Menetlus : 2016/0075(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0260/2016

Esitatud tekstid :

A8-0260/2016

Arutelud :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0016

RAPORT     ***I
PDF 388kWORD 59k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Mariya Gabriel

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0142),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0113/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0260/2016),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust nr 539/2001 ja kanda Gruusia II lisa alla, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide nimekiri, kelle kodanikud on liikmesriikide välispiiride ületamisel viisanõudest vabastatud. Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punkt a. 

ELiga viisavabastuse lepingu sõlmimine ei ole eeltingimus Gruusia kodanike viisanõudest vabastamiseks, sest Gruusia on juba vabastanud viisanõudest kõik ELi kodanikud, kes viibivad Gruusias 90 päeva (180-päevase ajavahemiku jooksul).

Alates ELi ja Gruusia vahelise viisanõude kaotamise dialoogi alustamisest 2012. aasta juunis on komisjon selle kohta, kuidas Gruusia on viisanõude kaotamise tegevuskava täitnud, esitanud neli eduaruannet. 18. detsembril 2015 vastu võetud viimases eduaruandes leidis komisjon, et Gruusia on teinud nõutavaid edusamme ja täitnud kõik viisanõude kaotamise tegevuskavas sätestatud kriteeriumid. Raportöör tunneb heameelt väga positiivse asjaolu üle, et Gruusia ametiasutused esitasid uusi seadusandlikke algatusi ja jätkasid juba alustatud reformidega 2015. aasta teises pooles valdkondades, kus oli juba tehtud piisavaid edusamme.

Gruusia on ELi strateegiline partner Euroopa naabruspoliitika ja eelkõige idapartnerluse raames. ELi ja Gruusia vahel 2014. aastal sõlmitud assotsieerimisleping seadis suhted uuele tasemele, sest koostööd suurendati paljudes valdkondades. Assotsieerimisleping on lahutamatu osa ELi poliitikast, mille eesmärk on saavutada Gruusiaga järkjärguline lähenemine, ja püüdest luua tihedamad suhted, mis hõlmavad poliitilist lähenemist ja majandusintegratsiooni. 

Viisavabadus on Gruusia kodanikele, kellele see on väga kasulik, äärmiselt oluline. Viisanõude kaotamine aitab tihendada inimestevahelisi kontakte. ELi reisivate Gruusia kodanike jaoks on viisanõudest loobumine selles mõttes oluline vahend majandus- ja kultuurisidemete tihendamiseks ning eri küsimustes, sh inimõigused ja põhivabadused, poliitilise dialoogi tugevdamiseks. 

Assotsieerimisleping tugevdas koostööd ka vabakaubanduspiirkonna loomise kaudu. Selle tulemusel on kaubavahetus ELiga märkimisväärselt suurenenud ja EList on saanud Gruusia suurim kaubanduspartner, sest EL moodustab Gruusia ekspordist 30 %. Vabakaubandusrežiimi eesmärk on saavutada järkjärguline majandusintegratsioon.

Poliitilises ja institutsionaalses mõttes valitseb Gruusias suhteliselt stabiilne demokraatia. Viisanõude kaotamise tegevuskava on osutunud tõhusaks vahendiks, mille abil soodustada mitmeid kaugeleulatuvaid ja keerulisi reforme, näiteks justiits- ja siseasjade valdkonnas. Viisalihtsustus innustab ELi ja Gruusia vahelise iga-aastase inimõigustealase dialoogi raames avatud, tasakaalustatud ja konstruktiivset arvamuste vahetust inimõiguste olukorra kohta Gruusias. Raportöör juhib tähelepanu sellele, et pideva edasimineku saavutamiseks sellistes valdkondades nagu meediavabadus, kohtusüsteemi sõltumatus, valimiste õiglus ning naiste ja rahvusvähemuste esindajate suurem osalemine tuleb teha rohkem jõupingutusi.

Liikuvusega seoses tuleb arvesse võtta võimalikke rände- ja julgeolekuprobleeme, sest EL on Gruusiast pärit sisserändajate jaoks endiselt atraktiivne sihtkoht. Kuigi viisataotlusi on esitatud ja viisasid väljastatud järjest rohkem, jäi viisa andmisest keeldumise määr 2015. aastal (12,9 %) 2014. aastaga (mil see määr oli 12,7 %) võrreldes peaaegu samaks, sest tõusis vaid 0,2 % võrra. Eurostati viimase statistika kohaselt vähenes ELi 28 maa välispiiridel sisenemiskeeldude arv 2014. aastal 2013. aastaga võrreldes 61 % ja 2015. aastal 56,5 %. Raportöör märgib sellega seoses, et ühtne rände analüüsisüsteem – mille eesmärk on juhtida rännet terviklikult, tehes kindlaks riskid, nähes ette ohte ja kehtestades asjakohaseid meetmeid – tuleb kasutusele võtta sujuvalt ning seda peab rakendama tõhusalt. Gruusia ametiasutuste korraldatud teavituskampaania eesmärk on tutvustada viisavaba reisimisega kaasnevaid õigusi ja kohustusi ning selle kaudu võib ennetada ja takistada õigusliku aluseta toimuvat rännet.

Gruusiast võib saada ka oluline partner organiseeritud kuritegevuse, sh inimkaubanduse, terrorismi- ja korruptsioonivastases võitluses. Raportöör tunneb heameelt huvi üle, mida Gruusia valitsus on üles näidanud koostöö tihendamiseks Euroopa Politseiametiga (Europol). Läbirääkimised, mida on peetud Europoliga, et sõlmida Gruusiaga strateegilise partnerluse leping, on positiivne märk ja need võivad aidata oluliselt kaasa organiseeritud kuritegevusega tõhusaks võitlemiseks.

Raportöör on ühtlasi seisukohal, et Euroopa Komisjoni käesoleva ettepaneku vastuvõtmisega kinnitab Euroopa Parlament seda, et iga riik, kes on kõik kriteeriumid täitnud, võib jõuda viisarežiimis viisanõude kaotamiseni, ja tuletab meelde, et kriteeriumeid, mille alusel viisanõue kaotatakse, peavad olema alati täidetud ka pärast otsuste jõustumist. Seetõttu ja võttes arvesse, kui oluline on viisanõude kaotamine Gruusia kodanike jaoks, soovitab raportöör kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat raportit toetada.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (7.7.2016)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Arvamuse koostaja: Andrejs Mamikins

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) (2016/0075(COD)). Ettepanek käsitleb eelkõige viisavabaduse kehtestamist Gruusiaga ning Gruusia üleviimist I lisast II lisasse. Viisavabadus antakse biomeetrilist passi kasutavatele Gruusia kodanikele, kes reisivad ELi, välja arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa, ning Islandile, Liechtensteini, Norrasse ja Šveitsi lühiajaliseks, kuni 90-päevaseks riigisviibimiseks mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul.

Väliskomisjon on korduvalt toetanud viisade väljastamise lihtsustamist ja viisanõude kaotamist idapartnerluse riikide jaoks, kuna see aitab edendada inimestevahelisi kontakte ja tihendada suhteid ELiga. Seda peetakse kõnealuse poliitika üheks alussambaks, mida ELi liikmesriikide riigipead on tippkohtumiste ajal korduvalt esile toonud, ja tähtsaks sõnumiks idapartnerluse riikide kodanikele.

ELi ja Gruusia vahelised viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingud jõustusid 1. märtsil 2011. Viisanõude kaotamise dialoogi jätkamise üheks peatingimuseks oli kummagi lepingu täielik ja tõhus rakendamine. Dialoogi alustati 2012. aasta juunis. Kogu menetluse jooksul koostas komisjon neli eduaruannet, milles hinnati viisanõude kaotamise tegevuskava rakendamist. Viimases, 18. detsembril 2015 vastu võetud aruandes leidis komisjon, et vajalikud edusammud on tehtud ja kõik viisnõude kaotamise tegevuskavas seatud kriteeriumid on täidetud.

Gruusia kodanikud saavad viisnõude kaotamisest suurt kasu ning me peame seejuures eriti väärtuslikuks võimalust suurendada inimestevahelisi kontakte, kaasa arvatud üliõpilaste, teadlaste, õpetajate ja ettevõtjate vahel. Gruusia suhtes kehtiva viisanõude kaotamine muudab samuti Gruusia atraktiivsemaks Abhaasia ja Lõuna-Osseetia okupeeritud piirkondade elanikkonna silmis, mis aitab kaasa nende konfliktide rahumeelsele lahendamisele.

Väliskomisjon on alati rõhutanud õigusriigi põhimõtte, kohtusüsteemi sõltumatuse ja demokraatlike põhimõtete austamise olulisust ning jälgib sellest tulenevalt jätkuvalt ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamist eelkõige nimetatud valdkondades ja seoses eelseisvate parlamendivalimistega, mis panevad proovile demokraatlike institutsioonide tugevuse Gruusias. Euroopa Parlament peaks jälgima valimiseelset olukorda ja saatma kohapeale valimisvaatlusmissiooni, tagamaks, et järgitakse ja rakendatakse kõrgeimaid rahvusvahelisi standardeid. Igasugune vägivald mõistetakse karmilt hukka.

Lõpetuseks on parlamendikomisjon seisukohal, et arvestades viisanõude kaotamise tähtsust Gruusia kodanike jaoks, tuleks menetlus kiiresti lõpule viia ning muudetud määrus peaks jõustuma niipea kui võimalik, et kodanikud võiksid sellest kasu saada.

******

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle komisjoni ettepaneku. .

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia)

Viited

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AFET

9.6.2016

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

13.6.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.7.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

5

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Heidi Hautala


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia)

Viited

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.3.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

9.6.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Vastuvõtmise kuupäev

5.9.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Esitamise kuupäev

9.9.2016


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Tähiste seletused:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletud

Õigusalane teave