre aktiver, der anvendes eller afsættes til det formål at begå eller forsøge at begå en af de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktiv.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at tyveri af særlig grov beskaffenhed med det formål at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i artikel 3, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at tyveri af særlig grov beskaffenhed med det formål at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i artikel 3 og artikel 4, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at afpresning med det formål at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i artikel 3, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at afpresning med det formål at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i artikel 3 og artikel 4, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 14 – Overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fremstilling af falske administrative dokumenter med det formål at begå en terrorhandling

Fremstilling, besiddelse eller brug af falske administrative dokumenter med det formål at begå en terrorhandling

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fremstilling af falske administrative dokumenter med det formål at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i litra a)-h) i artikel 3, stk. 2, eller i artikel 4, litra b), udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fremstilling, besiddelse eller anvendelse af falske administrative dokumenter med det formål at begå en af de strafbare handlinger, der er angivet i litra a)-ha) i artikel 3, stk. 2, eller i artikel 4, litra b), såvel som i artikel 9 og 10, udgør en strafbar handling, når den begås forsætligt.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Foranstaltninger mod ulovligt terrorindhold på internettet

 

1.  Medlemsstaterne træffer de fornødne forholdsregler til at sikre øjeblikkelig fjernelse af ulovligt indhold, som offentligt tilskynder andre til at begå terrorhandlinger, jf. artikel 5, som udbydes fra deres territorium. De bestræber sig også på at udvirke fjernelse af tilsvarende indhold hos udbydere uden for deres territorium. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan medlemsstaten tage de fornødne skridt til at blokere adgang til sådant indhold.

 

2.  Disse forholdsregler skal være i tråd med gennemsigtige procedurer og indeholde tilstrækkelige sikkerhedsgarantier, navnlig med henblik på at sikre, at restriktionen begrænses til det nødvendige og forholdsmæssigt afpassede omfang, og at brugerne informeres om årsagen til restriktionen. Forholdsregler om fjernelse og blokering er underlagt retslig kontrol.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at en strafbar handling, der er omhandlet i artikel 4 og afsnit III, kan være strafbar, er det ikke nødvendigt, at handlingen faktisk begås, og det er heller ikke nødvendigt at etablere en forbindelse til en specifik terrorhandling eller, såfremt der er tale om de strafbare handlinger i artikel 9-11, til specifikke strafbare handlinger med forbindelse til terroraktiviteter.

For at en strafbar handling, der er omhandlet i artikel 4 og afsnit III, kan være strafbar, er det ikke nødvendigt, at handlingen faktisk begås, og det er, for så vidt angår strafbare handlinger som omhandlet i artikel 5-10 og 12-14, heller ikke nødvendigt at etablere en forbindelse til en anden, specifik handling omhandlet i dette direktiv.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det er strafbart at medvirke eller anstifte til en handling, der er omhandlet i artikel 3-8 og artikel 11-14.

1.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det er strafbart at medvirke eller anstifte til en handling, der er omhandlet i artikel 3-7 og artikel 11-14.

2.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det er strafbart at anstifte til en handling, der er omhandlet i artikel 3-14.

2.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det er strafbart at anstifte til en handling, der er omhandlet i artikel 3 og artikel 6-14.

3.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det gøres strafbart at forsøge at begå en strafbar handling som omhandlet i artikel 3, 6, 7 og 9 og artikel 11-14, bortset fra besiddelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra f), og den strafbare handling, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra i).

3.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det gøres strafbart at forsøge at begå en strafbar handling som omhandlet i artikel 3, 6, 7 og 9 og artikel 11-14, bortset fra besiddelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra f), og den strafbare handling, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra i).

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 18 – Overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formildende omstændigheder

Særlige omstændigheder

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – nr. b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  giver de administrative eller retslige myndigheder oplysninger, som de ikke kunne have skaffet sig på anden vis, og som hjælper dem med at:

b)  giver de kompetente myndigheder oplysninger, som de ikke kunne have skaffet sig på anden vis, og som hjælper dem med at:

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1 – nr. b – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  identificere eller retsforfølge de andre gerningsmænd

2)  identificere eller retsforfølge andre gerningsmænd

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 20 – nr. e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  indefrysning og beslaglæggelse af aktiver, der har været brugt til eller hidrører fra de i dette direktiv fastlagte strafbare handlinger, som fastsat i direktiv 2014/42/EU1a.

