Eljárás : 2016/0075(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0260/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0260/2016

Viták :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Szavazatok :

PV 02/02/2017 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0016

JELENTÉS     ***I
PDF 551kWORD 59k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Grúzia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mariya Gabriel

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Grúzia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0142),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0113/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0260/2016),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata az 539/2001/EK rendelet módosítására irányul és arra, hogy Grúzia átkerüljön a II. mellékletbe, amely felsorolja azon harmadik országokat, amelyek állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor mentesek a vízumkötelezettség alól. E javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésének a) pontja. 

Az EU-val való vízummentességi megállapodás megkötésére nem tekintenek úgy, mint a grúz állampolgárokra vonatkozó vízummentesség bevezetésének előfeltétele, mivel Grúzia már korábban mentesítette az Unió valamennyi polgárát a (180 napos időszakon belül) 90 napot meg nem haladó tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség alól.

Az EU és Grúzia közötti vízumliberalizációs párbeszéd 2012 júniusában történt megkezdése óta a Bizottság négy eredményjelentést bocsátott ki a vízumliberalizációs cselekvési terv Grúzia általi végrehajtását illetően. A Bizottság legfrissebb, 2015. december 18-án elfogadott eredményjelentésében úgy ítélte meg, hogy Grúzia megvalósította a szükséges előrelépéseket és teljesítette a vízumliberalizációs cselekvési tervben előírt összes kritériumot. Az előadó rendkívül pozitívnak tartja, hogy a grúz hatóságok új jogalkotási kezdeményezéseket javasoltak, valamint 2015 második felében további reformokat vezettek be azokon a területeken, ahol már megtörténtek a megfelelő előrelépések.

Grúzia az EU stratégiai partnerének számít az európai szomszédságpolitika és különösen a keleti partnerség keretein belül. Az Európai Unió és Grúzia közötti, 2014-ben aláírt társulási megállapodás új szintre emelte a kapcsolatokat, mivel számos területen fokozta az együttműködést. A társulási megállapodás a Grúziával való fokozatos együttműködés kiépítésére, valamint a politikai társulást és a gazdasági integrációt is magában foglaló szorosabb kapcsolat elmélyítésére irányuló uniós politika szerves részét képezi. 

A vízummentes rendszer bevezetésének kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak a grúz állampolgárok esetében, akik nagymértékben profitálnak majd ebből. A vízumliberalizáció hozzájárul majd az emberek közti kapcsolatok elmélyítéséhez. Az EU-ba utazó grúz állampolgárokra vonatkozó vízummentesség ilyen értelemben fontos eszköznek minősül a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésének és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszédek ösztönzésének szempontjából, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is. 

A társulási megállapodás a szabadkereskedelmi térség létrehozása által is fokozta az együttműködést. Ennek következtében jelentős mértékben nőtt az EU-val folytatott kereskedelem, és az Európai Unió Grúzia legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált: exportjának mintegy 30%-át teszi ki. A szabadkereskedelmi rendszer célja a fokozatos gazdasági integráció.

Ami a politikai és intézményi helyzetet illeti, Grúzia viszonylag stabil demokrácia. A vízumliberalizációs cselekvési terv hatékony eszköznek bizonyult számos hathatós és nehézkesebb reform előmozdításának tekintetében, például a bel- és igazságügy területén. A vízumkönnyítés elősegíti majd a Grúziában tapasztalható emberi jogi helyzettel kapcsolatos nyílt, kiegyensúlyozott és konstruktív eszmecserét az EU és Grúzia közötti éves emberi jogi párbeszéd keretén belül. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy további erőfeszítésekre van szükség, ha tartós eredményeket szeretnének elérni például az alábbi területeken: médiaszabadság, igazságszolgáltatási függetlenség, a választások tisztasága, a nők és a nemzeti kisebbségek képviselőinek fokozott részvétele.

A mobilitás terén figyelembe kell venni a lehetséges migrációs és biztonsági kihívásokat, mivel az EU továbbra is vonzó célpont a Grúziából érkező migránsok számára. A vízumkérelmek és -kiadások növekvő tendenciájának köszönhetően a visszautasítási arány 2015-ben szinte változatlan maradt (12,9%), hiszen a 2014-es értékhez képest (12,7%) csupán 0,2%-kal növekedett. Az Eurostat legfrissebb statisztikai felmérései szerint az EU-28-ak külső határán történő belépések megtagadásának száma a 2013-as adatokhoz képest 61%-kal csökkent 2014-ben, 2015-ben pedig 56,5%-kal. Az előadó ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet az egyesített migrációs elemzési rendszer zökkenőmentes bevezetésének és hatékony alkalmazásának fontosságára, ennek célja ugyanis a migráció átfogó módon történő kezelése a kockázatok beazonosításával, a fenyegetések előrejelzésével és a megfelelő intézkedések életbeléptetésével. A grúz hatóságok által szervezett tájékoztatási kampány célja, hogy fényt derítsen a vízummentes utazással kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, ezenkívül az irreguláris migráció megelőzésének és leküzdésének eszközeként is használható.

Grúzia kulcsfontosságú partnerré válhat a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén, például az emberkereskedelem, a terrorizmus és a korrupció elleni fellépés során. Az előadó örömmel fogadja a grúz kormány által tanúsított érdeklődést, amely az Európai Rendőrségi Hivatallal (Europol) való együttműködés előmozdítására irányul. Az Europollal folytatott stratégiai partnerségi megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások jó előjelnek minősülnek és nagyban hozzájárulnak a szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelemhez.

Végezetül pedig az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottság ezen javaslatának elfogadásával az Európai Parlament megerősíti azt az elvet, miszerint a kritériumok sikeres teljesítését követően minden ország profitálhat a vízumrendszerrel járó vízumliberalizációból, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a liberalizációhoz szükséges feltételeket a határozat hatálybalépését követően a jövőben is folyamatosan tiszteletben kell tartani. Figyelembe véve a grúz állampolgárokra vonatkozó vízumliberalizáció fontosságát, az előadó azt javasolja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjai számára, hogy támogassák ezt a jelentést.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (7.7.2016)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EK) 539/2001 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Grúzia)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Előadó: Andrejs Mamikins

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli (grúziai) állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EK) 539/2001 rendelet módosítására irányul (2016/0075(COD)). Konkrétan azt javasolja, hogy vezessenek be vízummentes rendszert Grúzia esetében, átemelve az országot az I. mellékletből a II. mellékletbe. Ez vízummentes belépést tenne lehetővé azon grúz állampolgárok számára, akik biometrikus útlevéllel, bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos rövid tartózkodásra utaznak az EU-ba, az Egyesült Királyság és Írország kivételével, és ideértve Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot is.

A Külügyi Bizottság többször is kifejezésre juttatta, hogy támogatja a vízumkönnyítést és vízumliberalizációt a keleti partnerség országaival, mert ez az emberek közötti személyes kapcsolatok elősegítésének és az EU-val fenntartott kapcsolatok megerősítésének egyik módja. Ez politikánk egyik fő pillére, amint azt az uniós tagállamok államfői újra és újra kiemelték csúcstalálkozóikon, és egyúttal egyértelmű kiállást jelent a keleti partnerség országainak polgárai mellett.

Az EU és Grúzia között kötött vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodások 2011. március 1-jén léptek hatályba. A két megállapodás maradéktalan és hatékony végrehajtása a vízumliberalizációs párbeszéd folytatásának egyik feltétele volt. A párbeszéd 2012 júniusában vette kezdetét. A folyamat során a Bizottság négy eredményjelentésben értékelte a vízumliberalizációs cselekvési terv végrehajtását. A Bizottság a legfrissebb, 2015. december 18-án elfogadott eredményjelentésben úgy ítélte meg, hogy a szükséges eredmények megszülettek, és a vízumliberalizációs cselekvési tervben előírt minden kritérium sikeresen teljesült.

A vízumliberalizáció a grúz polgárok számára jelentős előnyöket hoz majd, különösen értékes új lehetőségeket teremtve az emberek – közöttük egyetemi hallgatók és oktatók, tanárok, üzletemberek – személyes kapcsolatai tekintetében. Emellett növelni fogja Grúzia vonzerejét Abházia és Dél-Oszétia megszállt régióinak lakossága körében, miáltal hozzájárul e konfliktusok békés megoldásához is.

A Külügyi Bizottság mindig hangsúlyozta a jogállamiságnak, az igazságszolgáltatás függetlenségének és a demokratikus elvek tiszteletben tartásának fontosságát, és ezzel összefüggésben továbbra is szoros figyelemmel kíséri majd az EU–Grúzia társulási megállapodás végrehajtását, különös tekintettel a fent említett területekre és a küszöbön álló parlamenti választásokra, amelyek a Grúziában működő demokratikus intézmények próbáját is jelentik majd, Az Európai Parlamentnek még a választások előtt át kell tekintenie a helyzetet és megfigyelő küldöttséget kell majd indítania Grúziába annak biztosítása érdekében, hogy a választásokon a legszigorúbb nemzetközi normákat kövessék és végrehajtsák. Minden erőszakot határozottan elítélünk és el fogunk ítélni.

Végezetül, tekintettel arra, hogy milyen fontos a vízumliberalizáció Grúzia állampolgárai számára, a Külügyi Bizottság az eljárás gyors lezárását és a módosított rendelet mihamarabbi hatálybalépését szorgalmazza annak érdekében, hogy a polgárok élvezhessék az ezzel járó előnyöket.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Grúzia)

Hivatkozások

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

9.6.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Vizsgálat a bizottságban

13.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

5

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heidi Hautala


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Grúzia)

Hivatkozások

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.3.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

9.6.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Az elfogadás dátuma

5.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

9.9.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat