Διαδικασία : 2015/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0228/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0228/2016

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0046

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1011kWORD 663k
12.7.2016
PE 577.046v02-00 A8-0228/2016

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

(COM(2015)0625 – C8‑0386/2015 – 2015/0281(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0625),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 83 παράγραφος 1 και 82 παράγραφος 2 εδάφιο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0386/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2178 (2014) της 24ης Σεπτεμβρίου 2014 και 2249 (2015) της 20ής Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας, της 16ης Μαΐου 2005, και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο, της 19ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0228/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

- έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2195 (2014), 2199 (2015) και 2253 (2015),

Τροπολογία    2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

- έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1373 (2001),

Τροπολογία    3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

- έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια, που εκδόθηκε στην Ουάσινγκτον την 1η Απριλίου 2016,

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις καθολικές αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Βασίζεται στην αρχή της δημοκρατίας και την αρχή του κράτους δικαίου, αρχές κοινές στα κράτη μέλη.

(1)   Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις καθολικές αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Βασίζεται στην αρχή της δημοκρατίας και την αρχή του κράτους δικαίου, αρχές κοινές στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο του 2015, απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη την ποινικοποίηση της συμμετοχής σε οργάνωση ή ομάδα με σκοπό την τρομοκρατία, της λήψης εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, της πραγματοποίησης ταξιδιού ή της απόπειρας ταξιδιού στο εξωτερικό με σκοπό την τρομοκρατία, της παροχής ή συγκέντρωσης κεφαλαίων για ταξίδια με σκοπό την τρομοκρατία και της οργάνωσης και διευκόλυνσης τέτοιου είδους ταξιδίων. Η Ένωση υπέγραψε το πρόσθετο πρωτόκολλο και τη Σύμβαση στις 22 Οκτωβρίου 2015.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η τρομοκρατική απειλή εντάθηκε και εξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία έτη. Άτομα, τα οποία συχνά αναφέρονται ως «τρομοκράτες μαχητές» ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τρομοκρατικούς σκοπούς. Οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν, συνιστούν αυξημένη απειλή για την ασφάλεια όλων των κρατών μελών. Οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές έχουν συνδεθεί με αρκετές πρόσφατες επιθέσεις ή σχέδια για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές από άτομα που εμπνέονται ή καθοδηγούνται από τρομοκρατικές ομάδες του εξωτερικού, αλλά που παραμένουν εντός της Ευρώπης.

(4)  Η τρομοκρατική απειλή εντάθηκε και εξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία έτη. Άτομα, τα οποία συχνά αναφέρονται ως «ξένοι τρομοκράτες μαχητές» ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τρομοκρατικούς σκοπούς. Οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν, συνιστούν αυξημένη απειλή για την ασφάλεια όλων των κρατών μελών. Οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές έχουν συνδεθεί με αρκετές πρόσφατες επιθέσεις ή σχέδια για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι και της 22ας Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές από άτομα που εμπνέονται ή καθοδηγούνται από τρομοκρατικές ομάδες του εξωτερικού, αλλά που παραμένουν εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Σύμφωνα με την παράγραφο 6 της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSCR) 2178 (2014), όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές τους διατάξεις στοιχειοθετούν ως διωκόμενα σοβαρά ποινικά αδικήματα το ταξίδι σε τρίτη χώρα με σκοπό τη συμμετοχή στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων ή την παροχή ή λήψη εκπαίδευσης, καθώς και τη χρηματοδότηση, την οργάνωση ή τη διευκόλυνση παρόμοιου ταξιδιού. Για την αποφυγή οιωνδήποτε κενών στη δίωξη εντός της Ένωσης, απαιτείται εναρμονισμένη εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2178(2014).

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας εμπίπτει πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν την Ευρώπη το 2015 και το 2016 ανέδειξαν την ανάγκη συντονισμένης δράσης των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση του κινδύνου που αποτελούν οι ξένοι μαχητές στην ΕΕ.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Μια εναρμονισμένη κατηγοριοποίηση των ποινικών κυρώσεων για τρομοκρατικά εγκλήματα θα εξασφάλιζε ένα κοινό νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για μια σειρά οργανισμών της Ένωσης. Πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπιστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός συντονισμού μεταξύ της Ευρωπόλ, της Eurojust, του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), της OLAF και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ).

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενισχύσουν τον επαγγελματισμό των δυνάμεων ασφαλείας, των αρχών επιβολής του νόμου και των θεσμών της δικαιοσύνης. Οφείλουν επίσης να διασφαλίσουν αποτελεσματική εποπτεία και υποχρέωση λογοδοσίας των σωμάτων αυτών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της εξτρεμιστικής βίας και της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τρομοκρατικών απειλών και τις νομικές υποχρεώσεις προς την Ένωση και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκλιση σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων που σχετίζονται με μια τρομοκρατική ομάδα και αυτών που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, , έτσι ώστε να καλύπτει πιο ολοκληρωμένα συμπεριφορές συνδεόμενες ιδίως με τους ξένους τρομοκράτες μαχητές και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτές οι μορφές συμπεριφοράς θα πρέπει να τιμωρούνται επίσης όταν διαπράττονται μέσω του διαδικτύου, αλλά και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

(5)  Λαμβανομένων υπόψη της εξέλιξης των τρομοκρατικών απειλών και των νομικών υποχρεώσεων προς την Ένωση και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκλιση σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τον ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων, των εγκλημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατική ομάδα και αυτών που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να καλύπτει πιο ολοκληρωμένα συμπεριφορές συνδεόμενες ιδίως με τους ξένους τρομοκράτες μαχητές, την αυξανόμενη αθέμιτη χρήση του Διαδικτύου για τρομοκρατικούς σκοπούς (π.χ. στρατολόγηση, προπαγάνδα και εκπαίδευση) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτές οι μορφές συμπεριφοράς θα πρέπει να τιμωρούνται με κάθε τρόπο, συμβατικό ή επιγραμμικό, σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η απειλή της πυρηνικής και ραδιολογικής τρομοκρατίας εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη διεθνή ασφάλεια. Η αντιμετώπιση της εξελισσόμενης αυτής απειλής προϋποθέτει ισχυροποιημένη διεθνή συνεργασία και αυξημένη υποστήριξη του κεντρικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), καθώς και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Τα μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα καταστούν πλήρως αποτελεσματικά μόνον εφόσον συνοδεύονται από μια αποτελεσματική, αποτρεπτική και συντονισμένη δέσμη μέτρων ποινικής δικαιοσύνης που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Με την ποινικοποίηση των τρομοκρατικών πράξεων που πραγματοποιούν τρομοκρατικές οργανώσεις στο εξωτερικό, τα κράτη μέλη θα εξοπλιστούν με τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής ριζοσπαστικοποίησης πολιτών της Ένωσης και του φαινομένου των ξένων μαχητών. Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα μέσα ώστε να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να διώκουν τέτοιες πράξεις. Το προσωπικό τους θα πρέπει να λαμβάνει αδιαλείπτως κατάλληλη κατάρτιση για την αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών των κρατών μελών και των οργανισμών δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία δεν διέπει τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων σε περίοδο ένοπλης σύγκρουσης, οι οποίες διέπονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κατά την έννοια που το εν λόγω δίκαιο τους αποδίδει, ούτε τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων ενός κράτους κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους, εφόσον διέπονται από άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από αμερόληπτες ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες από το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, δεν πρέπει να θεωρείται ως συμβολή στις εγκληματικές δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα εγκλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια πρόκληση για τέλεση ενός τρομοκρατικού εγκλήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξύμνηση και την αιτιολόγηση των τρομοκρατικών πράξεων ή τη διάδοση μηνυμάτων ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τα θύματα της τρομοκρατίας, ως τρόπο προβολής των σκοπών των τρομοκρατών ή σοβαρού εκφοβισμού του πληθυσμού, όταν μια τέτοια συμπεριφορά προκαλεί κίνδυνο τέλεσης τρομοκρατικών ενεργειών.

(7)  Τα εγκλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια πρόκληση για τέλεση ενός τρομοκρατικού εγκλήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξύμνηση και την αιτιολόγηση των τρομοκρατικών πράξεων ή τη διάδοση μηνυμάτων ή εικόνων με επιγραμμικά ή συμβατικά μέσα ως τρόπο εκμαίευσης στήριξης των σκοπών των τρομοκρατών ή σοβαρού εκφοβισμού του πληθυσμού. Η συμπεριφορά αυτή πρέπει να τιμωρείται όταν προκαλεί, σε συγκεκριμένη περίπτωση, κίνδυνο τέλεσης τρομοκρατικού εγκλήματος.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας η οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών από τον αποδέκτη της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευόμενες πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

________________

 

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Ένας αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της τρομοκρατίας στο Διαδίκτυο είναι η αφαίρεση του παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου στην πηγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθελοντικής δράσης που αναλαμβάνει ο κλάδος του Διαδικτύου για την πρόληψη της αθέμιτης χρήσης των υπηρεσιών του ή οιασδήποτε στήριξης της δράσης αυτής από κράτη μέλη, όπως είναι ο εντοπισμός και η επισήμανση παράνομου περιεχομένου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αφαίρεση ή τη φραγή ιστοσελίδων που υποκινούν δημόσια σε τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων. Οποτεδήποτε λαμβάνονται παρόμοια μέτρα, αυτά πρέπει να καθορίζονται με διαφανείς διαδικασίες και να υπόκεινται σε επαρκείς εγγυήσεις, υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων αρχών. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιδιώκουν με κάθε τρόπο τη συνεργασία με τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται η αφαίρεση τέτοιου περιεχομένου από τους διακομιστές στην επικράτεια τους. Ωστόσο, όταν δεν είναι εφικτή η αφαίρεση του παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου στην πηγή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για τη φραγή της πρόσβασης από το έδαφος της Ένωσης σε δικτυακούς τόπους οι οποίοι έχει διαπιστωθεί ότι περιλαμβάνουν ή διαχέουν τρομοκρατικό περιεχόμενο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα κίνησης δικαστικών διαδικασιών κατά των εταιρειών και των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εσκεμμένα αρνούνται να συμμορφωθούν με δικαστική εντολή για διαγραφή από τις διαδικτυακές πλατφόρμες τους παράνομου περιεχομένου που εξυμνεί την τρομοκρατία, αφού ενημερωθούν αρμοδίως για το περιεχόμενο αυτό. Τυχόν άρνηση θα πρέπει να τιμωρείται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της απειλής και συγκεκριμένα την ανάγκη να ανακοπεί η ροή των ξένων τρομοκρατών μαχητών, είναι απαραίτητο να ποινικοποιηθεί η πραγματοποίηση ταξιδιών στο εξωτερικό για τρομοκρατικούς σκοπούς, στους οποίους συγκαταλέγονται όχι μόνο η τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων και η παροχή ή λήψη εκπαίδευσης, αλλά και η συμμετοχή στις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας. Οποιαδήποτε ενέργεια διευκόλυνσης ενός τέτοιου ταξιδιού, πρέπει επίσης να ποινικοποιηθεί.

(8)  Μολονότι δεν είναι απαραίτητη η ποινικοποίηση της πραγματοποίησης ταξιδιού καθαυτή, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της απειλής και συγκεκριμένα της ανάγκης να ανακοπεί η ροή των ξένων τρομοκρατών μαχητών, είναι απαραίτητο να ποινικοποιηθεί η πραγματοποίηση ταξιδιών στο εξωτερικό για τρομοκρατικούς σκοπούς, στους οποίους συγκαταλέγονται όχι μόνο η τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων και η παροχή ή λήψη εκπαίδευσης, αλλά και η συμμετοχή στις δραστηριότητες μιας τρομοκρατικής ομάδας. Η πράξη αυτή θα πρέπει να θεωρείται αξιόποινη υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο όταν οι τρομοκρατικοί σκοποί του ταξιδιού αποδεικνύονται από αντικειμενικές περιστάσεις. Η διευκόλυνση ή η οργάνωση ενός τέτοιου ταξιδιού, πρέπει επίσης να ποινικοποιηθεί.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η ποινικοποίηση της λήψης εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς συμπληρώνει το υπάρχον αδίκημα της παροχής εκπαίδευσης και απευθύνεται συγκεκριμένα στις απειλές που απορρέουν από όσους προετοιμάζονται ενεργά για την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τελικά ενεργούν μόνοι τους.

(9)  Η ποινικοποίηση της εκ προθέσεως λήψης εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης γνώσεων, τεκμηρίωσης ή πρακτικών δεξιοτήτων, με αυτοδιδασκαλία ή όχι, συμπληρώνει το υπάρχον αδίκημα της παροχής εκπαίδευσης και απευθύνεται συγκεκριμένα στις απειλές που απορρέουν από όσους προετοιμάζονται ενεργά για την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τελικά ενεργούν μόνοι τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ποινικοποιηθεί.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a)  Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που πραγματοποιούνται για τρομοκρατικούς σκοπούς ή από τρομοκρατική οργάνωση θα πρέπει να επισύρουν ποινή στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που καλύπτει τη χρηματοδότηση για τρομοκρατικές ενέργειες, τη χρηματοδότηση μιας τρομοκρατικής ομάδας, καθώς και άλλα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως η στρατολόγηση και η εκπαίδευση ή η πραγματοποίηση ταξιδιών για τρομοκρατικούς σκοπούς, θα πρέπει να τιμωρείται στα κράτη μέλη, με σκοπό να διαλυθούν οι υποστηρικτικές δομές που διευκολύνουν την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων. Η συνέργεια ή η απόπειρα χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών θα πρέπει, επίσης, να τιμωρείται.

(10)  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που καλύπτει όχι μόνο τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών αλλά και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και άλλα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως η στρατολόγηση και η εκπαίδευση ή η πραγματοποίηση ταξιδιών για τρομοκρατικούς σκοπούς, θα πρέπει να τιμωρείται στα κράτη μέλη, με σκοπό να διαλυθούν οι υποστηρικτικές δομές που διευκολύνουν την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων. Η συνέργεια ή η απόπειρα χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών θα πρέπει, επίσης, να τιμωρείται.

 

__________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2016, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Η αυξανόμενη σύγκλιση και διαπλοκή μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος και οι δεσμοί μεταξύ εγκληματικών και τρομοκρατικών ομάδων συνιστούν εντεινόμενη απειλή για την ασφάλεια στην Ένωση. Τα κράτη μέλη οφείλουν, ως εκ τούτου, να μεριμνήσουν για την ποινικοποίηση της χρηματοδότησης και της υποστήριξης τρομοκρατικών εγκλημάτων μέσω του οργανωμένου εγκλήματος και να διασφαλίσουν ότι οι αρχές των κρατών μελών που συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες θα λαμβάνουν σαφέστερα υπόψη τις πιθανές διασυνδέσεις του οργανωμένου εγκλήματος με τρομοκρατικές δραστηριότητες και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Το παράνομο εμπόριο πυροβόλων όπλων, πετρελαίου, ναρκωτικών, τσιγάρων, παραποιημένων προϊόντων και έργων τέχνης και άλλων πολιτιστικών αγαθών, η εμπορία ανθρώπων, η παροχή «προστασίας» έναντι χρημάτων και η εκβίαση έχουν μετατραπεί σε εξαιρετικά επικερδείς μεθόδους χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων. Για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν επίσης τους τρόπους με τους οποίους οι τρομοκρατικές οργανώσεις προσπορίζονται χρήματα.

 

Aποφεύγοντας την αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι τρομοκρατικές ομάδες δεν θα μπορούν να επωφελούνται από οιοδήποτε εμπόριο αγαθών. Η κατάλληλη και αναλογική δέουσα επιμέλεια, η παρακολούθηση και οι απαιτήσεις αναφοράς θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο πρόληψης, καθιστώντας εκ των πραγμάτων ανέφικτη την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικές ομάδες και συμβάλλοντας με αποτελεσματικότερο τρόπο στον εντοπισμό και τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις για τις παραβιάσεις των εν λόγω απαιτήσεων.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10γ)  Οι οικονομικές έρευνες είναι καίριας σημασίας στην προσπάθεια να έρθουν στο φως οι μέθοδοι διευκόλυνσης των τρομοκρατικών εγκλημάτων και τα δίκτυα και η δομή των τρομοκρατικών οργανώσεων. Αυτού του είδους οι έρευνες μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά παραγωγικές όταν εμπλέκονται σε αυτές φορολογικές και τελωνειακές αρχές, υπηρεσίες οικονομικών πληροφοριών και δικαστικές αρχές από τα πρώιμα στάδια της έρευνας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγάγουν τις οικονομικές έρευνες σε σταθερή συνιστώσα όλων των ερευνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να ανταλλάσσουν συναφείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες με όλες τις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο των προσπαθειών τους με στόχο την πρόληψη, τη διερεύνηση και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της Ευρωπόλ στους τομείς των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και της πάταξης της χρηματοδότησης τρομοκρατών. Θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουν μία αποτελεσματικότερη και πιο συντονισμένη προσέγγιση, για παράδειγμα με τη συγκρότηση εξειδικευμένων μονάδων σε εθνικό επίπεδο που θα διεξάγουν οικονομικές έρευνες σχετικά με την τρομοκρατία, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία και ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση επιτυχών δικαστικών διώξεων.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Επιπλέον, η παροχή υλικής υποστήριξης για τρομοκρατικούς σκοπούς μέσω προσώπων που εμπλέκονται ή ενεργούν ως διαμεσολαβητές στην παροχή ή κυκλοφορία υπηρεσιών, περιουσιακών στοιχείων ή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συναλλαγών που προϋποθέτουν την είσοδο ή την έξοδο από την Ένωση, θα πρέπει να τιμωρείται στα κράτη μέλη, όπως επίσης και η συνέργεια σε τρομοκρατικές ενέργειες ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όταν πραγματοποιούνται με επίγνωση του γεγονότος ότι οι ενέργειες αυτές ή τα προϊόντα αυτών προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, πλήρως ή εν μέρει, για τρομοκρατικούς σκοπούς ή ότι θα ωφελήσουν τρομοκρατικές ομάδες.