 

_______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 39).

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – nr. d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  gerningsmanden er borger i Unionen og varetager oplæring i udlandet af tredjelandsstatsborgere

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – nr. f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  handlingen er begået mod medlemsstatens institutioner eller befolkning eller mod en af Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer eller agenturer, som har hjemsted i den pågældende medlemsstat.

f)  handlingen er begået mod medlemsstatens institutioner eller befolkning eller mod en af Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer eller agenturer, som har hjemsted i den pågældende medlemsstat, herunder ved at tiltvinge sig kontrol over et fly, skib eller andet fartøj til person- eller godstransport, eller hvor en tredjelandsstatsborger modtager oplæring i udlandet i den hensigt at udføre et angreb i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastsætte sin retsmyndighed med hensyn til de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 4, når gerningsmanden befinder sig på dens område.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis mere end én medlemsstat har straffemyndighed og faktisk mulighed for at retsforfølge for en lovovertrædelse på grundlag af de samme forhold, samarbejder de pågældende medlemsstater for at afgøre, hvem af dem der skal retsforfølge gerningsmændene, med henblik på om muligt at samle retsforfølgningen i en enkelt medlemsstat. Med henblik herpå kan medlemsstaterne betjene sig af Eurojust for at lette samarbejdet mellem deres judicielle myndigheder og koordinationen af deres indsats. Der tages successivt hensyn til følgende former for tilknytning:

2.  Hvis mere end én medlemsstat har straffemyndighed og faktisk mulighed for at retsforfølge for en lovovertrædelse på grundlag af de samme forhold, samarbejder de pågældende medlemsstater for at afgøre, hvem af dem der skal retsforfølge gerningsmændene, med henblik på om muligt at samle retsforfølgningen i en enkelt medlemsstat. Med henblik herpå betjener medlemsstaterne sig af Eurojust for at lette samarbejdet mellem deres judicielle myndigheder og koordinationen af deres indsats. Der tages successivt hensyn til følgende former for tilknytning:

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne sikrer samarbejde og informationsdeling med den medlemsstat, der fastlagde sin retsmyndighed over de strafbare handlinger, der henvises til i artikel 3-14 og artikel 16, gennem eksisterende kanaler, herunder Unionens agenturer.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21a

 

Undersøgelsespligt

 

1.  Ved meddelelse om, at en person, der har begået eller formodes at have begået en strafbar handling som omhandlet i dette direktiv, muligvis befinder sig på dets territorium, træffer den pågældende medlemsstat de foranstaltninger, jf. national ret, som er nødvendige for at undersøge oplysningerne i meddelelsen.

 

2.  Når betingelserne herfor er til stede, træffer den medlemsstat, på hvis område gerningsmanden eller den formodede gerningsmand befinder sig, passende foranstaltninger i henhold til national ret for at sikre den pågældendes tilstedeværelse med henblik på retsforfølgning eller udlevering.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 21 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21b

 

Forebyggelse

 

1.  Medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge, at unionsborgere radikaliseres og rekrutteres af terrororganisationer.

 

2.  Medlemsstaterne tager passende skridt, inklusive online, såsom at yde oplysning og undervisning, gennemføre bevidstgørende kampagner og udvikle alternative fortællinger til modarbejdelse af terrorpropaganda. Sådanne tiltag gøres i hensigtsmæssigt omfang i samarbejde med private selskaber, relevante civilsamfundsorganisationer, lokalsamfund og andre interessehavere. De har til formål at højne bevidstheden og nedbringe risikoen for radikalisering og rekruttering fra terrororganisationers side.

 

3.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til regelmæssig oplæring af personale, der kan forventes at komme i kontakt med personer, som er sårbare over for radikalisering, herunder politifolk og fængselsbetjente, hvorved disse sættes i stand til at genkende tegn på og håndtere radikalisering og rekruttering fra terroristers side.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 21 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21c

 

Forpligtelse til at udveksle oplysninger om terrorrelaterede strafbare handlinger

 

1.  Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets kompetente myndigheder fremsender alle relevante oplysninger til den relevante anden medlemsstat i tilfælde, hvor der er grund til at formode, at oplysningerne kan være brugbare til afdækning, forebyggelse, efterforskning eller retsforfølgelse af strafbare handlinger som omfattet af dette direktiv. Sådanne oplysninger fremsendes på effektiv og rettidig vis uden at forudgående anmodning er nødvendig.

 

2.  Hver medlemsstat træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets korrespondent som udpeget, jf. artikel 2 i afgørelse 2005/671/RIA1a, fremsender de oplysninger, der er omhandlet i denne afgørelse, på effektiv og rettidig vis til Europol og Eurojust.

 

3.  Medlemsstaterne indberetter systematisk personer, som er mistænkt eller dømt for mindst en af de strafbare handlinger i dette direktivs artikel 3-14, i Schengeninformationssystemet.

 

4.  Medlemsstaterne sikrer, for så vidt angår personer identificeret i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/681 i forbindelse med strafbare handlinger som omhandlet i dette direktiv, at medlemsstatens enhed for passageroplysninger systematisk fremsender resultatet af databehandling om sådanne personer til passageroplysningsenhederne i andre medlemsstater.

 

5.  Medlemsstaterne indberetter systematisk personer, som er mistænkt eller dømt for mindst en af de strafbare handlinger i dette direktivs artikel 3-14, til Europol.

 

6.  Denne artikel berører ikke allerede gældende EU-ret om udveksling af oplysninger.

 

_________________

 

1a Rådets afgørelse 2005/671/RIA af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (EUT L 235 af 29.9.2005, s. 22).

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 21 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21d

 

Situationen ved Schengenområdets ydre grænser

 

Medlemsstaterne skal sikre deres grænsekontrol- og kystvagttjenester adgang til de relevante databaser, herunder Europols informationssystem.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 21 e (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21e

 

Efterforskningsmidler

 

Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med national ret og under iagttagelse af hensigtsmæssige retslige sikkerhedsmekanismer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at personer, enheder og tjenester med ansvar for at efterforske eller rejse tiltale for de i artikel 3 og 14 omhandlede strafbare handlinger råder over brugbare efterforskningsmetoder såsom dem, der bruges i sager angående organiseret kriminalitet eller andre alvorlige forbrydelser.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 21 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21f

 

Foranstaltninger til bekæmpelse af radikalisering og tilskyndelse til terror på internettet

 

Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen og internetudbydere udvikle og iværksætte en fælles EU-strategi til bekæmpelse af radikalisering og tilskyndelse til terror på internettet. Denne strategi bør regelmæssigt opdateres.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne drager i overensstemmelse med direktiv 2012/29/EU omsorg for, at der forefindes foranstaltninger til beskyttelse af ofre for terrorisme og deres pårørende. Der lægges under en straffesag særlig vægt på risikoen for intimidering og gengældelse og behovet for at beskytte terrorofres fysiske og psykiske integritet, herunder under afhøring og ved afgivelse af vidneforklaring.

 

Medlemsstaterne skal endvidere sikre, at der ydes gratis retshjælp til ofre for terrorisme, som er parter i en straffesag og, hvis hensigtsmæssigt, andre retsprocedurer til opnåelse af en afgørelse om erstatning.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der etableres særlige tjenester til at bistå og hjælpe ofre for terror. Sådanne tjenester skal have den nødvendige kapacitet og organisatoriske struktur til at yde bistand og hjælp til disse ofre umiddelbart efter et angreb, og så længe som det er nødvendigt efterfølgende alt efter de enkelte ofres specifikke behov. Disse tjenester skal være fortrolige, gratis og nemt tilgængelige for alle terrorofre. De omfatter navnlig:

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der etableres særlige tjenester til at bistå og hjælpe ofre for terror, herunder gennem adgang til offerstøtte-organisationer eller eksperter. Sådanne tjenester skal have den nødvendige kapacitet og organisatoriske struktur til at yde bistand og hjælp til disse ofre umiddelbart efter et angreb, og så længe som det er nødvendigt efterfølgende alt efter de enkelte ofres specifikke behov. Medlemsstaterne opretter et koordinationscenter som bindeled for disse organisationer og eksperter med kompetence i at yde information, støtte og praktisk bistand til ofre og pårørende. Disse tjenester skal være fortrolige, gratis og nemt tilgængelige for alle terrorofre. De omfatter navnlig:

 

-a)  lægebehandling og fysisk behandling, herunder modforanstaltninger mod nukleare, biologiske eller kemiske angreb

a)  krisehjælp og psykologisk bistand, f.eks. traumehjælp og -rådgivning

a)  krisehjælp og psykologisk bistand, f.eks. traumehjælp og -rådgivning

b)  vejledning og oplysning om ethvert retligt, praktisk eller finansielt anliggende.

b)  vejledning og oplysning om ethvert retligt, praktisk eller finansielt anliggende

 

ba)  støtte til ofre ved hjemkomst til bopælsmedlemsstat i tilfælde, hvor angrebet fandt sted i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger inden for rammerne af deres nødberedskabsinfrastruktur til at sikre, at specialister i offerstøtte inddrages i nødplanlægningen og for at lette proceduren til at identificere ofre umiddelbart efter, at et terrorangreb har fundet sted, idet der tages hensyn til ofrenes behov. Medlemsstaterne udvikler og koordinerer navnlig en fælles assistancemekanisme, der aktiveres efter anmodning. Medlemsstaterne bør sikre efterforskningsstøtte på stedet og oprette et fælles websted for formidling af information til offentligheden om et terrorangreb i den pågældende medlemsstat. De bør også etablere et websted med privat adgang med information til ofre og pårørende om deres rettigheder og andre relevante oplysninger om angrebet.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen vurderer behovet for at opstille og udarbejde alle lovgivningsmæssige bestemmelser om beskyttelse, støtte og rettigheder vedrørende ofre for terror i en samlet retsakt om terrorofre.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 23 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Grundlæggende rettigheder og friheder

 

1.  Ved gennemførelsen i national ret og anvendelse af dette direktiv sikrer medlemsstaterne, at kriminaliseringen står i et rimeligt forhold til de legitime mål, der forfølges, og nødvendigheden heraf for et demokratisk samfund og udelukker enhver form for vilkårlighed eller diskrimination.

 

2.  Dette direktiv ændrer ikke medlemsstaternes forpligtelse til at overholde grundlæggende rettigheder som fastsat i artikel 2 og 6 i TEU og i chartret såvel som i EKMR og i den humanitære folkeret og skal gennemføres og fortolkes i henhold til disse rettigheder og principper.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23b

 

Nødsituationer og grundlæggende rettigheder

 

I krigstid eller andre nødsituationer, der berører offentligheden og som truer en nations eksistens, kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger, som afviger fra visse rettigheder i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten. Sådanne omstændigheder fritager ikke myndighederne fra at påvise, at de trufne foranstaltninger udelukkende anvendes med henblik på at bekæmpe terrorisme og er direkte forbundet med dette mål.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 23 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23c

 

Grundlæggende principper om ytringsfrihed

 

Dette direktiv indebærer ikke, at medlemsstaterne forpligtes til at træffe foranstaltninger, der er uforenelige med de grundlæggende principper for ytringsfriheden, navnlig pressefriheden og friheden til at ytre sig gennem andre medier, og det tilsidesætter ikke nationale regler for de rettigheder og forpligtelser såvel som procesgarantier, der gør sig gældende for pressen eller andre medier, hvor disse regler vedrører fastlæggelse eller begrænsning af ansvar.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 23 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23d

 

1.  Dette direktiv indebærer ikke, at medlemsstaterne forpligtes til at træffe foranstaltninger, der er uforenelige med deres forpligtelser i henhold til EU-retten for så vidt angår mistænktes eller tiltaltes processuelle rettigheder i straffesager.

 

2.  Enhver person, hvis rettigheder eller friheder er blevet uretmæssigt tilsidesat ved implementering af dette direktiv, har ret til effektive retsmidler som fastsat i artikel 47 i chartret.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen forelægger senest [24 måneder år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterleve dette direktiv.

1.  Kommissionen forelægger senest [12 måneder år efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori det vurderes, hvorvidt medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at efterleve dette direktiv. Rapporten skal også omfatte effektiviteten af de tiltag, som medlemsstaterne har taget for at indfri målet med dette direktiv. Kommissionen træffer afgørelse om hensigtsmæssige opfølgende skridt på grundlag af denne evaluering. Regelmæssig evaluering af direktivets gennemførelse bør omfatte en vurdering af foranstaltningernes potentielt uforholdsmæssige virkning på visse befolkningsgrupper og korrigerende procedurer til at udbedre diskriminerende praksisser.

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen forelægger senest [48 måneder efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori direktivets virkning og merværdi med hensyn til at bekæmpe terror evalueres. Kommissionen vil tage hensyn til oplysninger, der indsendes af medlemsstaterne i henhold til afgørelse 2005/671/RIA.

2.  Kommissionen forelægger senest [12 måneder efter fristen for gennemførelse af dette direktiv] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori direktivets merværdi med hensyn til at bekæmpe terror evalueres. Denne rapport skal også omfatte dette direktivs virkning på de grundlæggende rettigheder og friheder, på retsstatsprincippet og niveauet af beskyttelse og assistance ydet til terrorofre. Kommissionen vil tage hensyn til oplysninger, der indsendes af medlemsstaterne i henhold til afgørelse 2005/671/RIA, og alle andre relevante oplysninger om udøvelse af beføjelser under love til terrorbekæmpelse knyttet til gennemførelsen af dette direktiv.


BEGRUNDELSE

De seneste terrorangreb på europæisk jord og andre steder, og især terrorangrebene i Paris den 13. november 2015 med over 130 dræbte, har understreget behovet for at øge vores bestræbelser på at forebygge og bekæmpe terrorisme. Chartrets artikel 3 sikrer enhver ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet, hvilket gentagne gange er blevet bekræftet af EU-Domstolens retspraksis. Hvis de europæiske borgere ikke længere kan føle sig sikre i deres land, er samfundets stabilitet i fare og skal genoprettes ved at gøre brug af alle juridiske muligheder.

Da mere end 5 000 EU-borgere i øjeblikket er mistænkt for at have sluttet sig til kampene i Irak og Syrien, er spørgsmålet om de såkaldte "udenlandske krigere" og deres eventuelle tilbagevenden til EU yderst reelt. For nylig udtalte EU-antiterrorkoordinator Gilles de Kerchove følgende: "Den trussel, som radikaliserede europæere udgør, vil sandsynligvis vare ved de kommende år. Mange af dem rejser også til udlandet for at kæmpe. En effektiv reaktion på disse spørgsmål kræver en samlet tilgang og et langsigtet engagement."

Dertil kommer, at de såkaldte "ensomme ulve" også kan forårsage en kolossal mængde kaos og terror. Denne form for potentielle gerningsmænd udgør en særlig trussel mod den offentlige sikkerhed, da isolerede terrorister ofte optræder anonymt og meget hurtigt kan ændre deres fremgangsmåde. Deres handlinger er mindre forudsigelige end handlinger begået af kendte terrorgrupper, der ofte handler efter et bestemt mønster. Fremkomsten af IS, Al-Qaida og andre ekstremistiske islamistiske organisationer og deres meget effektive propaganda på internettet og andre medier har betydet en stigning i antallet af angreb fra ensomme ulve, og dette forventes ikke at ophøre i den nærmeste fremtid.

Europol konkluderede for nylig, at "der er al mulig grund til at forvente, at... en religiøst inspireret terrorgruppe vil gennemføre et terrorangreb et sted i Europa med det formål at forårsage et stort antal døde og sårede blandt civilbefolkningen. Dette er en trussel ud over truslen om enmandsangreb, som ikke er blevet mindre."(1)

En yderligere væsentlig udfordring i kampen mod terrorisme er den stigende konvergens mellem terrorisme og international organiseret kriminalitet. Sondringen mellem disse to former for forbrydelser bliver mere og mere kompliceret og kunstig, idet sammenhængen mellem terrorisme og organiseret kriminalitet bliver stadig større. I mange tilfælde samarbejder eller fusionerer terrororganisationer og organiserede kriminelle netværk for at drage fordel af hinandens tjenester, redskaber og andre aktiver. I andre tilfælde bliver tilhængere af terrororganisationer uddannet til og begår selv organiseret kriminalitet i stor målestok for at finansiere terrorhandlinger (f.eks. ulovlig organhøst og -handel i kombination med mord, menneskehandel, tvungen prostitution, seksuelt misbrug af børn og spædbørn, slaveri og tvangsarbejde, pengeafpresning og afkrævning af beskyttelsespenge, handel med narkotika og varemærkeforfalskede varer). Det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at kriminalisere en terrorhandling, og betingelsen om en direkte forbindelse mellem den forberedende handling forud for en specifik terrorhandling er heller ikke nyttig for en effektiv forebyggelse af terrorangreb. Hvis medvirken eller tilskyndelse til terrorangreb eller forberedelsen af terrorangreb ved at yde eller modtage oplæring i, offentlig opfordring til, rekruttering til terror eller rejse til udlandet med terror for øje eller at organisering/formidling af sådanne rejser ikke er kriminaliseret, selv om der kun er en indirekte forbindelse til en specifik terrorhandling, vil netværk af hververe, beslutningstagere, kontaktpunkter og kommunikationsstrateger undslippe de europæiske og nationale retshåndhævende myndigheders og domstoles efterforskning og retsforfølgning. Ofrene for denne retlige magtesløshed vil være civilsamfundet i og uden for Europa, i og uden for krigsområder. Faren for terrornetværk er ikke teoretisk men reel. Terrorangreb efterlader dybe sår hos ofrene, deres familier og de regioner, hvor angrebene har fundet sted. Allerede nu tvinger terrororganisationernes grusomhed og den brutale indbyrdes konkurrence mellem dem et dramatisk antal migranter til at flygte fra terrorisme i deres land og til under deres flugt at sætte sig i en meget sårbar situation og ofte igen udsætte sig for kriminelle netværk.

Bekæmpelsen af terrorisme kræver en altomfattende, helhedsorienteret tilgang på mange forskellige politikområder, herunder forebyggelse, antiradikalisering, afradikalisering osv. Europa-Parlamentet og Rådet har for nylig ved adskillige lejligheder påpeget behovet for denne altomfattende tilgang til bekæmpelse af terrorisme(2). Den strafferetlige respons er kun en del af denne samlede strategi.

Bekæmpelsen af terrorisme er en global kamp, som EU ikke kan kæmpe og vinde alene. FN's Sikkerhedsråds resolution fra 2014 pålægger alle EU's medlemsstater retlige forpligtelser til at kriminalisere visse former for terrorrelaterede forbrydelser, såsom rejser med henblik på planlægning eller udførelse af terrorhandlinger, modtagelse af oplæring i terror eller organisering, formidling og finansiering af sådanne rejser eller oplæring med terror for øje. Denne resolution er blevet omsat til tillægsprotokollen om udenlandske krigere i Europarådet.

Ordførerens helhedsvurdering af forslaget

Generelt støtter ordføreren forslaget. Ordføreren vil gerne understrege, at følgende elementer i forslaget har været en del af EU-lovgivningen siden 2002 med Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme (som er blevet ændret i 2008):

Definitionerne af terrorhandlinger og strafbare handlinger med forbindelse til en terroristgruppe er allerede fastsat i rammeafgørelse 2002/475/RIA (artikel 1 og 2). Kriminalisering af finansiering af terroraktiviteter er også allerede omhandlet i artikel 2 stk. 2, litra b), i rammeafgørelse 2002/475/RIA. I Artikel 3 i rammeafgørelse 2002/475/RIA kriminaliseres allerede tyveri af særlig grov beskaffenhed, afpresning og bedrageri med henblik på at begå terrorhandlinger. Desuden indeholder rammeafgørelse 2002/475/RIA bestemmelser om sanktioner for fysiske personer (artikel 5 i rammeafgørelse 2002/475/RIA), formildende omstændigheder (artikel 6 i rammeafgørelse 2002/475/RIA), juridiske personers ansvar (artikel 7 i rammeafgørelse 2002/475/RIA), minimumssanktioner for juridiske personer (artikel 8 i rammeafgørelse 2002/475/RIA) og om retsforfølgning og straffemyndighed (artikel 9 i rammeafgørelse 2002/475/RIA).

Artikel 3 i rammeafgørelse 2002/475/RIA blev ved rammeafgørelse 2008/919/RIA ændret, således at "offentlig opfordring til at begå en terrorhandling", "rekruttering til at begå terrorhandlinger" og "oplæring i at begå terrorhandlinger" er blevet tilføjet til de strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet. I artikel 3, stk. 3, i rammeafgørelse 2002/475/RIA som ændret ved rammeafgørelse 2008/919/RIA blev det allerede fastslået, at det for strafbare handlinger med forbindelse til en terrorgruppe eller terroraktivitet, ikke er nødvendigt, at en terrorhandling faktisk begås. Dermed er det heller ikke nødvendigt at etablere en forbindelse til en konkret terrorhandling. Desuden blev der med hensyn til anvendelsesområdet for artikel 4 i rammeafgørelse 2002/475/RIA ved rammeafgørelse 2008/919/RIA foretaget en udvidelse af omfanget af aktiviteter, som bør være strafbare i form af medvirken, anstiftelse eller forsøg. Rammeafgørelse 2008/919/RIA overlader det til medlemsstaterne at kriminalisere forsøg på at varetage oplæring i terror og rekruttering med henblik på terrorisme. De fleste medlemsstater straffer allerede disse aktiviteter. Bestemmelserne i rammeafgørelserne er alle blevet gennemført af samtlige medlemsstater.(3)

De nye trusler er blevet analyseret, fastslået og overvåget af internationale organer såsom FN, europæiske agenturer og nationale retshåndhævende institutioner. Den dispositive del af FN's Sikkerhedsråds resolution 2178(2014) er blevet vedtaget i medfør af kapitel VII i De Forenede Nationers pagt og navnlig afsnit 4-6, som har bindende virkning. Medlemsstaterne er således forpligtet til at sikre, at deres nationale lovgivning er tilstrækkelig til at fastsætte alvorlige strafbare handlinger i et omfang, der gør det muligt at retsforfølge og straffe rejser, oplæring, finansiering og andre forberedende akter, der er forbundet med terrorisme. Europarådet har vedtaget FN's resolution i en tillægsprotokol. I stedet for at lade hver enkelt medlemsstat gennemføre FN-resolutionen i sin nationale lovgivning, mener ordføreren, at der er en EU-merværdi i direktivet, fordi det skaber et harmoniseret strafferetligt grundlag, som den nationale lovgivning vil blive baseret på, således at medlemsstaternes retlige foranstaltninger mod terrorisme er sammenhængende, konsekvent og effektiv, og der undgås huller i retsforfølgningen. Ved at "lissabonisere" Rådets eksisterende rammeafgørelse om terrorisme bliver den underlagt chartret om grundlæggende rettigheder, Europa-Kommissionens beføjelser i forbindelse med traktatbrud samt Domstolens judicielle kontrol. Et vigtigt legalitetsprincip er, at straffelovgivning skal være præcis og forudsigelig. Det er derfor meget vigtigt, at nødvendighed og proportionalitet er ledende principper ved gennemførelsen og den konkrete anvendelse, og at alvoren af og hensigten med overtrædelsen klart kan påvises og dokumenteres med så mange konkrete fakta og forhold som muligt i hvert enkelt tilfælde.

Det er af afgørende betydning at ajourføre EU's retlige ramme for bekæmpelse af terror og terrornetværk på følgende punkter:

1) modtagelse af oplæring til terrorformål af lovovertrædere inden for eller uden for Europa, uanset om det er i træningslejre eller via internettet

2) rejser foretaget af de såkaldte "udenlandske krigere" til konfliktområder med henblik på terror samt tilrettelæggelsen eller anden formidling af sådanne rejser;

3) medtagelse af FATF-anbefaling nr. 5 vedrørende terrorfinansiering og finansiering af forberedende foranstaltninger, der fører til en aktivitet med terror for øje

4) medtagelsen af nye former for overtrædelser via internettet, navnlig mørkenettet

5) tilpasning til de nye udfordringer af artiklen om medvirken, anstiftelse og forsøg

6) fastlægge straffemyndighed i forbindelse med den strafbare handling, varetagelse af oplæring

7) styrkelse af ofrenes rettigheder og forbedring af beskyttelsen, bistanden og støtten til terrorofre i hele Unionen.

(1)

  Europol, "Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks" (Ændringer i modus operandi for islamisk stats terrorangreb), 18. januar 2016.

(2)

  Se for eksempel: Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2015 om forebyggelse af radikalisering og terrororganisationers rekruttering af europæiske borgere (P8_TA(2015)0410), Europa-Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (P8_TA(2015)0032, Europa-Parlamentets beslutning af 9. juli 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed (P8_TA(2015)0269). Rådets konklusioner om terrorbekæmpelse af 20. november 2015, Det Europæiske Råds konklusioner af 12. februar 2015, fælles Rigaerklæring af 29. og 30. januar 2015.

(3)

  Se også Kommissionens rapport af 5. september 2014 om gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse 2008/919/JHA (COM(2014)0554).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme

Referencer

COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Dato for forelæggelse for EP

2.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

18.1.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

18.1.2016

FEMM

18.1.2016

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

JURI

28.1.2016

FEMM

28.1.2016

 

 

Ordfører(e)

Dato for valg

Monika Hohlmeier

11.1.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

16.2.2016

17.3.2016

21.4.2016

4.7.2016

Dato for vedtagelse

4.7.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

4

10

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 187, stk. 2

Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann

Dato for indgivelse

12.7.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

4

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

10

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Gerard Batten

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

S&D

Eugen Freund

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse