Postup : 2016/0075(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0260/2016

Predkladané texty :

A8-0260/2016

Rozpravy :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 02/02/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0016

SPRÁVA     ***I
PDF 554kWORD 53k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Mariya Gabriel

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0142),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0113/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na protokol č. 1 k Zmluve o fungovaní Európskej únie o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0260/2016),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom návrhu Európskej komisie je zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 539/2001 a presunutie Gruzínska do prílohy II, v ktorej sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od vízovej povinnosti pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov. Právnym základom návrhu je článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 

Uzavretie dohody o zrušení vízovej povinnosti s EÚ sa nepovažuje za podmienku na uplatňovanie oslobodenia od vízovej povinnosti pre gruzínskych občanov, keďže Gruzínsko už oslobodilo všetkých občanov EÚ od vízovej povinnosti na pobyty kratšie ako 90 dní (počas 180-dňového obdobia).

Od júna 2012, keď sa začal dialóg medzi EÚ a Gruzínskom o liberalizácii vízového režimu, vydala Komisia štyri správy o pokroku Gruzínska pri vykonávaní Akčného plánu liberalizácie vízového režimu (VLAP). V poslednej z nich, prijatej 18. decembra 2015, Komisia dospela k záveru, že Gruzínsko dosiahlo potrebný pokrok a splnilo všetky kritériá stanovené v akčnom pláne VLAP. Spravodajkyňa víta ako veľmi pozitívnu skutočnosť, že gruzínske orgány aj v druhej polovici roka 2015 navrhli nové legislatívne iniciatívy a naďalej pokračovali v reformách v tých oblastiach, v ktorých sa už dosiahol dostatočný pokrok.

Gruzínsko je strategickým partnerom EÚ v rámci európskej susedskej politiky a najmä v rámci Východného partnerstva. Podpísaním dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom v roku 2014 sa vzťahy dostali na novú úroveň a posilnila sa vzájomná spolupráca v mnohých oblastiach. Dohoda o pridružení je neoddeliteľnou súčasťou politiky postupného zbližovania EÚ s Gruzínskom a záväzku EÚ vybudovať s Gruzínskom blízky vzťah zahŕňajúci politické pridruženie a hospodársku integráciu. 

Zavedenie bezvízového režimu má pre občanov Gruzínska veľký význam a prinesie im veľké výhody. Liberalizácia vízového režimu prispeje k prehĺbeniu medziľudských kontaktov. Zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska cestujúcich do EÚ je v tomto zmysle dôležitým nástrojom na posilnenie hospodárskych a kultúrnych vzťahov a na zintenzívnenie politického dialógu o rôznych otázkach vrátane ľudských práv a základných slobôd. 

Dohoda o pridružení priniesla zintenzívnenie spolupráce aj prostredníctvom vytvorenia zóny voľného obchodu. Vďaka nej sa podstatne zvýšila obchodná výmena s EÚ a Únia sa pre Gruzínsko stala najdôležitejším obchodným partnerom, kam smeruje 30 % jeho vývozu. Cieľom režimu voľného obchodu je postupná hospodárska integrácia.

Z politického a inštitucionálneho hľadiska je Gruzínsko relatívne stabilná demokracia. Akčný plán liberalizácie vízového režimu sa osvedčil ako účinný nástroj na presadzovanie mnohých rozsiahlych a neľahkých reforiem napríklad v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Zjednodušením vízového režimu sa podnieti otvorená, vyvážená a konštruktívna výmena názorov o situácii v oblasti ľudských práv v Gruzínsku v kontexte každoročného dialógu medzi EÚ a Gruzínskom o ľudských právach. Spravodajkyňa pripomína, že treba ešte viac prehĺbiť úsilie o dosiahnutie trvalého pokroku v oblastiach ako sloboda médií, nezávislosť súdnictva, spravodlivé voľby a zvýšená účasť žien a zástupcov národnostných menšín.

Z hľadiska mobility treba zvážiť možné migračné a bezpečnostné výzvy, keďže EÚ je pre migrantov z Gruzínska naďalej atraktívnou cieľovou krajinou. V súvislosti s rastúcim počtom žiadostí o víza a udelených víz treba uviesť, že pomer zamietnutých žiadostí o víza sa takmer nezmenil. V roku 2015 bol na úrovni 12,9 %, čo v porovnaní s rokom 2014 (12,7 %) predstavuje len malý nárast o 0,2 %. Z najnovších štatistických údajov Eurostatu vyplýva, že počet zamietnutí vstupu na vonkajších hraniciach 28 členských štátov EÚ sa v porovnaní s rokom 2013 v roku 2014 znížil o 61 % a v roku 2015 o 56,5 %. Spravodajkyňa v tejto súvislosti poukazuje na význam bezproblémového zavedenia a účinného uplatňovania jednotného analytického systému migrácie, ktorého cieľom je komplexné riadenie migrácie prostredníctvom identifikácie rizík, predvídania hrozieb a stanovenia vhodných opatrení. Informačná kampaň, ktorú vedú gruzínske orgány, objasňuje práva a povinnosti súvisiace s bezvízovým stykom a môže sa využiť ako nástroj na predchádzanie nelegálnej migrácii a boj proti nej.