(11)  Η παροχή υλικής υποστήριξης για τρομοκρατικούς σκοπούς μέσω προσώπων που εμπλέκονται ή ενεργούν ως διαμεσολαβητές στην παροχή ή κυκλοφορία υπηρεσιών, περιουσιακών στοιχείων ή αγαθών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών συναλλαγών που προϋποθέτουν την είσοδο ή την έξοδο από την Ένωση, θα πρέπει να τιμωρείται στα κράτη μέλη, όπως επίσης και η συνέργεια σε τρομοκρατικές ενέργειες ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όταν πραγματοποιούνται με σαφή πρόθεση ή επίγνωση του γεγονότος ότι οι ενέργειες αυτές ή τα προϊόντα αυτών προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, πλήρως ή εν μέρει, για τρομοκρατικούς σκοπούς ή ότι θα ωφελήσουν τρομοκρατικές ομάδες.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχουν ποινές για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν διαπράξει ή υπέχουν ευθύνη για τέτοια εγκλήματα, στις οποίες να αντικατοπτρίζεται η σοβαρότητά τους.

(14)  Θα πρέπει να υπάρχουν ποινές για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν διαπράξει ή υπέχουν ευθύνη για τέτοια εγκλήματα, στις οποίες να αντικατοπτρίζεται η σοβαρότητά τους.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες περί δικαιοδοσίας για να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποτελεσματικής δίωξης του τρομοκρατικού εγκλήματος. Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός δικαιοδοσίας για τα εγκλήματα που διαπράττονται από όσους παρέχουν εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, ενόψει πιθανών επιπτώσεων τέτοιου είδους συμπεριφορών στο έδαφος της Ένωσης και της στενής υλικής συνάφειας μεταξύ των εγκλημάτων παροχής και λήψης εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς.

(15)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες περί δικαιοδοσίας για να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποτελεσματικής δίωξης των τρομοκρατικών εγκλημάτων. Συγκεκριμένα, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός δικαιοδοσίας για τα εγκλήματα που διαπράττονται από όσους παρέχουν εκπαίδευση σε πολίτες και κατοίκους της Ένωσης για τρομοκρατικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα των παρόχων, ενόψει πιθανών επιπτώσεων τέτοιου είδους συμπεριφορών στο έδαφος της Ένωσης και της στενής υλικής συνάφειας μεταξύ των εγκλημάτων παροχής και λήψης εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς. Οιαδήποτε δίωξη υπηκόου τρίτης χώρας θα πρέπει να γίνεται με βάση τις συμφωνίες έκδοσης και αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις που έχουν συναφθεί με τις οικείες τρίτες χώρες.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διερεύνηση ή τη δίωξη των εγκλημάτων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία συχνά αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη και μπορεί να απαιτούν επείγουσα δράση. Για την αποτροπή και την πάταξη της τρομοκρατίας απαιτείται εγγύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο σε ό, τι αφορά την ταχεία ανταλλαγή οιωνδήποτε συναφών πληροφοριών από ποινικά μητρώα ή καταδικαστικές αποφάσεις ή άλλες διαθέσιμες πηγές σχετικά με άτομα που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί ή είναι βίαιοι εξτρεμιστές τα οποία είναι ύποπτα για ποινικό αδίκημα ή εις βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις ή των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί για οιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένων όσων δεν έχει γίνει δεκτή η αίτηση εισόδου στην επικράτεια κράτους μέλους ή έχουν εκτοπιστεί με την υπόνοια της συμμετοχής σε εγκλήματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές εγκαίρως και αποτελεσματικά, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους θα πρέπει να αξιοποιήσουν περισσότερο τα διαθέσιμα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων οργανισμών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, προκειμένου να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Αυτό θα πρέπει να το πράξουν μέσω της ανταλλαγής όλων των σχετικών πληροφοριών και της διενέργειας συστηματικών στρατηγικών και επιχειρησιακών αναλύσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διασφαλίσεις.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β) Για να διασφαλιστεί η επιτυχία των ερευνών και της δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, εγκλημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατική ομάδα ή εγκλημάτων που συνδέονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, οι αρμόδιες για τη διερεύνηση και τη δίωξη τέτοιων εγκλημάτων αρχές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ερευνητικά εργαλεία, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Λαμβανομένης υπόψη, μεταξύ άλλων, της αρχής της αναλογικότητας, η χρήση των εργαλείων αυτών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να είναι στοχευμένη και ανάλογη της φύσης και της σοβαρότητας των ερευνώμενων εγκλημάτων.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την έγκαιρη ανταλλαγή κάθε διαθέσιμης συναφούς πληροφορίας που αφορά άτομα τα οποία ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τρομοκρατικούς σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να εξετάζουν συστηματικά όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τα εγκλήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ως προς την καταλληλόλητα, τη συνάφεια και τη σπουδαιότητα κατά την έννοια του άρθρου 21 της απόφασης του Συμβουλίου 2007/533/ΔΕΥ1a προκειμένου να καταχωρίζονται στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά κανόνα, να εξετάζουν όλες τις υποθέσεις που αφορούν τα εγκλήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία ως συναφή και αναγκαία κατά την έννοια του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β, με σκοπό την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας δεδομένων PNR με τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

 

________________

 

Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63).

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 132).

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15δ)  Το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία, από το διαδίκτυο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούν, να προάγουν και να ενθαρρύνουν τρομοκρατικές πράξεις, να στρατολογούν δυνητικούς μαχητές, να συλλέγουν χρήματα ή να αντλούν άλλου είδους στήριξη για τις δραστηριότητές τους, δημιουργεί προβλήματα κατά τη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να συνεργάζονται μεταξύ τους και δη μέσω της Eurojust και της Ευρωπόλ και με την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσουν μια συντονισμένη προσέγγιση σε σχέση με τη συλλογή, την ανταλλαγή και το παραδεκτό ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, στήριξης και συνδρομής που να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των θυμάτων της τρομοκρατίας, εξειδικεύοντας περαιτέρω και εμβαθύνοντας τα δικαιώματα που περιέχονται ήδη στην οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28. Θύματα τρομοκρατίας είναι τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ, σε σχέση με τα τρομοκρατικά εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει στην περίπτωση μιας τρομοκρατικής επίθεσης να διασφαλίζουν την παροχή συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα θύματα, συμπεριλαμβανομένης μετατραυματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, καθώς και τυχόν σχετικών νομικών, πρακτικών ή οικονομικής φύσης πληροφοριών και συμβουλών.

(16)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το καθεστώς των θυμάτων της τρομοκρατίας αναγνωρίζεται δεόντως πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των ποινικών διαδικασιών και να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, στήριξης και συνδρομής, με σεβασμό και δίκαιη αντιμετώπιση των θυμάτων, που να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των θυμάτων της τρομοκρατίας, εξειδικεύοντας περαιτέρω και εμβαθύνοντας τα δικαιώματα που περιέχονται ήδη στην οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28. Θύματα τρομοκρατίας είναι τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ σε σχέση με τα τρομοκρατικά εγκλήματα που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει στην περίπτωση μιας τρομοκρατικής επίθεσης να διασφαλίζουν την παροχή συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα θύματα, συμπεριλαμβανομένης μετατραυματικής υποστήριξης, καθώς και τυχόν σχετικών νομικών, πρακτικών ή οικονομικής φύσης πληροφοριών και συμβουλών και επαρκούς βοήθειας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν την ειδική εκπαίδευση των ατόμων που είναι αρμόδια για τη συνδρομή των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και να διαθέτουν τους αναγκαίους για τον σκοπό αυτό πόρους. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο εκφοβισμού και αντιποίνων εις βάρος θυμάτων και προσώπων που θα κληθούν ενδεχομένως να δώσουν κατάθεση σε ποινικές διαδικασίες σχετικές με τρομοκρατικά εγκλήματα. Στα θύματα της τρομοκρατίας θα πρέπει επίσης να παρέχεται νομική συνδρομή σε όλα τα κράτη μέλη όταν είναι διάδικοι σε ποινική διαδικασία ή σε άλλη νομική διαδικασία για την έκδοση απόφασης σχετικά με αποζημίωση.

__________________

__________________

28 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 (ΕΕ L 315 της 14.11.2012 σ. 37). 37).

28 Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 14.11.2012 σ. 37).

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν στη δημιουργία και ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στα θύματα τρομοκρατίας, η οποία θα έχει ως στόχο όχι μόνο να καλύπτει τις ανάγκες των θυμάτων για πληροφόρηση και συμβουλές, αλλά να παρέχει επίσης στα θύματα πρώτες βοήθειες σε επίπεδο ψυχολογικής παρέμβασης και δυνατοτήτων παραπομπής, καθώς και συνδρομή και υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για την περίπτωσή τους τα μέσα ενημέρωσης.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει, με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία της έκφρασης, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, με στόχο την προστασία της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων και των μελών των οικογενειών τους, και να συνεργάζονται με εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν συνδρομή και υποστήριξη στα θύματα, προκειμένου να βοηθήσουν τα θύματα να αντιμετωπίσουν το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για την περίπτωσή τους τα μέσα ενημέρωσης.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των θυμάτων τρομοκρατίας σε πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματα των θυμάτων, τις υπηρεσίες υποστήριξης και τα συστήματα αποζημίωσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα θύματα της τρομοκρατίας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μακροπρόθεσμης υποστήριξης στη χώρα κατοικίας τους, ακόμα και εάν η τρομοκρατική επίθεση έλαβε χώρα σε άλλο κράτος της ΕΕ.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται επίσης από εντατικές ανταλλαγές και συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών τους και με τη Εurojust. Οι δυνατότητες του κέντρου συντονισμού της Eurojust, το οποίο καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο ώστε να προαχθεί η κοινή δράση των δικαστικών αρχών των κρατών μελών ως προς τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, θα πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει, ως εκ τούτου, να αξιοποιηθούν περισσότερο οι κοινές ομάδες έρευνας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών με τις οποίες η Eurojust έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17γ)  Η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης πολιτών της Ένωσης από τρομοκρατικές οργανώσεις απαιτεί μακροπρόθεσμη, προενεργό και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα συνδυάζει μέτρα στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης με πολιτικές στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και της ενσωμάτωσης, καθώς και τη θέσπιση αποτελεσματικών προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης και εξόδου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα και σχέδια στον εν λόγω τομέα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές σχετικά με τη χρήση αποτελεσματικών, εναλλακτικών μέτρων στο πλαίσιο της δικαστικής προσέγγισης για να αποτρέπουν πολίτες της Ένωσης και υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση από το να εγκαταλείπουν την Ένωση για τρομοκρατικούς σκοπούς ή για να ελέγχουν την επιστροφή τους από περιοχές συγκρούσεων στην Ένωση. Θα πρέπει να ανταλλάσσουν τις ορθές αυτές πρακτικές όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και, κατά περίπτωση, με τρίτες χώρες, καθώς και με αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17δ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών μέσω του συντονισμού των στρατηγικών τους και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών που έχουν αποκομίσει, μέσω της εφαρμογής ορθών πρακτικών τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο και μέσω της επικαιροποίησης των εθνικών πολιτικών αποτροπής σύμφωνα με τη στρατηγική της Ένωσης για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να παρέχει υποστήριξη στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν με ικανοποιητικό τρόπο μονομερώς από τα κράτη μέλη και ως εκ τούτου, λόγω της ανάγκης για εναρμονισμένους κανόνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(18)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν με ικανοποιητικό τρόπο μονομερώς από τα κράτη μέλη και ως εκ τούτου, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι μια προσπάθεια ζωτικής σημασίας και παγκόσμιας εμβέλειας η οποία απαιτεί υπερεθνική απάντηση, γεγονός που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Recital 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η οδηγία σέβεται τις αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκτίθενται στα κεφάλαια II, III, V και VI αυτού, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, τη γενική απαγόρευση διακρίσεων συγκεκριμένα λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την αρχή της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών, που καλύπτει επίσης την απαίτηση για ακρίβεια, σαφήνεια και προβλεψιμότητα στο ποινικό δίκαιο, το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 2004/38/EΚ. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(19)  Η οδηγία και η εφαρμογή της σέβονται τις αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκτίθενται στα κεφάλαια II, III, V και VI αυτού, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την ελευθερία της έκφρασης, περιλαμβανομένων της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της πληροφόρησης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, τη γενική απαγόρευση διακρίσεων συγκεκριμένα λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την αρχή της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών, που καλύπτει επίσης την απαίτηση για ακρίβεια, σαφήνεια και προβλεψιμότητα στο ποινικό δίκαιο, το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη το αποτέλεσμα της οποίας καθορίζεται από τα συγκεκριμένα περιστατικά της υπόθεσης, και τις αρχές που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 2004/38/EΚ, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις από την ελευθερία μετακίνησης για λόγους κρατικής πολιτικής ή εθνικής ασφάλειας. Οιοσδήποτε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και της ελευθερίας πρέπει να υπόκειται στον σεβασμό των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη.

 

__________________

 

Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συνιστούν διάκριση οιασδήποτε μορφής.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β)  Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως προοριζόμενη να μειώσει ή να περιορίσει το κεκτημένο της Ένωσης όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων ή των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας της (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πρόσωπα ύποπτα για τέλεση των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να φέρουν το βάρος της απόδειξης.

 

____________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19γ)  Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως προοριζόμενη να μειώσει ή να περιορίσει τη διάδοση πληροφοριών για τη διατύπωση γνώμης ή για επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, δημοσιογραφικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς, καθώς και τη διατύπωση επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα πολιτικά θέματα.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Η εφαρμογή της ποινικοποίησης δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τη φύση και τις περιστάσεις του εγκλήματος, λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων επιδιωκόμενων στόχων και της αναγκαιότητάς τους σε μια δημοκρατική κοινωνία, αποκλείοντας οποιαδήποτε μορφή αυθαιρεσίας και διάκρισης.

(20)  Η εφαρμογή της ποινικοποίησης δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τη φύση και τις περιστάσεις του εγκλήματος και της εκάστοτε περίπτωσης, λαμβανομένων υπόψη των νόμιμων επιδιωκόμενων στόχων και της αναγκαιότητάς τους σε μια δημοκρατική κοινωνία, αποκλείοντας οποιαδήποτε μορφή αυθαιρεσίας και διάκρισης.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η οδηγία θα πρέπει να αντικαταστήσει την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ29 στα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την οδηγία αυτή.

(21)  Η παρούσα οδηγία αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ στα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την οδηγία αυτή.

__________________

 

29 Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 21).

 

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα τρομοκρατικά εγκλήματα, στα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές ομάδες και σε αυτά που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει επ' ουδενί να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη ως πρόφαση για την παράκαμψη των διεθνών υποχρεώσεών τους δυνάμει της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, όπως συμπληρώθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία αυτή θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τα τρομοκρατικά εγκλήματα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτά, τα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές ομάδες και τα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, καθώς και ειδικά μέτρα προστασίας και συνδρομής για τα θύματα της τρομοκρατίας.

Η οδηγία αυτή θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τα τρομοκρατικά εγκλήματα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτά, τα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές ομάδες και τα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, καθώς και ειδικά μέτρα προστασίας, συνδρομής και υποστήριξης για τα θύματα της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα)  Ως «θύμα» νοείται:

 

(i)  φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχικής ή συναισθηματικής βλάβης ή της οικονομικής ζημίας, που προκλήθηκε απευθείας από αξιόποινη πράξη·

 

(ii)  τα μέλη της οικογένειας προσώπου ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε απευθείας από αξιόποινη πράξη και τα οποία έχουν υποστεί βλάβη εξαιτίας του θανάτου του εν λόγω προσώπου·

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να εξαναγκάσουν αδικαιολόγητα μια κυβέρνηση ή έναν διεθνή οργανισμό να εκτελέσουν ή να παραλείψουν οποιαδήποτε πράξη, ή

β)  να χρησιμοποιήσουν βία ή την απειλή βίας προκειμένου να εξαναγκάσουν ή να επιδιώξουν να εξαναγκάσουν μια κυβέρνηση ή έναν διεθνή οργανισμό να εκτελέσουν ή να παραλείψουν οποιαδήποτε πράξη, ή

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προσβολή κατά της ζωής προσώπου, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει το θάνατο,

α)  προσβολή κατά της ζωής προσώπου η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει τον θάνατο ή τραυματισμό,

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προσβολή κατά της σωματικής ακεραιότητας προσώπου,

β)  προσβολή κατά της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας προσώπου,

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  κατασκευή, κατοχή, κτήση, μεταφορά, προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων καθώς και, όσον αφορά τα βιολογικά και χημικά όπλα, έρευνα και ανάπτυξη,

στ)  κατασκευή, κατοχή, κτήση, μεταφορά, προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, ραδιενεργών, πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων καθώς και, όσον αφορά τα πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα, έρευνα και ανάπτυξη,

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών ή πρόκληση πυρκαγιών, πλημμυρών ή εκρήξεων, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,

ζ)  απελευθέρωση, ή απειλή απελευθέρωσης, επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων ραδιενεργών ή βιολογικών υλικών, ή πρόκληση πυρκαγιών, πλημμυρών ή εκρήξεων, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο ή την πρόκληση διάχυτου φόβου και ανησυχίας,

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασμού ύδατος, ηλεκτρικής ενέργειας ή κάθε άλλου βασικού φυσικού πόρου, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,

η)  διαταραχή ή διακοπή του εφοδιασμού ύδατος, ηλεκτρικής ενέργειας ή κάθε άλλου βασικού φυσικού πόρου, μέσω επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ή επιθέσεων άλλης μορφής, με αποτέλεσμα την έκθεση ανθρώπινων ζωών σε κίνδυνο,

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ηα)  επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών όπως ορίζονται στα άρθρα 3 έως 7 της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

 

_____________

 

Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8).

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  απειλή τέλεσης μιας εκ των πράξεων που απαριθμούνται στα σημεία α) έως η),

θ)  σοβαρή απειλή τέλεσης μιας εκ των πράξεων που απαριθμούνται στα σημεία α) έως η), όταν η απειλή αυτή τεκμηριώνεται με βάση αντικειμενικά, πραγματικά περιστατικά.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τιμωρούνται, ως ποινικά αδικήματα, οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις:

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τιμωρούνται, ως ποινικά αδικήματα, οι ακόλουθες εκ προθέσεως και κατά παράβαση του νόμου τελούμενες πράξεις:

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή πληροφοριών ή υλικών μέσων ή με κάθε μορφής χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η συμμετοχή αυτή θα συμβάλει στις εγκληματικές δραστηριότητες της ομάδας.

β)  η συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, μεταξύ άλλων με την παροχή πληροφοριών ή υλικών μέσων ή με κάθε μορφής χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της, με επίγνωση του γεγονότος ότι η συμμετοχή αυτή θα συμβάλει στις εγκληματικές δραστηριότητες της ομάδας, είτε οι δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια κράτους μέλους είτε σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η διάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ενός μηνύματος προς το κοινό, με πρόθεση την υποκίνηση σε τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) , όταν μια τέτοια συμπεριφορά, είτε υποστηρίζει άμεσα είτε όχι τα τρομοκρατικά εγκλήματα, προκαλεί κίνδυνο τέλεσης ενός ή περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η διάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο, εντός ή εκτός σύνδεσης, διάθεση ενός μηνύματος προς το κοινό, με πρόθεση την υποκίνηση σε τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), όταν μια τέτοια συμπεριφορά, που υποστηρίζει την τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, προκαλεί, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, κίνδυνο τέλεσης ενός ή περισσότερων τέτοιων εγκλημάτων.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Επιβαρυντικές περιστάσεις

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θεωρείται επιβαρυντική περίσταση η τέλεση αξιόποινης πράξης που αναφέρεται στα άρθρα 6 ή 7 σε βάρος ευάλωτων φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η υποκίνηση άλλου προσώπου σε τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) ή στο άρθρο 4, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται εκ προθέσεως.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η υποκίνηση άλλου προσώπου σε τέλεση ή συμβολή στην τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) ή στο άρθρο 4, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται εκ προθέσεως.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η λήψη οδηγιών, από άλλο άτομο, σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή τεχνικών, με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως η) του άρθρου 3 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η λήψη εκπαίδευσης ή οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης γνώσεων, τεκμηρίωσης ή πρακτικών δεξιοτήτων, σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων, λοιπών όπλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών ή άλλων ειδικών μεθόδων ή τεχνικών, με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως η) του άρθρου 3 παράγραφος 2.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ταξίδια στο εξωτερικό για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρούνται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττονται εκ προθέσεως, τα ταξίδια σε άλλη χώρα με σκοπό την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, η συμμετοχή σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή η παροχή ή λήψη εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οιοδήποτε ταξίδι σε χώρα ή κράτος μέλος, είτε απευθείας είτε μέσω της διέλευσης από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί αντικειμενικά ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός του ταξιδιού αυτού είναι η τέλεση ή η συμβολή στην τέλεση ενός από τα τρομοκρατικά εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, ή η συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας που αναφέρονται στο άρθρο 4, με επίγνωση του γεγονότος ότι η συμμετοχή αυτή θα συνέβαλλε στην αξιόποινη δράση της εν λόγω ομάδας, ή η παροχή ή λήψη εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οργάνωση ή με άλλον τρόπο διευκόλυνση των ταξιδιών στο εξωτερικό για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Οργάνωση ή με άλλον τρόπο διευκόλυνση των ταξιδιών στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η παροχή ή συγκέντρωση κεφαλαίων, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με πρόθεση να χρησιμοποιηθούν, ή γνωρίζοντας ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, για την τέλεση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 10 και 12 έως 14 ή στο άρθρο 16.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η παροχή ή συγκέντρωση κεφαλαίων, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με πρόθεση να χρησιμοποιηθούν, ή με επίγνωση του γεγονότος ότι θα χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, ή θα συμβάλουν στην τέλεση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 10 και 14.

 

2.  Όταν η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά οιοδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 9, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται πράγματι τα κεφάλαια, εν όλω ή εν μέρει, για την τέλεση ή τη συμβολή στην τέλεση οιουδήποτε από τα εγκλήματα αυτά ούτε απαιτείται να γνωρίζει ο δράστης για ποια/ες συγκεκριμένη/ες πράξη/εις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια.

 

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η δέσμευση ή κατάσχεση και δήμευση κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν ή διατέθηκαν με σκοπό την τέλεση ή την απόπειρα τέλεσης οιουδήποτε από τα εγκλήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η διακεκριμένη κλοπή που διαπράττεται με σκοπό την τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η διακεκριμένη κλοπή που διαπράττεται με σκοπό την τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στα άρθρα 3 και 4.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η εκβίαση με σκοπό την τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η εκβίαση με σκοπό την τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στα άρθρα 3 και 4.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος

Πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων, κατοχή ή χρήση πλαστών εγγράφων με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων με σκοπό την τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) και στο άρθρο 4 στοιχείο β) του.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, όταν διαπράττεται εκ προθέσεως, η πλαστογραφία, η κατοχή ή η χρήση διοικητικών εγγράφων με σκοπό την τέλεση ενός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ηα) και στο άρθρο 4 στοιχείο β), καθώς και στα άρθρα 9 και 10.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Μέτρα κατά του παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο

 

1.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση αφαίρεση παράνομου περιεχομένου στην επικράτειά τους που υποκινεί ανοικτά το κοινό στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, κατά την έννοια του άρθρου 5. Επιδιώκουν επίσης να επιτύχουν την αφαίρεση του περιεχομένου αυτού από ιστοσελίδες εκτός της επικράτειάς τους. Εφόσον αυτό είναι ανέφικτο, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αποκλείσουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό.

 

2.  Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα με διαφανείς διαδικασίες και να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, ιδίως προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η απαγόρευση περιορίζεται στο αναγκαίο και αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο σκοπό περιεχόμενο και ότι οι χρήστες ενημερώνονται για τους λόγους της απαγόρευσης. Τα μέτρα αφαίρεσης και αποκλεισμού υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να θεωρηθεί αξιόποινο ένα έγκλημα που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στον τίτλο ΙΙΙ, δεν είναι απαραίτητο να έχει πράγματι τελεστεί τρομοκρατικό έγκλημα, ούτε είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί κάποια σύνδεση με συγκεκριμένο τρομοκρατικό έγκλημα ή, όσον αφορά τα εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 11, με συγκεκριμένα εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Για να θεωρηθεί αξιόποινο ένα έγκλημα που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στον τίτλο ΙΙΙ, δεν είναι απαραίτητο να έχει πράγματι τελεστεί τρομοκρατικό έγκλημα, ούτε είναι απαραίτητο, όσον αφορά τα εγκλήματα που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 10 και 12 έως 14, να προσδιοριστεί κάποια σύνδεση με άλλη συγκεκριμένη πράξη που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επισύρει ποινή η συνέργεια σε έγκλημα που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 8 και στα άρθρα 11 έως 14.

1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επισύρει ποινή η συνέργεια σε έγκλημα που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 7 και στα άρθρα 11 έως 14.

2.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επισύρει ποινή η ηθική αυτουργία εγκλήματος από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 έως 14.

2.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επισύρει ποινή η ηθική αυτουργία εγκλήματος από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3 και 6 έως 14.

3.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επισύρει ποινή η απόπειρα τέλεσης εγκλήματος που προβλέπεται στα άρθρα 3, 6, 7, 9 και 11 έως 14, με εξαίρεση την κατοχή που προβλέπεται στο στοιχείο στ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του εγκλήματος που αναφέρεται στο σημείο i) του άρθρου 3 παράγραφος 2.

3.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να επισύρει ποινή η απόπειρα τέλεσης εγκλήματος που προβλέπεται στα άρθρα 3, 6, 7, 9 και 11 έως 14, με εξαίρεση την κατοχή που προβλέπεται στο στοιχείο στ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του εγκλήματος που αναφέρεται στο σημείο i) του άρθρου 3 παράγραφος 2.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ελαφρυντικές περιστάσεις

Ειδικές περιστάσεις

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  παράσχει στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές πληροφορίες, τις οποίες δεν θα μπορούσαν άλλως να αποκτήσουν και οι οποίες τις βοηθούν:

β)  παράσχει στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες, τις οποίες δεν θα μπορούσαν άλλως να αποκτήσουν και οι οποίες τις βοηθούν:

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  να προσδιορίσουν ή να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη τους λοιπούς δράστες της αξιόποινης πράξης,

(2)  να προσδιορίσουν ή να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη λοιπούς δράστες της αξιόποινης πράξης,

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα)  δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν ή προέκυψαν από την τέλεση μιας από τις αξιόποινες πράξεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/42/ΕΕ.

 

_______________

 

Οδηγία 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39).

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα)  ο παραβάτης είναι πολίτης της Ένωσης και παρέχει εκπαίδευση σε υπηκόους τρίτων χωρών στο εξωτερικό·

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  το αδίκημα διαπράττεται κατά των θεσμών ή του πληθυσμού του εν λόγω κράτους μέλους ή κατά θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στο εν λόγω κράτος μέλος.

στ)  το αδίκημα διαπράττεται κατά των θεσμών ή του πληθυσμού του εν λόγω κράτους μέλους ή κατά θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης με έδρα στο εν λόγω κράτος μέλος, μεταξύ άλλων μέσω της κατάληψης αεροσκάφους, πλοίου ή άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς ή μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων ή όταν υπήκοος τρίτης χώρας λαμβάνει εκπαίδευση στο εξωτερικό με την πρόθεση να πραγματοποιήσει επίθεση στο εν λόγω κράτος μέλος·

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του ως προς τα εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 4 στις περιπτώσεις όπου ο δράστης βρίσκεται στην επικράτειά του.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν έγκλημα υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών και οποιοδήποτε εκ των συγκεκριμένων κρατών μπορεί εγκύρως να ασκήσει δίωξη βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών θα προβεί στη δίωξη των δραστών με σκοπό, εφόσον είναι δυνατό, να συγκεντρωθεί η διαδικασία σε ένα μόνο κράτος μέλος. Προς τούτο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν την Eurojust για να διευκολύνει τη συνεργασία των δικαστικών τους αρχών και το συντονισμό των ενεργειών τους. Λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά τα ακόλουθα στοιχεία:

2.  Όταν έγκλημα υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών και οποιοδήποτε εκ των συγκεκριμένων κρατών μπορεί εγκύρως να ασκήσει δίωξη βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών θα προβεί στη δίωξη των δραστών με σκοπό, εφόσον είναι δυνατό, να συγκεντρωθεί η διαδικασία σε ένα μόνο κράτος μέλος. Προς τούτο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την Eurojust για να διευκολύνει τη συνεργασία των δικαστικών τους αρχών και το συντονισμό των ενεργειών τους. Λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με το κράτος μέλος που έχει θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των εγκλημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 14 και 16 μέσω καθιερωμένων διαύλων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών της Ένωσης.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21α

 

Καθήκον διερεύνησης

 

1.  Αφού πληροφορηθεί ότι πρόσωπο το οποίο έχει διαπράξει ή φέρεται να έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία ενδέχεται να βρίσκεται στην επικράτειά του, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία προκειμένου να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά που περιέχονται στις εν λόγω πληροφορίες.

 

2.  Κατόπιν, εφόσον κρίνει ότι οι περιστάσεις το δικαιολογούν, το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται ο δράστης ή ο φερόμενος ως δράστης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ώστε να διασφαλίσει την παρουσία του προσώπου αυτού για τους σκοπούς της δίωξης ή της έκδοσης.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21β

 

Πρόληψη

 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρομοκρατικές οργανώσεις.

 

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων και μέσω του Διαδικτύου, όπως παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης, διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης και διαμόρφωση εναλλακτικών αφηγημάτων, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας. Κατά περίπτωση, τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες, συναφείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές κοινότητες και άλλους φορείς. Η εν λόγω ενημέρωση έχει ως στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να μειωθεί ο κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις.

 

3.  Τα κράτη μέλη προωθούν την τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με πρόσωπα ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών πρώτης γραμμής και του σωφρονιστικού προσωπικού, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εντοπίζουν τα σημάδια της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις και να τα αντιμετωπίζουν.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21γ

 

Υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικά εγκλήματα

 

1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές του διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους οιαδήποτε σχετική πληροφορία στις περιπτώσεις όπου εκτιμούν ευλόγως ότι θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διερεύνηση ή τη δίωξη εγκλημάτων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται εγκαίρως και αποτελεσματικά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση.

 

2.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι το σημείο επαφής του που ορίζεται βάσει του άρθρου 2 της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ1a, διαβιβάζει στην Ευρωπόλ και τη Eurojust εγκαίρως και αποτελεσματικά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.

 

3.  Τα κράτη μέλη εισάγουν συστηματικά καταχωρίσεις στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν σχετικά με οιοδήποτε πρόσωπο είναι ύποπτο να έχει διαπράξει τουλάχιστον ένα από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 14 της παρούσας οδηγίας ή έχει καταδικαστεί γι' αυτό.

 

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 σε σχέση με τα εγκλήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, η μονάδα στοιχείων επιβατών τους διαβιβάζει συστηματικά τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών στις μονάδες στοιχείων επιβατών των άλλων κρατών μελών.

 

5.  Τα κράτη μέλη εισάγουν συστηματικά καταχωρίσεις στο σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ σχετικά με οιοδήποτε πρόσωπο είναι ύποπτο ή έχει καταδικαστεί για τουλάχιστον ένα από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 14 της παρούσας οδηγίας.

 

6.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει την υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών.

 

_________________

 

Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (ΕΕ L 235 της 29.9.2005, σ. 22).

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21δ

 

H κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόσβαση της συνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής στις σχετικές βάσεις δεδομένων, ιδίως στο σύστημα πληροφοριών της Ευρωπόλ.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21ε

 

Ερευνητικά μέσα

 

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και με την επιφύλαξη των κατάλληλων νομικών διασφαλίσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι αποτελεσματικά μέσα έρευνας, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου εγκλήματος ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων, τίθενται στη διάθεση προσώπων, μονάδων ή υπηρεσιών επιφορτισμένων με την έρευνα ή τη δίωξη των εγκλημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 14.

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21στ

 

Μέτρα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της υποκίνησης της τρομοκρατίας στο Διαδίκτυο

 

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της υποκίνησης της τρομοκρατίας στο Διαδίκτυο. Η στρατηγική αυτή επικαιροποιείται σε τακτική βάση.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας και των μελών των οικογενειών τους. Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο εκφοβισμού και αντεκδίκησης, καθώς και στην ανάγκη προστασίας της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των θυμάτων της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εξέτασης ή της κατάθεσής τους.

 

Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στα θύματα της τρομοκρατίας που είναι διάδικοι σε ποινική διαδικασία και, ενδεχομένως, σε άλλες νομικές διαδικασίες για την έκδοση απόφασης σχετικά με αποζημίωση.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη ειδικών υπηρεσιών για τη συνδρομή και τη στήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν την ικανότητα και την οργανωτική δομή που απαιτείται για την παροχή βοήθειας και στήριξης στα εν λόγω θύματα, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα χρειαστεί στη συνέχεια, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θύματος. Οι υπηρεσίες είναι εμπιστευτικές, παρέχονται δωρεάν και είναι εύκολα προσβάσιμες από όλα τα θύματα της τρομοκρατίας. Περιλαμβάνουν ιδίως:

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη ειδικών υπηρεσιών για τη συνδρομή και τη στήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω της διαθεσιμότητας οργανώσεων για τη στήριξη των θυμάτων ή εμπειρογνωμόνων. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν την ικανότητα και την οργανωτική δομή που απαιτείται για την παροχή βοήθειας και στήριξης στα εν λόγω θύματα, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα χρειαστεί στη συνέχεια, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θύματος. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα κέντρο συντονισμού όπου έρχονται σε επαφή οι οργανώσεις και τα άτομα που είναι αρμόδια για την παροχή πληροφοριών, υποστήριξης και πρακτικών υπηρεσιών στα θύματα και στις οικογένειές τους και στους συγγενείς τους. Οι υπηρεσίες είναι εμπιστευτικές, παρέχονται δωρεάν και είναι εύκολα προσβάσιμες από όλα τα θύματα της τρομοκρατίας. Περιλαμβάνουν ιδίως:

 

-α)  ιατρική και θεραπευτική αγωγή, συμπεριλαμβανομένων αντίμετρων για τις επιθέσεις με χρήση πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών όπλων·

α)  συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, όπως μετατραυματική υποστήριξη και συμβουλευτική,

α)  συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, όπως μετατραυματική υποστήριξη και συμβουλευτική,

β)  παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε συναφές νομικό, πρακτικό ή οικονομικό ζήτημα.

β)  παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε συναφές νομικό, πρακτικό ή οικονομικό ζήτημα.

 

β α)  στήριξη στα θύματα για την επιστροφή τους στο κράτος μέλος κατοικίας τους, στις περιπτώσεις όπου η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο των υποδομών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ώστε στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης να συμπεριλαμβάνονται ειδικοί για την υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της διαδικασίας εντοπισμού θυμάτων αμέσως μετά από μια τρομοκρατική επίθεση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των θυμάτων. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διαμορφώνουν και συντονίζουν έναν κοινό μηχανισμό βοήθειας ο οποίος παρέχεται μετά από σχετική αίτηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη στήριξη των επιτόπιων ερευνών και τη δημιουργία ενιαίου δικτυακού τόπου μέσω του οποίου είναι δυνατή η πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες που σχετίζονται με τρομοκρατική επίθεση στο οικείο κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν ιδιωτικό δικτυακό τόπο πρόσβασης για την ενημέρωση των θυμάτων και των μελών της οικογενείας τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και για κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την επίθεση.

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον είναι απαραίτητο όλες οι νομοθετικές διατάξεις για την προστασία, τη στήριξη και τα δικαιώματα των θυμάτων τρομοκρατίας να περιληφθούν και να αναπτυχθούν σε μια ενιαία νομοθετική πράξη σχετικά με τα θύματα της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23α

 

Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες

 

1.  Κατά τη μεταφορά και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ποινικοποίηση να είναι ανάλογη προς τους νόμιμους επιδιωκόμενους και αναγκαίους για μια δημοκρατική κοινωνία στόχους και να αποκλείει κάθε μορφή αυθαιρεσίας ή διάκρισης.

 

2.  Η παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλει την υποχρέωση των κρατών μελών να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 2 και 6 της ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ΕΣΔΑ και στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και εφαρμόζεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23β

 

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και θεμελιώδη δικαιώματα

 

Σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα που παρεκκλίνουν από ορισμένα δικαιώματα, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. Οι περιστάσεις αυτές δεν απαλλάσσουν τις αρχές από την υποχρέωση να αποδείξουν ότι τα ληφθέντα μέτρα εφαρμόζονται αποκλειστικά για τον σκοπό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και συνδέονται άμεσα με τον συγκεκριμένο σκοπό της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23γ

 

Θεμελιώδεις αρχές σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης

 

Η παρούσα οδηγία δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα που αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αρχές σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως δε την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης, και δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τον τύπο ή άλλα μέσα ενημέρωσης, όταν οι κανόνες αυτοί αναφέρονται στον καθορισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23δ

 

1.  Η παρούσα οδηγία δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα που αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων ή των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.

 

2.  Κάθε πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν παραβιαστεί αδικαιολόγητα μέσω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [24 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [12 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Η έκθεση καλύπτει επίσης την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για την επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη συνέχεια που ενδείκνυται να δοθεί. Στην τακτική αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκτίμηση των τυχόν δυσανάλογων επιπτώσεων των μέτρων σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και διορθωτικά μέτρα για πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [48 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί την επίπτωση και την προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την απόφαση 2005/671/ΔΕΥ.

2.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [12 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί την προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η έκθεση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς και στο κράτος δικαίου και στο επίπεδο προστασίας και συνδρομής που παρέχεται στα θύματα της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την απόφαση 2005/671/ΔΕΥ και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για την άσκηση αρμοδιοτήτων δυνάμει της νομοθεσίας περί καταπολέμησης της τρομοκρατίας που αφορά τη μεταφορά και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν επί ευρωπαϊκού εδάφους αλλά και πέραν αυτού και κυρίως οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015, με περισσότερους από 130 νεκρούς, έφεραν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα να ενισχύσουμε σημαντικά τις προσπάθειές μας στο πεδίο της πρόληψης και της πάταξης της τρομοκρατίας. Το άρθρο 3 του Χάρτη κατοχυρώνει το δικαίωμα του ατόμου για σεβασμό της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητάς του, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς μέσα στα σύνορά τους, τούτο σημαίνει ότι απειλείται η σταθερότητα της κοινωνίας και ότι πρέπει αυτή να αποκατασταθεί με όλα τα δυνατά νόμιμα μέσα.

Όταν καταγγέλλεται ότι περισσότεροι από πέντε χιλιάδες πολίτες της ΕΕ συμμετέχουν στις μάχες στο Ιράκ και στη Συρία, τότε καθίσταται σαφές ότι το πρόβλημα των λεγόμενων «ξένων μαχητών» και της ενδεχόμενης επιστροφής τους στην ΕΕ είναι ένα απολύτως πραγματικό πρόβλημα. Πρόσφατα ο συντονιστής αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ Gilles de Kerchove, δήλωσε ότι η απειλή που αποτελούν οι ριζοσπαστικοποιημένοι ευρωπαίοι, πολλοί εκ των οποίων ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να πολεμήσουν, θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα να υφίσταται στα επόμενα χρόνια. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών απαιτείται συνολική προσέγγιση και μακροχρόνια δράση.

Πέραν τούτων, οι λεγόμενοι «μοναχικοί λύκοι» έχουν επίσης τη δυνατότητα να προξενήσουν όλεθρο και τρόμο. Αυτός ο τύπος επίδοξου δράστη συνιστά ιδιαίτερη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια διότι συχνά επιλέγει να δράσει με πλήρη ανωνυμία και είναι ικανός να τροποποιήσει ταχύτατα τον τρόπο δράσης του. Οι δράσεις τους είναι λιγότερο προβλέψιμες από εκείνες των γνωστών τρομοκρατικών ομάδων, οι οποίες συχνά δρουν βάσει ορισμένου μοντέλου. Με την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους, της Αλ Κάιντα και άλλων εξτρεμιστικών ισλαμικών οργανώσεων και με την αποτελεσματικότατη προπαγάνδα που ασκούν μέσω του Διαδικτύου αλλά και άλλων μέσων ενημέρωσης, ο αριθμός των μοναχικών δραστών έχει αυξηθεί και δεν αναμένεται να περιοριστεί στο προσεχές μέλλον.

Η Europol συμπέρανε πρόσφατα ότι έχουμε κάθε λόγο να αναμένουμε μια νέα τρομοκρατική επίθεση κάπου στην Ευρώπη με θρησκευτικά κίνητρα και με την επιδίωξη να προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Πρόκειται δε για απειλή που έρχεται να προστεθεί σε εκείνη των μοναχικών λύκων, πάντα επίφοβη(1).

Μία επιπρόσθετη, πολύ σοβαρή περιπλοκή στον αγώνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι η διευρυνόμενη σύγκλιση μεταξύ τρομοκρατίας και διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Πράγματι, η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο μορφών εγκληματικότητας καθίσταται ολοένα και πιο προβληματική - σχεδόν πλασματική, δεδομένου ότι η διαπλοκή μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος αυξάνεται. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταλήξει τρομοκρατικές οργανώσεις και δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος να συνεργάζονται ή ακόμη και να συγχωνεύονται με σκοπό την επιμερισμένη αξιοποίηση των εκατέρωθεν υπηρεσιών, εργαλείων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων. Σε άλλες περιπτώσεις, συνοδοιπόροι των τρομοκρατικών οργανώσεων εκπαιδεύονται και διαπράττουν οι ίδιοι πράξεις οργανωμένου εγκλήματος σε μεγάλη κλίμακα για τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών τους δράσεων (π.χ. παράνομη αφαίρεση οργάνων και εμπορία σε συνδυασμό με δολοφονίες, εμπορία ανθρώπων, καταναγκαστική πορνεία, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και νηπίων, δουλεία και καταναγκαστική εργασία, εκβιασμοί, προστασία έναντι χρημάτων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και προϊόντων παραποίησης/απομίμησης). Άρα δεν αρκεί πλέον να ποινικοποιείται μόνο η τέλεση τρομοκρατικής πράξης και, στο βαθμό που επιδιώκουμε την αποτελεσματική αποτροπή των τρομοκρατικών επιθέσεων, παύει πλέον να είναι σκόπιμο να επιμένουμε στην προϋπόθεση της απευθείας σύνδεσης μεταξύ της προπαρασκευαστικής ενέργειας ή της χρηματοδότησης και της ίδιας της διάπραξης της τρομοκρατικής πράξης. Εάν δεν ποινικοποιηθούν η αυτουργία και συνέργεια στη διάπραξη ή στην προπαρασκευή τρομοκρατικών επιθέσεων με την παροχή ή λήψη εκπαίδευσης, με δημόσια πρόκληση, με στρατολόγηση, με ταξίδι στο εξωτερικό για λόγους τρομοκρατίας ή με την οργάνωση/διευκόλυνση τέτοιων μετακινήσεων, έστω κι αν δεν είναι παρά έμμεση η σχέση με την διάπραξη ενός συγκεκριμένου τρομοκρατικού εγκλήματος, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να κατορθώνουν τα δίκτυα εκείνων που στρατολογούν και τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις, που λειτουργούν ως σημεία επαφής και που εφαρμόζουν την στρατηγική επικοινωνίας της τρομοκρατίας να διαφεύγουν τις έρευνες και τις διώξεις των αστυνομικών και δικαστικών αρχών τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Θύματα μιας τέτοιας αδυναμίας δράσης της δικαιοσύνης θα ήταν η κοινωνία των πολιτών εντός και εκτός της Ευρώπης, σε εμπόλεμες και μη περιοχές. Ο κίνδυνος που συνιστούν τα τρομοκρατικά δίκτυα δεν είναι θεωρητικός αλλά απολύτως υπαρκτός. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αφήνουν βαθιές πληγές στα θύματα, στις οικογένειές τους και στις περιοχές που επλήγησαν από τις επιθέσεις. Η βαρβαρότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων και η κτηνώδης αντιπαράθεσή τους ήδη ωθούν ανθρώπους να εγκαταλείπουν στη χώρα τους σε δραματικούς αριθμούς για να απαλλαγούν από τη τρομοκρατία, γεγονός που τους καθιστά εξαιρετικά ευάλωτους κατά τη φυγή και συχνά τους εκθέτει σε νέους κινδύνους από τα εγκληματικά δίκτυα.

