Postopek : 2016/0808(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0265/2016

Predložena besedila :

A8-0265/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2016 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0370

POROČILO     *
PDF 573kWORD 54k
28.9.2016
PE 587.805v02-00 A8-0265/2016

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Ministrstvom za javno varnost Ljudske republike Kitajske in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

ZAKONODAJNA RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

ZAKONODAJNA RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Ministrstvom za javno varnost Ljudske republike Kitajske in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (08364/2016),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0217/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(1), zlasti člena 23(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij(2), zlasti členov 5 in 6,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(3),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0265/2016),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Komisijo, naj določbe iz sporazuma o sodelovanju oceni po začetku veljavnosti nove uredbe o Europolu(4); poziva Komisijo, naj obvesti Parlament in Svet o izidu te ocene in po potrebi predloži priporočilo za odobritev začetka ponovnih mednarodnih pogajanj o sporazumu;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter Europolu.

(1)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)

UL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)

UL L 325, 11.12.2009, str. 12.

(4)

Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (prva obravnava) (ZA+I) (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).


OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 23(2) veljavnega Sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ) se sporazumi o mednarodnem sodelovanju s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami lahko sklenejo šele, ko jih Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odobri. Ti sporazumi se lahko nanašajo na izmenjavo operativnih, strateških, tehničnih ali tajnih informacij. Operativno sodelovanje zajema tudi izmenjavo osebnih podatkov.

Predlog se nanaša na predlagano odobritev sporazuma o strateškem sodelovanju med Europolom in Kitajsko. To strateško sodelovanje izključuje izmenjavo osebnih podatkov, zato vprašanje varstva osebnih podatkov v tem primeru ni pomembno. Izmenjani podatki bi lahko vključevali strokovno znanje, poročila o splošnem stanju, rezultate strateških analiz, informacije o postopkih kazenskih preiskav in o metodah za preprečevanje kriminala, dejavnosti usposabljanja ter svetovanje in podporo pri posameznih kazenskih preiskavah.

Sodelovanje Europola s Kitajsko se zdi potrebno z operativnega vidika. Europol navaja, da je Kitajska čedalje bolj pomembna kot izvorna, ciljna in tranzitna država v boju proti organiziranemu kriminalu, kot je omogočanje nezakonitega priseljevanja, trgovina z ljudmi, z drogami povezana kazniva dejanja, ponarejanje evra, kršitve pravic intelektualne lastnine, korupcije v športu, pa tudi dejavnosti, povezane s kibernetsko kriminaliteto in pranjem denarja. Poleg tega je Kitajska zatočišče za več zelo vplivnih organiziranih kriminalnih združb.

Poročevalec podpira sklenitev tega sporazuma o strateškem sodelovanju s Kitajsko, saj bi pripomogel k boju proti organiziranemu kriminalu in ga okrepil, hkrati pa bi prispeval h krepitvi mednarodnega sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

Poročevalec v poročilu natančno sledi besedilu, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 12. aprila 2016 o strateškem sodelovanju med Europolom in Brazilijo.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju med Ministrstvom za javno varnost Ljudske republike Kitajske in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola

Referenčni dokumenti

08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)

Datum posvetovanja z EP

9.6.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

22.6.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

22.6.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

8.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

31.8.2016

 

 

 

Datum sprejetja

26.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

6

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Datum predložitve

28.9.2016

Pravno obvestilo