Postup : 2013/0432(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0239/2016

Předložené texty :

A8-0239/2016

Rozpravy :

PV 24/10/2016 - 14
CRE 24/10/2016 - 14

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 5.10
CRE 25/10/2016 - 5.10
Vysvětlení hlasování
PV 05/07/2017 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0400
P8_TA(2017)0300

ZPRÁVA     ***I
PDF 1015kWORD 618k
19.7.2016
PE 575.381v02-00 A8-0239/2016

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Navrhovatelka: Kaja Kallas

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0884),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 33 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0033/2014),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0239/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 33 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 33 a 114 této smlouvy,

Odůvodnění

Článek 114 o vytvoření a fungování vnitřního trhu a část právního základu celního kodexu Unie by se měly rovněž stát součástí právního základu této směrnice.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)   Tato směrnice by měla být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/20131.

 

___________________

 

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh připomíná, že je důležité, aby tato směrnice byla v souladu s ustanoveními celního kodexu Unie.

Pozměňovací návrh     3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)   Porušení v oblasti cel a související sankce se proto řídí 28 odlišnými soubory právních pravidel. Porušení unijních celních předpisů tudíž není v rámci Unie upraveno jednotně a sankce, jež mohou být v jednotlivých případech uloženy, se liší ve své povaze a přísnosti podle členského státu, jenž je ukládá.

(2)   Porušení v oblasti cel a související sankce se řídí 28 odlišnými soubory právních pravidel. Porušení unijních celních předpisů tudíž není v rámci Unie upraveno jednotně a sankce, jež mohou být v jednotlivých případech uloženy, se liší ve své povaze a přísnosti podle členského státu, jenž je ukládá, což může mít za následek ztrátu příjmů pro členské státy a narušení obchodu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)   Tyto rozdíly právních řádů členských států dopadají nejen na optimální řízení celní unie, ale zamezují i tomu, aby bylo mezi hospodářskými subjekty v rámci celní unie dosaženo rovných podmínek, neboť je tím ovlivněn i jejich přístup k celním zjednodušením a usnadněním.

(3)   Tyto rozdíly právních řádů členských států nejenže dopadají na optimální řízení celní unie a transparentnost nutnou k zajištění řádného fungování vnitřního trhu, pokud jde o způsoby, jak různé celní orgány řeší porušení předpisů, ale zamezují i tomu, aby bylo v rámci celní unie dosaženo rovných podmínek mezi hospodářskými subjekty, které již podléhají různým souborům pravidel uvnitř Unie, neboť je tím ovlivněn i jejich přístup k celním zjednodušením a usnadněním.

Odůvodnění

V důsledku rozdílů právních řádů členských států jsou způsoby ukládání či neukládání sankcí netransparentní, což ohrožuje fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)   Měl by být stanoven seznam jednání, která se považují za porušení unijních celních předpisů, za něž se ukládají příslušné sankce. Taková porušení celních předpisů by měla plně vycházet z povinností uložených na základě celních předpisů a měla by přímo odkazovat na kodex. Tato směrnice nestanovuje, zda členské státy majíohledem na tato porušení celních předpisů uplatnit správní či trestněprávní sankce.

(6)   Tato směrnice by měla stanovit seznam jednání, která se považují za porušení unijních celních předpisů, za něž se ukládají příslušné sankce. Taková porušení celních předpisů by měla plně vycházet z povinností uložených na základě celních předpisů a měla by přímo odkazovat na kodex. Tato směrnice stanoví, že členské státy by měly za uvedená porušení celních předpisů uplatnit správní sankce. Členské státy by měly mít rovněž možnost namísto správních sankcí stanovit a ukládat sankce trestněprávní, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a předpisy Unie, pokud to vyžaduje povaha a závažnost daného porušení, aby ukládané sankce byly odrazující, účinné a přiměřené.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)   První kategorie jednání by měla zahrnovat porušení celních předpisů vycházející z objektivní odpovědnosti, u nichž není vyžadován prvek zavinění vzhledem k objektivnímu charakteru dotčené povinnosti a skutečnosti, že osoby, které odpovídají za splnění příslušné povinnosti, si musí být vědomy její existence a závazné povahy.

vypouští se

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)   Druhá a třetí kategorie by měla zahrnovat porušení celních předpisů spáchaných z nedbalosti či úmyslně, pokud je ke stanovení odpovědnosti za porušení zapotřebí prokázání subjektivního prvku zavinění.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)   V zájmu zajištění právní jistoty by mělo být stanoveno, že jakékoli jednání či opomenutí, k němuž došlo v důsledku chyby, které se dopustil celní orgán, by nemělo být považováno za porušení celních předpisů.

(10)   V zájmu zajištění právní jistoty by mělo být stanoveno, že jakékoli jednání či opomenutí, k němuž došlo v důsledku chyby, které se dopustil celní orgán ve smyslu celního kodexu, by nemělo být považováno za porušení celních předpisů.

Odůvodnění

Článek 119 celního kodexu Unie definuje chybu, které se dopustil celní orgán.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)   V zájmu sblížení vnitrostátních sankčních režimů členských států by měl být stanoven soubor odstupňovaných sankcí, které odpovídají rozdílných kategoriím porušení celních předpisů a jejich závažnosti. V zájmu uložení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí by členské státy rovněž měly zajistit, aby jejich příslušné orgány při rozhodování o druhu a rozsahu sankce, která má být uložena, zohlednily konkrétní přitěžující či polehčující okolnosti.

(12)   V zájmu sblížení vnitrostátních sankčních režimů členských států by měl být stanoven soubor odstupňovaných sankcí, který zohlední závažnost porušení celních předpisů. V zájmu uložení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí by členské státy rovněž měly zajistit, aby jejich příslušné orgány při rozhodování o druhu a rozsahu sankce, která má být uložena, zohlednily konkrétní přitěžující či polehčující okolnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)   Celní orgány by měly stanovit výši uvalených sankcí na základě hodnoty daného zboží pouze v případech, kdy je závažné porušení spojeno nikoli s ušlým clem, nýbrž s hodnotou zboží, např. v případech porušení povinností v souvislosti s právy duševního vlastnictví či se zbožím, na něž se vztahuje zákaz či omezení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)   Promlčecí lhůta pro zahájení řízení v souvislosti s porušením celních předpisů by měla být stanovena v trvání čtyři roky ode dne, kdy bylo spácháno porušení celních předpisů, či v případě pokračujícího či opakujícího se porušení na čtyři roky od okamžiku, kdy skončilo jednání zakládající porušení. Členské státy by měly zajistit, že úkonem v souvislosti s vyšetřováním či právním řízením ve věci porušení celních předpisů dochází k přerušení promlčecí lhůty. Členské státy mohou vymezit případy, v nichž dochází k pozastavení promlčecí lhůty. Zahájit či obnovit taková řízení by nemělo být možné po uplynutí prekluzivní lhůty v trvání osmi let, zatímco promlčecí lhůta pro vykonání sankce by měla být stanovena v délce tří let.

(13)   Promlčecí lhůta pro zahájení řízení v souvislosti s porušením celních předpisů by měla být stanovena v trvání čtyři roky ode dne, kdy bylo spácháno porušení celních předpisů, či v případě pokračujícího či opakujícího se porušení na čtyři roky od okamžiku, kdy skončilo jednání zakládající porušení. Členské státy by měly zajistit, že úkonem v souvislosti s vyšetřováním či právním řízením ve věci stejného porušení celních předpisů či úkonem osoby, která odpovídá za porušení, dochází k přerušení promlčecí lhůty. Členské státy by měly mít možnost vymezit případy, v nichž dochází k pozastavení promlčecí lhůty. Všechny postupy by měly být časově omezené, nezávisle na případném přerušení promlčecí lhůty, po uplynutí prekluzivní lhůty v trvání osmi let, zatímco promlčecí lhůta pro vykonání sankce by měla být stanovena v délce tří let.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)   Mělo by být stanoveno, že správní řízení vedené v souvislosti s porušením celních předpisů se pozastavuje po dobu, od které je proti stejné osobě za stejný skutek zahájeno trestní řízení. Pokračování správního řízení po ukončení trestního řízení by mělo být umožněno pouze za bezpodmínečného dodržení zásady ne bis in idem.

(14)   Mělo by být stanoveno, že správní řízení vedené v souvislosti s porušením celních předpisů se pozastavuje po dobu, od které je proti stejné osobě za stejný skutek zahájeno trestní řízení. Pokračování správního řízení po ukončení trestního řízení by mělo být umožněno pouze za bezpodmínečného dodržení zásady ne bis in idem, což znamená, že totéž porušení předpisů nelze trestat dvakrát.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posiluje odkaz na právní koncepci, že by nikdo neměl být trestán dvakrát za totéž porušení předpisů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)   Hlavním cílem této směrnice je zajistit účinné prosazování celních předpisů Unie. Právní rámec stanovený touto směrnicí však neumožňuje přijmout integrovaný přístup k prosazování předpisů, včetně dohledu, kontroly a vyšetřování. Komise by tudíž měla mít povinnost předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o těchto aspektech, tedy i o naplňování společného rámce pro řízení rizik, s cílem posoudit, zda je zapotřebí přijmout další právní předpisy.

Odůvodnění

Aby bylo možné přijmout integrovaný přístup k prosazování předpisů, měla by Komise posoudit všechny aspekty nezbytné k dosažení cíle jednotného prosazování celních předpisů, a zejména sbližování postupů provádění kontrol v celé Unii.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)   Cílem této směrnice je posílit celní spolupráci prostřednictvím sblížení vnitrostátních právních předpisů týkajících se sankcí za porušení celních předpisů. Protože právní tradice členských států jsou v současnosti velmi odlišné, tato harmonizace nemůže být úplná.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění přebírá cíle vyjádřené v právním základě podporujícím tento návrh směrnice.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Tato směrnice stanovuje rámec týkající se porušení celních předpisů Unie a stanovuje sankce za taková porušení.

1.   Cílem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a stanovit rámec týkající se porušení celních předpisů Unie a stanovit sankce jiné než trestněprávní povahy za taková porušení pomocí sblížení právních a správních předpisů členských států.

