Postup : 2016/0005(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0242/2016

Předložené texty :

A8-0242/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2016 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0342

DOPORUČENÍ     ***
PDF 657kWORD 137k
19.7.2016
PE 583.875v02-00 A8-0242/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Evropské unie

(10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé jménem Evropské unie

(10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10107/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (05730/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 a 4 a čl. 209 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0243/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0242/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a států SADC EPA (Botswany, Jihoafrické republiky, Lesotha, Mosambiku, Namibie a Svazijska).


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Pozadí dohod o hospodářském partnerství

Když byla v roce 2000 ustavena Dohoda o partnerství z Cotonou, vyzvala k provedení zásadních změn v dlouhodobých nevzájemných obchodních preferencích, které řídily hospodářské a politické vztahy mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a Evropskou unií po dobu téměř 40 let. Hlavním důvodem byla skutečnost, že tyto jednostranné preference měly neuspokojivý dopad: zaprvé, podíl obchodu států AKT na trhu EU neustále klesal a většina zemí nebyla schopna tyto preference využít k diverzifikaci svých hospodářských struktur. Zadruhé, tyto preference nebyly v souladu s pravidly WTO, neboť byly diskriminační vůči rozvojovým zemím, jež nebyly členy AKT.

EU a AKT se dohodly na sjednání vzájemných, i když asymetrických obchodních dohod známých jako dohody o hospodářském partnerství. Státy AKT se samy rozhodly, v rámci kterého regionálního uskupení chtějí vést jednání. Jednání o dohodách o hospodářském partnerství (EPA) byla zahájena v roce 2002 a očekávalo se, že budou dokončena do konce roku 2007, kdy měla vypršet platnost výjimky WTO. Dohody o hospodářském partnerství měly kromě zajištění toho, že produkty států AKT budou mít neomezený bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU, především sloužit jako rozvojový nástroj, který měl zemím AKT umožnit, aby prohloubily dynamiku své vlastní regionální integrace, a usnadnit jejich integraci v rámci celosvětové ekonomiky.

Dnes mají všechny státy, se kterými nebyla uzavřena dohoda o hospodářském partnerství, „všeobecný systém preferencí“ EU (GSP) nebo využívají režim „Vše kromě zbraní“. Avšak pro případ těch zemí, jež v roce 2007 uzavřely prozatímní dohodu o hospodářském partnerství, přijala EU s cílem předejít narušení trhu a ponechat dostatečný čas na podepsání a ratifikaci těchto dohod nařízení o přístupu na trh (nařízení Rady (ES) č. 1528/2007) s platností od 1. ledna 2008, které umožnilo pokročilé uplatňování EPA. Později bylo rozhodnuto, že režim podle nařízení o přístupu na trh [volný přístup do EU] vyprší dne 1. října 2014 pro ty země, které neuzavřely regionální dohodu nebo neuskutečnily nezbytné kroky k provedení svých prozatímních EPA. Mezi zeměmi, na něž se vztahovalo nařízení o přístupu na trh a které do 1. října 2014 neuzavřely regionální dohodu o hospodářském partnerství, byly Botswana, Namibie a Svazijsko, a Komise tudíž přijala akty v přenesené pravomoci, na jejichž základě v oblasti působnosti tohoto nařízení zůstaly, ale uvedla, že se očekává, že splní svůj závazek a ratifikují regionální dohodu o hospodářském partnerství do 1. října 2016.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC) a EU

SADC má 15 členů. Sedm z nich zahájilo jednání o dohodě o hospodářském partnerství s EU jako skupina SADC EPA, konkrétně Angola, Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Svazijsko a Jihoafrická republika. Jihoafrická republika se původně účastnila v pozorovatelské a podpůrné funkci, ale formálně se připojila k jednáním v roce 2007.

V centru dohody o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC EPA je Jihoafrická celní unie (SACU), jež je nejstarší celní unií na světě. Přistoupením k tomuto uskupení chtěly Mosambik a Angola posílit své již tak silné ekonomické a obchodní vztahy s unií SACU. Ostatních osm členských států SADC (Demokratická republika Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Seychely, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe) jsou členy jiných regionálních uskupení EPA.

