Postup : 2016/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0265/2016

Předložené texty :

A8-0265/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2016 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0370

ZPRÁVA     *
PDF 518kWORD 54k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody ze strany Evropského policejního úřadu (Europolu) o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Claude Moraes

LEGISLATIVNÍ USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

LEGISLATIVNÍ USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody ze strany Evropského policejního úřadu (Europolu) o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (08364/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0217/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(3),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0265/2016),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Komisi, aby po datu nabytí účinnosti nového nařízení o Europolu(4) posoudila ustanovení obsažená v dohodě o spolupráci ; vyzývá Komisi, aby informovala Parlament a Radu o výsledku tohoto posouzení a v případě potřeby předložila doporučení ohledně oprávnění zahájit nové mezinárodní jednání o této dohodě;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a Europolu.

(1)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 23 odst. 2 stávajícího rozhodnutí Rady o Europolu (rozhodnutí 2009/371/SVV) uděluje souhlas s uzavřením mezinárodních dohod o spolupráci s třetími státy či mezinárodními organizacemi Rada, a to po konzultaci s Evropským parlamentem. Tyto dohody se mohou týkat výměny operativních, strategických, technických nebo utajovaných informací. Dohoda o operativní spolupráci rovněž zahrnuje výměnu osobních údajů.

Tento návrh se týká navrhovaného schválení strategické dohody o spolupráci mezi Europolem a Čínou. Takováto strategická dohoda vylučuje výměnu osobních údajů, a otázka ochrany osobních údajů je tedy v tomto případě irelevantní. Mezi informace, které budou předmětem výměny, by mohly patřit odborné znalosti, všeobecné situační zprávy, výsledky strategických analýz, informace o postupech vyšetřování trestných činů, informace o metodách předcházení trestné činnosti, výcvikové aktivity a poskytování poradenství a podpory u konkrétních případů vyšetřování trestné činnosti.

Zdá se, že existuje jednoznačná operativní potřeba navázat spolupráci mezi Europolem a Čínou. Podle Europolu roste význam Číny jako země původu, země určení a tranzitní země v boji proti organizované trestné činnosti, jako jsou napomáhání nedovolenému přistěhovalectví, obchod s lidmi, trestné činy související s drogami, padělání eura, porušování práv duševního vlastnictví, korupce ve sportu a činnosti související s kyberkriminalitou a praním peněz. Čína je navíc domovem několika významných organizovaných zločineckých skupin.

Zpravodaj podporuje uzavření této strategické dohody o spolupráci s Čínou, neboť by pomáhala v boji proti organizované trestné činnosti a tento boj by posílila a podpořila by lepší mezinárodní spolupráci v oblasti vymáhání práva.

Zpravodaj se ve své zprávě přesně drží textu, který byl přijat na plenárním zasedání dne 12. dubna 2016 v souvislosti s dohodou o strategické spolupráci mezi Europolem a Brazílií.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem

Referenční údaje

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Datum konzultace s EP

9.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

22.6.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

8.9.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

6

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Datum předložení

28.9.2016

Právní upozornění