Menettely : 2015/0281(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0228/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0228/2016

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 11
CRE 15/02/2017 - 11

Äänestykset :

PV 16/02/2017 - 6.4
CRE 16/02/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0046

MIETINTÖ     ***I
PDF 716kWORD 532k
12.7.2016
PE 577.046v02-00 A8-0228/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Monika Hohlmeier

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0625),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan sekä 82 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0386/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 24. syyskuuta 2014 antaman päätöslauselman 2178 (2014) ja 20. marraskuuta 2015 antaman päätöslauselman 2249 (2015),

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2005 tehdyn terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan, joka hyväksyttiin 19. toukokuuta 2015,

–  ottaa huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) antamat suositukset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0228/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2195 (2014), 2199 (2015) ja 2253 (2015),

Tarkistus    2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 (2001),

Tarkistus    3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

  ottaa huomioon Washingtonissa 1. huhtikuuta 2016 pidetyn ydinturvahuippukokouksen tiedonannon,

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni perustuu yleismaailmallisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo ja yhteisvastuullisuus sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Unioni perustuu kaikille jäsenvaltioille yhteisiin demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin.

(1)   Euroopan unioni perustuu yleismaailmallisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvo, vapaus, miesten ja naisten välinen tasa-arvo ja yhteisvastuullisuus sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Unioni perustuu kaikille jäsenvaltioille yhteisiin demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen toukokuussa 2015 hyväksytty lisäpöytäkirja edellyttää kyseisen sopimuksen osapuolilta seuraavien tekojen säätämistä rangaistaviksi: osallistuminen yhteenliittymään tai ryhmään terrorismitarkoituksessa, terrorismiin kouluttautuminen, ulkomaille matkustaminen terrorismitarkoituksessa tai sen yritys, tällaisten matkojen rahoittaminen tai varainkeruu tällaisia matkoja varten sekä tällaisten matkojen järjestäminen tai muu edistäminen. Unioni allekirjoitti lisäpöytäkirjan ja yleissopimuksen 22 päivänä lokakuuta 2015.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Terrorismin uhka on kasvanut ja muuttunut nopeasti viime vuosina. Henkilöt, joita tarkoitetaan nimityksellä ”terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat”, matkustavat ulkomaille terrorismitarkoituksessa. Takaisin palaavat terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat aiheuttavat kasvaneen turvallisuusuhan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat on yhdistetty useisiin viimeaikaisiin iskuihin tai salahankkeisiin, kuten Pariisissa 13 päivänä marraskuuta 2015 tapahtuneisiin iskuihin. Lisäksi Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita uhkaavat lisääntyvässä määrin Eurooppaan jäävät henkilöt, joita ovat innoittaneet ulkomailla olevat terroristiryhmät tai jotka ovat saaneet kyseisiltä ryhmiltä ohjeita.

(4)  Terrorismin uhka on kasvanut ja muuttunut nopeasti viime vuosina. Henkilöt, joita tarkoitetaan nimityksellä ”terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat”, matkustavat ulkomaille terrorismitarkoituksessa. Takaisin palaavat terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat aiheuttavat kasvaneen turvallisuusuhan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Terrorismiin osallistuvat vierastaistelijat on yhdistetty useisiin viimeaikaisiin iskuihin tai salahankkeisiin, kuten Pariisissa 13 päivänä marraskuuta 2015 ja Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2016 tapahtuneisiin iskuihin. Lisäksi Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita uhkaavat lisääntyvässä määrin Eurooppaan jäävät henkilöt, joita ovat innoittaneet ulkomailla olevat terroristiryhmät tai jotka ovat saaneet kyseisiltä ryhmiltä ohjeita.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2178 (2014) 6 kohdassa edellytetään YK:n jäsenvaltioiden varmistavan, että niiden kansallisessa lainsäädännössä määritellään vakaviksi rikoksiksi matkustaminen kolmanteen maahan tarkoituksena edistää terroritekojen tekemistä tai antaa tai saada koulutusta sekä tällaisen matkan rahoittaminen, järjestäminen tai edistäminen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2178 (2014) on pantava täytäntöön yhdenmukaisesti, jotta unionissa vältetään syytteeseenpanon estävät aukot.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Terrorismin torjunta on pohjimmiltaan jäsenvaltioiden tehtävä. Euroopassa vuosina 2015 ja 2016 tehdyt terrori-iskut osoittivat, että tarvitaan jäsenvaltioiden koordinoituja toimia, jotta voidaan torjua terrorismia ja vastata siihen vaaraan, jonka vierastaistelijat aiheuttavat unionin alueella.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 c)  Ottamalla käyttöön terrorismirikosten johdosta määrättyjen rikosoikeudellisten seuraamuksien yhdenmukaistettu luokittelu luotaisiin yhteinen oikeudellinen kehys, jota useat unionin virastot voisivat käyttää viitteenä. Tästä syystä olisi otettava käyttöön Europolin, Eurojustin, Schengenin tietojärjestelmän SIS:n, Olafin ja Euroopan oikeudellisen verkoston EJN:n välinen vaikuttava koordinointimekanismi.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 d)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava turvallisuusjoukkojen, lainvalvontaviranomaisten ja oikeudellisten instituutioiden ammattimaisuutta. Niiden olisi myös varmistettava näiden elimien vaikuttava valvonta ja vastuuvelvollisuus kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Tämä kattaa turvallisuusjoukoille annettavan ihmisoikeuskoulutuksen, kuten sen, miten kunnioitetaan ihmisoikeuksia väkivaltaisen äärimielisyyden ja terrorismin torjumiseksi toteutettujen toimien yhteydessä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Ottaen huomioon terroriuhan muuttumisen sekä kansainvälisen oikeuden mukaiset unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteet, terrorismirikosten, myös terroristiryhmään ja terroritekoihin liittyvien rikosten, määritelmää olisi edelleen lähennettävä kaikissa jäsenvaltioissa siten, että määritelmä kattaa laajemmin terrorismiin osallistuvien vierastaistelijoiden toiminnan ja terrorismin rahoituksen. Tällaisten tekojen olisi oltava rangaistavia myös siinä tapauksessa, että teot tapahtuvat internetissä, sosiaalinen media mukaan luettuna.

(5)  Ottaen huomioon terroriuhan muuttumisen sekä kansainvälisen oikeuden mukaiset unionin ja jäsenvaltioiden velvoitteet, terrorismirikosten, terroristiryhmään ja terroritekoihin liittyvien rikosten, määritelmää olisi edelleen lähennettävä kaikissa jäsenvaltioissa siten, että määritelmä kattaa laajemmin terrorismiin osallistuvien vierastaistelijoiden toiminnan, internetin lisääntyvän väärinkäytön terroristitarkoituksiin (esim. rekrytointi, propaganda ja koulutus) ja terrorismin rahoituksen. Tällaisten millä tahansa keinoin, verkossa tai sen ulkopuolella, toteutettujen tekojen olisi oltava rangaistavia suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Ydinvoimaan ja säteilyyn liittyvän terrorismin uhka on edelleen kansainvälisen turvallisuuden suurimpia haasteita. Tämän kasvavan uhan torjuminen edellyttää kansainvälisen yhteistyön vahvistamista ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) keskeisen roolin tukemisen lisäämistä sekä tiukkoja turvallisuustoimenpiteitä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Terrorismin torjumista koskevat toimenpiteet toteutuvat täysin vasta, kun niihin liittyvät kaikissa jäsenvaltioissa tehokkaat, varoittavat ja selkeät rikosoikeudelliset toimenpiteet. Kriminalisoimalla ulkomailla terroristijärjestöjen rinnalla tehdyt terroriteot Euroopan unionin jäsenvaltiot saavat tarvittavat välineet terrorismiin johtavan unionin kansalaisten radikalisoitumisen ja vierastaistelijoihin liittyvän ilmiön lopettamiseksi. Lainvalvonta- ja oikeusviranomaisilla olisi oltava riittävät valmiudet ehkäistä, havaita ja nostaa kyseisiä tekoja koskevia syytteitä. Niiden olisi jatkuvasti saatava riittävää terrorismiin liittyviä rikoksia koskevaa koulutusta.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Tämä direktiivi ei saisi johtaa jäsenvaltioilla ja järjestöillä kansainvälisen oikeuden, myös kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, mukaisesti olevien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden muuttumiseen. Tällä direktiivillä ei säädellä kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa määriteltyjä asevoimien toimia aseellisen selkkauksen aikana, sillä niihin sovelletaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta, eikä valtion asevoimien toimia silloin kun ne suorittavat virallisia tehtäviään, sikäli kuin niihin sovelletaan kansainvälisen oikeuden muita sääntöjä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c)  Puolueettomien, kansainvälisessä oikeudessa tunnustettujen humanitaarisen avun järjestöjen, kuten Punaisen Ristin kansainvälisen komitean, toimittamaa humanitaarista apua ei saisi pitää terroristiryhmän rikollisen toiminnan edistämisenä, ja on otettava huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Rikoksiin, jotka liittyvät julkiseen yllyttämiseen terrorismirikokseen, kuuluvat muun muassa terrorismin ihannointi ja puolustelu tai viestien tai kuvien levittäminen, myös terrorismin uhreista, keinona saada julkisuutta terroristien näkökannoille tai väestön pelottelemiseksi vakavasti, edellyttäen, että tällaiset toimet aiheuttavat vaaran terroritekojen toteuttamisesta.

(7)  Rikoksiin, jotka liittyvät julkiseen yllyttämiseen terrorismirikokseen, kuuluvat muun muassa terrorismin ihannointi ja puolustelu tai viestien tai kuvien levittäminen verkossa tai sen ulkopuolella keinona saada tukea terroristien näkökannoille tai väestön pelottelemiseksi vakavasti. Tällaisista toimista olisi rangaistava, kun ne aiheuttavat konkreettisessa tapauksessa vaaran terrorismirikoksen tekemisestä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jos tarjottava tietoyhteiskunnan palvelu muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen siirrosta viestintäverkossa tai viestintäverkkoyhteyden tarjoamisesta, palvelun tarjoaja ei ole vastuussa siirretyistä tai säilytettävistä tiedoista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY mukaisesti1a.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Tehokas tapa torjua terrorismia internetissä on poistaa laiton terroristinen sisältö sen lähteellä. Tämä direktiivi ei rajoita internetpalveluntarjoajien vapaaehtoisia toimia, joilla estetään tarjottujen palvelujen väärinkäyttö, eikä jäsenvaltioiden tukea tällaisille toimille, kuten lainvastaisen sisällön havaitseminen ja paljastaminen. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä sellaisten verkkosivujen poistamiseksi tai niille pääsyn estämiseksi, joilla julkisesti yllytetään terrorismirikoksiin. Näitä toimenpiteitä toteutettaessa olisi noudatettava avoimia menettelyjä ja varmistettava riittävät suojatoimet riippumattomien viranomaisten valvonnassa. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä kaikin tavoin tekemään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta varmistetaan tällaisen sisällön poistaminen palvelimilta, jotka sijaitsevat niiden alueella. Jos laittoman sisällön poistaminen lähteellä on mahdotonta, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa käyttöön toimia estääkseen pääsyn unionin alueelta verkkosivuille, joiden on havaittu sisältävän tai levittävän terroristista sisältöä. Jäsenvaltioiden olisi harkittava oikeustoimiin ryhtymistä niitä internet-yrityksiä ja sosiaalisen median yrityksiä ja palveluntarjoajia vastaan, jotka tietoisesti kieltäytyvät noudattamasta hallinto- tai oikeusviranomaisten esittämää laillista määräystä poistaa terrorismia ylistävä laiton sisältö internetalustoiltaan, kun heille on asianmukaisesti ilmoitettu tällaisesta sisällöstä. Kieltäytymisestä olisi langetettava tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat rangaistusseuraamukset. Internet-yrityksille ja sosiaalisen median yrityksille ja palveluntarjoajille olisi taattava oikeus muutoksenhakumenettelyyn.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Ottaen huomioon uhan vakavuuden ja tarpeen estää terrorismiin osallistuvien vierastaistelijoiden lähdön, on tarpeen säätää rangaistavaksi matkustaminen ulkomaille terrorismitarkoituksessa, johon kuuluu terrorismirikosten tekemisen ja koulutuksen antamisen tai vastaanottamisen lisäksi myös osallistuminen terroristiryhmän toimintaan. Kaikki toimet kyseisen matkustamisen helpottamiseksi olisi myös säädettävä rangaistaviksi.

(8)  Vaikka matkustamista ei sellaisenaan ole välttämätöntä säätää rangaistavaksi, on ottaen huomioon uhan vakavuuden ja tarpeen estää terrorismiin osallistuvien vierastaistelijoiden lähdön, tarpeen säätää rangaistavaksi matkustaminen ulkomaille terrorismitarkoituksessa, johon kuuluu terrorismirikosten tekemisen ja koulutuksen antamisen tai vastaanottamisen lisäksi myös osallistuminen terroristiryhmän toimintaan. Tällainen toiminta olisi säädettävä rangaistavaksi erityisoloissa ja ainoastaan, jos matkustamisen tapahtuminen terrorismitarkoituksessa voidaan todeta objektiivisten seikkojen perusteella. Kyseisen matkustamisen helpottaminen tai organisointi olisi myös säädettävä rangaistaviksi.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Terrorismiin liittyvän koulutuksen vastaanottaminen säädetään rangaistavaksi kuten kyseisen koulutuksen antaminenkin, ja tällä vastataan erityisesti uhkiin, joita aiheuttavat aktiivisesti terrorismirikoksiin valmistautuvat henkilöt, mukaan lukien viime kädessä yksin toimivat henkilöt.

(9)  Terrorismiin liittyvän koulutuksen harkittu vastaanottaminen, kuten tiedon, asiakirjojen tai käytännön taitojen vastaanottaminen itseopiskelun muodossa tai muulla tavoin säädetään rangaistavaksi kuten kyseisen koulutuksen antaminenkin, ja tällä vastataan erityisesti uhkiin, joita aiheuttavat aktiivisesti terrorismirikoksiin valmistautuvat henkilöt, mukaan lukien viime kädessä yksin toimivat henkilöt. Se olisi tämän vuoksi säädettävä rangaistavaksi.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt tai terroristijärjestön tekemät verkkohyökkäykset olisi säädettävä rangaistaviksi jäsenvaltioissa.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Terrorismin rahoituksen olisi oltava jäsenvaltioissa rangaistavaa, mukaan lukien terroritekojen, terroristiryhmän sekä muiden terroritoimintaan liittyvien rikosten, kuten värväys, koulutus tai matkustaminen terrorismitarkoituksessa, rahoitus, jotta voidaan hankaloittaa terroritekojen tekemistä edistäviä tukirakenteita. Myös terrorismin rahoitukseen liittyvä avunanto, yllytys siihen tai sen yritys olisi säädettävä rangaistavaksi.

(10)  Sanotun vaikuttamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2015/8491a terrorismin rahoituksen olisi oltava jäsenvaltioissa rangaistavaa, ei ainoastaan terroritekojen rahoituksen mutta myös terroristijärjestöjen sekä muiden terroritoimintaan liittyvien rikosten, kuten värväys, koulutus tai matkustaminen terrorismitarkoituksessa, rahoitus, jotta voidaan hankaloittaa terroritekojen tekemistä edistäviä tukirakenteita. Myös terrorismin rahoitukseen liittyvä avunanto, yllytys siihen tai sen yritys olisi säädettävä rangaistavaksi.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2016, s. 73).

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden tiiviimpi lähentyminen ja niiden välinen yhteys sekä rikollisten ja terroristiryhmien väliset yhteydet muodostavat kasvavan uhkatekijän unionille. Jäsenvaltioiden olisi tästä syystä varmistettava, että terroristirikosten rahoittaminen ja tukeminen järjestäytyneen rikollisuuden välityksellä säädetään rangaistavaksi ja että rikosoikeudellisista menettelyistä vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset ottavat täsmällisemmin huomioon järjestäytyneen rikollisuuden, terroristitoiminnan ja terrorismin rahoituksen väliset yhteydet.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Järjestäytyneiden rikollisverkostojen harjoittamasta aseiden, öljyn, huumausaineiden, savukkeiden, väärennettyjen tavaroiden ja taideteoksien ja muiden kulttuuriesineiden laittomasta kaupasta sekä ihmiskaupasta, ryöstön tapaisesta kiristyksestä ja kiristyksestä on tullut terroristiryhmille hyvin tuottoisa tapa saada rahoitusta. Torjuttaessa terrorismin rahoittamista olisi tästä syystä puututtava myös toimintaan, joka on terroristijärjestöjen varojen saannin taustalla.

 

Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ja vältettävä aiheuttamasta tarpeetonta hallinnollista taakkaa talouden toimijoille, jotta varmistetaan, etteivät terroristiryhmät ja rikollisverkostot voi hyötyä minkäänlaisesta tavarakaupasta. Asianmukaisilla ja suhteellisilla huolellisuutta, seurantaa ja raportointia koskevilla vaatimuksilla voisi olla ennaltaehkäisevä vaikutus, koska niillä erotetaan toisistaan järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen ja terroristiryhmien liiketoiminta terrorismin rahoituksen lähteenä ja autetaan tehokkaammin jäljittämään järjestäytynyttä rikollisuutta ja muuta terroristijärjestöjen kaupallista toimintaa sekä nostamaan niiden johdosta syytteitä. Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa langetettava rangaistuksia kyseisten vaatimusten rikkomisesta.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 c)  Talousrikostutkinnalla on perustavanlaatuinen merkitys terrorismirikosten edistämisen sekä terroristijärjestöjen verkostojen ja rakenteiden paljastamisessa. Tällaiset tutkinnat voivat olla hyvin tuloksellisia etenkin silloin, kun vero- ja tulliviranomaiset, rahanpesun selvittelykeskukset ja oikeusviranomaiset osallistuvat tutkintaan varhaisessa vaiheessa. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tekemään talousrikostutkinnasta normaali osa kaikkia terrorismintorjuntatutkimuksia ja jaettava asiaankuuluvat rahoitusta koskevat tiedot kaikille toimivaltaisille viranomaisille. Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja torjumiseksi rahanpesun selvittelyyn ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä Europolin valmiuksia. Niiden olisi myös pyrittävä varmistamaan tehokkaampi ja koordinoidumpi toimintatapa esimerkiksi perustamalla kansallisen tason erikoisyksikköjä käsittelemään terrorismiin liittyviä talousrikostutkintoja, sillä niillä voidaan saada merkittävää lisäarvoa, ja sillä voi olla huomattava merkitys tuloksellisten syytetoimien varmistamisessa.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Lisäksi palvelujen, varojen ja tavaroiden tarjontaan tai liikkumiseen, mukaan lukien unioniin saapumiseen tai unionista poistumiseen liittyvät liiketoimet, osallistuvien tai siinä välittäjinä toimivien henkilöiden antama aineellinen tuki terrorismille olisi säädettävä rangaistavaksi jäsenvaltioissa avunantona ja yllytyksenä terrorismiin tai terrorismin rahoituksena, jos kyseiset toimet toteutetaan tietäen, että ne tai niiden tuotto on tarkoitettu käytettäväksi kokonaan tai osittain terrorismitarkoituksiin tai hyödyttämään terroristiryhmiä.

(11)  Palvelujen, varojen ja tavaroiden tarjontaan tai liikkumiseen, mukaan lukien unioniin saapumiseen tai unionista poistumiseen liittyvät liiketoimet, osallistuvien tai siinä välittäjinä toimivien henkilöiden antama aineellinen tuki terrorismille olisi säädettävä rangaistavaksi jäsenvaltioissa avunantona ja yllytyksenä terrorismiin tai terrorismin rahoituksena, jos kyseiset toimet toteutetaan tähdäten selkeästi siihen tai tietäen, että ne tai niiden tuotto on tarkoitettu käytettäväksi kokonaan tai osittain terrorismitarkoituksiin tai hyödyttämään terroristiryhmiä.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Lisäksi rikokset tehneille tai niistä vastuussa oleville luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille olisi vahvistettava rangaistukset, jotka ovat suhteessa tehtyjen rikosten vakavuuteen.

(14)  Rikokset tehneille tai niistä vastuussa oleville luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille olisi vahvistettava rangaistukset, jotka ovat suhteessa tehtyjen rikosten vakavuuteen.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Olisi vahvistettava tuomiovaltaa koskevat säännöt sen varmistamiseksi, että terrorismirikos voi johtaa tehokkaisiin syytetoimiin. Erityisesti näyttää olevan tarpeen ulottaa tuomiovalta rikoksiin, joihin ovat syyllistyneet terrorismiin liittyvän koulutuksen antajat kansalaisuudesta riippumatta, koska tällaisella toiminnalla on mahdollisia vaikutuksia unionin alueella ja koska terrorismiin liittyvän koulutuksen antamisen ja vastaanottamisen välillä on kiinteä aineellinen yhteys.

(15)  Olisi vahvistettava tuomiovaltaa koskevat säännöt sen varmistamiseksi, että terrorismirikokset voivat johtaa tehokkaisiin syytetoimiin. Erityisesti näyttää olevan tarpeen ulottaa tuomiovalta rikoksiin, joihin ovat syyllistyneet terrorismiin liittyvää koulutusta unionin kansalaisille ja unionissa asuville henkilöille antavat henkilöt kansalaisuudesta riippumatta, koska tällaisella toiminnalla on mahdollisia vaikutuksia unionin alueella ja koska terrorismiin liittyvän koulutuksen antamisen ja vastaanottamisen välillä on kiinteä aineellinen yhteys. Kolmannen maan kansalaiseen kohdistuvissa syytetoimissa olisi noudatettava rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista sekä poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevia asianomaisten kolmansien maiden kanssa tehtyjä sopimuksia.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja tutkinnan sekä tällaisiin rikoksiin liittyvien syytetoimien kannalta merkitykselliset tiedot koskevat usein useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota ja voivat edellyttää kiireellisiä toimia. Terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tarvitaan tiiviimpää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä asioissa, jotka liittyvät tässä direktiivissä tarkoitetun jonkin rikoksen vuoksi rikosoikeudellisen menettelyn tai varojen jäädyttämisen kohteena olevia tai olleita radikalisoituneita tai väkivaltaisia ääriliikkeisiin kuuluvia henkilöitä koskevien asiaankuuluvien rikosrekisteritietojen tai tuomioistuintietojen tai muiden tietojen nopeaan vaihtoon, mukaan luettuna sellaiset henkilöt, joilta on evätty pääsy jäsenvaltion alueelle tai jotka on karkotettu epäiltynä osallisuudesta tässä direktiivissä mainittuihin rikoksiin. Toimivaltaisten kansallisten ja unionin viranomaisten olisi tästä syystä vaihdettava kyseisiä tietoja tehokkaasti ja oikea-aikaisesti sekä noudatettava sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Lisäksi jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten olisi edistettävä saatavilla olevien asiaankuuluvien virastojen tarjoamien järjestelmien ja tietokantojen käyttöä niin määrällisesti kuin laadullisesti, jotta parannetaan niiden ennalta ehkäiseviä ja terrorismin torjuntaa koskevia valmiuksia. Niiden olisi tehtävä tämä jakamalla kaikki asiaankuuluvat tiedot ja toteuttamalla järjestelmällisesti strategisia ja operationaalisia analyyseja noudattaen sovellettavaa lainsäädäntöä ja siihen liittyviä suojatoimia.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 b) Jotta voidaan varmistaa terrorismirikosten sekä terroristiryhmään tai terroritoimintaan liittyvien rikosten tutkinta- ja syytetoimien tuloksellisuus, näiden rikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava käyttää tehokkaita tutkintakeinoja, kuten sellaisia, joita käytetään järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten torjunnassa. Kun otetaan huomioon muun muassa suhteellisuusperiaate, näiden keinojen kansallisen lainsäädännön mukaisen käytön olisi oltava kohdennettua ja oikeassa suhteessa tutkittavien rikosten luonteeseen ja vakavuuteen.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 c)  Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava kaiken terrorismitarkoituksessa ulkomaille matkustavia henkilöitä koskevan saatavilla olevan olennaisen tiedon oikea-aikaista vaihtoa. Niiden olisi myös järjestelmällisesti pidettävä kaikkia tapauksia, joihin liittyy tässä direktiivissä tarkoitettuja rikoksia tarkoituksenmukaisina, asiaankuuluvina ja tärkeinä neuvoston päätöksen 2007/533/YOS1a 21 artiklassa tarkoitetulla tavalla varoituksen sisällyttämiseksi Schengenin tietojärjestelmään. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi pääsääntöisesti pidettävä kaikkia tapauksia, joihin liittyy tässä direktiivissä tarkoitettuja rikoksia asiaankuuluvina ja tarpeellisina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/6811b 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jotta voidaan jakaa PNR-tietojen prosessointia koskevat tulokset muiden kyseisten jäsenvaltioiden kanssa tämän direktiivin mukaisesti.

 

________________

 

1 a Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681 matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisyä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyvää syytteeseenpanoa varten (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 132).

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 d kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 d)  Terroristijärjestöt tukeutuvat vahvasti erilaisiin sähköisiin välineisiin, internetiin ja sosiaaliseen mediaan pyrkiessään viestimään terroriteoista ja edistämään niitä sekä yllyttämään niihin, värväämään potentiaalisia taistelijoita, keräämään varoja tai järjestämään muuta tukea toiminnalleen, ja tämä tekee terrorismirikoksia koskevat tutkinta- ja syytetoimet haasteellisiksi. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi tehtävä erityisesti Eurojustin ja Europolin kautta yhteistyötä keskenään ja komission kanssa varmistaakseen koordinoidun toimintatavan sähköisen todistusaineiston keruuta, jakamista ja hyväksymistä koskevissa asioissa.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jäsenvaltion olisi hyväksyttävä suojelu-, tuki- ja avustustoimenpiteitä, joilla vastataan terrorismin uhrien erityistarpeisiin sekä määritellään tarkemmin ja syvennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2012/29/EU28 jo sisältyviä oikeuksia. Direktiivin 2012/29/EU 1 artiklassa esitettyä määritelmää sovelletaan tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitettujen terrorismirikosten uhreihin. Jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä olisi varmistettava, että terrori-iskun sattuessa uhrit saavat emotionaalista ja psykologista tukea, psykologinen apu ja neuvonta mukaan lukien, sekä kaikkia asianmukaisia oikeudellisia, käytännöllisiä tai taloudellisia tietoja ja neuvoja.

16.  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että terrorismin uhrien asema tunnustetaan asianmukaisesti ennen rikosoikeudellisia menettelyjä, niiden aikana ja niiden jälkeen, ja hyväksyttävä uhrien kunnioittavan ja tasapuolisen kohtelun takaavia suojelu-, tuki- ja avustustoimenpiteitä, joilla vastataan terrorismin uhrien erityistarpeisiin sekä määritellään tarkemmin ja syvennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2012/29/EU28 jo sisältyviä oikeuksia. Direktiivin 2012/29/EU 2 artiklassa esitettyä määritelmää sovelletaan tässä direktiivissä tarkoitettujen terrorismirikosten uhreihin. Jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä olisi varmistettava, että terrori-iskun sattuessa uhrit saavat emotionaalista ja psykologista tukea, psykologinen apu mukaan lukien, sekä kaikkia asianmukaisia oikeudellisia, käytännöllisiä tai taloudellisia tietoja, neuvoja ja asianmukaista tukea. Jäsenvaltioissa olisi kannustettava erityiskoulutuksen antamista terroritekojen uhrien tukemisesta vastaaville henkilöille ja tarvittavien varojen myöntämistä tähän tarkoitukseen. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi lisäksi otettava huomioon pelottelun ja kostotoimien vaara, joka voi kohdistua uhreihin ja henkilöihin, joita voidaan kuullaan todistajina terrorismirikoksiin liittyvissä rikosoikeudellisissa menettelyissä. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi myös myönnettävä terrorismin uhreille oikeus oikeusapuun, jos ne ovat rikosoikeudellisten menettelyjen tai muiden lainsäädännöllisten menettelyjen osapuolia, jotta ne voivat saada korvauspäätöksen.

__________________

__________________

28Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 37).

28Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 37)

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Jäsenvaltioissa olisi perustettava keskitetty asiointipiste – ja kehitettävä sitä – tiedon ja neuvonnan antamiseksi terrorismin uhreille, ei ainoastaan uhrien tiedon ja neuvonnan saantia koskevien tarpeiden täyttämiseksi vaan myös siksi, että heille annetaan psykologista ensiapua ja mahdollisuus hoitoonohjaukseen, sekä apua ja tukea, jotta he voivat selviytyä saamastaan mediahuomiosta.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Jäsenvaltioiden olisi ilmaisunvapautta täysimääräisesti kunnioittaen vaihdettava parhaita käytäntöjä siitä, millä tavoin on käsiteltävä tiedotusvälineitä ja toimittajia, uhrien ja heidän perheenjäsentensä yksityiselämän suojelemiseksi ja tehtävä yhteistyötä uhreja auttavien erityisryhmien kanssa, jotta tuetaan heidän selviytymistään heidän saamastaan mediahuomiosta.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä keskenään sen varmistamiseksi, että kaikilla terrorismin uhreilla on mahdollisuus saada tietoja uhrien oikeuksista, tukipalveluista ja korvausjärjestelmistä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että terrorismin uhreilla on mahdollisuus saada asuinvaltiossaan pitkäaikaisia tukipalveluja silloinkin, jos terroriteko on tapahtunut toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Jäsenvaltioiden paremmalle yhteistyölle terrorismin torjumiseksi olisi oltava ominaista myös jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten ja Eurojustin intensiivinen tietojenvaihto ja yhteistyö. Olisi vahvistettava Eurojustin koordinaatiokeskuksen valmiuksia, ja sen olisi oltava ratkaisevassa asemassa edistettäessä jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten yhteisiä toimia, jotka liittyvät todisteiden keräämiseen. Yhteisten tutkintaryhmien välinettä olisi hyödynnettävä enemmän sekä jäsenvaltioiden välillä että jäsenvaltioiden ja sellaisten kolmansien maiden välillä, joiden kanssa Eurojust on tehnyt yhteistyösopimuksia.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 c)  Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisy edellyttää pitkän aikavälin ennakoivaa ja kattavaa lähestymistapaa, jossa yhdistyvät rikosoikeudelliset toimenpiteet sekä koulutuksen, sosiaalisen osallisuuden ja integroitumisen alan toimintalinjat sekä radikalisoitumisen purkamiseen ja siitä irtautumiseen tähtäävien tehokkaiden ohjelmien käyttöönotto. Jäsenvaltioiden olisi myös jaettava hyviä käytäntöjä tehokkaista toimenpiteistä ja hankkeista tällä alalla. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi vaihdettava hyviä käytäntöjä tehokkaista vaihtoehtoisista oikeudellisista menettelyistä, jotta voidaan estää unionin kansalaisten ja unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten lähtö unionin alueelta terrorismitarkoituksissa ja valvoa heidän paluutaan sinne konfliktialueilta. Niiden olisi jaettava tällaiset hyvät käytännöt paitsi keskenään myös kolmansien maiden ja asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 d)  Jäsenvaltioiden olisi jatkettava terrorismintorjuntatoimiaan koordinoimalla strategiansa sekä jakamalla käytettävissään olevat tiedot ja kokemukset, ottamalla käyttöön hyvät käytännöt sekä kansallisella että unionin tasolla ja saattamalla kansalliset ehkäisystrategiat ajan tasalle radikalisoitumisen ja terrorismiin värväyksen torjumiseksi laaditun unionin strategian mukaisesti. Komission olisi tarvittaessa autettava kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia kehittämään ehkäisystrategioita.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Jäsenvaltiot eivät voi yksipuolisesti riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan Euroopan laajuisten yhdenmukaistettujen sääntöjen tarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18)  Jäsenvaltiot eivät voi yksipuolisesti riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Terrorismin torjunta on erittäin tärkeä ja vaikutuksiltaan maailmanlaajuinen toimi, joka edellyttää kansainvälistä reagointia, minkä vuoksi unionin olisi tehtävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tunnustettuja periaatteita, kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, myös sen II, III, V ja VI osastoon sisältyvät periaatteet, joihin kuuluvat muun muassa oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, yhdistymisvapaus ja ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus, yleinen syrjintäkielto erityisesti rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden perusteella, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen ja oikeus henkilötietojen suojaan, laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate, joka kattaa myös rikosoikeudellista täsmällisyyttä, selkeyttä ja ennakoitavuutta koskevan vaatimuksen, syyttömyysolettama sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklan 1 kohdassa ja direktiivissä 2004/38/EY säädetty vapaa liikkuvuus. Tämä direktiivi on pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(19)  Tässä direktiivissä ja sen täytäntöönpanossa kunnioitetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tunnustettuja periaatteita, kunnioitetaan perusoikeuksia ja -vapauksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, myös sen II, III, V ja VI osastoon sisältyvät periaatteet, joihin kuuluvat muun muassa oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, sananvapaus, ilmaisunvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, yhdistymisvapaus ja ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus, yleinen syrjintäkielto erityisesti rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden perusteella, oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen ja oikeus henkilötietojen suojaan, laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate, joka kattaa myös rikosoikeudellista täsmällisyyttä, selkeyttä ja ennakoitavuutta koskevan vaatimuksen, syyttömyysolettama ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, jonka lopputulos määräytyy tapauskohtaisesti, ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa (Euroopan ihmisoikeussopimus) tunnustetut periaatteet sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 artiklan 1 kohdassa ja direktiivissä 2004/38/EY säädetty vapaa liikkuvuus, tunnustaen, että poikkeuksia voidaan myöntää julkiseen politiikkaan tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. Kaikissa kyseisten oikeuksien ja vapauksien rajoituksissa on noudatettava perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan määräyksiä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s.77).

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Tämä direktiivi ei velvoita jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, jotka johtaisivat minkäänlaiseen syrjintään.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b)  Mitään tässä direktiivissä ei saisi tulkita niin, että sillä pyrittäisiin rajoittamaan tai estämään rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyjä tai syytettyjä koskevia menettelyoikeuksia koskevaa unionin säännöstöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/3431a. Henkilöiden, joiden epäillään syyllistyneen tässä direktiivissä tarkoitettuihin rikoksiin, ei pitäisi joutua kantamaan todistustaakkaa.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/343, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 1).

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 c)  Mitään tässä direktiivissä ei saisi tulkita niin, että sillä pyrittäisiin rajoittamaan tai estämään tieteelliseen, akateemiseen tai raportointiin tarkoitetun tiedon levittämistä tai radikaalien, kärkevien tai kiistanalaisten mielipiteiden esittämistä julkisessa keskustelussa arkaluonteisista poliittisista kysymyksistä.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tämän direktiivin mukainen rikosvastuu olisi pantava täytäntöön oikeassa suhteessa rikoksen luonteeseen ja olosuhteisiin, ottaen huomioon direktiivin oikeutetut tavoitteet ja niiden tarpeellisuus demokraattisessa yhteiskunnassa, ja täytäntöönpanossa olisi suljettava pois kaikenlainen mielivalta tai syrjintä.

(20)  Tämän direktiivin mukainen rikosvastuu olisi pantava täytäntöön oikeassa suhteessa rikoksen ja kunkin tapauksen luonteeseen ja olosuhteisiin, ottaen huomioon direktiivin oikeutetut tavoitteet ja niiden tarpeellisuus demokraattisessa yhteiskunnassa, ja täytäntöönpanossa olisi suljettava pois kaikenlainen mielivalta tai syrjintä.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Direktiivillä olisi korvattava puitepäätös 2002/475/YOS29 niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä direktiivi sitoo.

(21)  Tällä direktiivillä korvataan puitepäätös 2002/475/YOS niiden jäsenvaltioiden osalta, joita tämä direktiivi sitoo.

__________________

 

29Sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston puitepäätöksellä 2008/919/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta (EUVL L 330, 9.12.2008, s. 21).

 

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Jäsenvaltioiden ei pitäisi missään oloissa käyttää terrorismirikosten, terroristiryhmään liittyvien rikosten ja terroritoimintaan liittyvien rikosten seuraamuksia tekosyynä kiertää jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita, jotka perustuvat Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen täydennettynä New Yorkissa 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat terrorismirikosten, terroristiryhmään liittyvien rikosten ja terroritoimintaan liittyvien rikosten määritelmiä ja rangaistuksia, sekä erityistoimenpiteitä terrorismin uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi.

Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt, jotka koskevat terrorismirikosten, terroristiryhmään liittyvien rikosten ja terroritoimintaan liittyvien rikosten määritelmiä ja rangaistuksia, sekä erityistoimenpiteitä terrorismin uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi ja tukemiseksi.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  ʼuhrillaʼ tarkoitetaan

 

i)  luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut rikoksesta välitön vahinko, kuten fyysinen, henkinen tai emotionaalinen haitta taikka taloudellinen menetys

 

ii)  rikoksen välittömänä seurauksena kuolleen henkilön perheenjäseniä, joille on aiheutunut vahinkoa kyseisen henkilön kuoleman johdosta.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  pakottaa aiheettomasti viranomaiset tai kansainvälinen järjestö johonkin tekoon tai pidättymään jostakin teosta;

b)  käyttää väkivaltaa tai uhata väkivallalla pakottaakseen tai pyrkiäkseen pakottamaan viranomaiset tai kansainvälisen järjestön johonkin tekoon tai pidättymään jostakin teosta;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ihmishenkeen kohdistuvat hyökkäykset, jotka voivat aiheuttaa kuoleman;

a)  ihmishenkeen kohdistuvat hyökkäykset, jotka voivat aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen;

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  henkilön ruumiillista koskemattomuutta loukkaavat hyökkäykset;

b)  henkilön ruumiillista ja henkistä koskemattomuutta loukkaavat hyökkäykset;

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  aseiden, räjähteiden, ydinaseiden sekä biologisten ja kemiallisten aseiden valmistus, hallussapito, hankinta, kuljetus, toimitus tai käyttö sekä biologisten ja kemiallisten aseiden osalta tutkimus ja kehittäminen;

f)  aseiden, räjähteiden, ydinaseiden sekä radiologisten, biologisten ja kemiallisten aseiden valmistus, hallussapito, hankinta, kuljetus, toimitus tai käyttö sekä ydinaseiden, biologisten ja kemiallisten aseiden osalta tutkimus ja kehittäminen;

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  vaarallisten aineiden vapauttaminen taikka tulipalojen, tulvien tai räjähdysten aiheuttaminen siten, että ihmishenkiä saatetaan vaaraan;

g)  vaarallisten aineiden, kuten radiologisten tai biologisten aineiden, vapauttaminen tai vapauttamisella uhkaaminen taikka tulipalojen, tulvien tai räjähdysten aiheuttaminen siten, että ihmishenkiä saatetaan vaaraan tai aiheutetaan laajamittaista pelkoa ja huolestuneisuutta;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  veden- tai sähkövoiman jakelun tai muun perusluonnonvaran toimittamisen häirintä tai keskeyttäminen siten, että ihmishenkiä saatetaan vaaraan;

h)  veden- tai sähkövoiman jakelun tai muun perusluonnonvaran toimittamisen häirintä tai keskeyttäminen, verkkohyökkäysten tai muunlaisten hyökkäysten avulla, siten että ihmishenkiä saatetaan vaaraan;

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2013/40/EU1a,

 

_____________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta (EUVL L 218, 14.8.2013, s. 8).

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  jonkin a–h alakohdassa mainitun teon tekemisellä uhkaaminen.

i)  jonkin a–h alakohdassa mainitun teon tekemisellä vakavasti uhkaaminen objektiivisiin tosiseikkoihin perustuen.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraavista tahallisista teoista rangaistaan rikosoikeudellisesti:

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraavista tahallisista ja lainvastaisista teoista rangaistaan rikosoikeudellisesti:

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  terroristiryhmän toimintaan osallistuminen mukaan lukien tietojen tai aineellisten välineiden antaminen sille tai sen toiminnan rahoittaminen jollakin tavalla tietoisena siitä, että osallistuminen edistää terroristiryhmän rikollista toimintaa.

b)  terroristiryhmän toimintaan osallistuminen mukaan lukien tietojen tai aineellisten välineiden antaminen sille tai sen toiminnan rahoittaminen jollakin tavalla tietoisena siitä, että osallistuminen edistää terroristiryhmän rikollista toimintaa riippumatta siitä, tapahtuuko se jossakin jäsenvaltiossa tai muussa maassa.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viestien levittäminen yleisölle tai niiden muuten yleiseen tietoisuuteen saattaminen tarkoituksena yllyttää jonkin 3 artiklan 2 kohdan a–h alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseen, jos kyseinen toiminta aiheuttaa yhden tai useamman terrorismirikoksen vaaran, riippumatta siitä, sisältääkö viesti tällaisten rikosten nimenomaista suosittamista, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viestien levittäminen millä tahansa keinoin, verkossa tai sen ulkopuolella, yleisölle tai niiden muuten yleiseen tietoisuuteen saattaminen tarkoituksena yllyttää jonkin 3 artiklan 2 kohdan a–h alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseen, jos kyseinen toiminta aiheuttaa yhden tai useamman terrorismirikoksen konkreettisen vaaran, riippumatta siitä, sisältääkö viesti tällaisten rikosten nimenomaista suosittamista, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5a artikla

 

Raskauttavat seikat

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 6 ja 7 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekeminen katsotaan raskauttavaksi seikaksi, jos se kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin luonnollisiin henkilöihin, kuten lapsiin.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toisen henkilön taivuttaminen tekemään jonkin 3 artiklan 2 kohdan a–h alakohdassa tai 4 artiklassa luetellun rikoksen, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toisen henkilön taivuttaminen tekemään jonkin 3 artiklan 2 kohdan a–h alakohdassa tai 4 artiklassa luetellun rikoksen tai edistämään sellaisen tekemistä, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ohjeiden vastaanottaminen toiselta henkilöltä räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä tai muiden erityisten menetelmien tai tekniikan käyttöä varten tarkoituksena tehdä jokin 3 artiklan 2 kohdan a–h kohdassa lueteltu rikos tai edistää sen tekemistä, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että koulutuksen tai ohjeiden, kuten tietojen, asiakirjojen tai käytännön taitojen, vastaanottaminen räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistusta tai käyttöä tai muiden erityisten menetelmien tai tekniikan käyttöä varten tarkoituksena tehdä jokin 3 artiklan 2 kohdan a–h kohdassa lueteltu rikos tai edistää sen tekemistä, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Matkustaminen ulkomaille terrorismitarkoituksessa

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toiseen maahan matkustaminen tarkoituksena tehdä 3 artiklassa tarkoitettu terrorismirikos tai edistää sen tekemistä, osallistua 4 artiklassa tarkoitetun terroristiryhmän toimintaan tai antaa tai vastaanottaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettua terrorismiin liittyvää koulutusta, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toiseen maahan matkustaminen suoraan tai yhden tai useamman jäsenvaltion kautta on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti, jos voidaan objektiivisesti osoittaa, että kyseisen matkan tarkoituksena oli tehdä 3 artiklassa tarkoitettu terrorismirikos tai edistää sen tekemistä, osallistua 4 artiklassa tarkoitetun terroristiryhmän toimintaan tietoisena siitä, että osallistuminen edistää terroristiryhmän rikollista toimintaa tai antaa tai vastaanottaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettua terrorismiin liittyvää koulutusta, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Terrorismitarkoituksessa ulkomaille matkustamisen järjestäminen tai sen helpottaminen muulla tavoin

Terrorismitarkoituksessa ulkomaille matkustamisen järjestäminen tai sen helpottaminen muulla tavoin

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että varojen antaminen tai kerääminen millä tahansa keinoin joko suoraan tai välillisesti siinä tarkoituksessa, että niitä on käytettävä, tai tietäen, että ne aiotaan käyttää kokonaan tai osittain yhden tai useamman 3–10, 12–14 ja 16 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekemiseen, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että varojen antaminen tai kerääminen millä tahansa keinoin joko suoraan tai välillisesti siinä tarkoituksessa, että niitä on käytettävä, tai tietäen, että ne aiotaan käyttää kokonaan tai osittain yhden tai useamman 3–10 ja 14 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekemiseen tai edistämiseen, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

 

2.  Kun 1 kohdassa tarkoitettu terrorismin rahoitus koskee 3, 4 ja 9 artiklassa säädettyjä rikoksia, ei ole välttämätöntä, että varat tosiasiassa käytetään kokonaan tai osittain kyseisten rikosten tekemiseen tai edistämiseen eikä myöskään edellytetä, että rikoksen tekijä tietää, mihin yksittäiseen toimeen / yksittäisiin toimiin varat on määrä käyttää.

 

3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistetaan sellaisten varojen tai rahoituksen jäädyttäminen ja takavarikointi, joita on käytetty tai osoitettu tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten tekemiseen tai yritykseen tehdä niitä.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ryöstö jonkin 3 artiklassa luetellun rikoksen tekemiseksi, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ryöstö jonkin 3 ja 4 artiklassa luetellun rikoksen tekemiseksi, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kiristys jonkin 3 artiklassa luetellun rikoksen tekemiseksi, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kiristys jonkin 3 ja 4 artiklassa luetellun rikoksen tekemiseksi, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Väärien hallintoasiakirjojen laatiminen terrorismirikoksen tekemiseksi

Väärien hallintoasiakirjojen laatiminen, hallussapito tai käyttö terrorismirikoksen tekemiseksi

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että väärien hallintoasiakirjojen laatiminen jonkin 3 artiklan 2 kohdan a–h alakohdassa ja 4 artiklan b alakohdassa luetellun rikoksen tekemiseksi, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että väärien hallintoasiakirjojen laatiminen, hallussapito tai käyttö jonkin 3 artiklan 2 kohdan a–h a alakohdassa ja 4 artiklan b kohdassa sekä 9 ja 10 artiklassa luetellun rikoksen tekemiseksi, on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, kun se on tehty tahallisesti.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

14 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Toimenpiteet internetin lainvastaisen sisällön torjumiseksi

 

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 5 artiklassa tarkoitetut, niiden alueella ylläpidetyt terrorismirikoksen tekemiseen julkisesti yllyttävät verkkosivut poistetaan ripeästi. Niiden on myös pyrittävä poistamaan tällainen sisältö niiden alueen ulkopuolella ylläpidetyiltä verkkosivuilta. Ellei tämä ole mahdollista jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tällaiseen sisältöön pääsyn estämiseksi.

 

2.  Nämä toimenpiteet on toteutettava avoimia menettelyjä noudattaen ja samalla on riittävin suojatoimin varmistettava erityisesti, että rajoittaminen on rajattu ehdottoman välttämättömään ja oikeasuhteiseen ja että käyttäjille ilmoitetaan rajoittamisen syistä. Poistamista ja pääsyn estämistä koskeviin toimenpiteisiin on sovellettava muutoksenhakumenettelyjä.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Jotta edellä 4 artiklassa ja III osastossa tarkoitettu rikos olisi rangaistava, ei ole välttämätöntä, että terrorismirikos tosiasiallisesti tehdään, tai että yhteys tiettyyn terrorismirikokseen tai 9–11 artiklan osalta tiettyihin terroritoimintaan liittyviin rikoksiin todetaan.

Jotta 4 artiklassa ja III osastossa tarkoitettu rikos olisi rangaistava, ei ole välttämätöntä, että terrorismirikos tosiasiallisesti tehdään, eikä 5–10 artiklassa ja 12–14 artiklassa tarkoitettujen rikosten osalta ole myöskään välttämätöntä todeta yhteyttä tiettyyn toiseen tässä direktiivissä säädettyyn rikokseen.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että avunanto 3–8 artiklassa ja 11–14 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin säädetään rangaistavaksi.

1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että avunanto 3–7 artiklassa ja 11–14 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin säädetään rangaistavaksi.

2.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yllytys 3–14 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin säädetään rangaistavaksi.

2.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yllytys 3 ja 6–14 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin säädetään rangaistavaksi.

3.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3, 6, 7, 9 ja 11–14 artiklassa tarkoitettujen rikosten yritys säädetään rangaistavaksi, lukuun ottamatta 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettua hallussapitoa ja 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettua rikosta.

3.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3, 6, 7, 9 ja 11–14 artiklassa tarkoitettujen rikosten yritys säädetään rangaistavaksi, lukuun ottamatta 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettua hallussapitoa ja 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettua rikosta.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Lieventävät asianhaarat

Erityiset asianhaarat

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  antaa hallinto- tai oikeusviranomaisille tietoja, joita nämä eivät olisi muutoin voineet saada ja joiden ansiosta nämä voivat:

b)  antaa toimivaltaisille viranomaisille tietoja, joita nämä eivät olisi muutoin voineet saada ja joiden avulla nämä voivat:

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  tunnistaa tai tuoda oikeuden eteen muut rikoksentekijät;

2)  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  jonkin tässä direktiivissä tarkoitetun rikoksen tekemiseen käytettyjen tai tällaisen rikoksen tekemisestä saatujen varojen jäädyttäminen ja takavarikointi direktiivin 2014/42/EU säännösten mukaisesti1a.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39).

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  rikoksentekijä on unionin kansalainen ja antaa ulkomailla koulutusta kolmannen maan kansalaisille;

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  rikos on tehty sen instituutioita tai väestöä vastaan taikka kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevaa Euroopan unionin toimielintä, elintä tai laitosta vastaan.

f)  rikos on tehty sen instituutioita tai väestöä vastaan taikka kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevaa unionin toimielintä, elintä tai laitosta vastaan, mukaan luettuina ilma-aluksen, aluksen tai muun joukkoliikenne- tai tavarankuljetusvälineen kaappaus, tai kolmannen maan kansalainen saa ulkomailla koulutusta tarkoituksenaan suorittaa isku jäsenvaltiossa;

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen lainkäyttövaltansa 4 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin tapauksissa, joissa rikoksen tekijä oleskelee sen alueella.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos rikos kuuluu useamman jäsenvaltion tuomiovaltaan, ja näistä mikä tahansa voi perustellusti ryhtyä syytetoimiin samojen tosiseikkojen perusteella, asianomaisten jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä päättääkseen, minkä niistä on ryhdyttävä syytetoimiin rikoksentekijöitä vastaan, pyrkien keskittämään syytetoimet mahdollisuuksien mukaan yhteen jäsenvaltioon. Tätä varten jäsenvaltiot voivat pyytää Eurojustia helpottamaan oikeusviranomaisten ja näiden toiminnan koordinointia. Seuraavat tekijät on otettava huomioon tässä esitetyssä järjestyksessä:

2.  Jos rikos kuuluu useamman jäsenvaltion tuomiovaltaan, ja näistä mikä tahansa voi pätevästi ryhtyä syytetoimiin samojen tosiseikkojen perusteella, asianomaisten jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä päättääkseen, minkä niistä on ryhdyttävä syytetoimiin rikoksentekijöitä vastaan, pyrkien keskittämään syytetoimet mahdollisuuksien mukaan yhteen jäsenvaltioon. Tätä varten jäsenvaltioiden on pyydettävä Eurojustia helpottamaan oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä ja näiden toiminnan koordinointia. Seuraavat tekijät on otettava huomioon tässä esitetyssä järjestyksessä:

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteistyö ja tietojen jakaminen sellaisen jäsenvaltion kanssa, joka on vahvistanut tuomiovaltansa 3–14 ja 16 artiklassa tarkoitetuissa rikoksissa, vakiintuneiden kanavien kautta unionin erillisvirastot mukaan lukien.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

21 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a artikla

 

Tutkimisvelvollisuus

 

1.  Saatuaan tiedon siitä, että tässä direktiivissä tarkoitetun rikoksen tehnyt tai sellaisesta rikoksesta epäilty henkilö voi olla sopimuspuolen alueella, jäsenvaltio ryhtyy oman lainsäädäntönsä mukaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin tutkiakseen kyseisessä tiedonannossa mainitut tosiasiat.

 

2.  Jäsenvaltio, jonka alueella rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty on, ryhtyy oman lainsäädäntönsä mukaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen kyseisen henkilön läsnäolon syytteeseen asettamista tai rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista varten, kun sopimuspuoli on vakuuttunut siitä, että olosuhteet edellyttävät tätä.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

21 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

21 b artikla

 

Ehkäisevät toimenpiteet

 

1.  Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jotta voidaan välttää se, että unionin kansalaiset radikalisoituvat ja että terroristijärjestöt värväävät heitä.

 

2.  Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin myös verkossa, kuten tarjottava tiedotusta ja koulutusta, toteutettava valistuskampanjoita ja levitettävä vastapropagandaa terrorismipropagandalle. Tällaisiin toimiin olisi tarvittaessa ryhdyttävä yhteistyössä yksityisyritysten, asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, paikallisyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Niillä pyritään lisäämään tietoisuutta ja ehkäisemään radikalisoitumisriskiä ja terroristijärjestöjen harjoittamaa värväystä.

 

3.  Jäsenvaltioiden on edistettävä sellaista säännönmukaista koulutusta henkilöstölle, joka joutuu todennäköisesti tekemisiin radikalisoitumisen kannalta haavoittuvaisten henkilöiden kanssa, kuten etulinjan poliisit ja vanginvartijat, jolla pyritään antamaan heille valmiudet havaita radikalisoitumisen merkit ja käsitellä sitä sekä terroristijärjestöjen värväystä.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

21 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

21 c artikla

 

Velvollisuus vaihtaa terrorismirikoksia koskevia tietoja

 

1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen toimivaltaiset viranomaiset välittävät kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikki asiaankuuluvat tiedot tapauksissa, joissa on syytä uskoa, että tiedot voisivat auttaa tässä direktiivissä tarkoitettujen rikosten paljastamisessa, ehkäisemisessä, tutkinnassa tai niitä koskevien syytteiden nostamisessa. Tällaiset tiedot on toimitettava tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ilman, että asiasta on esitettävä etukäteispyyntö.

 

2.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen päätöksen 2005/671/YOS1a nojalla nimetty yhteyspiste välittää kyseisessä päätöksessä tarkoitetut tiedot Europolille ja Eurojustille tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

 

3.  Jäsenvaltiot varoittavat järjestelmällisesti Schengenin tietojärjestelmässä kaikista henkilöistä, joita epäillään tai jotka on tuomittu ainakin yhdestä tämän direktiivin 3–14 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta.

 

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin (EU) 2016/681 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tässä direktiivissä mainittujen rikosten yhteydessä tunnistettujen henkilöiden tapauksessa niiden matkustajatietoyksikkö välittää järjestelmällisesti kyseisten tietojen käsittelyn tuloksena saatavat tiedot muiden jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

 

5.  Jäsenvaltiot ilmoittavat järjestelmällisesti Europolille kaikista henkilöistä, joita epäillään tai jotka on tuomittu ainakin yhdestä tämän direktiivin 3–14 artiklassa tarkoitetusta rikoksesta.

 

6.  Tämä artikla ei vaikuta olemassa olevaan tiedonvaihtoa koskevaan unionin lainsäädäntöön.

 

_________________

 

1 a Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä (EUVL L 235, 29.9.2005, s. 22)

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

21 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 d artikla

 

Rajatarkastukset Schengenin ulkorajoilla

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava rajavartiostoilleen ja rannikkovartiostoilleen pääsy asiaa koskeviin tietokantoihin, erityisesti Europolin tietokantaan.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

21 e artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

21 e artikla

 

Tutkintakeinot

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja asianmukaiset oikeussuojakeinot huomioon ottaen tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 3–14 artiklassa tarkoitettuja rikoksia tutkivilla tai niihin liittyvistä syytetoimista vastaavilla henkilöillä, yksiköillä ja muilla tahoilla on käytettävissään tehokkaat tutkintakeinot.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

21 f artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 f artikla

 

Toimenpiteet internetissä tapahtuvan radikalisoinnin ja terrorismiin yllyttämisen torjumiseksi

 

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja toteutettava yhteistyössä komission ja internetpalveluntarjoajien kanssa yhteinen eurooppalainen strategia, jolla torjutaan internetissä tapahtuvaa radikalisointia ja yllyttämistä terrorismiin. Tällaista strategiaa on päivitettävä säännöllisesti.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on direktiivin 2012/29/EU mukaisesti huolehdittava siitä, että käytettävissä on toimenpiteitä terrorismin uhrien ja heidän perheenjäsentensä suojelemiseksi. Rikosoikeudellisen menettelyn kuluessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pelottelun ja kostotoimien vaaraan sekä tarpeeseen suojella terrorismin uhrien ruumiillista ja henkistä koskemattomuutta myös kuulemisen ja todistajanlausunnon antamisen yhteydessä.

 

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava maksuttoman oikeusavun tarjoaminen terrorismin uhreille, jotka ovat osapuolia rikosoikeudellisissa menettelyissä ja tarvittaessa muissa oikeusmenettelyissä korvauspäätösten saamiseksi.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on terrorismin uhreille tarkoitettuja erityisiä avustus- ja tukipalveluja. Tällaisilla palveluilla on oltava tarvittavat valmiudet ja organisaatiorakenne avun ja tuen tarjoamiseksi uhreille välittömästi terrori-iskun jälkeen ja niin kauan kuin tarpeellista kunkin uhrin erityistarpeiden mukaisesti. Palvelujen on oltava luottamuksellisia, maksuttomia ja helposti kaikkien terrorismin uhrien saatavilla. Palveluihin kuuluvat erityisesti

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on terrorismin uhreille tarkoitettuja erityisiä avustus- ja tukipalveluja, kuten saatavilla olevat uhrien tukijärjestöjen tai asiantuntijoiden palvelut. Tällaisilla palveluilla on oltava tarvittavat valmiudet ja organisaatiorakenne avun ja tuen tarjoamiseksi uhreille välittömästi terrori-iskun jälkeen ja niin kauan kuin tarpeellista kunkin uhrin erityistarpeiden mukaisesti. Jäsenvaltioiden on perustettava koordinaatiokeskus, johon osallistuvat sellaiset järjestöt ja asiantuntijat, joilla on valtuudet tarjota tietoa, tukea ja käytännön palveluja uhreille ja heidän perheilleen ja sukulaisilleen. Palvelujen on oltava luottamuksellisia, maksuttomia ja helposti kaikkien terrorismin uhrien saatavilla. Palveluihin kuuluvat erityisesti

 

-a)  lääketieteellinen ja fyysinen hoito, kuten vastatoimenpiteet hyökkäyksissä, joihin liittyy ydinaseita tai biologisia tai kemiallisia aseita;

a)  emotionaalinen ja psykologinen tuki, kuten psykologinen apu ja neuvonta;

a)  emotionaalinen ja psykologinen tuki, kuten psykologinen apu ja neuvonta;

b)  neuvonta ja tietojen antaminen asiaan liittyvistä oikeudellisista, käytännöllisistä tai taloudellisista asioista.

b)  neuvonta ja tietojen antaminen asiaan liittyvistä oikeudellisista, käytännöllisistä tai taloudellisista asioista.

 

b a)  tuki uhreille heidän palatessaan asuinjäsenvaltioonsa tapauksissa, joissa hyökkäys tapahtui toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin pelastuspalveluinfrastruktuurinsa yhteydessä ja sisällytettävä pelastussuunnitteluun uhrien tukemiseen erikoistuneet asiantuntijat ja edistettävä ja parannettava uhrien tunnistamisprosessia välittömästi terroristi-iskun jälkeen ja otettava samalla huomioon uhrien tarpeet. Jäsenvaltioiden on erityisesti kehitettävä ja koordinoitava yhteistä avustusjärjestelmäänsä, joka voidaan ottaa pyynnöstä käyttöön. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tuki paikalliselle tutkinnalle ja perustettava yhteinen verkkosivusto, jonka välityksellä on mahdollista saada julkista tietoa jäsenvaltiossa tapahtuneesta terroristi-iskusta. Niiden olisi myös perustettava yksityinen verkkosivusto, jossa uhreille ja perheenjäsenille tiedotetaan heidän oikeuksistaan ja muista hyökkäykseen liittyvistä asioista.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio tutkii, onko kaikki terrorismin uhrien suojelemista, tukemista ja oikeuksia koskevat säännökset koottava ja sisällytettävä yhteen ainoaan terrorismin uhreja koskevaan säädökseen.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

23 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a artikla

 

Perusoikeudet ja -periaatteet

 

1.  Saattaessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannessaan täytäntöön tätä direktiiviä jäsenvaltioiden on varmistettava, että kriminalisointi on oikeassa suhteessa niihin oikeutettuihin päämääriin, joihin pyritään, ja tarpeellinen demokraattisessa yhteiskunnassa eikä sisällä minkäänlaista mielivaltaa tai syrjintää.

 

2.  Tämä direktiivi ei aiheuta muutoksia jäsenvaltioiden velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa ja kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa vahvistettuja perusoikeuksia, ja se pannaan täytäntöön ja sitä tulkitaan näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

23 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 b artikla

 

Hätätilanteet ja perusoikeudet

 

Jäsenvaltio voi kansalaisten elämää uhkaavan sodan tai muun yleisen hätätilan aikana toteuttaa toimenpiteitä, joilla poiketaan tietyistä oikeuksista, unionin ja kansallisen oikeuden mukaisesti. Tällaiset olosuhteet eivät vapauta viranomaisia vastuusta osoittaa, että toteutettuja toimenpiteitä sovelletaan pelkästään terrorismin torjumiseen ja ne liittyvät suoraan nimenomaan terrorismin torjunnan tavoitteeseen.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

23 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

23 c artikla

 

Sananvapautta koskevat perusperiaatteet

 

Tämä direktiivi ei velvoita jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa sananvapautta, erityisesti lehdistönvapautta ja muiden tiedotusvälineiden sananvapautta, koskevien perusperiaatteiden kanssa eivätkä ne rajoita lehdistön tai muiden tiedotusvälineiden oikeuksia ja vastuuta sekä niille annettuja menettelytakeita silloin, kun nämä säännöt liittyvät vastuun määräytymiseen tai rajaamiseen.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

23 d artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

23 d artikla

 

1.  Tämä direktiivi ei velvoita jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa epäiltyjä tai syytettyjä henkilöitä koskevia prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevan unionin lainsäädännön kanssa.

 

2.  Kaikilla, joiden oikeuksia ja vapauksia tämän direktiivin täytäntöönpano on kohtuuttomasti rikkonut, on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio antaa [24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi.

1.  Komissio antaa [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, missä määrin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi. Tämä kertomus kattaa myös sen, miten tehokkaita toimia jäsenvaltio on toteuttanut tämän direktiivin tavoitteen saavuttamiseksi. Komissio päättää tarvittavista jatkotoimista tämän arvion perusteella. Tämän direktiivin täytäntöönpanon säännölliseen arviointiin on kuuluttava toimenpiteiden seurauksena tiettyihin väestöryhmiin mahdollisesti kohdistuvien suhteettomien vaikutusten arviointi ja oikaisumenettelyt syrjivien käytäntöjen korjaamiseksi.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio antaa [48 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan direktiivin vaikutuksia ja lisäarvoa terrorismin torjunnassa. Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden neuvoston päätöksen 2005/671/YOS nojalla toimittamat tiedot.

2.  Komissio antaa [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin täytäntöönpanon määräajasta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan direktiivin vaikutuksia ja lisäarvoa terrorismin torjunnassa. Kertomus kattaa myös tämän direktiivin vaikutuksen perusoikeuksiin ja -vapauksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja terrorismin uhreille annetun suojelun ja avun tason. Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden neuvoston päätöksen 2005/671/YOS nojalla toimittamat tiedot ja kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat tämän direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoon liittyvien terrorismintorjuntalakien mukaisten valtuuksien käyttämistä.


PERUSTELUT

Euroopassa ja muualla viime aikoina tehdyt terrori-iskut ja erityisesti Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehdyt terrori-iskut, joissa kuoli yli 130 ihmistä, ovat tuoneet korostetusti esiin tarpeen vahvistaa huomattavasti toimiamme terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Perusoikeuskirjan 3 artiklassa taataan jokaiselle oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Tämä oikeus on toistuvasti vahvistettu unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Jos unionin kansalaiset eivät enää voi tuntea oloaan turvalliseksi omissa maissaan, yhteiskunnan vakaus on vaarassa ja on palautettava kaikin mahdollisin laillisin keinoin.

Nykyisin arvellaan, että yli 5 000 unionin kansalaista osallistuu Irakissa ja Syyriassa käytäviin taisteluihin. Siksi niin sanottuja vierastaistelijoita ja heidän mahdollista paluutaan unioniin koskeva ongelma on todellinen. EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori Gilles de Kerchove totesi äskettäin: ”Radikalisoituneet eurooppalaiset, joista monet matkustavat myös ulkomaille taistelemaan, muodostavat uhkan, joka ei varmaankaan hellitä lähivuosina. Tulokselliset vastatoimet edellyttävät kattavaa lähestymistapaa ja pitkäjänteistä toimintaa.”

Tämän lisäksi niin kutsutut ”yksinäiset sudet” voivat aiheuttaa valtavaa hävitystä ja terroria. Tällainen potentiaalinen rikollinen on erityinen uhka yleiselle turvallisuudelle, koska yksinäiset sudet toimivat usein itsenäisesti ja muuttavat nopeasti toimintatapojaan. Heidän toimiaan on vaikeampi ennustaa kuin terroristiryhmien toimia, sillä terroristiryhmät toimivat usein tietyn kaavan mukaan. Islamilaisen valtion, Al-Qaidan ja muiden islamististen äärijärjestöjen noustua ja niiden tehokkaan propagandan ansiosta internetissä ja muissa tiedotusvälineissä yksinäisten hyökkääjien lukumäärä on noussut eikä nousun odoteta pysähtyvän lähiaikoina.

Europol totesi äskettäin, että on perusteltua odottaa, että uskonnollisesti motivoituneet terroristiryhmät toteuttavat jälleen jossakin päin Eurooppaa terrori-iskun, jonka tarkoituksena on aiheuttaa runsaasti kuolonuhreja siviiliväestön keskuudessa. Tämä lisätään yksinäisten toimijoiden suorittamien hyökkäysten uhkaan, joka ei ole vähentynyt.(1)

Toinen huomattavan vakava haaste terrorismin torjunnassa on terrorismin ja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyvä lähentyminen. Tosiasiassa näiden kahden tahon tekemien rikosten erottaminen toisistaan on yhä monimutkaisempaa ja keinotekoisempaa, sillä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteydet lisääntyvät. Monissa tapauksissa terroristiorganisaatiot ja järjestäytyneen rikollisuuden verkostot toimivat yhteistyössä tai sulautuvat voidakseen hyödyntää toistensa palveluksia, välineitä ja muita voimavaroja. Lisäksi terroristiorganisaatioiden kannattajia koulutetaan tekemään laajamittaisia järjestäytyneitä rikoksia (esim. laiton elinten poistaminen ja kauppa yhdessä murhien, ihmiskaupan, prostituutioon pakottamisen, lasten ja vauvojen seksuaalisen hyväksikäytön, orjuuttamisen ja pakkotyön, kiskonnan, kiristämisen, huumekaupan ja tavaroiden väärentämisen kanssa) terrori-tekojen rahoittamiseksi. Tämän vuoksi ei riitä, että vain terroriteot kriminalisoidaan. Terrori-iskujen estämiseksi ei myöskään ole hyödyllistä asettaa ehtoa, että tietyn terroriteon valmistelun, rahoittamisen ja suorittamisen välillä on oltava suora yhteys. Jos ei kriminalisoida terrori-iskujen tai terrori-iskujen valmistelun edistämistä, avustamista tai niihin yllyttämistä, joka voi tapahtua tarjoamalla tai vastaanottamalla koulutusta, provosoimalla yleisöä, värväämällä, matkustamalla ulkomaille terrorismitarkoituksessa tai järjestämällä/edistämällä tällaista matkustamista, vaikka yhteys tietyn terrorismirikoksen tekemiseen olisi vain epäsuora, niin siinä tapauksessa värvääjien verkostot, päätöksentekijät, kontaktipisteet ja viestintästrategit livahtavat eurooppalaisen ja kansallisen lainvalvontajärjestelmän ja tuomioistuinten tutkimusten sekä oikeudellisten syytetoimien ulottumattomiin. Tällaisen oikeudellisen toimintakyvyttömyyden uhreina olisivat kansalaisyhteiskunnat Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella sekä sota-alueilla että muilla alueilla. Terroristiverkostojen aiheuttama vaara ei ole teoreettinen vaan todellinen. Terrori-iskut jättävät syviä haavoja uhreihin, heidän perheisiinsä ja alueisiin, joilla iskut tapahtuivat. Terroristiorganisaatioiden julmuus ja niiden välinen raakalaismainen kilpailu ajavat jo nyt valtavan määrän ihmisiä pakenemaan maastaan terrorismin takia. Pakomatkallaan nämä ihmiset joutuvat haavoittuvaan asemaan ja usein jälleen alttiiksi rikollisverkostoille.