Na konci roku 2007 se Botswana, Lesotho, Svazijsko, Mosambik a Namibie dohodly na uzavření prozatímní meziregionální dohody o hospodářském partnerství s EU. Tato prozatímní EPA obsahuje doložku, která umožňuje Angole a Jihoafrické republice, aby se k této dohodě rychle připojily, pokud si to budou přát. Angola si mezitím jako nejméně rozvinutá země zachovává bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU v rámci iniciativy „Vše kromě zbraní“ a obchod mezi EU a Jihoafrickou republikou upravuje dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci podepsaná v roce 1999.

Botswana, Lesotho, Svazijsko a Mosambik podepsaly prozatímní dohodu o hospodářském partnerství v červnu 2009. Ačkoli Namibie dohodu před více než devíti lety parafovala, nakonec se rozhodla ji nepodepsat.

Obě strany se dohodly, že budou pokračovat v jednáních o komplexní regionální EPA, jež by pokrývala služby, investice a pravidla týkající se obchodu. Země, které prozatímní EPA podepsaly, nakonec v roce 2010 pozastavily proces její ratifikace, dokud nebudou dokončena komplexní regionální jednání.

EU dne 15. července 2014 dokončila jednání se šesti státy skupiny Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) EPA, jimiž jsou Botswana, Lesotho, Namibie, Mosambik, Jihoafrická republika a Svazijsko. Angola se nakonec rozhodla dohodu neparafovat, ale může se k ní v budoucnu připojit na základě zvláštní doložky o přistoupení.

Regionální integrace a související potíže

SADC EPA je velmi rozmanitou skupinou. Šest zemí, které ji tvoří, má dohromady přibližně 100 milionů obyvatel, z nichž polovina žije v Jižní Africe. Jejich HDP činilo podle údajů Světové banky, které poskytla v roce 2014, 410 miliard EUR, z nichž 85 % vyprodukovala Jihoafrická republika.

Do skupiny patří dvě nejméně rozvinuté země (Lesotho a Mosambik) i jedna země BRICS (Jihoafrická republika), která s EU uzavřela dohodu o obchodu, rozvoji a spolupráci v roce 1999. Pokud by tato dohoda o hospodářském partnerství neexistovala, muselo by Svazijsko kvůli svému HDP přijmout status GSP a Botswana a Namibie by ze stejného důvodu získaly doložku nejvyšších výhod (DNV).

Pět států skupiny SADC EPA patří do Jihoafrické celní unie (SACU). Jedná se o nejstarší celní unii na světě, založenou v roce 1910. Má rovněž společný vnější celní tarif. Mosambik není členem SACU, ale má s touto unií dlouhodobé obchodní a investiční vztahy.

V roce 2013 bylo do EU ze států skupiny SADC EPA dovezeno zboží v hodnotě 31 miliard EU, přičemž do společenství SADC bylo vyvezeno zboží v hodnotě 33 miliard EUR. 23 % vývozu SADC do EU představuje ropa (z Angoly), 11 % diamanty (z Botswany), 12 % uhlí a dále se jedná o drahokamy, kovy a ryby (Namibie) a cukr (Svazijsko).

Usnesení EP o SADC EPA z roku 2009

V březnu roku 2009 odhlasoval Evropský parlament usnesení o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a státy SADC, v němž mimo jiné požadoval:

•  EPA v souladu s WTO

•  bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU

•  podporu pro stávající regionální integraci (Jihoafrickou celní unii, SACU)

•  postupné zrušení dotací EU na vývoz zemědělských produktů

•  pružnost EU ve věci vývozních daní, doložky nejvyšších výhod a ochrany rozvíjejících se průmyslových odvětví

•  jednodušší a zdokonalená pravidla původu podporující regionální kumulaci

•  zahrnutí kapitoly o rozvojové spolupráci s navýšenou a přiměřenou pomocí

•  význam dodržování úmluv MOP

•  sledování provádění dohody, jež by bylo koordinováno příslušným parlamentním výborem

Je nutné poznamenat, že dohoda nikdy nevstoupila v platnost, jelikož byla sice podepsána, ale nebyla ratifikována.

Klíčová ustanovení v dohodě o hospodářském partnerství

Ačkoli tato regionální obchodní dohoda zaměřená na rozvoj pokrývá v současné době pouze obchod se zbožím, rozvojovou spolupráci a obchod a ustanovení o udržitelném rozvoji, ponechává rovněž prostor pro vyjednání dalších ustanovení týkajících se služeb, duševního vlastnictví, veřejných zakázek a posílených zvláštních ustanovení o udržitelném rozvoji.

Asymetrický charakter dohody zavádí pro partnery SADC EPA „pozitivní diskriminaci“, jež jim zajišťuje bezcelní přístup na trh EU a vzájemně zároveň odstraňuje překážky „téměř veškerému obchodu“, zajišťuje soulad s WTO a podporuje regionální integraci, hospodářskou spolupráci a řádnou správu věcí veřejných. EU nabídne bezcelní a bezkvótový přístup pěti zemím SADC, což bude znamenat pokračování dosavadní praxe, jež však nebude narušeno změnou nařízení o přístupu na trh. Místo nabízení jednostranných preferencí budou nyní obchodní vztahy mezi zeměmi SADC EPA a EU založeny na smluvním ujednání. Podle ustanovení o postupném otevírání trhu liberalizují země SADC EPA během deseti let 86 % obchodu s EU (Mosambik 74 %) s výjimkou citlivých zemědělských produktů a produktů rybolovu.

Podpora regionální integrace

Dohodě o hospodářském partnerství se nejen podařilo zabránit rozbití nejstarší celní unie na světě prostřednictvím změny nařízení o přístupu na trh, ale místo toho Jihoafrickou celní unii posílila, neboť s ní harmonizovala Jihoafrickou republiku a přiblížila k ní Mosambik. Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi EU a Jihoafrickou republikou dříve de facto platila pro celou Jihoafrickou celní unii coby jeden právní subjekt. Její obchodní ustanovení budou nahrazena dohodou, která byla sjednána všemi zúčastněnými stranami. Dovozy z EU budou podléhat jedinému vnějšímu celnímu tarifu.

Dohoda o hospodářském partnerství rovněž regionální integraci posiluje různými jinými způsoby, včetně možností v oblasti pravidel původu (regionální kumulace), otevřenosti vůči tomu, aby se k EPA připojily i další státy SADC (Angola), a prostřednictvím institucionálního posilování SACU. Mechanismus urovnávání sporů v této dohodě vychází z ustanovení o mechanismu urovnávání sporů v dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci a bude platit pro všechny země SADC EPA. Kromě toho proces regionální integrace dále posílí společná ustanovení o řízení obchodu (jako jsou ochranná opatření) a společné subjekty rozhodování.

„Ustanovení o regionálních preferencích“ navíc vylučují možnost, aby země SADC EPA poskytovaly produktům pocházejícím z jiných zemí SADC EPA méně příznivé zacházení, než je poskytováno těm produktům, které jsou dováženy z EU.

Strany se zavazují k usnadnění regionálního obchodu posílením celní spolupráce a prováděním reforem, zejména prostřednictvím harmonizace a zjednodušení postupů a nařízení v regionu SADC, což usnadní tranzit a boj proti podvodům.

Podpora obchodu a rozvoje

Počítá se s několika ochrannými opatřeními: mnohostranná ochranná opatření, dvoustranná ochranná opatření, zemědělská ochranná opatření a doložka o dočasných ochranných opatřeních pro seznam produktů pocházejících z Botswany, Lesotha, Namibie a Svazijska (země BLNS), jež má za cíl zmírnit jakékoli případné negativní dopady na tyto země.

Jelikož po vstupu dohody o hospodářském partnerství v platnost již nebude dovoleno využívání dotací na vývoz zemědělských produktů, byl splněn další klíčový požadavek zemí SADC EPA.

Proces přidávání hodnoty bude dále podpořen postupným rušením celních tarifů u mezičlánků a vstupů, jako jsou hnojiva a stroje.

V případě služeb obsahuje EPA ustanovení o opětovném přezkoumání. Jednání o službách budou s omezeným počtem zemí SADC pokračovat. Ustanovení o opětovném přezkoumání je příležitostí k tomu, aby byla ustanovení o službách provedena v pozdější fázi, jako je tomu i u veřejných zakázek a práv duševního vlastnictví.

Součástí dohody je i důležitý protokol o zeměpisných označeních mezi Jihoafrickou republikou a EU, který byl klíčovým požadavkem EU. Celkem se protokol vztahuje na 105 jihoafrických produktů (z nichž 102 se týká vín) a 251 produktů. EU bude chránit jihoafrické názvy, např. Rooibos, a mnohé názvy vín, např. Stellenbosch a Paarl.

Podrobná kapitola o rozvojové spolupráci stanoví oblasti související s obchodem, které by mohly využívat finanční podpory EU. Na rozdíl od EPA s Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS), která počítá se značným finančním krytím, nebyl v této fázi učiněn žádný finanční závazek. Přesto se však v souvislosti s přípravou a prováděním EPA plánuje financování konkrétních programů patřících do národních a regionálních orientačních programů v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci a 11. Evropského rozvojového fondu.

Politický prostor

EU prokázala v dohodě o hospodářském partnerství flexibilitu, neboť umožnila státům SADC EPA, aby z její působnosti vyňaly stávající vývozní cla a aby za výjimečných okolností uplatňovaly v případě konkrétních příjmových potřeb nové vývozní daně, a to s cílem podporovat rozvíjející se průmyslová odvětví nebo chránit životní prostředí. Více prostoru je obecně poskytováno zemím BLNS, dohoda však dává i některé omezené příležitosti Jihoafrické republice u omezeného počtu produktů (8), bude-li schopna poskytnout odůvodnění v oblasti potřeb průmyslového rozvoje na maximální dobu 12 let. Znění dohody zemím SADC umožňuje těžit ze surovin.

Do dohody byla také zahrnuta doložka nejvyšších výhod, která však automaticky nerozšíří preference na EU. Tato rozšíření budou muset být nejdříve posouzena a vztahovala by se pouze na dohody s významnými obchodními zeměmi. Doložka nejvyšších výhod se vztahuje pouze na celní sazby a poplatky, pravidla původu do její působnosti zahrnuta nejsou.

Jak již bylo popsáno, počítá se s mnohými ochrannými opatřeními, rovněž za účelem ochrany rozvíjejících se průmyslových odvětví. Země SADC měly navíc možnost vyloučit z liberalizace citlivé produkty.

Úcta k hodnotám a sledování provádění dohody

Dohoda obsahuje doložku o neplnění (čl. 110 odst. 2), která poskytuje základ pro přijetí „vhodných opatření“ podle stávající dohody z Cotonou, pokud některá ze smluvních stran neplní své povinnosti týkající se dodržování základních zásad obsažených v článku 2 dohody. Jedním z takovýchto opatření je pozastavení obchodních výhod, ačkoli bude považováno za krajní prostředek.

První část dohody o hospodářském partnerství je věnována udržitelnému rozvoji, což podtrhuje význam těchto ustanovení. Smluvní strany opětovně potvrzují své povinnosti podle mezinárodního práva, včetně úmluv MOP, a zavazují se, že se neodchýlí od svého environmentálního a pracovního práva. EPA rovněž zavádí postup konzultace pro veškeré záležitosti z environmentální či pracovněprávní oblasti. Dialog o těchto otázkách může zahrnovat příslušné orgány a zúčastněné strany. Dohoda stanoví komplexní seznam oblastí, ve kterých budou partneři spolupracovat za účelem podpory udržitelného rozvoje.

Zpravodaj se domnívá, že je důležité, aby byla v dohodě posílena ustanovení o sledování. V článku 4 se smluvní strany zavazují, že budou průběžně sledovat plnění dohody a její dopad „v rámci příslušných participačních procesů“ s cílem zajistit dosažení „co největších přínosů ... pro lidi“. Každých pět let také proběhne přezkum dohody (článek 116). Praktické nástroje pro toto sledování je však třeba posílit. Dokud nebude ustaven výše uvedený dialog o udržitelném rozvoji a příslušné participační procesy pro sledování dohody, mohou být pociťovány důsledky toho, že chybí smíšený parlamentní výbor a smíšený poradní výbor (které existují v EPA s Cariforem, ale nejsou zahrnuty do znění dohody SADC EPA), nebude-li možné využít existující struktury (regionální schůze Smíšeného parlamentního shromáždění, parlamentní výbor EU-Jihoafrická republika atd.). Tato opomenutí jsou politováníhodná a k odstranění tohoto nedostatku bude třeba nalézt pragmatická řešení.

Závěr

Zpravodaj doporučuje, aby byl dohodě o hospodářském partnerství mezi SADC a EU udělen souhlas. Tato EPA má potenciál přinést zásadní pozitivní změny, přispět k udržitelnému hospodářskému růstu a prohloubit obchod a integraci uvnitř regionu.

Dohoda o obchodu a partnerství však může tvořit pouze malou část větší strategie. Státy SADC by měly uplatňovat domácí politiky podporující obchod a rozvoj a provádět strukturální reformy. Dalším prvkem rovnice je regulační rámec přitahující investice. Tyto země by rovněž měly zvážit budoucí využití potenciálu EPA, pokud jde o překročení obchodu se zbožím a zaměření se rovněž na služby. EU by měla poskytovat podporu v oblasti budování kapacit a pomoci související s obchodem. Bude nutné, aby EP provádění dohody sledoval a v případě potřeby vznášel připomínky. Je rovněž zapotřebí ustanovit vhodné struktury sledování, aby byl dopad dohody maximalizován.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (12.7.2016)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé

(10107/2016 – C8‑0243/2016 – 2016/0005(NLE))

Navrhovatel: Pedro Silva Pereira

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohody o hospodářském partnerství (dohody EPA), tedy partnerství v oblasti obchodu a rozvojové spolupráce mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a Evropskou unií, jsou zaměřeny na podporu obchodu, regionální integrace, postupné začleňování států AKT do světového hospodářství, a zároveň posilování jejich udržitelného rozvoje.

Dne 15. července 2014 uzavřela EU jednání o dohodě EPA týkající se výlučně obchodování se zbožím se šesti z patnácti členů Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC): Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Svazijsko (BLMNS) a Jihoafrická republika. Partnerské státy SADC EPA představují rozmanitou skupinu – od nejméně rozvinutých zemí až po země s vyššími středními příjmy. EU je jejich největším regionálním obchodním partnerem. Pro země BLMNS bude dohoda EPA zárukou jednotného přístupového režimu: bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU. V případě Jihoafrické republiky nahradí dohoda EPA příslušná ustanovení dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci (TDCA) a poskytne další přístup na trh. Dohoda EPA umožňuje případné pozdější přistoupení Angoly, která je rovněž jednou z nejméně rozvinutých zemí zapojených do jednání.

Dohoda EPA SADC se vyznačuje několika prvky zaměřenými na rozvoj. Její nevyvážená povaha umožňuje státům Dohody EPA chránit citlivá odvětví před evropskými konkurenty. Země Dohody EPA si zachovají určitý politický prostor prostřednictvím několika záruk, aby mohly chránit svůj domácí průmysl, zemědělské trhy a zajistit bezpečnost potravin. Využití subvencí na vývoz zemědělských produktů bylo zrušeno a neexistuje žádná doložka o zachování stavu v případě produktů, které nepodléhají liberalizaci. Kromě toho se zpružnila pravidla původu a ve výjimečných případech mohou být uplatněny vývozní daně. Během jejího provádění bude důležité pozorně sledovat skutečný vývoj a rychle v rámci orgánů Dohody EPA reagovat, pokud by takové obtíže nastaly.

Kromě toho je v ustanoveních o rozvojové spolupráci oblast kapacit spolu s dalšími oblastmi souvisejícími s obchodem zařazena mezi oblasti, které by mohly využívat finanční podporu EU. Budou zapotřebí odpovídající zdroje na provádění Dohody a kromě Evropského rozvojového fondu a Pomoci na podporu obchodu budou státy SADC možná potřebovat další zdroje na pokrytí nákladů na přizpůsobení spojené s Dohodou, jako je pokles příjmů. Zpravodaj se domnívá, že myšlenka vytvořit fond dohody EPA vyžaduje hlubší přepracování a že harmonogram liberalizace závazků států dohody SADC by měl být v souladu s kalendářem rozvojové pomoci. Kromě toho je třeba podpory EU v oblasti fiskálních reforem a řádné správy v daňových záležitostech.

Tato Dohoda EPA obsahuje kapitolu věnovanou obchodu a udržitelnému rozvoji, která potvrzuje dodržování mezinárodně uznávaných norem jejich smluvními stranami, jakož i jejich odhodlání prosazovat právní předpisy v oblasti práce a životního prostředí. Do konzultačního postupu o otázkách udržitelného rozvoje mohou být zapojeny příslušné orgány a zúčastněné strany. Zpravodaj však vyjadřuje znepokojení, pokud jde o omezení zapojení občanské společnosti během jednání a zdůrazňuje, že zapojení občanské společnosti ve fázi provádění by mělo být důrazně podporováno.

Bohužel Dohoda EPA SADC neobsahuje samostatnou doložku o lidských právech, ale odkazuje na Dohodu z Cotonou, podle níž mohou smluvní strany přijmout „vhodná opatření“ v případě závažného porušování lidských práv. V této souvislosti je důležité zajistit, aby účinnost doložek o propojení jak v této, tak i v jiných Dohodách EPA neskončily po skončení platnosti Dohody z Cotonou v roce 2020.

Dohoda EPA SADC byla navržena tak, aby byla kompatibilní s fungováním Jihoafrické celní unie (SACU). Zpravodaj se domnívá, že tato Dohoda EPA může představovat základní stavební kámen pro další regionální integraci, existují-li nezbytná následná opatření, zejména pokud jde o podporu technické kapacity, například v oblasti pravidel původu a usnadnění obchodu.

Přirozeně, klíčem k plnému využívání výhod nových příležitostí přístupu na trh je však skutečné provádění. Proto bude důležité zajistit, aby byly plánované struktury a mechanismy zavedeny, jakož i zajistit transparentnost jejich fungování. Rovněž bude důležité podporovat úzké obchodní vazby mezi podniky, zejména za účelem podpory afrického soukromého sektoru. Zpravodaj upozorňuje na skutečnost, že je třeba, aby Dohoda EPA SADC byla monitorována účinným způsobem, a zdůrazňuje, že navazování partnerství s občanskou společností je nutností. V tomto ohledu bude důležité vyčlenit zdroje na podporu účasti občanské společnosti na monitorování. Podstatný význam bude mít monitorování přínosu Dohody EPA k udržitelnému a spravedlivému obchodu a v konečném důsledku k udržitelnému rozvoji a snižování chudoby.

Zpravodaj dále vyzývá Smíšenou radu, aby předložila zprávy o pokroku, jež by měly být projednávány v Evropském parlamentu, v afrických parlamentech a ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU, s cílem posoudit přínos tohoto partnerství pro udržitelný rozvoj.

Na závěr by chtěl zpravodaj vyjádřit názor, že flexibility a záruky, které jsou součástí dohody, zejména v souvislosti s obchodem a trvale udržitelným rozvojem, mohou pomoci při dosahování vzájemně výhodné dohody, jejímž cílem je rozvoj, a která tak zaručuje soudržnost politik v zájmu rozvoje za předpokladu, že je zabezpečeno účinné provádění a monitorování.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy EPA SADC na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé

Referenční údaje

10107/2016 – C8-0243/2016 – COM(2016)00182016/0005(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

7.7.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Pedro Silva Pereira

28.4.2016

Projednání ve výboru

23.5.2016

20.6.2016

 

 

Datum přijetí

12.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

6

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Petras Auštrevičius


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé

Referenční údaje

10107/2016 – C8-0243/2016 – COM(2016)00182016/0005(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

29.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

7.7.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

7.7.2016

ENVI

7.7.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

17.2.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Alexander Graf Lambsdorff

15.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

24.5.2016

15.6.2016

 

 

Datum přijetí

14.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

10

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Právní upozornění