Διαδικασία : 2015/2351(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0250/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0250/2016

Συζήτηση :

PV 27/10/2016 - 4
CRE 27/10/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2016 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0426

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 843kWORD 313k
28.7.2016
PE 575.158v02-00 A8-0250/2016

σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015

2015/2351(INI)

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Andrea Bocskor

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015

2015/2351(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τα άρθρα του 14, 15, 21, 24 και 32,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2016-2018(2) και το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 σχετικά με πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2014-2015(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(7),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και τη μη διακριτικής μεταχείρισης μέσω της εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)» (COM(2015)0429) και τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύουν την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλους «Αποτελέσματα της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της νεολαίας με ιδιαίτερη έμφαση στον δεύτερο κύκλο (2013-2015)» (SWD(2015)0168) και «Η κατάσταση των νέων στην ΕΕ» (SWD(2015)0169),

  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2015 με τίτλο «Σχέδιο κοινής έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2015, σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) - Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» (COM(2015)0408),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012(9) και της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – επένδυση και ενδυνάμωση(10),

  έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια(13),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(14),

  έχοντας υπόψη τη σκιώδη έκθεση για την πολιτική νεολαίας που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας,

  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0250/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εφαρμογή, στην εποπτεία και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών νεολαίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι θα πρέπει να βοηθηθούν ώστε να μπορέσουν να λύσουν τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα και τις προκλήσεις που θα αντικρύσουν στο μέλλον, μέσα από πιο κατάλληλες, αποτελεσματικές και καλύτερα συντονισμένες πολιτικές νεολαίας και μέσα από μια στοχοθετημένη χρήση οικονομικών, απασχολησιακών και κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η ενσωμάτωση της πολιτικής για τη νεολαία, η διατομεακή συνεργασία, η κοινωνική διάσταση εντός της ΕΕ και η συνέργια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών όπως εκείνες που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία και την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χάραξη τόσο της τρέχουσας όσο και της μελλοντικής πολιτικής θα καλύψει αποτελεσματικά την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων, που έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά οικονομικά, απασχολησιακά και κοινωνικά προβλήματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε σχέση με αυτό η συμμετοχή των οργανώσεων νέων στη χάραξη πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας··

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της νεολαίας εφαρμόζεται η ανοικτή μέθοδος συντονισμού, η οποία είναι εμπνευσμένη από την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους που τέθηκαν για το πρόγραμμα Erasmus+ συνολικά είναι η συμβολή στην επίτευξη του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)· λαμβάνοντας υπόψη, σε σχέση με τα παραπάνω, ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση οργανώσεων νέων σε επιχορηγήσεις έργων στο πλαίσιο του ανανεωμένου προγράμματος Erasmus+ καθώς και η εξάλειψη των φραγμών για την επιλεξιμότητα μικρών έργων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) έχει οκτώ βασικούς τομείς δράσης όπου θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες - εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα, υγεία και ευζωία, συμμετοχή, εθελοντικές δραστηριότητες, κοινωνική ένταξη, νεολαία και κόσμος, δημιουργικότητα και πολιτισμός·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρίτος και τελευταίος τριετής κύκλος της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) θα δώσει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη όλων των νέων, ιδίως όσων ξεκινούν από μειονεκτική θέση, στην αύξηση της συμμετοχής τους στο δημοκρατικό και δημόσιο βίο και στη διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010-2018) δίνει έμφαση στην ανάγκη για διαρκή διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, των νέων και των οργανώσεων νεολαίας· επισημαίνει ωστόσο ότι το 57 % των οργανώσεων νέων στην ΕΕ θεωρεί ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες των νέων στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών για τους νέους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τους νέους πρέπει να βασίζεται στα δικαιώματά τους και να στηρίζει την ανάπτυξη όλων των νέων, διασφαλίζοντας τον σεβασμό στα δικαιώματα των νέων και την αξιοποίηση του δυναμικού τους, ενώ θα αποτρέπεται ο στιγματισμός συγκεκριμένων ομάδων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίζεται ότι οι νέοι στρατεύονται πολιτικά με διάφορους τρόπους, ωστόσο η συμμετοχή τους στις εκλογές μειώνεται·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ποιοτική –τυπική και μη τυπική– εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς οι σημερινοί ευρωπαίοι νέοι αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη, ασταθείς θέσεις εργασίας και αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα δε οι ανειδίκευτοι νέοι, οι νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ/NEETs), και όσοι έχουν ειδικές ανάγκες, προέρχονται από μειονεκτικά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα όπως είναι οι εθνοτικές μειονότητες, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο, που έχουν περισσότερες πιθανότητες να μείνουν άνεργοι και να περιθωριοποιηθούν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής στις αγορές εργασίας μεταξύ των νέων γυναικών –ιδίως μετά την άδεια μητρότητας και προκειμένου για μητέρες μόνες– και των νεαρών μεταναστών, όσων εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, των ανειδίκευτων, των νέων με αναπηρία και όλων των νέων που κινδυνεύουν από διακρίσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απένταξης, της περθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην ενίσχυση της εκ μέρους τους συναίσθησης της σημασίας των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ότι η υιοθέτηση διαπολιτισμικών και διαθρησκευτικών προσεγγίσεων έχει καίρια σημασία για την εξασφάλιση αμοιβαίου σεβασμού και την ένταξη των νέων στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή και για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της μισαλλοδοξίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού και τη συμβολή του στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων νέων, ιδιαίτερα των προσφύγων και των μεταναστών, δεδομένου ότι βοηθά στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι είναι το μέλλον και πρέπει να θεωρούνται ως ένας πόρος με τεράστιες δυνατότητες για το μέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να ενσωματωθεί μία διάσταση φύλου στις πολιτικές για τη νεολαία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια, σε όλα τα στάδια της πολιτικής διεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτική για τη νεολαία πρέπει να περιληφθούν ειδικά μέτρα για θέματα φύλου τα οποία θα αφορούν ζητήματα όπως την καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, την εκπαίδευση για την σεξουαλικότητα και για τις σχέσεις, καθώς και την εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα των φύλων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για τη νεολαία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις ανάγκες των νέων που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία ή προβλήματα διανοητικής υγείας καθώς και των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ/LGBTI·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική κινητικότητα πρέπει να είναι κεντρικές προτεραιότητες της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία και πρέπει επομένως να στοχεύουν στους νέους από ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι νέοι που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, οι νέοι από απομονωμένες αγροτικές περιοχές ή από περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως οι εθνοτικές μειονότητες ή οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο·

Γενικές συστάσεις

1.  χαιρετίζει την «Έκθεση για τη Νεολαία» της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, η οποία βασίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018), και η οποία περιλαμβάνει τα κύρια αποτελέσματα του τελευταίου τριετούς κύκλου της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και προτείνει προτεραιότητες για τον επόμενο κύκλο (COM(2015)0429)· συνιστά στις ενωσιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν ότι θα προβάλλονται, θα εφαρμόζονται και θα συντονίζονται δεόντως τα διάφορα προγράμματα ενωσιακού επιπέδου που αφορούν τις πολιτικές για τη νεολαία, για να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες ενόψει των επερχόμενων κοινωνικών και εκπαιδευτικών προκλήσεων·

2.  θεωρεί την ανοικτή μέθοδο συντονισμού κατάλληλο μεν αλλά ανεπαρκές μέσο για τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τη νεολαία και ότι πρέπει να συμπληρωθεί μα άλλα μέτρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που αφορούν τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν στον προσδιορισμό σαφών δεικτών και κριτηρίων για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της σημειούμενης προόδου·

3.  τονίζει ότι η ένταξη των νέων με αναπηρία στην απασχόληση είναι αναγκαία για να μπορούν να έχουν μιαν ανεξάρτητη ζωή και να είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην κοινωνία με ενεργό συμμετοχή και γνήσια συμβολή·

4.  τονίζει τη σημασία του διαρθρωμένου διαλόγου ως μέσου για τη συμμετοχή των νέων, τόσο εκείνων που συμμετέχουν σε οργανώσεις νεολαίας όσο και εκείνων που δεν συμμετέχουν· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη να αυξηθεί και να βελτιωθεί η εμβέλεια, η προβολή και η ποιότητα αυτής της διαδικασίας, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά· ζητεί να ενισχυθεί ο διαρθρωμένος διάλογος ως ποιοτικό εργαλείο συμμετοχής για τους νέους στο επόμενο πλαίσιο συνεργασίας για τη νεολαία·

5.  σημειώνει τον αντίκτυπο του δεύτερου κύκλου της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (2013-2015) τονίζοντας τη σημασία μιας ευπροσάρμοστης προσέγγισης στην πολιτική για τη νεολαία, με διατομεακή και πολυεπίπεδη συμμετοχή· εκφράζει ικανοποίηση για τον διαρθρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις νεολαίας στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν για τους νέους την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στην απασχόληση· υπενθυμίζει τους οκτώ τομείς δράσης που προωθούνται από τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία·

6.  τονίζει τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, έχοντας υπόψη την ανησυχητικά υψηλή ανεργία των νέων της ΕΕ και τα υψηλά και κυμαινόμενα ποσοστά ΕΑΕΚ/NEETs, καθώς και τα ζητήματα της φτώχειας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού τους· τονίζει ότι ο επόμενος κύκλος (2016-2018) θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των δύο στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, με εντοπισμό και αντιμετώπιση των αιτίων της ανεργίας των νέων, όπως της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, σε περιόδους άσκησης, μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης στις δεξιότητες που να αντικατοπτρίζουν ευκαιρίες, ανάγκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας, και με διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, από την πλευρά των μέτρων που διασφαλίζουν τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της πολιτικής για την απασχόληση και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· επισημαίνει ότι οι παράγοντες της αγοράς εργασίας πρέπει να υποστηριχθούν στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέοι, το αργότερο τέσσερις μήνες αφού ολοκληρώσουν το σχολείο, θα έχουν ενταχθεί είτε σε θέση απασχόλησης, είτε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής (επανα)κατάρτισης·

7.  τονίζει ότι η έμπρακτη εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία πρέπει να συνδεθεί στενά με την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", και ειδικότερα με τους στόχους της απασχόλησης του 75% του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών και του απεγκλωβισμού όσο το δυνατόν περισσότερων νέων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· διαπιστώνει ότι παρόλο που σημειώθηκε μείωση σε ορισμένα κράτη μέλη από το 2013, εξακολουθεί να υπάρχει πραγματική ανησυχία για το ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να ανέρχεται σχεδόν στο διπλάσιο του γενικού ποσοστού ανεργίας, με 8 περίπου εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να συνεχίζουν να είναι άνεργοι· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, πως είναι σημαντικό να αντιμετωπισθούν οι γεωγραφικές αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας, τόσο εντός όσο και μεταξύ κρατών μελών, μέσω αλλαγών στην ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES), προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή·

8.  τονίζει ότι είναι σημαντικό ο επόμενος κύκλος της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία να περιλαμβάνει στους στόχους του τους νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και να διασφαλίζει την ίση μεταχείρισή τους χωρίς διακρίσεις, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και την κοινωνική τους ένταξη, βοηθώντας τους έτσι να οικοδομήσουν την ταυτότητά τους στις χώρες υποδοχής και να αξιοποιήσουν πλήρως τα ταλέντα τους και τις δυνατότητές τους, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και η απογοήτευσή τους·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων και τους κινδύνους που συνεπάγεται για ορισμένα κράτη μέλη και ιδίως για όσα αντιμετωπίζουν προβλήματα και βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής και από όπου όλο και περισσότεροι νέοι επιστήμονες, υπό το βάρος της τεράστιας ανεργίας μεταναστεύουν, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να χάνουν τα πιο σημαντικά και παραγωγικά τμήματα εργατικού δυναμικού·

10.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την επικοινωνία με τους νέους και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να τις αξιοποιήσουν ώστε να ενισχύσουν το διάλογο με τους νέους και την ικανότητα αυτών των τελευταίων να συμμετέχουν στην κοινωνία·

11.  τονίζει τη σημασία που έχει να συμμετέχουν νέοι και οργανώσεις νέων στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και στο σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου συνεργασίας της ΕΕ για τη νεολαία μετά το 2018·

12.  συνιστά στα κράτη μέλη και στην ΕΕ να προβούν σε μια μία εκτίμηση αντικτύπου για τις πολιτικές που απευθύνονται στους νέους·

13.  θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων, οι δραστηριότητες αλληλοδιδαχής και οι αξιολογήσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία για μια διατομεακή συνεργασία υπέρ των νέων, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα· τονίζει τη σημασία που έχει να διαχυθούν τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους·

14.  τονίζει τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, ιδίως μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών της ΕΕ που επηρεάζουν τους νέους (παρούσες και μελλοντικές στρατηγικές της ΕΕ για τη νεολαία, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την υγεία, την απασχόληση κ.λπ.)·

15.  τονίζει τη σημασία και την ανάγκη ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης στρατηγικών και πρωτοβουλιών για την αποτροπή της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία·

16.  τονίζει τη σημασία της ποιοτικής συνεργασίας που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών ή των νέων, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ οικογενειών, θρησκευτικών κοινοτήτων και σχολείων, τοπικών κοινοτήτων, εργαζόμενων νέων και τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, για την καθοδήγηση και υποστήριξη των νέων με σκοπό την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο θα μεγαλώνουν και θα μαθαίνουν·

17.  συνιστά τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πεδίο της πολιτικής για τη νεολαία, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου οι αυτές διαθέτουν αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο πεδίο·

18.  τονίζει τη σημασία της προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής για την αποτροπή ασθενειών και θεωρεί αναγκαίο να παρέχεται στους νέους ορθή πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με σοβαρά προβλήματα διανοητικής υγείας όπως η κατανάλωση καπνού, αλκοόλ και ναρκωτικών και η εξάρτηση από αυτά·

19.  υπενθυμίζει την αξία που έχει να ενταχθεί η διαγενεακή διάσταση στις πολιτικές για τους νέους και την ανάγκη να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ διαφορετικών γενεών·

20.  τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της φτώχειας μεταξύ των νέων που προέρχονται από ασθενή κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, των νέων με άνεργους γονείς και των νέων που δεν μπόρεσαν να εξέλθουν από τον κοινωνικο-οικονομικό κύκλο της οικογένειάς τους·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν αποτελεσματική εκπαίδευση στην εθνική γλώσσα, σε συμφωνία με τις αρχές της πολυγλωσσίας και της μη διακριτικής μεταχείρισης, και βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών αρχών, και να αυξήσουν τη στήριξη προς εκπαιδευτικά ιδρύματα που διδάσκουν στη μητρική γλώσσα εθνικών ή γλωσσικών μειονοτήτων·

22.  υπενθυμίζει τον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" βάσει του οποίου το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10 %· τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ως παράγων που συμβάλλει στην ανεργία, με διάλογο ανάμεσα στον εκπαιδευτικό τομέα, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και τους κοινωνικούς εταίρους, εντοπισμό των ελλείψεων στα σχολικά συστήματα και στην κοινωνία, με υποστήριξη των μαθητών στην αναζήτηση των δικών τους μεθόδων εκμάθησης, με εφαρμογή κατάλληλων και ελκυστικών προγραμμάτων διδασκαλίας, με δημιουργία ενός ισχυρού και ανεπτυγμένου εξατομικευμένου συστήματος καθοδήγησης με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παροχής συμβουλών και προσανατολισμού για όλους τους μαθητές, ιδίως στις πρώτες ενδείξεις εγκατάλειψης του σχολείου, με κατάλληλη ενημέρωση των μαθητών για τις μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τις σταδιοδρομίες, συμπεριλαμβανομένου προφίλ τεχνικών και βιοτεχνικών ειδικοτήτων, με παροχή εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), καθώς και εναλλασσόμενης κατάρτισης, με την διασφάλιση ποιοτικών περιόδων μαθητείας, πρακτικής και άσκησης, και με την προσφορά μιας δεύτερης ευκαιρίας στους μαθητές υπό τη μορφή επαγγελματικής κατάρτισης·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να εκδίδουν εκθέσεις που θα βασίζονται στις γνώσεις και στα στοιχεία που διαθέτουν για την κοινωνική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των νέων και να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια εθνικά σχέδια δράσης·

24.  τονίζει ότι η προώθηση περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας μεταξύ των φύλων και της αλληλεγγύης για όλους τους νέους, καθώς και η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων μεταξύ των νέων, ειδικότερα λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ή αναπηρίας, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία·

25.  σημειώνει ότι οι πολιτικές και οι εθνικές στρατηγικές για τους νέους πρέπει να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους νέους και για τους νέους·

26.  επιδοκιμάζει ιδιαιτέρως τη χρησιμότητα που έχει το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010 - 2018), καθώς βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανοίγει και αναπτύσσει ευκαιρίες και οφέλη από το ευρωπαϊκό σχέδιο ένταξης των νέων, καλεί δε κατόπιν τούτων την Επιτροπή να παρατείνει και να αναπτύξει περαιτέρω το πλαίσιο για το διάστημα μετά το 2018·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις αναγκαίες εκπαιδευτικές δομές για την ένταξη των νεαρών προσφύγων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα του κράτους από το οποίο θα έχουν λάβει άσυλο, να ολοκληρώσουν την αρχική τους κατάρτιση ή να ενημερώσουν τις ήδη αποκτημένες δεξιότητές τους, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην ευρωπαϊκή κοινωνία·

28.  ζητεί τη λήψη στοχοθετημένων μέτρων για όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, χρειάζονται καθοδήγηση, κατάρτιση και εκπαίδευση και για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος στην αρχική εκπαίδευση το οποίο θα εντοπίζει όσους κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο πρόωρα ή να μείνουν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης, ώστε να τύχουν βοήθειας από νεαρή ηλικία και να γλιτώσουν από αυτό το μειονέκτημα·

29.  προτείνει στα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της αρχής της «διαγενεακής αλληλεγγύης» στο πλαίσιο των προνοιακών πολιτικών και να λάβουν υπόψη την επίπτωση που αυτές έχουν ή θα έχουν στους νέους·

30.  χαιρετίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να προωθούν περισσότερο τις γνώσεις και τη γνώση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και αποδίδει ως προς τούτο ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία μεταξύ των φορέων της τυπικής και της άτυπης/μη τυπικής εκπαίδευσης, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο μιας διαρκούς στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη συμμετοχή ανεξάρτητων φορέων σε τοπικό επίπεδο και να βελτιώσουν την εναρμόνιση μεταξύ των υφιστάμενων διαδικασιών στο πλαίσιο της στρατηγικής μετά το 2018 (π.χ. μέσω της σε ευρωπαϊκή κλίμακα συμμετοχής σε επιτροπές βοήθειας προς τους νέους κ.λπ.), κατά τρόπο ώστε να παραμείνει χρήσιμη η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη εφοδιασμού των νέων με στέρεη γνώση και κατανόηση της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της μάθησης σχετικά με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και τη διακυβέρνηση της ΕΕ και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε έναν κρίσιμο προβληματισμό σχετικά με την ΕΕ και να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να προωθήσουν μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση με στόχο να προετοιμάσουν τους μαθητές να ζήσουν και να εργαστούν σε μία όλο και πιο σύνθετη και ολοκληρωμένη Ένωση που μπορούν και αναμένεται να διαμορφώσουν οι ίδιοι·

Απασχόληση και εκπαίδευση

33.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά πλαίσια που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για να προωθήσουν τις κατάλληλες επενδύσεις στους νέους και στη δημιουργία ποιοτικών και ασφαλών θέσεων εργασίας· εμμένει στην καθιέρωση συστημάτων κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα που βελτιώνουν τις δεξιότητες και ικανότητες των νέων, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση, αναπτύσσοντας την περιέργειά τους και το ενδιαφέρον τους για άλλους τρόπους εκμάθησης καθώς και για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία· συνιστά θερμά την αναγνώριση και αξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύονται με την κινητικότητα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι έχουν καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με όλα τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες από όπου μπορούν να αντλήσουν οφέλη·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το πρόγραμμα Erasmus +, και ιδιαίτερα το σκέλος της μαθητείας, ενισχύοντας και καλλιεργώντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες διασυνοριακής εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας και κινητικότητας στην εργασία μεταξύ των νέων και παρέχοντάς τους δεξιότητες και ικανότητες για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών γνώσεων, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και τις πιθανότητές τους να συμμετάσχουν τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία, ανεξάρτητα από τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τις δεξιότητές ή το επίπεδο εκπαίδευσής τους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα τα ευκταία επίπεδα κινητικότητας των μαθητευόμενων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία να αναζητήσουν λύσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υφίστανται ακόμα ως προς την κινητικότητα των μαθητευομένων· τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των νέων στα σχέδια κινητικότητας τους, δεδομένης της ηλικίας και της συχνά ασταθούς τους οικονομικής κατάστασης, μεταξύ άλλων και με την άρση ορισμένων έμμεσων περιορισμών στην κινητικότητα, όπως δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαμονή και τη μεταφορά τους·

35.  ζητεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες των σπουδαστών στο πλαίσιο της ΕΕΚ να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να προωθείται η καλύτερη κατανόηση των εργασιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών άλλων κρατών μελών, για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης του κόστους ταξιδιού, σε περίπτωση που κάποιος εξακολουθεί να διαμένει στη χώρα κατοικίας του· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα στην κατάρτιση είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα για την είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά και στην κατανόηση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και στη συμμετοχή σ' αυτό μέσω των άμεσων εμπειριών· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της μαθητείας και της επαγγελματικής κατάρτισης· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από την τρέχουσα μεταρρύθμιση του δικτύου EURES για την υποστήριξη της κινητικότητας του νεανικού εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε θέσεις μαθητείας·

36.  τονίζει τη σημασία της διδασκαλίας και της μάθησης γενικών βασικών δεξιοτήτων, όπως τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT), μαθηματικά, κριτική σκέψη, ξένες γλώσσες, κινητικότητα κ.λπ., οι οποίες επιτρέπουν στους νέους να προσαρμοστούν εύκολα στο μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση στον τομέα ΤΠΕ, προκειμένου όλοι οι νέοι να εφοδιαστούν με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας, π.χ. με την ανακατανομή πιστώσεων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

38.  επαναλαμβάνει ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT) έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων, και αναγνωρίζει το δυναμικό τους για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των νέων μέσα από τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται μεταξύ τους σε απάντηση στις κοινωνικές ανησυχίες, καθώς και μέσα από τη δυνατότητα να επικοινωνούν παρά τα εμπόδια γεωγραφικής, κοινωνικής, θρησκευτικής, και οικονομικής φύσης ή διαφοράς φύλων· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε όλοι οι νέοι να είναι καλά εξοπλισμένοι με τις τελευταίες δεξιότητες και ικανότητες στις ΤΠΕ·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τα προγράμματα για τη νεολαία και την εκπαίδευση που ενισχύουν και διευκολύνουν την είσοδο νέων γυναικών και κοριτσιών σε τομείς που παραδοσιακά ανδροκρατούνται και όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, όπως η επιχειρηματικότητα, οι ΤΠΕ και η επιστήμη, η τεχνολογία, ο τομέας της μηχανικής και τα μαθηματικά (STEM)·

40.  επαναλαμβάνει τις τεράστιες δυνατότητες συνέργιας ανάμεσα στους τομείς των STEM ( ΕΤΜΜ : Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) και των ΤΠΕ και στα πεδία των τεχνών και του σχεδιασμού, καθώς και των δημιουργικών βιομηχανιών, που μετατρέπουν τους STEM σε STEΑM ( ΕΤΜΤΜ : Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά), και υπογραμμίζει τις δυνατότητες της συνέργειας αυτής να φέρει περισσότερους νέους, ιδίως γυναίκες και κορίτσια, σε τομείς STEM·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν εκπαίδευση και σταδιοδρομίες σε τομείς όπου έως τώρα υποεκπροσωπούνται, όπως οι τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) και των τεχνολογιών πληροφορίας (IT)·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί μέριμνα ώστε οι νέοι να έχουν την ευκαιρία να αποκτούν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις και κατανόηση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να εργαστούν, να μάθουν και να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη κοινωνία·

43.  επισημαίνει ότι ακόμη και όταν οι νέοι ξεπερνούν το πρόβλημα να βρουν εργασία, δεν εξασφαλίζουν αναγκαστικά και τα μέσα διαβίωσης πάνω από το όριο της φτώχειας σε πολλά κράτη μέλη·

44.  ζητεί να συνεχιστεί η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)· ζητεί να γίνουν περαιτέρω αναπροσαρμογές στις κανονιστικές ρυθμίσεις και να προταθούν πόροι για να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα εμπόδια υλοποίησης μέχρι το τέλος του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου·

45.  ζητεί να βελτιωθεί ο συντονισμός σε όλα τα επίπεδα μεταξύ, αφενός, της εκπαίδευσης και των προγραμμάτων διδασκαλίας και, αφετέρου, των αναγκών των μεταβαλλόμενων αγορών εργασίας· ζητεί, για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λόγω των συνεχιζομένων ανισοτήτων μεταξύ αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, να πραγματοποιηθούν, σε όλα τα ιδρύματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ένωσης, εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και αναβάθμισης των προγραμμάτων κινητικότητας· υπογραμμίζει όμως ότι θα πρέπει να διαφυλάσσεται η αξία της γνώσης, να προωθείται η ολοκληρωμένη μόρφωση και η στέρεη επιστημονική γνώση· Ενθαρρύνει την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εξοπλίζουν τους νέους με τις αναγκαίες δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα· ζητεί, επ’ αυτού, μια στενότερη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ιδίως μικρών και μεσαίων, και υπηρεσιών απασχόλησης· προτείνει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές τα κράτη μέλη μεταξύ τους σε αυτό το πλαίσιο·

46.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς είναι ουσιαστικής σημασίας, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ενταγμένοι και ενδυναμωμένοι να παίρνουν αποφάσεις οι ίδιοι για την εκπαίδευσή τους· επισημαίνει ότι οι μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς προσόντα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις κοινωνίες μας - και η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου είναι ένας από τους κύριους στόχους μας - διότι οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό· επισημαίνει ότι εκτός από την αναπροσαρμογή των συστημάτων κατάρτισης, πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα για εκείνους που βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση· υπενθυμίζει ότι οι περίοδοι άσκησης και οι θέσεις μαθητείας πρέπει να οδηγούν στην απασχόληση και ότι οι συνθήκες εργασίας και τα καθήκοντα που ανατίθενται στους ασκούμενους πρέπει να τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πρακτική εμπειρία και τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, θεμελιώδους σημασίας είναι η συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχετικού μίγματος πολιτικής·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία, μεταξύ άλλων και με τη διασφάλιση ποιοτικών περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, παρέχοντας σαφώς καθορισμένα δικαιώματα στους νέους τα οποία να περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, γραπτές και δεσμευτικές συμβάσεις και δίκαιη αμοιβή, ούτως ώστε οι νέοι να μην υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και ενημερώνοντας δεόντως τους φοιτητές σχετικά με μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας·

48.  τονίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας σαφώς μειώνονται καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί, και ότι κατά συνέπεια η ανώτερη εκπαίδευση για τους νέους στην ΕΕ πρέπει να προωθηθεί και να αποτελέσει αντικείμενο επενδύσεων·

49.  τονίζει ωστόσο ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει απλώς να παρέχει δεξιότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και να συμβάλλει επίσης στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων, ώστε να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες· τονίζει συνεπώς την ανάγκη να αποτελεί η αγωγή του πολίτη μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο του τυπικού όσο και του μη τυπικού·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν ευκαιρίες για διττή σταδιοδρομία στους νέους που είναι ταλαντούχοι στον αθλητισμό, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους στον αθλητισμό, αλλά και να αποκτήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση·

51.  τονίζει την ανάγκη ένταξης στοιχείων επιχειρηματικής μάθησης σε όλες τις βαθμίδες και όλες τις μορφές εκπαίδευσης, καθώς η εμφύσηση επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους σε πρώιμο στάδιο αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων· ζητεί επ’ αυτού ενεργό διάλογο και συνεργασία μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εξοπλίζουν τους νέους με τις αναγκαίες δεξιότητες και τα απαραίτητα προσόντα· τονίζει επίσης την ανάγκη να προάγονται και να υποστηρίζονται πολιτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων, κυρίως στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και στον τομέα του αθλητισμού, για τη δημιουργία ασφαλών, ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και της συνοχής των κοινοτήτων· τονίζει, επίσης, τις δυνατότητες που προσφέρει η εθελοντική εργασία για την απόκτηση δεξιοτήτων, την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και την ανακάλυψη από τους νέους της κλίσης τους·

52.  επισημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων και διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των επιχειρηματιών στην εκπαιδευτική διαδικασία·

53.  τονίζει τη σημασία περισσότερων επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και στους νέους που στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αρχικό κεφάλαιο και σε έμπειρους επιχειρηματικούς συμβούλους και καθοδηγητές·

54.    υπενθυμίζει ότι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν μία από τις οκτώ προτεραιότητες που προσδιορίζει η Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία (2010-2018)· τονίζει ότι η εργασία των νέων και η μη τυπική μάθηση, ιδίως μέσω των οργανώσεων νέων επιχειρηματιών και οργανώσεων νέων που προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμα σχέδια, να αποκομίσουν επιχειρηματική εμπειρία, και να αποκτήσουν τα μέσα και την εμπιστοσύνη για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του καινοτόμου και δημιουργικού δυναμικού της νεολαίας, του επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και των επιχειρηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις προς όφελος της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη· τονίζει ότι όλα τα εμπόδια που δεν αφήνουν τους νέους να αναπτύξουν τις ιδέες τους, το δυναμικό και τη στάση ζωής τους πρέπει να εξαλειφθούν·

55.    συνιστά να δοθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα, η οποία είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξη· σημειώνει ότι το 2014 μόνο ένας στους πέντε Ευρωπαίους επιθυμούσε να ιδρύσει δική του επιχείρηση, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν δύσκολο αυτό το εγχείρημα· τάσσεται υπέρ της απόδοσης προτεραιότητας στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας σε πρώιμο στάδιο, στην θέσπιση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων που να επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας και σπουδών, στην διττή εκπαίδευση και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

56.  υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών και ταχέως αναπτυσσόμενων κλάδων, και η δημιουργική εκπαίδευση καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· αναγνωρίζει ότι οι τομείς των τεχνών και των μέσων επικοινωνίας προσελκύουν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των νέων.

57.  τονίζει τη σημασία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως κινητήριας δύναμης για την καινοτομία, την κοινωνική ανάπτυξη και την απασχόληση, και ζητεί ως εκ τούτου από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να την προωθήσουν καλύτερα και να ενισχύσουν τον ρόλο της·

58.  προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να δώσουν κίνητρα στην επιχειρηματικότητα, μέσω της δημιουργίας φιλικότερου προς τους επιχειρηματίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις περιβάλλοντος, για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, για παράδειγμα με συστήματα και μέτρα για εύκολη δανειοδότηση από τις τράπεζες, απλουστευμένες κανονιστικές ρυθμίσεις και καθεστώτα φοροαπαλλαγής και μέτρα που θα δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να υλοποιούν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες· υποστηρίζει μεθόδους κατάρτισης που να καλλιεργούν το επιχειρηματικό και δημιουργικό πνεύμα και την επιλογή πτυχιούχων ως νέων επιχειρηματιών·

59.  υπογραμμίζει ότι για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό επαγγελματικού προσανατολισμού, με γνώσεις τόσο για τις ακαδημαϊκές όσο και για τις επαγγελματικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, και με επίγνωση της σημερινής αγοράς εργασίας, των πιθανών εξελίξεων στα κράτη μέλη και των νέων τομέων στις οικονομίες τους·

60.  προτρέπει τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη σε νέους ανθρώπους για να αρχίσουν την ανεξάρτητη ζωή τους και να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, με τη βοήθεια στεγαστικών επιδομάτων, προτιμησιακών καθεστώτων και μειωμένων φόρων εισοδήματος, και να παρέχουν προτιμησιακά δάνεια στους σπουδαστές·

61.  τονίζει τη σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης και επικύρωσης δεξιοτήτων, προσόντων και γνώσεων που αποκτήθηκαν με άτυπη, μη τυπική, και δια βίου μάθηση, καθώς η επικύρωσή τους είναι κρίσιμη για την ανάδειξη και αξιοποίηση της ποικιλόμορφης και πλούσιας μάθησης των ατόμων, ιδιαίτερα αυτών με λιγότερες ευκαιρίες· Επισημαίνει ότι η επικύρωση προσόντων συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση και σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, αυξάνοντας παράλληλα την αυτοεκτίμηση και την όρεξη για μάθηση, την ανάπτυξη αξιών, ικανοτήτων και προσόντων στους νέους, καθώς και την αγωγή του πολίτη και τη δημοκρατική συμμετοχή σε κάθε επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ολοκληρωμένων μηχανισμών επικύρωσης έως το 2018, όπως ζητεί η σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, σε στενή συνεργασία με όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας·

62.    υπογραμμίζει τη σημασία της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συλλογικών δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη των αξιών, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των νέων, καθώς και για την αγωγή του πολίτη και τη δημοκρατική συμμετοχή· επισημαίνει το φάσμα των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και τα πρότυπα που υπάρχουν στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, τη διττή μάθηση, η οποία μπορεί να εξομαλύνει τη μετάβαση από την εκπαίδευση ή κατάρτιση στην απασχόληση· υποστηρίζει την εφαρμογή της δια βίου μάθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνεκτική, πανευρωπαϊκή αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης και περιόδων άσκησης, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ελλείψεων δεξιοτήτων και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και να προσφέρουν την υποστήριξή τους στις δραστηριότητες αυτές στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων της ΕΕ· ζητεί ακόμα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γλώσσες, ιδιαίτερα τις γλώσσες των γειτονικών χωρών, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ώστε να ενισχυθεί η θέση και η απασχολησιμότητα των ενδιαφερόμενων σπουδαστών στη διασυνοριακή αγορά εργασίας·

