Procedura : 2016/0808(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0265/2016

Teksty złożone :

A8-0265/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/10/2016 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0370

SPRAWOZDANIE     *
PDF 582kWORD 56k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej a Europolem

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Claude Moraes

REZOLUCJA USTAWODAWCZA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

REZOLUCJA USTAWODAWCZA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia o współpracy strategicznej między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej a Europolem

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (08364/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0217/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)(1), w szczególności jej art. 23 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/934/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych regulujących stosunki Europolu z partnerami, w tym wymianę danych osobowych i informacji niejawnych(2), w szczególności jej art. 5 i 6,

–  uwzględniając decyzję Rady 2009/935/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. określającą wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia(3),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0265/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  wzywa Komisję, aby po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie Europolu(4) dokonała oceny przepisów zawartych w porozumieniu o współpracy; apeluje do Komisji o poinformowanie Parlamentu i Rady o wynikach tej oceny i w razie potrzeby o przedstawienie zalecenia dotyczącego upoważnienia do międzynarodowego renegocjowania tego porozumienia;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Europolowi.

(1)

Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37.

(2)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 6.

(3)

Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 12.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej decyzji Rady ustanawiającej Europol (decyzja 2009/371/WSiSW) zawarcie porozumienia o współpracy międzynarodowej z państwem trzecim lub organizacją międzynarodową wymaga zatwierdzenia przez Radę po konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Porozumienia takie mogą dotyczyć wymiany informacji operacyjnych, strategicznych, technicznych lub niejawnych. Porozumienie o współpracy operacyjnej obejmuje też wymianę danych osobowych.

Niniejszy wniosek dotyczy zaproponowanego zatwierdzenia strategicznego porozumienia o współpracy między Europolem a Chinami. Takie porozumienie strategiczne wyklucza wymianę danych osobowych, zatem w tym przypadku kwestia ochrony danych jest nieistotna. Wymieniane informacje mogłyby obejmować wiedzę specjalistyczną, sprawozdania na temat ogólnej sytuacji, wyniki analiz strategicznych, informacje na temat procedur dochodzeniowych i metod zapobiegania przestępstwom, działania szkoleniowe, a także udzielanie porad i wsparcia w konkretnych śledztwach.

Wydaje się, że istnieją wyraźne potrzeby operacyjne uzasadniające nawiązanie przez Europol współpracy z Chinami. Według Europolu Chiny są coraz ważniejszym krajem pochodzenia, przeznaczenia i tranzytu w walce z przestępczością zorganizowaną, taką jak ułatwianie nielegalnej imigracji, handel ludźmi, przestępstwa związane z narkotykami, fałszowanie euro, naruszanie praw własności intelektualnej, korupcja w sporcie oraz działania z zakresu cyberprzestępczości i prania pieniędzy. Ponadto w Chinach mają swoją siedzibę różne zorganizowane grupy przestępcze o znacznych wpływach.

Sprawozdawca popiera zawarcie tego strategicznego porozumienia o współpracy z Chinami, gdyż wesprze ono walkę z przestępczością zorganizowaną i poprawi jej skuteczność oraz przyczyni się do zintensyfikowania międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa.

Sprawozdawca wiernie odzwierciedlił w sprawozdaniu tekst odnoszący się do strategicznego porozumienia o współpracy między Europolem a Brazylią, który przyjęto na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 kwietnia 2016 r.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) Porozumienia o współpracy strategicznej między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej a Europolem

Odsyłacze

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Data konsultacji z PE

9.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

22.6.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

8.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Data przyjęcia

26.9.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

6

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Data złożenia

28.9.2016

Informacja prawna