Procedura : 2016/0075(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0260/2016

Teksty złożone :

A8-0260/2016

Debaty :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Głosowanie :

PV 02/02/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0016

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 618kWORD 60k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0142),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0113/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Protokół (nr 1) do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0260/2016),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej ma na celu zmianę rozporządzenia (WE) nr 539/2001 oraz przeniesienie Gruzji do załącznika II zawierającego wykaz państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz w celu przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich. Podstawę prawną wniosku stanowi art. 77 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Zawarcie umowy o zniesieniu wiz z UE nie jest uważane za warunek wstępny zniesienia wiz dla obywateli Gruzji, ponieważ Gruzja zniosła już obowiązek wizowy dla wszystkich obywateli UE w przypadku pobytów do 90 dni (w okresie 180 dni).

Od kiedy zainicjowano dialog na temat liberalizacji reżimu wizowego między UE a Gruzją w 2012 r., Komisja wydała cztery sprawozdania z postępów Gruzji we wdrażaniu planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego („plan działania”). W ostatnim sprawozdaniu z postępów, przyjętym przez Komisję w dniu 18 grudnia 2015 r., stwierdzono, że Gruzja poczyniła niezbędne postępy i spełniła wszystkie kryteria określone w planie działania. Sprawozdawczyni bardzo pozytywnie ocenia fakt, że władze Gruzji zaproponowały nowe inicjatywy ustawodawcze i kontynuowały rozpoczęte reformy w drugiej połowie 2015 r. w obszarach, w których poczyniono już dostateczne postępy.

Gruzja jest dla UE strategicznym partnerem w ramach wspólnej polityki sąsiedztwa, a w szczególności Partnerstwa Wschodniego. Podpisany w 2014 r. układ o stowarzyszeniu między UE a Gruzją sprawił, że obustronne stosunki osiągnęły nowy wymiar dzięki zacieśnieniu współpracy w licznych dziedzinach. Układ o stowarzyszeniu stanowi integralną część unijnej polityki stopniowego zbliżenia między UE a Gruzją oraz zobowiązania do bliskich relacji obejmujących stowarzyszenie polityczne i integrację gospodarczą. 

Wprowadzenie reżimu bezwizowego ma wielkie znaczenie dla obywateli Gruzji, którzy bardzo na nim skorzystają. Liberalizacja reżimu wizowego przyczyni się do pogłębienia kontaktów międzyludzkich. Pod tym względem zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Gruzji podróżujących do UE stanowi ważne narzędzie zacieśniania stosunków gospodarczych i kulturalnych oraz wzmacniania dialogu politycznego w różnych kwestiach, w tym praw człowieka i podstawowych wolności. 

Układ o stowarzyszeniu pozwolił zacieśnić współpracę również dzięki ustanowieniu strefy wolnego handlu. W konsekwencji handel z UE zwiększył się znacznie. UE stała się najważniejszym partnerem handlowym Gruzji i trafia do niej 30% gruzińskiego eksportu. System wolnego handlu ma na celu stopniową integrację gospodarczą.

Co się zaś tyczy sytuacji politycznej i instytucjonalnej, Gruzja jest stosunkowo stabilną demokracją. Plan działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego przyczynił się do skutecznego promowania szeregu dalekosiężnych i trudnych reform, np. w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Ułatwienia wizowe będą sprzyjać otwartej, zrównoważonej i konstruktywnej wymianie informacji o stanie praw człowieka w Gruzji w kontekście dorocznego dialogu dotyczącego praw człowieka między UE a Gruzją. Sprawozdawczyni zwraca uwagę na konieczność podejmowania dalszych starań na rzecz trwałych postępów w dziedzinach takich jak wolność mediów, niezawisłość sądownictwa, uczciwość wyborów oraz większy udział kobiet i przedstawicieli mniejszości narodowych.

Analizując potencjalne wyzwania w zakresie migracji i bezpieczeństwa pod względem mobilności, należy brać pod uwagę fakt, że UE pozostaje atrakcyjnym celem dla migrantów z Gruzji. O ile liczba wniosków wizowych i wydanych wiz rośnie, o tyle wskaźnik odmownego rozpatrzenia wniosków wizowych niemal nie zmienił się w 2015 r. (12,9%), gdyż odnotowano jedynie nieznaczny wzrost o 0,2% w porównaniu z rokiem 2014 (12,7%). Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w 2014 r. liczba przypadków odmowy wjazdu na zewnętrznych granicach UE-28 zmniejszyła się o 61% w porównaniu z 2013 r. a w 2015 r. o 56,5%. W tym kontekście sprawozdawczyni zwraca uwagę na znaczenie sprawnego wprowadzenia i skutecznego stosowania jednolitego systemu analizy migracji, który ma na celu zarządzanie migracją w sposób kompleksowy poprzez ustalenie ryzyka, przewidywanie zagrożeń i opracowanie odpowiednich środków. Przeprowadzona przez gruzińskie władze kampania informacyjna ma na celu zaprezentowanie praw i obowiązków związanych z podróżowaniem bez wizy i może zostać wykorzystana w zapobieganiu migracji nieuregulowanej i w rozwiązywaniu tego problemu.

Gruzja może również zostać kluczowym partnerem w dziedzinie walki ze zorganizowaną przestępczością, w tym z handlem ludźmi, terroryzmem i korupcją. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wykazywane przez gruzińskie władze zainteresowanie wzmocnieniem współpracy z Europejskim Urzędem Policji (Europol). Negocjacje przeprowadzone z Europolem w celu zawarcia umowy o partnerstwie strategicznym z Gruzją stanowią pozytywny sygnał i mogą przyczynić się znacząco do skutecznego przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej.

Na zakończenie sprawozdawczyni uważa, że przyjmując przedmiotowy wniosek Komisji Europejskiej, Parlament Europejski potwierdzi zasadę, że każdy kraj po spełnieniu wszystkich kryteriów może skorzystać z liberalizacji reżimu wizowego, i przypomina, że kryteria prowadzące do liberalizacji muszą być nieprzerwanie przestrzegane również w przyszłości po wejściu w życie decyzji o liberalizacji. W związku z tym, a także uwzględniając znaczenie liberalizacji reżimu wizowego dla obywateli Gruzji, sprawozdawczyni zaleca członkom Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie niniejszego sprawozdania.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (7.7.2016)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Andrejs Mamikins

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej ma zmienić rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) (2016/0075(COD)). Wniosek dotyczy konkretnie wprowadzenia reżimu bezwizowego dla obywateli Gruzji poprzez przeniesienie go z załącznika I do załącznika II. Przyzna on prawo bezwizowego wjazdu dla obywateli Gruzji posiadających paszporty biometryczne, a podróżujących do UE, z wyjątkiem Zjednoczonego królestwa i Irlandii oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, na krótki pobyt do 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie.

Komisja Spraw Zagranicznych wielokrotnie popierała ułatwienia wizowe i liberalizację reżimu wizowego dla krajów Partnerstwa Wschodniego jako sposób promowania kontaktów międzyludzkich i zacieśniania stosunków z UE. Jest to jeden z głównych filarów tej polityki, co wielokrotnie podkreślano na szczytach głów państw członkowskich UE, i zdecydowany sygnał dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego.

Umowy o ułatwieniach wizowych i readmisji między UE a Gruzją weszły w życie 1 marca 2011 r. Pełne i skuteczne wdrożenie obydwu umów było jednym z warunków dalszego prowadzenia dialogu w sprawie liberalizacji reżimu wizowego. Dialog rozpoczął się w czerwcu 2012 r. W tym procesie Komisja wydała cztery sprawozdania z postępu prac, zawierające ocenę wykonania planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego. W ostatnim z nich, przyjętym w dniu 18 grudnia 2015 r., Komisja oceniła, że poczyniono niezbędne postępy oraz że zdołano spełnić wszystkie kryteria określone w planie działania.

Liberalizacja reżimu wizowego przyniesie duże korzyści obywatelom Gruzji; doceniamy jej wartość zwłaszcza w odniesieniu do potencjału, jaki będzie miała dla nasilenia kontaktów między ludźmi, w tym studentami, naukowcami, nauczycielami i przedsiębiorcami. Liberalizacja reżimu wizowego dla Gruzji spowoduje również wzrost atrakcyjności dla mieszkańców okupowanych regionów Abchazji i Osetii Południowej, co przyczyni się do pokojowego rozwiązania konfliktów w tych regionach.

Komisja Spraw Zagranicznych zawsze podkreślała znaczenie praworządności, niezawisłości sądownictwa, poszanowania zasad demokratycznych i w związku z tym nadal będzie monitorowała wdrażanie układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją, zwłaszcza w tych obszarach oraz w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które będą sprawdzianem konsolidacji instytucji demokratycznych w Gruzji. Parlament Europejski powinien monitorować sytuację przed wyborami i wysłać misję obserwacji wyborów, żeby dopilnować, że przestrzegane będą i stosowane najwyższe międzynarodowe standardy. Każdy rodzaj przemocy jest i będzie stanowczo potępiony.

Wreszcie z uwagi na znaczenie liberalizacji reżimu wizowego dla obywateli Gruzji komisja pragnie szybkiego zakończenia procedury i jak najszybszego wejścia w życie zmienionego rozporządzenia, aby umożliwić obywatelom czerpanie z niego korzyści.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski stanowiska w pierwszym czytaniu zatwierdzającego wniosek Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja)

Odsyłacze

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

9.6.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Rozpatrzenie w komisji

13.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

7.7.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

5

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heidi Hautala


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja)

Odsyłacze

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Data przedstawienia w PE

9.3.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

9.6.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Data przyjęcia

5.9.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Data złożenia

9.9.2016


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna