Процедура : 2015/0269(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0251/2016

Внесени текстове :

A8-0251/2016

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0068

ДОКЛАД     ***I
PDF 1377kWORD 1038k
2.8.2016
PE 578.822v02-00 A8-0251/2016

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Вики Форд

Докладчик по становище (*): Бодил Валеро, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (*)
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0750),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0358/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Република Полша и Риксдага на Кралство Швеция, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0251/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2)  В отговор на неотдавнашните терористични актове, които разкриха празнотите в изпълнението на Директива 91/477/ЕИО, особено по отношение на дезактивирането на огнестрелните оръжия, видоизменянето и правилата относно маркировката, в Европейската програма за сигурност, приета през април 2015 г., и в декларацията от заседанието на съвета на министрите на вътрешните работи от 29 август 2015 г. се призовава за преразглеждането на директивата и за общ подход към дезактивирането на огнестрелните оръжия с цел недопускане на реактивирането им и използването им от лица с престъпни намерения.

заличава се

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а)  Поддръжката и обменът на информация в съответствие с настоящата директива са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_____________________

 

1a  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 1).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б)   Фактът, че тероризмът и тежката престъпност не са ефективно спрени от създаването на ненужни пречки за спазващите закона ловци и спортисти, трябва да бъде взет под внимание.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3)  Някои от въпросите, застъпени в Директива 91/477/ЕИО, следва да бъдат по-добре уредени.

3)  Някои от въпросите, които произтичат от Директива 91/477/ЕИО, следва да бъдат по-добре уредени по пропорционален начин, да включват мерки по отношение на трафика на оръжия с престъпни или терористични намерия и да насърчават хармонизирано прилагане на приложимите правила от държавите членки, така че да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и високо равнище на сигурност в целия Съюз.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а)  Определението на понятието „огнестрелно оръжие“ следва да бъде пояснено и контролът върху основните компоненти да бъде засилен чрез включване в това определение на всеки преносим предмет, който има общ основен компонент с огнестрелно оръжие. Основен компонент, съдържащ се във всяко такова устройство, следва да бъде считан за годен за използване в огнестрелно оръжие, когато въпросният основен компонент може да бъде прехвърлен от това устройство в огнестрелното оръжие без съществена модификация.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б)  Националните отбранителни сили на държава членка, както са определени съгласно националното й законодателство, могат да включват, в допълнение към военните сили, звена като национална гвардия, както и резервисти и доброволни сили за отбрана, които участват в национални отбранителни системи под командването на националните отбранитени сили.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в)  Определени лица имат легитимен интерес да получат достъп до огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, при условие че освобождавания се предоставят в извъредни и надлежно обосновани случаи. Тези лица биха могли да включват, наред с другото, оръжейници, субекти за изпитване на огнестрелни оръжия, производители, сертифицирани експерти, криминалисти и в определени случаи онези, които участват във филмовото производство.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г)  Държавите членки следва да могат да упълномощават отделни лица да придобиват и притежават забранени огнестрелни оръжия и техни основни компоненти за целите на националната отбрана, например в контекста на доброволно военно обучение, предвидено съгласно правото на държавата членка.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4) Организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия са установени и които притежават огнестрелни оръжия от категория А, придобити преди датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да могат да продължат да притежават тези огнестрелни оръжия, като получат за целта разрешение от съответната държава членка и при условие че същите са дезактивирани.

4)  Държавите членки следва да имат възможност да изберат да издадат разрешение на признати музеи и колекционери за придобиването и притежанието на забранени огнестрелни оръжия и боеприпаси, когато това е необходимо поради исторически, културни, научни, технически, образователни, естетически или свързани с историческото наследство цели, при условие че те докажат, преди да получат разрешение, че са взели необходимите мерки за отстраняване на всякакви рискове, свързани с обществената сигурност или обществения ред, включително чрез сигурно съхранение. При всяко такова разрешение следва да се взема предвид специфичната ситуация и естеството на колекционирането и неговите цели.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5)  Тъй като колекционерите бяха идентифицирани като възможен източник на трафик на огнестрелни оръжия, те следва да попаднат в приложното поле на настоящата директива.

5)  Колекционерите имат същите права като други потребители, попадащи в обхвата на Директива 91/477/ЕИО, и поради това следва да бъдат включени в обхвата ѝ.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)   Тъй като оръжейните посредници предоставят услуги, подобни на предоставяните от оръжейниците, те също следва да попаднат в приложното поле на настоящата директива.

(6)   Тъй като оръжейните посредници предоставят услуги, подобни на предоставяните от оръжейниците, те също следва да попаднат в приложното поле на настоящата директива и да подлежат на същите задължения както оръжейниците във всички съответстващи аспекти.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а)  Настоящата директива следва да конкретизира това, че дейностите на оръжейника включват не само производството, но и значителното модифициране или видоизменянето на огнестрелно оръжие, като например скъсяване на цялостно огнестрелно оръжие, водещо до промяна в неговата категория или подкатегория, и в допълнение значителната модификация или видоизменянето на основни компоненти на огнестрелни оръжия и на боеприпаси, както и че следователно извършването на тези дейности следва да бъде позволено единствено на получили разрешение оръжейници. Ръчното зареждане и презареждане на боеприпаси от боеприпасни компоненти за лична употреба не трябва да бъде считано като значителна модификация.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б)  Както при системата за докладване на подозрителни транзакции съгласно Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a, транзакция за придобиването на пълен набор от боеприпаси или заредени капсули компоненти на боеприпаси следва да се счита за подозрителна, ако например включва количества, които са необичайни за лично ползване, или ако купувачът изглежда не е запознат с използването на боеприпасите или не желае да представи доказателство за самоличност. Когато за оръжейник или оръжеен посредник не е възможност да проверят самоличността на купувача, следва да се забрани всяко плащане само в брой за придобиването на огнестрелни оръжия.

 

_____________________

 

1a Регламент (ЕС) № 98/2013 на

Европейския парламент и на Съвета

от 15 януари 2013 година относно предлагането на пазара и

използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ L 39,

9.2.2013 г, стp. 1).

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7)  Като се отчита високият риск от реактивиране на некачествено дезактивираните оръжия и с цел повишаване на сигурността в целия Съюз, дезактивирането на огнестрелни оръжия следва да попада в обхвата на настоящата директива. Освен това по отношение на най-опасните огнестрелни оръжия следва да бъдат въведени по-строги правила с цел да се гарантира, че притежаването или търговията с тези огнестрелни оръжия не са разрешени. Тези правила следва да се прилагат и за огнестрелни оръжия от посочената категория, след като същите са били дезактивирани. В случай на неспазване на тези правила, държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, включително унищожаване на съответните огнестрелни оръжия.

заличава се

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а)  Придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия следва да бъде разрешено само за лица, които имат основателна причина. Държавите членки следва да разполагат с възможност да постановят, че придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия, например за лов, спортна стрелба, използване от сдружения, които поощряват обичаите и традициите, и организации, свързани с културата и историята, провеждане на различни научни и технически дейности, изпитвателни дейности и възстановка на исторически събития, филмопроизводство или историческо проучване представява основатена причина.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б)  Държавите членки следва да гарантират, че е въведена ефективна система за мониторинг на придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия. Тази система, която може да бъде постоянна или периодична, следва да се основава на оценка на релевантна медицинска и психологическа информация при издаването или подновяването на разрешение или на ефективна алтернативна система за постоянен мониторинг, като се вземат предвид съответните рискове и всякакви други релевантни индикации, например от медицински персонал, които показват, че условията за разрешение за притежаване вече не могат да бъдат изпълнени.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7в)  Огнестрелните оръжия и боеприпасите следва да се съхраняват по сигурен начин, когато не са под непосредствено наблюдение. Критериите за съхранение и безопасен транспорт следва да се дефинират от националното право, като се отчетат броят и естеството на съответните огнестрелни оръжия.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8)  С цел да се гарантира проследимостта на дезактивираните огнестрелни оръжия същите следва да бъдат регистрирани в национални регистри.

8)  С цел да се увеличи проследимостта на огнестрелните оръжия и основните компоненти и да се улесни свободното им движение, сглобено огнестрелно оръжие и всички отделно продавани основни компоненти следва да имат неотстраняема маркировка към момента на производството или незабавно след вноса им в Съюза. Изискванията за проследимост следва да не се прилагат по отношение на огнестрелни оръжия, които са дезактивирани в съответствие с настоящата директива.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а)  Изпълнението и признаването в държавите членки на европейския паспорт за огнестрелно оръжие като основен документ, необходим на ловците и практикуващите спортна стрелба, следва да бъде подобрено, като се гарантира, че държавите членки не обвързват издаването, подновяването или приемането на европейския паспорт за огнестрелно оръжие с условието за заплащане на каквато и да било такса, която надвишава административните разходи или други неоправдани разходи, или с допълнителни административни процедури.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10)  С цел да не се допусне лесно заличаване на маркировките и да се разясни върху кои компоненти следва да се нанася маркировката, следва да бъдат въведени общи за Съюза правила.

10)  С цел да се предотврати лесно заличаване на маркировките и да се разясни върху кои компоненти следва да се нанася маркировката, следва да бъдат въведени общи за Съюза правила. Тези правила следва да се прилагат само за огнестрелни оръжия и отделно продавани основни компоненти, които се пускат на пазара, считано от датата, до която държавите членки трябва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с основните разпоредби на настоящата директива.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11)  Огнестрелните оръжия могат да се използват за срок, много по-дълъг от 20 години. С цел да се осигури тяхната проследимост данните за тях следва да се съхраняват за неопределен срок от време до удостоверяване на унищожаването на оръжията.

11)  Огнестрелните оръжия могат да се използват за срок, много по-дълъг от 20 години. С цел да се осигури тяхната проследимост данните за тях и за техните основни компоненти следва да се съхраняват за неопределен срок от време до удостоверяване на унищожаването на оръжията или тяхното дезактивиране. Достъпът до тези данни и всички свързани лични данни следва да се ограничи само за компетентните органи. Изискването за продължаване на регистрирането на огнестрелни оръжия и основни компоненти след дезактивиране следва да се прилага само за онези огнестрелни оръжия и основни компоненти, които вече са регистрирани, и за лицето, което ги притежава към момента на дезактивиране. Това изискване не следва да се прилага за последващо прехвърляне на дезактивирани огнестрелни оръжия или основни компоненти или за огнестрелни оръжия и основни компоненти, които са били заличени от регистъра след дезактивиране в съответствие с национални разпоредби, приложими преди влизането в сила на настоящата директива.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12)  Възможността за продажба на огнестрелни оръжия и на компоненти за тях чрез средства за дистанционна комуникация може да представлява сериозна заплаха за сигурността, тъй като тези средства се поддават по-трудно на контрол от конвенционалните методи за продажба, особено що се отнася до проверката по интернет на законността на разрешенията. Поради това е целесъобразно продажбата на оръжия и компоненти чрез средства за дистанционна комуникация, по-специално интернет, да бъде ограничена до оръжейниците и оръжейните посредници.

12)  Предлагането на пазара на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси чрез интернет и други средства за дистанционна комуникация, например чрез онлайн каталози за търгове или класифицирани обяви, и организирането на продажба или друга транзакция например по телефона или чрез електронна поща следва, когато е разрешено съгласно националното законодателство, да бъде възможно, при условие че може да бъде направена проверка на самоличността и правото на участие в такава транзакция. Поради това е целесъобразно да се гарантира, че условията за покупка на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси чрез средства за дистанционна комуникация, по-специално интернет, са такива, че позволяват поне самоличността на купувачите и при необходимост разрешението им за придобиване на огнестрелно оръжие да бъдат проверени, най-късно при доставката, от оръжейника или оръжейния посредник, или от публичен орган или представител на такъв.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а)  Дейностите на получили разрешение оръжейници и оръжейни посредници, които попадат в обхвата на настоящата директива, следва да включват покупка, продажба, внос, износ, излагане, монтаж, модификация, видоизменяне, поддръжка, съхранение, транспорт, изпращане, доставка, замяна или вземане под наем на всички огнестрелни оръжия и основни компоненти на огнестрелни оръжия. Оръжейниците и оръжейните посредници следва да продават, прехвърлят или предоставят огнестрелно оръжие и основни компоненти само на лица, които притежават подходящото разрешение или лиценз, следва да водят регистър на продажбите си и следва да информират компетентните органи на държавите членки за всяка продажба, трансфер или доставка.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13)  Освен това рискът от видоизменянето на предупредителните оръжия и на другите видове оръжия, изстрелващи халосни патрони, в действителни огнестрелни оръжия е голям, като в някои от терористичните актове са използвани видоизменени оръжия. Поради това е от основна важност да бъде разрешен проблемът във връзка с видоизменените оръжия, използвани за извършването на престъпления, по-специално като те бъдат включени в обхвата на настоящата директива. С цел да се гарантира, че предупредителните и сигналните оръжия, както и салютните и акустичните оръжия, не могат да бъдат видоизменяни в огнестрелни оръжия, следва да бъдат приети технически спецификации.

13)  Освен това, за да се избегне рискът от производството на предупредителните оръжия и на другите видове оръжия, изстрелващи халосни патрони, по начин, който позволява видоизменянето им в действителни огнестрелни оръжия, следва да бъдат приети технически спецификации с цел да се гарантира, че не могат да бъдат видоизменяни в огнестрелни оръжия.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14)  С цел да се подобри действието на обмена на информация между държавите членки Комисията следва да направи оценка на елементите, необходими за системата, която да подпомогне този обмен на информация, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, изградени в държавите членки. Оценката на Комисията може да се придружава, ако е уместно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация.

14)  С цел да се подобри действието на обмена на информация между държавите членки, както и проследимостта на огнестрелните оръжия, различни съществуващи механизми или единични звена за контакт или нови механизми за обмен могат да се използват, в зависимост от естеството на информацията, която се обменя. Комисията следва да направи оценка на елементите, необходими за системата, която да подпомогне този обмен на информация, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, изградени в държавите членки, и да позволи задължителен достъп от държавите членки. Оценката на Комисията следва да се придружава, ако е уместно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация. В допълнение към необходимостта от контрол на огнестрелните оръжия, такава система за обмен на информация следва да осигурява възможност за проследяване на огнестрелните оръжия, иззети или предадени на компетентните органи или конфискувани от държавите членки, като по този начин стане възможно установяването на това, какво се случва с огнестрелните оръжия до момента на тяхното унищожаване, последващо използване или повторно пускане на пазара.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква -а (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 – алинея 3 (нова)

 

Текст в сила

Изменение

 

-а)   в параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„Освен това всяко преносимо устройство, съдържащо основен компонент, който може да бъде използван като огнестрелно оръжие, се счита за огнестрелно оръжие.“

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква -a а (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 a

 

Текст в сила

Изменение

 

-аа)  Параграф 1а се заличава.

