Procedure : 2016/2165(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0270/2016

Indgivne tekster :

A8-0270/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2016 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0365

BETÆNKNING     
PDF 472kWORD 57k
29.9.2016
PE 589.207v02-00 A8-0270/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

(COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Georgios Kyrtsos

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 11,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") har til formål at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt i nødsituationer for at udvise solidaritet med befolkningen i regioner, der rammes af naturkatastrofer.

(2)  Fonden må ikke overstige et årligt beløb på 500 000 000 EUR (i 2011-priser), jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 5. februar 2016 indgav Grækenland en anmodning om støtte fra fonden, efter et jordskælv havde ramt de Joniske Øer i november 2015.

(4)  Grækenlands anmodning opfylder kravene til at modtage et finansielt bidrag fra fonden, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 2012/2002.

(5)  Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til Grækenland.

(6)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/252(4) blev Den Europæiske Unions Solidaritetsfond anvendt til at stille et beløb til rådighed på 50 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til udbetaling af forskud for regnskabsåret 2016. Disse bevillinger er kun blevet anvendt i meget begrænset omfang. Der er således mulighed for at finansiere de fulde beløb til denne anvendelse gennem omfordeling af de disponible bevillinger til forskud på Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016.

(7)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere fonden, bør denne afgørelse anvendes fra datoen for dens vedtagelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2016 stiller Den Europæiske Unions Solidaritetsfond et beløb på 1 651 834 EUR til rådighed for Grækenland i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Det fulde beløb for den anvendelse, der er omhandlet i første afsnit, finansieres ved bevillinger, der anvendes med henblik på udbetaling af forskud på Unionens budget for regnskabsåret 2016, og det beløb, som er til rådighed til forskud, nedsættes i overensstemmelse hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen].

(5)Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s.1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/252 af 25. november 2015 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbetaling af forskud (EUT L 47 af 24.2.2016, s. 5).

(5)

Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) til at yde finansiel bistand fra fonden i forbindelse med en naturkatastrofe i Grækenland (et jordskælv, der ramte regionen De Joniske Øer, særlig øen Lefkada, de nordlige dele af øerne Ithaki og Kefalonia), som fandt sted den 17. november 2015.

Jordskælvet nåede op på 6,1 på Richter-skalaen. To personer omkom, otte blev såret, og 120 boliger blev ødelagt, hvoraf 20 blev betragtet som uegnet til beboelse. Der blev indberettet om omfattende skader på infrastrukturnetværk, bygninger og kulturelle seværdigheder. Nogle af de vigtigste strande med hensyn til turisme blev ødelagt på Lefkada.

De græske myndigheder anslog oprindelig de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 65 919 000 EUR. Den 9. marts 2016 blev dette beløb forhøjet til 66 073 345 EUR. Da dette udgør 2,1 % af det regionale BNP for den berørte NUTS 2-region De Joniske Øer (baseret på tal fra Eurostat fra 2014) og dermed ligger over tærsklen på 1,5 % af det regionale BNP, der er fastsat i forordningen, betegnes katastrofen som en "regional naturkatastrofe" i henhold til artikel 2, stk. 3, i EUSF-forordningen.

Omkostningerne til påtrængende nødhjælpstiltag som defineret i artikel 3 i forordningen er af de græske myndigheder blevet anslået til 52,374 mio. EUR, hvoraf 38 mio. EUR vedrører transportsektoren, og over 7 mio. EUR vedrører beskyttelsen af kulturarv.

Den berørte region hører ind under kategorien "mindre udviklede regioner" under de europæiske struktur- og investeringsfonde (2014-2020). De græske myndigheder har ikke tilkendegivet over for Kommissionen, at de agter at omfordele midler fra ESI-fondsprogrammet til genopretningstiltag.

Efter anmodning fra Grækenland har Kommissionen den 18. marts 2016 udbetalt et forskud på 164 798 EUR, dvs. 10 % af det forventede bidrag fra fonden, i overensstemmelse med EUSF-forordningens artikel 4a, stk. 2.

I overensstemmelse med tidligere praksis foreslår Kommissionen, at der anvendes en sats på 2,5 % af de samlede direkte skader for alle skader op til tærskelværdien. Det samlede bistandsbeløb, som foreslås, er derfor 1 651 834 EUR.

Efter fradrag af allerede betalte forskud på 10 % beløber restbeløbet sig til 1 487 036 EUR.

Da budgettet for 2016 blev vedtaget, blev der opført et beløb på 50 000 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til betaling af forskud. I henhold til pkt. 11 i IIA, hvori der fastsættes mulighed for at omfordele bevillinger, foreslår Kommissionen at mobilisere fonden ved at trække på dette allerede mobiliserede beløb, som er særligt øremærket til betaling af forskud, til at betale restsaldoen på1 487 036 EUR.

Den foreslåede mobilisering vil ikke kræve en ændring af 2016-budgettet og et forslag til ændringsbudget.

Denne manøvre vil efterlade et disponibelt beløb på 48 348 166 EUR til betaling af eventuelle yderligere forskud i 2016, hvis dette skulle vise sig nødvendigt, hvilket Kommissionen vurderer til at være tilstrækkeligt til at dække eventuelle nye ansøgninger, man måtte modtage i de resterende måneder af 2016.

Dette er den første afgørelse om anvendelse i 2016, og det samlede bistandsbeløb, der foreslås, er i overensstemmelse med bestemmelserne om loftet i FFR-forordningen på 552 mio. EUR (dvs. 500 mio. EUR i 2011-priser).

Ordføreren anbefaler en hurtig godkendelse af Kommissionens forslag til afgørelse, som er vedføjet denne betænkning, som et tegn på solidaritet med de berørte græske regioner.


BILAG – SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Kære Jean Arthuis

Om:  Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til gavn for Grækenland

Kommissionen har fremsendt sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2016)0462) til Europa-Parlamentet på grundlag af ansøgninger om anvendelse af fonden fra Grækenland i forbindelse med jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015.

Kommissionen foreslår anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, idet den anslår de skader, som katastrofen har forvoldt, som følger:

 

 

 

 

 

Naturkatastrofe

Direkte skade

(mio. EUR)

2,5 % af direkte skader op til tærsklen

(EUR)

6 % af direkte skader over tærsklen

Forslag til samlet støtte

(EUR)

GRÆKENLAND

66,073

1 651 834

-

1 651 834

I ALT

1 651 834

I lyset af gennemgangen af denne anmodning og under hensyn til det maksimale støttebeløb fonden kan yde, foreslår Kommissionen, at der gøres brug af fonden ved at anvende 1 651 834 EUR ud af de 50 000 000 EUR, der på Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 specifikt er afsat til forskud.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrey Novakov, Marco Valli

Juridisk meddelelse