Процедура : 2016/0142(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0235/2016

Внесени текстове :

A8-0235/2016

Разисквания :

PV 14/12/2016 - 17
CRE 14/12/2016 - 17

Гласувания :

PV 15/12/2016 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0508

ДОКЛАД     ***I
PDF 761kWORD 358k
18.7.2016
PE 584.091v02-00 A8-0235/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране)

(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0290),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0176/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59, 39 и 40 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0235/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  По-специално, използването на механизма следва да бъде улеснено чрез съкращаване на референтните периоди и сроковете, позволяващи по-бърза процедура, както и чрез разширяване на обхвата на възможните основания за суспендиране, които следва да включват значително увеличаване на броя на отхвърлените молби за обратно приемане на граждани на трети страни, преминали транзитно през съответната трета страна, в случай че споразумение за обратно приемане, сключено между Съюза или държава членка и тази трета страна, предвижда такова задължение за обратно приемане. Комисията следва също така да може да задейства механизма, в случай че трета страна не сътрудничи за обратното приемане, по-специално когато има сключено споразумение за обратно приемане между съответната трета страна и Съюза.

(3)  По-специално, използването на механизма следва да бъде улеснено чрез съкращаване на референтните периоди и сроковете, позволяващи по-бърза процедура, както и чрез разширяване на обхвата на възможните основания за суспендиране, които следва да включват значително увеличаване на броя на отхвърлените молби за обратно приемане на граждани на трети страни, преминали транзитно през съответната трета страна, в случай че споразумение за обратно приемане, сключено между Съюза или държава членка и тази трета страна, предвижда такова задължение за обратно приемане, както и значително увеличаване на рисковете за обществения ред или вътрешната сигурност на държавите членки. Комисията следва също така да може да задейства механизма, в случай че трета страна не сътрудничи за обратното приемане, по-специално когато има сключено споразумение за обратно приемане между съответната трета страна и Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a)  С цел да се гарантира, че специфичните критерии, отнасящи се, наред с другото, до незаконната имиграция, обществения ред и сигурност, икономическите ползи, по-специално в областта на туризма и външната търговия, и външните отношения на Съюза със съответните трети страни, и включващи по-специално набор от гаранции и мерки за защита на правата на човека и основните свободи, които са били използвани за оценка на целесъобразността на освобождаването от задължението за виза, предоставено в резултат на успешното приключване на диалог за либерализиране на визовия режим, продължават да се спазват във времето, Комисията следва да наблюдава положението в съответните трети страни и редовно да докладва на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б)  Преди да вземе решение за временно суспендиране на освобождаване от изискването за виза на граждани на трета страна, Комисията следва да разгледа положението с правата на човека в тази трета страна и да вземе предвид евентуалните последици за това положение от суспендирането на освобождаването от изискване за виза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в)  За да се гарантира подходящо включване на Европейския парламент и на Съвета в прилагането на механизма за суспендиране, като се има предвид особено чувствителният политически характер на суспендирането на освобождаването от изискването за виза за всички граждани на трета страна, включена в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001, както и хоризонталните последици за държавите членки, асоциираните към Шенген държави и самия Съюз, и по-специално за външните им отношения и за цялостното функциониране на Шенгенското пространство, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на решението за временно суспендиране на прилагането на приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001 по отношение на засегнатата трета страна. Предоставянето на такова правомощие на Комисията отчита необходимостта от политическо обсъждане на визовата политика на Съюза в Шенгенското пространство. То отразява и нуждата от гарантиране на адекватно ниво на прозрачност и правна сигурност при прилагането на механизма за суспендиране спрямо всички граждани на съответната трета страна, по-специално чрез съответното временно изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  в параграф 1 се заличава следното:

(1)  параграф 1 се заменя със следното:

„в спешни ситуации като последна мярка,

„1.  Чрез дерогация от член 1, параграф 2, освобождаването от изискването за виза за гражданите на трета страна, включена в списъка в приложение II, се суспендира временно като последна мярка въз основа на стриктни и обективни данни, в съответствие с настоящия член.“

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1a – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  съществено увеличение на броя на гражданите на тази трета страна, за които е установено, че пребивават на територията на държавата членка, без да имат право;

a)  съществено увеличение на броя на гражданите на тази трета страна, на които е отказано влизане или за които е установено, че пребивават на територията на държавата членка, без да имат право;

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1а – параграф 2 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  повишен риск или непосредствена заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност на държавите членки във връзка с граждани на тази трета страна, което е подкрепено с обективни, конкретни и уместни информации и данни, предоставени от национални правоприлагащи органи или Европол.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1a – параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„2a.  Когато Комисията разполага с конкретна и надеждна информация относно обстоятелствата, посочени в параграф 2, букви а), б) или в), или че тази трета страна не сътрудничи за обратно приемане, по-специално когато е сключено споразумение за обратно приемане между тази трета страна и Съюза, като например:

„2a.  Когато Комисията разполага с конкретна и надеждна информация, вземайки предвид уместни данни, доклади и статистики, относно обстоятелствата, посочени в параграф 2, букви а), б), в) или ва), или че тази трета страна не сътрудничи за обратно приемане, по-специално когато е сключено споразумение за обратно приемане между тази трета страна и Съюза, като например:

–  отхвърля или не отговаря на молби за обратно приемане,

–  отхвърля или не отговаря на молби за обратно приемане,

–  не издава документи за пътуване за целите на връщането в сроковете, определени в споразумението, или не приема европейски документи за пътуване, издадени след изтичането на сроковете, посочени в споразумението,

–  не издава документи за пътуване за целите на връщането в сроковете, определени в споразумението, или не приема европейски документи за пътуване, издадени след изтичането на сроковете, посочени в споразумението,

–  или прекратява или суспендира споразумението,

–  или прекратява или суспендира споразумението,

Комисията може по собствена инициатива да информира Европейския парламент и Съвета. Тази информация е еквивалентна на нотификация, направена съгласно параграф 2.“

Комисията информира Европейския парламент и Съвета. Тази информация е еквивалентна на нотификация, направена съгласно параграф 2, и се прилага параграф 3.“

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1а – параграф 2б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  вмъква се следният параграф:

 

„2б.  Комисията наблюдава дали продължават да се спазват специфичните критерии, посочени в член -1, които са били използвани за оценка на целесъобразността от либерализирането на визовия режим, от третите страни, чиито граждани са освободени от изискването за виза при влизане на територията на държавите членки в резултат на успешното приключване на диалог относно либерализирането на визовия режим, воден между Съюза и въпросната трета страна. Комисията докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета поне веднъж годишно или по-често, ако е необходимо. Докладът се съсредоточава върху трети страни, за които Комисията счита въз основа на конкретна и надеждна информация, че някои критерии вече не са изпълнявани. В случай че доклад на Комисията показва, че един или повече от специфичните критерии вече не е изпълнен по отношение на конкретна трета страна, това е еквивалент на нотификация, направена съгласно параграф 2, и се прилага параграф 3.“

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„3.  Комисията разглежда всяка нотификация, направена съгласно параграф 2, като взема предвид:

„3.  Комисията разглежда всяка нотификация, направена съгласно параграф 2, включително информация съгласно параграфи 2а и 2б, като взема предвид:

a)  дали са налице някои от ситуациите, посочени в параграфи 2 и 2а;

a)  дали са налице някои от ситуациите, посочени в параграфи 2, 2а или 2б;

б)  броя на държавите членки, засегнати от някоя от посочените в параграфи 2 и 2а ситуации;

б)  броя на държавите членки, засегнати от някоя от посочените в параграфи 2, 2а и 2б ситуации;

в)  цялостното въздействие на увеличението, посочено в параграф 2, върху миграционната обстановка в Съюза, за която свидетелстват данните, предоставени от държавите членки или достъпни за Комисията;

в)  цялостното въздействие на увеличението, посочено в параграф 2, върху миграционната обстановка в Съюза, за която свидетелстват данните, предоставени от държавите членки или достъпни за Комисията;

г)  докладите на [Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз], на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището или на Европейската полицейска служба (Европол), ако обстоятелствата го изискват в конкретния случай;

г)  докладите на [Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз], на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището или на Европейската полицейска служба (Европол) или на всяка друга институция, орган, служба или агенция на Съюза или международна организация с компетентност по въпросите, обхванати от настоящия регламент, ако обстоятелствата го изискват в конкретния случай;

д)  въпроса за обществения ред и вътрешната сигурност като цяло, след консултации със съответната държава членка.

д)  въпроса за обществения ред и вътрешната сигурност като цяло, след консултации със съответната държава членка.

Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за резултатите от направеното от нея проучване.“

Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за резултатите от направеното от нея проучване.“

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  в параграф 4 изразът „три месеца“ се заменя с „един месец“.

(5)  параграф 4 се заменя със следното:

 

„4.  Когато въз основа на проучването, посочено в параграф 3, и като взема под внимание последиците от суспендирането на освобождаването от изискване за виза за тази трета страна и нейните граждани, както и за външните отношения на Съюза и неговите държави членки със съответната трета страна и положението в тази трета страна, и като работи в тясно сътрудничество с тази трета страна с цел намирането на алтернативни решения в дългосрочен план, Комисията реши, че е необходимо да се предприемат действия, в рамките на един месец от получаване на нотификацията по параграф 2, тя приема делегиран акт в съответствие с член 4б, с който временно суспендира прилагането на приложение ІІ за период от шест месеца за гражданите на тази трета страна. С делегирания акт се определя дата, на която суспендирането на прилагането на приложение ІІ трябва да влезе в сила, като се вземат предвид наличните ресурси в консулствата на държавите членки, и се изменя приложение ІІ по съответния начин. Това изменение се прави, като до името на въпросната трета страна се въвежда бележка под линия, в която се отбелязва, че освобождаването от изискването за виза се суспендира за тази трета държава, и се посочва периодът на това суспендиране.

