Procedūra : 2013/0279(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0240/2016

Pateikti tekstai :

A8-0240/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2016 - 4.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0331

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 654kWORD 88k
19.7.2016
PE 585.453v02-00 A8-0240/2016

dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Bernd Lange

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos, susijusios su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (08536/1/2016 – C8-0226/2016),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą,(1) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0579),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0240/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

2014 3 12 priimti tekstai, P7_TA(2014)0226.


AIŠKINAMOJI DALIS

Atsižvelgdama į pokyčius, kuriuos lėmė Lisabonos sutartis ir vėliau priimtas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011 (dėl įgyvendinimo aktų), Komisija turėjo pritaikyti prekybos politikai taikomas sprendimų priėmimo taisykles prie naujos deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų tvarkos. Didžioji dalis teisės aktų bendros prekybos politikos srityje su nauja konstitucine tvarka buvo suderinta parengus I ir II bendruosius prekybos reglamentus, taip pat vėliau suderinus kelis atskirus teisės aktus. Komisija įsipareigojo iki Parlamento septintosios kadencijos pabaigos pateikti pasiūlymą dėl antrojo nuostatų derinimo taikant komiteto procedūrą etapo – būtų derinami teisėkūros procedūra priimti aktai, kuriuose numatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu. Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, nes tai vienintelis teisėkūros procedūra priimtas aktas bendros prekybos politikos srityje, kuriame yra nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Po Parlamento pozicijos patvirtinimo per pirmąjį svarstymą 2014 m. kovo 12 d. plenariniame posėdyje Italijai pirmininkaujant Tarybai buvo pradėtos neoficialios derybos tam, kad ankstyvu antrojo svarstymo etapu būtų galima pasiekti susitarimą. Po kelių trišalio dialogo raundų derybos buvo sustabdytos laukiant, kol bus priimtas naujas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros, kuriame, be kita ko, užtikrinamas horizontalus sprendimas dėl konsultavimosi su valstybių narių ekspertais, kai rengiami deleguotieji aktai.

Taigi 2015 m. gruodžio mėn. priėmus naują Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, Parlamento ir Tarybos derybų grupėms buvo sudarytos sąlygos susitarti dėl šio reglamento.

2016 m. balandžio 21 d. tekstas buvo pateiktas tvirtinti Tarptautinės prekybos komitetui (INTA) ir buvo patvirtintas didžiąja balsų dauguma. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, komiteto pirmininkas savo tos pačios dienos laiške Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) pirmininkui įsipareigojo plenariniame posėdyje rekomenduoti, kad Tarybos pozicijai būtų be pakeitimų pritarta per pirmąjį svarstymą. Po teisininkų lingvistų patikrinimo 2016 m. birželio 16 d. Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir patvirtino susitarimą.

Atsižvelgdamas į tai, kas pirmiau išdėstyta, pranešėjas siūlo pritarti Tarybos pirmojo svarstymo pozicijai be pakeitimų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, kiek tai susiję su deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimu Komisijai

Nuorodos

08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

12.3.2014                     T7-0226/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013)0579 - C7-0243/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

22.6.2016

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

22.6.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Bernd Lange

15.6.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

30.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

14.7.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Pateikimo data

19.7.2016

Teisinis pranešimas