Odůvodnění

Doplnění článku 114 coby právního základu vyžaduje změnu formulace článku 1.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Tato směrnice se vztahuje na povinnosti členských států vůči obchodním partnerům Evropské unie a také Světové obchodní organizace a Světové celní organizace s cílem vytvořit homogenní a výkonný vnitřní trh a zároveň usnadnit obchod a poskytnout jistotu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Porušení celních přepisů a sankce

Obecné zásady

Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí ukládaných za porušení celních předpisů stanovených v článcích 3 6.

1.   Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí ukládaných za porušení celních předpisů stanovených v článcích 3 a 6 za bezpodmínečného dodržení zásady ne bis in idem.

 

Členské státy zajistí, aby jednání či opomenutí stanovená v článcích 3 a 6 zakládala porušení celních předpisů pouze tehdy, pokud jsou spáchána z nedbalosti nebo úmyslně.

 

Členské státy by měly mít rovněž možnost namísto správních sankcí stanovit a ukládat sankce trestněprávní, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a předpisy Unie, pokud to vyžaduje povaha a závažnost daného porušení, aby ukládané sankce byly odrazující, účinné a přiměřené.

 

2.   Pro účely této směrnice:

 

a)  celní orgány určí, zda byly předpisy porušeny z nedbalosti, což znamená, že osoba, která odpovídá za porušení, nevěnovala přiměřenou pozornost kontrole svých činností, či byla přijata zjevně nedostatečná opatření za účelem zamezení výskytu okolností, které způsobily porušení předpisů, lze-li dané riziko rozumně předvídat;

 

b)  celní orgány určí, zda bylo porušení předpisů způsobeno úmyslně, což znamená, že osoba, která odpovídá za porušení, jednala s vědomím, že se dopouští jednání či opomenutí, které zakládá porušení předpisů, či se svobodným a vědomým úmyslem porušit celní předpisy;

 

c)  administrativní chyby nebo omyly nezakládají porušení celních předpisů, kromě případů, kdy ze všech okolností jasně vyplývá, že k nim došlo v důsledku nedbalosti či úmyslně.

Pozměňovací návrh     18

Návrh směrnice

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Usnadnění obchodu

 

S cílem plnit závazky Unie v rámci dohody Světové obchodní organizace o usnadnění obchodu členské státy spolupracují s cílem zavést systém zahrnující všechny členské státy. Tento systém se zaměří na koordinaci klíčových ukazatelů výkonnosti celních sankcí (analýza počtu odvolání a míry opakovaného porušení, apod.); šíření osvědčených postupů mezi celními orgány (účinnost kontrol a sankcí, snižování administrativních nákladů apod.); předávání zkušeností hospodářských subjektů a vytváření vazeb mezi nimi; monitorování, jakým způsobem celní orgány vykonávají svou činnost, a provádění statistických činností ohledně porušení, jichž se dopouštějí společnosti ze třetích zemí. V rámci systému spolupráce jsou všechny členské státy neprodleně informovány o vyšetřování porušení celních předpisů a zjištěných porušeních předpisů, a to za účelem usnadnění obchodu, zamezení vstupu nelegálního zboží na vnitřní trh a zlepšení účinnosti kontrol.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

Článek 3

Objektivní odpovědnost za porušení celních předpisů

Porušení celních předpisů

Členské státy zajistí, aby následující jednání či opomenutí zakládala porušení celních předpisů bez ohledu na prvek zavinění:

Členské státy zajistí, aby následující jednání či opomenutí zakládala porušení celních předpisů:

a)   osoba podávající celní prohlášení, celní prohlášení pro dočasné uskladnění, vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní souhrnné celní prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo oznámení o zpětném vývozu nezajistila správnost a úplnost informací uvedených v celním prohlášení, oznámení nebo žádosti podle čl. 15 odst. 2 písm. a) kodexu;

a)   osoba podávající celní prohlášení, celní prohlášení pro dočasné uskladnění, vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní souhrnné celní prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo oznámení o zpětném vývozu nezajistila správnost a úplnost informací uvedených v celním prohlášení, oznámení nebo žádosti podle čl. 15 odst. 2 písm. a) kodexu;

b)   osoba podávající celní prohlášení, celní prohlášení pro dočasné uskladnění, vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní souhrnné celní prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo oznámení o zpětném vývozu nezajistila pravost, správnost a platnost podpůrného dokladu podle čl. 15 odst. 2 písm. b) kodexu;

b)   osoba podávající celní prohlášení, celní prohlášení pro dočasné uskladnění, vstupní souhrnné celní prohlášení, výstupní souhrnné celní prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo oznámení o zpětném vývozu nezajistila pravost, správnost a platnost podpůrného dokladu podle čl. 15 odst. 2 písm. b) kodexu;

c)   osoba neučinila podání vstupního souhrnného celního prohlášení podle článku 127 kodexu, oznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla podle článku 133 kodexu, prohlášení pro dočasné uskladnění podle článku 145 kodexu, celní prohlášení podle článku 158 kodexu, oznámení činnosti ve svobodných pásmech podle čl. 244 odst. 2 kodexu, prohlášení před výstupem zboží podle článku 263 kodexu, prohlášení o zpětném vývozu podle článku 270 kodexu, výstupního souhrnného celního prohlášení podle článku 271 kodexu či oznámení o zpětném vývozu podle článku 274 kodexu;

c)   osoba neučinila podání vstupního souhrnného celního prohlášení podle článku 127 kodexu, oznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla podle článku 133 kodexu, prohlášení pro dočasné uskladnění podle článku 145 kodexu, celní prohlášení podle článku 158 kodexu, oznámení činnosti ve svobodných pásmech podle čl. 244 odst. 2 kodexu, prohlášení před výstupem zboží podle článku 263 kodexu, prohlášení o zpětném vývozu podle článku 270 kodexu, výstupního souhrnného celního prohlášení podle článku 271 kodexu či oznámení o zpětném vývozu podle článku 274 kodexu;

d)   hospodářský subjekt nedodržel povinnost uchovávat doklady a informace související s vyřizováním celních formalit, a to jakýmkoli způsobem, který je dostupný, po dobu stanovenou celními předpisy v souladu se článkem 51 kodexu;

d)   hospodářský subjekt nedodržel povinnost uchovávat doklady a informace související s vyřizováním celních formalit, a to jakýmkoli způsobem, který je dostupný, po dobu stanovenou celními předpisy v souladu se článkem 51 kodexu;

e)   zboží, které vstoupilo na celní území Unie, bylo vyjmuto z celního dohledu bez povolení celních orgánů v rozporu s čl. 134 odst. 1 prvním a druhým pododstavcem kodexu;

e)   zboží, které vstoupilo na celní území Unie, bylo vyjmuto z celního dohledu bez povolení celních orgánů v rozporu s čl. 134 odst. 1 prvním a druhým pododstavcem kodexu;

f)   zboží bylo vyjmuto z celního dohledu v rozporu s čl. 134 odst. 1 čtvrtým pododstavcem a s čl. 158 odst. 3 a článkem 242 kodexu;

f)   zboží bylo vyjmuto z celního dohledu v rozporu s čl. 134 odst. 1 čtvrtým pododstavcem a s čl. 158 odst. 3 a článkem 242 kodexu;

g)   osoba, která přepravuje zboží na celní území Unie, porušila povinnost týkající se dopravy zboží na příslušné místo uloženou čl. 135 odst. 1 kodexu, či povinnost oznámit v souladu s čl. 137 odst. 1 a 2 kodexu celním orgánům nemožnost splnění takové povinnosti;

g)   osoba, která přepravuje zboží na celní území Unie, porušila povinnost týkající se dopravy zboží na příslušné místo uloženou čl. 135 odst. 1 kodexu, či povinnost neprodleně oznámit v souladu s čl. 137 odst. 1 a 2 kodexu celním orgánům nemožnost splnění takové povinnosti a sdělit jim, kde se zboží nachází;

h)   osoba, která přepravuje zboží do daného svobodného pásma, jestliže je část hranice svobodného celního pásma totožná s pozemní hranicí mezi členským státem a třetí zemí, nedodržela svou povinnost přepravit takové zboží přímo do daného svobodného pásma, aniž by prošlo jinou částí celního území Unie podle čl. 135 odst. 2 kodexu;

h)   osoba, která přepravuje zboží do daného svobodného pásma, jestliže je část hranice svobodného celního pásma totožná s pozemní hranicí mezi členským státem a třetí zemí, nedodržela svou povinnost přepravit takové zboží přímo do daného svobodného pásma, aniž by prošlo jinou částí celního území Unie podle čl. 135 odst. 2 kodexu;

i)   deklarant podávající prohlášení pro dočasné uložení či návrh na propuštění zboží do celního režimu neposkytl celním orgánům příslušné doklady, vyžadují-li to právní předpisy Unie nebo je-li to nezbytné pro účely celní kontroly podle čl. 145 odst. 2 a čl. 163 odst. 2 kodexu;

i)   deklarant podávající prohlášení pro dočasné uložení či návrh na propuštění zboží do celního režimu neposkytl celním orgánům příslušné doklady, vyžadují-li to právní předpisy Unie nebo je-li to nezbytné pro účely celní kontroly podle čl. 145 odst. 2 a čl. 163 odst. 2 kodexu;

j)   hospodářský subjekt odpovídající za zboží, které není zbožím Unie a je dočasně uskladněno, nepropustil zboží do celního režimu nebo zboží zpětně nevyvezl ve lhůtě stanovené podle článku 149 kodexu;

j)   osoba, která uchovává zboží v dočasném skladě nebo na jiných místech určených nebo schválených celními orgány, odpovídající za zboží, které není zbožím Unie a je dočasně uskladněno, nepropustila zboží do celního režimu nebo zboží zpětně nevyvezla ve lhůtě stanovené podle článku 149 kodexu;

k)   deklarant podávající celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do celního režimu neměl v rozporu s čl. 163 odst. 1 a čl. 167 odst. 1 druhým pododstavcem kodexu v okamžiku podání celního prohlášení či doplňkového celního prohlášení k dispozici podklady, které jsou nezbytné pro použití příslušného režimu, a takové podklady nebyly k dispozici celním orgánům;

k)   deklarant podávající celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do celního režimu neměl v rozporu s čl. 163 odst. 1 a čl. 167 odst. 1 druhým pododstavcem kodexu v okamžiku podání celního prohlášení či doplňkového celního prohlášení k dispozici podklady, které jsou nezbytné pro použití příslušného režimu, a takové podklady nebyly k dispozici celním orgánům;