63.    παρατηρεί ότι εξαιτίας του τρέχοντος κύματος ψηφιοποίησης και των νέων τάσεων στην αγορά εργασίας, ολοένα και περισσότεροι νέοι βρίσκουν μπροστά τους νέες μορφές απασχόλησης που εξισορροπούν την ελαστικότητα με την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης των νέων με στόχο να δοθεί έμφαση στον ρόλο των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας·

64.  πιστεύει ότι η έγκαιρη παρέμβαση και οι προορατικές πολιτικές για την αγορά εργασίας αντιπροσωπεύουν μια μεταστροφή από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης που χαρακτηρίζουν μια σειρά γενεών στον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων σε ένα πρώιμο στάδιο της ζωής προκειμένου να προληφθεί η ανεργία και να διευκολυνθεί η επανένταξη· επισημαίνει ειδικότερα την κατάσταση εκείνων που είναι πιο περιθωριοποιημένοι και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας·

65.    τονίζει τη σημασία των ανοικτών προγραμμάτων και των προγραμμάτων εύκολης πρόσβασης για δραστηριότητες με νέους που προέρχονται από περιβάλλοντα που προσφέρουν περιορισμένα κίνητρα·

66.  τονίζει τη σημασία που έχει για τη δια βίου μάθηση και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών η αμοιβαία διασυνοριακή αναγνώριση και συμβατότητα όλων των προσόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων, προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας· ζητεί τη συνεχή επέκταση, αξιολόγηση και προσαρμογή της αμοιβαίας διασυνοριακής αναγνώρισης και συμβατότητας των προσόντων και των ακαδημαϊκών τίτλων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις κατάρτισης και επισημαίνει ότι τούτο πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε όλες τις χώρες που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων·

67.  τονίζει επ’ αυτού τον σημαντικό ρόλο που έχουν η μη τυπική και η άτυπη μάθηση, καθώς και η συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες, για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και με τον κοινωνικό και διαπολιτισμικό τομέα· τονίζει ότι ορισμένες χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο ως προς την ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών επικύρωσης· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων στρατηγικών για να γίνει δυνατή η επικύρωση·

68.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων με την προώθηση και τη διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω της καλύτερης χρήσης όλων των εργαλείων και προγραμμάτων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα στην κατάρτιση είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα για την είσοδο στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων που θα διασφαλίζουν το συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία υπέρ της κινητικότητας, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για παράδειγμα, και σε άλλα προγράμματα όπως το Erasmus+· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων κινητικότητας όπως το Erasmus + στην τόνωση της ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και των διαπολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ των νέων· χαιρετίζει τον μετασχηματισμό του ιστότοπου «Πανόραμα Δεξιοτήτων στην ΕΕ»·

69.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες με σκοπό την επίτευξη μακροπρόθεσμης ποιοτικής απασχόλησης· εκτιμά πως, για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των νέων, πρέπει να υπάρχει επαγγελματική κινητικότητα· σημειώνει ότι σήμερα υπάρχουν 217,7 εκατομμύρια απασχολούμενοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 7,5 εκατομμύρια (3,1%) εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος· σημειώνει, επίσης, ότι, σύμφωνα με έρευνες της ΕΕ, οι νέοι είναι πιθανότερο να μετακινούνται και να μεταφέρουν νέες δεξιότητες και νέα προσόντα πίσω στις πατρίδες τους·

70.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να υποστηρίξει την κινητικότητα των φοιτητών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ) με την προώθηση του προγράμματος Erasmus για μαθητευόμενους·

71.  καλεί τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από την τρέχουσα μεταρρύθμιση του δικτύου EURES για την υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των νέων εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε θέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τακτικά τις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά σημειώματα· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαδικασία αντιστοίχισης θέσεων εργασίας του δικτύου EURES ώστε οι νέοι να λαμβάνουν επαρκείς και ποιοτικές προσφορές εργασίας αντίστοιχες προς τα βιογραφικά τους·

72.  προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ποιοτικά διττά συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, σε συντονισμό με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, μετά από ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και σε συμφωνία με την ιδιαίτερη φύση του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες και μελλοντικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων·

73.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θεσπίσουν καινοτόμες και ευέλικτες επιχορηγήσεις για την υποβοήθηση των ταλέντων και των καλλιτεχνικών και αθλητικών χαρισμάτων στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· υποστηρίζει τα κράτη μέλη που προωθούν οργανωμένα συστήματα υποτροφιών για μαθητές με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική, αθλητική και καλλιτεχνική ικανότητα·

74.  διαπιστώνει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και οι αποφοιτήσαντες χωρίς απολυτήριο αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις κοινωνίες μας, διότι οδηγούν σε επισφάλεια και κοινωνικό αποκλεισμό, η δε αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους μας· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα, η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και η εφαρμογή εξατομικευμένων μέτρων μπορούν να προσφέρουν λύσεις για τα πλέον μειονεκτούντα άτομα, ώστε να μειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

75.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να καθιερωθεί μια φοιτητική σύμβαση εργασίας που θα επιτρέπει στους φοιτητές πανεπιστημίων και επαγγελματικής κατάρτισης να συνδυάζουν σπουδές και εργασία, κατά προτίμηση σε επιχειρήσεις του τομέα ειδίκευσής τους, με την εγγύηση ότι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές που ξεκίνησαν·

76.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για την προώθηση της εκπαίδευσης των μειονεκτούντων νέων·

77.    επισημαίνει ότι, παρά τη μείωση που σημειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη μετά την κορύφωση του φαινομένου το 2013, η ανεργία των νέων παραμένει λόγος σοβαρής ανησυχίας στην ΕΕ, καθώς κάπου 8 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βρουν εργασία και παραμένει υψηλό το ποσοστό των νέων που βρίσκονται αντιμέτωποι με μακροχρόνια ανεργία ή με μη ηθελημένο καθεστώς μερικής απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης·

Χρηματοδοτικοί πόροι

78.  υπογραμμίζει τη σημασία των στρατηγικών επενδύσεων, μεταξύ άλλων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς και βιώσιμων θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, τους λεγόμενους ΕΕΑΚ/NEETs·

79.    επισημαίνει ότι η περίοδος προγραμματισμού 2014-2020 χρειάστηκε μερικούς μήνες μέχρι να ξεκινήσει και ότι η πρώτη αξιολόγηση των ενωσιακών πολιτικών σε αυτή την περίοδο, και ειδικότερα των πολιτικών σχετικά με τη νεολαία, δεν μπορεί να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική του πραγματικού τους αντίκτυπου·

80.    επισημαίνει ότι, την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπολόγισε ότι το ποσοστό σφάλματος για τις συναλλαγές στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης (LLP) και του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση» (YiA) ξεπερνά το 4%· αναμένει από την Επιτροπή να έχει αντιμετωπίσει αυτά τα σφάλματα κατά την εφαρμογή του Erasmus+·

81.    λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2013 το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, και ειδικότερα για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, το Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό, το πρόγραμμα MEDIA και το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση», ήταν 100%· εκτιμά ωστόσο ότι το ποσοστό εκτέλεσης δεν αποτελεί από μόνο του αντιπροσωπευτικό δείκτη της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία τους·

82.    εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο τέλος του 2013 η αναντιστοιχία μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που εγκρίθηκαν είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη πληρωμών (για παράδειγμα στην περίπτωση του προγράμματος Erasmus+ σε ύψος 202 εκατ. ευρώ), πράγμα που επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στο επόμενο έτος· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η κατάσταση δεν θα επαναληφθεί στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων·

83.    υπενθυμίζει ότι η απροθυμία των νέων να ιδρύσουν επιχειρήσεις συμβάλλει επίσης στον αργό ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαίο να υποστηρίζονται οι νέοι κατά την ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων·

84.    χαιρετίζει το γεγονός ότι περισσότερα από 12,4 δισεκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YEI) έχουν προβλεφθεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού·

85.    σημειώνει με ικανοποίηση ότι 110.300 άνεργοι νέοι συμμετείχαν σε δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την YEI το 2014· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αποφάσισαν να διαθέσουν 6,4 δισ. ευρώ από τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης (3,2 δισ. ευρώ από το ΕΚΤ και 3,2 δισ. ευρώ από νέο κονδύλιο του προϋπολογισμού) για το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (YG)· τονίζει ωστόσο ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες ως προς την εκτέλεση των YG και YEI·

86.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα που θα εγγυώνται ότι η πρακτική άσκηση και η μαθητεία δεν θα χρησιμοποιούνται ως μορφές επισφαλούς εργασίας υποκαθιστώντας πραγματικές θέσεις εργασίας και ότι θα καλύπτονται από όλες τις αναγκαίες και συναφείς εργασιακές προστασίες, μεταξύ άλλων και ως προς τις αποδοχές και άλλες οικονομικές πτυχές·

87.  ζητεί τη λήψη στοχευμένων και απλουστευμένων μέτρων που θα βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αξιοποιούν τη χρηματοδότηση που διατίθεται μέσω του Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, του προγράμματος «Νεολαία σε κίνηση», της δράσης «Η πρώτη σου εργασία EURES», του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της ιδιότητας του πολίτη·

88.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν τις διοικητικές διαδικασίες χορήγησης οικονομικών πόρων σε οργανώσεις νέων, δεδομένου ότι αυτές συχνά δεν διαθέτουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, όταν υποβάλλουν αίτηση για στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της ΕΕ·

89.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα Erasmus +, στοχοθετώντας καλύτερα άτομα από κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο, ώστε να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης των νέων, να προωθηθούν οι διασυνοριακές σταδιοδρομίες και μια καλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· στηρίζει τη διαπολιτισμική μάθηση, την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, και την εκπαίδευση των νέων στη δημοκρατία και τις αξίες και ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή να προσπαθήσει κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια εκείνα στη διαδικασία χρηματοδότησης που καθιστούν δύσκολη την επίτευξη των στόχων αυτών, ώστε το Erasmus + να είναι πιο αποτελεσματικό σε αυτό το θέμα·

90.    χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus έχει ξεπεράσει το όριο των τριών εκατομμυρίων φοιτητών· επισημαίνει την αποδεδειγμένη επιτυχία που είχε από την έναρξή του αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα της Ένωσης και πιστεύει ότι είναι σημαντικό το να εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη·

91.  Θεωρεί λυπηρές τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους αριθμούς τόσο των φοιτητών που εστάλησαν σε άλλες χώρες όσο και των φοιτητών που αφίχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus· συνιστά να γίνουν πιο πειστικές ενημερωτικές εκστρατείες και να απλουστευθούν οι κανόνες·

92.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να δεσμευτούν να επεκτείνουν την εθνική χρηματοδότηση, συμπληρωματικά προς τις πιστώσεις του ΕΚΤ και της YEI, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην απασχόληση των νέων· θεωρεί επιπλέον ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται και οι χορηγούμενες επιδοτήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν μια αξιοπρεπή ζωή· ζητεί, για τον λόγο αυτό, μια αξιολόγηση των επιπέδων των επιδοτήσεων υπό το φως του πραγματικού κόστους διαβίωσης σε κάθε κράτος μέλος·

93.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία»· ζητεί διαρκή πολιτική δέσμευση όσον αφορά τις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω προσφορών υψηλής ποιότητας·

94.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», με βάση τη στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών απασχόλησης· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στα εθνικά σχέδια απασχόλησης και στον σχεδιασμό των πολιτικών για τους νέους και την εκπαίδευση και πρέπει να προβάλλεται ευρέως σε όλους τους νέους· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας στην προβολή καθώς και στην αξιολόγηση και εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του·

95.  υπενθυμίζει ότι οι νέοι άνδρες και γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες στην αγορά εργασίας σε διαφορετικές ηλικίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν παραμέτρους όπως το φύλο και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών για τη νεολαία και την αγορά εργασίας, όπως οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

96.  θεωρεί ότι τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας μεταξύ των νέων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελούν μέγιστη πρόκληση για τη βιωσιμότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων συνταξιοδότησης και βλάπτουν σοβαρά την διαγενεακή αλληλεγγύη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη καταχρήσεων, τουλάχιστον στις επιχορηγήσεις που παρέχονται βάσει του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και να ευνοήσουν, τουλάχιστον για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», συμβάσεις που επιτρέπουν σε νέους να πληρώνουν εισφορές στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας·

97.    προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν την εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», κάνοντας πλήρη χρήση των κονδυλίων που η ΕΕ έχει θέσει στη διάθεσή τους, προκειμένου να εφαρμόσουν μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, εντάσσοντας νέους, συμπεριλαμβανομένων νέων με αναπηρία, στην αγορά εργασίας σε θέση απασχόλησης, μαθητείας ή άσκησης εντός τεσσάρων μηνών μετά από την αποφοίτησή τους ή την απώλεια απασχόλησης, εφαρμόζοντας – για παράδειγμα – συστήματα ισόβιας εξατομικευμένης καθοδήγησης, υπηρεσίες καταγραφής, σημεία ενημέρωσης και μεθόδους συλλογής δεδομένων, και ενθαρρύνοντας την καταγραφή των ανέργων προκειμένου να διαμορφώνεται μια εικόνα της πραγματικής κατάστασης ως προς την ανεργία των νέων, και επίσης να βελτιώνονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα απασχόλησης στους νέους που αναζητούν εργασία·

98.    ζητεί από τα κράτη μέλη να ασχοληθούν χωρίς καθυστέρηση με τους βασικούς παράγοντες επιτυχούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος « Εγγυήσεις για τη Νεολαία », όπως είναι η ποιότητα και βιωσιμότητα των προσφερομένων θέσεων απασχόλησης, η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, η κοινωνική ένταξη, οι συνεργίες με άλλους τομείς της πολιτικής (που συνδέονται με το εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά εργασίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τη νεολαία) και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγόντων, προκειμένου να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας, να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας τους, και να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα ως προς την πρόληψη του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού των νέων που βρίσκονται στη μεταβατική φάση μεταξύ του σχολείου και της αγοράς εργασίας·

99.  ζητεί να διευρυνθεί η εστίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος « Εγγυήσεις για τη Νεολαία » όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανειδίκευτων ή χαμηλής ειδίκευσης άνεργων νέων, έτσι που να καλύπτει επίσης τους νέους πτυχιούχους και τα άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και να παραταθεί το όριο ηλικίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα « Εγγυήσεις για τη Νεολαία » από τα 25 στα 29, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα ότι πολυάριθμοι πτυχιούχοι και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας πλησιάζουν τα 30·

100.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές και να διδαχθούν το ένα από τις εμπειρίες του άλλου· επισημαίνει τη σημασία που έχει μια αξιολόγηση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από τα κράτη μέλη το 2014 και το 2015· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του προγράμματος « Εγγυήσεις για τη Νεολαία », με έμφαση στα επιτεύγματα που είχε προσφέροντας σε νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και να εισέλθουν στην απασχόληση, και να συνεχιστεί περαιτέρω αυτή η πρωτοβουλία· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας στην αξιολόγηση και εφαρμογή του προγράμματος « Εγγυήσεις για τη Νεολαία » είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του·

101.  προσβλέπει στην παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία εντός του έτους, από την Επιτροπή·

102.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία: η υλοποίηση στα κράτη μέλη», που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017, θα δώσει μια σαφέστερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος· θεωρεί ότι θα πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση, μεταξύ άλλων, μια ανάλυση της αποδοτικότητας και των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων·

103.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προκειμένου να προσφέρουν στους νέους που έχουν τελειώσει το σχολείο και το πανεπιστήμιο τους πόρους που χρειάζονται για να ζήσουν αξιοπρεπώς μέχρι να βρουν δουλειά·

104.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης μεταξύ των νέων σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα και τις ευκαιρίες συμμετοχής, και επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που προσφέρονται σε αυτά τα προγράμματα είναι υψηλής ποιότητας, με χρήση δεικτών που μπορούν να εκφρασθούν ποσοτικά (όπως π.χ. η ανταπόκριση και η συμμετοχή της ομάδας στόχου)·

105.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επεκτατικές οικονομικές πολιτικές που προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της υψηλής ποιότητας μαθητείας·

106.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύουν περισσότερο και να μην μειώνουν τα κονδύλια του εθνικού προϋπολογισμού τους που προορίζονται για τις πολιτικές για τη νεολαία, την τέχνη, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις σε μια χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κοινωνίας, όσον αφορά τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καθώς και των νέων που ανήκουν σε ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες·

107.  συνιστά να συμπεριληφθεί στο ΠΔΠ η επιχειρηματικότητα των νέων, να καταβληθούν προσπάθειες από τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών με στόχο την επίτευξη συνεργιών μεταξύ του Erasmus+, του ΕKT, της EYI και του Erasmus για νέους επιχειρηματίες, καθώς και να παράσχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του αντίκτυπου·

108.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης όσον αφορά τα προγράμματα για τους νέους, το οποίο να συνδυάζει δείκτες επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα·

109.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η εστίαση στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα και επικροτεί το γεγονός ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Tαμεία (ΕΔΕT/ESIF) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα·

110.  υπενθυμίζει ότι το 68% του προϋπολογισμού του ΕKT χρησιμοποιείται για έργα στα οποία οι νέοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι μία από τις ομάδες στόχους·

111.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να προωθηθούν τα στεγαστικά επιδόματα, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την αδυναμία ολοκλήρωσης σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης ή πανεπιστημιακών σπουδών στην πόλη κατοικίας ή σε πόλεις σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων·

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

112.  ζητεί ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και των δημόσιων αρχών, για να αυξηθούν οι ευκαιρίες συμμετοχής νέων και των οργανώσεών τους στη διαδικασία χάραξης της πολιτικής· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο των οργανώσεων νεολαίας, τέχνης και αθλητισμού στην ανάπτυξη των συμμετοχικών δεξιοτήτων των νέων, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι νέοι συνεισφέρουν στην κοινωνία και προσφέρουν επίσης λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία· υπογραμμίζει τον μοναδικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις νεολαίας στην συνειδητοποίηση της ιδιότητας του πολίτη όσον αφορά την πρακτική των δημοκρατικών αξιών και διαδικασιών·

113.  τονίζει την αξία των οργανώσεων νεολαίας ως φορέων αγωγής του πολίτη και διαπαιδαγώγησης στις δημοκρατικές αξίες, δεξιότητες και ικανότητες, και αναγνωρίζει τη συμβολή τους στη βελτίωση της συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες·

114.  τονίζει ότι η άτυπη και η μη τυπική μάθηση, η τέχνη, ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός και οι κοινωνικές δραστηριότητες έχουν ζωτική σημασία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων και την κοινωνική συνοχή, ως εργαλεία που μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες και μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση πολλών από τις κοινωνιακές προκλήσεις·

115.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν αυστηρά με τις αρχές της απαγόρευσης αποκλεισμών στην εργασία των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με αναπηρία·

116.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί εντατικά η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη, τα μέσα επικοινωνίας και τον ψηφιακό γραμματισμό, την κριτική σκέψη και τη διαπολιτισμική κατανόηση, με την χρήση ενός ευρέος φάσματος μέσων με τα οποία οι νέοι είναι εξοικειωμένοι (π.χ. κοινωνικά δίκτυα)· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα και η εκπαίδευση αυτού του είδους στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων·

117.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις νέες μορφές οικονομικής συμμετοχής των νέων, όπως την όλο και πιο διαδεδομένη μεταξύ των νέων μόδα να χρησιμοποιούν εργαλεία της οικονομίας του διαμοιρασμού (sharing economy)·

118.  υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των νέων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να υποστηριχθούν και να αναγνωρίζονται καλύτερα για την αξία τους ως σημαντικής μορφής μη τυπικής εκπαίδευσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη βασικών για τη ζωή ικανοτήτων και στην προαγωγή αξιών όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ισότητα και η δικαιοσύνη· τονίζει, ωστόσο, ότι η προθυμία των νέων να αναπτύξουν εθελοντικές δραστηριότητες δεν μπορεί να θεωρηθεί σε τελευταία ανάλυση ως πιθανό φτηνό υποκατάστατο των υπηρεσιών που τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αναλαμβάνουν· ζητεί οι εθελοντικές δραστηριότητες να αναγνωρίζονται ή να επιβραβεύονται πλήρως και επίσημα·

119.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημοκρατική συμμετοχή των νεαρών σπουδαστών και να βοηθήσουν τους νέους που είναι υπό εκπαίδευση να συμμετέχουν και να συμβάλλουν σε αυτήν γενόμενοι μέλη φοιτητικών οργανώσεων·

120.  τονίζει ότι η καλύτερη κατανόηση των αξιών της ΕΕ, της λειτουργίας της ΕΕ και της ευρωπαϊκής ποικιλομορφίας είναι ζωτικής σημασίας για να προαχθεί η συμμετοχή στη δημοκρατία και η ιδιότητα του ενεργού πολίτη μεταξύ των νέων·

121.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα νέα ψηφιακά μέσα και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, να παράσχει στοχευμένη υψηλής ποιότητας κατάρτιση στα μέσα επικοινωνίας που να ενθαρρύνει τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και την κριτική σκέψη, και να προωθήσει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της κοινωνίας, προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και ο πολιτισμός· αναγνωρίζει επίσης τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων να χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, της ρητορικής του μίσους και της ριζοσπαστικοποίησης·

122.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

(2)

ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 5.

(4)

ΕΕ C 120 της 26.04.2013, σ. 1.

(5)

EUCO 37/13

(6)

ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.

(7)

ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0364.

(10)

ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 21.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0107.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι νέοι, ως ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, είναι από τους σημαντικότερους πόρους και εγγυητές του μέλλοντος της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της δεν μπορούν να αφήσουν ανεκμετάλλευτο το εγγενές δυναμικό των γνώσεων, της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων των 90 εκατομμυρίων νέων της Ευρώπης.