1а.  За целите на настоящата директива „част“ означава всеки компонент или резервен компонент, специално предвиден за огнестрелно оръжие и основен за неговото функциониране, включително цев, затворна рама или цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок, и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие.

 

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква а

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б.  За целите на настоящата директива „основен компонент“ означава цев, затворна рама, цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок, магазин и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са или са предназначени да бъдат монтирани.

1б.  За целите на настоящата директива „основен компонент“ означава цевта, затворната рама, цевната кутия, включително по целесъобразност както горната, така и долната ѝ част, затвор, барабан, ударен механизъм или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква б

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 д

 

Текст, предложен от Комисията

    Изменение

1д.   За целите на настоящата директива „оръжеен посредник“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оръжейник, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или частично в закупуване, продажба, предоставяне под наем или на лизинг или организиране на пренасянето в рамките на една държава членка, от една държава членка към друга държава членка или износа за трета държава на напълно сглобени огнестрелни оръжия, части и боеприпаси за тях.

1д.   За целите на настоящата директива „оръжеен посредник“ означава всяко физическо или юридическо лице, или всеки агент или представител на такова лице, различно от оръжейник, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или частично в закупуване, продажба, предоставяне под наем или на лизинг, или организиране на пренасянето в рамките на една държава членка или от една държава членка към друга държава членка или износа за трета държава, или вноса в държава членка от трета държава на напълно сглобени огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси за тях.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква в

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1е.   За целите на настоящата директива „предупредителни и сигнални оръжия“ означава преносими устройства с пълнител с отвор за излизане на газ, разположен отпред, отстрани или отгоре, които са специално проектирани и конструирани с цел подаване на предупреждение или даване на сигнал и които са предназначени само за изстрелване на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически боеприпаси.

1е.   За целите на настоящата директива „предупредителни и сигнални оръжия“ означава устройства с пълнител, които са предназначени само за изстрелване на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически изделия и които не могат да бъдат видоизменяни, така че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква в

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1ж.  За целите на настоящата директива „салютни и акустични оръжия“ означава огнестрелни оръжия, специално видоизменени за единственото им използване за изстрелване на халосни патрони, с приложение в театрални представления, фотографски сесии, заснемане на филми и телевизионни продукции.

1ж.  За целите на настоящата директива „салютни и акустични оръжия“ означава огнестрелни оръжия, специално видоизменени за единственото им използване за изстрелване на халосни патрони, с приложение например в театрални представления, фотографски сесии, заснемане на филми и телевизионни продукции, възстановка на исторически събития, шествия, спортни събития и обучение.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква в

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1з.  За целите на настоящата директива „копия на огнестрелни оръжия“ означава предмети, които имат външния вид на огнестрелно оръжие, но са произведени по такъв начин, че не могат да бъдат видоизменени да произвеждат изстрел или да изстрелват куршум или снаряд под действието на възпламеним метателен заряд.

заличава се

Обосновка

Всеки предмет, който изглежда като огнестрелно оръжие и може да бъде видоизменен в такова, е обхванат от член 1 от директивата, който допълнително се подсилва от включването на всеки предмет, който съдържа основен компонент, изменение 23. Предмети, които не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия, следва да останат извън обхвата.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква в

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1и.   За целите на настоящата директива „дезактивирани огнестрелни оръжия“ означава огнестрелни оръжия, които са били модифицирани с цел да бъдат направени трайно негодни за употреба чрез дезактивиране, при което се гарантира, че всички основни части на огнестрелното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за тяхното отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде реактивирано по какъвто и да било начин.

1и.   За целите на настоящата директива „дезактивирани огнестрелни оръжия“ означава огнестрелни оръжия, които са били модифицирани с цел да бъдат направени трайно негодни за употреба чрез дезактивиране, при което се гарантира, че всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за тяхното отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде реактивирано по какъвто и да било начин , в съответствие с член 10б.

 

В случаите, в които за огнестрелните оръжия е признато, че са редки или имат историческа стойност, държавите членки могат да изберат, за целите на дезактивиране, огнестрелните оръжия с такава стойност да бъдат дезактивирани чрез премахване на един или повече основни компонента на огнестрелното оръжие, така че то да не може да се използва. Когато се прилага тази процедура, отстранените основни компоненти се предоставят на компетентните органи на държавата членка за съхранение.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква в а (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 и а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) В параграф 1 се добавя следният параграф:

 

"1ia.  За целите на настоящата директива „музей“ означава постоянна институция в служба на обществото и неговото развитие, отворена за обществеността, с исторически, културни, научни, технически, образователни, естетически или свързани с историческото наследство цели, и призната като такава от държава членка.“

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква в б (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1 и б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) В параграф 1 се добавя следният параграф:

 

"1ib.  За целите на настоящата директива „колекционер“ означава всяко юридическо или физическо лице, отдадено на събирането и съхраняването на огнестрелни оръжия или боеприпаси с исторически, културни, научни, технически, образователни, естетически или свързани с историческото наследство цели и признато като такова от държава членка.“

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква г

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 2 – буква и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)   производство, търговия, обмен, отдаване под наем, ремонтиране или видоизменяне на огнестрелни оръжия;

i)   производство, включително модифициране, различно от модифициране за лична употреба, което не води до промяна на категорията или подкатегорията, или видоизменяне, търговия, обмен, отдаване под наем или ремонтиране на огнестрелни оръжия;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква г

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 2 – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)   производство, търговия, обмен, отдаване под наем, ремонтиране, модифициране или видоизменяне на части на огнестрелни оръжия;

ii)   производство, включително модифициране, различно от модифициране за лична употреба, което не води до промяна на категорията или подкатегорията, или видоизменяне, търговия, обмен, отдаване под наем или ремонтиране на основни компоненти на огнестрелни оръжия;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква г

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 2 – подточка iii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)   производство, търговия, обмен или видоизменяне на боеприпаси.

iii)   производство, различно от ръчно зареждане или презареждане на боеприпаси за лична употреба, включително модифициране, различно от модифициране за лична употреба, което не води до промяна на категорията, или видоизменяне, търговия или обмен на боеприпаси.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 – буква г б (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

гб) Параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За прилагането на настоящата директива, лицата се считат за пребиваващи в страната, указана с адреса, отбелязан в документ, установяващ мястото на пребиваване, по-специално паспорт или карта за самоличност, които при контролна проверка за притежаване или в случай на придобиване на оръжие се представят на властите на някоя държава членка или на оръжейник.

„3.   За прилагането на настоящата директива, лицата се считат за пребиваващи в страната, указана с адреса, отбелязан в документ, установяващ мястото на пребиваване, по-специално паспорт или карта за самоличност, които при контролна проверка за притежаване или в случай на придобиване на оръжие се представят на властите на някоя държава членка или на оръжейник или оръжеен посредник. Ако адресът на лицето не е указан в неговия паспорт или карта за самоличност, страната на пребиваване се определя въз основа на друг официален документ за пребиваване, който е признат от съответната държава членка.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:31991L0477)

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – точка 1 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 2 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

1а)  Член 2, параграф 1 се заменя със следното:

1.  Настоящата директива не засяга прилагането на разпоредбите от националните законодателства, свързани с пренасянето на оръжия, на оръжия за лов и за спортна стрелба.

1.  Настоящата директива не засяга прилагането на разпоредбите от националните законодателства, свързани с пренасянето на оръжия, на оръжия за лов и за спортна стрелба, нито по-строгите национални разпоредби относно незаконната продажба на огнестрелни оръжия.

Обосновка

Настоящата директива следва да увеличи трансграничната проследимост и прозрачността в областта на притежанието и продажбата на оръжия, както и да създаде възможност за активна борба срещу незаконния трафик на оръжия.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – точка 2

Директива 91/477/ЕИО

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива не се прилага по отношение на придобиването и притежаването в съответствие с националното законодателство на оръжия и боеприпаси от страна на въоръжените сили, полицията или публичните служби. Тя не се прилага и при извършване на търговски сделки с бойно оръжие и боеприпаси.

2.  Настоящата директива не се прилага по отношение на придобиването и притежаването в съответствие с националното законодателство на оръжия и боеприпаси от страна на националните отбранителни сили, полицията и други публични служби. Терминът „национални отбранителни сили“ включва всички звена, включително резервисти, както и доброволни сили за отбрана в рамките на националните отбранителни системи под командването на тези национални отбранителни сили, включително военните сили и системи на вътрешна обществена сигурност. Настоящата директива не се прилага и при извършване на търговски сделки с бойно оръжие и боеприпаси.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че всяко огнестрелно оръжие, пуснато на пазара, е маркирано и регистрирано в съответствие с настоящата директива.

1.  Държавите членки гарантират, че всяко сглобено огнестрелно оръжие или отделен основен компонент, пуснат(о) на пазара, е маркиран(о) и регистриран(о) в съответствие с настоящата директива или дезактивиран(о) в съответствие с разпоредбите за изпълнение от член 10б и е регистриран(о) в съответствие с настоящата директива. Когато основен компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с настоящата директива, той бива маркиран поне със сериен номер, алфанумеричен или дигитален код.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на идентифицирането и проследяването на всяко сглобено огнестрелно оръжие държавите членки в момента на производството на всяко огнестрелно оръжие или в момента на неговото внасяне в Съюза изискват нанасянето на уникална маркировка, включваща името на производителя, държавата или мястото на производство, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер. Това не засяга възможността за поставяне на търговската марка на производителя.

2.  За целите на идентифицирането и проследяването на всяко сглобено огнестрелно оръжие и на всеки отделно продаван основен компонент държавите членки, или в момента на производството на всяко огнестрелно оръжие и на всеки основен компонент, който е предвиден за продажба отделно, или незабавно след внасяне в Съюза на огнестрелното оръжие или въпросния компонент, изискват нанасянето върху тях на ясна, постоянна и уникална маркировка, включваща името на производителя, държавата или мястото на производство, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер. Това не засяга възможността за поставяне на търговската марка на производителя и не се прилага за огнестрелни оръжия или основни компоненти, които се считат за антични по силата на националното законодателство, нито за такива, предназначени за лица, получили разрешение по силата на член 6, алинея 1 или 2, при условие че те носят оригинални маркировки, позволяващи пълното им проследяване. Когато основен компонент е твърде малък, за да бъде на практика маркиран с цялата тази информация, той бива маркиран поне със сериен номер, алфанумеричен или дигитален код. Това изискване не се прилага по отношение на огнестрелни оръжия или основни компоненти, продавани отделно, които са произведени преди ... [дата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].

Маркировката се нанася върху цевната кутия на огнестрелното оръжие.

При сглобените огнестрелни оръжия маркировката се нанася върху цевната кутия или затворната рама на огнестрелното оръжие.

Държавите членки изискват маркировка на всяка единична елементарна опаковка готови боеприпаси, която съдържа името на производителя, партидния идентификационен номер, калибъра и вида боеприпаси.

Държавите членки изискват такава маркировка на всяка единична елементарна опаковка готови боеприпаси, която да посочва името на производителя, партидния идентификационен номер, калибъра и вида боеприпаси. За тези цели държавите членки могат да решат да прилагат разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1 юли 1969 г. относно взаимното признаване на контролните щемпели на преносимите огнестрелни оръжия.

Освен това в момента на прехвърляне на огнестрелно оръжие от държавния резерв към постоянна гражданска употреба държавите членки осигуряват уникална маркировка, която позволява да бъде идентифицирана държавата, извършваща прехвърлянето.

Освен това в момента на прехвърляне на огнестрелно оръжие от държавния резерв към постоянна гражданска употреба държавите членки гарантират, че то носи уникална маркировка, която позволява да бъде идентифицирана държавата, извършваща прехвърлянето. Огнестрелни оръжия от категория A трябва първо да са били дезактивирани в съответствие с разпоредбите за изпълнение на член 10б или постоянно видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия в съответствие с разпоредбите за изпълнение на член 10ба, освен в случаите на прехвърляне към лица, получили разрешителни в съответствие с член 6, алинея 1 или 2.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки предвиждат издаване на разрешително за упражняването на дейност на оръжейник или оръжеен посредник на своя територия въз основа най-малкото на проверка на неговата лична почтеност и професионална компетентност. Ако става въпрос за юридическо лице, проверката се извършва по отношение на юридическото лице и по отношение на лицето, което ръководи предприятието.

3.  Държавите членки регулират упражняването на дейността на оръжейниците или оръжейните посредници на своя територия, като го обвързват с изпълнението на следните мерки:

 

а)   регистрация на оръжейните посредници и оръжейниците, които развиват дейност на тяхна територия;

 

б)   лицензиране или разрешително за дейността на оръжейните посредници и оръжейниците;

 

в)   проверка на личната и професионална почтеност и компетентността на въпросния оръжейник или оръжеен посредник, както и въз основа на прозрачността на търговската му дейност. Ако става въпрос за юридическо лице, проверката се извършва по отношение на юридическото лице и по отношение на лицето, което ръководи предприятието.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – точка 4 – буква а

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – второ изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тази система за регистриране на данни записва данни относно типа, марката, модела, калибъра, серийния номер на всяко огнестрелно оръжие и имената и адресите на доставчика и на лицето, което придобива или притежава оръжието. Данните относно огнестрелните оръжия, включително дезактивираните огнестрелни оръжия, се съхраняват до удостоверяване от страна на компетентните органи на унищожаването на огнестрелното оръжие.

Тази система за регистриране на данни записва цялата информация, свързана с огнестрелните оръжия, която е необходима за тяхното проследяване и идентифициране. Тази информация включва типа, марката, модела, калибъра и серийния номер, както и евентуалните видоизменения или модификации на огнестрелното оръжие, които водят до промяна на неговата категория или подкатегория, включително удостовереното му дезактивиране или унищожаване и датата, на която е извършено, и имената и адресите на доставчика и на всяко лице, което придобива или притежава оръжието, включително датите на придобиване и когато е приложимо, датата на приключване на притежаването или на прехвърлянето на друго лице, освен ако такова прехвърляне не засяга огнестрелно оръжие, което е било регистрирано като дезактивирано. Всички упълномощени органи имат достъп до настоящите регистрирани данни за всяко огнестрелно оръжие и лицето, което го притежава. Всички данни, свързани с огнестрелното оръжие, се съхраняват във формат, позволяващ електронен достъп, за неопределен срок от време.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – точка 4 – буква б

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 4 – алинея 4 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

 

Всяка държава членка гарантира, че регистрите на оръжейниците и оръжейните посредници, установени на нейна територия, са свързани към компютризираната система за регистриране на данните на огнестрелните оръжия.

Всяка държава членка гарантира, че оръжейниците и оръжейните посредници, установени на нейна територия, докладват сделките с огнестрелни оръжия или основни компоненти на националния компетентен орган в срок, който не надвишава 10 дни.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – точка 4 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а)  В член 4 се добавя следният параграф:

 

„Оръжейници, оръжейни брокери или други лица не могат да продават или да търгуват по друг начин, да пласират или пренасят в каквото и да е качество огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси въз основата на разрешение или лиценз, издаден от компетентните органи на държавите членки, където са установени, освен на лице, което има разрешение или лиценз за придобиването и притежанието на съответното огнестрелно оръжие, основен компонент или боеприпаси.“

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – точка 5

Директива 91/477/ЕИО

Член 4б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5)   Член 4б се заменя със следното:

заличава се

„Член 4б

 

1.   Държавите членки изграждат система за регулиране на дейността на оръжейните посредници и оръжейниците. Подобна система може да включва една или няколко от следните мерки:

 

а)   регистрация на оръжейните посредници и оръжейниците, които развиват дейност на тяхна територия;

 

б)   лицензиране или издаване на разрешения за дейността на оръжейните посредници и оръжейниците.

 

2.   Системата, посочена в параграф 1, включва най-малкото проверка на личната и професионалната почтеност и на способностите на оръжейника или оръжейния посредник. Ако става въпрос за юридическо лице, проверката се извършва по отношение на юридическото лице и по отношение на лицето, което ръководи предприятието.“

 

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – точка 5 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 б а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а)   Вмъква се следният член:

 

„Член 4ба

 

Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че скъсяването на дългоцевно огнестрелно оръжие чрез модифициране на един или повече от неговите основни компоненти, така че то да стане късоцевно огнестрелно оръжие, се счита за производство, следователно и за незаконно, освен ако не е извършено от притежаващ разрешение оръжейник.“

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите членки разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които имат основателна причина за това и които:

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите членки позволяват придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които имат основателна причина за това и които:

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  са навършили 18 години, с изключение на притежаването на огнестрелни оръжия за лов и спортна стрелба, при условие че в този случай лицата, които не са навършили 18 години, имат разрешение от родителите или се намират под надзора на родител или на друго пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, или са в лицензиран или одобрен по друг начин тренировъчен център;

а)  са навършили 18 години, с изключение на придобиването, освен чрез закупуване, и притежаването на огнестрелни оръжия за лов и спортна стрелба, при условие че в този случай лицата, които не са навършили 18 години, имат разрешение от родителите или се намират под надзора на родител или на друг пълнолетен, притежаващ валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, или са в лицензиран или одобрен по друг начин тренировъчен център, и това пълнолетно лице поеме отговорност за съхранението съобразно член 5а; и

 

 

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  не е вероятно да представляват опасност за себе си, за обществения ред или за обществената безопасност; наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за показателно за такава опасност.

б)  не е вероятно да представляват опасност за себе си или за другите, за обществения ред или за обществената безопасност; наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за показателно за такава опасност.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Получилият огнестрелно оръжие или боеприпаси по наследство незабавно уведомява компетентния орган в своята държава членка. Ако не може да бъде доказана основателна причина, огнестрелните оръжия и боеприпаси, които подлежат на разрешение, се лишават от функционалност чрез дезактивиране в съответствие с настоящата директива, или се продават, или дават на упълномощено юридическо или физическо лице.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  За колекционери, държавите членки могат да ограничават притежаването на оръжия до определен брой оръжия за всички категории, посочени в приложение I. Това ограничение не се прилага, ако въпросните огнестрелни оръжия са дезактивирани в съответствие с настоящата директива.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Колекционирането може да представлява основателна причина за придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия от колекционери, които са на най-малко 18 години и за които няма вероятност да представляват опасност за себе си или другите, за обществения ред или обществената безопасност. Наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се счита за показателно за такава опасност.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предвиждат стандартните медицински прегледи при издаване или подновяване на разрешителните, посочени в параграф 1, и оттеглят разрешителните, ако което и да било от условията, въз основа на които са издадени, вече не е изпълнено.

Държавите членки установяват система за мониторинг, включително оценката на релевантна медицинска и психологическа информация в съответствие с националното право, която може да бъде на постоянна или периодична основа, за придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия, и оттеглят разрешителните, ако което и да било от условията, въз основа на които е разрешено придобиването или притежаването, вече не е изпълнено.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При условие че се следва правилната процедура за оценката на релевантна медицинска и психологическа информация, лицето, което осъществява оценката, не носи отговорност във връзка с действията на лице, което подлежи на такава оценка.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки не могат да забраняват на лица, които пребивават на тяхна територия, притежаването на оръжие, придобито в друга държава членка, освен ако забраняват придобиването на същото оръжие на тяхна територия.

Държавите членки не могат да забраняват на лица, които пребивават на тяхна територия, притежаването на огнестрелно оръжие, придобито в друга държава членка, освен ако забраняват придобиването на същия вид огнестрелно оръжие на тяхна територия.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Държавите членки установяват правила за подходящ надзор на огнестрелните оръжия и боеприпасите, както и правила за правилното им съхранение по сигурен начин, така че да се сведе до минимум рискът да станат достъпни за неупълномощени лица. Когато се съхраняват, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не трябва да са лесно достъпни едновременно заедно. В тези случаи надзор означава лицето, което притежава огнестрелното оръжие или боеприпасите, да упражнява контрол върху тях при преместване и употреба. Равнището на контрол по отношение на режима на съхранение съответства на категорията на съответното огнестрелно оръжие.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Държавите членки гарантират, че в случаи, които включват придобиване и продажба на огнестрелни оръжия и основни компоненти за тях, както и на боеприпасите, класифицирани в категории А, В, С и D, включени в приложение I, чрез средствата за комуникация от разстояние, определени в член 2 от Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*), самоличността, а при необходимост и разрешителното на лицето, което придобива огнестрелното оръжие или основните компоненти за него, или боеприпасите, се проверява преди или най-късно по време на доставката им до това лице от:

 

а)  упълномощен оръжейник или оръжеен посредник; или

 

б)  публичен орган или негов представител.

 

_____________________

 

Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат всички необходими мерки за забрана на придобиваното и притежаването на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А и за унищожаване на огнестрелните оръжия и боеприпасите, държани в нарушение на тази разпоредба и иззети.

Без да се засяга член 2, параграф 2, държавите членки предприемат всички необходими мерки за забрана на придобиваното и притежаването на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А и за унищожаване или дезактивиране на огнестрелните оръжия и боеприпасите, държани в нарушение на тази разпоредба и иззети. В извънредни и надлежно обосновани случаи компетентните органи могат да издават разрешения за такива огнестрелни оръжия и боеприпаси, при условие че такова разрешение не е в противоречие с обществената сигурност, обществения ред или националната отбрана.

 

 

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да разрешат на организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия са установени, да притежават огнестрелни оръжия от категория А, придобити преди [датата на влизане в сила на настоящата директива], при условие че същите са дезактивирани в съответствие с разпоредбите, с които се прилага член 10, буква б).

Държавите членки могат да изберат да предоставят разрешения на музеи и колекционери за огнестрелни оръжия и боеприпаси, класифицирани в категория А, при условие че въпросният музей или колекционер докаже на компетентните национални органи, че са взети мерки за справяне с всякакви рискове за обществената сигурност или обществения ред, както и че съответното(ите) огнестрелно оръжие или огнестрелни оръжия се съхраняват при равнище на сигурност, което е пропорционално на рисковете, свързани с неразрешения достъп до такива огнестрелни оръжия.

 

 

Държавите членки създават регистър на всички такива упълномощени музеи и колекционери. От такива упълномощени музеи и колекционери се изисква да поддържат регистър на всички огнестрелни оръжия в тяхно притежание, които са класифицирани в категория А, който е достъпен за компетентните национални органи. Държавите членки създават подходяща система за мониторинг по отношение на такива упълномощени музеи и колекционери, като отчитат всички релевантни фактори.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 6 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Придобиването на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категории A, B и C чрез средства за дистанционна комуникация, както е определено в член 2 от Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*), се разрешава единствено по отношение на оръжейниците и оръжейните посредници и подлежи на строг контрол от страна на държавите членки.

заличава се

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – точка -7 (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 7 – параграф 4 – буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

(-7) В член 7, параграф 4, алинея 1, буква б) се заменя със следния текст:

б) периодичната проверка дали тези лица продължават да отговарят на условията; както и“

б) проверка дали тези лица продължават да отговарят на условията; както и“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – точка 7

Директива 91/477/ЕИО

Член 7 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Максималният срок не може да надвишава пет години. Разрешителното може да бъде подновено, ако условията, въз основа на които то е било издадено, продължават да бъдат изпълнени.

Максималният срок на действие на разрешителното не надвишава пет години освен ако държавите членки не са въвели система за непрекъснат мониторинг, посочена в член 5, параграф 2, първа алинея. Разрешителното може да бъде подновено, ако условията, въз основа на които то е било издадено, продължават да бъдат изпълнени.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – точка 7 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 8 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

7а)   Член 8, параграф 2 се заменя със следния текст:

"2.   Всеки продавач или оръжейник или всяко частно лице уведомяват властите на държавата-членка, в която се извършва всяко преотстъпване или предаване на огнестрелно оръжие от категория С, като се уточняват идентификационните елементи на купувача и на огнестрелното оръжие. Ако лицето, придобиващо такова оръжие, пребивава в друга държава членка, тази държава членка е уведомена за това придобиване от държавата членка, в която е станало закупуването, и от самото лице, придобиващо оръжието.“

"2.   Всеки продавач, оръжейник, оръжеен посредник или всяко частно лице уведомяват властите на държавата-членка, в която се извършва всяко преотстъпване или предаване на огнестрелно оръжие от категория С, като се уточняват идентификационните елементи на купувача и на огнестрелното оръжие. Ако лицето, придобиващо такова оръжие, пребивава в друга държава членка, тази държава членка е уведомена за това придобиване от държавата членка, в която е станало закупуването, и от самото лице, придобиващо оръжието.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&from=FR)

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – точка 7 б (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 10

 

Текст в сила

Изменение

 

7б) Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

„Член 10

Режимът за придобиване и притежаване на боеприпаси е идентичен с този за притежаване на огнестрелните оръжия, за които те са предназначени.

Правилата за придобиване на боеприпаси и за притежаване на боеприпаси, съдържащи единичен куршум или снаряд, са идентични с тези за огнестрелните оръжия, за които те са предназначени. Придобиването на боеприпаси се разрешава единствено на лица, които имат разрешение да притежават огнестрелно оръжие от определена категория, или на лица, които са получили разрешително съгласно втора алинея на член 6.

 

Оръжейните посредници и оръжейниците могат да откажат да извършат сделка за придобиване на пълен набор от боеприпаси или компоненти на боеприпаси, които с основание считат за подозрителни поради естеството им или мащаба им, и докладват за това или за опити за такава сделка на компетентните органи. Оръжейните посредници и оръжейниците нямат право да извършат сделка за придобиването на огнестрелно оръжие в случаите, когато не могат да проверят самоличността на купувача в системата за регистриране на данни, установена съобразно член 4, параграф 4, и плащането се прави само в брой.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат мерки за да гарантират, че предупредителните и сигналните оръжия, както и салютните и акустичните оръжия не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия.

Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че предупредителните и сигналните оръжия не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, както и за салютните и акустичните оръжия с цел да гарантира, че същите не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13а, за да допълни настоящата директива чрез установяване на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, както и за салютните и акустичните оръжия с цел да гарантира, че същите не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия. Комисията приема първия такъв делегиран акт до ... [да се въведе дата].

Изменение    70

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

заличава се

Изменение    71

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят ред за проверка от компетентен орган на дезактивирането на огнестрелните оръжия с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са го привели в състояние на необратима нефункционалност. В рамките на тази проверка държавите членки предвиждат издаване на сертификат или протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, или щамповане на ясна маркировка върху него със същата цел.

1.   Държавите членки гарантират, че дезактивирането на огнестрелните оръжия се извършва в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение ІІІ.

 

Това не важи за огнестрелните оръжия, дезактивирани преди 8 април 2016 г., освен ако тези огнестрелни оръжия не са прехвърлени в друга държава членка или не са пуснати на пазара.

 

Дезактивирането на огнестрелни оръжия се извършва от публични или частни субекти или от физически лица, на които е разрешено съгласно националното право да извършват такава дейност.

 

Държавите членки определят компетентен орган („проверяващ субект“), който да проверява, че дезактивирането на съответното огнестрелно оръжие е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение IІІ.

 

Когато дезактивирането на огнестрелното оръжие е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение IІІ, проверяващият субект:

 

а)  щампова уникална маркировка на всички компоненти, които са били модифицирани с оглед на дезактивирането на огнестрелното оръжие; и

 

б)  издава сертификат за дезактивиране на собственика на огнестрелното оръжие.

 

Когато огнестрелното оръжие е регистрирано в компютъризираната система за регистриране на данни, посочена в член 4, параграф 4, дезактивирането му се въвежда в свързаните с него данни.

 

Държавите членки могат да въвеждат допълнителни мерки за дезактивиране на огнестрелни оръжия на своя територия, които излизат извън рамките на техническите спецификации, определени в приложение ІІI.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема стандарти и методи за дезактивиране с цел да гарантира, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

2.   В съответствие с член 13а Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, за да изменя приложение ІІІ като го актуализира, като при необходимост взема под внимание всички допълнителни мерки, въведени от държавите членки съгласно седма алинея на параграф 1 от настоящия член.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 б – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.   Комисията приема актове за изпълнение, в които установява образци за общата уникална маркировка и образец на сертификата за дезактивираните огнестрелни оръжия. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 б – параграф 2 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.   До 31 декември 2016 г., след консултации с държавите членки и съответните заинтересовани страни, Комисията следва да установи кои национални стандарти и техники за дезактивиране, прилагани от държавите членки преди 8 април 2016 г., са осигурили привеждането на огнестрелните оръжия в състояние на трайно негодни за употреба и на трайна нефункционалност, както и да осигури признаване на сертифицираното дезактивиране, извършено в съответствие с тези стандарти и техники за дезактивиране.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 ба (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а)  Вмъква се следният член:

 

„Член 10ба

 

1.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че автоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия от ... [дата на влизане в сила на настоящата директива за изменение], не могат да бъдат видоизменени отново в автоматични огнестрелни оръжия.

 

2.  В съответствие с член 13а Комисията приема делегирани актове, за да допълни настоящата директива чрез установяването на технически спецификации, за да се гарантира, че полуавтоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени от първоначално автоматични огнестрелни оръжия, не могат да бъдат видоизменени отново в автоматични огнестрелни оръжия. Комисията приема първия такъв делегиран акт до ... [31 декември 2017 г.].”

