Procedūra : 2016/0806(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0257/2016

Pateikti tekstai :

A8-0257/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2016 - 4.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0330

PRANEŠIMAS     
PDF 592kWORD 71k
8.9.2016
PE 583.924v02-00 A8-0257/2016

dėl siūlymo skirti Leo Brincatą Audito Rūmų nariu

(C8‑0185/2016 – 2016/0806(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Igor Šoltes

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Leo Brincatą Audito Rūmų nariu

(C8‑0185/2016 – 2016/0806(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0185/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0257/2016),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2016 m. rugsėjo 5 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti Leo Brincatą Audito Rūmų nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

1 PRIEDAS. LEO BRINCATO GYVENIMO APRAŠYMAS

IŠSILAVINIMAS:

•  Instituto Chartered Institute of Bankers London asocijuotojo nario kvalifikacija. To paties instituto, dabar vadinamo Institute of Financial Services, išrinktas tarybos narys. Kursų temos (nebaigtinis sąrašas): su bankininkyste susijusi teisė, užsienio prekybos finansai, ekonomika, bankininkystės praktika.

•  Mano gimtoji kalba yra maltiečių, gerai moku anglų ir italų kalbas, turiu pradinių prancūzų kalbos žinių.

PROFESINĖ POLITINĖ VEIKLA:

•  Tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos reikalų ministras: 2013 m. kovo mėn.–2016 m. balandžio mėn.

•  Aplinkos ir vystymosi komiteto narys: Atstovų Rūmai: 2010 m. gruodžio mėn.–2013 m. sausio mėn.

•  Užsienio reikalų ir Europos reikalų komiteto narys: Atstovų Rūmai: 2018 m. birželio mėn.–2013 m. sausio mėn.

•  Užsienio reikalų ir Europos reikalų komiteto narys: Atstovų Rūmai: 2003 m. spalio mėn.–2008 m. vasario mėn.

•  Užsienio reikalų komiteto narys: Atstovų Rūmai: 2003 m. birželio mėn.–2003 m. spalio mėn.

•  Nacionalinės audito tarnybos apskaitos komiteto pirmininkas: 1999 m. kovo mėn.–2003 m. vasario mėn.

•  Viešosios apskaitos komiteto pirmininkas: Atstovų Rūmai: 1998 m. spalio mėn.–2003 m. vasario mėn.

•  Finansų ir prekybos ministras: 1997 m. kovo mėn. – 1998 m. rugsėjo mėn.

•  Prekybos ministras: 1996 m. spalio mėn.–1997 m. kovo mėn.

•  Viešosios apskaitos komiteto narys: Atstovų Rūmai: 1995 m. balandžio mėn.–1996 m. liepos mėn.

•  Maltos pasirengimo narystei ES jungtinio parlamentinio komiteto aktyvusis narys nuo pat komiteto sukūrimo 1992 m. liepos mėn. Maltai įstojus į ES komitetas nustojo veikti.

•  Parlamento sekretorius Ministro Pirmininko tarnyboje: 1986–1987 m.

PROFESINĖ KORPORATYVINĖ VEIKLA:

•  Vadovybės konsultantas korporatyviniame sektoriuje (daugiausia su turizmu susijusio laisvalaikio, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų srityse) vidaus finansų kontrolės ir atitikties klausimais: 2007 m. sausio mėn.–2013 m. kovo mėn.

•  Banko HSBC Bank Malta plc Korporatyvinės strategijos departamento Korporatyvinių tyrimų skyriaus vadovas: 1998 m. rugsėjo mėn.–2006 m. gruodžio mėn.

•  1966 m. pradėjau dirbti banke Barclays Bank DCO, kuris vėliau tapo Barclays Bank International, Mid-Med Bank Ltd ir HSBC Bank Malta plc: tuo laikotarpiu dirbau įvairiose bankininkystės veiklos, t. y., be kita ko, mažmeninės bankininkystės, užsienio valiutų, skolinimo ir vadovybės, srityse.

ATITINKAMA PATIRTIS:

•  Pirmojo istorijoje 1995 m. sudaryto nacionalinio tarppartinio komiteto politinių partijų finansavimui reglamentuoti ir jo skaidrumui užtikrinti, žinomo kaip A. Galdeso komisija, narys. Šiam komitetui priklausė įvairūs suinteresuotieji subjektai ir jis sukūrė pagrindus galiausiai po 20 metų priimti politinių partijų finansavimo teisės aktus.

•  Per mano finansų ir prekybos ministro kadenciją Nacionalinė audito tarnyba tapo visiškai nepriklausoma – ji tapo Maltos parlamento tarnybos sudedamąja dalimi (Generalinio auditoriaus funkcijos ir įgaliojimai ir Nacionalinės audito tarnybos vaidmuo apibrėžti Maltos konstitucijos 108 straipsnyje ir 1997 m. Generalinio auditoriaus ir Nacionalinės audito tarnybos įstatyme).

•  Atstovų Rūmų Viešosios apskaitos komiteto, t. y. Nacionalinės audito tarnybos ir Parlamento santykius stiprinančio organo, narys steigėjas ir pirmininkas.

•  Viešosios apskaitos komiteto kūrimo dienomis susitikau ir kalbėjausi su Jungtinės Karalystės Nacionalinės audito tarnybos ir Jungtinės Karalystės parlamento Viešosios apskaitos komiteto pareigūnais.

•  Parengiau pirmąją istorijoje Maltos žaliojo ekonomikos augimo strategiją ir veiksmų planą „MŪSŲ EKONOMIKOS EKOLOGIŠKUMO DIDINIMAS: SIEKIANT TVARIOS ATEITIES“ – dabar, po išsamių konsultacijų, atliekamas jos ekonominis vertinimas.

•  Inicijavau Maltoje klimato politikos teisės aktus, kuriuose pasirūpinta, kad Maltoje būtų sukurtas pirmasis istorijoje klimato politikos fondas.

•  Tiesiogiai dalyvavau Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencijos (JTBKKK COP21) procese, nuo neoficialių konferencijos šalių ministrų susitikimų rengiantis konferencijai iki Paryžiaus susitarimo pasirašymo Niujorke, daugiausia dėmesio skirdamas klimato politikos finansavimui. Be to, Paryžiaus JTBKKK COP21 dalyvavau derybose ir konsultacijose su už klimato politiką atsakingu Komisijos nariu dėl nuostolių ir žalos, susijusių su klimato kaitos poveikiu.

•  Aktyviai dalyvavau ES Tarybai pirmininkavusios Maltos parengiamajame darbe, įskaitant gerą valdymą aplinkos sektoriuje, o kartu su kolegomis iš Nyderlandų ir Slovakijos dalyvavau įvairiuose techniniuose posėdžiuose, susijusiuose su iš anksto nustatytos trijų valstybių narių grupės pirmininkavimu.

•  Padėjau Maltoje įsteigti naują Aplinkos ir išteklių tarnybą, kuri yra įstatymų sergėtoja. Pirmą kartą ši nauja tarnyba, kuri anksčiau buvo tik Aplinkos direktoratas, apima nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų (NVO) ir opozicinės partijos atstovus.

•  Per mano kadenciją Malta užėmė 9 vietą Jeilio aplinkos teisės ir politikos centro APLINKOS REZULTATŲ INDEKSE GLOBAL METRICS FOR THE ENVIRONMENT, susietame su prioritetiniais aplinkos klausimais.

2 PRIEDAS. LEO BRINCATO ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Profesinė patirtis

1.  Nurodykite savo darbo patirtį viešųjų finansų – biudžeto planavimo, vykdymo ar valdymo arba biudžeto kontrolės ar audito – srityje.

Dirbdamas dviejų skirtingų vyriausybių ministru, sprendžiau viešųjų finansų klausimus ir kaip finansų ir prekybos ministras, ir, vėliau, kaip tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos ministras.

Per visus tuos metus buvau atsakingas, inter alia, už išteklių sutelkimą, programų ir biudžeto valdymo proceso suskirstymą prioritetais, visada primygtinai siekiau efektyvaus išteklių valdymo ir kontrolės. Pagrindinės funkcijos buvo biudžeto planavimas, atitiktis, įgyvendinimas ir kontrolė.

Būdamas atsakingas už finansus, aktyviai dalyvavau nustatant biudžeto tikslus kartu su pagrindiniais ministerijos pareigūnais, vadovavau diskusijoms, kaip tikslus paversti kiekybiškai išreiškiamais tiksliniais rodikliais, prižiūrėjau tolesnius veiksmus, kuriais buvo užtikrinama, kad būtų laikomasi biudžeto ribų, ėmiausi taisomųjų veiksmų perteklinių išlaidų problemai spręsti, kartu pranešdamas parlamentui apie nustatytų biudžeto tikslų įgyvendinimą. Šios daugiaaspektės funkcijos man buvo puiki galimybė perprasti biudžeto valdymo procesą.

1997 m., būdamas finansų ministras, padėjau pateikti Parlamentui įstatymą, kuriuo Nacionalinei audito tarnybai suteikiama autonomija. Konstitucijoje ir įstatyme Generalinis auditorius įpareigojamas atlikti visų Maltos vyriausybės departamentų, tarnybų ir kitų viešojo sektoriaus institucijų ar kitų Maltos vyriausybei tiesiogiai ar netiesiogiai priklausančias lėšas administruojančių, turinčių ar naudojančių įstaigų apskaitos auditą.

Nuo to laiko Nacionalinė audito tarnyba ir toliau buvo vystoma ir pelnė Maltos parlamento pagarbą. Daugelį metų būdamas parlamento narys, taip pat dirbau Viešosios apskaitos komitete, prestižiniame komitete, kuriam taip pat turėjau garbės pirmininkauti ketverius su puse metų – visą teisėkūros kadenciją.

Kaip nurodyta Nacionalinės audito tarnybos metinėje ataskaitoje, šis komitetas tikrina viešojo sektoriaus išlaidų ekonominę naudą – ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principų laikymąsi – ir paprastai įpareigoja vyriausybę ir jos pareigūnus atsiskaityti už viešųjų paslaugų teikimą. Kadangi bėgant metams viešųjų paslaugų teikimo modeliai kito, kito ir komiteto veiklos aprėptis, nes jis pradėjo tikrinti ne tik vyriausybės departamentus, bet ir viešąsias paslaugas teikiančius valstybinius subjektus.

Per savo kadencijas minėtame komitete turėjau keletą progų iš anksto nustatytais svarbiais susirūpinimą keliančiais klausimais išsamiai apklausti įvairius ministrus, vyriausiuosius viešojo administravimo ir viešojo sektoriaus pareigūnus, taip pat svarbiausių ministerijų patarėjus ir konsultantus.

Būdamas Atstovų Rūmų Viešosios apskaitos komiteto, t. y. Nacionalinės audito tarnybos ir Parlamento santykius stiprinančio organo, narys steigėjas, komiteto kūrimo metais susitikau ir kalbėjausi su Jungtinės Karalystės Nacionalinės audito tarnybos ir Jungtinės Karalystės parlamento viešosios apskaitos komiteto pareigūnais. Visada vadovavausi apdairaus viešųjų finansų valdymo bei kontrolės ir gero viešojo bei bendrojo valdymo principais ir griežtai šių principų laikiausi.

Nors geram bendrajam valdymui svarbios struktūros ir procesai, ministro priežiūra turi kritinę reikšmę. Remiantis mano patirtimi, ministro priežiūra gali būti įvairių formų: neoficiali ir oficiali, taip pat strateginė. Turėtų būti prižiūrimas įstatymų įgyvendinimas, biudžeto vykdymas, griežtas teisės aktų ir konstitucijos laikymasis ir viešųjų finansų valdymas siekiant gerinti paslaugų teikimą, kad būtų pasiekta geresnė visų piliečių gyvenimo kokybė. Pripažįstu, kad didėjant piliečių siekiams didėja finansinių išteklių poreikis, tačiau visada teigiau, kad dėmesys piliečiams yra dėmesys ekonominei naudai; taigi, viešųjų finansų tikrinimas turi vis didesnę reikšmę.

Daugelis mano, kaip ministro, funkcijų buvo susijusios ne tik su teisėkūros procesu, nes jos dažnai apėmė biudžeto planavimą ir sprendimų dėl didelio masto projektų, finansuojamų nemažomis viešosiomis ir (arba) ES lėšomis, priėmimą, taip pat projektų ir lėšų valdymo kontrolės palaikymą. Mano, kaip ministro, pareigos, daugiausia finansų, tačiau ir aplinkos bei atliekų tvarkymo sektoriuose, lėmė tai, kad nuolat ir reguliariai palaikiau ryšius su aukščiausiais Finansų ministerijos pareigūnais, o pastaruoju atveju – su Planavimo ir prioritetų koordinavimo padaliniu, kuris buvo įsteigtas 2001 m. kovo mėn. kaip dalis administracinės infrastruktūros, reikalingos siekiant valdyti ES Maltai skirtas pasirengimo narystei ir įstojus į ES skiriamas lėšas. Planavimo ir prioritetų koordinavimo padalinys, vykdydamas veiksmingą vyriausybės departamentų, valdžios institucijų, agentūrų ir kitų suinteresuotųjų subjektų koordinavimą, siekia užtikrinti efektyvų Europos paramos, ypač susijusios su sanglaudos politika, įsisavinimą ir valdymą.