l)   deklarant nepodal v rozporu s čl. 167 odst. 1 kodexu v případě zjednodušeného celního prohlášení podle článku 166 kodexu či v souvislosti se zápisem do záznamů deklaranta podle článku 182 kodexu u příslušného celního úřadu ve stanovené lhůtě doplňkové celní prohlášení;

l)   deklarant nepodal v rozporu s čl. 167 odst. 1 kodexu v případě zjednodušeného celního prohlášení podle článku 166 kodexu či v souvislosti se zápisem do záznamů deklaranta podle článku 182 kodexu u příslušného celního úřadu ve stanovené lhůtě doplňkové celní prohlášení;

m)   bez předchozího oprávnění, jež udělují podle čl. 192 odst. 2 kodexu celní orgány, došlo k odstranění či zničení prostředků k identifikaci umístěných na zboží, obalu nebo dopravních prostředcích celními orgány;

m)   bez předchozího oprávnění, jež udělují podle čl. 192 odst. 2 kodexu celní orgány, došlo k odstranění či zničení prostředků k identifikaci umístěných na zboží, obalu nebo dopravních prostředcích celními orgány;

n)   držitel povolení pro aktivní zušlechťovací styk nedodržel lhůtu pro vyřízení takového režimu stanovenou podle článku 257 kodexu;

n)   držitel povolení pro aktivní zušlechťovací styk nedodržel lhůtu pro vyřízení takového režimu stanovenou podle článku 257 kodexu;

o)   držitel povolení pro pasivní zušlechťovací styk nedodržel lhůtu stanovenou pro vývoz vadného zboží stanovenou podle článku 262 kodexu;

o)   držitel povolení pro pasivní zušlechťovací styk nedodržel lhůtu stanovenou pro vývoz vadného zboží stanovenou podle článku 262 kodexu;

p)   stavba budovy ve svobodném pásmu bez povolení celních orgánů podle čl. 244 odst. 1 kodexu;

p)   stavba budovy ve svobodném pásmu bez předchozího povolení celních orgánů podle čl. 244 odst. 1 kodexu;

q)   nezaplacení dovozního nebo vývozního cla osobou, jež odpovídá za zaplacení takového cla, ve lhůtě stanovené podle článku 108 kodexu.

q)   nezaplacení dovozního nebo vývozního cla osobou, jež odpovídá za zaplacení takového cla, ve lhůtě stanovené podle článku 108 kodexu.

 

qa)   hospodářský subjekt nepodal na žádost celních orgánů požadované dokumenty a informace ve vhodné formě a v přiměřené lhůtě a neposkytl veškerou pomoc nezbytnou pro splnění celních formalit nebo provedení kontrol podle čl. 15 odst. 1 kodexu;

 

qb)   držitel rozhodnutí, jež se týká uplatnění celních předpisů, nedodržel povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí podle čl. 23 odst. 1 kodexu;

 

qc)   držitel rozhodnutí, jež se týká uplatnění celních předpisů, neprodleně neinformoval podle čl. 23 odst. 2 kodexu celní orgány o všech skutečnostech, které nastaly po přijetí takového rozhodnutí těmito celními orgány a které mohou ovlivnit jeho platnost nebo obsah;

 

qd)   držitel tranzitního režimu Unie nepředložil zboží v nezměněném stavu celnímu úřadu určení ve stanovené lhůtě podle čl. 233 odst. 1 písm. a) kodexu;

 

qe)   vykládka či překládka zboží z dopravních prostředků, kterými je přepravováno, bez povolení uděleného celními orgány či na místech, která k tomu tyto orgány neurčily či neschválily, v rozporu s článkem 140 kodexu;

 

qf)   uskladnění zboží v dočasných či celních skladech bez povolení uděleného celními orgány v souladu s článkem 147 a 148 kodexu;

 

qg)   držitel povolení nebo režimu nesplnil povinnosti související s uskladněním zboží, na které se vztahuje režim uskladnění v celním skladu, podle čl. 242 odst. 1 písm. a) a b) kodexu;

 

qh)   celním orgánům byly poskytnuty nepravdivé informace či dokumenty, jež tyto orgány vyžadují podle článků 15 či 163 kodexu;

 

qi)   hospodářský subjekt předložil celním orgánům nesprávné či neúplné údaje nebo nepravé, nesprávné či neplatné doklady za účelem:

 

i)   udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu podle článku 38 kodexu,

 

ii)   získání povolení k využívání zjednodušeného celního prohlášení podle článku 166 kodexu,

 

iii)   získání povolení k využívání jiných celních zjednodušení podle článků 177, 179, 182 a 185 kodexu, nebo

 

iv)   získání povolení k zařazení zboží do zvláštního režimu podle článku 211 kodexu;

 

qj)   přeprava zboží na celní území Unie či výstup zboží z něj bez předložení takového zboží celním orgánům podle článků 139, 245 nebo čl. 267 odst. 2 kodexu;

 

qk)   zpracování zboží v celním skladu bez povolení uděleného celními orgány podle článku 241 kodexu;

 

ql)   nabývání či držba zboží, kterého se týkalo porušení celních předpisů uvedených v písm. qd) a qj) tohoto článku.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

vypouští se

Porušení celních předpisů z nedbalosti

 

Členské státy zajistí, aby následující jednání či opomenutí zakládala porušení celních předpisů, byla-li způsobena z nedbalosti:

 

a)   hospodářský subjekt odpovídající za zboží, které není zbožím Unie a je dočasně uskladněno, nepropustil zboží do celního režimu nebo zboží zpětně nevyvezl ve lhůtě stanovené podle článku 149 kodexu;

 

b)   hospodářský subjekt neposkytl celním orgánům veškerou pomoc nezbytnou pro splnění celních formalit nebo provedení kontrol podle čl. 15 odst. 1 kodexu;

 

c)   držitel rozhodnutí, jež se týká uplatnění celních předpisů, nedodržel povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí podle čl. 23 odst. 1 kodexu;

 

d)   držitel rozhodnutí, jež se týká uplatnění celních předpisů, neprodleně neinformoval podle čl. 23 odst. 2 kodexu celní orgány o všech skutečnostech, které nastaly po přijetí takového rozhodnutí těmito celními orgány a které mohou ovlivnit jeho platnost nebo obsah;

 

e)   hospodářský subjekt nepředložil zboží, které vstoupilo na území Unie, celním orgánům podle článku 139 kodexu;

 

f)   držitel tranzitního režimu Unie nepředložil zboží v nezměněném stavu celnímu úřadu určení ve stanovené lhůtě podle čl. 233 odst. 1 písm. a) kodexu;

 

g)   hospodářský subjekt nepředložil zboží, které bylo přepraveno do svobodného pásma, celnímu úřadu podle článku 245 kodexu;

 

h)   hospodářský subjekt nepředložil zboží, které má opustit celní území Unie, celnímu úřadu na výstupu podle čl. 267 odst. 2 kodexu;

 

i)   vykládka či překládka zboží z dopravních prostředků, kterými je přepravováno, bez povolení uděleného celními orgány či na místech, která k tomu tyto orgány neurčily či neschválily, v rozporu s článkem 140 kodexu;

 

j)   uskladnění zboží v dočasných či celních skladech bez povolení uděleného celními orgány v souladu s článkem 147 a 148 kodexu;

 

k)   držitel povolení nebo režimu nesplnil povinnosti související s uskladněním zboží, na které se vztahuje režim uskladnění v celním skladu, podle čl. 242 odst. 1 písm. a) a b).

 

Odůvodnění

Všechna porušení mohou být způsobena z nedbalosti či úmyslně, a proto se tento článek vypouští a porušení dříve uvedená v tomto článku jsou klasifikována podle své závažnosti.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

vypouští se

Úmyslná porušení celních předpisů

 

Členské státy zajistí, aby následující jednání či opomenutí zakládala porušení celních předpisů, byla-li způsobena úmyslně:

 

a) v případě informací či dokumentů, jež jsou vyžadovány celními orgány podle článků 15 či 163 kodexu, byly celním orgánům poskytnuty nepravdivé informace či dokumenty;

 

i) povolení pro udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu podle článku 38 kodexu,

 

ii) povolení pro využívání zjednodušeného celního prohlášení podle článku 166 kodexu,

 

iii)  povolení pro využívání jiných celních zjednodušení podle článků 177, 179, 182 a 185 kodexu,

 

iv)  povolení k propuštění zboží do zvláštního režimu podle článku 211 kodexu;

 

c) přeprava zboží na celní území Unie či výstup zboží z něj bez předložení takového zboží celním orgánů podle článku 139, 245 nebo čl. 267 odst. 2 kodexu;

 

d) držitel rozhodnutí, jež se týká uplatnění celních předpisů, nedodržel povinnosti vyplývající z tohoto rozhodnutí podle čl. 23 odst. 1 kodexu;

 

e) držitel rozhodnutí, jež se týká uplatnění celních předpisů, neprodleně neinformoval podle čl. 23 odst. 2 kodexu celní orgány o všech skutečnostech, které nastaly po přijetí takového rozhodnutí těmito celními orgány a které mohou ovlivnit jeho platnost nebo obsah;

 

f) zpracování zboží v celním skladu bez povolení uděleného celními orgány podle článku 241 kodexu;

 

g) nabývání či držba zboží, kterého se týkalo porušení celních předpisů uvedených v čl. 4 písm. f) a písm. c) tohoto článku.

 

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Návod, pomoc, účastenství a pokus

Návod, pomoc, účastenství a pokus

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby byly případy návodu, pomoci a účastenství související s jednáním či opomenutím, na které odkazuje článek 5, považovány za porušení celních předpisů.

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby byly případy návodu, pomoci a účastenství související s jednáním či opomenutím, na které odkazuje čl. 8b odst. 2, považovány za porušení celních předpisů.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby byly případy pokusu v souvislosti s jednáním či opomenutím, na které odkazuje čl. 5 písm. b) nebo c), považovány za porušení celních předpisů.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby byly případy pokusu v souvislosti s jednáním či opomenutím, na které odkazuje čl. 3 písm. qi) nebo qj), považovány za porušení celních předpisů.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Chyba na straně celních orgánů

Chyba na straně celních orgánů

Jednání či opomenutí uvedená v článcích 3 6 nezakládají porušení celních předpisů, došlo-li k nim v důsledku chyby na straně celních orgánů.

Jednání či opomenutí uvedená v článcích 3 a 6 nezakládají porušení celních předpisů, došlo-li k nim v souladu s článkem 119 celního kodexu Unie v důsledku chyby na straně celních orgánů, a celní orgány nesou odpovědnost v případě, že chyba způsobila škodu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Členské státy zajistí, aby právnické osoby odpovídaly za porušení celních předpisů, kterých se v jejich prospěch dopustila osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu této právnické osoby, jež v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

1.   Členské státy zajistí, aby právnické osoby odpovídaly za porušení celních předpisů uvedená v článcích 3 a 6, kterých se v jejich prospěch dopustila osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu této právnické osoby, jež v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Členské státy rovněž zajistí, aby právnické osoby odpovídaly za porušení celních předpisů, bylo-li v důsledku nedostatečného dohledu či nedostatečné kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožněno porušení celních předpisů ve prospěch takové právnické osoby, kterého se dopustila osoba v podřízeném postavení vůči osobě uvedené v odstavci 1.

(Netýká se českého znění.)

 

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.   Pro účely této směrnice se „právnickou osobou“ rozumí každý subjekt, který má podle příslušné právní úpravy právní subjektivitu, s výjimkou států nebo veřejných subjektů při výkonu státní moci a s výjimkou veřejných mezinárodních organizací.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při posuzování toho, zda je porušení méně závažné

 

1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při určování toho, zda je porušení ve smyslu článku 3 méně závažné, již od počátku příslušného procesu, tj. od okamžiku určení, zda došlo k porušení celních předpisů, zohlednily všechny příslušné okolnosti, včetně těchto okolností:

 

a)   k porušení došlo z nedbalosti;

 

b)   na dotčené zboží se vztahují zákazy nebo omezení podle čl. 134 odst. 1 druhé věty a podle čl. 267 odst. 3 písm. e) celního kodexu;

 

c)   porušení má pouze malý vliv na výši cla, jež má být zaplaceno, nebo nemá vliv žádný;

 

d)   osoba, která odpovídá za porušení, při řízení účinně spolupracuje s příslušným orgánem;

 

e)   osoba, která odpovídá za porušení, dobrovolně sdělila informace o porušení, které dosud nebylo předmětem vyšetřování, jehož by si osoba, která odpovídá za porušení, byla vědoma;

 

f)   osoba, která odpovídá za porušení, může prokázat vysokou míru kontroly svých činností, například pomocí systému dohledu nad dodržováním předpisů, a doložit tak, že vyvíjí značné úsilí o zajištění souladu s celními předpisy Unie;

 

g)   osobou, která odpovídá za porušení, je malý nebo střední podnik, který dosud neměl s celní problematikou zkušenosti.

 

2.   Příslušné orgány posoudí porušení jako méně závažné pouze v případě, že neexistuje žádná přitěžující okolnost podle článku 8b.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8b

 

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při posuzování toho, zda je porušení závažné

 

1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při určování toho, zda je porušení ve smyslu článku 3 nebo 6 závažné, již od počátku příslušného procesu, tj. od okamžiku určení, zda došlo k porušení celních předpisů, zohlednily všechny níže uvedené okolnosti:

 

a)   porušení bylo spácháno úmyslně;

 

b)   k porušení docházelo po delší období a byl zjevný úmysl v něm pokračovat;

 

c)   nadále dochází k podobnému či souvisejícímu porušení nebo se opakuje, tj. došlo k němu více než jednou;

 

d)   porušení má významný vliv na výši ušlých dovozních nebo vývozních cel;

 

e)   na dotčené zboží se vztahují zákazy nebo omezení podle čl. 134 odst. 1 druhé věty a podle čl. 267 odst. 3 písm. e) celního kodexu;

 

f)   osoba, která odpovídá za porušení, odmítá spolupracovat či plně spolupracovat s příslušným orgánem;

 

g)   osoba, která odpovídá za porušení, porušila celní předpisy již v minulosti.

 

2.   Porušení uvedené v čl. 3 písm. f), g), p), qi) a qj) jsou sama o sobě považována za závažná.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

Článek 9

Sankce za porušení celních předpisů uvedená v článku 3

Jiné než trestněprávní sankce za méně závažné porušení celních předpisů

Členské státy zajistí, aby byly v případě porušení celních předpisů uvedených v článku 3 uloženy účinné, přiměřené a odrazující sankce v následujícím rozpětí:

1.   Členské státy zajistí, aby byly v případě porušení celních předpisů uvedených v článku 3, jež jsou v souladu s článkem 8a považována za méně závažná, uloženy účinné, přiměřené a odrazující sankce jiné než trestněprávní povahy v následujícím rozpětí:

a)   týká-li se porušení celních předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 1 5 % hodnoty takového zboží;

a)   je-li porušení celních předpisů spojeno s ušlým clem, uloží se peněžitá pokuta ve výši až 70 % ušlého cla;

b)   netýká-li se porušení celních předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta v rozmezí 150 až 7 500 EUR.

b)   není-li porušení celních předpisů spojeno s ušlým clem, uloží se peněžitá pokuta ve výši až 7 500 EUR.

 

2.   Při určování výše sankcí v mezích stanovených v odstavci 1 členské státy zajistí, aby byly zohledněny všechny okolnosti uvedené v článku 8a.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

vypouští se

Sankce za porušení celních předpisů uvedená v článku 4

 

Členské státy zajistí, aby byly v případě porušení celních předpisů uvedených v článku 4 uloženy účinné, přiměřené a odrazující sankce v následujícím rozpětí:

 

a)   týká-li se porušení celních předpisů konkrétního zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši až 15 % hodnoty takového zboží;

 

b)   netýká-li se porušení celních předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši až 22 500 EUR.

 

Odůvodnění

Tento článek se vypouští s ohledem na vypuštění článku 4.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 11

Článek 11

Sankce za porušení celních předpisů uvedená v článcích 5 a 6

Jiné než trestněprávní sankce za závažné porušení celních předpisů

Členské státy zajistí, aby byly v případě porušení celních předpisů uvedených v článcích 5 a 6 uloženy účinné, přiměřené a odrazující sankce v následujícím rozpětí:

1.   Členské státy zajistí, aby byly v případě porušení celních předpisů uvedených v článku 3 a 6, jež jsou v souladu s článkem 8a považována za závažná, uloženy účinné, přiměřené a odrazující sankce jiné než trestněprávní povahy v následujícím rozpětí:

a)   týká-li se porušení celních předpisů konkrétního zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši až 30 % hodnoty takového zboží;

a)   je-li porušení celních předpisů spojeno s ušlým clem, uloží se peněžitá pokuta ve výši 70 140 % ušlého cla;

 

aa)   není-li porušení celních předpisů spojeno s ušlým clem, nýbrž s hodnotou zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 15 až 30 % hodnoty zboží;

b)   netýká-li se porušení celních předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši až 45 000 EUR.

b)   není-li porušení celních předpisů spojeno s ušlým clem ani s hodnotou zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 7 500 až 45 000 EUR.

 

2.   Při určování výše sankcí v mezích stanovených v odstavci 1 členské státy zajistí, aby byly zohledněny všechny relevantní okolnosti uvedené v článcích 8a a 8b.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Další sankce jiné než trestněprávní povahy za závažné porušení celních předpisů

 

1.   Kromě sankcí uvedených v článku 11 a v souladu s celním kodexem mohou členské státy v případě závažného porušení uložit tyto nepeněžité sankce:

 

a)   trvalé nebo dočasné zabavení zboží;

 

b)   pozastavení platnosti uděleného povolení.

 

2.   V souladu s celním kodexem členské státy stanoví, že rozhodnutí o udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu budou v případně závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů zrušena.

Pozměňovací návrh     33

Návrh směrnice

Článek 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11b

 

Přezkum

 

1.  Pět let po [datum vstupu této směrnice v platnost] přezkoumá Komise společně s příslušnými orgány členských států výši pokut ukládaných v souladu s články 9 a 11. Cílem tohoto přezkumu je zajistit sbližování částek pokut ukládaných v rámci celní unie s cílem harmonizovat jejich fungování.

 

2.  Komise každoročně zveřejní podrobné informace o sankcích uložených členskými státy za porušení celních předpisů podle článků 3 a 6.

 

3.  Členské státy zajistí dodržování celních předpisů ve smyslu čl. 5 bodu 2 nařízení (EU) č. 952/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 978/20121.

 

_______________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1)

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Článek 11 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11c

 

Narovnání

 

Členské státy možnost narovnání, jímž se rozumí postup, v jehož rámci mohou příslušné orgány s osobou, která odpovídá za porušení, uzavřít dohodu o narovnání v příslušné věci jako alternativu zahájení nebo pokračování soudního řízení o uložení sankcí, kdy tato osoba akceptuje bezprostředně uplatnitelné sankce.

 

Pokud však již bylo zahájeno soudní řízení, příslušné orgány mohou tohoto narovnání využít pouze se souhlasem soudního orgánu.

 

Komise vypracuje pokyny pro postupy narovnání, které zajistí, aby osoba, která odpovídá za porušení, měla možnost dosáhnout narovnání v souladu se zásadou rovného zacházení a transparentním způsobem a aby součástí narovnání vždy bylo zveřejnění výsledků postupu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12

vypouští se

Účinné ukládání sankcí a výkon pravomoci příslušných orgánů ukládat sankce

 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při rozhodování o druhu a výši sankcí za porušení celních předpisů uvedená v článcích 3 až 6 zohlednily veškeré konkrétní okolnosti, případně včetně:

 

a) závažnosti a délky trvání protiprávního jednání;

 

skutečnosti, že osoba, která odpovídá za porušení, je oprávněným hospodářským subjektem;

 

výše ušlého dovozního či vývozního cla;

 

skutečnosti, že na dotčené zboží se vztahují zákazy nebo omezení podle čl. 134 odst. 1 druhé věty a podle čl. 267 odst. 3 písm. e) kodexu nebo ohrožují veřejnou bezpečnost;

 

míry spolupráce osoby, která odpovídá za porušení, s příslušným orgánem;

 

předchozích porušení, jichž se dopustila osoba, která odpovídá za porušení.

 

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Soulad s předpisy

 

Členské státy zajistí, aby pokyny a publikace týkající se toho, jak zajistit soulad s celními předpisy Unie a nadále jej dodržovat, byly zpřístupněny zainteresovaným stranám ve snadno přístupné, pochopitelné a aktuální podobě.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh všeobecně definuje, jak by měly vypadat pokyny a publikace. Stanovuje také, že pokyny a publikace by měly být zpřístupněny zainteresovaným stranám.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Promlčení

Článek 13

Promlčení

1.   Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta pro řízení související s porušením celních předpisů uvedeným v článcích 3 6 činila čtyři roky a počala běžet ode dne, kdy došlo k porušení celních předpisů.

1.   Členské státy zajistí, aby promlčecí lhůta pro zahájení řízení souvisejícího s porušením celních předpisů uvedeným v článcích 3 a 6 činila čtyři roky a počala běžet ode dne, kdy došlo k porušení celních předpisů.

2.   Členské státy zajistí, aby v případě pokračujícího či opakujícího se porušení celních předpisů počala promlčecí lhůta běžet dnem, v němž je ukončeno jednání či opomenutí zakládající porušení celních předpisů.

2.   Členské státy zajistí, aby v případě pokračujícího či opakujícího se porušení celních předpisů počala promlčecí lhůta běžet dnem, v němž je ukončeno jednání či opomenutí zakládající porušení celních předpisů.

3.   Členské státy zajistí, aby se promlčecí lhůta přerušila úkonem příslušného orgánu, který byl oznámen dotčené osobě a který se týká vyšetřování či právního řízení vedeného v souvislosti se stejným porušením celních předpisů. Promlčecí lhůta počíná běžet ode dne přijetí úkonu přerušujícího běh lhůty.

3.   Členské státy zajistí, aby se promlčecí lhůta přerušila úkonem příslušného orgánu, který byl oznámen dotčené osobě a který se týká vyšetřování či právního řízení vedeného v souvislosti se stejným porušením celních předpisů, nebo úkonem osoby, která odpovídá za porušení. Promlčecí lhůta nadále běží ode dne ukončení úkonu přerušujícího běh lhůty.

4.   Členské státy zajistí, aby po uplynutí osmi let ode dne uvedeného v odstavci 1 nebo 2 nebylo možné zahájit či obnovit řízení týkající se porušení celních předpisů uvedených v článcích 3 6.

4.   Aniž je dotčen čl. 14 odst. 2, členské státy zajistí, aby po uplynutí osmi let ode dne uvedeného v odstavci 1 nebo 2 byla řízení týkající se porušení celních předpisů uvedených v článcích 3 nebo 6 časově omezená, a to bez ohledu na přerušení promlčecí lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

5.   Členské státy zajistí, aby délka promlčecí lhůty pro vykonání rozhodnutí, kterým se ukládá příslušná sankce, činila tři roky. Taková lhůta počíná běžet dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí.

5.   Členské státy zajistí, aby délka promlčecí lhůty pro vykonání rozhodnutí, kterým se ukládá příslušná sankce, činila tři roky. Taková lhůta počíná běžet dnem nabytí právní moci takového rozhodnutí.

6.   Členské státy stanoví případy, v nichž dochází ke stavení běhu promlčecích lhůt stanovených v odstavcích 1, 4 a 5.

6.   Členské státy stanoví případy, v nichž dochází ke stavení běhu promlčecích lhůt stanovených v odstavcích 1, 4 a 5.

Pozměňovací návrh     38

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy při řízeních týkajících se jednání či opomenutí, které zakládá porušení celních předpisů podle článků 3 6, společně vzájemně spolupracují a vyměňují si nezbytné informace, a to zejména, byla-li vůči stejné osobě v souvislosti se stejnými skutečnostmi zahájena řízení ve více členských státech.

Členské státy při řízeních týkajících se jednání či opomenutí, které zakládá porušení celních předpisů podle článků 3 a 6, společně vzájemně spolupracují a vyměňují si nezbytné informace, a to zejména, byla-li vůči stejné osobě v souvislosti se stejnými skutečnostmi zahájena řízení ve více členských státech. Cílem spolupráce mezi členskými státy je zvýšit účinnost celních kontrol zboží a sladit postupy v rámci Unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise dohlíží na spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o vytvoření klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti celních kontrol a sankcí, šíření osvědčených postupů a koordinaci odborné přípravy celních úředníků.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

Článek 17

Zabavení

Zabavení

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly přistoupit k dočasnému zabavení zboží, dopravních prostředků či jakýchkoli jiných nástrojů využitých v souvislosti s porušením celních předpisů, na která odkazují články 3 6.

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány mohly přistoupit k dočasnému zabavení zboží, dopravních prostředků či jiných nástrojů využitých v souvislosti s porušením celních předpisů, na která odkazují články 3 a 6. Pokud po uložení sankce členský stát takové zboží trvale zabaví, může se rozhodnout je zničit, opětovně použít nebo případně recyklovat.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise do 31. prosince 2017 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o ostatních aspektech prosazování celních předpisů Unie, jako je dohled, kontrola a vyšetřování, k níž bude v případě potřeby připojen legislativní návrh na doplnění této směrnice.

Odůvodnění

Upřesnění, že prosazování celních předpisů zahrnuje i další aspekty než sankce, např. kontroly, dohled a vyšetřování, které je třeba také lépe sladit, aby bylo dosaženo hlavního cíle jednotného prosazování a uplatňování celních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 18a

 

Zprávy členských států

 

Členské státy zasílají Komisi statistiky týkající se porušení celních předpisů a ukazující, jaké sankce byly v jejich důsledku uloženy, aby Komise mohla posoudit uplatňování této směrnice. Tyto informace se po vstupu směrnice v platnost zasílají každoročně. Komise může tyto údaje použít při revizi směrnice v zájmu aproximace vnitrostátních systémů udělování sankcí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská komise zveřejnila dne 13. prosince 2013 návrh směrnice o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí.

Celní unie je sice považována za jeden ze základních pilířů Evropské unie a páteř jednotného trhu, ale stále neexistuje integrovaný přístup k prosazování celních předpisů ani sankce. Předpisy jsou tedy stejné, ale v případě jejich porušení se uložené sankce výrazně liší.

Celní unie a obchodní politika spadají do výlučné pravomoci Evropské unie, a proto pouze EU může vypracovat společný přístup k prosazování celních předpisů. Členské státy se zavázaly k tomu, že budou usilovat o naplnění dvou cílů, konkrétně o tak efektivní spolupráci a výkonnost celních správ, jako by tvořily jednu správu, jejíž kontroly vedou k rovnocenným výsledkům a podpoře zákonné obchodní činnosti, ale také o nezbytnou ochranu finančních zájmů Unie. Je však zcela zřejmé, že bez integrovaného přístupu k prosazování předpisů, včetně sankcí, nemohou celní správy členských států fungovat jednotně, zejména s ohledem na výrazné rozdíly mezi sankčními systémy členských států, na něž poukazuje zpráva projektové skupiny o sankcích za porušení celních předpisů z roku 2010.

V důsledku těchto rozdílů nepanuje mezi jednotlivými správami vzájemná důvěra, ačkoli důvěra a spolupráce mezi celními správami má zásadní význam pro řádnou správu celní unie a ochranu finančních zájmů EU. Rozdíly navíc oslabují rovnost podmínek pro hospodářské subjekty v Evropské unii. Rozdíly v sankcích ukládaných za porušování celních předpisů považuje Evropský soudní dvůr za opatření, která mají rovnocenný účinek jako množstevní omezení. V souvislosti s novými předpisy týkajícími se statusu oprávněného hospodářského subjektu, které mohou v případě závažného a opakujícího se porušení vést ke ztrátě tohoto statusu (článek 39 celního kodexu Unie), a tudíž vytvářejí vazbu mezi opatřením pro usnadnění obchodu a záznamem o dodržování celních předpisů EU, vzroste pravděpodobně riziko narušení trhu a nerovných podmínek.

Budou-li rozdíly mezi sankčními systémy členských států přetrvávat, nastane nakonec situace, kdy v případě téhož porušení předpisů jedna společnost v jedné zemi ztratí svůj status oprávněného hospodářského subjektu, zatímco jiná společnost v jiném členském státě by o tento status nepřišla. Tato skutečnost je čím dál důležitější s ohledem na nárůst elektronického obchodování zejména u mikropodniků a fyzických osob, které potřebují větší právní jistotu v souvislosti se systémy dohledu nad dodržováním předpisů a transparentnějším přístupem různých celních orgánů k řešení případů porušení předpisů.

Sbližování sankčních systémů je v neposlední řadě nezbytné i z toho důvodu, aby EU mohla splnit svůj vnější závazek vyplývající z Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

Dohoda GATT 1994, čl. X odst. 3 písm. a) stanoví, že:

každá smluvní strana bude provádět jednotným, nestranným a přiměřeným způsobem všechny své zákony, jiné předpisy, rozhodnutí a opatření, uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Požadavky stanovené v celním kodexu Unie

Celní kodex Unie požaduje, aby členské státy zavedly účinné, přiměřené a odrazující sankční systémy v oblasti cla. Tato směrnice by tudíž měla přispět ke sbližování přístupů jednotlivých členských států k prosazování celních předpisů EU, a to na základě článku 114 SFEU o vytvoření a fungování vnitřního trhu a článku 33 SFEU o celní spolupráci a v souladu s prováděním Modernizovaného celního kodexu a rozvojem elektronického celnictví.

Usnadňování obchodu a zlepšování souladu s právními předpisy

Tato směrnice by měla uznat, že většina hospodářských subjektů dotčených celními otázkami jsou podniky jednající v souladu se zákonem, které se snaží dodržovat celní předpisy. Činnosti v oblasti cel vyžadují, aby hospodářské subjekty byly považovány za partnery, a proto opodstatňují potřebu uplatňovat v případech porušení předpisů nikoli sankce trestněprávní povahy, ale většinou jiné než trestněprávní sankce, které efektivně zajišťují dodržování souladu s právními předpisy.

Tato zpráva přesněji vymezuje oblast působnosti směrnice ve snaze zajistit, aby porušení předpisů představovala pouze porušení spáchaná z nedbalosti či úmyslně, v důsledku čehož vypouští prvek objektivní odpovědnosti, jenž nevyžaduje míru zavinění. V této směrnici sbližující jiné než trestněprávní sankce má zásadní význam definice nedbalého jednání, neboť nedbalost by neměla být sankcionována jako trestný čin, a to ani v případě existence objektivních okolností, jako např. závažných finančních důsledků. Pokud se zjistí, že se osoba nedopustila nedbalého jednání a nebyla si vědoma skutečností a nemohla porušení předpisů předjímat, i kdyby věnovala přiměřenou pozornost, neměly by být této osobě uloženy sankce. Pokud navíc k omylu došlo v rámci nedbalého či úmyslného chování, neměly by za něj být uloženy sankce. Porušení předpisů způsobená úmyslně lze sankcionovat podle trestního práva až od určité hranice, což členským státům umožňuje přijmout opatření, jež jsou dostatečně odrazující od podvodného jednání.

Aby byly sankce účinné, přiměřené a odrazující, je důležité ponechat celním orgánům dostatečný prostor k posouzení relevantních okolností, na jejichž základě rozhodnou o nejvhodnější sankci, neboť se ukázalo, že tento přístup je efektivní při omezování nesouladu s právními předpisy. Směrnice by však měla stanovit rámec, který zajistí, že členské státy budou jednotně vnímat polehčující a přitěžující okolnosti, od dobrovolného informování o porušení až po odmítnutí spolupráce. Ustanovení o objektivní odpovědnosti jsou s tímto přístupem v rozporu a navíc zpochybňují některé základní právní zásady, jako je presumpce neviny, neboť nevyžadují prvek zavinění, za nějž je ukládána sankce. Tato ustanovení by mohla ohrozit růst a legální obchod a pravděpodobně nebudou efektivní ani nezlepší soulad s právními předpisy.

Porušení předpisů je však třeba rozčlenit na méně závažná a závažná porušení zejména s ohledem na možnost ztráty statusu oprávněného hospodářského subjektu, jestliže se takový subjekt dopustí závažných nebo opakujících se porušení, a na skutečnost, že v celním kodexu Unie není vymezena definice závažného porušení. Původní způsob členění porušení do kategorií vypracovaného Evropskou komisí byl zachován, přičemž byl zohledněn seznam porušení, která členské státy považují za méně závažná, jako například nedodržení časových lhůt.

Přiměřenost

Aby se zajistilo, že bude zaveden přiměřený systém sankcí, nemůže se výše pokuty zakládat na hodnotě zboží. Sankce by měla být založena na výši daňového úniku a měla by zohledňovat finanční důsledky porušení. Sankce vycházející z hodnoty zboží by mohly vést ke vzniku nepřiměřeného sankčního systému, v jehož rámci by méně závažné porušení předpisů v souvislosti s vysoce hodnotným zbožím mohlo mít pro danou společnost katastrofální důsledky. Pro případ, kdy se na zboží nevztahuje žádná celní sazba nebo porušení předpisů není svázáno s konkrétním zbožím, je třeba zajistit určitou flexibilitu a stanovit pevnou výši pokuty. Ačkoli je nezbytné vytvořit harmonizovaný rámec, je rovněž nutné stanovit rozmezí s horními mezními hodnotami, které celním orgánům poskytne prostor pro vlastní uvážení a přizpůsobení výše pokuty v závislosti na přitěžujících či polehčujících okolnostech. Mělo by být možné uložit i jiné sankce než peněžní pokutu, např. ztrátu statusu oprávněného hospodářského subjektu ve smyslu uvedeném v celním kodexu Unie, nebo zabavení zboží.

Celní orgány by rovněž měly přihlédnout k nákladům na vedení sporu, zejména pak u malých podniků, měly by tudíž stanovit možnost narovnání, jehož postup je třeba vymezit, a zajistit tak v celé EU jeho jednotnost.

Stanovit tenkou hranici mezi trestněprávními a jinými než trestněprávními sankcemi

Cílem této směrnice by měla být harmonizace jiných než trestněprávních sankcí ukládaných v případě porušení celních předpisů, neboť takové sankce představují nejvhodnější rámec pro zlepšování souladu s právními předpisy a snižování počtu případů porušení předpisů. V případě porušení způsobených s úmyslem spáchat podvod mohou členské státy uložit trestněprávní sankce nad určitou mezní hranici v souladu se směrnicí o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie pomocí trestního práva (směrnice o ochraně finančních zájmů EU), které členským státům umožňuje uložit jiné než trestněprávní sankce i pod tuto mezní hranici. Provázanost obou směrnic odpovídá postupům ve většině členských států, které v zájmu zajištění souladu s celními předpisy uplatňují soubor trestněprávních i jiných než trestněprávních sankcí. Směrnice o ochraně finančních zájmů EU však sama o sobě nepostačuje, neboť neexistuje žádný evropský předpis, jenž by ukládal sankce za porušení způsobená z nedbalosti, která však tvoří většinu porušení celních předpisů.

Některá ustanovení, jako návod, pomoc, účastenství a pokus, jsou v některých členských státech trestněprávními pojmy, v sedmi členských státech je však lze sankcionovat i na základě jiného než trestního práva. Je třeba upřesnit, že taková jednání jsou způsobena úmyslně, a tudíž mohou v oblasti působnosti této směrnice vést k uložení jiných než trestněprávních sankcí nebo k uložení trestněprávních sankcí mimo její rámec působnosti.

Nutný přechod od následného k předběžnému zajištění souladu s právními předpisy

Členské státy by měly zajistit, aby osoby zabývající se cly a obchodem byly aktivně informovány o tom, jakým způsobem trvale dodržovat celní předpisy. Správní sankční systémy členských států by proto měly být nástrojem poslední možnosti, jak sankcionovat nedbalé jednání s ohledem na to, co měla osoba, jež odpovídá za porušení, znát a učinit k zamezení takového porušení. Otázka, zda se osoba dopustila nedbalého jednání, by měla být hlavní osou uplatňování sankčního systému.

Pomocí nástrojů IKT by mělo být možné sledovat dodržování předpisů v reálném čase, což vyžaduje úzkou spolupráci se subjekty, aby byl zajištěn řádný soulad s předpisy a aby členské státy prováděly ustanovení týkající se elektronických systémů stanovená v celním kodexu Unie. Členské státy se v souladu s požadavkem stanoveným v tomto kodexu navíc zavázaly, že se zapojí do společného systému řízení rizik, jenž by Evropská komise měla dále rozvíjet. Je jedním z pilířů společného přístupu k prosazování předpisů a doplňuje zřízení společného sankčního systému.


STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Paní Vicky Ford

předsedkyně

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

BRUSEL

Věc:   Stanovisko k právnímu základu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí

Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 29. února 2016 jste podle čl. 39 odst. 2 jednacího řádu požádala Výbor pro právní záležitosti o ověření vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 21. dubna 2016.

I – Souvislosti

Ve svém dopise ze dne 29. února 2016 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) požádal v souladu s čl. 39 odst. 2 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti o stanovisko ke vhodnosti právního základu pro uvedený návrh.

Návrh Komise je založen na článku 33 SFEU, který se týká celní spolupráce a dává Unii pravomoc postupovat v této věci řádným legislativním postupem.

Zpravodajka pro návrh ve výboru IMCO dospěla k názoru, že článek 114 SFEU, který se týká sbližování právních předpisů pro zřízení a fungování vnitřního trhu, by měl lépe odrážet cíle tohoto návrhu a že tento článek uvádí návrh do souladu s celním kodexem Unie(1), který je rovněž založen na článku 114 SFEU.

II. Návrh

Ačkoli je legislativa v celní oblasti harmonizovaná a spadá do působnosti EU, možnost přijímat právní předpisy tykající se sankcí a porušení celních předpisů zůstává v oblasti působnosti členských států.

Podle celního programu na rok 2013 provedla Komise posouzení vnitrostátních systémů 24 členských států s ohledem na porušení celních předpisů a sankce(2). Komise zjistila značnou rozmanitost těchto režimů a shledala, že tyto rozdíly mají negativní dopad. Důsledky je možné pociťovat nejen na mezinárodní úrovni, ale rovněž v evropském prostoru, protože různé vymáhání celních právních předpisů může ztěžovat účinné řízení celní unie. Kromě toho dopad různých pravidel může být rovněž pociťován hospodářskými subjekty a v oblasti rovných podmínek, jež jsou pro vnitřní trh klíčové. Tento nesoulad je rovněž uznáván Komisí jako odůvodnění nutnosti jejího legislativního aktu v bodě 1.1. důvodové zprávy a v bodě odůvodnění 3 návrhu.

Podle důvodové zprávy, v kapitole týkající se volby právního základu (bod 3.1) Komise poukazuje na to, že „(...) Obdobně je pádným důvodem k posílení spolupráce mezi členskými státy i zavedení určitých usnadnění a zjednodušení v rámci celních předpisů Unie a možnost jejich využívání ze strany schválených hospodářských subjektů.

Návrh obsahuje společný seznam skutků a opomenutí, jež by bylo možné považovat za porušení celního kodexu Unie (UUC) a dalších právních předpisů v celní oblasti, stanoví striktní případy odpovědnosti a záměrných případů porušení či případů porušení, k nimž došlo z nedbalosti (článek 1 až 5 návrhu). Článek 6 se týká podněcování, napomáhání a navádění k činům a pokusům o ně v souvislosti s činy, jež jsou předtím zmíněny jako porušování. Článek 7 návrhu se týká pochybení celních orgánů a článek 8 se vztahuje k odpovědnosti právnických osob. Články 9 až 12 stanoví podstatná omezení sankcí a zásady, jimiž by se mělo řídit jejich uplatňování. Článek 13 a 14 obsahuje procesní ustanovení pojednávající o obdobích omezení a pozastavení správního řízení. Článek 15 stanoví, podle jaké jurisdikce by se mělo postupovat. Článek 16 pojednává o spolupráci mezi členskými státy a ukládá členským státům povinnost výměny informací a vymáhání zásady ne bis in idem, zajišťující, že proti nikomu by nemělo být vedeno řízení pro stejné činy ve více než jednom členském státě. Článek 17 ukládá členským státům, aby umožnily zajištění jakéhokoli nástroje používaného k porušování celních předpisů. Konečně návrh obsahuje ustanovení o podávání zpráv o souladu a provádění směrnice ve vnitrostátním právu a o přezkumu tohoto souladu a provádění (článek 18 až 21).