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί μια συνολική, ολιστική προσέγγιση από πολλούς διαφορετικούς τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, κλπ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν επισημάνει την ανάγκη συνολικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και κατ’ επανάληψη αλλά και πρόσφατα(2). Η αντίδραση σε επίπεδο ποινικής δικαιοσύνης, αποτελεί ένα τμήμα μόνο αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Ο αγώνας ενάντια στην τρομοκρατία είναι ένας αγώνας σε πλανητικό επίπεδο που η ΕΕ δεν μπορεί να διεξαγάγει και να κερδίσει μόνη της. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από το 2014 θεσπίζει νομικές υποχρεώσεις για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά την ανάγκη ποινικοποίησης ορισμένων αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως το ταξίδι με σκοπό τον σχεδιασμό ή τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, τη λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης ή την οργάνωση, τη διευκόλυνση και τη χρηματοδότηση επίδοξων τρομοκρατών που ταξιδεύουν ή εκπαιδεύονται. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενσωματώθηκε στο πρόσθετο πρωτόκολλο σχετικά με τους ξένους μαχητές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συνολική εκτίμηση της πρότασης από την εισηγήτρια

Σε γενικές γραμμές, η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της πρότασης. Η εισηγήτρια επιθυμεί να επισημάνει ότι τα ακόλουθα στοιχεία της πρότασης αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της ΕΕ ήδη από το 2002 μέσω της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που τροποποιήθηκε το 2008:

Οι ορισμοί των εγκλημάτων τρομοκρατίας και των εγκλημάτων σχετικά με τρομοκρατική ομάδα έχουν ήδη θεσπιστεί με την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ (άρθρο 1 και 2). Η ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας επίσης προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ. Το άρθρο 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ ποινικοποιεί ήδη την διακεκριμένη κλοπή, την εκβίαση και την πλαστογραφία με σκοπό την τέλεση πράξεων τρομοκρατίας. Επιπλέον, η απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με κυρώσεις για τα φυσικά πρόσωπα (άρθρο 5 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/JHA), ιδιαίτερες περιστάσεις (άρθρο 6 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ), την ευθύνη των νομικών προσώπων (άρθρο 7 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ), τις ελάχιστες κυρώσεις για νομικά πρόσωπα (άρθρο 8) και τη δίωξη και τη διεθνή δικαιοδοσία (άρθρο 9 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ).

Με το άρθρο 3 της απόφασης-πλαίσιο 2008/191/ΔΕΥ, τα αδικήματα της «δημόσιας πρόκλησης για τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος», της «στρατολόγησης τρομοκρατών» και της «εκπαίδευσης τρομοκρατών» προστίθενται στα αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της απόφασης-πλαίσιο 2008/191/ΔΕΥ όριζε ήδη ότι, για να θεωρηθεί αξιόποινη μια πράξη συνδεόμενη με τρομοκρατικές δραστηριότητες, δεν είναι αναγκαίο να διαπραχθεί πράγματι τρομοκρατικό έγκλημα. Συνεπώς, δεν είναι ανάγκη να θεσπιστεί σύνδεση με συγκεκριμένο τρομοκρατικό έγκλημα. Επιπλέον, το άρθρο 4 της απόφασης-πλαίσιο 2008/191/ΔΕΥ διεύρυνε το πεδίο δραστηριοτήτων που πρέπει να ποινικοποιηθούν σε σχέση με υποβοήθηση, συνέργεια, ηθική αυτουργία ή απόπειρα. Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2008/191/ΔΕΥ εναπόκειται στα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν την απόπειρα εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και στρατολόγησης για τρομοκρατικούς σκοπούς. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη ποινικοποιήσει τις εν λόγω δραστηριότητες. Οι διατάξεις των αποφάσεων-πλαίσιο έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη(3).

Η μεταβαλλόμενη απειλή έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης, εμπειρογνωμοσύνης και παρατήρησης από διεθνείς φορείς όπως ο ΟΗΕ, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Το διατακτικό της UNSCR (2014)2178 έχει εγκριθεί δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και δη βάσει των παραγράφων 4 έως 6 που έχουν δεσμευτική ισχύ. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία διαθέτει επαρκείς ποινικές διατάξεις για την ποινικοποίηση και τη δίωξη πράξεων όπως το ταξίδι, η εκπαίδευση, η χρηματοδότηση και άλλες προπαρασκευαστικές ενέργειες που συνδέονται με την τρομοκρατία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εγκρίνει το ψήφισμα του ΟΗΕ με πρόσθετο πρωτόκολλο. Σε σύγκριση με το να μεταφέρει το κάθε κράτος μέλος χωριστά το ψήφισμα του ΟΗΕ στο εθνικό του δίκαιο, η εισηγήτρια προτιμά την προστιθέμενη αξία μιας οδηγίας της ΕΕ διότι δημιουργεί μια εναρμονισμένη βάση ποινικού δικαίου επί της οποίας μπορεί να στηριχθεί η εθνική νομοθεσία, ούτως ώστε οι νομικές ενέργειες των κρατών μελών κατά της τρομοκρατίας να είναι συνεκτικές, συνεπείς, αποτελεσματικές και χωρίς κενά στη δίωξη. Επιπλέον, με τη «Λισαβονοποίηση» της υφιστάμενης απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου περί τρομοκρατίας, υπάγεται αυτή στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στις εξουσίες επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο δικαστικό έλεγχο του Δικαστηρίου. Μια σημαντική αρχή της νομιμότητας είναι ότι η ποινική νομοθεσία πρέπει να είναι σαφής και προβλέψιμη. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό, κατά το στάδιο της υλοποίησης και της εφαρμογής στην πράξη, να αποτελέσουν η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα κατευθυντήριες αρχές και να τεκμηριώνεται η σοβαρότητα του εγκλήματος και η εγκληματική πρόθεση με όσο το δυνατόν περισσότερα απτά αποδεικτικά στοιχεία ως προς τα γεγονότα και τις περιστάσεις.

Είναι ζωτικής σημασίας η επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών δικτύων επί των εξής σημείων:

1) λήψη εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς από δράστες εντός ή εκτός της Ευρώπης, σε στρατόπεδα εκπαίδευσης ή στο Διαδίκτυο·

2) ταξίδια των λεγόμενων «ξένων μαχητών» σε εμπόλεμες ζώνες για τρομοκρατικούς σκοπούς και η διοργάνωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο διευκόλυνση παρόμοιων ταξιδιών·

3) ενσωμάτωση της σύστασης αριθ. 5 της FATF για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών δράσεων που οδηγούν σε δραστηριότητα με τρομοκρατικό σκοπό·

4) προσθήκη νέων μορφών εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και μέσω αυτού και ιδίως στο «Σκοτεινό Διαδίκτυο»·

5) προσαρμογή του άρθρου σχετικά με τη συνέργεια, την ηθική αυτουργία και την απόπειρα στις νέες συνθήκες του προβλήματος·

6) προσδιορισμός της διεθνούς δικαιοδοσίας για το αδίκημα της παροχής εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων·

7) ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων, εδραίωση της προστασίας, της παροχής συνδρομής και της υποστήριξης των θυμάτων σε ολόκληρη την Ένωση.

(1)

  Europol, Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks, 18 Ιανουαρίου 2016.

(2)

  για παράδειγμα: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση Ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (P8_TA(2015)0410), ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας (P8_TA(2015)0032, ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (P8_TA(2015)0269). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της 20ής Νοεμβρίου 2015, συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2015, κοινή δήλωση της Ρίγας της 29ης και 30ής Ιανουαρίου 2015.

(3)

  επίσης την έκθεση της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2014)554).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 2002/475/ΔΕΥ σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

2.12.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

18.1.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

18.1.2016

FEMM

18.1.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

28.1.2016

FEMM

28.1.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Monika Hohlmeier

11.1.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.2.2016

17.3.2016

21.4.2016

4.7.2016

Ημερομηνία έγκρισης

4.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann

Ημερομηνία κατάθεσης

12.7.2016


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

4

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

10

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Gerard Batten

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

S&D

Eugen Freund

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου