Procedūra : 2012/0340(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0269/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0269/2016

Debates :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Balsojumi :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0414

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 641kWORD 47k
29.9.2016
PE 589.314v02-00 A8-0269/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Dita Charanzová

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību

(09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 22. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0721),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0269/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 271, 19.9.2013., 116. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, 26.2.2014., P7_TA(2014)0158.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamība

Atsauces

09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

26.2.2014                     T7-0158/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2012)0721 - C7-0394/2012

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

15.9.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

15.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Dita Charanzová

17.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.9.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Roberta Metsola, Eva Paunova, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Julia Reda, Marc Tarabella

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro

Iesniegšanas datums

29.9.2016

Juridisks paziņojums