Per savo, kaip ministro, kadenciją pagrindinį dėmesį visada skyriau pastangoms užtikrinti, kad skirti biudžetai būtų vykdomi teisėtai ir tvarkingai, laikantis patikimo finansų valdymo principo.

1998 m. rugsėjo mėn.–2004 m. gegužės mėn., būdamas pagrindinis opozicijos atstovas spaudai ekonomikos ir finansų klausimais, stengiausi ir toliau neatsilikti nuo praktikos, vykdydamas savo pareigas ir prisiimdamas atsakomybę už gerą finansų valdymą ir priežiūrą. Pasirengimo narystei ES laikotarpiu dalyvavau įvairiuose seminaruose ir konferencijose Briuselyje kaip Atstovų Rūmų narys, – be kita ko, vyko specialios orientavimo ir informavimo sesijos OLAF klausimais, – kad geriau suprasčiau, kaip veikia ES, ir susidaryčiau aiškų vaizdą, kaip atrodo pagrindinių ES struktūrų ir mechanizmų tikrovė.

Tokios žinios, be abejonės, bus labai naudingos, jeigu man tektų garbė būti paskirtam Audito Rūmų nariu. Panašius orientacinius vizitus man ir ribotam skaičiui mano parlamentinės frakcijos narių rengė tokie politiniai fondai kaip Vokietijos FES – tai dar labiau padėjo išplėsti mano žinias nuo plačių teorinių iki vertingų praktinių.

Dirbdamas viename iš pagrindinių Maltos bankų Mid Med Bank, daug laiko praleidau centrinėje kreditų administracijoje, kur mano pareigos apėmė sąskaitų vertinimą ir korporatyvinio sektoriaus klientų prognozes, įskaitant galimybių studijas ir verslo planus, ir tinkamą jų bankininkystės priemonių panaudojimo kontrolę, užtikrinant, kad jie būtų griežtai taikomi iki patvirtinimo etapo.

Konsultuodamas Korporatyvinio sektoriaus vadovybę, daugiausia su turizmu susijusio laisvalaikio, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus klausimais, kurie nekėlė interesų konflikto su ne visą darbo dieną atliekamomis mano parlamentinėmis pareigomis, taip pat užtikrinau, kad įmonėse, kurioms teikiau laisvai samdomo konsultanto paslaugas, būtų laikomasi vidaus finansų kontrolės ir būtų užtikrinta atitiktis.

Dešimt metų dirbau vienos iš didžiausių saloje į eksportą orientuotų gamybos įmonių, kurios grupei priklausė maždaug šeši šimtai darbuotojų, vyriausiuoju žmogiškųjų išteklių ir administracijos vadovu. Mano, kaip aukšto rango bankininkystės sektoriaus darbuotojo, patirtis man padėjo suprasti iššūkius, su kuriais pramonės įmonės susiduria kasdien, ypač sunkiais restruktūrizacijos laikotarpiais.

2.  Nurodykite svarbiausius savo pasiekimus per profesinę karjerą.

Savo šalies labui prisidėjau prie įvairių projektų ir juos prižiūrėjau. Didžiausią asmeninį pasitenkinimą einant finansų ministro pareigas neabejotinai suteikė tai, kad vadovavau Nacionalinės audito tarnybos atskyrimo nuo ministerijos kompetencijos procese ir gavau tam reikalingą Atstovų Rūmų paramą. Atitinkamais teisės aktais Nacionalinei audito tarnybai buvo suteiktas visiškas nepriklausomumas – ji tapo Maltos parlamento tarnyba, kurios funkcijos, kaip ir Generalinio auditoriaus funkcijos, yra aiškiai išdėstytos naujuose teisiniuose dokumentuose.

Nors šiandien viešosios apskaitos komitetus turi dauguma valstybių narių, būti Maltos parlamento viešosios apskaitos komiteto nariu steigėju tikrai buvo praturtinanti patirtis, tuo labiau, kad mes (jo nariai steigėjai) ir nemažai vyriausybės pareigūnų ir organų praėjome itin svarbią, pavyzdinę mokyklą, kuri bėgant metams padėjo komitetui rasti savo nišą ir modus operandi mūsų Parlamento struktūroje.

Kitas asmeninis etapas, šį kartą einant tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos ministro pareigas, buvo darbas, atliktas steigiant Aplinkos ir išteklių tarnybą. Kadangi Aplinkos direktoratas, kuris buvo Maltos Aplinkos ir planavimo tarnybos dalis, neturėjo nei nuosavų struktūrų ir finansinio pagrindo, nei visapusiškai išplėtotų atskirų administracinių įgaliojimų, didžiuojuosi, kad padėjau įsteigti pirmąją Maltos istorijoje Aplinkos ir išteklių tarnybą, kuri ne tik yra visavertė įstatymų sergėtoja, turinti kvalifikuotus aukštos reputacijos darbuotojus, tarp kurių yra NVO ir opozicinės partijos atstovų, bet ir yra orientuota į tai, kad būtų vykdomi ES, daugiašaliai ir nacionaliniai Maltos įsipareigojimai.

Man, kaip ministrui, prižiūrint, įmonė Wasteserv Malta Ltd (100 proc. vyriausybės nuosavybei priklausanti už atliekų tvarkymo infrastruktūrą Maltos salose atsakinga įmonė) sugebėjo užbaigti ne vieną nacionalinį ES finansuojamą 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektą. Projektai, kurie turėjo būti sėkmingai užbaigti iki 2015 m. pabaigos – tai, be kita ko, Maltos Šiaurės mechaninio ir biologinio valymo įrenginiai, Gozo atliekų perkėlimo stotis ir autoklavo objektas, pastatytas siekiant papildyti esamo deginimo įrenginio, naudojamo skerdyklos ir medicininėms atliekoms, funkcijas. Įmonė ne tik sėkmingai užbaigė šiuos projektus, bet ir vadovavosi griežtesnėmis buhalterijos procedūromis, taip pat iš esmės pakeitė savo prekių ženklus, taip kartu persvarstydama savo pagrindinę filosofiją ir diegdama požiūrį, kuriuo propaguojama koncepcija „išteklių kūrimas iš atliekų“. Šios permainos įmonei turėjo kritinę reikšmę – jos padėjo jai pasiekti pavyzdinį vaidmenį visuomenėje. Siekiant padaryti Wasteserv perspektyvia organizacija, pajėgia šalinti ir perdirbti atliekas, teko pakeisti įmonės valdymą ir nustatyti konkrečius strateginius jos tikslus, kad įmonė vykdytų savo misiją.

1986–1987 m. per savo, kaip Parlamento sekretoriaus Ministro Pirmininko tarnyboje kadenciją, kai viena iš mano kompetencijos sričių buvo būstas, man buvo pavesta inicijuoti svarbias socialinio būsto reformas, kai į naudos gavėjų kategoriją pirmą kartą buvo įtrauktos šeimos, kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir jo vaikai, ir mažas pajamas gaunančios grupės, kad būtų užtikrinta daugiau sąžiningumo ir teisingumo. Taip pat prižiūrėjau keletą projektų, kuriais Maltoje dislokuotų Jungtinės Karalystės karinių tarnybų anksčiau naudotos gyvenamosios patalpos buvo paverstos socialiniais būstais šeimoms, kurioms reikia tinkamo, pakankamo ar alternatyvaus gyvenamojo ploto.

3.  Kokios darbo patirties turite tarptautinėse daugiakultūrėse ir daugiakalbėse organizacijose arba institucijose, įsikūrusiose ne Jūsų kilmės šalyje?

Mano profesinė patirtis apima beveik tris dešimtmečius, vykdant veiklą, susijusią su įvairiais viso pasaulio regionais. Per paskutinę savo, kaip tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos ministro, kadenciją reguliariai dalyvavau oficialiuose ir neoficialiuose Aplinkos tarybos posėdžiuose, kurie vyko Tarybai pirmininkavusiose valstybėse ir Liuksemburge bei Briuselyje.

Vykstant Maltos deryboms dėl stojimo į ES, reguliariai dalyvaudamas Maltos ir ES jungtinio parlamentinio komiteto darbe ir daug prie jo prisidėdamas, kartu su kitais iškiliais Atstovų Rūmų nariais padėjau užmegzti pirmuosius oficialius Maltos parlamento ir Europos Parlamento ryšius.

Bėgant metams dalyvavau įvairiose užsienio konferencijose, seminaruose ir kongresuose ministrų, vyriausybių ir net ekspertų lygmeniu, taip pat įvairiose faktų nustatymo misijose. Aš:

–  dalyvavau Jungtinių Tautų aplinkos programos Viduržemio jūros regiono veiksmų plano dalyvių posėdžiuose įvairiose Viduržemio jūros regiono šalyse, Tarptautinio valiutos fondo ir Tautų Sandraugos (JAV, Mauricijaus, Honkongo) finansų ministrų posėdžiuose ir net jiems pirmininkavau;

–  atstovavau savo šaliai pirmajame istorijoje Pasaulio prekybos organizacijos ministrų susitikime Singapūre (1996 m.), PPO Ženevos aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame, be kitų asmenų, 1998 m. dalyvavo JAV prezidentas, taip pat žaliojo ekonomikos augimo ir žaliosios ekonomikos seminaruose Persijos įlankos šalyse (Abu Dabis, Dubajus);

–  dalyvavau Indijoje vykusiose konferencijose tvarumo klausimais (2015 m.), kuriose dalyvavo valstybių, vyriausybių vadovai ir iškilūs šios srities specialistai;

–  dalyvavau JTBKKK COP klimato kaitos aukšto lygio segmentų dalyvių susitikimuose Lenkijoje ir Prancūzijoje, o taip pat įvairiuose prieš konferenciją vykusiuose ministrų susitikimuose;

–  pirmininkavau prieš JTBKKK COP konferenciją dirbusios ministerijų darbo grupės mėnesinei sesijai, o 2015 m. Tautų Sandraugos vyriausybių vadovų susitikime (BTSVVS) buvau specialiosios vadovų sesijos klimato politikos klausimais vienas iš pirmininkų;

–  atitinkamose priimančiosiose šalyse užbaigiau derybas dėl susitarimo memorandumų su Austrijos ir Izraelio vyriausybėmis (2015 m.);

–  dalyvavau faktų nustatymo misijose Artimuosiuose Rytuose, kur susitikau su svarbiausiais regioniniais ir pasauliniais veikėjais lankydamasis Tel Avive, Amane ir Gazoje; buvau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pranešėjas Beirute ir siekiau skatinti tvirtesnius Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos ir Libano parlamento ryšius;

–  dalyvavau JT aukščiausiojo lygio susitikimuose klimato klausimais, įskaitant pastarąją JTBKKK COP21 susitarimo pasirašymo ceremoniją Niujorke, ir įvairiuose WILTON PARK seminaruose Jungtinėje Karalystėje ir Danijoje.

Be to, 1980 m. dalyvavau prestižinėje JAV tarptautinių lankytojų programoje kaip JAV vyriausybės svečias, lankiausi Vašingtone, Niujorke, Portlande, San Franciske ir Dalase kartu su dalyviais iš viso pasaulio, kurie stengėsi susikurti reputaciją savo gimtosiose šalyse. Lankymasis įvairiose JAV institucijose ir diskusijos su dalyviais ir organizatoriais suteikė man įžvalgų ir geriausios patirties, kurią taikiau visoje savo profesinėje karjeroje, ypač susitikimuose su aukščiausiais JAV vyriausybės pareigūnais Valstybės departamente ir JAV Iždo departamente, kuriuose vėliau dalyvavau atlikdamas savo, kaip finansų ministro, užduotis.

Devintajame dešimtmetyje gavęs Jungtinės Karalystės vyriausybės kvietimą atvykti į Jungtinę Karalystę finansuojamo vizito, turėjau reikalų su svarbiais vyriausybės atstovais užsienio reikalų, švietimo, finansų ir informacinių technologijų sektoriuose – strateginėse srityse, kurių daugelį vėliau kuravau vykdydamas savo parlamentinę veiklą.

Vadovaudamas ministerijų delegacijoms arba priklausydamas parlamento delegacijoms, per vizitus į JAV, Prancūziją, Italiją, Austriją, Izraelį, Jungtinius Arabų Emyratus, Saudo Arabiją, Kuveitą, Kinijos Liaudies Respubliką ir Rusijos Federaciją, taip pat į kaimynines Šiaurės Afrikos šalis turėjau progą susitikti su įvairių svarbiausių vyriausybinių subjektų ir svarbiausių privačiojo sektoriaus veikėjų ir suinteresuotųjų subjektų, įskaitant susijusius su finansais ir investicijų skatinimu įvairiuose žemynuose, pagrindiniais atstovais.

4.  Ar Jums buvo suteiktas įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas, kai ėjote ankstesnes vadovaujamas pareigas, jei tokia procedūra numatyta?

Čia nurodyta įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimo procedūra mano atveju netaikoma.

5.  Nurodykite savo ankstesnes pareigas, į kurias buvote paskirtas pagal politinę procedūrą.

Kaip paaiškinta mano išsamiame gyvenimo aprašyme, buvau tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos ministras, finansų ir prekybos ministras ir Parlamento sekretorius Ministro Pirmininko tarnyboje, o pagrindinės mano užduotys buvo ryšių strategija ir socialinis būstas.

Kadangi Maltos parlamento nariai dirba ne visą darbo dieną, atlikdamas savo, kaip Nacionalinės audito tarnybos apskaitos komiteto pirmininko, Viešosios apskaitos komiteto pirmininko, Aplinkos ir vystymosi komiteto nario ir Europos reikalų komiteto nario, pareigas, kaip ir visi kiti parlamento nariai, turėjau teisę savo pagrindines pajamas gauti iš veiklos bankininkystės sektoriuje, o vėliau – iš konsultavimo paslaugų korporatyviniame sektoriuje ir ankstesnio darbo visą darbo dieną gamybos sektoriuje.

6.  Nurodykite tris svarbiausius sprendimus per savo karjerą, kuriuos priimant dalyvavote.

Per savo karjerą politikoje ir viešojo administravimo srityje dalyvavau priimant keletą svarbių sprendimų:

•  būdamas finansų ir prekybos ministras, ėmiausi pradinių veiksmų siekiant įgyvendinti sprendimus, siūlomus mano užsakytoje ir paskelbtoje ataskaitoje, kurioje nurodomos keleto didžiausių salos įmonių finansinės ir organizacinės problemos – vyriausybės vidutinio laikotarpio fiskalinio koregavimo programoje didžiausią dėmesį skyriau tokių įmonių reformoms, kaip trumpai išdėstyta Tarptautinio valiutos fondo darbuotojų ataskaitoje 99/72 apie Maltą pasirinktais klausimais. Ta pati ataskaita yra įrodymas, kad ankstesnės subsidijos šiems subjektams siekė 6,4 proc. bendrų vyriausybės išlaidų; iki 1998 m. man pavyko šias išlaidas sumažinti iki 4,8 proc.

•  Istorinis etapas buvo dalyvavimas 1996 m. gruodžio mėn. Singapūre vykusioje pirmojoje PPO ministrų konferencijoje kartu su daugiau kaip 120 Pasaulio prekybos organizacijos šalių ir į ją besirengiančių stoti šalių prekybos, užsienio reikalų, finansų ir žemės ūkio ministrų – tai buvo pirmoji konferencija nuo PPO statuso įsigaliojimo 1995 m. sausio 1 d. Per savo susitikimus Singapūre aktyviai dalyvavau plenariniuose posėdžiuose ir įvairiose daugiašalėse, keliašalėse ir dvišalėse sesijose, kuriose buvo nagrinėjami klausimai, susiję su pirmųjų dvejų PPO veiklos metų darbu ir Urugvajaus raundo susitarimų įgyvendinimu.

•  Nėra abejonių, kad trečias svarbus įvykis buvo mano vadovavimas rengiant finansinius teisės aktus Maltos parlamente, kuriais, inter alia, buvo numatyta sukurti autonomišką NACIONALINĘ AUDITO TARNYBĄ.

Be šių trijų laimėjimų, dar didžiuojuosi, kad prieš baigdamas eiti ministro pareigas prisidėjau prie parengiamojo darbo, atlikto Maltai rengiantis pirmininkauti ES Tarybai pirmoje 2017 m. pusėje, tose srityse, už kurias buvau atsakingas, t. y. tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos, nes šios politikos sritys yra sudėtingos – bauginantis uždavinys ir didelis iššūkis ir mano šaliai, ir man asmeniškai.

Nepriklausomumas

7.  Sutartyje nustatyta, kad Audito Rūmų nariai, eidami savo pareigas, turi būti „visiškai nepriklausomi“. Kaip Jūs vykdytumėte šį įsipareigojimą eidamas savo būsimas pareigas?

Būdamas Audito Rūmų nariu, vykdysiu savo pareigas nepriklausomai, t. y. nesieksiu ir nepriimsiu jokių nurodymų iš jokios vyriausybės ar bet kurio kito organo ir nesiimsiu jokių veiksmų, nesuderinamų su Audito Rūmų veiksmais.

Šis nepriklausomumas ne tik vienareikšmiškai įtvirtintas Sutartyje, pagal kurią Audito Rūmų narių nepriklausomumas turi nekelti abejonių, šie itin svarbūs principai dar papildomai nustatyti Audito Rūmų Etikos gairėse ir Audito Rūmų narių elgesio kodekse, taip pat Darbo tvarkos taisyklėse ir Darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo taisyklėse. Ne mažiau svarbu tai, kad bet kurios išvados, parengtos man dirbant, būtų grindžiamos išsamiu auditu, t. y. faktais ir skaičiais. Taip pat reikia griežtai laikytis savo, kaip Audito Rūmų nario, kompetencijos. Tai pasakytina ir apie ryšius su bet kuriais kitais instituciniais subjektais, agentūromis ar valdžios institucijomis. Santykiai turėtų būti griežtai profesiniai, o prireikus patartina, kad dalyvautų ir kitas Audito Rūmų pareigūnas. Reikia laikytis Europos Audito Rūmų narių elgesio kodekso, nes jame įtvirtintos labai konkrečios nepriklausomumo nuostatos. Jos pagrįstos Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) nuostatomis.

8.  Ar Jūs arba Jūsų artimi giminaičiai (tėvai, broliai ir seserys, įteisinti partneriai ir vaikai) turi kokią nors įmonę, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti nesuderinami su Jūsų pareigomis ateityje?

Ne.

9.  Ar esate pasirengęs deklaruoti visus savo finansinius interesus ar kitus įsipareigojimus Audito Rūmų pirmininkui bei juos paviešinti?

Taip, nedelsdamas. Jau daugelį metų visada nedelsdamas įvykdydavau dabartinės Maltos ministrų ir parlamento narių turto deklaracijos ir etikos kodekso reikalavimus viešai atskleisti visus tokius interesus, turtą ar įsipareigojimus.

10.  Ar esate šiuo metu susijęs su kokiu nors teismo procesu? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

Nesu jokio teismo proceso, kuris galėtų kaip nors prieštarauti mano, kaip Audito Rūmų nario, pareigoms, šalis.

11.  Ar atliekate kokį nors aktyvų arba vykdomojo pobūdžio vaidmenį politiniame gyvenime? Jei taip, tai kokiu lygmeniu? Ar per pastaruosius 18 mėnesių ėjote kokias nors politines pareigas? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

Šiuo metu vykdomųjų funkcijų politikoje neatlieku, tačiau iki praėjusio mėnesio buvau tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos ministras – šias pareigas ėjau nuo 2013 m. balandžio mėn. ir jų atsisakiau rengdamasis mano skyrimui Europos Audito Rūmų nariu.

Vis dar esu Atstovų Rūmų narys, tačiau, jeigu būčiau paskirtas Europos Audito Rūmų nariu, esu laisvai priėmęs vienašališką sprendimą atsisakyti bet kokios politinės veiklos, pareiškimų ar pastabų tiek pačiuose Atstovų Rūmuose, tiek spausdintoje ir (arba) socialinėje žiniasklaidoje, kur reguliariai rašydavau kaip nuomonės formuotojas.

12.  Ar Jus paskyrus Audito Rūmų nariu būsite pasirengęs atsisakyti visų pareigų, į kurias esate išrinktas, ir atsakingų pareigų politinėje partijoje?

Jau atsisakiau vyriausybės ministro pareigų. Jeigu būčiau paskirtas Europos Audito Rūmų nariu, esu įsipareigojęs iš karto atsisakyti savo vietos Atstovų Rūmuose – Maltos parlamente. Neatlieku jokių funkcijų ir neturiu jokių pareigų Maltos valdančiosios partijos struktūrose.

13.  Kaip spręstumėte šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ir (arba) korupcijos atvejus, su kuriais būtų susiję asmenys iš Jūsų kilmės valstybės narės?

Kiekvieną svarbią pažeidimų, sukčiavimo ar korupcijos bylą spręsčiau vienodai visais atvejais, neatsižvelgdamas į tai, ar ji susijusi su mano šalimi, ar su bet kuria kita ES valstybe nare. Kadangi mano, kaip Audito Rūmų nario, pirmoji pareiga būtų tarnauti Audito Rūmams ir atlikti atitinkamas jų funkcijas, taip pat užtikrinsiu, kad Audito Rūmai atliktų visapusišką tyrimą ir nustatytų visą aktualią informaciją apie pažeidimą ar neteisėtus veiksmus, kartu siekdamas nustatyti galimus šių veiksmų subjektus. Konsultuojantis su Audito Rūmų nariais ir patikrinus atitinkamus nustatytus faktus, byla iš karto būtų perduota Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Pagrįstais atvejais bylą aptarsiu ir su Audito Rūmų pirmininku. Pareigų vykdymas užtikrinant deramą nepriklausomumą, nešališkumą, profesinį sąžiningumą, deramą stropumą ir griežtą kontrolę, kaip ir su bet kuria kita valstybe nare susijusiais atvejais, yra bet kurio Europos Audito Rūmų nario sine quo non. Šių sąlygų nesilaikymas ne tik pakenktų Europos Audito Rūmams ir sumenkintų mano paties padėtį, bet ir sudarytų geresnes sąlygas netinkamai paskirstyti išteklius ir prisiimti moralinę riziką, o ne su tuo kovoti. Kadangi visose veiklos srityse, kuriose bėgant metams dirbau, visada tikėjau iniciatyviu požiūriu, manau, kad papildomai reikalingi tam tikri gerai apsvarstyti sisteminės prevencijos veiksmai, kuriais būtų stiprinamas Audito Rūmų veiklos rezultatyvumas ir kartu kuo labiau sumažinamos perspektyvos, kad tokių didelių pažeidimų bus padaryta.

Pareigų vykdymas

14.  Kokie turėtų būti pagrindiniai patikimo finansų valdymo kultūros bet kurioje viešojoje įstaigoje bruožai? Kaip Audito Rūmai galėtų padėti užtikrinti, kad jų būtų paisoma?

Pagrindiniai patikimo finansų valdymo kultūros bruožai turėtų būti grindžiami trimis aspektais: veiksmingumo, ekonomiškumo ir efektyvumo principais.

Todėl atliekant veiklos auditą turėtų būti siekiama išnagrinėti bet kurios agentūros operacijas vadovaujantis reglamentavimo nuostatomis, nustatyti pagal programą pasiektus rezultatus ir rekomenduoti patobulinimus, ypač tais atvejais, kai vyrauja silpna vidaus kontrolė arba kai reikia imtis veiksmų sukčiavimo atvejais. Turėdami per daugelį metų sukauptų žinių ir patirtį, Europos Audito Rūmai turi unikalias galimybes atlikti veiklos auditus, kaip ką tik aprašiau, ir šie auditai gali padėti pagerinti už ES programų vykdymą atsakingų agentūrų veiklos rezultatus ir efektyvumą. Iš esmės veiklos auditai turi atitikti ekonominės naudos auditus ir operatyvinius auditus, o kartu, taikant struktūrizuotą ataskaitų teikimo procesą, šiais auditais vadovybei turi būti suteikta informacijos apie tinkamas ir netinkamas valdymo priemones. Tai jau savaime turėtų būti galimybė prireikus atlikti patobulinimus, nustačius, kokius padarinius ar poveikį netinkamos valdymo priemonės turėjo paslaugos teikimui. Veiklos auditas viešajame sektoriuje arba instituciniu lygmeniu suteikia valdžios institucijoms būdą visuomenei parodyti, ar jos įvykdė savo pareigas užtikrinti atskaitomybę už išteklius. Priešingai negu tradicinis auditas, veiklos auditas padeda rasti alternatyvių sprendimų – teikiamos rekomendacijos, kaip tobulinti politikos priemones, procedūras ir struktūrą, kad būtų lengviau sumažinti nuostolius ir neefektyvumą. Jis ne blogiau padeda susidaryti kritinį vaizdą apie teisinių reikalavimų, politikos priemonių, tikslų ir procedūrų laikymąsi. Be to, veiklos auditas gali būti pagrindas priimti sprendimus dėl būsimo finansavimo ir prioritetų. Itin svarbios aiškios veiklos auditų gairės.

Svarbus įvykis buvo tai, kad Europos Audito Rūmai paskelbė padėties apžvalgas. Šios padėties apžvalgos ne tik padeda įvertinti riziką, bet ir suteikia išsamią agentūrų apžvalgą – jose reikalavimų laikymasis susiejamas su programų rezultatais. Jau pabrėžiau, koks svarbus tvirtas išteklių valdymo ir kokybiškų paslaugų teikimo piliečiams ryšys. Tačiau šio ryšio rezultatyvumą galima nustatyti tik tuo atveju, jei agentūrų teikiama informacija bus išsami ir aktuali. Mūsų tikslas yra gerinti viešąsias paslaugas. Mes tai darome rekomenduodami konkrečius veiksmus, kuriais būtų išsprendžiamos mūsų iškeltos problemos, ir pateikdami vertingą informaciją visuomenei, programų vykdytojų vadovybei ir išrinktiems pareigūnams.

Be patirties, kurią įgijau dirbdamas ministru ir opozicijos atstovu spaudai, taip pat esu susipažinęs su Tarptautinės buhalterių federacijos (angl. IFAC) ir instituto Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (angl. CIPFA) paskelbtu dokumentu Good Governance in the Public Sector. Efektyvumas ir rezultatyvumas turi būti gerai pasverti. Siekiant efektyvumo turi būti užtikrinamas einamųjų operacijų ir valdymo sprendimų išlaidų efektyvumas, o siekiant rezultatyvumo turi būti įvertintas visos išlaidų ir valdymo sistemos sėkmės laipsnis, ypač tai, ar pasiekta planuotų rezultatų. To nebus pasiekta vien tinkamo valdymo struktūromis – šias pastangas reikia papildyti aukštos kokybės gebėjimų stiprinimo iniciatyvomis ir aiškiai apibrėžtų tikslų ir uždavinių, parengtų atlikus tinkamą ir profesionalų strateginį planavimą, rezultatais. Neatliekant tinkamos vidaus kontrolės, profesionalių rizikos vertinimų ir neturint veiksmingų vidaus audito sistemų galima siekti ir pasiekti tik dalinės sėkmės.

Ypač šiandien ir šiame amžiuje, kai vyrauja finansinis nestabilumas ir pažeidžiamumas, finansinės ataskaitos turi būti ne tik tikslios, bet ir pateikiamos laiku, kad be jokio nepagrįsto vėlavimo jos pasiektų išorės suinteresuotuosius subjektus.

Didesnis dėmesys veiklos auditų ataskaitoms apie patikimą finansų valdymą yra teigiamas ir labai skatinantis, daugiausia dėl tvirto paties Europos Parlamento, Audito Rūmų ir netgi Komisijos spaudimo, tačiau šis procesas turi būti paspartintas ir dar labiau sustiprintas, kad būtų panaikinta bet kokia savivalė sprendimų priėmimo procese, galimi interesų konfliktai, o kartu būtų stiprinamas skaidrumas ir dar labiau griežtinama kontrolė.

15.  Pagal Sutartį Audito Rūmai padeda Parlamentui įgyvendinti biudžeto vykdymo kontrolės įgaliojimus. Kaip pagerintumėte Audito Rūmų ir Europos Parlamento (visų pirma Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą, kad būtų sustiprinta bendrų išlaidų viešoji priežiūra ir padidinta šių išlaidų teikiama ekonominė nauda?

Mano nuomone, tai turėtų būti ne statinis, vienaaspektis šablonas, o nuolat vystomo proceso, kuriame būtų atsižvelgiama į naujus atsirandančius iššūkius, pavojus ir galimybes, dalis. Pagal optimalų scenarijų Audito Rūmai turėtų ne reaguoti į besivystančią padėtį, o visada būti vienu žingsniu priekyje, pasinaudodami kūrybiškais ir novatoriškais būdais, kaip patobulinti šį procesą, kartu stiprinant nuosavą dinamiką. Jeigu dialogas nebus nuolatinis ir reguliarus, visada kils rizika, kad susiformuos nekritiškas pasitenkinimas savimi, kuriuo jau savaime būtų susilpnintas išsamus ir nuolatinis visą laiką kintančių Parlamento poreikių supratimas. Įgyvendinus 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusią Europos Audito Rūmų vidaus reformą, kuria užsimota Audito Rūmus paversti užduotimis pagrįsta organizacija, jie turėtų vadovautis šiais principais:

a)  aktyviai reaguoti į greitai kintančias sąlygas,

b)  lanksčiai orientuoti išteklius į prioritetines audito užduotis,

c)  laiku pateikti savo veiklos rezultatus ir geriau informuoti apie savo vaidmenį ir darbą.

Mano, kaip Audito Rūmų nario, pareiga būtų užtikrinti, kad, laikantis atviro dialogo ir bendradarbiavimo dvasios, Parlamentui būtų pateiktos Audito Rūmų išvados. Pateikiant audito metodikas, rezultatus, nuomones ir vertinimus Parlamentui turėtų būti padedama veiksmingiau ir laiku įvykdyti su biudžetu susijusias funkcijas, kartu nuolat stiprinant ir tobulinant pačios ES reglamentavimo sistemą. Kadangi pats Parlamentas Audito Rūmų išvadoms teikia vis didesnę reikšmę, tai gali tik padėti ateityje aktyviau keistis nuomonėmis ir geriau įvertinti vieniems kitų, kaip atitinkamų svarbiausių pačios Sąjungos institucijų, funkcijas. Šių iniciatyvų sėkmę bus galima įvertinti tik tuo atveju ir tik tada, kai Parlamento teisėkūros darbas praktiškai atspindės pagrindines Europos Audito Rūmų išvadas ir rekomendacijas, net ir Europos Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų, kurios gali būti pateiktos Europos Parlamento sektorinės politikos komitetams, lygmeniu. Institucijų santykiai turėtų būti lygiaverčiai, tačiau pagrindinė varomoji jėga turėtų būti geresnė pagalba pačiam Parlamentui. Tokios iniciatyvos turi būti ne tik jaučiamos, bet ir tokios pastebimos, kad jas galėtų sąžiningai vertinti net ir išorės suinteresuotieji subjektai.

16.  Kokia, Jūsų nuomone, yra veiklos audito pridėtinė vertė ir kaip į šio audito išvadas turėtų būti atsižvelgiama vykdant valdymo procedūras?

Veiklos auditas laikomas aktualiu ir pagrįstu, jeigu jis yra išsamus, objektyvus ir nepriklausomas. Kaip jau paaiškinau, atliekant šį auditą reikia įvertinti, ar agentūros veikia pagal mano anksčiau minėtus tris principus. Atliekant veiklos auditą taip pat reikės įvertinti rezultatus ir pagal aplinkybes nustatyti trūkumus ir pavojus. Žinoma, pagrindinis dėmesys bus skiriamas atsakymui į klausimą, ar politikos priemonės ir programos įgyvendinamos taip, kaip planuota. Europos Audito Rūmų narys turėtų niekada to nepamiršti priimdamas kiekvieną sprendimą. Labiausiai tikėtina, kad nė vienas atvejis nebus panašus į kitą, todėl atliekant aktualų ir objektyvų veiklos auditą itin svarbu priimti vertinamąjį sprendimą.

Patikimas Europos Audito Rūmų vertinamasis sprendimas turėtų būti pagrindas parengti rekomendacijas valdymo sistemoms ir vidaus procesams peržiūrėti. Tai yra svarbi veiklos rezultatų dalis, dėl kurios atitinkamos agentūros turėtų imtis tolesnių veiksmų. Būdamas Europos Audito Rūmų nariu, žinoma, remčiausi Europos Audito Rūmų veiklos audito vadovu. Remdamasis savo patirtimi Viešosios apskaitos komitete, esu gerai susipažinęs su tuo, kaip Nacionalinė audito tarnyba Maltoje atliko nemažai labai veiksmingų veiklos auditų. Taip pat esu susipažinęs su ISSAI 3100 gairėmis, kuriose išdėstyti veiklos auditų principai, ir žinau, kodėl atitinkamai naudinga jais remtis.

17.  Kaip būtų galima pagerinti Audito Rūmų, nacionalinių audito institucijų ir Europos Parlamento (Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą atliekant ES biudžeto auditą?

Esmė yra nuolatinis ir aktyvesnis bendravimas. Reikėtų kuo labiau padidinti glaudesnio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo galimybes, kad būtų galima tikrai atspindėti pačių Sutarties nuostatų dvasią ir esmę – jose teigiama, kad „valstybėse narėse auditas atliekamas kartu su nacionalinėmis audito įstaigomis“. Procesas neturėtų būti vienakryptis, nes manau, kad konstruktyvi grįžtamoji Parlamento informacija gali būti tokio glaudesnio bendradarbiavimo veiksmingumo ir jo orientavimo į rezultatus rodiklis. Kita vertus, Audito Rūmų ir nacionalinių audito institucijų bendradarbiavimą reikia pakylėti į dar aukštesnį lygmenį. Aukščiausiosios audito institucijos, būdamos visiškai nepriklausomi subjektai, turėtų bendradarbiauti su Audito Rūmais ir Europos Komisija, tačiau turėtų būti laikomasi Sutarties 287 straipsnio 3 dalies, t. y. turėtų būti bendradarbiaujama laikantis pasitikėjimo dvasios, tačiau kartu išlaikant nepriklausomumą. Tai svarbu, nes aukščiausiosios audito institucijos (ir savo šalyse, ir su savo tarptautiniais atitikmenimis) turi būti visiškai nepriklausomos ir laikomos nepriklausomomis nuo kitų valdžios institucijų, siekiant parodyti, kad jos gali atlikti savo audito pareigas be jokio nepagrįsto kišimosi. Nepaisant to, bendradarbiavimas yra labai naudingas ir suteikia atitinkamoms institucijoms pridėtinės vertės, nes dalyvaujantys organai gali vienas iš kito pasimokyti ir išsamiau sužinoti vienas apie kito veiklą.

Žinodamas, kad ES ryšių komitetas, kuris yra ES valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų tinklas, parengė tam tikrą „išankstinio perspėjimo sistemą“, kuri padėtų ryšių komitetui veiksmingai ir efektyviai veikti visų jo narių – aukščiausiųjų audito institucijų – naudai, t. y. ankstyvuoju etapu informuotų apie tendencijas ir sudarytų sąlygas laiku į jas reaguoti, manau, kad tai yra geras ir efektyvus būdas Europos Audito Rūmams ir ES valstybių narių aukščiausiosioms audito institucijoms stebėti joms įdomias ES finansų valdymo tendencijas ir pokyčius, o taip pat stebėti visus aktualius sprendimus, kuriuos gali priimti EP Biudžeto kontrolės komitetas.

Manau, kad tolesnis Europos Audito Rūmų, ES valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų ir EP Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimas taip pat gali būti dar labiau stiprinamas šių trijų šalių atstovams periodiškai, sakykime, du ar tris kartus per metus, susitinkant aptarti bendro intereso tendencijų, siekiant padėti užtikrinti, kad būtų galima nuolat tobulinti ES biudžeto auditą. Šiam formatui būdingas lankstumas turėtų padėti inicijuoti naujus aktualiausius klausimus, ypač todėl, kad ir pačioje ES, ir visame pasaulyje dėl besiformuojančių stambių tendencijų toliau vyksta finansinės padėties evoliucija. Naujosiomis Audito Rūmų nario funkcijomis, susijusiomis su atsakomybe už institucinius santykius, šis bendradarbiavimas turėtų būti dar labiau sustiprintas ir palengvintas, nes gali būti naudojamasi jau veikiančia institucine struktūra.

18.  Kaip patobulintumėte Audito Rūmų teikiamas ataskaitas, kad Europos Parlamentui būtų perduota visa reikiama informacija apie valstybių narių Europos Komisijai pateiktų duomenų tikslumą?

Manau, kad, būdamas Europos Audito Rūmų nariu, turėčiau remti tai, kas, mano nuomone, yra pagrindinis Europos Audito Rūmų tikslas: užtikrinti, kad nacionalinės ataskaitų teikimo sistemos veiktų taip, kaip jos turėtų veikti, išryškinant pavojus ir negebėjimą aptikti trūkumų nacionalinėse ataskaitų teikimo sistemose. Būtina tai papildyti nuolatiniu informacijos srautu ir rekomendacijomis Europos Parlamentui, kaip spręsti tokias problemas ir ištaisyti tokią padėtį. Mano nuomone, dar viena svarbi išankstinė sąlyga – dažnesni Audito Rūmų ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto atstovų susitikimai. Visa tai turi būti aiškiai atspindėta Europos Audito Rūmų metinėje ataskaitoje, kuri turėtų būti geras Parlamento diskusijų pagrindas. Reikia labiau stengtis užtikrinti, kad patiems Europos Audito Rūmams energingiau pabrėžiant tokius būdingus trūkumus būtų pagerintas valstybių narių teikiamų duomenų ir Komisijos vertinimų tikslumas. Komisijai lieka pareiga užtikrinti, kad būtų toliau stiprinamas bendravimas ir artimas bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, taip kartu užtikrinant, kad pastarosios galėtų laiku pateikti visą informaciją apie savo valdymą, vidaus kontrolę, vidaus audito sistemas ir finansų valdymą.

Tik taip dar labiau sugriežtinus sistemą galima tvirčiau užtikrinti, kad Komisija turės geresnes negu bet kada anksčiau galimybes įvertinti valstybių narių sistemas, siekdama užtikrinti, kad jos būtų daugiau negu pakankamos ES biudžetui tinkamai įvykdyti. Perkrovimo duomenimis gali nepakakti. Labai svarbu ir būtina juos panaudoti taip, kad jie teiktų kuo didesnę naudą. Pagerinus apytikrį Audito Rūmų nurodomą klaidų rodiklį neturėtų būti palikta jokių galimybių užmigti ant laurų. Priešingai, turi būti nuosekliai ir griežtai toliau kasmet šalinamos tokių klaidų giluminės priežastys. Šios problemos Europos Audito Rūmai negali išspręsti vieni, pirmiausia todėl, kad ji galiausiai atspindi būsimą vaidmenį, kurį Komisija ir Europos Audito Rūmai turi atlikti santykių su valstybėmis narėmis ir nacionalinėmis aukščiausiosiomis audito institucijomis srityje.

Kiti klausimai

19.  Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą, jei Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl Jūsų paskyrimo Audito Rūmų nariu?

Aš peržiūrėčiau savo kandidatūrą, visapusiškai atsižvelgdamas į įvykusius svarstymus ir komiteto rekomendacijoje nurodytas priežastis.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Maltos kandidatas

Nuorodos

08699/2016 – C8-0185/2016 – 2016/0806(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

17.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

25.5.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Igor Šoltes

25.5.2016

 

 

 

Priėmimo data

5.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

11

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anne Sander, Alfred Sant

Pateikimo data

8.9.2016

Teisinis pranešimas