Procedure : 2012/0340(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0269/2016

Indgivne tekster :

A8-0269/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Afstemninger :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0414

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 354kWORD 52k
29.9.2016
PE 589.314v02-00 A8-0269/2016

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Dita Charanzová

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  der henviser til udtalelse af 22. maj 2013(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0721),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0269/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 271 af 19.9.2013, s. 116.

(2)

Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Referencer

09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

26.2.2014                     T7-0158/2014

Kommissionens forslag

COM(2012)0721 - C7-0394/2012

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

15.9.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

22.1.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

Dato for indgivelse

29.9.2016

Juridisk meddelelse