Menetlus : 2012/0340(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0269/2016

Esitatud tekstid :

A8-0269/2016

Arutelud :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Hääletused :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0414

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 346kWORD 52k
29.9.2016
PE 589.314v02-00 A8-0269/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse kohta

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Dita Charanzová

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse kohta

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0721) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0269/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT C 271, 19.9.2013, lk 116.

(2)

Vastuvõetud tekstid, 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus

Viited

09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

26.2.2014                     T7-0158/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2012)0721 - C7-0394/2012

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.9.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.1.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.9.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

Esitamise kuupäev

29.9.2016

Õigusalane teave