Procedura : 2016/0173(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0266/2016

Teksty złożone :

A8-0266/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/10/2016 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0374

SPRAWOZDANIE     *
PDF 580kWORD 54k
28.9.2016
PE 587.433v02-00 A8-0266/2016

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Angel Dzhambazki

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2016)0372),

–  uwzględniając art. 38 akapit czwarty konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

–  uwzględniając art. 81 ust. 3 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0233/2016),

–  uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości(1) w sprawie wyłącznych kompetencji zewnętrznych Unii Europejskiej w odniesieniu do kwestii wyrażenia zgody na przystąpienie państwa trzeciego do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0266/2016),

1.  zatwierdza upoważnienie niektórych państw członkowskich do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stałemu Biuru Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

(1)

Opinia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 października 2014 r., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


UZASADNIENIE

Konwencja haska z dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę jest instrumentem o szczególnym znaczeniu. Została ona ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Konwencja ta wprowadza system umożliwiający umawiającym się państwom współpracę przy rozstrzyganiu spraw dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę.

Bardzo często takie problemy pojawiają się, gdy dochodzi do rozpadu związku. Jeżeli matka i ojciec pochodzą z dwóch różnych państw, kuszące może być wykorzystanie braku współpracy między państwami w celu uzyskania opieki nad dzieckiem. W prasie często mówi się o przypadkach uprowadzenia dziecka za granicę, do którego dochodzi po separacji lub rozwodzie.

Największym problemem w takich przypadkach jest stronniczość krajowych systemów prawnych w poszczególnych państwach. W takich sytuacjach często zdarza się, że sądy obu zainteresowanych państw stwierdzają swoją właściwość i każdy z sądów przyznaje opiekę nad dzieckiem rodzicowi posiadającemu obywatelstwo państwa, w którym znajduje się sąd.

Celem przedmiotowej konwencji jest zaradzenie tego typu sytuacjom na szczeblu międzynarodowym poprzez ustalenie, że właściwe są sądy i przepisy prawne państwa, w którym zamieszkuje dziecko. Konwencja wprowadza również system gwarantujący niezwłoczny powrót uprowadzonego dziecka.

Unia Europejska posiada obecnie wyłączne kompetencje zewnętrzne w tym zakresie, co potwierdza opinia Trybunału Sprawiedliwości 1/13. Państwa członkowskie nie działają już zatem we własnym imieniu. Problemem jest fakt, że konwencja nie przewiduje niezależnych działań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe.

Po przystąpieniu Korei Południowej do konwencji niezbędna jest w związku z tym decyzja Rady upoważniająca państwa członkowskie (z wyjątkiem Danii, która jest wyłączona z unijnej polityki w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, oraz Czech, Irlandii i Litwy, które wyraziły już zgodę na przystąpienie Korei Południowej) do wyrażenia zgody na to przystąpienie. Umożliwi to wejście w życie konwencji zawartej między Koreą Południową a całą Unią Europejską.

Przystąpienie Korei Południowej do konwencji jest powodem do zadowolenia. Komisja wraz z ekspertami z państw członkowskich w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych oceniła funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Korei Południowej oraz gotowość tego państwa do wdrożenia konwencji i uważa, że jest jak najbardziej pożądane, aby konwencja zawarta między Unią Europejską a Koreą Południową weszła w życie. Sprawozdawca wyraża w tej kwestii pełne poparcie, gdyż system oparty na konwencji haskiej będzie tym skuteczniejszy, im więcej państw będzie w nim uczestniczyć. W Europie żyje wielu obywateli koreańskich, co sprawia, że zgoda na to przystąpienie jest jeszcze bardziej uzasadniona.

Sprawozdawca proponuje zatem, aby Parlament zatwierdził wniosek bez poprawek, tak aby dzieci znajdujące się w opisanej wyżej sytuacji podlegały ochronie w całej UE.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady upoważniająca niektóre państwa członkowskie do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Odsyłacze

COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

22.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

4.7.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Data przyjęcia

26.9.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Data złożenia

28.9.2016

Informacja prawna