Postup : 2016/0075(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0260/2016

Předložené texty :

A8-0260/2016

Rozpravy :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0016

ZPRÁVA     ***I
PDF 552kWORD 60k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, jež stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Mariya Gabriel

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, jež stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0142),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0113/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Protokol (č. 1) Smlouvy o fungování Evropské unie o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0260/2016),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem návrhu Evropské komise je pozměnit nařízení č. 539/2001 a zařadit Gruzii do přílohy č. 2, která stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou při překračování vnějších hranic členských států osvobozeni od vízové povinnosti. Právním základem návrhu je čl. 77 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Zrušení vízové povinnosti pro občany Gruzie není podmíněno uzavřením dohody s EU o zrušení vízové povinnosti, neboť Gruzie již od této povinnosti osvobodila všechny občany EU pro pobyty do 90 dnů (během období 180 dnů).

Od zahájení dialogu o uvolnění vízového režimu mezi EU a Gruzií v červnu 2012 Komise zveřejnila čtyři zprávy o pokroku Gruzie v otázce provádění akčního plánu na uvolnění vízového režimu (VLAP). Poslední zpráva Komise o pokroku, která byla přijata 18. prosince 2015, došla k závěru, že Gruzie udělala nezbytný pokrok a splnila všechny podmínky stanovené v akčním plánu VLAP. Jako velmi pozitivní vítá zpravodajka skutečnost, že gruzínské orgány navrhly nové legislativní iniciativy a ve druhé polovině roku 2015 pokračovaly v provádění reforem v oblastech, ve kterých již bylo dosaženo dostatečného pokroku.

Gruzie je strategickým partnerem EU v rámci evropské politiky sousedství a zejména východního partnerství. Dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií podepsaná roku 2014 posunula vzájemné vztahy na novou úroveň, a to prohloubením spolupráce v široké škále oblastí. Dohoda o přidružení tvoří nedílnou součást politiky EU o postupném přidružování s Gruzií a jejího závazku blízkého vztahu, který zahrnuje politické přidružení a hospodářskou integraci. 

Zavedení bezvízového režimu je velmi důležité pro gruzínské občany, kteří z něj budou mít značný prospěch. Uvolnění vízového režimu přispěje k prohloubení mezilidských kontaktů. Zrušení vízové povinnosti pro gruzínské občany cestující do EU je v tomto smyslu důležitým prostředkem k posílení hospodářských a kulturních vztahů a prohlubování politického dialogu v řadě otázek, včetně lidských práv a základních svobod. 

Dohoda o přidružení prohloubila spolupráci také vytvořením zóny volného obchodu. Výsledkem byl významný nárůst obchodu s EU, která se stala nejdůležitějším obchodním partnerem Gruzie, jelikož představuje 30 % jejího vývozu. Cílem režimu volného obchodu je postupné hospodářské začlenění.

Pokud jde o politickou a institucionální situaci, je Gruzie vcelku stabilní demokracií. Akční plán na uvolnění vízového režimu se osvědčil jako účinný nástroj podpory množství rozsáhlých a složitých reforem, například v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Zjednodušení vízového režimu bude podporovat otevřenou, vyváženou a konstruktivní výměnu názorů v oblasti lidských práv v Gruzii v rámci každoročního dialogu o lidských právech mezi EU a Gruzií. Zpravodajka upozorňuje na potřebu dalšího zvýšení úsilí v otázce udržitelného pokroku v oblastech, jako je například svoboda sdělovacích prostředků, nezávislost soudnictví, řádný průběh voleb a větší zastoupení žen a představitelů národnostních menšin.

Z hlediska mobility musí být zváženy možné výzvy v oblasti migrace a bezpečnosti, jelikož EU představuje pro migranty z Gruzie atraktivní destinaci. S ohledem na rostoucí počet žádostí o víza a udělených víz, zůstává míra zamítnutí žádosti o udělení víza v roce 2015 téměř stejná (12,9 %), s mírným zvýšením o 0,2 % oproti roku 2014 (12,7 %). Podle nejnovějších statistických údajů Eurostatu se v roce 2014 snížil počet odepření vstupu na vnějších hranicích EU o 61 % oproti roku 2013 a o 56,5 % v roce 2015. V této souvislosti zpravodajka poukazuje na důležitost plynulého zavádění a účinného uplatňování jednotného systému analýzy migrace, jehož cílem je komplexní řízení migrace prostřednictvím identifikace rizik, předvídání hrozeb a stanovení odpovídajících opatření. Informační kampaň vedená gruzínskými orgány se zaměřuje na vysvětlování práv a povinností v souvislosti s bezvízovým stykem a může být použita jako nástroj prevence a potírání nelegální migrace.

Gruzie se může rovněž stát klíčovým partnerem v oblasti boje proti organizované trestné činnosti, včetně obchodování s lidmi, terorismu a korupce. Zpravodajka vítá zájem gruzínské vlády o zlepšení spolupráce s Evropským policejním úřadem (Europol). Jednání s Europolem v souvislosti s uzavřením dohody o strategickém partnerství s Gruzií jsou dobrým znamením a mohou významně přispět k účinnému boji proti organizované trestné činnosti.

Na závěr se zpravodajka domnívá, že přijetím tohoto návrhu Evropské komise potvrdí Evropský parlament zásadu, že každá země může po úspěšném splnění všech podmínek využívat uvolnění vízového režimu, a připomíná, že podmínky, jež vedly k tomuto uvolnění, je nutné nadále dodržovat i po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Z tohoto důvodu a s ohledem na význam uvolnění vízové povinnosti pro občany Gruzie, zpravodajka doporučuje, aby členové Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci tuto zprávu podpořili.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (7.7.2016)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Navrhovatel: Andrejs Mamikins

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu Evropské komise je pozměnit nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) (2016/0075(COD)). Návrh se konkrétně týká bezvízového režimu pro Gruzii, který má být zaveden převedením Gruzie z přílohy I do přílohy II. Díky tomu budou moci občané Gruzie, kteří jsou držiteli biometrických pasů, cestovat bez víza do EU (s výjimkou Spojeného království a Irska), na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, a to v případě krátkodobých pobytů netrvajících déle než 90 dnů v průběhu jakéhokoliv období 180 dnů.

Výbor pro zahraniční věci se již několikrát vyslovil pro zjednodušení a uvolnění vízového režimu pro země Východního partnerství jako způsob podpory mezilidských kontaktů a posílení vztahů těchto zemí s EU. Toto opatření je považováno za jeden z hlavních pilířů této politiky, na který představitelé členských států EU opakovaně upozorňují na summitech, a za jednoznačný vzkaz pro občany žijící v zemích Východoevropského partnerství.

Dohoda o zjednodušení vízového styku a dohoda o zpětném přebírání osob mezi EU a Gruzií vstoupily v platnost dne 1. března 2011. Plné a účinné provedení těchto dvou dohod bylo jednou z podmínek pokračování dialogu o uvolnění vízového režimu. K zahájení dialogu došlo v červnu 2012. V rámci tohoto procesu Komise zveřejnila čtyři zprávy o pokroku, v nichž hodnotila provádění akčního plánu na uvolnění vízového režimu. V poslední zprávě, která byla přijata dne 18. prosince 2015, Komise usoudila, že nezbytného pokroku bylo dosaženo a že všechny ukazatele stanovené v akčním plánu byly splněny.

Uvolnění vízového režimu přinese občanům Gruzie velký užitek a my spatřujeme jeho hodnotu zejména v tom, že má potenciál rozšířit kontakty mez lidmi, zejména mezi studenty, akademickými pracovníky, učiteli a obchodníky. Zatraktivní rovněž Gruzii v očích obyvatel okupovaných oblastí Abcházie a Jižní Osetie, a tím přispěje k mírovému řešení těchto konfliktů.

Výbor pro zahraniční věci vždy zdůrazňoval význam právního státu, nezávislého soudnictví a dodržování zásad demokracie a v této souvislosti bude i nadále monitorovat provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií především v těchto oblastech a s ohledem na nadcházející parlamentní volby, které budou zatěžkávací zkouškou konsolidace demokratických institucí v Gruzii. Evropský parlament by měl situaci před volbami monitorovat a vyslat volební pozorovatelskou misi, a zajistit tak dodržování a uplatňování těch nejvyšších mezinárodních standardů. Jakékoli násilí musí být a bude důrazně odsouzeno.

A konečně – vzhledem k významu, který má uvolnění vízového režimu pro občany Gruzie – by si výbor přál, aby byl příslušný proces rychle dokončen a pozměněné nařízení vstoupilo co nejdříve v platnost, a občané tak z něj mohli mít užitek.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby navrhl, aby Evropský parlament přijal svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie)

Referenční údaje

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

9.6.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Projednání ve výboru

13.6.2016

 

 

 

Datum přijetí

7.7.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

5

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie)

Referenční údaje

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Datum předložení EP

9.3.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

9.6.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Datum přijetí

5.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Datum předložení

9.9.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění