Procedură : 2016/0139(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0261/2016

Texte depuse :

A8-0261/2016

Dezbateri :

PV 27/03/2019 - 21
CRE 27/03/2019 - 21

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0319

RAPORT     ***I
PDF 548kWORD 63k
9.9.2016
PE 583.925v03-00 A8-0261/2016

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)

(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Tanja Fajon

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)

(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2016)0277),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0177/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0261/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  îi solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

În 2003, Uniunea Europeană a confirmat, în Agenda de la Salonic, angajamentul său lipsit de echivoc și sprijinul pentru perspectiva europeană a tuturor țărilor din Balcanii de Vest. Procesul de stabilizare și asociere a devenit, de atunci, cadrul esențial pentru perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest, pe întreg parcursul viitoarei lor aderări, procesul de liberalizare a vizelor având o importanță deosebită.

Acordurile de stabilitate și asociere (ASA) au fost încheiate și au intrat în vigoare în toate țările din Balcanii de Vest, inclusiv cu Kosovo, la 1 aprilie 2016. ASA constituie primul raport contractual dintre Uniunea Europeană și Kosovo și marchează un important pas istoric pentru perspectiva sa europeană. Mai mult decât atât, eliminarea vizelor pentru cetățenii Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Muntenegrului și Serbiei în 2009, și apoi pentru cei ai Albaniei și ai Bosniei și Herțegovinei în 2010 a constituit un pas important pe calea integrării lor europene și a demonstrat că țările din regiune sunt capabile să implementeze reformele necesare. Cu toate acestea, Kosovo a rămas astfel izolat pe harta liberalizării vizelor în Balcani.

Izolarea țării a avut consecințe grave asupra traiului de zi cu zi al kosovarilor. Nu trebuie să uităm evenimentele îngrozitoare care au survenit după dezmembrarea Iugoslaviei, când războaie purtate cu cruzime au divizat brutal regiunea și au lăsat răni foarte adânci în mintea și inimile oamenilor. Sute de mii de refugiați și migranți au părăsit regiunea, iar apoi am asistat la creșterea unei generații tinere separate de restul Europei unite și prospere. Vindecarea acelei răni capătă o semnificație tot mai mare pentru kosovari.

Kosovo și-a primit foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor abia în iunie 2012, patru ani mai târziu decât toate celelalte țări din regiune. Deși în esență similară, foaia de parcurs pentru Kosovo a fost semnificativ mai exactă și detaliată, cuprinzând 95 de criterii de referință. Comisia a prezentat patru rapoarte intermediare privind dialogul pe tema vizelor cu Kosovo; în februarie 2013, iulie 2014, decembrie 2015 și cel de al patrulea și ultimul dintre acestea în mai 2016, când a fost formulată și propunerea de liberalizare a vizelor.

Călătoriile fără viză nu numai că permit contactele dintre persoane, o mai bună cooperare transfrontalieră, schimburi culturale, educaționale și profesionale, ci contribuie și la diminuarea imigrației neregulamentare, scoțând din joc infractorii. Regimul liberalizat al vizelor va deschide pentru cetățeni posibilitatea de a călători în străinătate pentru turism, pentru a-și vizita rudele și prietenii fără a fi nevoiți să se confrunte cu proceduri îndelungate și costisitoare pentru obținerea vizelor. Liberalizarea vizelor va avea efect și asupra sentimentului lor de izolare. Regimul liberalizat de vize constituie una dintre cele mai tangibile și concrete realizări sub aspectul perspectivei europene a țării și aduce cu sine realizarea libertății de mișcare ca unul dintre principiile fundamentale ale proiectului European.

Raportorul salută fără rezerve această propunere foarte necesară, care va asigura că Kosovo nu-și va pierde speranța și aspirațiile legate de procesul său de aderare la UE. Perspectiva europeană este garanția primordială de stabilitate și principalul factor de dinamizare a reformelor din țară și din regiune. Am învățat din trecut că pacea și stabilitatea pot fi realizate cel mai bine prin intensificarea în continuare a procesului de aderare la UE și prin accentuarea în cât mai mare măsură a vizibilității și tangibilității sale pentru cetățeni.

Parlamentul European a pledat pentru perspectiva europeană a Kosovo și a fost un susținător ferm ale acesteia, inclusiv în cazul procesului de liberalizare a vizelor, și a chemat neîncetat atât autoritățile kosovare să coopereze și să îndeplinească criteriile de referință necesare, cât și Comisia să contribuie la facilitarea și accelerarea procesului.

Este important de reamintit că, conform normelor UE în materia vizelor, fiecare țară trebuie apreciată pe baza propriilor merite. Decizia de abroga sau nu obligativitatea vizelor pentru cetățenii țării se bazează pe evaluarea atentă, de la caz la caz, a unei varietăți de criterii. Astfel, o abordare pe bază de merit trebuie să constituie principiul director și pentru această propunere, și nu pertractările politice de fundal. În acest scop, raportoarea se împotrivește stabilirii oricăror paralelisme sau condiții comune altor propuneri legislative aflate actualmente în dezbaterea Consiliului sau a Parlamentului.

De asemenea, în 2010, Comisia a instituit mecanismul de monitorizare în urma liberalizării vizelor, cu scopul de a revizui funcționarea regimului de călătorie fără viză și de a elimina neajunsurile potențiale la implementarea acestuia. În plus, introducerea mecanismului de suspendare, în 2014, oferă un instrument suplimentar pentru ca statele membre să soluționeze eventualele abuzuri legate de regimul fără vize, cu posibilitatea reintroducerii acestora.

Fără îndoială, chestiunea nerecunoașterii a avut un impact major asupra economiei și a dezvoltării Kosovo, ca și asupra traiului cotidian al oamenilor. În timp ce necesitatea soluționării statutului Kosovo a constituit punctul de concentrare a atenției asupra regiunii și a legăturilor sale cu Uniunea Europeană, acest aspect a impus și unele constrângeri asupra vitezei procesului său de integrare europeană. Statele membre s-au angajat ele însele să liberalizeze vizele pentru Kosovo odată ce condițiile vor fi fost îndeplinite, fără ca aceasta să afecteze poziția lor în privința statutului.

Raportoarea se așteaptă ca recunoașterea statutului Kosovo să nu aibă consecințe negative asupra procesului de adoptare a prezentei propuneri. În acest scop, raportoarea ar dori să reitereze apelul adresat Parlamentului European cu privire la cele cinci state membre care mai trebuie încă să procedeze la recunoașterea Kosovo. Recunoașterea nu va avea efecte pozitive nu numai asupra procesului de aderare a Kosovo la UE, ci și în general, asupra relațiilor sale în cadrul regiunii, a normalizării relațiilor cu Belgradul și Pristina, precum și asupra relațiilor politice și socio-economice cu restul lumii. Iar Uniunea Europeană poartă răspunderea politică de a desfășura acest proces.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (7.7.2016)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo)

(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

Raportoare pentru aviz: Ulrike Lunacek

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei Europene urmărește să modifice Regulamentul (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) (2016/0139(COD)). Mai exact, se referă în mod special la introducerea regimului de călătorii fără viză pentru Kosovo, prin transferarea acestei țări de la anexa I la anexa II. Această schimbare va permite accesul fără viză al cetățenilor din Kosovo, titulari ai unui pașaport biometric, care călătoresc în UE, cu excepția Regatului Unit și a Irlandei și incluzând Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, pentru șederi scurte, de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Comisia pentru afaceri externe a susținut în mod repetat facilitarea eliberării vizelor și liberalizarea acestora pentru toate țările din Balcanii de Vest, ca modalitate de promovare a contactelor între popoare și de consolidare a relațiilor cu UE. Kosovo este singura țară din Balcanii de Vest - după 2010 - care nu a beneficiat de un acord de facilitare a eliberării vizelor și este în prezent singura țară ai cărei cetățeni au nevoie de vize pentru a călători în UE. Această situație a creat în rândul populației un puternic sentiment de a fi „cetățeni de categoria a doua” și de a fi „încuiați înăuntru”, ceea ce a generat o presiune care, în trecut, a determinat cetățenii să caute alte modalități de a călători în UE.

Dialogul privind liberalizarea vizelor a fost inițiat cu Kosovo la 19 ianuarie 2012. Înainte de această dată, Comisia a insistat că este necesar să se înregistreze progrese semnificative în domeniul readmiterii și reintegrării, ca elemente necesare, și a fost mulțumită de acțiunile întreprinse de autoritățile din Kosovo. Comisia a prezentat patru rapoarte intermediare, cel mai recent la 4 mai 2016. Acest ultim raport a considerat că Kosovo a îndeplinit cerințele din foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor, înțelegându-se că, înainte de adoptarea propunerii de către PE și Consiliu, Kosovo va fi ratificat acordul privind frontierele cu Muntenegru și își va fi consolidat acțiunile în lupta împotriva crimei organizate și a corupției.

Comisia pentru afaceri externe a subliniat întotdeauna importanța statului de drept, a independenței sistemului judiciar și a respectului pentru principiile democratice. Prin intermediul rezoluției sale anuale referitoare la progresul înregistrat de Kosovo pe calea integrării sale în UE, ea monitorizează și evaluează evoluțiile, asigură luarea unor măsuri subsecvente în aceste domenii și va continua să le acorde o atenție deosebită. Liberalizarea vizelor va aduce un sentiment de normalitate în rândul cetățenilor din Kosovo. În același timp, ar trebui să fie un stimulent pentru autoritățile din Kosovo pentru depunerea de eforturi suplimentare în vederea punerii în aplicare a reformelor necesare, în special a cerințelor din cadrul Acordului de stabilizare și de asociere.

În concluzie, având în vedere importanța liberalizării vizelor pentru cetățenii din Kosovo, Comisia pentru afaceri externe dorește încheierea rapidă a procedurii și intrarea în vigoare a regulamentului modificat cât de curând posibil, pentru a permite cetățenilor să beneficieze de prevederile acestuia.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)

Referințe

COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)

Comisii competente în fond

Data anunțului în plen

LIBE

6.6.2016

 

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

AFET

6.6.2016

Raportoare pentru aviz

Data numirii

Ulrike Lunacek

24.5.2016

Examinare în comisie

14.6.2016

 

 

 

Data adoptării

7.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

7

6

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Heidi Hautala


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

25

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

24

-

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller

S&D

Juan Fernando López Aguilar

2

0

PPE

Frank Engel, József Nagy

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)

Referințe

COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)

Data prezentării la PE

4.5.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

6.6.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

6.6.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tanja Fajon

23.5.2016

 

 

 

Examinare în comisie

26.5.2016

 

 

 

Data adoptării

5.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

24

2

Membri titulari prezenți la votul final

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Joachim Zeller

Data depunerii

9.9.2016

Notă juridică