Gruzínsko sa takisto môže stať kľúčovým partnerom v boji proti organizovanému zločinu, najmä v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, terorizmu a korupcii. Spravodajkyňa víta záujem gruzínskej vlády o posilnenie spolupráce s Európskym policajným úradom (Europol). Rokovania s Europolom o uzavretí dohody o strategickom partnerstve s Gruzínskom sú pozitívnym signálom a môžu významne prispieť k účinnému boju proti organizovanému zločinu.

Spravodajkyňa na záver vyjadruje presvedčenie, že prijatím tohto návrhu Európskej komisie potvrdí Európsky parlament zásadu, že každá krajina môže po úspešnom splnení všetkých kritérií získať výhodu liberalizácie vízového režimu. Pripomína však, že kritériá, ktoré vedú k takejto liberalizácii, treba naďalej dodržiavať aj po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia. Spravodajkyňa z tohto dôvodu a vzhľadom na význam liberalizácie vízového režimu pre občanov Gruzínska odporúča členom Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby túto správu podporili.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (7.7.2016)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andrejs Mamikins

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu Európskej komisie je zmeniť nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) (2016/0075(COD)). Konkrétne ide o zavedenie bezvízového režimu pre Gruzínsko, a to presunutím tejto krajiny z prílohy I do prílohy II. Pre gruzínskych občanov, ktorí sú držiteľmi biometrických cestovných pasov, sa tým zabezpečí bezvízový vstup do EÚ (s výnimkou Spojeného kráľovstva a Írska), ako aj na Island, do Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska na účely krátkodobých pobytov v dĺžke 90 dní počas ktoréhokoľvek 180-dňového obdobia.

Výbor pre zahraničné veci opakovane podporil zjednodušenie a liberalizáciu vízového režimu pre krajiny Východného partnerstva ako spôsob podpory medziľudských kontaktov a posilnenia vzťahov s EÚ. Považuje sa to za jeden z hlavných pilierov tejto politiky, na ktorý opakovane poukazujú vrcholní predstavitelia členských štátov EÚ na samitoch, a za silný odkaz pre občanov krajín Východného partnerstva.

Dohody o zjednodušení udeľovania víz a o readmisii medzi EÚ a Gruzínskom nadobudli platnosť 1. marca 2011. Úplné a účinné vykonávanie týchto dvoch dohôd bolo jednou z podmienok pokračovania dialógu o liberalizácii vízového režimu. Uvedený dialóg sa začal v júni 2012. V rámci tohto procesu Komisia vydala štyri správy o pokroku, v ktorých zhodnotila vykonávanie akčného plánu liberalizácie vízového režimu. V poslednej správe, ktorá bola prijatá 18. decembra 2015, Komisia dospela k záveru, že nevyhnutný pokrok sa dosiahol a všetky kritériá stanovené v akčnom pláne boli splnené.

Liberalizácia vízového režimu prinesie gruzínskym občanom značné výhody a my oceňujeme jej význam najmä z toho hľadiska, že má potenciál posilňovať medziľudské kontakty, a to aj v prípade študentov, akademických pracovníkov, učiteľov a podnikateľov. Zvýši tiež príťažlivosť Gruzínska pre obyvateľstvo v okupovaných regiónoch Abcházska a Južného Osetska, čo prispeje k mierovému riešeniu týchto konfliktov.

Výbor pre zahraničné veci vždy zdôrazňoval význam právneho štátu, nezávislosti súdnictva a dodržiavania demokratických zásad a v tejto súvislosti bude naďalej monitorovať vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom predovšetkým v uvedených oblastiach a s ohľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré budú zaťažkávacou skúškou, čo sa týka konsolidácie demokratických inštitúcií v Gruzínsku. Európsky parlament by mal monitorovať predvolebnú situáciu a vyslať misiu, ktorá bude voľby pozorovať, aby zabezpečil dodržiavanie a uplatňovanie najvyšších medzinárodných noriem. Každé násilie sa dôrazne odsudzuje a bude odsudzovať.

Napokon by si výbor vzhľadom na dôležitosť liberalizácie vízového režimu pre občanov Gruzínska prial, aby sa tento proces rýchlo dokončil a zmenené nariadenie nadobudlo účinnosť čo najskôr, vďaka čomu by z neho občania mohli mať úžitok.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko)

Referenčné čísla

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

9.6.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Andrejs Mamikins

24.5.2016

Prerokovanie vo výbore

13.6.2016

 

 

 

Dátum prijatia

7.7.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

5

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajiny, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko)

Referenčné čísla

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Dátum predloženia v EP

9.3.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

9.6.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Dátum prijatia

5.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Dátum predloženia

9.9.2016


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne oznámenie