 

Без да се засяга прилагането на член 4, през сроковете на това суспендиране от гражданите на третата страна, засегната от делегирания акт, се изисква да притежават виза при преминаването на външните граници на държавите членки.“

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1a – параграф 4 – втора алинея

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Добавя се следното в параграф 4, втора алинея:

 

„Държава членка, която в съответствие с член 4 от настоящия регламент желае да въведе нови изключения от изискването за виза за определена категория граждани на трета държави, която попада в обхвата на делегирания акт за суспендиране на освобождаването от изискването за виза, предварително уведомява Комисията за своето намерение.“

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1a – параграф 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(5б)  параграф 5 се изменя, както следва:

5.  Преди да изтече срокът на действие на акта за изпълнение, приет съгласно параграф 4, Комисията в сътрудничество със засегнатата държава членка представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Към този доклад може да бъде приложено законодателно предложение за изменение на настоящия регламент с цел прехвърляне на въпросната трета страна от приложение II в приложение I.

„5.  Преди да изтече срокът на действие на делегирания акт, приет съгласно параграф 4, Комисията в сътрудничество със засегнатата държава членка представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Към този доклад може да бъде приложено законодателно предложение за изменение на настоящия регламент с цел прехвърляне на въпросната трета страна от приложение II в приложение I.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 1a – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

(5в)  параграф 6 се заменя със следния текст:

6.  Когато Комисията е представила законодателно предложение съгласно параграф 5, тя може да продължи срока на действие на акта за изпълнение, приет съгласно параграф 4, за срок не по-дълъг от 12 месеца. Решението за продължаване на срока на действие на акта за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4а, параграф 2.

„6.  Когато Комисията представи законодателно предложение, както е посочено в параграф 5, срокът на суспендиране, посочен в параграф 4, се удължава с шест месеца. Бележката под линия, посочена в този параграф, се изменя съответно.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 (нов)

Регламент (ЕО) № 539/2001

Член 4б – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

Член 4б, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 539/2001 се изменя, както следва:

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 4, буква е) се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 9 януари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

„2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 4, буква е) и в член 1а, параграфи 4 и 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 9 януари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Визовата политика е област от ключово значение за Европейския съюз, с последствия както по отношение на външната дейност, така и по отношение на вътрешната сигурност. Значението ѝ е толкова голямо, че е ясно регламентирана като споделена компетентност между съзаконодателите посредством обикновената процедура.

С изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001, прието от Европейския парламент и Съвета на 11 декември 2013 г., се въведоха съществени аспекти като „механизъм за суспендиране“, който понастоящем се очаква да бъде изменен. Чрез това изменение беше изменен и механизмът за реципрочност като противовес на механизма за суспендиране, в междуинституционално споразумение, чиято законосъобразност беше потвърдена от Съда на ЕС на 16 юли 2015 г. Това съдебно решение определи съдебната практика и постави основата за правилното използване на делегираните актове и актовете за изпълнение, като по този начин гарантира равнопоставеност между институциите.

Развитието на политическото положение и положението с миграцията, особено в светлината на следващите се процеси на либерализиране на визовия режим, се нуждае от преразглеждане на механизма за суспендиране, с оглед повишаване на бързината на неговото действие и на гъвкавостта му. Налице е ясна необходимост от елементи, които да дадат възможност на ЕС да отговори на обстоятелства, всяко със своите специални характеристики, които произтичат от:

•  внезапно и съществено увеличаване на гражданите на трети държави, които пребивават незаконно на територията на ЕС;

•  необосновани молби за убежище от граждани на съответна трета държава;

•  отхвърлени молби за обратно приемане;

•  заплахи за сигурността на територията на ЕС.

Въпреки това тази гъвкавост следва да се придружава от солидни гаранции и мерки за защита на правата на човека, както и доклади и статистически данни, предоставяни от европейските агенции и компетентните сили и органи за сигурност. Само по този начин може да се гарантират правата на гражданите на трети държави и да се защитят принципите на общностната визова политика.

Необходимо е и е целесъобразно от правна гледна точка Европейският парламент да участва в процеса на вземане на решения, тъй като не трябва да забравяме, че повторното налагане на визи за граждани на трети държави е една от най-строгите политически мерки, които може да се приложат. В съответствие с посоченото по-горе механизмът за суспендиране по отношение на използването на делегирани актове трябва да се измени и да се приведе в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г., който се произнесе по този въпрос във връзка с механизма за реципрочност. И двата механизма представляват двете страни на една и съща монета, противотежести със законодателен и политически характер, които имат подобно действие и чиито процедури следва да бъдат приведени в съответствие.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Списък на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (преразглеждане на механизма за суспендиране)

Позовавания

COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.5.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.5.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

1.7.2016

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

23.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.5.2016

15.6.2016

 

 

Дата на приемане

7.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georg Mayer

Дата на внасяне

18.7.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Louis Michel

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iliana Iotova, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

9

-

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

0

ENF

Georg Mayer

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Правна информация