III – Navrhovaný právní základ

Navrhovaným právním základem návrhu je článek 33 SFEU, v němž se uvádí následující:

KAPITOLA 2

SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH

Článek 33

(bývalý článek 135 Smlouvy o ES)

Evropský parlament a Rada přijímají v oblasti působnosti Smluv řádným legislativním postupem opatření k posílení spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí v celních věcech.

Do právního základu se navrhuje zařadit následující článek 114 SFEU (doplněno zvýraznění:

KAPITOLA 3

SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 114

(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

1. „Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v článku 26 následující ustanovení. [...] Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. (..)

IV - Judikatura

Podle zavedené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“.(3) Volba nesprávného právního základu může proto být důvodem pro prohlášení dotyčného právního předpisu za neplatný.

Opatření se má v zásadě opírat pouze o jeden právní základ. Dvojí právní základ lze použít pouze tehdy, pokud akt sleduje současně několik cílů nebo má několik provázaných složek, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly ve vztahu k druhým druhořadými nebo nepřímými(4), a to za podmínky, že postupy stanovené pro jednotlivé právní základy nejsou neslučitelné(5).

V - Analýza

Článek 33 SFEU byl zařazen jako právní základ pro další právní akty přijaté v oblasti celní spolupráce, jako jsou celní kodex Unie a nařízení o clech 2020.(6) Neexistuje žádná explicitní definice pojmu celní spolupráce, ale protože je spojena s hlavou II „Volný pohyb zboží“, kapitolou 2 SFEU „Celní spolupráce“ používá se extenzívně ve vztahu k celní unii, například pokud jde o celní povinnosti, prevenci podvodů a kontroly zboží vstupujícího do celního prostoru EU.(7) Článek 33 je proto řádným právním základem pro činnosti týkající se rámce spolupráce mezi celními orgány.

Právním základem harmonizačních opatření týkajících se vnitřního trhu je článek 114 Smlouvy o fungování EU. Harmonizační opatření podle tohoto článku vyžadují jako předběžnou podmínku uznat, že existují rozdíly právních předpisů členských států v této oblasti, jež mohou vést k narušení obchodování na vnitřním trhu. Tento článek je možné používat, je-li pravděpodobné, že mohou vznikat takovéto rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy, ale pouze pokud tato pravděpodobnost není čistě hypotetická. Soudní dvůr ve své judikatuře opakovaně použil tuto formulaci, když v současnosti nedefinoval tuto „pravděpodobnost“. Nicméně Soudní dvůr nikdy nepřijal za právní základ právních přepisů článek 114, pokud shledal, že rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech členských států neexistují a pravděpodobně nevzniknou.

Podle judikatury Soudního dvora je cílem opatření uvedených v členku 114 SFEU zlepšit podmínky pro zřízení a fungování vnitřního trhu a musí mít skutečně tento předmět a současně přispívat k odstraňování překážek volnému pohybu zboží a svobodě poskytovat služby, nebo k odstraňování narušení hospodářské soutěže.(8)

Návrh Komise je zaměřen na nápravu problémů způsobených disparitou systémů zabývajících se porušením celních předpisů a následnými sankcemi na evropském trhu. V preambuli návrh a v jeho důvodové zprávě se stanoví, že tyto rozdíly vznikají ve třech dimenzích: za prvé na vnitrostátní úrovni, kde má EU zaručovat dodržování mezinárodních povinností, jimiž je vázána; za druhé v rámci celní unie, se zaměřením na účinnější řízení celní unie; za třetí v rovině vnitřního trhu, kde Komise uznává, že současný status quo nezajišťuje rovné podmínky, když hospodářské subjekty nepůsobí za stejných podmínek a podle stejných pravidel. Návrh není proto zaměřen pouze na posílení celní spolupráce, ale rovněž má za cíl napravovat narušení vnitřního trhu použitím jednotné sady pravidel, která by se uplatňovala ve 28 členských státech.

Většina ustanovení tohoto návrhu je totiž zaměřena na stanovení jednotného seznamu administrativních sankcí za porušování celních předpisů a stanovení, jaké jednotlivé skutky a opomenutí by měly být fakticky považovány za porušení. Ačkoli se některá ustanovení striktně týkají záležitostí spolupráce (čl. 15 odst. 2 a článek 16), například pokud jde o výměnu informací, většina ustanovení je zaměřena na sbližování vnitrostátních předpisů.

Jak uznal Soudní dvůr, je možné mít dvojí právní základ, pokud jsou oba druhy právních ustanovení nedílně spojeny s daným právním aktem. V tomto případě, s ohledem na cíl a obsah navrhované směrnice, nelze cíle dosažení účinnějšího řízení celní unie a zajištění toho, aby se hospodářské subjekty řídily stejnými pravidly, aniž by využívaly výhody méně náročných členských států, navzájem oddělit.

Uvažovaný návrh se neomezuje na posílení celní spolupráce mezi členskými státy a účinně se snaží vypořádat se s narušením vnitřního trhu vytvořeného různými vnitrostátními režimy. Proto by článek 114 měl být přidán k článku 33 SFEU. Obě ustanovení jsou striktně propojena a ani jedno není ve vztahu k druhému podružné.

Je třeba poznamenat, že v souladu s postupem podle článku 114 SFEU je konzultace s Hospodářským a sociálním výborem povinná.

VI – Závěr a doporučení

Články 33 a 114 SFEU představují správný právní základ návrhu.

Na své schůzi dne 21. dubna 2016 Výbor pro právní záležitosti rozhodl tedy17 hlasy proti 3, nikdo se nezdržel hlasování(9), že Vám doporučí, že by řádným právním základem návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí, měly být články 33 a 114 SFEU.

S pozdravem

Pavel Svoboda

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1–101).

(2)

Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království a Španělsko.

(3)

věc C-45/86, Komise v. Rada(Všeobecné celní preference), [1987], Sb. rozh. 1439, bod 5; věc C-440/05, Komise v. Rada, [2007], Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, [2009], sbírka rozh. I-7585.

(4)

Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, [2009], Sb. rozh. I-07585, bod 47.

(5)

Věc C-300/89, Komise v. Rada, („Oxid titaničitý“), [1991], Sb. rozh. I-2867, body 17–25.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1294/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí akční program pro oblast cel v Evropské unii na období let 2014–2020 a zrušuje rozhodnutí č. 624/2007/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 209–220).

(7)

Rada Evropské unie, Závěry Rady o pokroku dosaženém ve strategii dalšího vývoje celní unie, Brusel, 10. a 11. prosince 2012, dostupné rovněž na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134129.pdf.

(8)

věc C-491/01, British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, [2002] Sb. rozh. I-11453, bod 60.

(9)

Konečného hlasování se zúčastnili: Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (místopředsedové), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Dietmar Köster, Emil Radev, József Szájer, Cecilia Wikström and Josef Weidenholzer (podle čl. 200 odst. 2 jednacího řádu).


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (25.5.2016)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí

(COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432/(COD))

Navrhovatel: Franck Proust

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Celkové souvislosti

Celní kodex Evropské unie bylo možné harmonizovat. Jeho uplatňování, které má zajistit soulad s celními předpisy, a zákonné ukládání sankcí však spadá do oblasti vnitrostátního práva členských států.

Boj proti porušování celních předpisů se tudíž řídí osmadvaceti odlišnými právními režimy a vychází z osmadvaceti různých právních či správních tradic. Z toho vyplývají velmi různorodé definice a různá přísnost těchto sankcí v jednotlivých členských státech.

V rámci projektové skupiny ustavené na dobrovolném základě Komisí v rámci programu „Cla 2013“, již tvoří 24 členských států, byl vypracován přehled o stavu v jednotlivých členských státech, pokud jde o případy porušení celních předpisů a ukládání souvisejících sankcí.

Postoj navrhovatele:

Přístup navrhovatele se týká tří hledisek: rámec, podstata a forma stávajícího návrhu směrnice.

1) Rámec této směrnice představuje skutečné omezení. Vezmeme-li v úvahu pouze název, některé termíny (porušení, sankce) odkazují na zásadu subsidiarity.

Aby bylo respektováno a zcela zohledněno stanovisko výboru INTA, navrhovatel se rozhodl pojmout svůj přístup v rámci oblasti mezinárodního obchodu.

2) Výsledky programu „Clo 2013“ poukazují na takové rozdíly v otázce limitů porušení nebo lhůt, že se důvěryhodnost a samotné fungování naší celní unie ve vztahu k našim obchodním partnerům dostává do nepříjemné situace.

Je zde tudíž potřeba transparentnosti a čitelnosti, což vede také k úsporám. Musí být dodrženy naše mezinárodní závazky v rámci WTO, aby byl chráněn náš trh jako celek. Spojené státy již na půdě WTO poukazovaly na nejednotnost evropského vnitřního trhu.

Navrhovatel si zejména přeje pojmout návrh směrnice jako součást dohody o usnadnění obchodu. Plnění analytických a koordinačních funkcí by mohla zajišťovat agentura nebo orgán, aniž by se tím porušila subsidiarita. Výměny informací od kontrol až po uplatňování sankcí jsou nezbytné pro svět ekonomiky Evropské unie a třetích zemí.

Schopnost zjednodušit systém sankcí a porušování musí vést k soudržnosti. Pro členské státy je tudíž nezbytné soudržně sbližovat sankce, již ne v podobě limitů, ale v podobě rozmezí sankcí. Není přijatelné, aby se ekonomické subjekty mohly na vnitřním trhu vyhnout veškerým sankcím nebo aby mohly ještě existovat obrovské rozdíly.

Navrhovatel na závěr navrhuje upřednostnit teritorialitu porušení jako hlavní kritéria výběru soudu s cílem bojovat proti spekulativní volbě soudní příslušnosti „forum shopping“ a také posílení registrace zboží na celnicích v případě antidumpingového šetření, aby se tak zabránilo hromadění zásob („stockpilingu“) s cílem dosáhnout sankcí v podobě poplatků.

3) Pokud jde o formu, navrhovatel si přeje, aby návrh směrnice respektoval efektivní a jasný formát, který umožní předložit příslušnému výboru ambiciózní návrhy a zároveň prokáže naléhavost situace vzhledem k nerespektování našich mezinárodních závazků a potřeb našich hospodářských subjektů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)   Porušení v oblasti cel a související sankce se proto řídí 28 odlišnými soubory právních pravidel. Porušení unijních celních předpisů tudíž není v rámci Unie upraveno jednotně a sankce, jež mohou být v jednotlivých případech uloženy, se liší ve své povaze a přísnosti podle členského státu, jenž je ukládá.

(2)   Porušení v oblasti cel a související sankce se proto řídí 28 odlišnými soubory právních pravidel. Porušení unijních celních předpisů tudíž není v rámci Unie upraveno jednotně a sankce, jež mohou být v jednotlivých případech uloženy, se liší ve své povaze a přísnosti podle členského státu, jenž je ukládá, což může mít za následek ztrátu příjmů pro členské státy a narušení obchodu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)   Tyto rozdíly právních řádů členských států dopadají nejen na optimální řízení celní unie, ale zamezují i tomu, aby bylo mezi hospodářskými subjekty v rámci celní unie dosaženo rovných podmínek, neboť je tím ovlivněn i jejich přístup k celním zjednodušením a usnadněním.

(3)   Tyto rozdíly právních řádů členských států dopadají nejen na optimální řízení celní unie, ale zamezují i tomu, aby bylo mezi hospodářskými subjekty v rámci celní unie, které v celé Unii již podléhají rozdílným souborům pravidel, dosaženo rovných podmínek, neboť je tím ovlivněn i jejich přístup k celním zjednodušením a usnadněním.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)   Příslušné orgány by měly mít možnost v zájmu usnadnění vyšetřování porušení celních předpisů dočasně zabavit zboží, dopravní prostředky či jiné nástroje použité v souvislosti s takovým porušením.

(17)   Příslušné orgány by měly mít možnost v zájmu usnadnění vyšetřování porušení celních předpisů dočasně zabavit zboží, dopravní prostředky či jiné nástroje použité v souvislosti s takovým porušením a použít systém včasného varování s cílem informovat o tomto porušení příslušné orgány ostatních členských států.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Tato směrnice stanovuje rámec týkající se porušení celních předpisů Unie a stanovuje sankce za taková porušení.

1.   Tato směrnice stanovuje rámec týkající se porušení celních předpisů Unie a stanovuje rozmezí sankcí za taková porušení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Tato směrnice pokrývá povinnosti členských států vůči obchodním partnerům Evropské unie a také Světové obchodní organizaci a Světové celní organizaci s cílem vytvořit homogenní a výkonný vnitřní trh a zároveň usnadnit obchod a poskytnout jistotu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Usnadnění obchodu

 

Aby mohly plnit úkoly Unie v rámci dohody WTO o usnadnění obchodu, pracují členské státy společně s cílem zavést systém spolupráce zahrnující všechny členské státy. Tento systém se zaměří na koordinaci klíčových ukazatelů výkonnosti celních sankcí (analýza počtu odvolání a míry opakovaného porušení apod.); šíření osvědčených postupů mezi celními orgány (účinnost kontrol a sankcí, snižování administrativních nákladů apod.); předávání zkušeností hospodářských subjektů a vytváření propojení mezi nimi; monitorování, jakým způsobem celní orgány vykonávají svou činnost; a provádění statistických činností ohledně porušení ze strany společností z třetích zemí. V rámci systému spolupráce budou všechny členské státy neprodleně informovány o vyšetřování porušení celních předpisů a zjištěných porušeních předpisů, a to za účelem usnadnění obchodu, zamezení vstupu nelegálního zboží na vnitřní trh a zlepšení účinnosti kontrol.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Článek 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Evidence dovozu ze strany členských států

 

Členské státy zajistí, aby jejich celní orgány přijaly vhodná opatření pro registraci dovozů, aniž by čekaly na žádost Komise, tak aby mohla být na tyto dovozy následně uplatněna opatření v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1225/20091a, a to od data registrace. Celní registraci dovozu lze zavést na základě řádně odůvodněné žádosti jakékoli firmy Evropské unie.

 

______________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)   týká-li se porušení celních předpisů konkrétního zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 15 % hodnoty takového zboží;

a)  týká-li se porušení celních předpisů konkrétního zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši od 5 % do 15 % hodnoty takového zboží nebo ušlého cla;

Odůvodnění

V případě nákladů, jejichž hodnota je vysoká (např. ropa nebo suroviny), mohou být pokuty odvozené od hodnoty dotčeného zboží obrovské. Členské státy proto musí mít možnost uložit pokutu odvozenou buď od hodnoty daného zboží, nebo od částky cla, které jim náleží.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Čl. 10 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   netýká-li se porušení celních předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 22 500 EUR.

b)   netýká-li se porušení celních předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši od 7 500 EUR do 22 500 EUR.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 11 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)   týká-li se porušení celních předpisů konkrétního zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 30 % hodnoty takového zboží;

a)   týká-li se porušení celních předpisů konkrétního zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši od 10 % do 30 % hodnoty takového zboží nebo ušlého cla;

Odůvodnění

V případě nákladů, jejichž hodnota je vysoká (např. ropa nebo suroviny), mohou být pokuty odvozené od hodnoty dotčeného zboží obrovské. Členské státy proto musí mít možnost uložit pokutu odvozenou buď od hodnoty daného zboží, nebo od částky cla, které jim náleží.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Čl. 11 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   netýká-li se porušení celních předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši 45 000 EUR.

b)   netýká-li se porušení celních předpisů určitého zboží, uloží se peněžitá pokuta ve výši od 15 000 EUR do 45 000 EUR.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

1.  V souladu s články 9, 10 a 11 pět let po vstupu této směrnice v platnost přezkoumá Komise společně s příslušnými orgány členských států výši ukládaných pokut. Cílem tohoto přezkumu je zajistit větší jednotnost částek pokut ukládaných v rámci celní unie s cílem harmonizovat jejich fungování.

 

2.  Komise každoročně zveřejní podrobné informace o sankcích uložených členskými státy za porušení celních předpisů uvedená v článcích 3 až 6.

 

3.  Členské státy zajistí soulad s celními předpisy ve smyslu čl. 5 bodu 2 nařízení (EU) č. 952/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 978/20121a.

 

_______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Skutečnost, že dotčené zboží podléhá zákazům, množstevním omezením nebo kontrolním opatřením, které jsou odůvodněné zejména s ohledem na veřejnou morálku, veřejný pořádek či veřejnou bezpečnost nebo ochranu zdraví a života lidí podle čl. 24 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/478 1a, se považuje za přitěžující okolnost.

 

_______________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16).

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí uplatnění soudní příslušnosti v souvislosti s porušeními celních předpisů, na která odkazují články 3 až 6, a to na základě jakéhokoli z následujících kritérií:

1.  Členské státy zajistí uplatnění soudní příslušnosti v souvislosti s porušeními celních předpisů, na která odkazují články 3 až 6, a to na základě a podle priority následujících kritérií:

a)  k porušení celních předpisů došlo zcela nebo částečně na území takového členského státu;

a)  k porušení celních předpisů došlo zcela nebo částečně na území takového členského státu;

b)  osoba, jež se dopustila porušení celních předpisů, je státním příslušníkem takového členského státu;

b)  zboží, kterého se porušení celních předpisů týká, se nachází na území takového členského státu;

c)  zboží, kterého se porušení celních předpisů týká, se nachází na území takového členského státu.

c)  osoba, jež se dopustila porušení celních předpisů, je státním příslušníkem takového členského státu.

(Nové umístění bodů b) a c))

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Členské státy zajistí pro případy, v nichž si nárokuje oprávnění projednat stejný případ porušení celních případů více než jeden členský stát, aby se projednání případu ujal členský stát, v němž probíhá trestní řízení vůči stejné osobě v souvislosti se stejnými skutečnostmi. Není-li možné určit příslušnost k projednání věci podle prvního pododstavce, členské státy zajistí, aby se projednávání případu ujal členský stát, jehož příslušný orgán jako první zahájil řízení ve věci porušení celních předpisů vůči stejné osobě v souvislosti se stejnými skutečnostmi.

2.   Členské státy zajistí pro případy, v nichž si nárokuje oprávnění projednat stejný případ porušení celních případů více než jeden členský stát, aby se projednání případu ujal členský stát, v němž probíhá trestní řízení vůči stejné osobě v souvislosti se stejnými skutečnostmi.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy při řízeních týkajících se jednání či opomenutí, které zakládá porušení celních předpisů podle článků 3 až 6, společně vzájemně spolupracují a vyměňují si nezbytné informace, a to zejména, byla-li vůči stejné osobě v souvislosti se stejnými skutečnostmi zahájena řízení ve více členských státech.

Členské státy při řízeních týkajících se jednání či opomenutí, které zakládá porušení celních předpisů podle článků 3 až 6, společně vzájemně spolupracují a vyměňují si nezbytné informace, a to zejména, byla-li vůči stejné osobě v souvislosti se stejnými skutečnostmi zahájena řízení ve více členských státech. Cílem spolupráce mezi členskými státy je zvýšit účinnost celních kontrol zboží a sladit postupy v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise předloží do [1. května 2019] Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, ve které zhodnotí, v jaké míře členské státy přijaly nezbytná opatření k dosažení souladu s touto směrnicí.

Komise předloží do [1. května 2019] Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, ve které zhodnotí, v jaké míře členské státy přijaly nezbytná opatření k dosažení souladu s touto směrnicí. Zpráva bude obsahovat kritéria výkonnosti k prokázání dosaženého pokroku, pokud jde o posílení celní unie a sbližování postupů.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce

Referenční údaje

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

13.1.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Franck Proust

3.9.2014

Projednání ve výboru

16.2.2016

15.3.2016

 

 

Datum přijetí

24.5.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

9

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dominique Bilde


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce

Referenční údaje

COM(2013)0884 – C8-0033/2014 – 2013/0432(COD)

Datum předložení EP

13.12.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

13.1.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

13.1.2014

CONT

13.1.2014

ECON

13.1.2014

JURI

13.1.2014

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

CONT

11.6.2014

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Kaja Kallas

17.7.2014

 

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

21.4.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2015

14.1.2016

22.2.2016

23.5.2016

 

13.6.2016

 

 

 

Datum přijetí

14.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Pascal Arimont, Kaja Kallas, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gesine Meissner, Lieve Wierinck

Datum předložení

19.7.2016

Právní upozornění