Terrorismin torjunta edellyttää kattavaa, kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon liittyy useita erilaisia politiikka-aloja, kuten ehkäisy, radikalisoitumisen torjunta ja radikalismista luopuminen. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat useissa eri yhteyksissä korostaneet, että terrorismin torjumiseksi tarvitaan tällaista kaikenkattavaa lähestymistapaa.(2) Rikosoikeudellinen vastaus on vain osa tätä kattavaa lähestymistapaa.

Terrorismin torjunta on maailmanlaajuista taistelua, jota unioni ei voi käydä tai voittaa yksin. YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2014 antamassa päätöslauselmassa asetetaan kaikille unionin jäsenvaltioille oikeudellisia velvoitteita tiettyjen terrorismiin liittyvien rikosten kriminalisoimiseksi. Tällaisia rikoksia ovat muun muassa matkustaminen tarkoituksena terroritekojen suunnittelu ja tekeminen, terroristikoulutuksen vastanottaminen tai tällaisen matkustamisen tai koulutuksen järjestäminen, edistäminen ja rahoittaminen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta tehtiin Euroopan neuvostossa vierastaistelijoita koskeva lisäpöytäkirja.

Ehdotuksen esittelijän tekemä yleisarvio

Yleisesti esittelijä tukee ehdotusta. Esittelijä haluaa korostaa, että terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen (jota muutettiin vuonna 2008) kautta ehdotuksen seuraavat elementit ovat olleet osa unionin säännöstöä vuodesta 2002:

Terrorismirikosten ja terroristiryhmien rikosten määritelmät on jo vahvistettu puitepäätöksessä 2002/475/YOS (1 ja 2 artikla). Terrorismin rahoittamisen kriminalisoinnista on jo säädetty puitepäätöksen 2002/475/YOS 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa. Puitepäätöksen 2002/475/YOS 3 artiklassa on jo kriminalisoitu terroristirikosten tekemistarkoituksessa tehty ryöstö, kiristäminen ja petos. Lisäksi puitepäätökseen 2002/475/YOS on sisällytetty säännöksiä rangaistuksista luonnollisille henkilöille (puitepäätöksen 2002/475/YOS 5 artikla), lieventävistä asianhaaroista (puitepäätöksen 2002/475/YOS 6 artikla), oikeushenkilöistä (puitepäätöksen 2002/475/YOS 7 artikla), vähimmäispakotteista oikeushenkilöille (puitepäätöksen 2002/475/YOS 8 artikla), ja syytetoimista sekä tuomiovallasta (puitepäätöksen 2002/475/YOS 9 artikla).

Puitepäätöksen 2008/919/YOS 3 artiklalla julkinen yllyttäminen terrorismirikokseen, terroristien värvääminen ja terrorismiin liittyvän koulutuksen antaminen on lisätty terroritoimintaan liittyvien rikosten joukkoon. Puitepäätöksen 2008/919/YOS 3 artiklassa on jo vahvistettu, että terroristiryhmään tai terroritoimintaan liittyvien rikosten osalta ei edellytetä, että terrorismirikos tosiasiassa tehdään. Siksi ei ole välttämätöntä todeta yhteyttä tiettyyn terrorismirikokseen. Lisäksi puitepäätöksen 2008/919/YOS 4 artiklalla laajennettiin niiden toimien alaa, jotka olisi kriminalisoitava tukemisen, avustamisen, yllyttämisen tai yrittämisen osalta. Puitepäätöksessä 2009/919/YOS jätetään jäsenvaltioiden tehtäväksi kriminalisoida yritys antaa terrorismiin liittyvää koulutusta ja yritys värvätä terrorismitarkoituksiin. Useimmissa jäsenvaltioissa nämä toimet on jo kriminalisoitu. Kaikki jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön puitepäätösten kaikki säännökset(3).

Kansainväliset yhteisöt, kuten YK, unionin elimet ja kansalliset lainvalvontaviranomaiset, ovat analysoineet muuttuvaa uhkaa, saaneet siitä kokemusta ja seuranneet sitä. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman UNSCR(2014)2178 operatiivinen osa ja erityisesti 4–6 kohta on hyväksytty YK:n peruskirjan VII luvun mukaisesti ja ne ovat luonteeltaan velvoittavia. Siksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainsäädännössä säädetään, että terrorismiin liittyvä matkustaminen, koulutus, rahoitus ja muut valmistelevat toimet ovat niin vakavia rikoksia, että niistä voidaan syyttää ja rangaista. Euroopan neuvosto on hyväksynyt YK:n päätöslauselman lisäpöytäkirjassa. Esittelijä katsoo, että sen sijaan, että kukin jäsenvaltio panisi YK:n päätöslauselman itsenäisesti täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, tarvitaan direktiivi, joka tarjoaa EU:n tason lisäarvoa, sillä direktiivillä luodaan kansallisen lainsäädännön pohjaksi yhdenmukainen rikosoikeudellinen perusta niin, että terrorismin vastaisista jäsenvaltioiden oikeustoimista tulee yhtenäisiä, johdonmukaisia ja tehokkaita ja että vältetään syytteeseenpanon estävät aukot. Kun terrorismia koskeva voimassa oleva neuvoston puitepäätös ”lissabonisoidaan”, siihen voidaan lisäksi soveltaa perusoikeuskirjan määräyksiä, rikkomismenettelyjä koskevaa komission toimivaltaa ja unionin tuomioistuimen oikeudellista valvontaa. Tärkeä laillisuusperiaate on, että rikoslainsäädännön on oltava täsmällistä ja ennakoitavaa. Siksi on erittäin tärkeää, että täytäntöönpanon ja käytännön soveltamisen johtavina periaatteina ovat tarpeellisuus ja suhteellisuus ja että rikoksen vakavuus ja tarkoitus on kussakin tapauksessa selvästi osoitettu ja todistettu mahdollisimman monin konkreettisin tosiseikoin ja mahdollisimman monilla asianhaaroilla.

On erittäin tärkeää saattaa terrorismia ja terroristiverkostoja koskeva EU:n oikeudellinen kehys ajan tasalle seuraavissa asioissa:

1) terrorismiin syyllistyneiden koulutus terrorismitarkoituksissa unionin alueella ja sen ulkopuolella koulutusleireillä tai internetissä;

2) niin sanottujen vierastaistelijoiden matkustaminen konfliktialueille terrorismitarkoituksissa ja sellaisen matkustamisen järjestäminen tai edistäminen muulla tavoin;

3) terroristien ja terroritekojen valmistelun rahoittamista koskevan rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) antaman suosituksen nro 5 sisällyttäminen;

4) tietoverkossa ja erityisesti pimeässä verkossa tai sen kautta tehtyjen uudentyyppisten rikosten sisällyttäminen;

5) avunantoa, yllytystä ja yritystä koskevan artiklan mukauttaminen uusiin haasteisiin;

6) terrorismiin liittyvän koulutuksen antamiseen liittyvää rikosta koskevan tuomiovallan vahvistaminen;

7) uhrien oikeuksien vahvistaminen sekä terrorismin uhreille annettavan suojan, avun ja tuen tehostaminen kaikkialla unionin alueella.

(1)

Europol, ”Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks”, 18. tammikuuta 2016.

(2)

Esimerkiksi Euroopan parlamentin 25. marraskuuta 2015 antama päätöslauselma radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä (P8_TA(2015)0410), Euroopan parlamentin 11. helmikuuta 2015 antama päätöslauselma terrorismin vastaisista toimista (P8_TA(2015)0032) ja Euroopan parlamentin 9. heinäkuuta 2015 antama päätöslauselma Euroopan turvallisuusagendasta (P8_TA(2015)0269). Neuvoston 20. marraskuuta 2015 antamat päätelmät terrorismin torjunnasta, Eurooppa-neuvoston 12. helmikuuta 2015 antamat päätelmät ja 29.–30. tammikuuta 2015 annettu Riian yhteinen julkilausuma.

(3)

Katso myös komission 5. syyskuuta 2014 antama kertomus neuvoston puitepäätöksen 2008/919/YOS täytäntöönpanosta (COM(2014)554).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Terrorismin torjunta ja terrorismin torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaaminen

Viiteasiakirjat

COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.12.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

18.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

18.1.2016

FEMM

18.1.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

28.1.2016

FEMM

28.1.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Monika Hohlmeier

11.1.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.2.2016

17.3.2016

21.4.2016

4.7.2016

Hyväksytty (pvä)

4.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

4

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Kati Piri, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Janice Atkinson, Biljana Borzan, Eugen Freund, Iris Hoffmann

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.7.2016


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Iris Hoffmann, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel

4

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

10

0

ALDE

Sophia in 't Veld

EFDD

Gerard Batten

ENF

Janice Atkinson, Harald Vilimsky

NI

Udo Voigt

S&D

Eugen Freund

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

Merkkien selitykset:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  pidättyy äänestämästä

Oikeudellinen huomautus