Procedure : 2013/0361(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0252/2016

Ingediende teksten :

A8-0252/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/09/2016 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0340

AANBEVELING     ***
PDF 359kWORD 84k
29.8.2016
PE 584.237v02-00 A8-0252/2016

over het besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2003/174/EG

(05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Csaba Sógor

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid en tot intrekking van Besluit 2003/174/EG

(05820/2014 – C8-0164/2016 – 2013/0361(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05820/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring, ingediend door de Raad overeenkomstig artikel 352, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0164/2016),

–  gezien zijn interimresolutie van 15 april 2014(1) over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid (COM(2013)07402013/0361(APP)),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8‑0252/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Aangenomen teksten van die datum, P7_TA(2014)0377.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid

Document- en procedurenummers

05820/2014 – C8-0164/2016 – COM(2013)07402013/0361(APP)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

29.4.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

9.5.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ECON

9.5.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

12.7.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Csaba Sógor

22.7.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.6.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

13.7.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

50

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniela Aiuto, Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Zdzisław Krasnodębski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Isabella De Monte

Datum indiening

2.8.2016


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

50

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Yana Toom,

Arne Gericke, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius

Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin

Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lampros Fountoulis

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Isabella De Monte, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Mara Bizzotto

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling