Procedūra : 2016/0808(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0265/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0265/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/10/2016 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0370

ZIŅOJUMS     *
PDF 576kWORD 54k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

par Padomes īstenošanas lēmumu, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Ķīnas Tautas Republikas Sabiedriskās drošības ministriju un Eiropolu

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes īstenošanas lēmumu, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Ķīnas Tautas Republikas Sabiedriskās drošības ministriju un Eiropolu

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (08364/2016),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0217/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)(1), un jo īpaši tā 23. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/934/TI, ar ko pieņem īstenošanas noteikumus, kuri reglamentē Eiropola attiecības ar partneriem, tostarp personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu(2), un jo īpaši tā 5. un 6. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmumu 2009/935/TI, ar kuru nosaka to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0265/2016),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  aicina Komisiju pēc dienas, no kuras sāk piemērot jauno Eiropola regulu(4), izvērtēt sadarbības nolīgumā iekļautos noteikumus; aicina Komisiju informēt Parlamentu un Padomi par šāda izvērtējuma rezultātiem un vajadzības gadījumā iesniegt ieteikumu atļaujas saņemšanai no jauna uzsākt starptautiskas sarunas par nolīgumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

(2)

OV L 325, 11.12.2009., 6. lpp.

(3)

OV L 325, 11.12.2009., 12. lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/794 par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI, (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar 23. panta 2. punktu Padomes lēmumā par Eiropolu (Lēmums 2009/371/TI) tai pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ir jāapstiprina starptautisku sadarbības nolīgumu noslēgšana ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. Šādi nolīgumi var attiekties uz apmaiņu ar operatīvu, stratēģisku, tehnisku un klasificētu informāciju. Operatīvās sadarbības nolīgums ietver arī personas datu apmaiņu.

Šis projekts attiecas uz ierosinājumu apstiprināt Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Eiropolu un Ķīnu. Šāds stratēģisks nolīgums neietver apmaiņu ar personas datiem, un tātad šajā gadījumā datu aizsardzības jautājumam nav nozīmes. Informācija, ar ko apmainās, var ietvert specializētas zināšanas, ziņojumus par vispārējo situāciju, stratēģiskas analīzes rezultātus, informāciju par krimināllietu izmeklēšanas procedūrām, informāciju par noziedzības novēršanas metodēm, apmācības pasākumiem, kā arī konsultāciju un atbalsta sniegšanu atsevišķu krimināllietu izmeklēšanā.

Šķiet, ka pastāv acīmredzama operatīva nepieciešamība, lai Eiropols sadarbotos ar Ķīnu. Pēc Eiropola rīcībā esošajiem datiem Ķīna kļūst par arvien nozīmīgāku izcelsmes, galamērķa un tranzīta valsti cīņā pret organizēto noziedzību, piemēram, nelegālās imigrācijas sekmēšanu, cilvēku tirdzniecību, ar narkotikām saistītiem noziegumiem, euro viltošanu, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, korupciju sportā, kā arī kibernoziedzību un ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītām darbībām. Turklāt vairāki ļoti ietekmīgi organizētās noziedzības grupējumi ir no Ķīnas.

Referents atbalsta Nolīguma par stratēģisko sadarbību noslēgšanu ar Ķīnu, jo tas varētu palīdzēt un sekmēt cīņu pret organizēto noziedzību un palīdzētu uzlabot tiesībaizsardzības iestāžu starptautisko sadarbību.

Referenta ziņojumā izmantots tieši tas teksts, kas ietverts ziņojumā par Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Eiropolu un Brazīliju, kas tika apstiprināts 2016. gada 12. aprīļa plenārsēdē.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par stratēģisko sadarbību starp Ķīnas Tautas Republikas Sabiedriskās drošības ministriju un Eiropolu

Atsauces

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

9.6.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

22.6.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

8.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.9.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

6

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

28.9.2016

Juridisks paziņojums