Изменение    76

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 б (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 11 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

8б)   Член 11, параграф 1 се заменя със следното:

„1   Без да се засягат разпоредбите на член 12, огнестрелните оръжия могат да бъдат пренасяни от една държава членка в друга само при спазване на процедурата, която е предвидена в следващите параграфи. Тези разпоредби се прилагат също в случай на пренасяне на огнестрелно оръжие при изпълнение на продажбата му, извършена по пътя на кореспонденция.“

„1.  Без да се засягат разпоредбите на член 12, огнестрелните оръжия могат да бъдат пренасяни от една държава членка в друга само при спазване на процедурата, която е предвидена в следващите параграфи. Тези разпоредби се прилагат също в случай на пренасяне на огнестрелно оръжие при изпълнение на продажбата му, извършена посредством дистанционна комуникация.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    77

Предложение за директива

Член 1 - точка 8 в (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 11 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

8в)  В член 11, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Информациите, предвидени в двете последни тирета, не следва да се съобщават, в случай че пренасянето се извършва между оръжейници.“

„Информациите, предвидени в двете последни тирета, не следва да се съобщават, в случай че пренасянето се извършва между оръжейници или оръжейни посредници.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    78

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 г (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 11 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

8г)   В член 11, параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„3.  По отношение на пренасянето на огнестрелни оръжия, различни от бойните оръжия, които са изключени от приложното поле на настоящата директива в съответствие с член 2, параграф 2, всяка държава-членка може да предостави на оръжейници правото да осъществяват пренасяне на огнестрелни оръжия от своята територия към оръжейник, установен в друга държава-членка, без получаване на предварително разрешение по смисъла на параграф 2. За тази цел държавата членка издава разрешително, което е валидно за срок максимум от три години и което може във всеки момент да бъде временно спряно или анулирано с мотивирано решение. Документ, в който е отбелязано това разрешително, трябва да придружава огнестрелните оръжия до тяхното местоназначение; този документ трябва да се представя при всяко поискване от властите на държавите членки.“

„3.  По отношение на пренасянето на огнестрелни оръжия, различни от бойните оръжия, които са изключени от приложното поле на настоящата директива в съответствие с член 2, параграф 2, всяка държава членка може да предостави на оръжейници или оръжейни посредници правото да осъществяват пренасяне на огнестрелни оръжия от своята територия към оръжейник или оръжеен посредник, установен в друга държава членка, без получаване на предварително разрешение по смисъла на параграф 2. За тази цел държавата членка издава разрешително, което е валидно за срок максимум от три години и което може във всеки момент да бъде временно спряно или анулирано с мотивирано решение. Документ, в който е отбелязано това разрешително, трябва да придружава огнестрелните оръжия до тяхното местоназначение; този документ трябва да се представя при всяко поискване от властите на държавите членки.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    79

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 д (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 11 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

8д)   В член 11, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Преди датата на прехвърлянето оръжейникът съобщава на органите на държавата-членка, от която се извършва прехвърлянето, всички данни, изброени в параграф 2, първа алинея. Тези органи извършват проверки, при необходимост и на място, за да проверят съответствието между информацията, предадена от оръжейника, и действителните параметри на прехвърлянето. Информацията се предава от оръжейника в срок, който осигурява достатъчно време.“;

„Преди датата на прехвърлянето оръжейникът или оръжейният посредник съобщава на органите на държавата членка, от която се извършва прехвърлянето, всички данни, изброени в параграф 2, първа алинея. Тези органи извършват проверки, при необходимост и на място, за да проверят съответствието между информацията, предадена от оръжейника или оръжейния посредник, и действителните параметри на прехвърлянето. Информацията се предава от оръжейника или оръжейния посредник в срок, който осигурява достатъчно време.“

 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    80

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 e (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 11 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

8е)   В член 11, параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Тези списъци на огнестрелни оръжия се съобщават на оръжейниците, които са получили разрешително за пренасяне на огнестрелни оръжия без предварително съгласие в рамките на процедурата, предвидена в параграф 3.“

„Тези списъци на огнестрелни оръжия се съобщават на оръжейниците и оръжейните посредници, които са получили разрешително за пренасяне на огнестрелни оръжия без предварително съгласие в рамките на процедурата, предвидена в параграф 3.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    81

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 ж (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 12 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

8ж)  В член 12, параграф 2, първа алинея се заменя със следния текст:

“2.  „Независимо от разпоредбите на параграф 1, ловците - за огнестрелно оръжие от категории Б, C и D, и спортните стрелци - за огнестрелно оръжие от категории B, C и D, могат да притежават без предварително разрешение едно или няколко огнестрелни оръжия по време на пътуване през две или повече държави-членки с цел практикуване на тяхната дейност, при условие че притежават Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, в който са посочени това оръжие или оръжия, и при условие че са в състояние да обосноват причините за пътуването си, по-специално чрез представяне на покана или друго доказателство за практикуването на лов или спортна стрелба в държавата-членка по местоназначение.

“2.  „Независимо от разпоредбите на параграф 1, ловците - за огнестрелно оръжие от категории C и D, и спортните стрелци - за огнестрелно оръжие от категории А, B, C и D, могат да притежават без предварително разрешение едно или няколко огнестрелни оръжия по време на пътуване през две или повече държави членки с цел практикуване на тяхната дейност, при условие че притежават Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, в който са посочени това оръжие или оръжия, и при условие че са в състояние да обосноват причините за пътуването си, по-специално чрез представяне на покана или друго доказателство за практикуването на лов или спортна стрелба в държавата членка по местоназначение.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0477

Изменение    82

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 з (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст в сила

Изменение

 

8з) В член 12, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки не могат да обвързват приемането на Европейския паспорт за огнестрелно оръжие със заплащане на каквато и да било такса.“

„Държавите членки не могат да обвързват:

 

а)   издаването или подновяването на европейския паспорт за огнестрелно оръжие със заплащане на каквато и да било такса, надвишаваща административните разходи, направени при издаването на паспорта; и

 

б)   приемането на европейския паспорт за огнестрелно оръжие, пряко или косвено, със заплащане на каквато и да било такса или с издаване на каквото и да било административно одобрение.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    83

Предложение за директива

Член 1 – точка 8 и (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 12 – параграф 3

 

Текст в сила

Изменение

 

8и)   Член 12, параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Посредством споразумения за взаимно признаване на национални документи две или няколко държави-членки могат да предвидят по-гъвкав режим от предвидения в настоящия член относно придвижването с огнестрелно оръжие на техните територии.“

„3.  Посредством споразумения за взаимно признаване на национални документи или чрез взаимно признаване на данни, въведени в компютризираните системи за регистриране на данни, посочени в член 4, параграф 4, две или няколко държави членки могат да предвидят по-гъвкав режим от предвидения в настоящия член относно придвижването с огнестрелно оръжие на техните територии.“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20080728&qid=1457684409643)

Изменение    84

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 91/477/ЕИО

Член 13 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Компетентните органи на държавите членки обменят информация относно разрешенията, издадени за трансфери на огнестрелни оръжия към друга държава членка, както и информация по отношение на отказите за издаване на разрешения, определени в член 7.

4.  Държавите членки гарантират, в срок до ... [дата], ефикасния обмен на информация чрез електронни средства, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679, пряко или чрез единни звена за контакт,относно разрешенията, издадени за трансфер на огнестрелни оръжия към друга държава членка, както и информация по отношение на отказите за издаване на разрешения съобразно предвиденото в член 7 на основание на сигурността или във връзка с надеждността на съответното лице, в срок до ... [дата].

 

При поискване от друга държава членка всяка държава членка обменя информация, свързана с оценка на съдебното досие, ако има такова, на лицата, които са подали заявление за изключение или на които са били предоставени изключения съгласно член 6 или разрешения съгласно член 7. Тази информация се отнася до всяко съответстващо решение на съдебен орган или компетентен публичен орган, по целесъобразност.

 

 

 

 

Изменение    85

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 91/477/ЕИО

Член 13 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  В съответствие с член 13а Комисията е оправомощена да приема делегирани актове относно начините за обмен на информация за издадените разрешения и за отказите.

5.  В съответствие с член 13а Комисията приема делегирани актове с цел допълване на настоящата директива чрез определяне на начините за обмен на информация за издадените или отказаните разрешения за трансфер на огнестрелни оръжия към друга държава членка. Комисията приема първия такъв делегиран акт до ... [да се въведе дата].

Изменение    86

Предложение за директива

Член 1 – точка 10

Директива 91/477/ЕИО

Член 3 а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 1 – точка 10

Директива 91/477/ЕИО

Член 13 a – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 10а, параграф 2, член 10б, параграф 2, член 10ба, параграф 2 или член 13, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 1 – точка 11 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 16 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а)  Вмъква се следният член:

 

„Член 16а

 

1.  Държавите членки могат да решат да потвърдят разрешения за полуавтоматични огнестрелни оръжия, класифицирани в точка 6 или точка 7а от категория А и законно придобити и регистрирани преди ... [дата на влизане в сила на настоящата директива за изменение], и да ги възобновят за законния собственик, считано от тази дата, съобразно другите условия, определени в настоящата директива, и могат също така да позволят такива огнестрелни оръжия да бъдат придобити от лица, упълномощени от държавите членки в съответствие с настоящата директива.

 

2.  Държавите членки могат да упълномощят спортни стрелци да придобиват и притежават полуавтоматични огнестрелни оръжия, класифицирани в точка 6 или точка 7а от категория А, съобразно следните условия:

 

а)  спортният стрелец участва в състезания по стрелба, организирани от официална спортна организация по стрелба, която е призната от държава членки или от международно установена и официално призната спортна федерация по стрелба; и

 

б)  спортният стрелец е член на признат клуб по стрелба, редовно практикува стрелба в цел и е правил това за поне 12 месеца.

 

Спортни стрелци, които са упълномощени да придобиват и притежават полуавтоматични огнестрелни оръжия, класифицирани в точка 6 или точка 7а от категория А, имат право да притежават такива огнестрелни оръжия, посочени в европейския паспорт за огнестрелно оръжие съобразно член 12, параграф 2.“

Изменение    89

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 91/477/ЕИО

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На всеки пет години Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящата директива, който се придружава, ако това е уместно, от предложения, по-специално по отношение на категориите огнестрелни оръжия в приложение I и въпросите, свързани с развитието на новите технологии, като триизмерния печат. Първият доклад се представя две години след влизането в сила на настоящата директива.

На всеки пет години Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящата директива, включително проверка на пригодността на нейните разпоредби, който се придружава, ако това е уместно, от предложения, по-специално по отношение на категориите огнестрелни оръжия в приложение I и въпроси, свързани с прилагането на системата за европейския паспорт за огнестрелно оръжие, обозначаването и новите технологии, като например значението на триизмерния печат. Първият такъв доклад се представя в срок до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение].

Изменение    90

Предложение за директива

Член 1 – точка 12

Директива 91/477/ЕИО

Член 17 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [дата] Комисията прави оценка на необходимите елементи за система за обмен между държавите членки на информацията, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, посочени в член 4, параграф 4. Оценката на Комисията се придружава, ако е уместно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация.

Комисията, до... [дата] прави оценка на необходимите елементи за система за обмен между държавите членки на информацията, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, посочени в член 4, параграф 4, включително осъществимостта на това, на всяка държава членка да бъде даден достъп до такава система. Оценката на Комисията се придружава, ако е уместно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка i

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория А– точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Автоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия;

6.  Автоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, освен ако Комисията е приела технически спецификации съобразно член 10ба, в който случай това няма да се отнася за огнестрелни оръжия, които са видоизменени в съответствие с установените изисквания;

Изменение    92

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка i

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория А– точка 6а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Полуавтоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в автоматични огнестрелни оръжия;

Изменение    93

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка i

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория А– точка 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Полуавтоматичните граждански огнестрелни оръжия, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие;

заличава се

Изменение    94

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка i

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория А – точка 7 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно действие на ударника и пълнители, които притежават една или повече от посочените по-долу характеристики:

 

а)  дългоцевни огнестрелни оръжия (т.е. огнестрелните оръжия, които първоначално са били предназначени за стрелба от рамо), чиято дължина може да бъде намалена до под 60 cm без загуба на функционалност чрез сгъващ се или телескопичен приклад;

 

б)  огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 21 патрона без презареждане, ако пълнител с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или е добавен към него;

 

За да бъде придобит пълнител, в момента на придобиване трябва да бъде представено съответно разрешение за огнестрелно оръжие.“

Изменение    95

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка i

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория А – точка 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Огнестрелните оръжия по точки 1—7, след като са били дезактивирани.

8.  Всяко огнестрелно оръжие, класифицирано в тази категория, след като е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или салютно или акустично оръжие.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка iа) (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория В – точка 6а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iа)   В категория В се добавя следната точка:

 

„6а.  Полуавтоматичните граждански огнестрелни оръжия, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие.“

Изменение    97

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка -iб) (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория В – точка 6 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iб)   В категория В се добавя следната точка:

 

„6б.  Полуавтоматични огнестрелни оръжия с единичен изстрел с калибър .22 или по-малък.“

Изменение    98

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка iв) (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория В – точка 6 в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iв)   В категория В се добавя следната точка:

 

„6в. Всяко огнестрелно оръжие, класифицирано в тази категория, след като е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или салютно или акустично оръжие.“

Изменение    99

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка iii

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория С – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Предупредителните и сигналните оръжия, салютните и акустичните оръжия, както и репликите;

5.   Всяко огнестрелно оръжие, класифицирано в тази категория, след като е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или салютно или акустично оръжие;

Изменение    100

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а – подточка iii

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория С – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.   Огнестрелните оръжия от категория B и от категория C, точки 1—5, след като са били дезактивирани.

заличава се

Изменение    101

Предложение за директива

Член 1 – точка 13 – буква а) – подточка iii а) (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория D

 

Текст в сила

Изменение

 

iiiа)  В категория D формулировката в категорията се заменя със следното:

„Дългоцевните еднозарядни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев.“

„Дългоцевни огнестрелни оръжия с единичен изстрел от гладкостенна цев, включително тези, които са били видоизменени в изстрелващи халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или салютни или акустични оръжия.“

Изменение    102

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 – буква б (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част 3 – алинея 1 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б)  в първа алинея се добавя следната буква:

 

„ва)са дезактивирани огнестрелни оръжия, при условие че дезактивирането е извършено:

 

i)  в съответствие с техническите спецификации, посочени в приложение III; или

 

ii)  преди ... [датата на прилагане на настоящата директива за изменение] в съответствие с техническите спецификации, посочени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2403; или

 

iii)  преди 8 април 2016 г.:

 

  в съответствие с националните стандарти и техники за дезактивиране, прилагани от държавите членки и установени от Комисията съгласно член 10, параграф 2б; или

 

  в съответствие с националните стандарти и техники за дезактивиране, прилагани от държавите членки, при условие че дезактивираното огнестрелно оръжие не е прехвърляно в друга държава членка или не е пускано на пазара; или

 

  в съответствие с процедура за правене на прорез, което означава правене на прорез по стената на патронника с ширина минимум 4 mm и в цевта по продължение на поне 50 % от дължината на цевта и цевта е сигурно закрепена или заварена към цевната кутия/затворната рама, и не е възможно видоизменяне с цел произвеждане на изстрел, изстрелване на куршум или снаряд под действието на възпламеним метателен заряд;“

Изменение    103

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 – буква б

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част 3 – алинея 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

  Изменение  

са проектирани за спасяване, за поваляне на животни, за риболов с харпун или са предназначени за промишлени или технически цели, при условие че могат да се използват единствено за такава цел;

б) са проектирани за предупреждение, сигнализация, спасяване, за поваляне на животни, за риболов с харпун или са предназначени за промишлени или технически цели или само за произвеждане на изстрел, изстрелване на куршум или снаряд под действието на сгъстен въздух или друг газ, който не е генериран под действието на възпламенен метателен заряд, или са проектирани като еърсофт устройства или устройства за въздушни пушки от всякакъв вид, от които може да бъде изстреляна само малка пластмасова ракета с ограничена енергия, при условие че могат да се използват единствено за такава цел и не могат да бъдат видоизменени по такъв начин, че да станат годни да произведат изстрел, да изстрелят куршум или снаряд под действието на възпламенен метателен заряд;

Изменение    104

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Приложение II – буква е)

 

Текст в сила

Изменение

 

14а)  В приложение II буква е) се заменя със следното:

„е)  обозначението:

„е)  обозначението:

"Правото за извършване на пътуване към друга държава-членка с едно оръжие или няколко оръжия от категории B, C или D, отбелязани в настоящия паспорт, зависи от предварителното издаване на едно или няколко съответни разрешения от държавата-членка, която се посещава. Това разрешение или тези разрешения могат да бъдат отбелязани в паспорта.

"Правото за извършване на пътуване към друга държава-членка с едно оръжие или няколко оръжия от категории А, B, C или D, отбелязани в настоящия паспорт, зависи от предварителното издаване на едно или няколко съответни разрешения от държавата-членка, която се посещава. Това разрешение или тези разрешения могат да бъдат отбелязани в паспорта.

Формалното изискване за предварително разрешение, визирано по-горе, по принцип не е необходимо при извършване на пътуване с оръжие от категория C или D, използвано за практикуване на лов, или с оръжие от категория B, C или D, използвано за практикуване на спортна стрелба, при условие че се притежава паспорт на оръжието и може да се посочи причината за пътуването."

Формалното изискване за предварително разрешение, визирано по-горе, по принцип не е необходимо при извършване на пътуване с оръжие от категория C или D, използвано за практикуване на лов, или с оръжие от категория А, B, C или D, използвано за практикуване на спортна стрелба, при условие че се притежава паспорт на оръжието и може да се посочи причината за пътуването."

Когато една държава-членка е уведомила останалите държави-членки в съответствие с член 8, параграф 3, че притежаването на някои огнестрелни оръжия от категории B, C или D е забранено или че е подчинено на разрешителен режим, се прибавят следните обозначения:

Когато една държава-членка е уведомила останалите държави-членки в съответствие с член 8, параграф 3, че притежаването на някои огнестрелни оръжия от категории А, B, C или D е забранено или че е подчинено на разрешителен режим, се прибавят следните обозначения:

"Пътуване в … (съответната/ите държава/и) с оръжието … (идентификация) е забранено."

"Пътуване в … (съответната/ите държава/и) с оръжието … (идентификация) е забранено."

"Пътуване в … (съответната/ите държава/и) с оръжието … (идентификация) е възможно след получаване на разрешение."

"Пътуване в … (съответната/ите държава/и) с оръжието … (идентификация) е възможно след получаване на разрешение."

Изменение    105

Предложение за директива

Член 1 – точка 14 б (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Приложение ІІІ (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Изменение

14а) Добавя се следното приложение:

Приложение ІII

Технически спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия

Операциите по дезактивиране, които трябва да бъдат извършени, за да бъдат приведени огнестрелни оръжия в състояние на необратима нефункционалност, се определят въз основа на три таблици:

в таблица I са изброени различните видове огнестрелни оръжия;

в таблица II са описани операциите, които трябва да бъдат извършени, за да бъде приведен всеки основен компонент на огнестрелно оръжие в състояние на необратима нефункционалност;

в таблица III е определено кои операции по дезактивиране трябва да бъдат извършени за различните видове огнестрелни оръжия. ТАБЛИЦА I:

ТАБЛИЦА I: Списък на видовете огнестрелни оръжия

Видове огнестрелни оръжия

1

Пистолети (еднозарядни, полуавтоматични)

2

Револвери (включително револвери с барабанно зареждане)

3

Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)

4

Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (напр. гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вертикално плъзгащ/въртящ затвор дългоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия)

5

Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

6

Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

7

(Напълно) автоматични огнестрелни оръжия: напр. някои автомати, картечни пистолети, напълно автоматични пистолети (картечници, които не се обслужват от екип)

8

Преднозарядни огнестрелни оръжия

ТАБЛИЦА IІ: Конкретни операции по компоненти

КОМПОНЕНТ

ПРОЦЕС

1. ЦЕВ

1.1. Ако цевта е неподвижно закрепена в затворната рама (1), цевта и механизмът се блокират, като се вкарва прът от закалена стомана (диаметър > 50 % от патронника, не по-малък от 4,5 mm), който минава през патронника и затворната рама. Прътът се заварява (2).

 

1.2. Ако цевта е свободно стояща (не неподвижно закрепена), по цялата дължина на стената на патронника се прави надлъжен прорез (широчина > ½ от калибъра, но не повече от 8 mm) и в цевта от мястото, където започва патронникът, здраво се заварява запушалка или цилиндричен прът (L ≥ 2/3 от дължината на цевта). При гладкостенните цеви само патронникът трябва да бъде трайно блокиран със запушалка, която да е със същата дължина както тази на патронника.

 

1.3. В първата една трета от цевта, гледано от патронника, се пробиват отвори (с диаметър, равен най-малко на 2/3 от диаметъра на калибъра при гладкоцевни оръжия и на целия диаметър на калибъра при всички останали оръжия, разположени един зад друг, 3 на брой за късоцевни оръжия, 6 на брой за дългоцевни оръжия) или след патронника се прави V-образен прорез (ъгъл 60 ± 5°), който локално отваря цевта, или след патронника се прави надлъжен прорез (широчина 8-10 mm ± 0,5 mm, дължина ≥ 52 mm) на същото място като отворите, или се прави надлъжен прорез (широчина 4-6 mm ± 0,5 mm) от патронника до дулото, с изключение на 5 mm до дулото.

 

1.4. При цеви с направляващ жлеб за подаване на патрони (подавач на патрони) същият се отстранява.

 

1.5. Отстраняването на цевта от затворната рама се предотвратява чрез поставяне на прът от закалена стомана или чрез заваряване.

 

1.6. В съединителния конус на цевта се закрепва прът (L>2/3 от дължината на цевта). Заварява се към съединителния конус. Цевта се закрепва (чрез съединителния конус) към затворната рама и прътът се заварява. Пробива се отвор с диаметър, равен на 2/3 от диаметъра на калибъра в първата една трета от цевта, гледано от съединителния конус, и прътът се заварява към цевта през пробития отвор.

2. ЗАТВОРЕН БЛОК, ЗАТВОРНА ГЛАВА

2.1. Ударникът се отстранява или скъсява.

 

2.2. С помощта на металообработваща машина челото на затвора се снема под ъгъл не по-малък от 45 градуса, като се обхващат най-малко 50 % от челото на задната част на цевта.

 

2.3. Отворът за ударника се заварява.

3. БАРАБАН

3.1. Всички вътрешни стени на барабана се отстраняват по протежение на най-малко 2/3 от дължината му, като за целта машинно се прорязва кръгъл отвор с диаметър, равен на 50% от диаметъра на гилзата.

 

3.2. Когато е възможно, барабанът се заварява за затворната рама с цел да не се допусне отстраняването му, или се прилагат подходящи мерки, като например прикрепване, за да се направи отстраняването на барабана невъзможно.

4. ЗАТВОРЕН БЛОК

4.1. С помощта на металообработваща машина или на ръка се снемат повече от 50 % от челото на задната част на цевта под ъгъл между 45 и 90 градуса.

 

4.2. Ударникът се отстранява или скъсява.

 

4.3. Отворът за ударника се обработва машинно и се заварява.

 

4.4. Поне 2/3 от заключващите зъбци в затворния блок се отнемат машинно.“

 

4.5. Когато е приложимо, вътрешната част на горния преден ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, предвиден в затворния блок, се изпилва машинно под ъгъл 45 градуса.

5. ЗАТВОРНА РАМА (ПИСТОЛЕТИ)

5.1. Направляващият жлеб за подаване на патрони (подавачът на патрони) се отстранява.

 

5.2. Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.

 

5.3. Затворната задръжка се заварява или се прилагат подходящи мерки, ако заваряването не е възможно.

 

5.4. Разглобяването на пистолетите с полимерна затворна рама се предотвратява посредством заваряване, съединяване или прилагане на подходящи мерки, ако заваряването не е възможно.

6. АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА

6.1. Буталото и газовата система се унищожават посредством рязане или заваряване.

 

6.2. Затворният блок се отстранява, на негово място се поставя заместващ стоманен детайл, който се заварява, или затворният блок се намалява с поне 50 %, заварява се, а заключващите зъбци се отстраняват от затворната глава.

 

6.3. Частите на спусковия механизъм се заваряват една за друга и, ако е възможно, за затворната рама. Ако заваряване за затворната рама не е възможно: ударно-спусковият механизъм се отстранява и получената кухина се запълва по подходящ начин (напр. в нея се залепя съответстващ на формата ѝ детайл или тя се запълва с епоксидна смола).

7. ДЕЙСТВИЕ

7.1. Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър който е най-малко 1 cm или е колкото челото на задната част на цевта.

 

7.2. Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.

8. ПЪЛНИТЕЛ (когато е приложимо)

8.1. Пълнителят се заварява с точкови заварки или се използват подходящи мерки в зависимост от вида оръжие и материала с цел предотвратяване на отстраняването му.

 

8.2. Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

 

8.3. През пълнителя, патронника и затворната рама се прекарва прът от закалена стомана. Прътът се закрепва надеждно чрез заваряване.

9. ПРЕДНО ПЪЛНЕНЕ

9.1. Нипелът(ите) се отстранява(т) или заварява(т), отворът(ите) се заварява(т).

10. ЗАГЛУШИТЕЛ

10.1. Отстраняването на заглушителя от цевта се предотвратява посредством прът от закалена стомана или заваряване, ако заглушителят представлява част от оръжието.

 

10.2. Всички вътрешни части на заглушителя и техните точки на закрепване се отстраняват, така че да остане само тръбата. Пробиват се два отвора в кожуха с диаметър 5 mm близо до точката на свързване на заглушителя с цевта.

Твърдост на използваните елементи

Прът или скоба от закалена стомана

ТАБЛИЦА III Конкретни операции за отделните основни компоненти на всеки вид огнестрелно оръжие

ВИД

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРОЦЕС

Пистолети (с изключение на автоматичните)

Револвери

Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)

Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (гладкоцевни, нарезни, комбинирани)

Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

Автоматични огнестрелни оръжия: автомати, картечници (картечни пистолети)

Преднозарядни огнестрелни оръжия

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 и 1.3

X

 

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (за автоматични пистолети)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.4

X (полимерна затворна рама)

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 или 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (тръбен пълнител)

X (тръбен пълнител)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 

 

(1)  Цев, неподвижно за закрепена към затворната рама посредством винтове, приспособления за захващане или по друг начин.

(2)  Заваряването представлява процес на произвеждане или оформяне, при който материали, обикновено метали или термопластични пластмаси, се съединяват, като се предизвиква стопяването им.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [3 месеца след публикуването ѝ в ОВ]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

УВОД

От 1991 г. насам Европейският съюз има законодателство относно придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия под формата на Директива 91/477/ЕИО, изменена през 2008 г. В тази директива се определят правилата относно маркирането и проследимостта на огнестрелните оръжия, както и условията, които трябва да бъдат изпълнени от физическите лица, за да могат да придобиват и притежават огнестрелно оръжие.

Важно е да се отчете, че по-голямата част от огнестрелните оръжия, притежавани законно в ЕС, не представляват никаква опасност за обществеността.

Въпреки че използването на законно придобити огнестрелни оръжия от престъпници и терористи е ограничено, има регистрирани такива случаи. Например вид огнестрелно оръжие, използвано при нападенията срещу „Шарли Ебдо“ в Париж, е било законно закупено в държава членка, след като е било видоизменено в акустично огнестрелно оръжие, изстрелващо халосни патрони,за което съгласно законодателството на въпросната държава членка (преди то наскоро да бъде изменено) не се е изисквало разрешение. След това е било видоизменено отново в годно за стрелба забранено огнестрелно оръжие.

В този контекст Европейската комисия започна прегледа си на Директивата за огнестрелните оръжия. Комисията е направила редица предложения, които драстично променят обхвата и изискванията на директивата без представяне на оценка на въздействието. Такава оценка на въздействието би помогнала за изясняване на причините за тези предложения, както и на доказателствата, на които се основават предложенията. Отсъствието на такава оценка е довело до всеобща загриженост сред собствениците на законно придобити огнестрелни оръжия от редица различни области. Ясно е, че много заинтересовани лица са загрижени заради липсата на яснота в части от предложението и възможните последици за законно притежаващите оръжие лица.

Ето защо докладчикът положи усилия за провеждане на възможно най-широка и прозрачна консултация, за да гарантира, че докладът засяга реалните проблеми, и за да ограничи ненужните нежелани последствия. Тя препоръчва да се запази статуквото, когато няма достатъчни доказателства, които да обосноват промяната му.

В допълнение към това обаче Комисията прие Регламент за дезактивирането в същия ден, в който започна преразглеждането на директивата. Бяха изразени опасения от страна на заинтересованите лица от много държави членки, че новият регламент може да затрудни правоприлагащите органи, когато трябва да установят дали огнестрелното оръжие е било дезактивирано правилно.

Дезактивираните огнестрелни оръжия или копия имат легитимна употреба във филмовата индустрия и възстановки на военни действия. Докладчикът отбелязва въз основа на обмена на становища с експерти, че съществува разлика в практическата употреба на термина „дезактивиран“ между експертите. С цел избягване на съмнение терминът дезактивирано огнестрелно оръжие за целите на настоящото предложение се разбира като огнестрелно оръжие, което е приведено в състояние на необратима нефункционалност.

По тази причина докладчикът счита, че следователно евентуалните изменения на директивата трябва да постигнат баланс между правото на собственост върху определен вид огнестрелни оръжия и подходящия контрол с оглед на съществуващия риск.

1. Определение на огнестрелно оръжие

Докладчикът предлага да се използва подход, базиран на основните компоненти, при който по определение всяко устройство, което споделя основен компонент с огнестрелно оръжие, представлява огнестрелно оръжие.

Копията и сигналните оръжия не се третират като огнестрелни оръжия освен ако не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия или имат общ основен компонент.

2. Оръжия, изстрелващи халосни патрони

Докладчикът предлага всяко огнестрелно оръжие, което е видоизменено в изстрелващо халосни патрони, да остане в определението на огнестрелно оръжие в първоначалната си категория.

3. Магазини

Докладчикът е получил изявления от малък брой експерти, които са предложили контролът върху магазините да се осъществява чрез определянето им като „основен компонент“ на огнестрелното оръжие. Докладчикът има значителни резерви относно използването на този подход и е получил много други изявления с оглед на сравнителната опростеност на магазина, което означава, че производството на магазин е относително лесно, и с оглед на количеството на магазините, които вече законно се държат от притежателите на огнестрелни оръжия, и които са взаимозаменяеми до голяма степен. Ето защо ефективността на такава мярка не е ясна и поради това докладчикът не предлага включването на магазините в обхвата на „основен компонент“.

4. Обмен на информация

Определени правоприлагащи органи са предложили подобрения в обмена на информация. Докладчикът предлага данните да бъдат непосредствено достъпни чрез съвместими системи.

5. Съхранение

Докладчикът отбелязва, че повечето държави членки вече имат правила за съхранение на огнестрелни оръжия, и препоръчва това да се формализира в директивата, като в изискванията за съхранение следва да се вземе предвид естеството и категорията на съответните огнестрелните оръжия.

6. Медицински прегледи

Докладчикът счита, че в първоначалните предложения на Комисията относно медицинските прегледи могат да бъдат направени няколко подобрения, които да отразяват различните най-добри практики в държавите членки. Докладчикът предлага държавите членки да установят система за прегледи –като периодична оценка или като непрекъснат процес на мониторинг.

7. Специални случаи

Докладчикът предлага да се възстанови съществуващата разпоредба в член 6, която държавите членки могат да използват, за да разрешат на определени лица да притежават огнестрелни оръжия от категория А при определени обстоятелства. Докладчикът разбира, че съществуват организации, които изискват това разрешение, като например оръжейници, субекти за изпитване на огнестрелни оръжия, производители, криминалисти, определени случаи във филмовото производство и определени физически лица за самозащита. Докладчикът предлага тези разрешения да се издават според всеки отделен случай, при строги ограничения и само когато това не е в противоречие с обществената сигурност.

Докладчикът предлага разрешенията за исторически цели да бъдат по-строго определени, като се издават само когато са налице подходящи мерки за сигурност и според всеки отделен случай по преценка на държавата членка.

8. Онлайн продажби

Докладчикът предлага продажбите от разстояние да бъдат разрешени само ако се осъществява окончателното предаване на огнестрелното оръжие, основния компонент или боеприпасите, при условие че са извършени необходимите проверки.

9. Регламентът за дезактивирането

Експертите се сблъскаха с редица технически въпроси при новия Регламент за изпълнение относно дезактивирането, който влиза в сила на 8 април. Докладчикът е предложил различни начини за справяне с това – или чрез подробни изменения в регламента за изпълнение, или чрез преглед на вече съществували по-рано стандарти, или чрез специално изменение за дезактивирани огнестрелни оръжия за създаване на техническо определение на прорязване и съединяване.

10. Боеприпаси

Докладчикът предлага вече съществуващото законодателство за целите на контрола върху прекурсорите на взривни вещества да може да се отнася за контрола върху боеприпасите, а именно, че подозрителните покупки на големи количества боеприпаси следва да се докладват. Като част от усилието да се намали опасността от незаконна употреба на законно притежавани огнестрелни оръжия и техни части и боеприпаси, този вид задължение следва да помогне за справяне с рисковете, свързани с безпрепятствената възможност за купуване на боеприпаси.

11. Огнестрелни оръжия от категория А и В

Докладчикът разбира, че предложението на Комисията за промяна на категорията на „полуавтоматичните огнестрелни оръжия за граждански цели, които наподобяват автоматично огнестрелно оръжие“ в категория А би предизвикало редица проблеми на практика при изпълнението и е изпробвано и отхвърлено в някои държави членки в миналото.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

Внесено съгласно член 56, параграф 3 от Правилника за дейността на Европейския парламент

от Милене Трошчински, от името на групата ENF

Счита, че:

- преразглеждането на Директива 91/477/ЕИО не е легитимно, тъй като не е пропорционално с оглед на посочените цели, а именно борба срещу ислямистките терористи, които нанасят удари върху Европа, и да се ликвидират основните им източници на снабдяване с огнестрелни оръжия;

-предложението за преразглеждане на Директива 91/477/ЕИО е безсмислено, тъй като то не обхваща нелегалния трафик на огнестрелни оръжия, който се развива експоненциално на територията на държавите членки в Шенгенското пространство;

- преразглеждането на Директива 91/477/ЕИО не е прецизно и предлага неподходящи отговори на въпроси от изключително значение за националната и международната сигурност и безопасност, като по този начин оставя възможност на ислямистките терористи да просперират;

- преразглеждането на Директива 91/477/ЕИО е несправедливо, тъй като то няма друга цел освен тази да ограничи гражданските свободи на честните хора при покупката и съхранението на огнестрелно оръжие; процедури, които са вече в особена степен регулирани;

- предложението за преразглеждане на Директива 91/477/ЕИО не е пропорционално за икономическите, културните и спортните сектори, които са свързани с огнестрелните оръжия и които ще понесат последствията от законодателство, което е зле подготвено, без никакъв сериозен анализ на последствията;

Група ENF се разграничава от работата на комисията IMCO и ще се противопостави на преразглеждането на Директива 91/477/ЕИО, която счита за напълно достатъчна в настоящия й вид.


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (*) ( 18.5.2016)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

Докладчик: Бодил Валеро

(*) Асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Придобиването, притежанието и вносът/износът на огнестрелни оръжия за гражданска употреба са обхванати от широкообхватна регулаторна уредба на ЕС, залегнала в Директива 91/477/ЕО, изменена с Директива 2008/51/ЕО. Директивата имаше за цел да установи минимални стандарти за маркирането, съхранението, производството, търговията, регистрирането и дезактивирането на огнестрелни оръжия, както и да предвиди определения и санкции за нарушения.

Въпреки по-строгото законодателство насилието, свързано с употребата на огнестрелни оръжия, продължава да бъде значителна заплаха в рамките на ЕС. Декларацията на Съвета на министрите на вътрешните работи от 29 август 2015 г. призова за спешни действия за дезактивиране на огнестрелни оръжия с цел недопускане на тяхното реактивиране и използване от лица с престъпни намерения. Тя повтори призива за преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия и за общ подход относно дезактивирането, който да подобри проследяването в съществуващото законодателство с цел запълване на празнини и преодоляване на недостатъци в прилагането му на национално равнище.

В доклада относно прилагането на Директивата за огнестрелните оръжия се посочват също и пречките за проследяване на огнестрелните оръжия поради различия в отделните държави членки. В предложението си Комисията предложи изменение на действащото законодателство в редица области, например:

•  общи стандарти на ЕС за дезактивиране;

•  общи правила на ЕС за маркиране на огнестрелните оръжия с цел подобряване на проследимостта на оръжията;

•  по-добър обмен на информация между държавите членки, например относно отказ на разрешение за притежаване на огнестрелно оръжие, взето от друг национален орган, и задължение за свързване на националните регистри на оръжията;

•  общи критерии относно сигналните оръжия (напр. сигнални ракети и стартови пистолети), за да се предотврати превръщането им в напълно функциониращи огнестрелни оръжия;

•  по-строги правила относно онлайн придобиването на огнестрелни оръжия, за да се избегне придобиването на огнестрелни оръжия, основни части и боеприпаси чрез интернет;

•  по-строги правила за забрана на някои полуавтоматични огнестрелни оръжия, за които няма да бъде разрешено да се притежават от частни лица, дори ако са дезактивирани за постоянно;

•  по-строги условия за разпространението на дезактивирани огнестрелни оръжия;

•  по-строги условия за колекционерите с цел ограничаване на риска да продават оръжия на престъпници.

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи организира на 15 февруари 2016 г. кратко изслушване, за да разгледа аспекти, които биха могли да бъдат подобрени в рамките на настоящата директива, и за да бъде изяснена подходящата степен на хармонизация на равнището на ЕС.

Поканеният експерт по огнестрелните оръжия подчерта особено заплахата от видоизменени и реактивирани огнестрелни оръжия и необходимостта от високи общи стандарти за дезактивиране в рамките на ЕС, след което изтъкна, че всяка основна част на дадено огнестрелно оръжие трябва да се маркира така, че да може да бъде проследена при загуба или кражба. Експертът показа, че обща забрана на полуавтоматичните огнестрелни оръжия въз основа на критериите за „оръжия, които имат вид на“ е проблематична и не е възможна за прилагане от страна на държавите членки.

Друг поканен експерти по лицензиране и медицински прегледи потвърди, че е необходимо извършването на някои основни медицински прегледи (както на физическа активност, така и на психичното здраве), за да се предостави лиценз за огнестрелно оръжие, както и на последващи редовни прегледи.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства преразглеждането на директивата с цел преодоляване на пропуските в действащото законодателство и увеличаване на сигурността на европейските граждани. Следователно докладчикът подкрепя повечето от предложенията в предложението на Комисията. Въпреки това има части, които трябва да се изменят, за да може новото законодателство да бъде разбираемо, ефективно, балансирано и пропорционално.

Освен това докладчикът би искал силно да подчертае, че настоящата директива, въпреки че целта е по-добра сигурност за гражданите, не разглежда незаконните оръжия и свързаната с тях организирана престъпност и терористична дейност, които са само два вида проблеми, свързани с употребата на огнестрелни оръжия. Нейната цел е по-скоро предотвратяване на попадането на законни оръжия на черния пазар и предотвратяване на масова стрелба, самоубийства, убийства и произшествия с огнестрелни оръжия.

Докладчикът изразява съжаление, че Комисията не е представила предварително оценка на въздействието. В оценката на въздействието Комисията можеше да посочи например видовете и размерите на огнестрелните оръжия, до които се отнася предложението, за да улесни Парламента при вземането на информирано становище по въпроса.

С оглед на тези съображения докладчикът предлага изменения, особено по отношение на:

1.  обхвата на директивата (за да включва не само огнестрелни оръжия, но и техните основни компоненти и боеприпаси);

2.  маркирането на основните компоненти;

3.  дезактивирането на огнестрелни оръжия;

4.  обмена на информация между държавите членки;

5.  продажби от разстояние;

6.  изпитвания за съответствие по отношение на подаващите заявления за лиценз;

7.  допълнителни мерки за сигурност.

В своето предложение Комисията желае да измени приложение I към директивата, за да добави в категория А „автоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия“ и „огнестрелните оръжия по точки 1 – 7, след като са били дезактивирани“, и следователно да забрани такива оръжия. Докладчикът подкрепя тази разпоредба.

Комисията също така желае да премести т.нар. категория B7 „полуавтоматичните граждански огнестрелни оръжия, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие“ в категория А. Докладчикът признава, че тази разпоредба не е нито разбираема, нито практически приложима в настоящия ѝ вид, тъй като тя не прави разлика между физически и технически характеристики. Вместо самият външен вид на оръжието, от решаващо значение следва да бъдат техническите критерии, като например енергия на възбуждане на огнестрелното оръжие, калибър, възможност за добавяне на голям магазин; или други свойства, които не са обосновани от основателна причина, като например пистолетно захващане, сгъваем приклад, охладителни системи и др. Докладчикът настоятелно призовава Комисията да преразгледа своето предложение във връзка с тази точка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В отговор на неотдавнашните терористични актове, които разкриха празнотите в изпълнението на Директива 91/477/ЕИО, особено по отношение на дезактивирането на огнестрелните оръжия, видоизменянето и правилата относно маркировката, в Европейската програма за сигурност, приета през април 2015 г., и в декларацията от заседанието на съвета на министрите на вътрешните работи от 29 август 2015 г. се призовава за преразглеждането на директивата и за общ подход към дезактивирането на огнестрелните оръжия с цел недопускане на реактивирането им и използването им от лица с престъпни намерения.

(2)  Измененията в Директива 91/477/ЕИО на Съвета не следва да бъдат в резултат от каквато и да е връзка между неотдавнашните терористични нападения и законното използване и притежаването на оръжие в Съюза, особено от страна на ловци, спортни стрелци и колекционери. Производството, търговията, притежаването и използването на оръжия и боеприпаси са законни дейности, които са важни за лова, спорта и икономиката и значими за създаването на работни места и на богатство в Съюза.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Поддръжката и обменът на информация са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

_____________________

 

1a  Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L...).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Някои от въпросите, застъпени в Директива 91/477/ЕИО, следва да бъдат по-добре уредени.

(3)  Някои от въпросите, застъпени в Директива 91/477/ЕИО, следва да бъдат по-добре уредени в съответствие с принципа за пропорционалност с цел борба срещу трафика на оръжия с престъпни или терористични намерения и насърчаване на хармонично прилагане от страна на държавите членки.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия са установени и които притежават огнестрелни оръжия от категория А, придобити преди датата на влизане в сила на настоящата директива, следва да могат да продължат да притежават тези огнестрелни оръжия, като получат за целта разрешение от съответната държава членка и при условие че същите са дезактивирани.

(4)  Организациите и лицата, като музеи и колекционери, чиято дейност е свързана с културните, историческите, научните, техническите или образователните аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия са установени, следва да могат да продължат да притежават и придобиват огнестрелни оръжия от категория А, като получат за целта разрешение от съответната държава членка и при условие че тези лица са взели необходимите мерки за отстраняване на рисковете, свързани с обществената сигурност, включително чрез безопасно съхранение. При всяко такова разрешение следва да се взема предвид специфичната ситуация, в т.ч. естеството на колекционирането и неговите цели.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Тъй като колекционерите бяха идентифицирани като възможен източник на трафик на огнестрелни оръжия, те следва да попаднат в приложното поле на настоящата директива.

заличава се

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С цел предотвратяване на злоупотребите с огнестрелни оръжия е необходимо в настоящата директива да бъдат включени минимални изисквания за безопасното съхранение на огнестрелни оръжия. Държавите членки следва да гарантират, че всяко лице, което по законен път придобива или законно притежава огнестрелно оръжие или боеприпаси, е задължено да вземе разумни предпазни мерки, за да гарантира, че огнестрелното оръжие и боеприпасите са предпазени от загуба или кражба и не са достъпни за трети лица.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Като се отчита високият риск от реактивиране на некачествено дезактивираните оръжия и с цел повишаване на сигурността в целия Съюз, дезактивирането на огнестрелни оръжия следва да попада в обхвата на настоящата директива. Освен това по отношение на най-опасните огнестрелни оръжия следва да бъдат въведени по-строги правила с цел да се гарантира, че притежаването или търговията с тези огнестрелни оръжия не са разрешени. Тези правила следва да се прилагат и за огнестрелни оръжия от посочената категория, след като същите са били дезактивирани. В случай на неспазване на тези правила, държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, включително унищожаване на съответните огнестрелни оръжия.

(7)  Като се отчита високият риск от реактивиране на некачествено дезактивираните оръжия и с цел повишаване на сигурността в целия Съюз, дезактивирането на огнестрелни оръжия следва да попада в обхвата на настоящата директива. В случай на неспазване на тези правила, държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, включително унищожаване на съответните огнестрелни оръжия. В това отношение следва да се вземе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност.

 

__________________

 

1a ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  С цел да се гарантира проследимостта на дезактивираните огнестрелни оръжия същите следва да бъдат регистрирани в национални регистри.

(8)  С цел да се гарантира проследимостта, дезактивирането на огнестрелните оръжия същите следва да бъде регистрирано в редовно обновявани национални регистри, които да са достъпни за правоприлагащите органи на всяка държава членка.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Някои полуавтоматични огнестрелни оръжия лесно могат да бъдат видоизменени в автоматични огнестрелни оръжия и така да представляват заплаха за сигурността. Дори и да не е налице видоизменяне до категория А, някои полуавтоматични огнестрелни оръжия могат да бъдат много опасни, когато са с голям капацитет като брой на патроните. Поради това гражданската употреба на такива полуавтоматични оръжия следва да бъде забранена.

заличава се

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел да не се допусне лесно заличаване на маркировките и да се разясни върху кои компоненти следва да се нанася маркировката, следва да бъдат въведени общи за Съюза правила.

(10)  С цел да не се допусне заличаване на маркировките и да се разясни върху кои компоненти следва да се нанася маркировката, следва да бъдат въведени общи за Съюза правила. Тези правила следва да отчитат новите материали, използвани в производството на оръжия и появата на триизмерни оръжия. Следва да се вземат предвид и вносните оръжия.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Държавите членки следва да установят критерии за сигурност във връзка със съхранението и транспортирането на огнестрелни оръжия; тези критерии следва да са обвързани с количеството притежавани огнестрелни оръжия и тяхното ниво на опасност.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Огнестрелните оръжия могат да се използват за срок, много по-дълъг от 20 години. С цел да се осигури тяхната проследимост данните за тях следва да се съхраняват за неопределен срок от време до удостоверяване на унищожаването на оръжията.

(11)  Огнестрелните оръжия могат да се използват за срок, много по-дълъг от 20 години. С цел да се осигури тяхната проследимост данните за тях следва да се съхраняват за неопределен срок от време до удостоверяване на унищожаването на оръжията от компетентните органи.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Възможността за продажба на огнестрелни оръжия и на компоненти за тях чрез средства за дистанционна комуникация може да представлява сериозна заплаха за сигурността, тъй като тези средства се поддават по-трудно на контрол от конвенционалните методи за продажба, особено що се отнася до проверката по интернет на законността на разрешенията. Поради това е целесъобразно продажбата на оръжия и компоненти чрез средства за дистанционна комуникация, по-специално интернет, да бъде ограничена до оръжейниците и оръжейните посредници.

(12)  Възможността за продажба на огнестрелни оръжия и на основни компоненти за тях чрез средства за дистанционна комуникация може да представлява особена заплаха за сигурността, тъй като тези средства се поддават по-трудно на контрол от конвенционалните методи за продажба. Поради това с цел да се гарантират адекватни проверки е целесъобразно продажбата на оръжия и компоненти чрез средства за дистанционна комуникация, по-специално интернет, да бъде ограничена до оръжейниците и оръжейните посредници, освен ако предаването или получаването на огнестрелното оръжие се осъществява в помещенията на притежаващ разрешение оръжейник, местна полицейска служба или друг орган, получил разрешение за това съгласно националното законодателство от съответната държава членка, или ако държавите членки могат да гарантират по друг начин, че идентичността, разрешенията и съответната документация на заинтересованите лица са проверени и контролирани. Настоящата разпоредба не засяга правото на държавите членки да приемат по-строги правила по отношение на продажбата на огнестрелни оръжия между частни лица без посредник.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Освен това рискът от видоизменянето на предупредителните оръжия и на другите видове оръжия, изстрелващи халосни патрони, в действителни огнестрелни оръжия е голям, като в някои от терористичните актове са използвани видоизменени оръжия. Поради това е от основна важност да бъде разрешен проблемът във връзка с видоизменените оръжия, използвани за извършването на престъпления, по-специално като те бъдат включени в обхвата на настоящата директива. С цел да се гарантира, че предупредителните и сигналните оръжия, както и салютните и акустичните оръжия, не могат да бъдат видоизменяни в огнестрелни оръжия, следва да бъдат приети технически спецификации.

(13)  С цел да се гарантира, че е невъзможно предупредителните и сигналните оръжия, както и салютните и акустичните оръжия, да бъдат видоизменяни в огнестрелни оръжия, следва да бъдат приети технически спецификации.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С цел да се подобри действието на обмена на информация между държавите членки Комисията следва да направи оценка на елементите, необходими за системата, която да подпомогне този обмен на информация, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, изградени в държавите членки. Оценката на Комисията може да се придружава, ако е уместно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация.

(14)  С цел да се подобри действието на обмена на информация между държавите членки и проследимостта на огнестрелните оръжия, Комисията следва да направи оценка на елементите, необходими за системата, която да осигурява задължителен достъп за всички държави членки до информация, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, изградени в държавите членки. Оценката на Комисията следва да се придружава, ако е уместно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация. В допълнение към необходимостта от контрол на оръжията, притежавани от физически или юридически лица, от правна гледна точка такава система следва да осигурява възможност за проследяване на оръжията, иззети от органите, предадени на органите или конфискувани в полза на държавите, като по този начин се контролира тяхното предназначение до евентуалното им унищожаване, последващо използване или повторно пускане в търговско обръщение.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се гарантира уместен обмен на информация между държавите членки относно издадените разрешения и отказите на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на приемането на акт, чрез който държавите членки да могат да създадат такава система за обмен на информация относно издадените разрешения и отказите. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(15)  С цел да се гарантира уместен обмен между държавите членки относно издадените разрешения, отказите, спиранията и друга информация, посочена в настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на приемането на акт, чрез който държавите членки да могат да създадат такава система за систематичен и задължителен обмен на информациямежду държавите членки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б.  За целите на настоящата директива „основен компонент“ означава цев, затворна рама, цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са или са предназначени да бъдат монтирани.

1б.  За целите на настоящата директива „основен компонент“ означава цев, затворна рама, цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са или са предназначени да бъдат монтирани.

Обосновка

Заглушителите не са „основни“ компоненти и добавянето им като такива не би увеличило сигурността.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1д.  За целите на настоящата директива „оръжеен посредник“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оръжейник, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или частично в закупуване, продажба или организиране на пренасянето в рамките на една държава членка, от една държава членка към друга държава членка или износа за трета държава на напълно сглобени огнестрелни оръжия, части и боеприпаси за тях.

1д.  За целите на настоящата директива „оръжеен посредник“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оръжейник, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или частично в закупуване, продажба или организиране на пренасянето в рамките на една държава членка, от една държава членка към друга държава членка или износа за трета държава, или вноса в държава членка от трета държава на напълно сглобени огнестрелни оръжия, части и боеприпаси за тях.

Обосновка

Няма причина вносът на огнестрелни оръжия от трети държави в държава членка да не бъде включен в обхвата на дейността на оръжейния посредник.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1з.  За целите на настоящата директива „копия на огнестрелни оръжия“ означава предмети, които имат външния вид на огнестрелно оръжие, но са произведени по такъв начин, че не могат да бъдат видоизменени да произвеждат изстрел или да изстрелват куршум или снаряд под действието на възпламеним метателен заряд.

заличава се

Обосновка

Определението за копие, което е свързано с предмети, които имат външния вид на огнестрелно оръжие и не могат да бъдат видоизменени да изстрелват куршум, се отнася до предмет, който дори хипотетично не е огнестрелно оръжие, и затова няма място в Директивата за огнестрелните оръжия и не следва да бъде обхванато от нея. Не е необходимо директивата да включва разпоредби, обхващащи играчки, декоративни артикули и др. Освен това неточният критерий за външен вид затруднява разграничаването между копия и други предмети.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Директива 91/477/ЕИО

Член 1 – параграф 1и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1и.  За целите на настоящата директива „дезактивирани огнестрелни оръжия“ означава огнестрелни оръжия, които са били модифицирани с цел да бъдат направени трайно негодни за употреба чрез дезактивиране, при което се гарантира, че всички основни части на огнестрелното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за тяхното отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде реактивирано по какъвто и да било начин.

1и.  За целите на настоящата директива „дезактивирани огнестрелни оръжия“ означава огнестрелни оръжия, които са били модифицирани с цел да бъдат направени трайно негодни за употреба чрез дезактивиране, при което се гарантира, че всички основни части на огнестрелното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за тяхното отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде реактивирано по какъвто и да било начин, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност.

 

__________________

 

1a  ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 2 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(1a)  Параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Настоящата директива не засяга прилагането на разпоредбите от националните законодателства, свързани с пренасянето на оръжия, на оръжия за лов и за спортна стрелба.

„1.  Настоящата директива не засяга прилагането на разпоредбите от националните законодателства, свързани с пренасянето на оръжия, на оръжия за лов и за спортна стрелба, нито по-строгото законодателство относно незаконната продажба на оръжия.

Обосновка

Настоящата директива следва да увеличи трансграничната проследимост и прозрачността в областта на притежанието и продажбата на оръжия, както и да създаде възможност за активна борба срещу незаконния трафик на оръжия.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 91/477/ЕИО

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива не се прилага по отношение на придобиването и притежаването в съответствие с националното законодателство на оръжия и боеприпаси от страна на въоръжените сили, полицията или публичните служби. Тя не се прилага и при извършване на търговски сделки с бойно оръжие и боеприпаси.

2.  Настоящата директива не се прилага по отношение на придобиването и притежаването в съответствие с националното законодателство на оръжия и боеприпаси от страна на въоръжените сили, полицията или публичните служби, или от колекционерите и институциите с културен и исторически характер, свързани с оръжия и признати за такива от държавата членка, на територията на която те са установени. Тя не се прилага и при извършване на търговски сделки с продукти на отбранителната промишленост, нито при придобиването или притежаването от музеи и колекционери, признати за такива от държавата членка на територията, на която са установени, на огнестрелните оръжия или амунициите, които са предмет на разрешение, регистрация или деклариране съгласно националното право.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)   Държавите членки, които въвеждат или са въвели специфичен статут за колекционерите, определят кои от разпоредбите на настоящата директива са приложими за тях.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че всяко огнестрелно оръжие или част от него, пуснато(а) на пазара, е маркирано и регистрирано в съответствие с настоящата директива.

1.  Държавите членки гарантират, че всяко огнестрелно оръжие или основен компонент от него, произведени след датата на влизане в сила на настоящата директива, са неизличимо маркирани и регистрирани в съответствие с настоящата директива незабавно след производството или вноса и преди да бъдат пуснати на пазара.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на идентифицирането и проследяването на всяко сглобено огнестрелно оръжие държавите членки в момента на производството на всяко огнестрелно оръжие или в момента на неговото внасяне в Съюза изискват нанасянето на уникална маркировка, включваща името на производителя, държавата или мястото на производство, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер. Това не засяга възможността за поставяне на търговската марка на производителя.

2.  За целите на идентифицирането и проследяването на всяко сглобено огнестрелно оръжие или основните му компоненти държавите членки в момента на производството на всяко огнестрелно оръжие или основните му компоненти или в момента на неговото внасяне в Съюза изискват нанасянето на уникална маркировка, включваща името на производителя, държавата или мястото на производство, серийния номер, годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер и типа или модела на оръжието, както и неговия калибър. Това не засяга възможността за поставяне на търговската марка на производителя.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – точка 3

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Маркировката се нанася върху цевната кутия на огнестрелното оръжие.

заличава се

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 2 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това в момента на прехвърляне на огнестрелно оръжие от държавния резерв към постоянна гражданска употреба държавите членки осигуряват уникална маркировка, която позволява да бъде идентифицирана държавата, извършваща прехвърлянето.

Освен това в момента на прехвърляне на огнестрелно оръжие или на някой от неговите основни компоненти от държавния резерв към постоянна гражданска употреба държавите членки осигуряват уникална маркировка, която позволява да бъде идентифицирана държавата, извършваща прехвърлянето.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки предвиждат издаване на разрешително за упражняването на дейност на оръжейник или оръжеен посредник на своя територия въз основа най-малкото на проверка на неговата лична почтеност и професионална компетентност. Ако става въпрос за юридическо лице, проверката се извършва по отношение на юридическото лице и по отношение на лицето, което ръководи предприятието.

3.  Държавите членки предвиждат издаване на разрешително за упражняването на дейност на оръжейник или оръжеен посредник на своя територия въз основа най-малкото на проверка на неговата лична почтеност и професионална компетентност, както и на прозрачността на търговската му дейност. Ако става въпрос за юридическо лице, проверката се извършва по отношение на юридическото лице и по отношение на лицето, което ръководи предприятието.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а

Директива 91/477/ЕИО

Член 4 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Тази система за регистриране на данни записва данни относно типа, марката, модела, калибъра, серийния номер на всяко огнестрелно оръжие и имената и адресите на доставчика и на лицето, което придобива или притежава оръжието. Данните относно огнестрелните оръжия, включително дезактивираните огнестрелни оръжия, се съхраняват до удостоверяване от страна на компетентните органи на унищожаването на огнестрелното оръжие.

„Тази система за регистриране на данни записва по-конкретно данни относно типа, марката, модела, калибъра, серийния номер на всяко огнестрелно оръжие и имената и адресите на доставчика и на лицето, което придобива или притежава оръжието. Данните относно огнестрелните оръжия се съхраняват за неопределен срок до удостоверяване от страна на компетентните органи на унищожаването на огнестрелното оръжие.

 

Държавите членки следва най-късно до [дата] да осигурят пряк достъп на оправомощените органи на всички държави членки до информацията, съдържаща се в националните им регистри. За тази цел те определят органа, отговорен за осигуряването на този достъп, и го съобщават на Комисията.“

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Директива 91/477/ЕИО

Член 4б— параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Системата, посочена в параграф 1, включва най-малкото проверка на личната и професионалната почтеност и на способностите на оръжейника или оръжейния посредник. Ако става въпрос за юридическо лице, проверката се извършва по отношение на юридическото лице и по отношение на лицето, което ръководи предприятието.

2.  Системата, посочена в параграф 1, включва най-малкото проверка на личната и професионалната почтеност и на способностите на оръжейника или оръжейния посредник, както и на прозрачността на търговската му дейност. Ако става въпрос за юридическо лице, проверката се извършва по отношение на юридическото лице и по отношение на лицето, което ръководи предприятието.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  са навършили 18 години, с изключение на притежаването на огнестрелни оръжия за лов и спортна стрелба, при условие че в този случай лицата, които не са навършили 18 години, имат разрешение от родителите или се намират под надзора на родител или на друго пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, или са в лицензиран или одобрен по друг начин тренировъчен център;

а)  са навършили 18 години, с изключение на придобиването, освен чрез закупуване, и притежаването на огнестрелни оръжия за лов и спортна стрелба, при условие че в този случай лицата, които не са навършили 18 години, имат разрешение от родителите или се намират под надзора на родител или на друго пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, или са в лицензиран или одобрен по друг начин тренировъчен център;

Обосновка

Комисията заличава текста, въведен наново с настоящото изменение, без основателна обосновка. Изключително ограниченото и строго контролирано изключение, което позволява на държавите членки да допускат притежаването на огнестрелни оръжия от някои непълнолетни лица, е необходимо при организирането на някои видове обучения, по-специално във връзка с горското стопанство. Освен това няма смисъл на непълнолетните лица да се разрешава да притежават огнестрелни оръжия, а да не се разрешава да придобиват същите огнестрелни оръжия. Тези огнестрелни оръжия са под строг контрол.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  не е вероятно да представляват опасност за себе си, за обществения ред или за обществената безопасност; наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за показателно за такава опасност.

б)  не е вероятно да представляват опасност за себе си и за околните, за обществения ред или за обществената безопасност; наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за показателно за такава опасност.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  се задължават да съхраняват оръжията си в съответствие с критериите за съхранение и транспорт, установени от законодателството на държавата членка, в която пребивават, както е посочено в член 5, параграф 1а.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  С цел да се намали максимално рискът от кражба на огнестрелни оръжия, принадлежащи към категория B, притежавани от физически лица, държавите членки предвиждат критерии за безопасност, свързани със съхранението, притежанието и транспортирането на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Тези критерии следва да са съобразени с нивото на опасност, което поражда огнестрелното оръжие, и с броя на притежавани огнестрелни оръжия.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предвиждат стандартните медицински прегледи при издаване или подновяване на разрешителните, посочени в параграф 1, и оттеглят разрешителните, ако което и да било от условията, въз основа на които са издадени, вече не е изпълнено.

заличава се

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Настоящата директива не засяга правото на собственост върху придобити по наследство огнестрелни оръжия и боеприпаси; Държавите членки ограничават притежаването на такива оръжия от собственици, които не разполагат с надлежни разрешителни.

Обосновка

Нужно е да се намери решение за положението на лицата без надлежно разрешение, които придобиват огнестрелни оръжия в наследство, което е факт, независещ от тяхната воля. Докато притежаването и използването на такова огнестрелно оръжие от посочените лица следва да бъдат ограничени, следва да няма съмнения относно самия факт, че оръжията са тяхна собственост, и произтичащите от това определени права, като например правоспособността да продадат огнестрелното оръжие.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 2б(нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  При условие че при прегледа е следвана правилната процедура, органът или лицето, извършващи проверката на пригодността, не носят отговорност във връзка с действията на подложеното на проверка лице.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 5 – параграф 2в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в)  Държавите членки оттеглят посочените в параграф 1 разрешителни, ако вече не е изпълнено някое от условията, съдържащи се в посочения член.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат всички необходими мерки за забрана на придобиваното и притежаването на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А и за унищожаване на огнестрелните оръжия и боеприпасите, държани в нарушение на тази разпоредба и иззети.

Държавите членки предприемат всички необходими мерки за забрана на придобиваното и притежаването на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А и за изземване на огнестрелните оръжия и боеприпасите, държани в нарушение на тази разпоредба и иззети. В специални случаи за целите на националната отбрана компетентните органи могат да издават разрешения за такива огнестрелни оръжия и боеприпаси, ако това не е в противоречие с обществената сигурност или обществения ред.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 6 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да разрешат на организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия са установени, да притежават огнестрелни оръжия от категория А, придобити преди [датата на влизане в сила на настоящата директива], при условие че същите са дезактивирани в съответствие с разпоредбите, с които се прилага член 10, буква б).

Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да разрешат на организациите и лицата, чиято дейност е свързана с културните, историческите, научните, техническите или образователните аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия са установени, да притежават огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А, придобити преди [датата на влизане в сила на настоящата директива], при условие че същите са дезактивирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2403 на Комисията или са освободени от дезактивиране по съображения за опазване на културното и историческото наследство или на научни, технически или образователни аспекти и ако може да бъде доказано, че тяхното съхраняване не излага на риск обществената безопасност и сигурност или обществения ред.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Придобиването на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категории A, B и C чрез средства за дистанционна комуникация, както е определено в член 2 от Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*), се разрешава единствено по отношение на оръжейниците и оръжейните посредници и подлежи на строг контрол от страна на държавите членки.

Придобиването на огнестрелни оръжия и на техни основни компоненти от категории A, B и C чрез средства за дистанционна комуникация, както е определено в член 2 от Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*), се разрешава единствено по отношение на оръжейниците и оръжейните посредници и подлежи на строг контрол от страна на държавите членки.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 91/477/ЕИО

Член 6 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че скъсяването на дългоцевно огнестрелно оръжие чрез модифициране на един или повече от неговите основни компоненти, което води до определянето му вече като късоцевно огнестрелно оръжие, се счита за производство, следователно и за незаконно, освен ако не е извършено от притежаващ разрешение оръжейник или оръжеен майстор.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Член 7 – параграф 3 – алинея 2 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  В член 7, параграф 3 се добавя следната алинея:

 

Данните относно огнестрелните оръжия, принадлежащи към категория B, както и всяко разрешително или отказ за издаване на разрешително за придобиване и притежание на посочените огнестрелни оръжия, следва да бъдат регистрирани в компютризираните системи за регистриране на данни, поддържани от държавите членки, и да бъдат пряко достъпни за компетентните органи на всички държави членки.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Директива 91/477/ЕИО

Член 7 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В член 7, параграф 4 се добавя следната алинея:

заличава се

„Максималният срок не може да надвишава пет години.“„ “„Разрешителното може да бъде подновено, ако условията, въз основа на които то е било издадено, продължават да бъдат изпълнени.“

 

Обосновка

Добавянето на задължителен срок към разрешителните предполага допълнителна бюрокрация в огромни количества за органите и притежателите на законни огнестрелни оръжия, без да се подобри сигурността. По-добре е тези ресурси да бъдат използвани за борба с незаконните огнестрелни оръжия.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че предупредителните и сигналните оръжия, както и салютните и акустичните оръжия не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия.

Държавите членки предприемат всички необходими мерки спрямо производителите на оръжия и оръжейниците, за да гарантират, че предупредителните и сигналните оръжия, както и салютните и акустичните оръжия не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия. Държавите членки гарантират също така, че посочените оръжия са маркирани в съответствие с член 4, параграф 1 от настоящата директива и са регистрирани в компютризираните системи за регистриране на данни, поддържани от държавите членки.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, както и за салютните и акустичните оръжия с цел да гарантира, че същите не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия.

Държавите членки предприемат мерки за да гарантират, че предупредителните и сигналните оръжия, както и салютните и акустичните оръжия не могат да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия. Комисията, като действа в съответствие с посочената в член 13а, параграф 2 от настоящата директива процедура, издава до 31 декември 2016 г. общи стандарти за видоизменяне, гарантиращи, че всяко видоизменяне на огнестрелно оръжие, при което се променя неговата категория, се извършва по начин, при който видоизменянето става необратимо.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят ред за проверка от компетентен орган на дезактивирането на огнестрелните оръжия с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са го привели в състояние на необратима нефункционалност. В рамките на тази проверка държавите членки предвиждат издаване на сертификат или протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, или щамповане на ясна маркировка върху него със същата цел.

Като вземат предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията1a от 15 декември 2015 г., държавите членки определят ред за проверка от компетентен орган на дезактивирането на огнестрелните оръжия с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са го привели в състояние на необратима нефункционалност. В рамките на тази проверка държавите членки предвиждат издаване на сертификат и протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, и щамповане на ясна маркировка върху него и върху всеки от основните компоненти на дезактивираното оръжие със същата цел.

 

Държавите членки определят органа, компетентен за дезактивирането на огнестрелните оръжия, и го съобщават на Комисията най-късно до [дата].

 

__________________

 

1a ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема стандарти и методи за дезактивиране с цел да гарантира, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

заличава се

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки предвиждат правила относно безопасното съхранение на огнестрелни оръжия и на боеприпаси от категория A, B и C, които отговарят на стандарти, равностойни на тези, предвидени в Споразумението за Европейското икономическо пространство, като се гарантира, че огнестрелните оръжия и боеприпасите се съхраняват по начин, който свежда до минимум всеки риск те да бъдат достъпни за неоправомощени лица.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 91/477/ЕИО

Член 10 г (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Служебните оръжия в излишък от категория А от полицията, митниците и войската се дезактивират необратимо в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г., освен в случай на трансфери в съответствие с разрешенията, предоставени съгласно член 6, параграф 1 или 2.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  В допълнение към необходимостта от наличие на система за регистриране на оръжията, притежавани от физически или юридически лица, в съответствие с правото, всяка държава членка поддържа регистър, който гарантира, че оръжията, иззети от държавните органи или конфискувани в полза на държавата, могат да бъдат проследени от момента на тяхното предаване или изземване до момента на евентуалното им унищожаване, използване от органите или повторно пускане на пазара.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – точка 9

Директива 91/477/ЕИО

Член 13 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Компетентните органи на държавите членки обменят информация относно разрешенията, издадени за трансфери на огнестрелни оръжия към друга държава членка, както и информация по отношение на отказите за издаване на разрешения, определени в член 7.

4.  Компетентните органи на държавите членки обменят информация по електронен път относно разрешенията, издадени за трансфери на огнестрелни оръжия към друга държава членка, както и информация по отношение на отказите за издаване на разрешения, определени в член 7, най-късно до [дата] и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

___________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L...).

Обосновка

Обменът на информация трябва да бъде ефективен и в съответствие с действащото законодателство за защита на данните.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 91/477/ЕИО

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На всеки пет години Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящата директива, който се придружава, ако това е уместно, от предложения, по-специално по отношение на категориите огнестрелни оръжия в приложение I и въпросите, свързани с развитието на новите технологии, като триизмерния печат. Първият доклад се представя две години след влизането в сила на настоящата директива.

На всеки пет години Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящата директива, включително проверка за пригодност на новите разпоредби, който се придружава, ако това е уместно, от предложения, по-специално по отношение на категориите огнестрелни оръжия в приложение I и въпросите, свързани с модулното проектиране на оръжия и развитието на новите технологии, като триизмерния печат. Първият доклад се представя две години след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 91/477/ЕИО

Член 17 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До [дата] Комисията прави оценка на необходимите елементи за система за обмен между държавите членки на информацията, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, посочени в член 4, параграф 4. Оценката на Комисията се придружава, ако е уместно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация.

До [дата] Комисията прави оценка на необходимите елементи за система, позволяваща достъп на всяка държава членка до информацията, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, посочени в член 4, параграф 4. Оценката на Комисията се придружава, ако е уместно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива 91/477/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ І – част II

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  В приложение I към Директива 91/477/ЕО част ІІ се изменя, както следва:

заличава се

а)  Раздел А се изменя, както следва:

 

i)  В категория А се добавят следните точки:

 

„6.  Автоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия;

 

7.   Полуавтоматичните граждански огнестрелни оръжия, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие;

 

8.   Огнестрелните оръжия по точки 1 – 7, след като са били дезактивирани.“

 

ii)  В категория B точка 7 се заличава.

 

iii)  В категория C се добавят следните точки:

 

„5.  Предупредителните и сигналните оръжия, салютните и акустичните оръжия, както и репликите;

 

6.   Огнестрелните оръжия от категория B и от категория C, точки 1 – 5, след като са били дезактивирани.“

 

б)  В раздел Б се заличава следният текст:

 

„Затворът, патронникът и цевта на огнестрелните оръжия, които като отделни части се включват към категорията на огнестрелното оръжие, от което те представляват съставна част или са предназначени да бъдат съставна част.“

 

Обосновка

Предложеното изменение ще доведе до нарушаване на цялостната отбранителна способност на някои държави членки.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Директива 91/477/ЕИО

Приложение I – част II – буква А – Категория В – точка 5

 

Текст в сила  

Изменение

 

(13 a)  В приложение I към Директива 91/477/ЕО част ІІ се изменя, както следва:

 

В категория C се добавя следната точка:

5.  Предупредителните и сигналните оръжия, салютните и акустичните оръжия, както и репликите;

5.  Огнестрелните оръжия от категории А, В и точки 1 – 4 от категория С, след като са видоизменени в предупредителни, сигнални, салютни, акустични, газови оръжия, оръжия за пейнтбол или еърсофт, Flobert оръжия или оръжия със заключване на ударника.

Обосновка

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market (which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive measure from their conversion back to the original state, as making them subject to declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие

Позовавания

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.12.2015

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

28.4.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Bodil Valero

10.12.2015

Разглеждане в комисия

14.1.2016

17.3.2016

21.4.2016

9.5.2016

Дата на приемане

9.5.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey Van Orden, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eugen Freund, Georgi Pirinski


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие

Позовавания

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.11.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

14.12.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

14.12.2015

INTA

14.12.2015

LIBE

14.12.2015

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

1.2.2016

INTA

1.12.2015

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Vicky Ford

7.12.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.2.2016

15.3.2016

20.4.2016

24.5.2016

 

14.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

13.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

10

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Elisabetta Gardini, Jussi Halla-aho, Franz Obermayr, Julia Reda, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

James Carver, Caterina Chinnici, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Дата на внасяне

2.8.2016

Правна информация