Procedură : 2016/0808(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0265/2016

Texte depuse :

A8-0265/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2016 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0370

RAPORT     *
PDF 507kWORD 52k
28.9.2016
PE 587.805v01-00 A8-0265/2016

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Ministerul Securității Publice din Republica Populară Chineză și Europol

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Claude Moraes

REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Ministerul Securității Publice din Republica Populară Chineză și Europol

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (08364/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0217/2016),

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(1), în special articolul 23 alineatul (2),

–  având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate(2), în special articolele 5 și 6,

–  având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri(3),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0265/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

4.  invită Comisia să evalueze, după data aplicării noului Regulament privind Europol, dispozițiile cuprinse în Acordul de cooperare(4); invită Comisia să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul evaluării și, dacă este cazul, să prezinte o recomandare de autorizare a inițierii de discuții privind renegocierea la nivel internațional a acordului;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Europol poziția Parlamentului.

(1)

JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)

JO L 325, 11.12.2009, p. 6.

(3)

JO L 325, 11.12.2009, p. 12.

(4)

Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).


EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din actuala decizie a Consiliului privind Europol (Decizia 2009/371/JAI), este de competența Consiliului să aprobe încheierea de acorduri internaționale de cooperare cu state terțe sau organizații internaționale, după consultarea Parlamentului European. Astfel de acorduri pot privi schimbul de informații operaționale, strategice, tehnice sau clasificate. Acordul de cooperare operațională include, de asemenea, schimbul de date cu caracter personal.

Prezenta propunere se referă la propunerea de aprobare a unui acord de cooperare între Europol și China. Un astfel de acord strategic exclude schimbul de date cu caracter personal, astfel încât chestiunea protecției datelor nu este pertinentă în acest caz. Informațiile care fac obiectul schimburilor ar putea cuprinde cunoștințele specializate, rapoarte privind situația generală, rezultate ale analizelor strategice, informații privind procedurile de anchetare penală, informații privind metodele de prevenire a infracționalității, activități de formare și acordarea de consiliere și sprijin în anumite anchete penale.

Se pare că există necesități operaționale clare ca Europol să coopereze cu China. Potrivit Europol, China este din ce în ce mai pertinentă ca țară de origine, de destinație și de tranzit în lupta împotriva criminalității organizate, cum ar fi formele organizate de imigrație ilegală, traficul de persoane, criminalitatea legată de droguri, falsificarea monedei euro, încălcările drepturilor de proprietate intelectuală, corupția în sport, precum și activitățile legate de criminalitatea cibernetică și de spălarea de bani. În plus, pe teritoriul Chinei își desfășoară activitatea mai multe grupuri infracționale organizate foarte periculoase.

Raportorul sprijină încheierea acestui acord de cooperare strategic cu China, deoarece ar sprijini și intensifica combaterea criminalității organizate și ar contribui la consolidarea cooperării internaționale în domeniul asigurării respectării legii.

În raport, raportorul urmează întocmai textul adoptat în plen la 12 aprilie 2016 privind Acordul de cooperare strategică între Europol și Brazilia.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Propunere de decizie a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea strategică dintre Ministerul Securității Publice din Republica Populară Chineză și Europol

Referințe

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Data consultării PE

9.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

22.6.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

8.9.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

6

5

Membri titulari prezenți la votul final

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Data depunerii

28.9.2016

Notă juridică