Η οικονομική κρίση έπληξε δριμύτατα τους νέους ανθρώπους. Οι ανισότητες μεταξύ ορισμένων κατηγοριών νέων αυξήθηκαν, ενώ ολοένα περισσότεροι νέοι χάνουν τη θέση τους στην κοινωνική και δημόσια ζωή. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι, για ορισμένους, ελλοχεύει ο κίνδυνος της κοινωνικής αδράνειας, του αποκλεισμού και της απομόνωσης, ακόμη και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

Η πολιτική για τη νεολαία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, ενώ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται στον συντονισμό, την καθοδήγηση και τη στήριξη. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η θέσπιση νομοθετικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, δρομολογήθηκε η ανοικτή μέθοδος συντονισμού. Η μέθοδος αυτή φέρνει σε επαφή τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών εντός του Συμβουλίου της ΕΕ, ώστε να θέτουν αρχές και στόχους στον συγκεκριμένο τομέα. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν σε ποια μορφή και σε ποιο βαθμό θα αποδεχτούν τις εν λόγω αρχές και στόχους, και να τους εντάξουν στις δικές τους εθνικές στρατηγικές για τη νεολαία. Στην περίπτωση των χωρών με μη ευνοϊκούς στατιστικούς δείκτες, κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και ήδη δοκιμασμένων μέτρων πολιτικής για τη νεολαία σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και η ευρύτερη εφαρμογή των μέτρων που διαμορφώνονται μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού και τα οποία παράγουν θετικά αποτελέσματα. (Δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μεμονωμένα προβλήματα, είναι σαφές ότι δεν είναι εφικτό να δίνεται η ίδια λύση για όλα τα προβλήματα, αλλά είναι ευκολότερο να ακολουθείται η συνήθης πορεία: είναι εφικτό να υιοθετούνται δοκιμασμένες προσεγγίσεις από αλλού).

Το πλαίσιο συνεργασίας για τη νεολαία υποστηρίζει τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων μέσω της συλλογής δεδομένων, της αμοιβαίας μάθησης, της ανταλλαγής εμπειριών και του διαλόγου με τους νέους.

Το ανανεωμένο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2010-2018, καθορίζει οκτώ τομείς δράσης, συγκεκριμένα: εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα, υγεία και ευεξία, συμμετοχή, εθελοντισμός, κοινωνική ένταξη, νεολαία και κόσμος, δημιουργικότητα και πολιτισμός. Η στρατηγική έχει δύο γενικές προτεραιότητες:

1.  τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στον κόσμο της εργασίας, και

2.  την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης στους νέους. Αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία πρόσφατα λόγω της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και της ανάγκης πρόληψής της.

Εμφανίζονται θετικές τάσεις όσον αφορά τους δείκτες εκπαίδευσης, παρά τις σημαντικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των δεδομένων ορισμένων κρατών μελών. Σε γενικές γραμμές, η πρόωρη εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών παρουσιάζει πτώση. Το ποσοστό για την ηλικιακή ομάδα 18-24 μειώθηκε από το 13,9% το 2010 στο 11,1% το 2014. Εντούτοις, τα ποσοστά παραμένουν υψηλά στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία Το ποσοστό των πτυχιούχων αυξήθηκε από 33,8% το 2010 σε 37,9% το 2014. Αυτό σημαίνει ότι το ένα τρίτο των νέων στην Ευρώπη (στην ηλικιακή ομάδα 30-34) είναι πτυχιούχοι, ενώ το 82% της ηλικιακής ομάδας 20-24 έχει απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλο που η ανεργία στους πτυχιούχους έχει αυξηθεί, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ γενικά εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο στους πτυχιούχους από ότι στα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης της ίδιας ηλικίας. Παράλληλα, η υποαπασχόληση αποτελεί επίσης πρόβλημα για τα μέλη αυτής της ομάδας, καθώς και το γεγονός ότι έχουν υψηλότερα προσόντα σε σχέση με τις ευκαιρίες που προσφέρονται στην αγορά εργασίας ή έχουν προσόντα σε άλλον τομέα.

Πολλοί νέοι, όχι μόνο στις τοπικές κοινότητες αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα, δημιουργούν το σύστημα των επαφών τους: το 2014 το 82% των νέων ήταν μέλη κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Οι νέοι συχνά συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ, σε σύγκριση με παλαιότερες γενιές, είναι λιγότεροι αυτοί που ψηφίζουν. Παρόλα αυτά, πολλοί είναι ενεργά μέλη της τοπικής κοινότητάς τους· Το 2014, ένας στους δύο νέους ήταν μέλος τουλάχιστον μίας οργάνωσης, ομίλου, ή κοινότητας και ένας στους τέσσερις έκανε εθελοντισμό.

Πολλοί νέοι δυσκολεύονται να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και αυτό αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην πορεία τους προς την ανεξαρτησία. Πρόσφατα η ανεργία των νέων μειώθηκε σε πολλά κράτη μέλη, αλλά τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά. Τον Φεβρουάριο του 2013, η μέση ανεργία των νέων (στην ηλικιακή ομάδα 15-29) στην Ευρώπη ανήλθε στο 23,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 20% τον Νοέμβριο του 2015. Σε ορισμένα κράτη μέλη, ωστόσο, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ ανησυχητική, καθώς η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 40%.

Το 2014 η ανεργία των νέων στην ηλικιακή ομάδα 15-29 στην ΕΕ ανήλθε στο 26,3%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 20-24 στο 20,6% και στην ηλικιακή ομάδα 25-29 στο 13,6%. 8,7 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη δεν μπορούν να βρουν εργασία και πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία ή μερική απασχόληση.

Συνολικά 13,7 εκατομμύρια νέοι στην Ευρώπη βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΑΚ/NEETs). Σχεδόν 27 εκατομμύρια νέοι απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό Το ποσοστό φτώχειας είναι υψηλότερο στους νέους σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό, και η μη ηθελημένη μερική απασχόληση ή, σε πολλές περιπτώσεις, η παρατεταμένη προσωρινή απασχόληση εκθέτει αυτή τη γενιά στον κίνδυνο της ζωής με μακροχρόνια χαμηλή ποιότητα.

Ο κίνδυνος της αδράνειας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους νέους. Όσοι ξεκινούν τη ζωή τους με χαμηλότερες προοπτικές συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα. Οι νέοι που έχουν γεννηθεί σε φτωχιές οικογένειες, που προέρχονται από περιβάλλον μεταναστών ή κοινότητα γλωσσικής ή πολιτισμικής μειονότητας (π.χ. Ρομά), που έχουν μεγαλώσει υπό κρατική επιμέλεια, που έχουν περιορισμένους τίτλους σπουδών ή που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ξεκινούν τη ζωή τους με μεγαλύτερα μειονεκτήματα, και επομένως έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν νέοι ΕΕΑΚ. Τα παιδιά που γεννιούνται στην ΕΕ από γονείς μετανάστες που προέρχονται από τρίτες χώρες παρουσιάζουν ποσοστά ανεργίας σχεδόν 50% υψηλότερα από άλλους νέους που ζουν στην ΕΕ.

Υπάρχουν, επομένως μεγάλες ανισότητες μεταξύ δύο ομάδων νέων: των νέων που έχουν όραμα για το μέλλον τους, συνεχίζουν να σπουδάζουν, πιστεύουν ότι θα βρουν καλή θέση εργασίας και συμμετέχουν στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, αφενός, και εκείνων που έχουν λίγες ελπίδες επιτυχίας και διατρέχουν τον κίνδυνο περιθωριοποίησης, αφετέρου. Οι ανισότητες αυτές απειλούν την κοινωνική συνοχή και την μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως την ενεργοποίηση του νεαρού πληθυσμού και την ενθάρρυνση της υπεύθυνης συμπεριφοράς του γονέα.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνέχισαν τη συνεργασία τους από το 2013 έως το 2015, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης των νέων, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την κοινωνική αποδοχή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε πολλούς τομείς, αλλά πρέπει να βρούμε περαιτέρω λύσεις για τη μείωση της ανεργίας των νέων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των μελλοντικών προοπτικών των νέων, την επίτευξη ίσων ευκαιριών, την ενίσχυση της αυτογνωσίας των νέων όσον αφορά τα κοινά, την αύξηση της κοινωνικής συμμετοχής και την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι, χρειάζεται συστηματικότερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών σε πολλούς τομείς πολιτικής, όπως την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την κοινωνική πολιτική, την πολιτική για τη νεολαία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την υγεία. Είναι επίσης σημαντικό να διατεθεί κατάλληλη χρηματοδότηση για την εφαρμογή προγραμμάτων για τη νεολαία, πράγμα στο οποίο τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Σε γενικές γραμμές μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού είναι λειτουργική, αλλά στο μέλλον απαιτείται καλύτερη και πιο εντατική συνεργασία. Η αποτελεσματική συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών είναι σημαντικά στοιχεία.

Η συντάκτρια είναι πεπεισμένη ότι ο διαρθρωμένος διάλογος της ΕΕ μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων, των νέων και των εκπροσώπων τους αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για να γίνουν γνωστές οι απόψεις των νέων. Από το 2013, ο διαρθρωμένος διάλογος αναπτύσσεται διαρκώς και κατέχει πλέον ήδη πιο καθιερωμένη θέση στη στρατηγική για τη νεολαία. Ο διάλογος της ΕΕ ασκεί επίσης επιρροή στους εθνικούς διαλόγους οι οποίοι δρομολογούνται. Πέρα από τον διαρθρωμένο διάλογο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα και οι επιχορηγήσεις της ΕΕ για τους νέους φθάνουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους (μέσω της προσαρμογής στις συνήθειες και τις απαιτήσεις των νέων, ιδίως μέσω της χρήσης των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Κατά την περίοδο 2016-2018 θα πρέπει να επιδιώξουμε, μέσω του πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, να ενθαρρύνουμε τις ομάδες νέων, οι οποίες είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες και ποικιλόμορφες, να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις τοπικές και διεθνείς κοινότητες και στο δημόσιο και δημοκρατικό βίο. Μέσω του πλαισίου συνεργασίας θα πρέπει να βοηθήσουμε επίσης τους νέους να βρουν θέσεις εργασίας και να συμμετέχουν στην ζωή της κοινωνίας. Η συνεργασία σε πολιτικές που αφορούν την απασχόληση των νέων, των εθελοντισμό και τη συμμετοχή τους στα κοινά πρέπει να συμπληρωθεί με χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος Erasmus+. Η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου τους θα υποστηριχθεί επίσης από άλλα μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Για την αποτελεσματικότερη κατανομή της χρηματοδότησης, θα ήταν σκόπιμο να επανεξεταστούν τα πλαίσια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιστάσεις.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (21.4.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015

(2015/2351(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Derek Vaughan

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η περίοδος προγραμματισμού 2014-2020 χρειάστηκε μερικούς μήνες μέχρι να ξεκινήσει και ότι η πρώτη εκτίμηση των ενωσιακών πολιτικών σε αυτή την περίοδο, και ειδικότερα των πολιτικών σχετικά με τη νεολαία, δεν μπορεί να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική του πραγματικού τους αντίκτυπου·

2.  επισημαίνει ότι, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, το Ελεγκτικό Συνέδριο υπολόγισε ότι το ποσοστό σφάλματος για τις συναλλαγές στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση» ξεπερνά το 4%· αναμένει από την Επιτροπή να έχει αντιμετωπίσει αυτά τα σφάλματα κατά την εφαρμογή του Erasmus+·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2013 το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, και ειδικότερα για το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, το Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό, το πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης και το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση», ήταν 100%· φρονεί, ωστόσο, ότι το ποσοστό εκτέλεσης δεν αποτελεί από μόνο του αντιπροσωπευτικό δείκτη της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία τους·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στο τέλος του 2013 η αναντιστοιχία μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών που εγκρίθηκαν είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη πληρωμών (για παράδειγμα στην περίπτωση του προγράμματος Erasmus+ σε ύψος 202 εκατ. ευρώ), πράγμα που επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στο επόμενο έτος· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η κατάσταση δεν θα επαναληφθεί στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων·

5.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus έχει ξεπεράσει τον δείκτη αναφοράς των 3 εκατομμυρίων φοιτητών· επισημαίνει την αποδεδειγμένη επιτυχία που είχε από τη έναρξή του αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα της Ένωσης και πιστεύει ότι είναι σημαντικό το πρόγραμμα αυτό να εξακολουθήσει να λαμβάνει στήριξη·

6.  εκφράζει αποδοκιμασία για τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τους αριθμούς τόσο των φοιτητών που εστάλησαν σε άλλες χώρες όσο και των φοιτητών που αφίχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus· συνιστά να διενεργηθούν πιο εντατικές ενημερωτικές εκστρατείες και να απλουστευθούν οι κανόνες·

7.  επισημαίνει ότι, παρά τη μείωση που σημειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη μετά την κορύφωση του φαινομένου το 2013, η ανεργία των νέων παραμένει σοβαρός λόγος ανησυχίας στην ΕΕ, καθώς 8 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βρουν εργασία και το ποσοστό των νέων που βρίσκονται αντιμέτωποι με ανεργία μακράς διάρκειας ή με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης παρά τη θέλησή τους παραμένει υψηλό·

8.  συνιστά να δοθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα, η οποία είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξη· σημειώνει ότι το 2014 μόνο ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους επιθυμούσε να ιδρύσει δική του επιχείρηση, δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν δύσκολο αυτό το εγχείρημα· τάσσεται υπέρ της απόδοσης προτεραιότητας στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας σε πρώιμο στάδιο, στην θέσπιση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων που να επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας και σπουδών, στην διττή εκπαίδευση και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

9.  υπενθυμίζει ότι η απροθυμία των νέων να ιδρύσουν επιχειρήσεις συμβάλλει επίσης στον αργό ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαίο να υποστηρίζονται οι νέοι κατά την ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων·

10.  χαιρετίζει το γεγονός ότι περισσότερα από 12,4 δισεκατομμύρια EUR από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) έχουν προβλεφθεί για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι 110.300 άνεργοι νέοι συμμετείχαν σε δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την ΠΑΝ το 2014· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αποφάσισαν να διαθέσουν 6,4 δισ. ευρώ από τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης (3,2 δισ. ευρώ από το ΕΚΤ και 3,2 δισ. ευρώ από νέο κονδύλιο του προϋπολογισμού) στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (ΕΝ)· τονίζει ωστόσο ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες ως προς την εκτέλεση των ΕΝ και ΠΑΝ·

12.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι θα πρέπει να δεσμευτούν να επεκτείνουν την εθνική χρηματοδότηση, συμπληρωματικά προς τις πιστώσεις του ΕΚΤ και της ΠΑΝ, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην απασχόληση των νέων· θεωρεί επιπλέον ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται και οι χορηγούμενες επιδοτήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν μια αξιοπρεπή ζωή· ζητεί, για τον λόγο αυτό, να διενεργηθεί αξιολόγηση των επιπέδων των επιδοτήσεων υπό το φως του πραγματικού κόστους διαβίωσης κάθε κράτους μέλους·

13.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες με σκοπό την επίτευξη μακροπρόθεσμης ποιοτικής απασχόλησης· φρονεί ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό των νέων, πρέπει να υπάρχει επαγγελματική κινητικότητα· σημειώνει ότι σήμερα υπάρχουν 217,7 εκατομμύρια απασχολούμενοι στην ΕΕ, 7,5 εκατομμύρια (3,1%) από τους οποίους εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος· σημειώνει, επίσης, ότι, σύμφωνα με έρευνες της ΕΕ, οι νέοι είναι πιθανότερο να μετακινούνται και να μεταφέρουν νέες δεξιότητες και νέα προσόντα στις πατρίδες τους·

14.  συνιστά να συμπεριληφθεί στο ΠΔΠ η επιχειρηματικότητα των νέων, να καταβληθούν προσπάθειες από τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών με στόχο την επίτευξη συνεργιών μεταξύ του Erasmus+, του ΕKT, της ΠAN και του Erasmus για νέους επιχειρηματίες, καθώς και να παρασχεθούν από την Επιτροπή στα κράτη μέλη σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση του αντίκτυπου·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης όσον αφορά τα προγράμματα για τους νέους, το οποίο να συνδυάζει δείκτες επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα·

16.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η εστίαση στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Tαμεία (ΕΔΕT) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα·

17.  υπενθυμίζει ότι το 68% του προϋπολογισμού του ΕKT χρησιμοποιείται για έργα στα οποία οι νέοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι μία από τις ομάδες στόχους·

18.  σημειώνει ότι οι πολιτικές και οι εθνικές στρατηγικές για τους νέους πρέπει να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους νέους για τους νέους·

19.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Πρόγραμμα της ΕΕ “Εγγυήσεις για τη νεολαία”: η υλοποίηση στα κράτη μέλη», που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017, θα δώσει μία σαφέστερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Verónica Lope Fontagné, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georg Mayer


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (30.5.2016)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015

(2015/2351(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tom Vandenkendelaere

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει τον αντίκτυπο του δεύτερου κύκλου της στρατηγικής για τη νεολαία (2013-2015) που τονίζει τη σημασία μιας ευπροσάρμοστης προσέγγισης στην πολιτική για τη νεολαία με διατομεακή και πολυεπίπεδη συμμετοχή· εκφράζει ικανοποίηση για τον διαρθρωμένο διάλογο με τις οργανώσεις νεολαίας στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και απασχόληση των νέων· υπενθυμίζει τους οκτώ τομείς δράσης που προωθούνται από τη στρατηγική για τη νεολαία·

2.  τονίζει τη σημασία της στρατηγικής για τη νεολαία, έχοντας υπόψη την ανησυχητικά υψηλή ανεργία των νέων της ΕΕ και τα υψηλά και κυμαινόμενα ποσοστά νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), καθώς και τις προκλήσεις της φτώχειας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού· τονίζει ότι ο επόμενος κύκλος (2016-2018) θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των δύο στόχων της στρατηγικής για τη νεολαία, με εντοπισμό και αντιμετώπιση των αιτίων της ανεργίας των νέων, όπως είναι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, με καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, σε περιόδους άσκησης, μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης στις δεξιότητες που αντικατοπτρίζουν ευκαιρίες, ανάγκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας, και με διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, από την πλευρά των μέτρων που διασφαλίζουν τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της πολιτικής για την απασχόληση και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· επισημαίνει ότι οι παράγοντες της αγοράς εργασίας πρέπει να υποστηριχθούν στις προσπάθειές τους να εφαρμόζουν το πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι νέοι, το αργότερο τέσσερις μήνες αφού ολοκληρώσουν το σχολείο, θα έχουν ενταχθεί είτε σε θέση απασχόλησης, είτε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σε πρόγραμμα επαγγελματικής (επανα)κατάρτισης·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επεκτατικές οικονομικές πολιτικές που προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για δημόσιες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της υψηλής ποιότητας μαθητείας·

4.  τονίζει ότι η έμπρακτη εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία πρέπει να συνδεθεί στενά με την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", και ειδικότερα με τους στόχους της απασχόλησης του 75% του πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών και της απαλλαγής όσο το δυνατόν περισσότερο νέων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· διαπιστώνει ότι παρόλο που σημειώθηκε μείωση σε ορισμένα κράτη μέλη από το 2013, εξακολουθεί να υπάρχει πραγματική ανησυχία ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να ανέρχεται σχεδόν στο διπλάσιο του γενικού ποσοστού ανεργίας, με 8 περίπου εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι να συνεχίζουν να είναι άνεργοι· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, πως είναι σημαντικό να αντιμετωπισθούν οι γεωγραφικές αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας, τόσο εντός όσο και μεταξύ κρατών μελών, μέσω αλλαγών που έγιναν στην ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES), προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους και να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή·

5.  υπενθυμίζει τον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" βάσει του οποίου το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10 %· τονίζει την ανάγκη για καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η οποία είναι παράγοντας που συμβάλλει στην ανεργία, με διάλογο μεταξύ του εκπαιδευτικού τομέα, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των κοινωνικών εταίρων, εντοπίζοντας τις ελλείψεις στα σχολικά συστήματα και στην κοινωνία, υποστηρίζοντας τους μαθητές στην αναζήτηση των δικών τους μεθόδων εκμάθησης, εφαρμόζοντας κατάλληλα και ενδιαφέροντα προγράμματα διδασκαλίας, δημιουργώντας ένα ισχυρό και ανεπτυγμένο εξατομικευμένο σύστημα καθοδήγησης με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παροχής συμβουλών και προσανατολισμού για όλους τους μαθητές, ιδίως με τις πρώτες ενδείξεις εγκατάλειψης του σχολείου, ενημερώνοντας κατάλληλα τους μαθητές για τις μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και βιοτεχνικών επαγγελματικών ειδικοτήτων, με παροχή εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, καθώς και εναλλασσόμενης κατάρτισης, εξασφαλίζοντας ποιοτικές περιόδους μαθητείας και πρακτικής άσκησης, και προσφέροντας στους μαθητές δεύτερη ευκαιρία υπό τη μορφή επαγγελματικής κατάρτισης·

6.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς είναι ουσιαστικής σημασίας, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ενταγμένοι και ενδυναμωμένοι να παίρνουν αποφάσεις οι ίδιοι για την εκπαίδευσή τους· επισημαίνει ότι οι μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς προσόντα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις κοινωνίες μας - και η καταπολέμηση αυτής της πρακτικής είναι ένας από τους κύριους στόχους μας - δεδομένου ότι οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό επισημαίνει ότι εκτός από την προσαρμογή των συστημάτων κατάρτισης, πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα για εκείνους που βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση· υπενθυμίζει ότι οι περίοδοι άσκησης και οι θέσεις μαθητείας αναμένεται να οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ότι οι συνθήκες εργασίας και τα καθήκοντα που ανατίθενται στους ασκούμενους πρέπει να τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πρακτική εμπειρία και τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι, για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, είναι θεμελιώδους σημασίας η συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχετικού μίγματος πολιτικής·

7.  πιστεύει ότι οι πολιτικές των κρατών μελών για τη νεολαία πρέπει να συντονίζονται στενά με άλλες πολιτικές και ότι πρέπει να επιτευχθούν άλλες συνέργειες· συνιστά περαιτέρω την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων, επιχειρήσεων, δημοσίων αρχών και άλλων παραγόντων της αγοράς εργασίας με σκοπό να εκτιμηθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε ό,τι αφορά δεξιότητες, για να προληφθεί η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των αναγκαίων και των διαθέσιμων δεξιοτήτων και να διευκολυνθεί η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι νέοι επιλέγουν επαγγελματικά προφίλ που πράγματι αντιστοιχούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία, μεταξύ άλλων και με τη διασφάλιση ποιότητας περιόδων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, παρέχοντας σαφώς καθορισμένα δικαιώματα στους νέους τα οποία περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, γραπτές και δεσμευτικές συμβάσεις και δίκαιη αμοιβή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι νέοι δεν υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και ενημερώνοντας δεόντως τους φοιτητές σχετικά με μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας·

9.  τονίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας σαφώς μειώνονται καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί, και ότι κατά συνέπεια είναι απαραίτητα μέτρα προώθησης και επενδύσεις στις δυνατότητες ανώτερης εκπαίδευσης για τους νέους στην ΕΕ·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκπαίδευση στον τομέα ΤΠΕ, προκειμένου όλοι οι νέοι να εφοδιαστούν με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας, π.χ. με την ανακατανομή πιστώσεων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συλλογικών δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη των αξιών, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των νέων, καθώς και για την αγωγή του πολίτη και τη δημοκρατική συμμετοχή· εφιστά την προσοχή στο φάσμα των δυνατοτήτων εκπαίδευσης και στα πρότυπα που διατίθενται στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, στη διττή μάθηση, η οποία μπορεί να εξομαλύνει τη μετάβαση από την εκπαίδευση ή κατάρτιση στην απασχόληση· υποστηρίζει την εφαρμογή της δια βίου μάθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συνεκτική, με πανευρωπαϊκή ισχύ αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και περιόδων άσκησης, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των ελλείψεων δεξιοτήτων και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και να παράσχουν στήριξη στις δραστηριότητες αυτές στο πλαίσιο των αντίστοιχων ενωσιακών προγραμμάτων· ζητεί ακόμα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις γλώσσες, ιδιαίτερα τις γλώσσες των γειτονικών χωρών, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να ενισχυθεί η θέση και η απασχολησιμότητα των ενδιαφερόμενων σπουδαστών στη διασυνοριακή αγορά εργασίας·

12.  θεωρεί ότι τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας μεταξύ των νέων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη αποτελούν μέγιστη πρόκληση για τη βιωσιμότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων συνταξιοδότησης και βλάπτουν σοβαρά την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη καταχρήσεων, τουλάχιστον στις επιχορηγήσεις που παρέχονται βάσει του προγράμματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία και να ευνοήσουν, τουλάχιστον για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία, συμβάσεις που επιτρέπουν σε νέους να πληρώνουν εισφορές στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας·

13.  υπενθυμίζει ότι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν μία από τις οκτώ προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στην Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία (2010-2018)· τονίζει ότι η εργασία των νέων και η άτυπη μάθηση, ιδίως μέσω των οργανώσεων νέων επιχειρηματιών και οργανώσεων νέων που προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμα σχέδια, να αποκομίσουν επιχειρηματική εμπειρία, και να αποκτήσουν τα μέσα και την εμπιστοσύνη για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του καινοτόμου και δημιουργικού δυναμικού της νεολαίας, του επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και επιχειρηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις προς όφελος της απασχόλησης των νέων στην Ευρώπη· τονίζει ότι όλα τα εμπόδια που δεν αφήνουν τους νέους να αναπτύξουν τις ιδέες τους, το δυναμικό και τη στάση ζωής τους πρέπει να απομακρυνθούν·

14.  παρατηρεί ότι εξαιτίας του τρέχοντος κύματος ψηφιοποίησης και των νέων τάσεων στην αγορά εργασίας, ολοένα και περισσότεροι νέοι βρίσκουν μπροστά τους νέες μορφές απασχόλησης, εξισορροπώντας την ελαστικότητα με την ασφάλεια· τονίζει τη σημασία της κατάλληλης εκπαίδευσης των νέων με στόχο να δοθεί έμφαση στον ρόλο των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της σταδιοδρομίας·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το πρόγραμμα Erasmus +, και ιδιαίτερα το σκέλος της μαθητείας, ενισχύοντας και καλλιεργώντας έτσι περαιτέρω τις δυνατότητες διασυνοριακής εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας και κινητικότητας στην εργασία μεταξύ των νέων και παρέχοντάς τους δεξιότητες και ικανότητες για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων γλωσσικών γνώσεων, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και τις πιθανότητές τους να συμμετάσχουν τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία, ανεξάρτητα από τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τις δεξιότητές ή του επιπέδου εκπαίδευσής τους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα τα ευκταία επίπεδα κινητικότητας των μαθητευόμενων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία να αναζητήσουν λύσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υφίστανται ακόμα ως προς την κινητικότητα των μαθητευομένων· τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των νέων στα σχέδια κινητικότητας τους, δεδομένης της ηλικίας και της συχνά ασταθούς τους οικονομικής κατάστασης, μεταξύ άλλων και με την άρση ορισμένων έμμεσων περιορισμών στην κινητικότητα, όπως δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαμονή και τη μεταφορά τους·

16.  ζητεί να βελτιωθούν οι δυνατότητες των σπουδαστών στο πλαίσιο της ΕΕΚ να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να προωθείται η καλύτερη κατανόηση των εργασιακών και εκπαιδευτικών πρακτικών άλλων κρατών μελών, για παράδειγμα μέσω της χρηματοδότησης του κόστους ταξιδιού, σε περίπτωση που κάποιος εξακολουθεί να διαμένει στη χώρα κατοικίας του· υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα στην κατάρτιση είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα για την είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά και στην κατανόηση για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και στη συμμετοχή σ' αυτό μέσω των άμεσων εμπειριών· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της μαθητείας και της επαγγελματικής κατάρτισης· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως από την τρέχουσα μεταρρύθμιση του δικτύου EURES για την υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού των νέων εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας σε θέσεις μαθητείας·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να παρακολουθούν την εφαρμογή του προγράμματος "Εγγυήσεις για τη Νεολαία", κάνοντας πλήρη χρήση των κονδυλίων που η ΕΕ έχει θέσει στη διάθεσή τους, προκειμένου να εφαρμόσουν μέτρα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, εντάσσοντας νέους, συμπεριλαμβανομένων νέων με αναπηρία, στην αγορά εργασίας σε θέση απασχόλησης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών μετά από την αποφοίτησή τους ή την απώλεια απασχόλησης, εφαρμόζοντας, για παράδειγμα, συστήματα ισόβιας εξατομικευμένης καθοδήγησης, υπηρεσίες καταγραφής, σημεία ενημέρωσης και μεθόδους συλλογής δεδομένων, και ενθαρρύνοντας την καταγραφή των ανέργων με στόχο να αποκτηθεί μια εικόνα της πραγματικής κατάστασης όσον αφορά την ανεργία των νέων, και επίσης να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα απασχόλησης στους νέους που αναζητούν εργασία·

18.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προκειμένου να προσφέρουν στους νέους που έχουν τελειώσει το σχολείο και το πανεπιστήμιο τους πόρους που χρειάζονται για να ζήσουν αξιοπρεπώς μέχρι να βρουν δουλειά·

19.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να υποστηρίξει την κινητικότητα των φοιτητών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ) με την προώθηση του προγράμματος Erasmus για μαθητευόμενους·

20.  πιστεύει ότι η έγκαιρη παρέμβαση και οι προορατικές πολιτικές για την αγορά εργασίας συνιστούν ταχεία μεταστροφή από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης για πολλές γενιές στον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων σε πρώιμο στάδιο της ζωής προκειμένου να προληφθεί η ανεργία και να διευκολυνθεί η επανένταξη· επισύρει ειδικότερα την προσοχή στην κατάσταση εκείνων που είναι πιο περιθωριοποιημένοι και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας·

21.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές και να διδαχθούν το ένα από τις εμπειρίες του άλλου· επισημαίνει τη σημασία της διενέργειας αξιολόγησης της εφαρμογής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από τα κράτη μέλη το 2014 και το 2015· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία, με έμφαση στα επιτεύγματα που είχε προσφέροντας σε νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και να εισέλθουν στην απασχόληση, και να συνεχιστεί περαιτέρω αυτή η πρωτοβουλία· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας στην αξιολόγηση και εφαρμογή του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του.

22.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης μεταξύ των νέων σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα και τις ευκαιρίες συμμετοχής, και επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που προσφέρονται σε αυτά τα προγράμματα είναι υψηλής ποιότητας, με χρήση δεικτών που μπορούν να εκφρασθούν ποσοτικά (όπως, π.χ., η ανταπόκριση και η συμμετοχή της ομάδας στόχου)·

23.  ζητεί επιτακτικά από τα κράτη μέλη να ασχοληθούν χωρίς καθυστέρηση με τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία, όπως είναι η ποιότητα και βιωσιμότητα των προσφερομένων θέσεων απασχόλησης, η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, η κοινωνική ένταξη, οι συνεργίες με άλλους τομείς της πολιτικής (που συνδέονται με το εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά εργασίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις πολιτικές για τη νεολαία) και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγόντων, προκειμένου να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας, να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας τους, και να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα ως προς την πρόληψη του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού των νέων που βρίσκονται στη μεταβατική φάση μεταξύ του σχολείου και της αγοράς εργασίας·

24.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία: η υλοποίηση στα κράτη μέλη», που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2017, θα δώσει μια σαφέστερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος· θεωρεί ότι θα πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση, μεταξύ άλλων, μια ανάλυση της αποδοτικότητας και των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν αυστηρά με τις αρχές της απαγόρευσης αποκλεισμών στην εργασία των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με αναπηρία·

26.  ζητεί να διευρυνθεί η εστίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανειδίκευτων ή χαμηλής ειδίκευση άνεργων νέων, έτσι που να καλύπτει επίσης τους νέους πτυχιούχους και τα άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και να παραταθεί το όριο ηλικίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εγγυήσεις για τη Νεολαία από τα 25 στα 29, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα ότι πολυάριθμοι πτυχιούχοι και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας πλησιάζουν τα 30·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να εκδίδουν εκθέσεις που θα βασίζονται στις γνώσεις και στα στοιχεία που διαθέτουν για την κοινωνική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των νέων και να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια εθνικά σχέδια δράσης·

28.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί εντατικά η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη, τα μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό γραμματισμό, την κριτική σκέψη και τη διαπολιτισμική κατανόηση με την χρήση ευρέος φάσματος μέσων με τα οποία οι νέοι είναι εξοικειωμένοι (π.χ. κοινωνικά δίκτυα)· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα και η εκπαίδευση αυτού του είδους στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων·

29.  τονίζει ότι η προώθηση περισσότερων και ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας μεταξύ των φύλων και της αλληλεγγύης για όλους τους νέους, καθώς και η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων μεταξύ των νέων, ειδικότερα λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και αναπηρίας, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία·

30.  τονίζει ότι είναι σημαντικό ο επόμενος κύκλος της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία να περιλαμβάνει στους στόχους του τους νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και να διασφαλίζει την ίση μεταχείρισή τους χωρίς διακρίσεις, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και την κοινωνική τους ένταξη, βοηθώντας τους έτσι να οικοδομήσουν την ταυτότητά τους στις χώρες υποδοχής και να αξιοποιήσουν πλήρως τα ταλέντα τους και τις δυνατότητές τους, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και η απογοήτευσή τους·

31.  τονίζει τη σημασία των ανοικτών προγραμμάτων και των προγραμμάτων εύκολης πρόσβασης για την ανάληψη δραστηριοτήτων με νέους που προέρχονται από περιβάλλοντα που τους προσφέρουν περιορισμένα κίνητρα·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν εκπαίδευση και σταδιοδρομίες σε τομείς όπου έως τώρα υποεκπροσωπούνται, όπως οι τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) και των τεχνολογιών πληροφορίας (IT) .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Tiziana Beghin, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Rosa Estaràs Ferragut, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fernando Ruas


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mary Honeyball, Dietmar Köster

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julia Reid, Helga Stevens


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

6

-

ECR

Angel Dzhambazki, Andrew Lewer, Helga Stevens

EFDD

Julia Reid

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

1

0

EFDD

Isabella Adinolfi

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου